Fællesoverenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesoverenskomst 2013-2014"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst Arbejdstid Deltidsbeskæftigede, afløsere, ungarbejdere og vikarer Løn Forskudt arbejdstid Overarbejde og køb af fridage Arbejde på lørdage samt søn- og helligedage Medarbejdere ansat til weekendarbejde Holddrift Taktregulering Søgnehelligdagsbetaling Lønudbetaling og -regulering Beklædning Optjening af fridage og frit valg Juleaftensdag Ferie, ferie i timer og overførsel af ferie Tilskadekomst og sygdom Barsel, fædreorlov, forældreorlov og adoptanter Børns sygdom og børns hospitalsindlæggelse Genindtræden i anciennitet i forhold til 16, 17 og Natarbejde og helbredskontrol Pension Gruppelivsforsikring Funktionærlignende ansættelsesvilkår Opsigelsesregler Fratrædelsesgodtgørelse Regler for tillidsrepræsentanter Efter- og videreuddannelse Seniorpolitik Seniorordning Varsel om arbejdsstandsning Faglig strid Overenskomstens varighed BILAG I - Søgnehelligdagsbetaling BILAG II - Regler for holddrift BILAG III - Feriekortordning BILAG IV - Gruppelivsforsikring BILAG V - Regler for tillidsrepræsentanter BILAG VI - Funktionærlignende ansættelsesvilkår BILAG VII - Medarbejdere ansat til weekendarbejde BILAG VIII - Afholdelse af ferie i timer... 50

2 Protokollat A - om dobbeltbeskæftigelse Protokollat B - definition af natperiode Protokollat C - om Mejeribrugets Uddannelsesfond Protokollat D - om kompetencelønsystem Protokollat E - Aflønning af kompetencer for faglærte og ikke-faglærte Protokollat F - Overenskomstfond Protokollat G - DA/LO-Udviklingsfonden (FIU-Fonden) Protokollat H - Elever under uddannelse som transportarbejdere Protokollat I - Social- og løn dumping Protokollat J - Underleverandører Protokollat K - Seniorordning Protokollat L - Aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob Protokollat M - Organisering af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation Protokollat N - Velfærdsforanstaltninger for chauffører Lønaftale - mejerielever i erhvervsuddannelse som mejerist Lønaftale - voksenelever i erhvervsuddannelse som mejerist Lønaftale - elever under erhvervsuddannelse som lager og logistikoperatør (lager)/lager- og procesoperatør (lager) (tidligere lager og transportoperatører)

3 1. Arbejdstid Stk. 1. Daglig normal arbejdstid Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge, som fordeles på 5 dage. Den daglige normale arbejdstid skal placeres i tidsrummet kl kl om lørdagen mellem kl kl Stk. 2. Placering af arbejdstiden - pauser Ved bestemmelse af, hvorledes den daglige og ugentlige arbejdstid samt spiseog hvilepauser skal fordeles, skal de berørte medarbejdere høres. Spise- og hvilepauser kan højst ansættes til 1 time daglig. Hvis arbejdsgiveren ikke ser sig i stand til at efterkomme medarbejdernes ønske, kan arbejdsgiveren under hensyntagen til virksomhedens drift iværksætte ændringer i arbejdstiden med 14 dages varsel. Stk. 3. Arbejdstidens længde Ingen arbejdsdag kan være på under 4 timer. Stk. 4. Varierende ugentlig arbejdstid Under forudsætning af lokal enighed, kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere - uanset bestemmelserne i stk. 1 - tilrettelægges efter en lokal aftalt arbejdsplan, omfattende antallet af ugentlige arbejdsdage og timer, blot den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over den aftalte periode er 37 timer. Stk. 5. Lokal enighed Ved lokal enighed forstås, at et flertal af de berørte medarbejdere er stemt herfor. Lokalaftale, jfr. stk. 4 og Bilag V, 2, stk. 2, indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten for det pågældende område. En lokalaftale kan opsiges med 3 måneders varsel. Stk. 6. Arbejdsplaner Den enkelte medarbejders arbejdstid skal fremgå af en ophængt arbejdsplan, som løbende skal strække sig over mindst 6 uger. Stk. 7. Kortvarige ændringer i arbejdstiden Under hensyntagen til virksomhedens drift kan arbejdsgiveren foretage nødvendige ændringer i arbejdsplanen for enkelte medarbejdere eller mindre grupper af medarbejdere med 3 x 24 timers varsel, dersom ændringen er kortvarig (maks. 2 uger). 3

4 I en afdeling (f.eks. produktion, pakkeri, terminal eller chauffører), er definitionen af en mindre gruppe: 1-10 medarbejdere mindre end 50 % af medarbejderne medarbejdere mindre end 6 medarbejdere medarbejdere mindre end 8 medarbejdere medarbejdere mindre end 10 medarbejdere 100 eller derover medarbejdere mindre end 10 % af medarbejderne Stk. 8. Manglende varsel Såfremt der ikke er givet det i stk. 2 eller stk. 7 anførte varsel, betales indtil varslets udløb en tillægsbetaling til de medarbejdere, der har krav på varsel for den tid, der falder uden for den normale daglige arbejdstid. Tillægsbetalingen er: For de første 3 timer kr. 53,35 For de efterfølgende timer kr. 98,75 Stk. 9. Bortfald af varsling Såfremt en varslet ændring af arbejdstiden ikke kommer til udførelse i henhold til stk. 2 eller stk. 7, betales et engangsbeløb på kr. 129, Deltidsbeskæftigede, afløsere, ungarbejdere og vikarer Stk. 1. Arbejdstid for deltidsansatte Deltidsbeskæftigede ansættes til mindst 4 timers arbejde dagligt og mindst 15 timer ugentligt. For deltidsansatte skal der være aftalt en fast daglig og ugentlig arbejdstid. Ved overskridelse af den for den enkelte dag fastsatte arbejdstid betales overarbejdstillæg. Stk. 2. Arbejdstid for afløsere Afløsere, som er fyldt 18 år, skal afregnes for mindst 4 timer daglig. Afløsere kan højest arbejde 15 timer på virksomheden i den enkelte uge, undtaget i perioder hvor skolerne holder lukket (efterårsferien, juleferie, vinterferie, påskeferie, folkeskolernes sommerferie (7 uger)). Stk. 3. Antal afløsere pr. fastansatte Der kan på den enkelte virksomhed maksimalt beskæftiges 1 afløser for hver 5 fastansatte medarbejdere. 4

5 Stk. 4. Faste afløsere På hver virksomhed er der ud over afløsere i henhold til stk mulighed for at ansætte faste afløsere. På virksomheder med under 15 ansatte kan der maksimalt beskæftiges 1 fast afløser. På virksomheder med over 15 ansatte kan der maksimalt ansættes 1 fast afløser pr. påbegyndt 20 ansatte. Den enkelte faste afløser skal stå til rådighed for indtræden i vagter med 1 times varsel inden for en forud aftalt tidsramme, der kan strække sig over 6 timer, og som indskrives i arbejdsplanen. Bliver medarbejderen ikke tilkaldt indenfor den aftalte tidsramme, er rådighedspligten ophævet i det pågældende arbejdsdøgn. Den enkelte faste afløser er garanteret 2 ugentlige fridage, hvor der ikke kan ske tilkald. Disse fridage skal fremgå af arbejdsplanen. Ved arbejde ud over den på dagen varslede arbejdstid betales overarbejde i henhold til 5, stk. 2a. Faste afløsere er garanteret en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Arbejdstiden opgøres over en periode på 8 uger, med mindre der indgås en lokal aftale jfr. 1, stk. 4 og 5. Eventuel overtid afregnes i henhold til overenskomstens 5, stk. 2a - overtid. Medarbejderens ansættelse som fast afløser kræver accept af medarbejderen. Stk. 5 Antal ungarbejdere pr. voksne medarbejdere Der kan på den enkelte virksomhed maksimalt beskæftiges 1 ungarbejder mellem 16 og 18 år for hver 15 voksne medarbejdere. Stk. 6 Vikararbejde Områdeoverenskomst Parterne er enige om, at overenskomsten mellem de berørte organisationer er en områdeoverenskomst. Alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er omfattet af overenskomsten, herunder bestående lokalaftaler og kutymer, hvis det udføres af en medarbejder eller anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedens ledelsesret, f. eks en vikar, i modsætning til en medarbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. Overenskomstens anvendelse for vikarer Overenskomsten finder anvendelse for de medarbejdere, der udsendes af et vikarbureau til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, vikararbejdet strækker sig over. Medlemsvirksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at vikarbureauet har det fornødne kendskab til de gældende overenskomster og aftaleforhold. 5

6 Ophør af bestemmelsen Parterne er enige om, at ovenstående er gældende, indtil ny lovgivning på området er vedtaget. Herefter optager parterne forhandlinger med henblik på en ny udformning. 3. Løn Stk. 1 Lønsatser, pr. time Mejeriarbejdere, ikke faglærte chauffører og afløsere De første 3 måneder (480 præsterede arbejdstimer) kr. 145, måned ( præsterede arbejdstimer) kr. 150,07 Efter 8 måneder (1283 præsterede arbejdstimer) kr. 161,42 Faglærte industrioperatører kr. 165,92 Mejerioperatører kr. 167,92 Faglærte chauffører kr. 171,92 Faglærte lagermedarbejdere kr. 171,92 Faglærte lager- og logistikoperatører (lager) og faglærte lager- og proce4soperatører (lager) tidligere faglærte lager- og transportoperatører Mejerister kr. 178,92 Mejeriteknikere/procesteknologer med speciale i mejeridrift kr. 182,42 Unge og afløsere år kr. 78,92 Mejeriingeniørstuderende og procesteknologstuderende (alene i praktiktiden) kr. 80,07 Arbejde i frostrum Ved arbejde af mindst 30 minutters varighed dagligt i frostrum, med en temperatur på under minus 5 grader, betales et tillæg på kr. 9,75 Stk. 2. Løn til iscremechauffører For iscremechauffører gælder samme løn som for andre chauffører, dog således at det ved lokal forhandling kan fastsættes, under hvilken form aflønning for overarbejde kan finde sted, idet man skal henstille, at tillægget udregnes enten som normal overarbejdsbetaling eller i form af procenter af salget, i almindelighed 1 ½ % - højst 2 ½ %. Stk. 3. Personligt tillæg til chauffører ansat før 1. april

7 For chauffører, der er ansat før 1. april 2011, ydes et personligt stedbestemt tillæg. Tillægget beregnes på baggrund af opgørelse af den enkelte chaufførs indtjening på anhængertillæg, afsavnstillæg og tankvognschaufførtillæg i perioden 1. april 2010 til 31. marts Stk. 4. Personligt tillæg til visse medarbejdere pr 1. april 2008 Pakkeoperatører, der pr. 1. april 2008 oppebar tillæg i henhold til 2005 overenskomstens 3, stk. 8, vil fortsat oppebære tillægget på kr. 2,00 i henhold til gældende praksis. Tillægget udbetales som et personligt timetillæg. Medarbejdere, der pr. 1. april 2008 oppebar eller indtil 30. juni 2008 ville have oppebåret tillæg i henhold til 2005 overenskomstens 3 stk. 10, vil fortsat oppebære tillægget på kr. 2,00 i henhold til gældende praksis. Stk. 5. Flytning eller nyansættelse af faglærte til ufaglært arbejde Der sondres mellem om overflytning sker efter medarbejderens eget ønske eller på virksomhedens foranledning: 1. Hvis en faglært medarbejder søger og får en ufaglært stilling uden for vedkommendes uddannelsesområde (eks. produktion, pakkeri, terminal eller chauffør), og i stillingen udfører ufaglært arbejde, så aflønnes der som ufaglært (med 8 mdr. anciennitet). 2. Hvis en faglært flyttes internt i virksomheden på virksomhedens foranledning, aflønnes medarbejderen fortsat som faglært. 3. Hvis en faglært medarbejder internt på virksomheden søger en ufaglært stilling, uden for vedkommendes afdelingsområde (eks. produktion, pakkeri, terminal eller chauffør) og får stillingen, aflønnes vedkommende som ufaglært (med 8 mdr. anciennitet). Medarbejdere, der har et højere uddannelsesniveau end de uddannelser, der er beskrevet i overenskomsten, aflønnes med den lavere uddannelse, der er beskrevet i overenskomsten. Faglærte uddannelser, der har samme indhold/niveau som de beskrevne faglærte uddannelser i overenskomsten, aflønnes med faglært løn, når der foreligger dokumentation for uddannelsen. Ved nyansættelser aflønnes medarbejderen som ufaglært, hvis der udføres ufaglært arbejde uden for vedkommendes uddannelsesområde. Stk. 6. Genindtræden i anciennitet i forhold til løn Medarbejdere, som opsiges, eller som efter eget ønske forlader virksomheden, efter reglerne i 24, stk. 1, a og b, men genoptager arbejdet, inden for et tidsrum af 9 måneder, genindtræder med tidligere opnået anciennitet i relation til bestemmelserne om aflønning. 7

8 Det samme gælder for medarbejdere, der i en tidligere ansættelse har været ansat under Fællesoverenskomsten i en anden virksomhed, som er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Endvidere gælder det samme for vikarer, der har været ansat under Fællesoverenskomsten i et vikarbureau og som sådan har været beskæftiget i en af Mejeribrugets Arbejdsgiverforenings medlemsvirksomheder. 4. Forskudt arbejdstid Voksne arbejdere kr. pr. time pr. 1. april Ungarbejdere kr. pr. time pr. 1. april Forskudt tid mandag fredag og søndag Kl ,70 34,95 Kl ,00 61,40 Kl ,70 34,95 Forskudt tid lørdag Kl ,70 34,95 Kl ,00 61,40 Kl ,70 34,95 Note: Ved overarbejde i forskudttidsperioden udbetales alene det højeste af de to tillæg. Ved søndagsarbejde i forskudttidsperioden betales såvel søndagstillæg som forskudttidstillæg. Ved køb af fridag i forskudttidsperioden betales såvel køb af fridagsbetaling som forskudttidstillæg, og eventuel lørdags- eller søndagstillæg 5. Overarbejde og køb af fridage Stk. 1. Begrænsning af overarbejde Organisationerne er enige om, at overarbejde så vidt muligt bør undgås, men at der kan forekomme forhold, der nødvendiggør overarbejde af hensyn til virksomhedens drift eller rettidig færdiggørelse af indgåede ordrer, forpligtelser etc. 8

9 Stk. 2. Satser for overarbejde mv. For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstid, betales følgende tillæg: a) Overarbejde på almindelige arbejdsdage Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid (klokketimer) Fra fjerde time og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse (klokketimer) Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden for tidsrummet fra kl b) Køb af fridage Arbejde på en i forvejen tilsikret hel fridag (mindst 4 timer) Voksne arbejdere kr. pr. time Ungarbejdere kr. pr. time 53,35 37,85 98,75 75,85 53,35 37,85 98,75 75,85 98,75 75,85 Note: Ved overarbejde i forskudttidsperioden udbetales alene det højeste af de to tillæg. Ved søndagsarbejde i forskudttidsperioden betales såvel søndagstillæg som forskudttidstillæg. Ved køb af fridag i forskudttidsperioden betales såvel køb af fridagsbetaling som forskudttidstillæg, og eventuel lørdags- eller søndagstillæg. Stk. 3. Sygdom ved køb af fridag Til en medarbejder, der bliver syg efter, at der er indgået aftale om køb af fridag, betales den pågældende dagpengesats for det aftalte antal timer, dog min. 4 timer. Afvarsling af køb af fridag kan ikke finde sted efter sygdommens indtræden. 9

10 Stk. 4. Hensættelse til afspadsering Timer optjent ved overarbejde i henhold til stk. 2, a og stk. 2, b (Køb af fridage), kan, hvor der mellem den enkelte medarbejder og virksomheden opnås enighed derom, hensættes til afspadsering. Afspadsering af køb af fridagstimer sker time for time, idet tillæg udbetales, når arbejdet udføres, mens den normale timeløn henstår til udbetaling, når afspadseringen finder sted. Stk. 5. Overarbejde for chauffører For chauffører opgøres overarbejde over en perioden på 8 uger, og der udbetales først overtid, såfremt den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i opgørelsesperioden overstiger den for medarbejderen aftalte arbejdstid, (dvs. mere end 296 timer ved fuldtidsarbejde). Overtid afregnes i henhold til reglerne for overtidsbetaling. Arbejde på købte fridage medregnes ikke i ovenstående opgørelse. Ved lokal enighed kan man på den enkelte virksomhed vælge at frasige sig bestemmelsen i dette stk. Lokalaftalen fremsendes til organisationerne til orientering. 6. Arbejde på lørdage samt søn- og helligedage Stk. 1. Satser for arbejde på lørdage samt søn- og helligdage Voksne arbejdere kr. pr. time Ungarbejdere kr. pr. time a) Arbejde på søn- og helligdage For arbejde på søn- og helligdage b) Arbejde på lørdage For arbejde på lørdage betales et tillæg for den pågældende dag (engangstillæg for hele dagen) 96,00 75,85 136,60 127,55 Stk. 2 Betaling på SH-dage På søgnehelligdage (helligdage, der falder på mandage lørdage) betales som følger: 1) Ved fri på en søgnehelligdag ifølge arbejdsplanen: a) søgnehelligdagsgodtgørelse 2) Ved fri på en søgnehelligdag, der ifølge arbejdsplanen er en arbejdsdag: a) søgnehelligdagsgodtgørelse 10

11 3) Ved arbejde på en søgnehelligdag ifølge arbejdsplanen: a) søgnehelligdagsgodtgørelse b) timeløn c) søn- og helligdagstillæg d) 2/3 time pr. præsteret arbejdstime overført til 13 4) Ved arbejde på en søgnehelligdag, der ifølge arbejdsplanen er en fridag: a) søgnehelligdagsgodtgørelse b) timeløn c) søn- og helligdagstillæg d) 2/3 time pr. præsteret arbejdstime overført til 13 e) fridagsbetaling, jfr. 5, stk. 2 Ved arbejde på en søgnehelligdag betales der for mindst 4 timer. Note: Ved overarbejde i forskudttidsperioden udbetales alene det højeste af de to tillæg. Ved søndagsarbejde i forskudttidsperioden betales såvel søndagstillæg som forskudttidstillæg. Ved køb af fridag i forskudttidsperioden betales såvel køb af fridagsbetaling som forskudttidstillæg, og eventuel lørdags- eller søndagstillæg. 7. Medarbejdere ansat til weekendarbejde Der er adgang til at indføre weekendarbejde i henhold til de i bilag VII angivne bestemmelser. 8. Holddrift Der er adgang til at indføre holddrift i henhold til de i bilag II angivne bestemmelser. 9. Taktregulering Stk. 1. Årlig regulering De fastsatte lønninger for voksne medarbejdere reguleres en gang årligt pr. 1. oktober. Stk. 2. Reguleringsgrundlag Reguleringen finder sted på grundlag af Dansk Arbejdsgiverforenings Struktur Statistik for Proces- og maskinoperatørarbejde. Stk. 3. Beregningsgrundlag Reguleringen sker på baggrund af fortjeneste, ekskl. genetillæg, fratrukket løn under sygefravær mv., ferie- og SH - betalinger, personalegoder og 2/3 af pensionsbeløbet, inkl. ATP, således at begrebet alene består af en grundtime- 11

12 løn, inkl. medarbejderens eget bidrag til pension (et tilsvarende beløb opnås ved at anvende den såkaldte "smal-fortjeneste", reduceret med 2/3 af pensionsbeløbet, inkl. ATP). Stk % regulering Regulering foretages med 80 % af det forskelstal, der fremkommer efter modregning af generelle tillæg. Modregningen af generelle tillæg pr. time er fastsat til kr. 2,25 for året 2012 og kr. 1,85 for året Stk. 5. Negativ og positiv regulering Eventuelle negative reguleringer effektueres ikke, men henstår til modregning ved den følgende regulering. Taktreguleringsordningen fortsætter uforandret, indtil det ved taktreguleringen pr. en 1. oktober konstateres, at der ikke udestår noget beløb til modregning. Med virkning fra den først følgende 1. marts ændres taktreguleringsordningen, således at eventuelle negative reguleringsbeløb modregnes ved førstkommende taktregulering hhv. lønstigning. Dog kan regulering ikke medføre lønnedgang. Kan der ikke modregnes fuldt ud i den førstkommende lønstigning, henstår det resterende negative beløb til modregning ved efterfølgende lønstigning eller taktregulering. 10. Søgnehelligdagsbetaling Der betales søgnehelligdagstillæg i henhold til reglerne i bilag I. 11. Lønudbetaling og -regulering Stk. 1. Ændring af lønperiode Den enkelte virksomhed kan aflønne for en periode på 14 dage eller en måned under nedennævnte vilkår. Stk. 2. Månedsvis lønudbetaling Overgang til månedsvis aflønning skal varsles med mindst 2 måneder. Lønnen betales bagud senest på den sidste bankdag i måneden. Optjeningsperioden løber fra den 20. til den 19. i hver måned. Stk. 3. Overgangsordning (acontobeløb) For at lette tilpasningen af den enkelte medarbejders økonomi til månedsvis lønudbetaling, kan medarbejderen opnå et acontobeløb, der maksimalt kan udgøre kr For elever under 25 år kan acontobeløbet dog maksimalt udgøre kr Det ønskede acontobeløb udbetales på det tidspunkt, hvor uge- eller 14-dages løn første gang ikke kommer til udbetaling i fuldt omfang. Beløbet tilbagebeta- 12

13 les ved løntræk over de følgende 9 måneder med kr pr. måned. Dog forfalder restsaldoen til betaling ved fratræden. 12. Beklædning Der ydes frit arbejdstøj og fodtøj, og de nærmere regler i forbindelse hermed aftales mellem parterne på de enkelte virksomheder. 13. Optjening af fridage og frit valg Stk. 1. Optjente fridage pr. år Medarbejdere optjener 7 fritimer for hver 7 ugers ansættelse, svarende til 7 fridage á 7,4 timer pr. år. For andre end fuldtidsansatte foretages forholdsmæssig beregning. Afløsere ansat jfr. bestemmelserne i 2 optjener 1 times frihed pr. 37 timers præsteret arbejde. Optjening af fritimer suspenderes i perioden, hvor medarbejderen afholder orlov, der ikke er retsbestemt. Der kan maksimalt henstå 100 timer på den enkelte medarbejders fritvalgskonto. Overskydende timer udbetales løbende. Dette gælder fra 1. januar Hensatte timer jfr. 28 (seniorordning) medregnes ikke i de 100 timer. Stk. 2. Optjening af øvrige fritimer Der optjenes endvidere: 4 timers frihed for arbejde på den 31. december 2/3 times frihed for hver præsteret arbejdstime på en søgnehelligdag 6 timers frihed pr. måned til tillidsrepræsentanter 10 timers frihed pr. måned til fællestillidsrepræsentanter Stk. 3. Betaling for optjente fridage Der ydes betaling for fridagen svarende til normal timeløn ekskl. genetillæg. Der kan ikke afholdes mere frihed end der til enhver tid er dækning for på fridagskontoen. Stk. 4. Placering af optjente fridage Fritimer afvikles og placeres efter den enkelte medarbejders ønske og under hensyntagen til virksomhedens tarv. Frihed svarende til 2 arbejdsdage pr. kalenderår (14,8 time) har virksomheden forlods dispositionsret over. 13

14 Stk. 5. Disponering af optjente fridage for chauffører For samtlige chauffører kan virksomheden forlods disponere over 32 timer. Ved lokal enighed kan det aftales, at virksomheden kan disponere over yderligere optjente fridage. Ved lokal enighed kan man på den enkelte virksomhed vælge at frasige sig bestemmelsen i dette stk. Lokalaftalen fremsendes til organisationerne til orientering. Stk. 6. Overførsel af optjente fridage Ved hvert skatteårs afslutning, overføres de på fridagskontoen stående timer ud over 14,8 timer til det følgende år. 14,8 er timer til arbejdsgiverens dispositionsret det følgende år. Stk. 7. Medarbejderens valg vedrørende resterende optjente fritimer Medarbejderen kan senest 1. december meddele virksomheden, at værdien af de på fridagskontoen stående fritimer, enten udbetales som løn indbetales som et ekstraordinært bidrag på medarbejderens arbejdsmarkedspensionsordning i PensionDanmark, eller overføres til næste år Medarbejderen kan tillige meddele, at der skal ske en forholdsmæssig fordeling af indestående timer mellem pkt Hvis medarbejderen ikke foretager et valg, overføres fritimerne automatisk til det følgende år. Alene værdien af fridagstimer, der overstiger 14,8 timer kan der udbetales eller indbetales ekstraordinært til arbejdsmarkedspensionsordningen. Ved indbetaling til arbejdsmarkedspensionsordningen tillægges bidraget feriegodtgørelse, søgnehelligdagsgodtgørelse samt 2/3 af et til ethvert tidspunkt gældende pensionsbidrag, jfr. 21, stk. 1. Stk. 8. Opgørelse ved fratræden Ved fratræden opgøres og udbetales indestående på kontoen. 14. Juleaftensdag Den 24. december er en hel fridag. For dagen betales således: Ved fri den 24. december, hvor dagen er fridag ifølge arbejdsplanen: a) Ingen betaling (ikke noget indtægtstab). 14

15 Ved arbejde den 24. december, hvor dagen er fridag ifølge arbejdsplanen: a) Tillæg for køb af fridag (betaling for arbejde på en fridag). b) Timeløn (betaling for arbejde). Ved fri den 24. december, hvor dagen er normal arbejdsdag ifølge arbejdsplanen: a) Timeløn (betaling for indtægtstab). Ved arbejde den 24. december, hvor dagen er normal arbejdsdag ifølge arbejdsplanen: a) Planlagte timer x timeløn (betaling for mistet fri den 24. december). b) Timeløn (betaling for arbejde). c) Tillæg for køb af fridag (betaling for arbejde på en fridag). 15. Ferie, ferie i timer og overførsel af ferie Stk. 1. Gældende regler Ferie og feriegodtgørelse ydes i henhold til den til enhver tid gældende ferielov, med mindre andet er aftalt, samt i henhold til reglerne i bilag III og følgende bestemmelser: Stk. 2. Ferieafholdelse i timer Ferien kan afholdes i timer. Se bilag VIII vedr. afholdelse af ferie i timer. Stk. 3. Aftale om overførsel af ferie Lønmodtageren og arbejdsgiveren kan indgå aftale om overførsel af ferie ud over 20 dage til følgende ferieår på følgende vilkår: Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan alene omfatte allerede optjent ferie. Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage. Der kan maksimalt overføres 5 feriedage i ét ferieår. Ferie herudover skal holdes i ferieåret. Der kan på intet tidspunkt akkumuleres mere end én overført ferieuge. Hvis der indgås aftale om ferieoverførsel, og der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren samtidig hermed, og senest inden ferieårets udløb, give skriftlig meddelelse herom til den, der skal udbetale feriegodtgørelsen. 15

16 16. Tilskadekomst og sygdom Stk. 1. Sygdom og tilskadekomst i arbejdstiden Ved sygdom eller tilskadekomst opstået inden for arbejdstiden, betaler virksomheden løn for den pågældende dag. Stk. 2. Sygdom før 6 måneders anciennitet Der ydes medarbejdere, der ikke har opnået 6 måneders anciennitet i virksomheden samt afløsere, dagpenge i henhold til Lov om sygedagpenge. Stk. 3. Sygdom efter 6 måneders anciennitet Til medarbejdere med 6 måneders anciennitet betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg i indtil 8 uger. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Bestemmelsen gælder ikke for sygdomstilfælde, der er omfattet af en mellem arbejdsgiver og lønmodtager indgået aftale i henhold til bestemmelserne i 56 i Lov om sygedagpenge (kronisk og langvarigt syge). Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage, fra og med første arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra første fraværsdag i første fraværsperiode. Der ydes ikke sygeløn på overenskomstbestemte fridage, afspadseringsdage, der er planlagt til afholdelse før sygdommens indtræden, samt på SH-dage. Stk. 4 Krav om dagpengerefusion Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. 17. Barsel, fædreorlov, forældreorlov og adoptanter Stk. 1. Orlov til mødre For fødsler, der finder sted før 1. februar 2014, gælder: Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg under fravær i indtil 4 uger før forventet fødsel og under 14 ugers barselsorlov. Retten til normal timeløn ekskl. genetillæg gælder i 18 uger (4+14) uagtet, at medarbejderen måtte have påbegyndt graviditetsorloven senere end 4 uger før forventet fødsel. For fødsler, der finder sted fra og med 1. februar 2014, gælder: Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden på det forventede fødselstidspunkt betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg 16

17 under fravær på grund af graviditet/barsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og i indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Under de 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jfr. 21, stk. 3. Stk. 2. Orlov til fædre Til fædre betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg i 4 uger under samme betingelser som i stk. 1. De to første uger er fædreorlov, som skal holdes indenfor de første 14 uger efter fødselen. Tredje og fjerde uge kan holdes som forældreorlov fra fødselen indtil uge 46. Stk. 3. Orlov til adoptanter Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betaler virksomheden normal timeløn ekskl. genetillæg i 19 uger fra barnets modtagelse. Denne ret gælder den ene adoptant. Stk. 4. Yderligere orlov til mødre og fædre For fødsler, der finder sted før 1. februar 2014, gælder: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Betalingen udgør normal timeløn ekskl. tillæg, For fødsler, der finder sted fra og med 1. februar 2014, gælder: I forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, yder arbejdsgiveren betaling under forældreorlov i indtil 11 uger. Betalingen udgør normal timeløn ekskl. tillæg, dog maks. 145,- kr. pr. time. Hertil lægges feriegodtgørelse, SH-opsparing og pension. De 11 uger kan fordeles således: 4 uger reserveret til moderen 4 uger reserveret til faderen 3 uger kan deles mellem forældrene Det er en forudsætning, at forældrene ikke samtidig er på orlov i 3 ugers perioden. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forældre, ikke - bortfalder betalingen. De 11 uger skal afholdes indenfor 46 uger efter fødslen. Med mindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. 17

18 Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, med mindre andet aftales. Stk. 5. Krav om dagpengerefusion Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion, svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Der ydes ikke løn under barsel på SH-dage. 18. Børns sygdom og børns hospitalsindlæggelse Stk. 1. Barns første sygedag Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden gives frihed med betaling, svarende til normal timeløn ekskl. genetillæg, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn under 14 år. Frihed gives kun til den ene af barnets forældre og kun indtil anden pasningsmulighed etableres, og kan højst omfatte barnets 1. sygedag. Virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af en tro- og loveerklæring. Anmeldelsen af fravær skal finde sted som ved sygdom. Stk. 2. Barns indlæggelse på hospital Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet ydes frihed med normal timeløn ekskl. tillæg når det er nødvendigt at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Denne bestemmelse vedrører børn under 14 år. Retten til frihed med løn følger det enkelte barn, hvorfor der maksimalt kan gives indehaveren af forældremyndigheden der er omfattet af overenskomsten, en uges frihed (maksimalt 37 timer) med normal timeløn ekskl. tillæg pr. barn inden for en 9 måneders periode. Friheden fordeles mellem indehavere af forældremyndigheden efter deres skøn. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. 19. Genindtræden i anciennitet i forhold til 16, 17 og 18 Stk. 1. Medarbejdere, der opsiges, eller som efter eget ønske forlader virksomheden, men som genansættes inden for 9 måneder, genindtræder i den tidligere opnåede anciennitet i relation til løn i henhold til 16, 17 og

19 Stk. 2. Feriegodtgørelse beregnes i henhold til bestemmelserne i ferielovens 25. Der indbetales ligeledes ATP og pension i henhold til gældende lov og indgåede aftaler. 20. Natarbejde og helbredskontrol Stk. 1. Gratis helbredskontrol Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder som natarbejdere. Stk. 2. Definition af natarbejder Som natarbejder anses en medarbejder der regelmæssig udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid mellem kl og kl eller som arbejder mindst 300 timer i dette tidsrum inden for en periode på 12 måneder. Stk. 3. Helbredskontrol hvert 2. år Medarbejderen skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssig tidsrum på højest 2 år. Stk. 4. Kompensation uden for arbejdstid Såfremt helbredskontrollen finder sted udenfor medarbejderens arbejdstid kompenserer arbejdsgiveren herfor. Stk. 5. Fremgangsmåde Helbredskontrollen foregår på følgende måde: Medarbejderen udfylder et af parterne udarbejdet spørgeskema. Derudover gennemgår medarbejderen en fysisk helbredsundersøgelse. Det er ikke noget krav, at det er en læge, som udfører helbredskontrollen. Dog skal der være en læge, som virker superviserende for undersøgelsen og som kan spørges til råds i forbindelse med helbredskontrollen. Helbredskontrollen skal udføres af en person med arbejdsmedicinske kompetencer. De oplysninger, der fremkommer i forbindelse med helbredskontrollen er fortrolige og tilhører alene medarbejderen. Oplysningerne kan først komme til arbejdsgiverens kendskab i det tilfælde at medarbejderen selv tager initiativ hertil. Stk. 6. Overførsel til dagarbejde Såfremt der er mulighed herfor, overføres natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, til dagarbejde. 19

20 Stk. 7. Arbejdsmiljøorganisationens kontrol Parterne finder det naturligt, at arbejdsmiljøorganisationen på den enkelte virksomhed på eget initiativ fører kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med ovenstående. 21. Pension Stk. 1. Pensionssatser Pensionsbidraget udgør 12,99 % af medarbejderens pensionsgivende løn. Den pensionsgivende løn består af følgende af virksomheden udbetalte løndele: ferieberettiget løn feriegodtgørelse søgnehelligdagsgodtgørelse øvrige skattepligtige udbetalinger (sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, løn under sygdom og barsel m.m.). Medarbejderen betaler en tredjedel af pensionsbidraget, og virksomheden betaler to tredjedele. Medarbejderen kan øge sit bidrag. Bidraget indbetales til PensionDanmark. Stk. 2. Alderskrav Medarbejdere, herunder elever, der er fyldt 20 år, er omfattet af ordningen. Stk. 3. Pension under barsel Under 14 ugers barselsorlov jfr. 16, stk. 5 indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag kr./time - kr./måned kr./time - kr./måned kr./time - kr./måned 5,50 / 890,00 2,75 / 445,00 8,25 / 1.335,00 Pr. 1. juli 2013 fastsættes beløbet til: Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag kr./time - kr./måned kr./time - kr./måned kr./time - kr./måned 7,00 / 1.120,00 3,50 / 560,00 10,50 / 1.680,00 Til deltidsansatte indbetales et forholdsmæssigt bidrag. 20

21 Stk. 4. Undtagne grupper Følgende medarbejdergrupper er ikke omfattet af pensionsordningen, men skal have virksomhedens andel af pensionsbidraget udbetalt sammen med den indtjente løn: medarbejdere, der når den til enhver tid gældende efterlønsalder og modtager pension fra PensionDanmark medarbejdere, der når den til enhver tid gældende folkepensionsalder medarbejdere, der modtager supplerende førtidspension fra PensionDanmark. Stk. 5. Sundhedsordning Der er indgået aftale om en sundhedsordning (PensionDanmark). Der afsættes foreløbig 0,15 %, der indbetales sammen med pensionsbidraget jfr. stk. 1. Denne omkostning er arbejdsgiverbetalt. 22. Gruppelivsforsikring Medarbejderne er forsikret i henhold til den inden for arbejdsgiverforeningen etablerede gruppelivsordning i bilag IV. Gruppelivsforsikringen bortfalder pr. 31. december Funktionærlignende ansættelsesvilkår Der er etableret funktionærlignende ansættelsesvilkår i henhold til bestemmelserne i bilag VI. 24. Opsigelsesregler Stk. 1. Opsigelsesvarsler For medarbejdere, der har været beskæftiget på samme virksomhed/selskab i nedenstående tidsrum, er aftalt følgende opsigelsesvarsler, regnet til udløbet af en lønafregningsuge: a) Fra arbejdsgiverens side: Indtil 2 måneders ansættelse Ingen Efter 2 måneders ansættelse 2 uger Efter 2 års ansættelse 6 uger Efter 5 års ansættelse 8 uger 10 års ansættelse og fyldt 50 år 13 uger b) Fra medarbejderens side: Indtil 2 måneders ansættelse Ingen Efter 2 måneders ansættelse 2 uger 10 års ansættelse og fyldt 50 år 4 uger 21

22 Stk. 2. Kursus ved afskedigelse Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til max. kr ,00. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Disse regler finder dog ikke anvendelse overfor medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. Stk. 3. Forlængelse af opsigelsesvarsler ved virksomhedslukning Ved virksomhedslukning forlænges de under stk. 1, a) nævnte opsigelsesvarsler med 5 uger. Stk. 4. Bortfald af opsigelsesvarsler Opsigelsesvarslet fra virksomheden bortfalder: a. Ved arbejdsledighed som følge af andre medarbejderes arbejdsstandsning. b. Ved indtræden af maskinstandsning eller materialemangel eller anden force majeure, som standser driften helt eller delvis. c. Ved produktionsstop, foranlediget af en udefra kommende hændelse. d. Såfremt bestemmelserne i dette stk. anvendes, skal dette forud godkendes af de berørte organisationer. Stk. 5. Opsigelse ved sygdom Medarbejdere med 9 måneders anciennitet kan ikke opsiges med begrundelsen sygdom inden for de første 4 måneder af sygdomsperioden, uden at dette har været drøftet med tillidsrepræsentanten. På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, sker drøftelsen med den lokale afdeling af et af de overenskomstbærende forbund. Stk. 6. Opsigelsesvarsel ved tilskadekomst Skyldes uarbejdsdygtigheden tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, kan medarbejderen, uanset anciennitet, ikke opsiges inden for de første 6 måneder af den periode, hvor vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af rettidigt anmeldt tilskadekomst. Stk. 7. Genindtræden i anciennitet Medarbejdere, som genoptager arbejdet inden for et tidsrum af 9 måneder genindtræder i tidligere på virksomheden opnået anciennitet i relation til stk. 1,a) og b) vedrørende opsigelse. 22

23 Stk. 8. Ændring af arbejdstid i opsigelsesperioden Bestemmelsen i 1, stk. 2 kan finde anvendelse i de tilfælde, hvor en medarbejder fritstilles i opsigelsesperioden når den varslede arbejdstid er normalt forekommende i det pågældende arbejdsområde. 25. Fratrædelsesgodtgørelse Stk. 1. Anciennitet Medarbejdere, der opsiges uden egen skyld, er berettiget til en særlig fratrædelses-godtgørelse sammen med sidste lønudbetaling: - Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse: kr Efter 6 års uafbrudt beskæftigelse: kr Efter 8 års uafbrudt beskæftigelse: kr Stk. 2. Undtagelse fra godtgørelse Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension, eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver en bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. Stk. 3. Genindtræden i anciennitet Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1, og i forbindelse med genansættelse indtræder i deres optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 er opfyldte i relation til den nye ansættelse. Stk. 4. Deltidsansatte Såfremt medarbejderen er på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt. Stk. 5. Hjemsendelse Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder uanset, hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidig. Såfremt en afbrydelse, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtelse efter bestemmelsen. Stk. 6. Manglende dagpenge Medarbejdere, der ikke oppebærer dagpenge på fratrædelsestidspunktet, har dog ret til fratrædelsesgodtgørelse, når følgende situationer foreligger: 1. Medarbejderen opfylder de betingelser, der fremgår af bestemmelsen, bortset fra at vedkommende ikke oppebærer dagpenge på fratrædelsestidspunktet. 23

24 2. Baggrunden for, at medarbejderen ikke oppebærer dagpenge er, at denne på fratrædelsestidspunktet er: a. sygemeldt eller b. afvikler ferie eller c. deltager i et kursus, som omtalt i overenskomstens bestemmelser om afskedigelse pga. omstrukturering, eller deltager i efteruddannelse og i den forbindelse modtager VEU-godtgørelse 3. Medarbejderen opfylder samtlige betingelser i bestemmelsen om fratrædelsesgodtgørelse, når sygefraværet, ferien eller kursusdeltagelsen er afsluttet. 26. Regler for tillidsrepræsentanter Regler for valg af tillidsrepræsentanter mv. er angivet i bilag V. 27. Efter- og videreuddannelse Stk. 1. Anbefaling Efter- og videreuddannelse er af væsentlig betydning for såvel virksomhedernes som medarbejdernes fortsatte udvikling. Overenskomstens parter anbefaler derfor, at den enkelte medarbejder får mulighed for at forbedre og udvikle sine kvalifikationer. Stk. 2. Udredning af forskel mellem kursusgodtgørelse og normal løn Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i en uddannelse, der er godkendt af organisationerne, udredes forskellen mellem kursusgodtgørelse og medarbejderens normale løn af arbejdsgiveren. Under uddannelsesforløbet betales feriepenge og pension. Stk. 3. Betaling som arbejde Aftalt uddannelse planlægges og betales som arbejde, jfr. overenskomstens bestemmelser herom. Stk. 4. Frihed uden løn Det anbefales, at der gives medarbejderne frihed - uden løn - til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virksomhedens forhold. Stk. 5. Ret til 2 ugers frihed Den enkelte medarbejder har - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - efter 9 måneders uafbrudt ansættelse ret til indtil 2 ugers frihed uden løn om året til deltagelse i selvvalgt efter- og/eller videreuddannelse. Arbejdsgiveren kan dog yde løn, svarende til 100% af normal timeløn ekskl. tillæg. 24

25 Stk. 6. Akkumulering i 3 år Medarbejdere har ret til at afvikle ikke forbrugt frihed til uddannelse, jfr. stk. 5 fra de to forudgående kalenderår. De ældste uger forbruges først. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling, medmindre virksomhed og medarbejder før opsigelsen har aftalt perioden for uddannelse. Stk. 7. Kompetenceafklaring Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, og der gives under samme betingelser ret til at deltage i relevante læse-, skrive- eller regneuddannelsesforløb. Stk. 8. Individuel kompetenceudvikling Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en individuel kompetenceudvikling (IKV), og der gives under samme betingelser ret til at deltage i uddannelsesaktiviteter, der leder frem til uddannelse på faglært niveau. Stk. 9. Bistand fra tillidsrepræsentanten Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan. Hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant i virksomheden, har medarbejderen ret til bistand af forbundenes lokale afdelinger. 28. Seniorpolitik Overenskomstparterne anser det som særdeles vigtigt, at der skabes et rummeligt arbejdsmarked, idet det anses for hensigtsmæssigt, at ældre medarbejdere, der er fyldt 55 år og har 5 års anciennitet i virksomheden, kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Med henblik på at opnå denne målsætning, peger overenskomstparterne på, at overenskomstens sociale kapitel også kan finde anvendelse for ældre medarbejdere, der ønsker en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Overenskomstparterne opfordrer derfor til, at den egentlige seniorpolitik udarbejdes i regi af samarbejdsudvalget. En sådan politik kunne bl.a. være med til: a) Fremme arbejdsglæden hos ældre medarbejdere. b) Give muligheder for mere fleksible jobordninger og omrokeringer, retrætestillinger, nedsat arbejdstid jfr. det sociale kapitel herom. 25

26 Det er en forudsætning, at der er lokal enighed herom jfr. 1, stk. 5 og virksomheden kan ikke uden den enkelte medarbejders ønske påtvinge en medarbejder kortere arbejdstid. 29. Seniorordning Stk. 1. Tidligst 5 år før pensionsalder Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jfr. 18, til seniorfridage. Stk. 2. Maksimalt 22 dage pr. år Seniorordningen giver medarbejderen mulighed for afholdelse af indtil 22 seniorfridage pr. kalenderår. Disse dage kan enten afholdes for egen regning eller ved konvertering af pensionsmidler. Det er ikke muligt at kombinere anvendelse af egne midler med konvertering af pensionsmidler. Stk. 3. For egen regning eller af pensionsmidler Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. Det konverterede pensionsbidrag indsættes for timelønnede medarbejdere på medarbejderens frihedskonto. Er medarbejderen fuldlønnet og ønsker at indgå i en seniorordning, oprettes en seniorfrihedskonto, med mindre andet aftales lokalt. Seniorfrihedskontoen administreres efter samme regler som frihedskontoen for virksomhedens timelønnede medarbejdere, jfr. 13. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Afholdes seniorfridagene for egen regning skal der udover indgåelsen af den skriftlige aftale om en seniorordning ikke ske yderligere. Stk. 4. Meddelelse til arbejdsgiveren Medarbejderen skal senest den 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. 26

27 Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Stk. 5. Placering af seniordage Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage, jfr. 13, stk. 4. For timelønnede følger reglerne for seniorfridage reglerne for feriefridage, jfr. 13, stk. 4 og stk. 6. Stk. 6. Afholdelse af seniordage Ved afholdelse af seniorfridage afkortes fuldlønnede medarbejdere i uge- eller månedslønnen og betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. For fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling svarende til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales. Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for fridage og frit valg i øvrigt, jfr. 13. Se endvidere protokollat K om seniorordning. 30. Varsel om arbejdsstandsning Ved overenskomstens udløb skal der - forinden den er bortfaldet - gives de almindelige varsler (14 og 7 dage) for henholdsvis strejke og lockout, ligesom ingen arbejdsstandsning må ske på trods heraf eller på trods af norm for regler for behandling af faglig strid. 31. Faglig strid Stk. 1. Normen Uoverensstemmelser angående forståelsen af denne overenskomst behandles efter den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm, herunder hovedaftalen mellem DA og Landsorganisationen i Danmark. Stk. 2. Indbringelse for organisationerne Såfremt der på en virksomhed opstår en uoverensstemmelse om teksten i fællesoverenskomsten, og der ikke ved lokal forhandling mellem parterne på virksomheden kan opnås enighed, kan spørgsmålet indbringes for organisationerne. 27

28 Stk. 3. Overenskomstudvalg Ovenstående uoverensstemmelse om fortolkning af fællesoverenskomsten kan ikke indbringes til afgørelse ved faglig voldgift, uden at spørgsmålet har været behandlet i et af parterne nedsat overenskomstudvalg. Stk. 4. Flertal for faglig voldgift En sag kan kun videreføres, når et flertal på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden i overenskomstudvalget er stemt herfor. Stk. 5. Medlemmer af overenskomstudvalget Mejeribrugets Arbejdsgiverforening udpeger 4 repræsentanter og Serviceforbundet/Danske Mejeristers Fagforening og Fødevareforbundet NNF udpeger hver 1 repræsentant, Fagligt Fælles Forbund udpeger 2 repræsentanter for indeværende overenskomstperiode og ved beslutning i overenskomstudvalget har hvert forbund én stemme. 32. Overenskomstens varighed Overenskomsten træder i kraft den 1. april Overenskomsten er løbende til den af en af parterne opsiges med 3 måneders varsel til ophør en 1. marts, dog tidligst 1. marts København, den 23. marts 2013 For DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) v/ DI: Sign. Nils Juhl Andreasen For For For Fødevareforbundet NNF: Fagligt Fælles Forbund - 3F: Serviceforbundet/Danske Mejeristers Fagforening Sign. Poul Erik Faarkrog Sign. Vagn Henriksen/ Sign. Lars Gram Kim Poder 28

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND

O V E R E N S K O M S T 2013-2014. mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND O V E R E N S K O M S T 2013-2014 mellem DI OVERENSKOMST II (MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING) og DANSK METAL og DANSK EL-FORBUND INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Arbejdstid 1. Arbejdstid 3 2. Holddriftsarbejde

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arbejdstid 1. Arbejdstid. Ansættelsesform 2. Deltidsbeskæftigelse og afløsere F Æ L L E S O V E R E N S K O M S T for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Fagligt Fælles Forbund Dansk Funktionærforbund/

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og HK Privat om løn- og arbejdsforhold fra 1. marts 2014 for de på A/S Dansk Shell og beskæftigede laboranter Laborant overenskomst

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten

AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten AKT/3F Lands- og tillægsoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af AKT/3F Landsog Tillægsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES - OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES - OVERENSKOMST VERENSKOMST MEJERIBRANCHENS FÆLLES - OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet for

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014

fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2012 2014 For lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere Fællesoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vaskerioverenskomsten

Vaskerioverenskomsten Vaskeri Overenskomsten 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Tlf. 70 300 300 3f.dk DI nr. 794657 verenskomst 2010 2012 Vaskerioverenskomsten

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2015-2018 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2010 2012 Arbejdsgiver Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser gældende for samtlige medarbejdere,

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2009 2010 Arbejdsgiver

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v.

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. Landsoverenskomst Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for bager- og konditorsvende beskæftiget i blandede forretninger (supermarkeder m.v.) 2012-2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Uredigeret tekst til Overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening 1 INDHOLD Kapitel 1 Overenskomsten... 9 1 Dækningsområde... 9 2 Organisationsaftale og varighed... 9 3 Lokale virksomhedsaftaler...

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012-2014 Golfbaner Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S. Tlf.: 33 860 860

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere

El-installations- overenskomsten

El-installations- overenskomsten El-installations- overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund 2014-2017 Indholdsfortegnelse Præambel... 5 1 Valg af tillidsrepræsentant... 5 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 7 3 Afskedigelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Slagter overenskomst

Slagter overenskomst 3.56.0 2012/2014 Slagter overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Denne overenskomst er gældende for slagtermestre, butiksslagtersvende, butiksslagterelever

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST MEJERIBRANCHENS FÆLLESOVERENSKOMST 2017 2020 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet for Danske Mejeristers

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

OVERENSKOMST 2014-2017

OVERENSKOMST 2014-2017 OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Benzin og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet om løn- og arbejdsforhold fra 1. april 2014 for de på A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet beskæftigede raffinaderiteknikere

Læs mere