Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Ombudsmandens udtalelse. 3. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 20-11. Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Ombudsmandens udtalelse. 3. august 2010"

Transkript

1 Aktindsigt i vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Ombudsmanden modtog en klage fra en bilist. Bilisten havde fået pålagt en parkeringsafgift. Bilisten klagede til Center for Parkering og anmodede i den forbindelse om aktindsigt i parkeringsvagternes vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Bilisten fik delvist afslag på aktindsigt og klagede til ombudsmanden. 3. august 2010 Forvaltningsret: Det delvise afslag på aktindsigt blev navnlig begrundet med hensynet til det offentliges kontrolvirksomhed og retshåndhævelseshensyn (offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3 og nr. 4). Center for Parkering gjorde bl.a. gældende at hvis vejledningen blev udleveret i sin helhed, kunne bilisterne spekulere i at overholde vejledningen frem for færdselslovens parkeringsbestemmelser, og at den almindelige respekt for færdselslovens regler derfor ville forringes. Ombudsmanden mente ikke vejledningen indeholdt oplysninger der kunne begrunde undtagelse fra aktindsigt af de af Center for Parkering oplyste grunde. Ombudsmanden henstillede derfor til Center for Parkering at genoptage aktindsigtssagen. (J.nr ). Jeg udtalte den 3. august 2010 følgende til Center for Parkering: Ombudsmandens udtalelse Vejledningen i udfærdigelse af parkeringsafgifter er udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune. Vejledningen er senest revideret i september Det er den reviderede udgave sagen drejer sig om. Det fremgår af indledningen til vejledningen at formålet er at give parkeringsvagter og politipersonale retningslinjer for hvordan man pålægger korrekte parkeringsafgifter for overtrædelse af reglerne om standsning og parkering. Forsigtighedsprincippet eller administrationen af den skønsmargin som findes i færdselslovens 121, stk. 1, (politiet kan pålægge parkeringsafgifter), er forklaret således i indledningen:

2 Der bliver lagt stor vægt på, at de enkelte parkeringsvagter følger et forsigtighedsprincip. Af færdselslovens 121, stk. 1, fremgår, at politiet og Parkering København kan pålægge parkeringsafgifter, og parkeringsmyndighederne vil derfor i en række situationer have adgang til at prioritere sin indsats, ligesom der er overladt et betydeligt skøn til den enkelte parkeringsvagt i forhold til at foretage denne vurdering. Forsigtighedsprincippet er et samlebegreb for anvendelsen af bestemmelsen og af konduite mv. i de situationer, hvor den enkelte parkeringsvagt skønner, at der ikke i den konkrete situation er noget behov for at pålægge en parkeringsafgift. Borgeren vil modsat ikke kunne påberåbe sig forsigtighedsprincippet i forbindelse med en retlig prøvelse, og princippet er heller ikke noget, som parkeringsmyndighederne er forpligtet til at følge. Princippet er altså ikke udtryk for gældende ret, men derimod en samlebetegnelse for den hensigtsmæssighedsvurdering, der løbende skal foretages af den enkelte parkeringsvagt. Dette ændrer dog ikke på, at forsigtighedsprincippet også skal medvirke til at sikre, at parkeringsmyndighederne i forbindelse med parkeringskontrollen holder sig inden for rammerne af den lovlige skønsudøvelse. En korrekt anvendelse af forsigtighedsprincippet er således i sig selv et argument for, at man ikke skal bevæge sig ind på et gråzoneområde. Skønsudøvelsen og dermed anvendelsen af forsigtighedsprincippet er som nævnt ikke udtryk for gældende ret, og udøvelsen af dette skøn bør heller ikke i den daglige praksis erstattes af hjemmelavede regler, der kan udvikle sig til en retligt bindende praksis. Vejledningen er på 112 sider + optrykte bilag. Vejledningen er inddelt i 9 afsnit. Vejledningen indeholder en beskrivelse af fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifterne, hvilke undersøgelse der skal foretages, og hvordan der skal udarbejdes skitser mv. Det centrale forsigtighedsprincip beskrives, der redegøres for de grundlæggende standsnings- og parkeringsbegreber, og de enkelte standsnings- og parkeringsforseelser gennemgås. Jeg kan af gode grunde ikke gengive præcist hvad det er for oplysninger Center for Parkering har undtaget, men for forståelsen af sagen kan jeg oplyse at det drejer sig om følgende typer af oplysninger: s. 10, 11, 15, 16, 17, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55 og 57 om anbefalede observationstider, herunder ventilkontrol s. 12: hvornår parkeringsvagten skal foretage opmåling, og hvornår der udarbejdes skitser 2/13

3 s. 14 og 16: om pålæggelse af parkeringsafgifter når bilens fører kommer tilbage til bilen s. 15 og 21: om konduite og eksempler på hvornår parkeringsvagten bør udvise konduite s. 19, 20, 50, 51, 53, 57 og 59: om tolerancetærskel ved opmåling af afstande mv. s. 22: om indsigelser der ikke kan medføre frafald af parkeringsafgifter s. 23 og 26: om anvendelse af forsigtighedsprincippet i sager hvor den samme bil holder ulovligt parkeret i en længere periode, og i sager hvor det er tvivlsomt om bilen er ulovligt parkeret s. 23: om hvordan parkeringsvagten bør forholde sig i situationer hvor bilisten har begået flere forseelser på samme tid s. 37 og 52: om hvor meget af bilen der skal dække spærrefladen eller fortov mv. for at parkeringsvagten bør udskrive en afgift for parkering på spærreflade eller på fortov mv. s. 39: om hvor skævt en bil skal holde for at parkeringsvagten bør udskrive en afgift for parkering eller standsning i strid med længderetning på afmærket bås s. 62 og 66 om hvordan afstandsmålene bør angives (i intervaller eller i præcise tal og om der skal rundes op eller ned), og hvordan man opmåler og udarbejder skitser, herunder fejlmargin ved måleudstyr s. 64, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100 og 109 er eksempler på skitser med bl.a. afstandsmål. Offentlighedslovens 13, stk. 1 Center for Parkering har behandlet spørgsmålet om aktindsigt i vejledningen efter reglen i offentlighedslovens 13, stk. 1. Offentlighedslovens 13 lyder således: 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, eller 3/13

4 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. For at 13, stk. 1, finder anvendelse, skal det således være nødvendigt at undtage oplysninger på grund af væsentlige hensyn til de i nr. 1-6 anførte hemmeligholdelsesgrunde, hvoraf nr. 6 er en opsamlingsbestemmelse. Ved vurderingen af om bestemmelserne i 13 kan anvendes i forhold til oplysninger i vejledningen, må det efter min opfattelse indgå i vurderingen med en vis vægt at bestemmelserne i offentlighedslovens 8, nr. 4, og i forvaltningslovens 7 forudsætter at offentligheden som udgangspunkt kan få indsigt i lignende oplysninger. I offentlighedslovens 8, nr. 4, er det således bestemt at retten til aktindsigt omfatter dokumenter som indeholder generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper. Efter forvaltningslovens 7, stk. 1, skal en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Pligten til at yde vejledning antages bl.a. at omfatte orientering om den administrative praksis der følges af myndigheden, herunder f.eks. praksis for sagsbehandling og sagsoplysning. Hverken offentlighedslovens 8, nr. 4, eller forvaltningslovens 7, stk. 1, udelukker dog at der kan foreligge modstående hensyn af en sådan karakter og styrke at udgangspunktet om indsigt kan fraviges. Center for Parkering havde i den første afgørelse undtaget oplysninger med henvisning til 13, stk. 1, nr. 4. I udtalelsen til mig om den anden afgørelse vedrørende aktindsigt i hele vejledningen havde centret desuden anført at hvis 13, stk. 1, nr. 4, ikke kunne finde anvendelse, mente centret at 13, stk. 1, nr. 3 eller nr. 6, fandt anvendelse. Centret anførte således: Skulle der ikke være tilstrækkelig hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 4, skal der endvidere henvises til beskyttelsen af retshåndhævelsens effektivitet (Højesteret har i en nyere dom anerkendt, at en parkeringsafgift må sidestilles med en straf), jf. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3, og til beskyttelsen af væsentlige hensyn til den offentlige interesse i at hemmeligholde de pågældende oplysninger om tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen, jf. opsamlingsbestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Jeg har nedenfor gennemgået de enkelte bestemmelser. Først 13, stk. 1, nr. 4, som centret primært har påberåbt sig. 4/13

5 Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 4 Center for Parkering har primært påberåbt sig undtagelsesbestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 4, og henvist til 1. led om det offentliges kontrolvirksomhed. Center for Parkering anførte i afgørelsen af 4. februar 2010 som begrundelse for at offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 4, finder anvendelse bl.a.: Det følger heraf, at der vil kunne undtages oplysninger om Center for Parkerings gennemførelse af parkeringskontrol m.v., hvis det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til gennemførelse af denne kontrol. Folketingets Ombudsmand har udtalt sig om anvendelsen af bestemmelsen i FOB (287 ff.)*, hvoraf det fremgår, at der kan undtages oplysninger, der beskriver ressourcefordeling og udsøgningskriterier i forbindelse med kontrolarbejdet. Baggrunden er, at disse oplysninger ville kunne bruges til at foretage ulovlige fradrag, hvis størrelse var lige under de tidligeres års grænser for den automatiske kontrol. Der kan i øvrigt henvises til det anførte vedrørende beskrivelsen af gældende ret i betænkning om offentlighedsloven, s. 674 ff. Vejledningen indeholder konkrete oplysninger om efterforsknings- og undersøgelsesmetoder, herunder oplysninger om udsøgningskriterier, og dermed oplysninger, som hvis de bliver offentligt kendte kan føre til, at bilister spekulerer i at overtræde parkeringsrestriktioner i forventning om, at overtrædelsen ikke kontrolleres og håndhæves. Hvis dette skete i større omfang, ville den almindelige respekt om reglerne forringes, og Center for Parkerings håndhævelse af reglerne ville blive væsentligt vanskeliggjort. F.eks. vil kendskab til eventuel anbefaling om en mindste observationstid ved overtrædelse af parkeringsrestriktioner dels få folk til at opfatte dette som den retlige grænse frem for lovens angivelse, dels ville kendskab hertil føre en række tvister med bilister om, hvorvidt der var sket en tilstrækkelig lang observation ud over en eventuel mindste observationstid, frem for nu, hvor den fornødne sikkerhed i forhold til lovens krav allerede er indbygget i vejledningens anbefalinger. Der er således tale om, at væsentlige hensyn til Center for Parkerings gennemførelse af kontrolvirksomhed ville blive prisgivet, hvis vejledningen blev almindelig kendt. Undtagelsen af oplysninger om mindste standarder fra aktindsigt er derfor i overensstemmelse med praksis som ovenfor anført. Det er herudover også vurderingen hos Center for Parkering, at oplysninger om, at der rent faktisk eksisterer anbefalede mindste standarder, men uden 5/13

6 en nærmere angivelse af standarderne, som den enkelte parkeringsvagt kan tage udgangspunkt i ved udøvelsen af et konkret skøn i forbindelse med kontrol, kunne føre til spekulation heri og dermed til manglende respekt i forhold til de gældende regler i den konkrete situation. Det er således Center for Parkerings opfattelse, at oplysning om, at der eventuelt skulle eksistere en anbefalet mindste observationstid ved parkeringsvagtens pålæggelse af afgifter for overtrædelse af parkeringsforbud, ville føre til spekulation i, om færdselslovens bestemmelse om, at der alene er tale om standsning ved standsning i mindre end tre minutter, er tillagt 30, 60 eller 90 sekunder som anbefalet minimum ved pålæggelse af afgift for ulovlig parkering. Alene oplysningen om, at der eksisterer mindste standarder, ville således vanskeliggøre muligheden for gennemførelse af parkeringskontrol. Center for Parkering begrunder således anvendelsen af 13, stk. 1, nr. 4, med at hvis bilisterne får kendskab til f.eks. observationstiderne i vejledningen, kan det føre til at bilisterne spekulerer i at kunne overtræde færdselslovens regler, bare de holder sig inden for vejledningen. Det kan ifølge centret betyde at den almindelige respekt for lovgivningen forringes, og at parkeringsvagternes arbejde vanskeliggøres. Som anført i 13, stk. 1, nr. 4, kan man undtage oplysninger hvis det er nødvendigt af væsentlige hensyn til den offentlige kontrol. Der er i Betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, bind 2, s. 673 ff, om 13, stk. 1, nr. 4, bl.a. anført: Bestemmelsens indhold Om bestemmelsens første led gennemførelse af offentlig kontrol- eller reguleringsvirksomhed bemærkes, at det typisk vil være nødvendigt at udelukke offentlighed med hensyn til dokumenter, hvoraf det fremgår, at en revisionseller kontrolvirksomhed vil blive iværksat. Derudover vil dokumenter, der direkte eller indirekte viser noget om myndighedernes efterforsknings- og undersøgelsesmetoder, kunne undtages efter bestemmelsen. Det gælder f.eks. de forskrifter, der nærmere fastsætter retningslinjerne for politiets og toldmyndighedernes fremgangsmåde ved behandlingen af sager om strafbare forhold, samt de dele af skattemyndighedernes årlige ligningsplan, der afslører, hvilke poster der for det pågældende skatteår vil blive lignet individuelt, jf. Vogter, side 242 og FOB 1989, side 241*. 6/13

7 Det bemærkes, at 13, stk. 1, nr. 4, i almindelighed ikke vil kunne begrunde en undtagelse fra aktindsigt, når den offentlige kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed er gennemført. Der kan herved henvises til den ovenfor nævnte FOB 1977, side 108*, hvor det om det nærmere anvendelsesområde af den tilsvarende bestemmelse i 1970-loven, hedder: Det fremgår navnlig af bestemmelsens forarbejder, at bestemmelsen [ ] tager sigte på tilfælde, hvor der er væsentlige behov for at nægte aktindsigt, fordi oplysningerne fra sagen ellers måtte påregnes benyttet til modforholdsregler (eller unddragelser og lignende) af en sådan karakter, at den pågældende offentlige foranstaltning ikke ville kunne gennemføres efter sit formål. Det følger heraf, at afslag efter den nævnte bestemmelse på en anmodning om aktindsigt som udgangspunkt ikke kan meddeles, efter at de pågældende offentlige foranstaltninger er gennemført. Det tilføjes, at det er en selvfølge, at den omstændighed, at de pågældende oplysninger eventuelt kan give anledning til en offentlig debat, herunder eventuelt en kraftig modargumentation eller agitation, som vil vanskeliggøre foranstaltningernes gennemførelse, ikke i sig selv kan begrunde afslag på aktindsigt efter den nævnte bestemmelse, idet det netop efter offentlighedslovens forarbejder er et af aktindsigtens formål at skabe grundlag for en offentlig debat. Som eksempel på bestemmelsens anvendelse kan i øvrigt nævnes FOB 1992, side 72*, hvor ombudsmanden fastslog, at en række oplysninger i dokumenter fra Fiskerikontrollen kunne undtages med hjemmel i det led i 13, stk. 1, nr. 4, der vedrører offentlig kontrolvirksomhed. Det drejede sig om følgende: 1) oplysninger om konkrete sager, dog kun verserende sager, da bestemmelsen som udgangspunkt ikke kunne anvendes, når sagen var afsluttet, 2) oplysninger om generelle regler for sagsrejsning, dog kun de regler, der aktuelt gjaldt og 3) beskrivelse og bedømmelse af omfanget og overtrædelserne, herunder en vurdering af, hvorvidt kontrollen var tilstrækkelig. Om pkt. 3 bemærkede ombudsmanden imidlertid, at det under hensyn til, at oplysningerne om overtrædelsesbilledet var over 4 måneder gamle var tvivlsomt, om det var nødvendigt at hemmeligholde dem af hensyn til gennemførelse af kontrolvirksomhed. Det primære sigte med offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 4, er at man kan undtage oplysninger hvis det er nødvendigt for at undgå at borgerne ellers bliver i stand til at unddrage sig kontrollen. Jeg mener imidlertid ikke at bilisterne bliver i stand til at unddrage sig parkeringsvagternes kontrol ved at kende vejledningens indhold. Hvis man skulle kunne drage en parallel til den ovenfor omtalte sag om skattemyndighedernes årlige ligningsplan (Folketingets Ombudsmands beretning 7/13

8 for 1989, s. 241), ville det efter min opfattelse forudsætte at vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter indeholdt oplysninger om eksempelvis at visse geografiske områder var undtaget fra parkeringsvagternes kontrolområde. Eller at visse forseelser, biltyper, områder eller tidspunkter på døgnet eller lignende var nedprioriteret eller opprioriteret fra parkeringsvagternes kontrol. Det indeholder vejledningen ikke oplysninger om. Vejledningen indeholder derimod bl.a. konkrete anbefalinger til parkeringsvagterne om hvordan de skal samle dokumentation (foretage opmålinger, udarbejde skitser, observere osv.) for at de pålagte parkeringsafgifter er lovlige og rigtige. Når loven f.eks. kræver at en bil er parkeret i mindst 3 minutter for at der er tale om en ulovlig parkering, anbefaler vejledningen ud fra det såkaldte forsigtighedsprincip at parkeringsvagterne observerer bilen i længere tid end 3 minutter, men på den anden side ikke nødvendigvis 5 minutter som Folketinget netop har afvist skulle gælde generelt. Samtidig understreges det i vejledningen at der er tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag. Bilister kan således ikke vide sig sikre på at slippe for at blive pålagt en afgift for en ulovlig parkeret bil (dvs. den har holdt der i mere end 3 minutter) hvis de flytter bilen inden 5 minutter. Omvendt er det ikke sikkert at der er tale om en lovlig og rigtig parkeringsafgift selv om bilen holder stille i mere end 5 minutter, hvis bilisten kan dokumentere at det ikke drejede sig om en parkering, men f.eks. en af- eller pålæsningssituation. Hertil kommer at de anbefalede observationstider og skønsmarginer ved opmåling mv. selvfølgelig heller ikke er bindende for domstolene. Den omstændighed at parkeringsvagterne har fulgt vejledningens retningslinjer, er heller ikke bindende for domstolens bevisvurdering, jf. Ugeskrift for Retsvæsen H. De af Center for Parkering anførte retshåndhævelseshensyn om at borgene vil miste respekten for færdselsloven og i stedet blot spekulere i at opfylde vejledningen, mener jeg heller ikke kan begrunde undtagelse fra aktindsigt allerede på grund af vejledningens manglende bindende karakter. Jeg henviser til at det bl.a. er fremhævet i selve indledningen til vejledningen at borgerne ikke kan påberåbe sig det beskrevne forsigtighedsprincip i forbindelse med en retlig efterprøvelse. Det fremgår også at det ikke er udtryk for gældende ret, og at udøvelsen af dette skøn bør heller ikke i den daglige praksis erstattes af hjemmelavede regler, der kan udvikle sig til en retligt bindende praksis. Herudover bruger vejledningen ord som anbefaler og bør, og man redegør (s. 6) i øvrigt for at der i forbindelse med vedtagelsen af færdselsloven blev afvist et forslag om en minimumsobservationstid på 5 minutter for at kunne 8/13

9 pålægge parkeringsafgifter. Det anføres tilsvarende side 16 at de tidligere (administrative) observationstider på henholdsvis 15 og 5 minutter ikke længere er gældende, men nu afløst af en mere konkret vurdering ud fra et forsigtighedsprincip. Der er således efter min opfattelse ingen væsentlig fare for at borgerne ved at læse vejledningen skulle få den opfattelse at de kan påberåbe sig vejledningen til støtte for at slippe for en parkeringsafgift for en parkering i strid med færdselslovens regler mv. Uddrag af færdselsloven, bekendtgørelse om parkeringskontrol, bekendtgørelse om standsning og parkering i Københavns Kommune, bekendtgørelse om parkeringsskiver og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap er i øvrigt optrykt som bilag til vejledningen. Den omstændighed at borgernes kendskab til vejledningen eventuelt vil vanskeliggøre parkeringsvagternes arbejde yderligere, f.eks. ved at borgerne bringer vejledningen ind i en diskussion med en parkeringsvagt eller i en klagesag, er ikke et hensyn der kan begrunde hemmeligholdelse efter 13, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med den ovenfor gengivne sag fra Folketingets Ombudsmands beretning for 1977, s. 108 f*. Parkeringsvagterne har i øvrigt ikke pligt til at diskutere vejledningen med borgeren, og parkeringsvagten kan som det fremgår af vejledningen vælge af sende afgiften hvis borgeren modsætter sig at modtage den. Jeg mener derfor ikke at de hensyn som Center for Parkering har påberåbt sig sammenholdt med vejledningens indhold, er af tilstrækkelig styrke til at kunne begrunde de foretagne undtagelser fra aktindsigt i medfør af 13, stk. 1, nr. 4. Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3 Center for Parkering har endvidere påberåbt sig undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3, og henvist til beskyttelsen af retshåndhævelsens effektivitet (Højesteret har i en nyere dom ankerkendt, at en parkeringsafgift må sidestilles med en straf). Højesteret har i dommen gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen H udtalt følgende i en sag om parkeringsafgift: Den Europæiske Menneskerettighedskommission har ved afgørelse af 14. september 1998 i sagen Flemming Petersen mod Danmark udtalt, at en sag om parkeringsafgift til det offentlige indebærer stillingtagen til en anklage for en forbrydelse ( criminal charge ), således som dette udtryk er anvendt i artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det følger heraf, at 9/13

10 retten ved behandlingen af en sådan sag skal iagttage de retssikkerhedsgarantier, der i medfør af artikel 6 gælder for tiltalte i straffesager. Dette er ikke til hinder for, at en sag om parkeringsafgift til det offentlige behandles i den civile retsplejes former, men indebærer bl.a., at de beviskrav, der gælder i straffesager, jf. herved reglen om uskyldsformodning i artikel 6, stk. 2, finder anvendelse. Højesteret udtaler altså at der ikke er noget til hinder for at en sag om en parkeringsafgift behandles i den civile retsplejes former, som det gøres i Danmark, men at de beviskrav der gælder i straffesager, finder anvendelse i parkeringsafgiftssager. Det at man stiller et skærpet beviskrav i parkeringsafgiftssager, svarende til en straffesag, gør imidlertid ikke i sig selv offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3, anvendelig på vejledningen. Det følger af ordlyden af 13, stk. 1, nr. 3, at den tager sigte på at beskytte, dels hensynet til forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse og lignende, dels hensynet til sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning. Vejledningens udlevering vil efter min opfattelse hverken kunne hindre opklaring af om en bil er parkeret ulovligt, eller hindre forebyggelse af ulovlige parkeringer. Jeg henviser til at vurderingen af om der kan pålægges en parkeringsafgift, i første omgang beror på om færdselslovens regler mv. er overtrådt. Færdselsloven mv. er kundgjort, herunder skal skiltningen og mærkningen være som foreskrevet. Det er de regler mv. som bilister skal og kan indrette sig efter. Vejledningens anbefalinger til parkeringsvagterne om bevisoptagelsen (skitser, ventilprøver, observationstider, målepunkter) er ikke bindende for domstolene, jf. mine bemærkninger ovenfor i forbindelse med 13, stk. 1, nr. 4. Om en parkeringsafgift kan pålægges, vil ud over færdselslovens regler og de ikke bindende anbefalinger i vejledningen desuden afhænge af den konkrete parkering, det konkrete sted, parkeringsvagtens (måle)udstyr og derudover af vagtens konkrete vurdering af om afgiften skal (kan) pålægges i henhold til færdselslovens 121, stk. 1. Bilisterne kan derfor heller ikke i relation til 13, stk. 1, nr. 3, indrette sig på vejledningens bestemmelser om f.eks. observationstid, og en udlevering af vejledningen kan derfor heller ikke hindre opklaring af om bilen er parkeret ulovligt eller hindre forebyggelse af ulovlige parkeringer. 10/13

11 Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6 Center for Parkering har endelig påberåbt sig undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Centret har henvist til beskyttelsen af væsentlige hensyn til den offentlige interesse i at hemmeligholde de pågældende oplysninger om tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen ( ). I Betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, bind 2, s. 685 ff, er der om 13, stk. 1, nr. 6, bl.a. anført: Bestemmelsens indhold Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, har karakter af en opsamlingsbestemmelse, der giver hjemmel til at meddele afslag på aktindsigt, hvor væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser efter forholdets særlige karakter gør det påkrævet. Det følger af 1985-lovens forarbejder, at bestemmelsen som hidtil kun skal anvendes i begrænset omfang, ligesom det følger af 1970-lovens forarbejder, at den kun vil skulle anvendes i tilfælde, hvor hemmeligholdelse af hensyn til det offentliges eller enkeltpersoners interesse er klart påkrævet. Da bestemmelsen i sit udgangspunkt er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, må det dog antages, at der også stilles strenge krav med hensyn til styrken af det aktuelle beskyttelsesbehov, hvor der er tale om at anvende bestemmelsen i sådanne tilfælde, jf. FOB 1976, side 96*. Bestemmelsen har således karakter af en opsamlingsbestemmelse der giver hjemmel til at nægte aktindsigt i tilfælde hvor væsentlige hensyn til beskyttelse af offentlige eller private interesser i øvrigt gør en undtagelse fra offentlighedsprincippet nødvendig. Det fremgår som anført af forarbejderne til bestemmelsen at den er tiltænkt et snævert anvendelsesområde, og kun hvis hemmeligholdelse er klart påkrævet. Center for Parkering har ikke angivet nogen konkrete væsentlige hensyn som gør anvendelsen af bestemmelsen klart påkrævet. Centret har kun henvist til hensynet til kontrol og retshåndhævelse i relation til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3 og nr. 4. Som anført i afsnittene ovenfor mener jeg ikke at vejledningens indhold kan begrunde undtagelse af oplysninger ud fra disse hensyn. Så meget desto mindre ud fra opsamlingsbestemmelsen. Jeg mener derfor heller ikke at oplysningerne kan undtages med henvisning til 13, stk. 1, nr /13

12 Konklusion Samlet set er det min opfattelse at Center for Parkering ikke har godtgjort at dele af vejledingen skal undtages fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 3, nr. 4, eller nr. 6. Jeg har gjort Center for Parkering bekendt hermed og har henstillet til centret at genoptage sagen. Den 27. august 2010 havde jeg et møde med Center for Parkering om min udtalelse. Københavns Kommune udfærdigede et mødereferat der var sålydende: På et møde med Københavns Kommune den 27. august 2010 var der enighed om, at Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter indeholder interne regler af bindende karakter. Dette er eksempelvis tilfældet i forhold til den fastsatte minimumsobservationstid på 4 minutter i forhold til parkeringsforseelser og i forhold de fastsatte bindende interne tolerancetærskler ved opmåling af afstande. I forhold til måleusikkerheden mv. er der således i vejledningen, jf. f.eks. det anførte herom på vejledningens side 66 og side 93, fastsat en bindende intern regel om, at der ikke pålægges parkeringsafgifter til køretøjer, der er henstillet mere end 8,70 meter fra et vejkryds. Der var på mødet enighed om, at dette indebærer, at den generelle måleusikkerhed alene skal beregnes i forhold til 10 meter reglen i færdselslovens 29, stk. 1, nr. 2. Der var også enighed om, at der ikke gør sig en tilsvarende generel måleusikkerhed mv. gældende i forhold til de fastsatte interne regler. Der er således taget fuldt ud højde for en evt. generel måleusikkerhed mv. ved de bindende interne regler. I modsat fald ville der da også startes en spiral, hvor der først skal ske et fradrag i forhold til den interne regel på mere end 8,70 meter, derefter et fradrag i forhold til den nye interne regel osv. På mødet blev det endvidere tilkendegivet, at det også i fremtiden vil være hensigtsmæssigt med en dialog mellem ombudsmandsinstitutionen og kommunen i forhold til at sikre så god en forvaltningskultur som muligt bl.a. på parkeringsområdet. Særligt i forhold til aktindsigtssager ser ombudsmandsinstitutionen gerne, at kommunen allerede i høringssvaret tilkendegiver, hvis der efter kommunens opfattelse kan være et særligt be- 12/13

13 hov for en dialog eller et møde om udvalgte problemstillinger, inden ombudsmanden færdiggør sin udtalelse i sagen. I brev af 13. september 2010 meddelte jeg Københavns Kommune at mødereferatet ikke gav mig anledning til bemærkninger. Jeg skrev også at da det fremgik af kommunens hjemmeside at vejledningen nu var offentliggjort i sin helhed, anså jeg sagen for afsluttet. NOTER: (*) FOB 1976, s. 96, FOB 1977, s. 108, FOB 1989, s. 241 og s. 287, og FOB 1992, s /13

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K

Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +45331307 17 \NIJWoJ.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. september 2016 (J.nr. 2016-4768). Tredjemand meddelt

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

2013-17. Oplysninger om NemID kunne ikke undtages fra aktindsigt af hensyn til statens sikkerhed. 16. august 2013

2013-17. Oplysninger om NemID kunne ikke undtages fra aktindsigt af hensyn til statens sikkerhed. 16. august 2013 2013-17 Oplysninger om NemID kunne ikke undtages fra aktindsigt af hensyn til statens sikkerhed En journalist klagede over, at Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen havde undtaget nogle oplysninger,

Læs mere

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014 2014-20 Hemmeligholdelse af advokaters identitet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at give aktindsigt i navnene på de fem advokater, der senest havde været

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt. 30. november 2011

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt. 30. november 2011 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere