Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet"

Transkript

1 Overenskomst - HK/PRIVAT For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

2 OVERENSKOMST mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og HK/Privat

3

4 4 Afsnit 1 - Overenskomsten Indhold Afsnit 1 - Overenskomsten Overenskomstens faglige gyldighedsområde Oprettelse af overenskomst... 6 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse Ansættelse Opsigelsesregler... 8 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid Arbejdstid og fridage Varsel og ændring af arbejdstidsplanen Overarbejde Deltidsbeskæftigede Arbejdsmiljø Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling Midlertidigt ansatte og vikarer Søgnehelligdage Lønninger Fritvalgs Lønkonto Afsnit 5 Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser Afsnit 6 - Ferie Feriefridage Ferie Afsnit 7 - Sygdom og barsel Udeblivelse og sygdom Graviditet, adoption og orlov Afsnit 8 - Elever Elever Afsnit 9 Uniformer Uniformer Afsnit 10 Tillidsrepræsentanter Regler for tillidsrepræsentanter Afsnit 11 Efteruddannelse Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse Afsnit 12 - Regler til behandling af faglig strid Regler til behandling af faglig strid... 40

5 Afsnit 1 - Overenskomsten 5 Afsnit 13 - Overenskomstens varighed Overenskomstens varighed Afsnit 14 - Protokollater Protokollat om oprettelse af overenskomst Protokollat om indfasning af pensionsaftale Protokollat for personer ansat i fleksjob Protokollat vedrørende KVU-studerende Protokollat vedrørende Bachelorer og DTP ere Protokollat vedrørende IT Protokollat vedrørende medarbejdere beskæftiget på lager Protokollat om Uddannelsesfond Protokollat om Kompetenceudviklingsfond Protokollat om gravide Protokollat om ligelønsnævn Protokollat om distancearbejde Protokollat om velfærd Protokollat om medarbejderudviklingssamtaler Protokollat om TV-overvågning Protokollat om mobning og vold på arbejdspladsen Protokollat om natarbejde og helbredskontrol Protokollat om HK talsrepræsentant... 57

6 6 Afsnit 1 - Overenskomsten Afsnit 1 - Overenskomsten 1. Overenskomstens faglige gyldighedsområde Overenskomsten omfatter personale ansat i hotel-, restaurant- og turisterhvervet, herunder hoteller, restauranter, turistkontorer/bureauer, rejsebureauer, touroperatører, kongresbureauer, regionale turist/destinationsselskaber, færger, campingpladser, sommerhusudlejning, messecentre, kiosker/boder, booking, drive-in, forlystelsesparker, marinaer, vandlande, feriecentre, bowlingcentre, teatre, biografer, golfbaner, museer, attraktioner, vandrerhjem, sportshaller, zoologiske haver mv., beskæftiget med service-, handels-, salgs- og kontorarbejde. 2. Oprettelse af overenskomst Stk. 1. Betingelser a. Forbundet kan kun slutte overenskomst med medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver gennem denne forening. b. Det er en betingelse, at forbundet på tidspunktet for kravets fremsættelse som medlemmer har mindst 50% af de beskæftigede inden for det område, overenskomsten tilsigter at omfatte. Stk. 2. Arbejdsgivers selvstændige ønske om oprettelse af overenskomst HORESTA Arbejdsgiver vil ikke kræve 50%-reglen opfyldt i tilfælde, hvor en arbejdsgiver selv ønsker overenskomst oprettet for sine medarbejdere indenfor overenskomstens område, såfremt det i øvrigt i det konkrete tilfælde findes rimeligt, at en overenskomst indgås. Dette finder tilsvarende anvendelse for medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver, som i indeværende overenskomstperiode fremsætter ønske om oprettelse af overenskomst. I den forbindelse kan en repræsentant for HK efter aftale besøge virksomheden med henblik på at drøfte muligheden for oprettelse af overenskomst med virksomhedens ledelse. Stk. 3. Fremgangsmåde a. Ved fremsættelse af krav om overenskomst skal forbundet give oplysning om det antal medlemmer, kravet omfatter 1. b. Dokumenterer forbundet, at betingelserne for oprettelse af overenskomst er opfyldt, træder overenskomsten i kraft den førstkommende 1. i en måned, såfremt kravet er fremsat senest den 15. i en måned. Er overenskomstkravet fremsat efter den 15. i en måned, træder overenskomsten i kraft den 1. i den næstfølgende måned. 1 Se uddybende herom i protokollat om oprettelse af overenskomst afsnit 14.

7 Afsnit 1 - Overenskomsten 7 Stk. 4. Overenskomstens virkeområde a. De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår gælder for samtlige medarbejdere inden for det arbejdsområde, overenskomsten i øvrigt omfatter. b. Funktionærer, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositionsret i udstrakt grad forpligter firmaet, eller hvis hverv, fordi det har en særlig fortrolig karakter, gør dem til arbejdsgivernes tillidsmænd, falder dog uden for overenskomstens område. Stk. 5. Omskrivning af overenskomster til overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat a. Når en virksomhed dækket af overenskomsten indenfor HK s dækningsområde indmelder sig i HORESTA Arbejdsgiver erstattes overenskomsten efter dennes udløbstid til overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat, medmindre betingelserne for krav om særbestemmelse er opfyldt 2. b. Omskrivning skal ske således, at lønsatser, der ligger under eller over nærværende overenskomst, ændres til dennes satser, og der gives medarbejdere, hvis løn ifølge de eventuelle højere satser ligger over overenskomstens, personlige tillæg, i hvilke der ikke kan modregnes, og som mindst skal svare til forskellen mellem landsoverenskomstens satser og den højere sats, hvorefter pågældende var aflønnet. 2 Se endvidere protokollat om oprettelse af overenskomst, afsnit 14

8 8 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse 3. Ansættelse Stk. 1. Der henvises til den til enhver tid gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Parterne har i henhold til lovens 1, stk. 3, aftalt følgende fravigelser fra loven: Eventuelle uoverensstemmelser om oplysningspligt og ansættelsesaftaler behandles efter de fagretlige regler, der gælder mellem HK/Privat og HORESTA Arbejdsgiver. Såfremt rettidig eller korrekt ansættelsesaftale ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med lovens regler, kan bod/godtgørelse ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 15 dage efter, at medarbejderen eller dennes organisation overfor arbejdsgiveren har rejst skriftligt krav om rettidig eller korrekt ansættelsesbevis, efterkommer kravet, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesaftaler. Stk. 2. Arbejdsgiveren udleverer feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks eller via . Medmindre andet aftales, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før den elektroniske løsning indføres. 4. Opsigelsesregler Stk. 1. Funktionærer For medarbejdere der er funktionærer henvises til Funktionærlovens bestemmelser. Stk. 2. Ikke-funktionærer For medarbejdere der ikke er omfattet af Funktionærloven fastsættes følgende opsigelsesvarsler: 0-3 måneder I de første 3 måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, således at fratræden sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende dag. Efter 3 måneder Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra medarbejderens side ske med 1 måned til udgangen af en måned.

9 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse 9 Efter 2 års ansættelse Efter 2 års uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra arbejdsgiverside ske med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter 3 års ansættelse Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra arbejdsgiverside ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

10 10 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid 5. Arbejdstid og fridage Stk. 1. Arbejdstidens tilrettelæggelse Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyntagen til medarbejderens og virksomhedens tarv. Effektiv arbejdstid Den effektive arbejdstid er maksimalt 37 timer pr. uge for alle medarbejdere. Arbejdstiden kan i en fast arbejdsplan tilrettelægges som et gennemsnit over maksimalt 26 uger, svarende til i alt 962 timer. Deltidsansatte planlægges forholdsmæssigt. Den enkelte arbejdstidsplans tidsmæssige udstrækning maksimalt 26 uger samt arbejdstidens længde (det ugentlige gennemsnit) aftales i videst muligt omfang med den enkelte medarbejder på den enkelte virksomhed og tillidsrepræsentanten underrettes herom. Arbejdstidsplanerne tilrettelægges således, at den faktiske arbejdstid i den enkelte uge ikke overstiger 48 timer, medmindre andet aftales med medarbejderen. Såfremt der undtagelsesvis er placeret mere end 48 timer i den enkelte uge ydes overtidstillæg, jf. 7. Disse regler er ikke til hinder for, at der kan udføres yderligere uvarslet overarbejde. Gennemsnitlig arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnet over en 26 ugers periode må ikke overstige 48 timer inklusive overarbejde, jf. EU-direktiv nr. 93/104/EF. Stk. 2. Pauser Medarbejderne skal have en pause på mindst i alt 1/2 time pr. dag, med mindre andet er aftalt. På dage, hvor arbejdstiden slutter før kl , kan det mellem parterne aftales, at der ikke holdes pauser. Stk. 3. Fridage og friweekend Arbejdstiden skal under hensyn til virksomhedens forhold og i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. Grundlovsdag er en hel fridag. Hvor virksomheden holder åbent på Grundlovsdag og medarbejderen skal på arbejde, ydes medarbejderen en fridag på et andet tidspunkt. Medarbejderen ydes mindst en gang pr. måned frihed i en weekend på minimum 59 timer, regnet fra fredagsvagtens ophør, dog senest at regne fra lørdag kl , medmindre andet er aftalt med den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten skal i så fald underrettes herom.

11 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid 11 Stk. 4. Hviletid Der henvises til Arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser samt reglerne for dispensation herfor. Stk. 5. Rådighedsvagt For rådighedsvagt, telefonvagt samt arbejde i kontinuerlig drift, optages forhandlinger lokalt om vagtplaner og betalingsregler. Hvor enighed ikke kan opnås, kan hver af parterne anmode om, at organisationerne inddrages. 6. Varsel og ændring af arbejdstidsplanen Varsling Hvor arbejdstidsplan udarbejdes for den enkelte medarbejder skal dette ske senest 3 uger før ikrafttræden. De udleverede planer kan kun ændres undervejs, såfremt det aftales med den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten underrettes herom. Ved væsentlige ændringer af arbejdstidsplanen varsles i henhold til Funktionærlovens opsigelsesregler. 7. Overarbejde Stk. 1. Overarbejde Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal begrænses mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv. Betaling Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse og afregnes med halve timer. Hvor arbejdstidsplan foreligger betragtes arbejde ud over de vagtplanerede timer som overarbejde. Overtidstillægget udgør 50 % for de 3 første timer pr. dag og derefter 100 %. Hvor arbejdstidsplan ikke foreligger, betragtes arbejde ud over 37 timer i den enkelte uge i hvert tilfælde som overarbejde. De første 3 timer pr. dag ydes tillæg på 50 % og derefter ydes 100 %. I alle tilfælde aflønnes arbejdstimer ud over 48 timer i den enkelte uge som overtid. For alt overarbejde på søn- og helligdage samt overarbejde på en søn- og helligdag, hvor medarbejderen i forvejen var planlagt fri, ydes der 100 % for samtlige timer. Stk. 2. Varsling af overarbejde Bliver medarbejderen uden forudgående varsel tilkaldt til overarbejde samme dag, efter at medarbejderen ved normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, udgør overarbejdstillægget 100 %.

12 12 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid Varslet overarbejde skal afvarsles senest 4 timer før overarbejdet påbegyndes, i modsat fald ydes som kompensation 1 timeløn plus tillæg på 50 %. Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med 160,33. Stk. 3. Afspadsering/udbetaling af overarbejde Overarbejde udbetales senest inden 6 måneder, hvis det ikke forinden er afspadseret. For sæsonvirksomheder skal overarbejde, som ikke forinden er afspadseret, dog udbetales ved sæsonens afslutning. Der kan aftales afspadsering af overarbejde, således at 50 % timer afspadseres med 1,5 timer og 100 % timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Fritid Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Stk. 4. Afvikling af overarbejde ved fratræden Ved opsigelse skal det sikres, at den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer i perioden 3 måneder før fratrædelsen. Alt overarbejde i perioden 3 måneder før fratrædelse skal være afspadseret før fratrædelse. Hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder eller mindre, kan der maksimalt afspadseres et antal timer svarende til den sammenlagte aftalte ugentlige arbejdstid i opsigelsesperioden. Overarbejde udført tidligere end 3 måneder før fratrædelse kan udbetales ved fratrædelse. 8. Deltidsbeskæftigede Stk. 1. Arbejdstiden Deltidsbeskæftigede medarbejdere indplaceres efter samme regler som heltidsbeskæftigede. Lønnen og tillæggene beregnes efter forholdet mellem den pågældende medarbejders ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid. Deltidsansatte er omfattet af samme regler for så vidt angår arbejdstidsplaner, som fuldtidsansatte. Når en heltidsbeskæftiget medarbejder fortsætter i virksomheden som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som tidligere anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normal arbejdstid (længde og placering). Ændring af den normale arbejdstid kan kun ske med Funktionærlovens varsel, dog for ikke-funktionærer med varsel, jf. 4, stk. 2. Det kan mellem virksomheden og deltidsmedarbejderen aftales, at deltidsbeskæftigede lejlighedsvis deltager i merarbejde.

13 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid 13 Stk. 2. Merarbejde/overarbejde Arbejder den deltidsbeskæftigede lejlighedsvis ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstra timer med vedkommendes normale timeløn samt eventuelt tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, jf. 11. Deltidsansatte, som er omfattet af arbejdstidsplanlægningen over 26 uger, skal for timer ud over 48 timer pr. uge ydes overtidstillæg, jf. 7. Deltidsansatte, som ikke er omfattet af en arbejdsplan ydes overtidstillæg, såfremt den ugentlige arbejdstid overstiger 37 timer pr. uge. Stk. 3. Funktionærloven Deltidsbeskæftigede med en arbejdstid under 8 timer pr. uge er ikke omfattet af Funktionærloven. Stk. 4. Søgnehelligdage Deltidsansatte ydes betaling for søgnehelligdage med et beløb, der svarer til den pågældendes sædvanlige timeløn for det antal timer, den pågældende ellers skulle have været beskæftiget denne dag. 9. Arbejdsmiljø Der henvises til bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven. Tastearbejde Organisationerne er enige om, at der ved tastearbejde med jævne intervaller skal gives passende tid til afslapning af belastede muskler. Klager I virksomheder, hvor der ikke findes sikkerhedsorganisation, kan den i henhold til 21 valgte tillidsrepræsentant rette henstillinger eller rejse klager til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Hvor der findes sikkerhedsudvalg eller sikkerhedsorganisation, skal henstillinger eller klager behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation. Organisationerne er i øvrigt enige om, at sager vedrørende denne paragraf og Arbejdsmiljøloven bør indbringes til behandling mellem organisationerne, hvis der ikke lokalt er opnået enighed.

14 14 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 10. Midlertidigt ansatte og vikarer Mindst 4 timer Såfremt andet ikke er aftalt ydes betaling for mindst 4 timer dagligt. Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med 160,33. Søgnehelligdage Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de fast aftalte beskæftigelsestidspunkter. 11. Søgnehelligdage For hver søgnehelligdag virksomheden er lukket, reduceres fuldtidsmedarbejderens arbejdstid med det antal timer, den pågældende skulle have arbejdet denne dag. For virksomheder, der er åbne på alle ugens hverdage gælder følgende: Hvis fuldtidsmedarbejderens fridag falder på en søgnehelligdag, hvor virksomheden holder lukket, ydes fuldtidsmedarbejderen fridagen på et andet tidspunkt. Frihed, der ikke udnyttes på grund af sygdom eller ferie, berettiger ikke til frihed på et andet tidspunkt. 12. Lønninger Stk. 1. Medarbejdere omfattet af overenskomsten aflønnes således: Løngruppe 1 Minimalløn løngruppe 1 (medarbejdere ansat til sæsonarbejde samt studerende): 1. marts marts 2013 Minimalløn kr ,90 kr ,35 Funktionstillæg Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr ,12 og pr. 1. marts 2013 kr ,89. Til deltidsansatte beregnes tillægget forholdsmæssigt. I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7.

15 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 15 Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr ,27 pr. time og pr. 1. marts 2013 kr ,59 pr. måned i denne periode. Eksisterende aftaler Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler. Forskudt arbejdstid Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling: 1. marts marts 2013 Hverdage kl til kl : kr. 14,78 pr. time kr. 14,99 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 26,26 pr. time kr. 26,63 pr. time Søndage kl til kl : kr. 29,82 pr. time kr. 30,24 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Løngruppe 2 Minimalløn løngruppe 2 (Medarbejdere uden faglig uddannelse, der i det væsentlige udfører arbejde, der ikke forudsætter en sådan.) 1. marts marts 2013 Minimalløn kr ,90 kr ,35 Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr ,18 og pr. 1. marts 2013 kr ,81 pr. måned. Til deltidsansatte ydes tillægget forholdsmæssigt. I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr ,27 og pr. 1. marts 2013 kr ,59 pr. måned i denne periode.

16 16 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling Eksisterende aftaler Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler. Forskudt arbejdstid Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling: 1. marts marts 2013 Hverdage kl til kl : kr. 23,61 pr. time kr. 23,94 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 41,97 pr. time kr. 42,56 pr. time Søndage kl til kl : kr. 47,76 pr. time kr. 48,43 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Løngruppe 3 Minimalløn løngruppe 3 (Faglærte medarbejdere, eller medarbejdere, der har kvalificeret sig på tilsvarende niveau, tillige med medarbejdere med efteruddannelse inden for HE/merkonom, korrespondent eller eksamen fra Turistakademiet samt medarbejdere, der i det væsentlige er beskæftiget med mere selvstændigt eller kvalificeret arbejde): 1. marts marts 2013 Kr ,90 kr ,35 Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr ,18 og pr. 1. marts 2013 kr ,81 pr. måned. Til deltidsansatte ydes tillægget forholdsmæssigt. I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr. 1880,27 og pr. 1. marts 2013 kr. 1906,59 pr. måned i denne periode. Eksisterende aftaler Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler.

17 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 17 Forskudt arbejdstid Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling: 1. marts marts 2013 Hverdage kl til kl : kr. 23,61 pr. time kr. 23,94 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 41,97 pr. time kr. 42,56 pr. time Søndage kl til kl : kr. 47,76 pr. time kr. 48,43 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Unge under 18 år Minimalløn for unge under 18 år 1. marts marts 2013 Ikke faglært arbejde kr ,01 kr ,26 Faglært arbejde kr ,01 kr ,26 Funktionstillæg Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr. 844,09 og pr. 1. marts 2013 kr. 855,91 pr. måned. Til deltidsansatte ydes tillægget forholdsmæssigt. I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. marts 2012 på kr ,27, pr. 1. marts 2013 kr ,59 pr. måned i denne periode. Eksisterende aftaler Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler. Forskudt arbejdstid Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling (tillægget udgør 50% af tillægget for voksne i minimallønsgruppe 2 og 3):

18 18 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 1. marts marts 2013 Hverdage kl til kl : kr. 11,79 pr. time kr. 11,96 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 20,98 pr. time kr. 21,27 pr. time Søndage kl til kl : kr. 23,86 pr. time kr. 24,19 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Stk. 2. Personlig løn a. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. b. Organisationerne er enige om, at arbejdsgiverne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn. c. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. d. Såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom mellem virksomheden og medarbejderen/medarbejderne, kan forhandlinger om medarbejderens/medarbejdernes personlige løn føres under medvirken af tillidsrepræsentanten. e. Parterne er enige om, at begge organisationer i tilfælde, hvor misforhold på dette område som helhed skønnes at være til stede, har påtaleret over for hinanden i overensstemmelse med de regler, som til enhver tid måtte være gældende for behandling af faglig strid. f. Såfremt fastsættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen i stk. c, kan hver af organisationerne begære en forhandling under medvirken af begge organisationer. g. Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til Ligelønslovens principper. h. Parterne er enige om, at hvor forbundet finder baggrund for en ligelønssag, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, inden de egentlige organisationsdrøftelser finder sted. I forbindelse med besigtigelse/organisationsforhandling aftales, hvilke lønoplysninger der er nødvendige til brug for en eventuel sag. i. Lønnen for den enkelte medarbejder kan eventuelt fastsættes helt eller delvist efter et lønsystem, i overensstemmelse med de indeholdte bestemmelser. Stk. 3. Funktionsløn Medarbejdere beskæftiget med kontor- og administrationsarbejde: For medarbejdere beskæftiget med kontor- og administrationsarbejde kan der i stedet for minimalløn + tillæg, ved lønfastsættelsen indgås aftale om, at der i stedet aflønnes med en

19 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 19 samlet funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne ovenfor. Ved sådanne aftaler kan det bestemmes, at lønnen omfatter tillæg for overarbejde samt arbejde på særlige tidspunkter, således at der ikke ydes tillæg af nogen art ud over den aftalte løn. Uoverensstemmelser om lønforhold for enkeltpersoner, hvor der er aftalt funktionsløn, kan indbringes for et paritetisk nævn, hvis det er åbenbart, at der består et væsentligt misforhold mellem lønnen og stillingens samlede indhold, jf. stk. c. Det paritetiske nævn nedsættes med to repræsentanter for hver af parterne med det formål at forebygge, at funktionslønnen resulterer i et større antal sager. Såfremt der blandt medlemmerne af det paritetiske nævn ikke kan opnås flertal for en afgørelse i en konkret sag, udvides nævnet med en uvildig opmand, som udpeges af parterne i fællesskab. I tilfælde af fortsat uenighed bliver opmandens opfattelse herefter udslagsgivende. Opmanden træffer, efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, afgørelse om fastsættelse og fordeling af sagens omkostninger, ligesom opmanden ved unødig trætte af nævnet kan pålægge bod. Endelig kan opmanden træffe afgørelse om, at en konkret sag afgøres ved skriftlig behandling. 13. Fritvalgs Lønkonto Der indbetales 1 % af den ferieberettigede løn i det forudgående ferieår. Beløbet stilles til rådighed i forbindelse med ferie og udbetales til medarbejderen ved ferieafholdelse i det efterfølgende ferieår. Opsparingen er ikke feriepengeberettiget. Såfremt medarbejderen fratræder inden ferieårets udgang, modregnes det for meget udbetalte.

20 20 Afsnit 5 Pension, sundhedsordning, forsikringsydelser og seniorordning Afsnit 5 Pension, sundhedsordning, forsikringsydelser og seniorordning 14. Pension, sundhedsordning, forsikringsydelser og seniorordning Stk. 1. Betingelser Alle medarbejdere, som i en af overenskomsten omfattet virksomhed udfører arbejde, der er dækket af overenskomsten, skal have en pensionsordning, når følgende betingelser er opfyldt: a. Aftalen omfatter medarbejdere, der er fyldt 20 år, dog ikke lærlinge og elever. b.medarbejderen skal uden afbrydelse have været i ansættelse i 3 måneder hos én eller flere virksomheder omfattet af overenskomsten. Der ses bort fra dette anciennitetskrav i tilfælde, hvor medarbejderen ved ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, som er baseret på en kollektiv aftale. c. Medarbejderen må ikke være fyldt 67 år. d. For medarbejdere, som opfylder ovennævnte betingelser, gælder videre, at de mellem overenskomstparterne i øvrigt aftalte betingelser for at kunne opnå risikodækning og modtage forsikringsydelser skal være opfyldt. e. For medarbejdere der, når den overenskomstmæssige pensionsforpligtigelse indtræder, er fyldt 60 år, videreføres en eventuelt eksisterende pensionsordning, ellers etableres en ophørende alderspension. Stk. 2. Pensionsbidragets størrelse Pensionsbidraget beregnes af den pensionsgivende løn (den skattepligtige indkomst optjent hos arbejdsgiveren ved arbejde omfattet af overenskomsten). Virksomhedens bidrag er 8 % og medarbejderens bidrag er 4 %. Det samlede pensionsbedrag er 12 %. Pensionsbidrag til elever Virksomhedens bidrag er 8% og elevernes bidrag er 4%. Det samlede pensionsbidrag er 12 % Stk. 3. Der er mellem parterne enighed om, at såfremt der på tidspunktet for virksomhedens tiltrædelse af overenskomsten allerede måtte være aftalt pensionsordning med medarbejderne, foretages en nedsættelse af bidraget til den bestående pensionsordning af samme størrelse som bidraget efter nærværende overenskomst, således at den samlede betaling til pensionsordninger ikke overstiger det tidligere aftalte bidrag.

21 Afsnit 5 Pension, sundhedsordning, forsikringsydelser og seniorordning 21 Stk. 4. Pensionsordningens placering Pensionsordning er etableret i Funktionærpension, hvortil pensionsbetaling skal ske. Der kan dog indbetales til PensionDanmark, der er godkendt af overenskomstparterne i protokollat af 16. juni 2005 eller andre pensionsordninger, såfremt dette forinden godkendes af overenskomstparterne. Protokollat om kritisk sygdom Hvis der teknisk ikke er noget til hinder for det, er parterne enige om at arbejde for, at de respektive pensionsforsikringsselskaber ændrer dækningsomfanget af de nuværende arbejdsmarkedspensionsordninger, således at disse også omfatter dækning mod kritisk sygdom Sundhedsordning a. Medarbejdere med 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i samme virksomhed og som beskæftiges mere end 8 timer ugentligt, er omfattet af en forbyggende sundhedsordning. b.ordningen skal minimum omfatte tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør af arbejdsrelaterede skader. c.virksomheden betaler et bidrag på op til kr. 400,- pr. år pr. medarbejder, der er indtrådt i ordningen. Stk. 5. Forsikringsydelser til elever Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det være sig i henhold til stk. 1. eller på andet grundlag, har krav på følgende forsikringsydelser: Invalidepension Invalidesum Forsikring ved kritisk sygdom Dødsfaldssum Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter virksomhedens valg, ligesom HORESTA Arbejdsgiver er berettiget til at oprette en gruppelivslignende ordning. Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Såfremt eleven overgår til at være omfattet af en anden arbejdsmarkedspensionsordning, ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. Forsikringssummerne andrager følgende beløb: Invalidepension: kr ,- årligt Invalidesum: kr ,- Forsikring ved kritisk sygdom: kr ,- Dødsfaldssum: kr ,-

22 22 Afsnit 5 Pension, sundhedsordning, forsikringsydelser og seniorordning Stk. 6. Seniorordning De lokale parter kan ved skriftlig lokalaftale åbne for, at virksomheden og den enkelte medarbejder kan aftale en seniorordning efter følgende retningslinjer: a. Medarbejderen og virksomheden kan aftale reduceret arbejdstid. Parterne fastlægger selv med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og virksomhedens driftsmæssige behov den konkrete udformning af arbejdstidsreduktionen i form af f.eks. længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet. b. Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. c. Medarbejderen kan i forbindelse med en sådan arbejdstidsreduktion vælge at konvertere løbende pensionsopsparing, jf. 14, stk. 2, til et tillæg til lønnen. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. De frigjorte midler skal anvendes til finansiering af lønnedgang som følge af arbejdstidsreduktionen. Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. d. Parterne er endvidere enige om, at medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. overenskomstens 15, og akkumulere denne. Værdien heraf kan komme til udbetaling i forbindelse med en seniorordning.

23 Afsnit 6 - Ferie 23 Afsnit 6 - Ferie 15. Feriefridage Stk. 1. Optjening af feriefridage Fastansatte medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden har ret til 5 feriefridage. Betaling Feriefridagene betales med fuld løn. Stk. 2. Placering Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. Ferielovens bestemmelser. Feriefridage kan dog ikke varsels til afholdelse i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. Stk. 3. Timer Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret (1. maj 30. april). For fuldtidsansatte svarer 1 feriefridag til 7,4 timer. For deltidsansatte regnes forholdsmæssigt i forhold til det antal timer de gennemsnitligt er beskæftiget. Stk. 4. Kompensation Ved fratræden udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Ved ferieårets udløb udbetales kompensation for ikke afholdte feriefridage. Der betales ikke feriegodtgørelse og ferietillæg af løn under feriefridage eller kompensation herfor. Stk. 5. Jobskifte Der kan, uanset eventuelt jobskifte, kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. Stk. 6. Midlertidig ansættelse For midlertidigt ansatte 3 med op til 9 måneders ansættelse i virksomheden gælder følgende ordning: Efter hver 288 timers arbejde i virksomheden optjenes 1 feriefridag. Optjeningsperioden følger ferieåret, dvs. 1. maj 30. april. Stk. 7. Maksimalt 5 dage Der optjenes/kompenseres maksimalt 5 feriefridage i optjeningsperioden. Såfremt feriefridagene ikke afholdes kompenseres dagene ved fratræden med 2,25 % af den personlige løn. 3 Ved midlertidig ansatte forstås medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse

24 24 Afsnit 6 - Ferie Stk. 8. Jobskifte Uanset eventuelt jobskifte kan der i optjeningsperioden maksimalt afholdes/ kompenseres det maksimale antal feriedage i henhold til ovenstående. Ved jobskifte skal der således ske modregning for allerede afholdte/kompenserede feriefridage 4. Stk. 9. Udbetaling Det opsparede beløb, som beregnes fra ansættelsestidspunktet i virksomheden, kommer til udbetaling ved fratræden med forholdsmæssig modregning af allerede afholdte feriefridage som særlig godtgørelse sammen med feriegodtgørelsen. 16. Ferie Stk. 1. Ferieoptjening Ferieloven er gældende. Det kontante ferietillæg ved ferie med løn udgør 1 pct. Ved fratrædelse er godtgørelsen 12,5 pct. Optjeningsåret går fra den 1. januar til 31. december. Den optjente ferie skal afholdes i det følgende ferieår, der går fra 1. maj til 30. april. Hvor der ikke holdes samlet ferielukning, skal virksomheden senest den 1. april indhente oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte medarbejder ønsker hovedferien lagt, f.eks. ved fremlæggelse af ferielister. Stk. 2. Feriekort Ved en funktionærs fratræden kan arbejdsgiveren anvende et af organisationerne godkendt feriekort i stedet for feriegirosystemet. Feriekort kan anvendes til alle medarbejdere omfattet af overenskomsten. 4 Såfremt en medarbejder f.eks. har været ansat i en virksomhed fra 1. maj februar 2012 og skifter job, optjener medarbejderen således ikke yderligere feriefridage/kompensation førend optjeningsperioden starter på ny den 1. maj 2012.

25 Afsnit 7 - Sygdom og barsel 25 Afsnit 7 - Sygdom og barsel 17. Udeblivelse og sygdom Stk. 1. Fraværsdokumentation Såfremt en funktionær udebliver fra sit arbejde, skal meddelelse om grunden hertil så hurtigt som muligt gives arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for, at udeblivelsen skyldes sygdom enten ved afgivelse af sygdomsblanket eller ved lægeattest. Organisationerne er enige om at anbefale, at der som dokumentation for fravær grundet sygdom anvendes den af organisationerne godkendte sygemeldingsblanket ( tro- og loveerklæring ). Lægeattest kan dog først kræves udstedt ved sygdom af over 3 dages varighed. Endvidere kan lægeattest kræves, hvis udeblivelse på 1 à 2 dage hyppigt forekommer. Stk. 2. Barns 1. sygedag Medarbejdere med mindst 6 måneders anciennitet i virksomheden, ydes frihed med løn, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre, og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte barnets første sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af en tro- og loveerklæring. Stk. 3. Børns sygdom/hospitalsindlæggelse Til medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med vedkommende barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes under dette fravær fuld løn. Såfremt medarbejderen er dagpengeberettiget, indtræder virksomheden i denne ret.

26 26 Afsnit 7 - Sygdom og barsel 18. Graviditet, adoption og orlov Stk. 1. Graviditets- og barselsorlov Til fastansatte kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, betaler virksomheden løn under barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Løn under adoption Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn fra 4 uger før modtagelsen af barnet og indtil 14 uger efter modtagelsen, i det omfang der i henhold til barselsloven er ret til fravær i perioden. Stk. 2. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Stk. 3. Fædreorlov Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Stk. 4. Forældreorlov Virksomheden yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Af disse 11 uger har hver af forældrene ret til betaling i 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 11 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maks. 140 kr. pr. time. De 11 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Stk. 5. Det er en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Hvis virksomheden ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til medarbejderen.

27 Afsnit 7 - Sygdom og barsel 27 Stk. 6. Pension under barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag pr. mdr. pr. mdr. pr. mdr. kr ,00 kr. 560,00 kr ,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag.

28 28 Afsnit 8 - Elever Afsnit 8 - Elever 19. Elever Stk. 1. Område Denne bestemmelse gælder elever omfattet af bekendtgørelserne om handelsuddannelse, kontoruddannelse, kundekontaktcenteruddannelse og kontorserviceuddannelse samt elever i individuel erhvervsuddannelse inden for overenskomstens dækningsområde, jf. erhvervsuddannelsesloven. Stk. 2. Formkrav Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af virksomheden og eleven. Den skal være indsendt til erhvervsskolen, hvor den bør være registreret, forinden uddannelsesforholdet kan indledes. Det er en forudsætning for uddannelsesaftalens gyldighed, at virksomheden er godkendt som uddannelsessted på det pågældende uddannelsesområde. Er eleven under 18 år, skal aftalen også underskrives af den eller de, der har forældremyndigheden. Uddannelsesaftalen med tilhørende uddannelsesregler, meddelelsesblanketter og skoleindmeldelse fås på den lokale erhvervsskole. Den uddannelsesansvarlige udarbejder på vegne af virksomheden og i samarbejde med eleven senest ved prøvetidens udløb en skriftlig uddannelsesplan for eleven i overensstemmelse med reglerne for praktikuddannelsen. Uddannelsesplanen underskrives af begge parter. Stk. 3. Praktiktid m.v. Praktiktidens længde fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne. Det Faglige Udvalg har i forlængelse heraf fastsat regler for merit samt for forholdet mellem antallet af elever og udlærte. Stk. 4. Prøvetid Prøvetiden er 3 måneder for elever. Eventuelle skoleophold i henhold til bekendtgørelsen medregnes ikke i prøvetiden, som forlænges tilsvarende. Datoen for prøvetidens udløb skal skriftligt meddeles eleven hurtigst muligt. I prøvetiden kan uddannelsesaftalen hæves af begge parter uden begrundelse og uden varsel.

29 Afsnit 8 - Elever 29 Stk. 5. Minimalløn Mindstebetalingssatser: 1. marts marts år kr ,54 kr ,36 2. år kr ,32 kr ,85 3. år kr ,49 kr ,82 4. år kr ,58 kr ,59 Elevsatsen fastlægges i henhold til særlig aftale herom mellem parterne. Funktionstillæg Funktionstillæg betales til elever med 50 % af det tillæg som ydes til voksne, såfremt eleven arbejder på tidspunkter, hvor tillægget udløses. Forskudt arbejdstid Til elever ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time dette tidsrum, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling (tillægget udgør 50% af tillægget for voksne i minimaløngruppe 2 og 3): 1. marts marts 2013 Hverdage kl til kl : kr. 11,79 pr. time kr. 11,96 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 20,98 pr. time kr. 21,27 pr. time Søndage kl til kl : kr. 23,86 pr. time kr. 24,19 pr. time For elever, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold det tidligere ansættelsesforhold. Til elever, der inden uddannelsesforholdets påbegyndelse har bestået højere handelseksamen, studentereksamen, højere teknisk eksamen eller HF-eksamen, ydes et tillæg til de ovennævnte lønninger på kr. 770,00. Pr. 1. marts 2013 udgør beløbet kr. 796,95. Elever med studentereksamen eller HTX, som, inden de har gennemført de 18 ugers handelsskoleophold, jf. de gældende uddannelsesbekendtgørelsers 11, indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, er berettiget til gældende elevløn fra uddannelsesaftalens ikrafttræden. Er en uddannelsesaftale afsluttet på mindre end 4 år, afkortes antallet af lønsatser tilsvarende, således at de sidste satser er gældende. Er en uddannelsesaftale f.eks. indgået på 3 år og 6 måneder, aflønnes i 6 måneder med 1. sats og derefter med henholdsvis 2., 3., og 4. sats. Er en uddannelsesaftale indgået som en afstigningsuddannelse fra en fuld elevuddannelse jf. uddannelsesbekendtgørelserne aflønnes eleven efter elevlønssatserne i denne paragraf.

30 30 Afsnit 8 - Elever Eleven indplaceres i elevlønssatserne uden afkortning, så eleven slutter sin uddannelse på det løntrin, der svarer til afstigningsuddannelsens samlede længde. De nævnte lønsatser er mindstebetalingssatser, og der kan individuelt aftales højere satser. For elever, som ikke består fagprøven, kan uddannelsesaftalen forlænges, indtil ny fagprøve kan afholdes. Hvis den manglende beståelse af fagprøven skyldes manglende oplæring i virksomheden, betales der i forlængelsen løn i henhold til 11. Stk. 6. Voksenuddannelse Hvis en elev påbegynder den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. Hvis en af parterne ønsker det, kan lønforholdet aftales under organisationernes medvirken. Stk. 7. Voksne elever fyldt 25 år a) Ved voksenelever forstås elever, der ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år. b) Voksen elever, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til Erhvervsuddannelsesloven lønnes som minimum i henhold til den for faget gældende minimalløn for ufaglærte, herunder funktionstillæg i henhold til de almindelige betingelser. Stk. 8. Sygdom, graviditet og barsel Ved fravær pga. sygdom, graviditet og barsel henvises til Funktionærlovens, 5 og 7 samt overenskomstens 18. Herudover er reglerne i Sygedagpengeloven og Lov om ligebehandling af mænd og kvinder mht. beskæftigelse og barselsorlov mv. gældende. Stk. 9. Ferie Elever er omfattet af Ferielovens regler. Forbliver elever i virksomheden efter afsluttet uddannelse, ydes der ferie med den aktuelle løn. Stk. 10. Arbejdsskader Elever er omfattet af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring under hele uddannelsen, både den praktiske og den teoretiske del. Stk. 11. Arbejdstid I henhold til Arbejdsmiljøloven må elever under 18 år ikke beskæftiges mere end i alt 8 timer pr. dag. Den normale ugentlige arbejdstid for elever må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne, der er beskæftiget i samme fag. I øvrigt henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1998 om unges arbejde. Elever kan undtagelsesvis arbejde i tidsrum, der ligger uden for fagets normale arbejdstid, dog således at arbejde uden for normal arbejdstid ikke overstiger det omfang, der er normalt for faget og inden for den pågældende branche. Sidstnævnte vurdering skal ske eksklusiv ansatte på funktionsløn.

31 Afsnit 8 - Elever 31 Ved deltagelse i dag- og ugekurser i henhold til de pågældende uddannelsesbekendtgørelser, ydes der arbejdsfrihed i hele den eller de pågældende dage/uger. Stk. 12. Befordring Eleven har ret til at få dækket befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold, når den samlede vejlængde er mindst 20 km pr. dag (rejsedag). Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelsen af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. Ved offentlig befordring ydes godtgørelse for faktiske afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på en efter de stedlige forhold billigst og mest hensigtsmæssig måde, og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort o.lign. Anvendes eget befordringsmiddel ydes befordringsgodtgørelse pr. kørt km i henhold til Arbejdsministeriets regler, når den samlede skolevej er 24 km. eller derover. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejse til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekend samt påske- og juleferie, såfremt den samlede længde er mindst 20 km. Bestemmelserne i afsnit 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter dette afsnit. Såfremt arbejdsgiveren, efter aftale med eleven, vælger en anden skole end den i forhold til arbejdspladsen nærmest liggende, og rejselængden ikke overstiger 20 km, betaler arbejdsgiveren elevens transportomkostninger. I øvrigt gælder regler fastsat af AER i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse. Stk. 13. Refusion af udgifter i forbindelse med skoleforløb Arbejdsgiveren refunderer elevens udgifter til undervisningsmaterialer på op til kr. 800,00 for det samlede uddannelsesforløb samt udgifter i forbindelse med fagprøven. Hvor en elev beordres til skoleophold i henhold til Lov om erhvervsuddannelser omkring frit skolevalg, skal de udgifter, dette måtte medføre for eleven, afholdes af virksomheden. Ved elevers ophold på handelskostskole betaler arbejdsgiveren de af skolen opkrævede udgifter til kost og logi fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse (pr. 1. januar 2000: kr. 395,00 pr. skoleuge). Stk. 14. Praktik i udlandet Ved udstationering i udlandet som led i uddannelsen og anført i uddannelsesaftalen eller tillæg hertil er den danske virksomhed uddannelsesansvarlig. Den danske virksomhed betaler forskellen mellem praktikløn i udlandet og dansk elevløn efter denne overenskomst. Den danske virksomhed betaler for eventuel flytning og rejse ved udstationering.

32 32 Afsnit 8 - Elever Stk. 15. Oplærings- og uddannelsesansvarlige Den uddannelsesansvarlige har ansvaret for, at den praktiske del af uddannelsesforholdet forløber som fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne. Den uddannelsesansvarlige kan udpege en eller flere oplæringsansvarlige, der er fagligt og personligt kvalificeret til at påtage sig arbejdet med at oplære elever. Den uddannelsesansvarlige har ligeledes ansvaret for i samarbejde med elev og skole, at fagprøve gennemføres i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen. Der skal i den praktiske uddannelsestid være knyttet en eller flere faglærte personer eller personer med tilsvarende kvalifikationer til eleven som oplæringsansvarlige. Den oplæringsansvarlige medvirker til, at eleven oplæres efter praktikreglerne og elevens uddannelsesplan. Det anbefales, at den oplæringsansvarlige har de nødvendige kvalifikationer til at forestå oplæring af elever. Disse kan om nødvendigt tilegnes gennem deltagelse i det af parterne udviklede coachingkursus eller lignende. Stk. 16. Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser mellem elever og virksomhederne søges forligt ved forhandling under medvirken af organisationerne inden eventuel indbringelse for Tvistighedsnævnet. Stk. 17. Anciennitet Forbliver eleven i virksomheden efter afsluttet uddannelse beregnes ancienniteten ved senere opsigelse fra tidspunktet for uddannelsens start. Stk. 18. I øvrigt I øvrigt henvises til uddannelsesbekendtgørelser og overenskomstens øvrige bestemmelser.

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat

O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på REKLAMEBUREAUER OG FORLAG der er medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

L A N D S O V E R E N S K O M S T. for kontor og lager 2012-2014. mellem BENZIN- OG OLIEBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING HK HANDEL

L A N D S O V E R E N S K O M S T. for kontor og lager 2012-2014. mellem BENZIN- OG OLIEBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING HK HANDEL L A N D S O V E R E N S K O M S T for kontor og lager 2012-2014 mellem BENZIN- OG OLIEBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING og HK HANDEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ARBEJDSTID... 1 2 DELTIDSBESKÆFTIGELSE... 1 3 OVERARBEJDE...

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. For kontor og lager. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening HK HANDEL

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. For kontor og lager. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening HK HANDEL LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 For kontor og lager mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK HANDEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ARBEJDSTID... 1 2 DELTIDSBESKÆFTIGELSE... 1 3 OVERARBEJDE... 1 4

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for servicestationer

Overenskomst for servicestationer Overenskomst for servicestationer 2014-2017 HK HANDEL Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 70 11 45 45 Telefax 33 30 48 49 www.hk.dk HK s lagernr.: 4405011072 Udgave 2014 BOA Landemærket 10, 5. 1119

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

1. a p r i l 2 0 1 0-1. a p r i l 2 0 1 2. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. a p r i l 2 0 1 0-1. a p r i l 2 0 1 2. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. a p r i l 2 0 1 0-1. a p r i l 2 0 1 2 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat

Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Overenskomst 2014 mellem Arbejdsgiverne og Handels- og kontorfunktionærernes forbund i Danmark HK/Privat Indholdsfortegnelse.. 1 Overenskomstens område.... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Løn- og arbejdsforhold

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2012-2014 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2012-2014 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2012-2014 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens område... 3 2 - Ansættelse... 3 3 - Opsigelsesregler... 3 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL

L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010. mellem. DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL (OBS sidetalshenvisning er iht. den trykte version) Indhold: 1 Arbejdstid... 5 1. Arbejdstid, fuldtidsansatte...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Butiksoverenskomsten L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid... 5 1. Arbejdstid, fuldtidsansatte...

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010 541-072 Tryksag INDHOLD 1 Overenskomstens område...3 2 Lønbestemmelse...3

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde... 3 2 Ansættelsesbreve... 3 3 Arbejdstid... 5 4 Arbejdstidstilrettelæggelse

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk.

LANDSOVERENSKOMST. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk IT LANDSOVERENSKOMST Arbejdsgiver TrykBureauet A/S Børsen 1217 København K Telefon 3374

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER VERENSKOMST TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Teknisk Landsforbund DI nr. 794533 2014 2017 Overenskomst for Tekniske Funktionærer 2014-2017 Overenskomst

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund

Overenskomst. mellem. Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund Overenskomst mellem Dansk Mode & Textil og Teknisk Landsforbund 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område............................................ 4 2 Forhold ved ansættelsen...............................................

Læs mere

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v.

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. Landsoverenskomst Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for bager- og konditorsvende beskæftiget i blandede forretninger (supermarkeder m.v.) 2012-2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg

Overenskomst. Storbutikkernes Forhandlingsudvalg 2014-2017 3.50.0 Overenskomst SFU SBL HK Storbutikkernes Forhandlingsudvalg Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL HK HANDEL Weidekampsgade 8 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 Fax 33 30 48 49 E-mail:

Læs mere

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2014-2017 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 2. juli 2014 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Fællesoverenskomst 2013-2014

Fællesoverenskomst 2013-2014 Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst 2013-2014 1. Arbejdstid... 3 2. Deltidsbeskæftigede, afløsere, ungarbejdere og vikarer... 4 3. Løn... 6 4. Forskudt arbejdstid... 8 5. Overarbejde og køb af fridage...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Overenskomst. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening

Overenskomst. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.51.0 Overenskomst BA SBL HK Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Selvstændige Brugsers Landsklub HK HANDEL HK HANDEL Weidekampsgade 8 0900 København C Tlf. 70 11 45 45 Fax 33 30 48 49 E-mail:

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

tekniske funktionærer 2012 2014

tekniske funktionærer 2012 2014 tekniske funktionærer 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund DI nr. 794533 2012 2014 Overenskomst for Tekniske Funktionærer 2012-2014 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og

Læs mere

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening

Overenskomst 2012. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Overenskomst 2012 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagforening Indholdsfortegnelse 1 - Overenskomstens parter 1 2 - Dækningsområde 1 3 - Samarbejdsaftale og Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst unktionæroverenskomst mellem Danske Dagblades orenings orhandlingsorganisation og HK/Privat Gældende fra. marts 0 til. februar 0 INDHD verenskomstens område.................................. ønbestemmelse..........................................

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere