Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009"

Transkript

1 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste til at klagerne ikke var parter i sagen og derfor ikke klageberettigede efter byggeloven. Borgerne klagede til ombudsmanden der bad statsforvaltningen om en udtalelse. Statsforvaltningen traf en ny afgørelse om at afvise klagen, men nu med henvisning til at statsforvaltningen ikke havde kompetence til at behandle klagen fordi den angik en byplanvedtægt og ikke byggelovgivningen. Borgerne klagede også til ombudsmanden over denne afgørelse. 19. januar 2009 Forvaltningsret 13.1 Ombudsmanden kritiserede statsforvaltningens seneste afgørelse fordi klagen til statsamtet mest naturligt måtte forstås som en klage over at kommunen ikke havde foretaget partshøring før den udstedte byggetilladelsen. Statsforvaltningen burde i hvert fald have spurgt borgerne om klagen skulle forstås på denne måde. Ombudsmanden tog ikke stilling til statsforvaltningens første afgørelse, men henstillede at statsforvaltningen genoptog sagen. Hvis statsforvaltningen igen nåede frem til at borgerne ikke var klageberettigede, ville ombudsmanden behandle klagen om dette spørgsmål. (J.nr ). Ombudsmandens udtalelse Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen Hovedstaden traf den 9. juli 2007 afgørelse om at statsforvaltningen ikke var kompetent til at behandle jeres klage. Statsforvaltningen lagde vægt på at ingen af de forhold som I havde klaget over, var omfattet af den eksisterende byplanvedtægt [i et senere brev fra ombudsmanden rettet til: Statsforvaltningen lagde vægt på at der ikke var nogen forhold som I havde klaget over, som ikke var omfattet af den eksisterende byplanvedtægt]. Statsforvaltningen henviste til at I havde klaget over at byggeriet var et etagebyggeri, og at reglerne i bygningsreglementet, afsnit 2.1.2, nr. 3 og 6, om henholdsvis tilfredsstillende lysforhold til nabobebyggelse og hensynet til karakteren af de tilstødende arealer ikke var overholdt. Byplanvedtægten indeholder bestemmelser om hvorvidt der må opføres etagebyggeri, og kapitel 2 i byg-

2 ningsreglementet gælder ikke når byplanvedtægten som her omfatter højder, antal etager og afstand til skel. Jeg er enig med statsforvaltningen i at den ikke kan behandle klager over forhold som skal afgøres efter reglerne i en byplanvedtægt (eller en lokalplan). Det gælder også klager over at en kommune ikke har overholdt forvaltningslovens regler i en sag som skal afgøres efter reglerne i en byplanvedtægt. Klager over disse forhold skal behandles af Naturklagenævnet. Hvis en klage både angår forhold som skal afgøres efter reglerne i en byplanvedtægt, og forhold som skal afgøres efter reglerne i byggelovgivningen, må den førstnævnte del af klagen behandles af Naturklagenævnet, mens den sidstnævnte del af klagen må behandles af statsforvaltningen. Naturklagenævnet tog stilling til jeres klage ved afgørelsen af 6. november 2007, men nævnet kunne kun tage stilling til spørgsmål i sagen som skulle afgøres efter reglerne i byplanvedtægten for jeres område. Spørgsmålet er herefter om jeres klage kun omfattede sådanne forhold, eller om den også angik forhold der skulle afgøres efter reglerne i byggelovgivningen. Hvis den også angik forhold der skulle afgøres efter reglerne i byggelovgivningen, skulle denne del af jeres klage have været behandlet af Statsforvaltningen Hovedstaden, forudsat at I opfyldte de almindelige betingelser for at indgive en klage. I brevet af 28. august 2006 til Statsamtet København fremhævede I at ejeren af ejendommen X-vej ( ) i 2004 havde ansøgt om principiel tilladelse til at bebygge ejendommen med en ekstra etage, at Herlev Kommune den 28. februar 2005 havde givet principiel tilladelse til det ansøgte byggeri, og at kommunen den 26. januar 2006 havde godkendt byggeriet ved en byggetilladelse som efter jeres og jeres advokats opfattelse tillod et byggeri som på flere punkter klart stred mod bygningsreglementet. I skrev videre at det var indlysende at der fra sagens start og inden kommunens principielle tilladelse af 28. februar 2005 var oplysninger der var til ugunst for naboer og nærmiljø, og at disse oplysninger ville have været af væsentlig betydning for at finde frem til en for alle parter langt mere acceptabel løsning end hvad den nuværende repræsenterede. Endvidere skrev I at Herlev Kommunes tilladelse af et nyt etagebyggeri i et eksisterende småhuskvarter var sket uden nogen form for partshøring, hvorved kommunen efter jeres overbevisning groft havde overtrådt forvaltningslovens 19, stk. 1. I brevet af 5. september 2006 redegjorde I sammen med flere andre naboer til byggeriet nærmere for jeres forståelse af samspillet mellem forvaltningslovens regler om partshøring og byggelovens regler om naboorientering. I pegede på at kommunen skulle have foretaget partshøring selv om den mente at det ikke var nødvendigt at gennemføre en naboorientering fordi byggeriet ikke krævede en dispensation fra bygningsreglementet. 2/11

3 Spørgsmålet om partshøring blev i brevet af 28. august 2006 nævnt i sammenhæng med reglerne i bygningsreglementet om indbliksgener, men det blev også nævnt i sammenhæng med den byggetilladelse som kommunen havde udstedt. Brevet af 28. august 2006 måtte utvivlsomt forstås som en klage over at kommunen ikke havde foretaget partshøring inden den traf afgørelse efter bygningsreglementets regler om indbliksgener, og jeg er enig med statsforvaltningen i at jeres klage om dette spørgsmål skulle behandles af Naturklagenævnet. Efter min opfattelse kunne brevet dog med rimelighed forstås også som en klage over at kommunen ikke havde foretaget partshøring inden den udstedte byggetilladelsen. Brevet af 5. september 2006 behandlede spørgsmålet om partshøring på en anden måde end brevet af 28. august Da I og de andre naboer skrev brevet af 5. september 2006, var I tilsyneladende blevet opmærksom på en artikel i (en lokalavis) af 23. august 2006 hvori en repræsentant for kommunen havde oplyst at der ikke var blevet udstedt dispensation til byggeriet. I gjorde i brevet gældende at pligten til at foretage partshøring ikke var afhængig af om kommunen havde udstedt en dispensation. Da spørgsmålet om dispensation hang sammen med reglerne om indbliksgener, måtte jeres brev forstås sådan at jeres klage over at kommunen ikke havde foretaget partshøring, ikke var knyttet til disse regler. Det var derfor mest naturligt at læse brevet af 5. september 2006 som en klage over at Herlev Kommune ikke havde foretaget partshøring inden den udstedte byggetilladelsen. Reglerne om byggetilladelser fremgår ikke af planlovgivningen, men af 16 i byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998) og bygningsreglementet (dengang afsnit 1.4 i bygningsreglementet af 1995). En afgørelse som en kommune har truffet efter byggeloven, kan påklages til statsforvaltningen, jf. 23, stk. 1, i denne lov. I den forbindelse kan der også klages over at kommunen ikke har overholdt de forvaltningsretlige regler, herunder reglerne om partshøring. Det er derfor den pågældende statsforvaltning som skal tage stilling til en klage over at en kommune ikke har foretaget partshøring inden den udstedte en byggetilladelse. Herlev Kommune og Statsforvaltningen Hovedstaden har gjort opmærksom på at byggetilladelsen kunne udstedes uden en dispensation fra reglerne i bygningsreglementet, og at kommunen ikke kunne nægte at give ansøgeren en byggetilladelse. Disse forhold har imidlertid ikke betydning for vurderingen af om statsforvaltningen skulle have behandlet jeres klage over at I ikke var blevet partshørt af kommunen inden den udstedte byggetilladelsen. Statsforvaltningen havde pligt til at behandle jeres klage hvis den omfattede forhold der vedrørte byggelovgivningen, hvis I opfyldte de almindelige betingelser for at være klageberettiget, og hvis I havde indgivet jeres klage inden klagefristen udløb. 3/11

4 På den baggrund mener jeg det er kritisabelt at Statsforvaltningen Hovedstaden afviste at behandle jeres klage fordi den anså klagen for at angå forhold som lå uden for statsforvaltningens kompetence. Det som I havde skrevet i brevene af 28. august og 5. september 2006, burde i hvert fald have ført til at statsforvaltningen, inden den traf afgørelse, spurgte jer om jeres klage skulle forstås sådan at den også angik spørgsmålet om partshøring i forbindelse med at kommunen udstedte byggetilladelsen. Klageberettigelse Den første afgørelse som statsforvaltningen traf i sagen, angik ikke statsforvaltningens kompetence, men spørgsmålet om I var berettiget til at klage over kommunens afgørelse. For at være klageberettiget skulle I have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Betingelserne for at en borger er klageberettiget, er de samme som betingelserne for at anse den pågældende borger for part i sagen. På det tidspunkt hvor statsforvaltningen traf afgørelse, lød byggelovens 23 således: 23. Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, jf. dog 12, stk. 7, 16 A, stk. 4 og 18 A, stk. 4, kan, for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til statsforvaltningen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan i øvrigt ikke påklages til anden administrativ myndighed. Statsforvaltningens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. De Samvirkende Invalideorganisationer og medlemsorganisationer heraf er tillige berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold. Stk. 4. Bolig- og byministeren kan fastsætte bestemmelser om, at påklage ikke kan ske i sager vedrørende bestemmelser af underordnet eller mindre indgribende betydning. Statsforvaltningen Hovedstaden traf den 16. januar 2007 afgørelse om at I ikke var parter i byggesagen, og at I altså ikke var berettiget til at klage over kommunens afgørelse fordi I ikke havde en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Statsforvaltningen trak dog senere denne afgørelse tilbage fordi statsforvaltningen anså sagen for at ligge uden for sin kompetence. Senere har statsforvaltningen imidlertid i den udtalelse som den afgav den 28. 4/11

5 april 2008, taget stilling til om I kan anses for klageberettigede i forhold til den del af sagen som angår de statiske beregninger. Statsforvaltningen gav udtryk for at I ikke kan anses for klageberettigede i forhold til denne del af sagen. Denne udtalelse bygger, så vidt jeg kan forstå, på den opfattelse at en borger kan anses for klageberettiget i forhold til dele af en afgørelse, men ikke nødvendigvis i forhold til alle aspekter i afgørelsen. Den opfattelse er jeg ikke enig i. Byggelovens 23 giver en borger som opfylder betingelserne for at være klageberettiget, mulighed for at klage til statsforvaltningen over en kommunes afgørelser om forhold der er omfattet af byggeloven, og der er ikke holdepunkter for at antage at denne klageadgang kan begrænses i videre omfang end det som udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen. Ifølge 23, stk. 1, er klageadgangen begrænset dels sådan at der kun kan klages over retlige spørgsmål, dels af de særlige undtagelsesbestemmelser i lovens 12, stk. 7, 16 A, stk. 4, og 18 A, stk. 4. Disse bestemmelser har ikke betydning i denne sag. Jeg har tidligere taget stilling til et tilsvarende spørgsmål i forhold til Naturklagenævnet i en sag som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2006, s. 268*. Som det fremgår heraf, er det min opfattelse at en borger som anses for klageberettiget i forhold til afgørelsen i en sag, må kunne klage over samtlige aspekter i sagen som ligger inden for klagemyndighedens kompetence, og at klagemyndigheden således er forpligtet til at tage stilling til alle de påstande som klageren rejser i sin klage. Jeg har på den baggrund overvejet om jeg nu burde tage stilling til om I kan anses for klageberettigede i forhold til Herlev Kommunes afgørelse. Jeg har dog besluttet ikke at behandle dette spørgsmål fordi det ikke ville være i overensstemmelse med reglen i 20, stk. 1, i ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Det fremgår af denne regel at ombudsmanden ikke må udtale kritik, afgive henstilling mv. før vedkommende myndighed eller person har haft lejlighed til at udtale sig. Jeg bad i brevet af 10. maj 2007 Statsforvaltningen Hovedstaden om en udtalelse i anledning af jeres klage over statsforvaltningens afgørelse af 16. januar Statsforvaltningen kom imidlertid ikke med nogen udtalelse fordi afgørelsen blev trukket tilbage. Statsforvaltningen er ganske vist senere kommet med en udtalelse om I kan anses for klageberettigede i forhold til den del af sagen som angår de statiske beregninger, men jeg vil ikke anse det for rigtigt at behandle det samlede spørgsmål om jeres klageberettigelse på grundlag af denne udtalelse. Jeg har på den baggrund henstillet at Statsforvaltningen Hovedstaden genoptager sin behandling af jeres sag i lyset af det som jeg har anført. I den forbindelse har jeg henstillet at statsforvaltningen, hvis den når frem til at jeres klage må afvises fordi I ikke har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kommer med en udtalelse om det spørgsmål som jeg rejste over for 5/11

6 statsforvaltningen i brevet af 10. maj Jeg vil herefter behandle jeres klage angående dette spørgsmål. Sagsfremstilling Den 26. januar 2006 udstedte Herlev Kommune en byggetilladelse angående ejendommen X-vej ( ). Byggetilladelsen gav mulighed for at opføre en tagetage med et areal på 108 m 2 på ejendommen. Der skulle indrettes 2 lejligheder i ejendommen med vandret lejlighedsskel, og det var forudsat at et udhus på 11 m 2 og en overdækket terrasse på 34 m 2 blev nedlagt. I klagede den 9. august 2006 over byggetilladelsen til Statsamtet København. I gjorde gældende at der med byggetilladelsen var sket en overtrædelse af bygningsreglementet. I henviste til at der var tale om et sammenstødstilfælde hvor et etagebyggeri blev opført i et kvarter med lav bebyggelse. Byggeriet havde vinduespartier til alle sider med mulighed for indblik til alle naboer og genboer. Derudover pegede I på at kommunen havde forsømt at foretage naboorientering inden den udstedte byggetilladelsen. Advokat A skrev den 23. august 2006 til statsamtet på jeres vegne. I brevet redegjorde han nærmere for jeres opfattelse af at kommunen havde overtrådt bygningsreglementet. I skrev også selv til statsamtet flere gange, bl.a. i et brev af 28. august I dette brev skrev I bl.a. at ingen af naboerne til byggeriet var blevet delagtiggjort i oplysninger om planer eller beslutninger om byggeriet, og at dette stred mod al normal skik samt mod forvaltningslovens 19, stk. 1. Sammen med flere andre naboer til byggeriet redegjorde I nærmere for jeres opfattelse i et brev af 5. september 2006 til statsamtet. Her anførte I at kommunen ikke ville kunne give en dispensation fra bygningsreglementet uden at foretage en naboorientering, og at kommunen ikke var fritaget for at foretage partshøring selv om den mente at det ikke var nødvendigt at gennemføre en naboorientering fordi byggeriet ikke krævede en dispensation fra bygningsreglementet. I henvendte jer herudover flere gange til Herlev Kommune for at få nærmere oplysninger om de statiske beregninger som lå til grund for byggeriet. Da I fik materialet, klagede I den 8. september 2006 til statsamtet over en række forhold der var knyttet til de statiske beregninger. Den 12. september 2006 kom Herlev Kommune med en udtalelse om sagen til Statsamtet København. Kommunen skrev bl.a. at byggeriet overholdt bestemmelserne i byplanvedtægten og bygningsreglementet. I kommenterede 6/11

7 kommunens udtalelse i et brev af 18. september 2006 til statsamtet. I skrev bl.a. at kommunens oplysning om at byggeriet lå 4,78 m fra østligt naboskel, var forkert, da afstanden til den udvendige trappe til altanen kun var 3,28 m. Statsamtet København blev nedlagt den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, og statsamtets opgaver blev overført til den nyoprettede myndighed, Statsforvaltningen Hovedstaden. Den 16. januar 2007 traf statsforvaltningen afgørelse i sagen. Det fremgik af afgørelsen at statsforvaltningen mente at I ikke skulle have været hørt inden kommunen udstedte byggetilladelsen, fordi I ikke var parter i byggesagen. Ganske vist gav byggeriet jer ifølge de foreliggende oplysninger øgede indbliksgener, men disse måtte antages ikke at være af en sådan intensitet og styrke som forudsat i forvaltningsloven. Da I ikke var parter i byggesagen, idet I ikke havde en tilstrækkelig individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, var I heller ikke klageberettigede i henhold til byggeloven. Statsforvaltningen afviste derfor jeres klage. I skrev igen til statsforvaltningen den 21. januar 2007 hvor I stillede nogle spørgsmål om sagen og bad statsforvaltningen om at genoverveje spørgsmålet om jeres partsstatus. Statsforvaltningen svarede jer den 26. januar Det fremgik bl.a. af svaret at der i jeres brev ikke var kommet nye relevante oplysninger som kunne føre til en anden afgørelse vedrørende jeres partsstatus. Statsforvaltningen skrev også at kommunens afgørelser vedrørende bygningskonstruktioner, ligesom kommunens øvrige afgørelser truffet i medfør af bygningslovgivningen, kunne påklages til statsforvaltningen af adressaten for afgørelserne og af andre som havde en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Statsforvaltningen havde ikke behandlet jeres klage over byggeriets konstruktionsmæssige forhold da I efter statsforvaltningens opfattelse ikke havde en individuel, væsentlig interesse i kommunens afgørelser herom og derfor efter statsforvaltningens opfattelse ikke var klageberettigede. I klagede herefter til mig i et brev af 2. februar Jeg bad den 10. maj 2007 statsforvaltningen om en udtalelse i anledning af jeres klage. Jeg anmodede statsforvaltningen om at indhente en udtalelse om sagen fra Herlev Kommune. Jeg bad desuden om at statsforvaltningen i sin udtalelse til mig redegjorde nærmere for den opfattelse at de øgede indbliksgener måtte antages ikke at være af en sådan intensitet og styrke som forudsat i forvaltningsloven, og at I derfor ikke var parter i byggesagen. Herlev Kommune kom med en udtalelse til statsforvaltningen den 22. juni Det fremgik bl.a. af udtalelsen at man som grundejer havde ret til at bygge i to fulde etager, og at denne rettighed klart var tilkendegivet for eventuelle naboer i form af en tinglyst byplanvedtægt. På grundlag af byplanvedtægtens bestemmelser havde kommunen sluttet at der generelt var gjort op med spørgsmålet om indbliksgener. Kommunen oplyste desuden at den i den foreliggende sag havde vurderet at der ikke forelå sådanne særlige omstæn- 7/11

8 digheder som kunne begrunde en særlig nabo- eller partshøring, idet kommunen ikke fandt indbliksgenerne væsentlige. Denne vurdering var baseret på bebyggelsens omfang og placering, antallet af og placering af vinduer samt placering af den udvendige adgangstrappe. Desuden var der taget hensyn til kvarterets generelle karakter af et relativt tæt bebygget villaområde. Statsforvaltningen Hovedstaden skrev til jer den 9. juli 2007 at statsforvaltningen havde gennemgået sagen igen på grundlag af de nye oplysninger og havde besluttet at genoptage behandlingen af sagen. Ved den fornyede gennemgang af sagen fandt statsforvaltningen at ingen af de forhold som I havde klaget over, var omfattet af den eksisterende byplanvedtægt [i et senere brev fra ombudsmanden rettet til: Statsforvaltningen lagde vægt på at der ikke var nogen forhold som I havde klaget over, som ikke var omfattet af den eksisterende byplanvedtægt], og at statsforvaltningen derfor ikke havde kompetence til at behandle sagen. Statsforvaltningen lagde ved denne vurdering vægt på at I havde klaget over at byggeriet var et etagebyggeri, og at reglerne i bygningsreglementet (BR-95), afsnit 2.1.2, nr. 3 og 6, om henholdsvis tilfredsstillende lysforhold til nabobebyggelse og hensynet til karakteren af de tilstødende arealer ikke var iagttaget. Byplanvedtægten havde bestemmelser om hvorvidt der måtte opføres etagebyggeri, og kapitel 2 i bygningsreglementet gjaldt ikke når byplanvedtægten som her omfattede højder, antal etager og afstand til skel. Da statsforvaltningen ikke havde kompetence til at behandle klagen, skulle den ikke tage stilling til om I var parter i sagen i henhold til byggelovgivningen. Statsforvaltningen skulle således heller ikke tage stilling til om kommunen skulle have partshørt jer inden der blev givet byggetilladelse. Kommunens oplysning om at afgørelsen var truffet efter byggeloven, ændrede ikke på det forhold at klagepunkterne efter statsforvaltningens opfattelse var omfattet af byplanvedtægten. Statsforvaltningen oplyste også i brevet af 9. juli 2007 at Naturklagenævnet havde kompetence til at behandle klager i henhold til planloven, herunder om et byggeri er i strid med en byplanvedtægt. Jeg skrev til jer den 27. juli 2007 at jeg på baggrund af statsforvaltningens fornyede afgørelse havde besluttet at indstille min undersøgelse af sagen. Min beslutning skyldtes at ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold der kan indbringes for en højere forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse. Jeg henviste jer derfor til at indbringe sagen for Naturklagenævnet, og jeg gjorde opmærksom på at I kunne klage til mig over Naturklagenævnets afgørelse. Herefter klagede I til Naturklagenævnet i et brev af 6. august 2007, og nævnet traf den 6. november 2007 afgørelse i sagen. Det fremgik af afgørelsen at den tilladte bebyggelse opfyldte bestemmelserne i 4 i byplanvedtægten. Bebyggelsen var således umiddelbart tilladt efter planloven uden en dispensation. Der var derfor ikke pligt til at foretage naboorientering efter planlovens 20, og kommunen havde ikke uanset om man måtte betragte jer som parter i 8/11

9 forvaltningslovens forstand pligt til at foretage partshøring inden det blev konstateret at det ansøgte var i overensstemmelse med de klare og entydige bestemmelser i 4 i byplanvedtægten. Naturklagenævnet mente heller ikke at kommunen havde tilsidesat bestemmelser i planloven ved at afgøre sagen på grundlag af en 50 år gammel byplanvedtægt. Nævnet havde ikke kompetence til at vurdere spørgsmål som angik byggelovgivningen, herunder statsforvaltningens afvisning af jeres klage angående de statiske beregninger vedrørende bygningskonstruktionerne. I klagede herefter til mig igen i et brev af 18. november Jeg svarede jer den 4. marts 2008 at jeg havde besluttet ikke at indlede nogen undersøgelse over for Naturklagenævnet da jeg ikke kunne kritisere nævnets afgørelse. Jeg kunne heller ikke tage stilling til jeres klage over Herlev Kommunes nye lokalplan for jeres område eller svare på spørgsmål om denne lokalplan. Jeg henviste til at I, før I klagede til mig, måtte komme med jeres indsigelser over for kommunen, og hvis I var utilfredse med kommunens svar, måtte I bede Naturklagenævnet om at se på om den nye lokalplan er lovlig. Jeg skrev også i brevet af 4. marts 2008 at jeg havde besluttet at undersøge den del af jeres klage som angik Statsforvaltningen Hovedstaden. Samtidig med at jeg skrev til jer, bad jeg statsforvaltningen om en udtalelse og om at låne sagens akter. Jeg bad særligt statsforvaltningen om at udtale sig om hvorvidt statsforvaltningen havde kompetence til at behandle jeres klage over at Herlev Kommune havde udstedt en byggetilladelse til ejeren af ejendommen ( ). I den forbindelse bad jeg statsforvaltningen om en udtalelse om hvorvidt statsforvaltningen burde have taget stilling til om kommunen skulle have partshørt jer inden den udstedte byggetilladelsen. På baggrund af min henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden bad statsforvaltningen den 10. marts 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen om en vejledende udtalelse. Statsforvaltningen bad om at styrelsen afgav en udtalelse om hvorvidt naboer efter styrelsens opfattelse kan være parter/klageberettigede i en byggesag hvor bygherren opfylder samtlige betingelser i byggelovgivningen for at få udstedt en byggetilladelse, og hvor naboerne heller ikke bestrider at betingelserne i byggelovgivningen er overholdt. Statsforvaltningen bad samtidig Erhvervs- og Byggestyrelsen om en vejledende udtalelse om hvorvidt naboer kan være parter/klageberettigede i forbindelse med klager over et byggeris statiske beregninger og byggekonstruktioner bortset fra den situation hvor et byggeri frembyder fare for andre som anført i byggelovens 14, 1. pkt. Statsforvaltningen Hovedstaden afgav en udtalelse til mig i et brev af 28. april Det fremgik af udtalelsen at Erhvervs- og Byggestyrelsen i et brev af 17. april 2008 havde udtalt følgende: 9/11

10 Statsforvaltningen skal således i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt klager kan siges at have en væsentlig, individuel interesse i den konkrete afgørelse. Opfylder klageren disse betingelser, skal Statsforvaltningen herefter afgøre, om det påklagede forhold er af retlig karakter. Er byggelovgivningens krav overholdt, vil der som udgangspunkt ikke være grundlag for en klage, hvorfor Statsforvaltningen ikke kan behandle klagen. I brevet af 28. april 2008 udtalte statsforvaltningen bl.a. følgende: Det fremgår af sagen, at byggeriet er omfattet af byplanvedtægt for byplanområde XVI i Herlev Kommune af 29. april 1971 med tillæg 1 og 2, som fastlægger grundens størrelse, bebyggelsens afstand til naboskel, antallet af etager og bebyggelsesprocenten. Statsforvaltningen har således ikke kompetence til at behandle klager, som omhandler disse forhold, jf. byggelovens 8, stk. 4, og bygningsreglementet afsnit 2.1, stk. 2. Der er klaget over, at byggeriet giver indbliksgener. Af BR-95 s bebyggelsesregulerende bestemmelser i kapitel 2 kan efter statsforvaltningens opfattelse alene bestemmelserne om afstandsforhold i afsnit 2.3, højde og etageantal i afsnit 2.4, og etageareal i afsnit 2.5 have betydning for indbliksgener. Byplanvedtægten fastsætter reglerne for afstandsforholdene til naboskel, etageantallet og bebyggelsesprocenten som fastsættes på grundlag af etagearealet. Efter statsforvaltningens opfattelse er der herefter alene bestemmelsen om højde i afsnit 2.4, som ikke er reguleret af byplanvedtægten. Det omhandlede byggeri overholder ifølge det oplyste bygningsreglementets bestemmelse om den maksimale højde på 8,5 m, hvilket ikke er bestridt af naboerne, og kommunen kan ikke nægte at give ansøgeren en byggetilladelse jf. BR-95, afsnit 2.4, stk. 6. Efter statsforvaltningens opfattelse omhandler klagen ikke en fortolkning af bestemmelserne i BR-95, da der ikke er strid om, at højdebestemmelsen i bygningsreglementet er overholdt, hvorfor statsforvaltningen ikke har kompetence til at behandle klagen, da der ikke er tale om, at det påklagede forhold er af retlig karakter. 10/11

11 Statsforvaltningen er derfor fortsat af den opfattelse, at vi har været berettiget til at afvise klagen, herunder at tage stilling til om kommunen skulle have partshørt naboerne. Vedrørende naboernes berettigelse til at klage over fejl og mangler i de statiske beregninger og byggekonstruktionen fastholdes ligeledes, at naboerne ikke ifølge de foreliggende oplysninger er berettiget til at klage herover efter statsforvaltningens opfattelse. Ifølge BR-95, kapitel skal bygningskonstruktioner dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger. Bestemmelserne i BR-95 om udførelse af bygningskonstruktioner er primært fastsat til sikring og beskyttelse af de beboere, som skal opholde sig i de pågældende bygninger. En bygnings konstruktion får alene betydning for naboerne, såfremt den frembyder fare for naboerne. Kommunen har i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen stillet som betingelse, at der fremsendes statiske beregninger for husets bærende konstruktioner, herunder også bjælkespær og kipdrager før byggeriet påbegyndes, og der er intet der tyder på, at kommunen ikke har sikret sig, at bygherren opfylder bygningsreglementets krav til konstruktioner. Statsforvaltningen har derfor fundet, at naboerne ikke har en individuel, væsentlig interesse i kommunens afgørelser om byggeriets konstruktioner, da der ikke er grund til at antage, at konstruktionerne er til fare for naboerne, hvorfor de ikke er klageberettiget vedrørende disse spørgsmål, og de skulle derfor efter statsforvaltningens opfattelse ikke have været partshørt herom. I kommenterede statsforvaltningens udtalelse i et brev af 18. maj NOTE: (*) FOB 2006, s /11

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Høringsregler. - om at være part i en byggesag

Høringsregler. - om at være part i en byggesag Høringsregler - om at være part i en byggesag Høringsregler I denne pjece finder du vejledning om regler og rettigheder i forbindelse med høringer ved byggesager m.v. herunder høringsregler for forskellige

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Omprøve E 2014 AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype: AO Antal sider i opgavesættet

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-55601 Dato: 22-10-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Reza Katebi, Nordre Fasanvej 37B, 2. th., 2000 Frederiksberg, vedrørende dennes

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Assens kommune Rådhus Allé Assens

Assens kommune Rådhus Allé Assens Assens kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens 2015-42261 Dato: 10-06-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Anna Lise Jensen og Kaj Aksel Jensen vedrørende deres klage over afslag på retlig lovliggørelse

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 06-12- 2 0 1 3 Vi har skrevet til Sven-Erik Olsen, Ahorn Allé 23, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen, beliggende Ahorn Allé 25, kommunens

Læs mere

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune.

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune. ETN Arkitekter ApS Søndergade 23 4800 Nykøbing F Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk 15-01-2016

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a...

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a... Page 1 of 1 From: Hansen, Sally Lauenborg Sent: 16-11-2011 15:35:21 To: åå Halsnæs kommune CC: Mette Mouritzen Subject: Udsendt afgørelse i sagen om Halsnæs Kommunes mulighed for at håndhæve en privatretlig

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 K E N D E L S E Sigma Entreprise A/S (selv) mod Rudersdal Kommune (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 16-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr. 74d Helsingør Overdrev, beliggende H P Christensens

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/17417-18 Side 1/6 Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016 2016-22 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse En kommune havde givet tilladelse til opførelse af en gyllebeholder, uden at der forelå en landzonetilladelse.

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse FOU nr 2016.22 (Gældende) Udskriftsdato: 8. september 2016 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2016-22. Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET

TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET TILLÆGSREFERAT PLAN & MILJØUDVALGET den 27.04.2009 Afbud Freddie Madsen (O) SAGSOVERSIGT 9 Sagsid 2009-8222 Ny lagerbygning ved Valsemøllen, Havnegade 58, Esbjerg... 3 PUNKTER PÅ LUKKET MØDE Side 2 af

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere