OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet"

Transkript

1 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

2 O V E R E N S K O M S T mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og HK/Privat

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 - Overenskomsten Overenskomstens faglige gyldighedsområde Oprettelse af overenskomst... 5 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse Ansættelse Opsigelsesregler... 7 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid Arbejdstid og fridage Varsel og ændring af arbejdstidsplanen Overarbejde Deltidsbeskæftigede Arbejdsmiljø Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling Midlertidigt ansatte og vikarer Søgnehelligdage Lønninger Fritvalgs Lønkonto Afsnit 5 - Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser Afsnit 6 - Ferie Feriefridage Ferie Afsnit 7 - Sygdom og barsel Udeblivelse og sygdom Graviditet, adoption og orlov Afsnit 8 - Elever Elever Afsnit 9 - Uniformer Uniformer Afsnit 10 - Tillidsrepræsentanter Regler for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse

4 Afsnit 11 - Efteruddannelse Uddannelsesplanlægning, kompetence udvikling og efteruddannelse Afsnit 12 - Regler til behandling af faglig strid Regler til behandling af faglig strid Afsnit 13 - Overenskomstens varighed Overenskomstens varighed Afsnit 14 - Protokollater Protokollat om oprettelse af overenskomst Protokollat om indfasning af pensionsaftale Protokollat for personer ansat i fleksjob Protokollat vedrørende KVU-studerende Protokollat vedrørende Bachelorer og DTP ere Protokollat vedrørende IT Protokollat vedrørende medarbejdere beskæftiget på lager Protokollat om Uddannelsesfond Protokollat om Kompetenceudviklingsfond Protokollat om gravide Protokollat om distancearbejde Protokollat om velfærd Protokollat om medarbejderudviklingssamtaler Protokollat om TV-overvågning Protokollat om mobning og vold på arbejdspladsen Protokollat om Kodeks for aftale med udenlandske medarbejdere. 62 Protokollat om natarbejde og helbredskontrol Indholdsfortegnelse 3

5

6 Afsnit 1 - Overenskomsten 1 Overenskomstens faglige gyldighedsområde Overenskomsten omfatter personale ansat i hotel-, restaurant- og turisterhvervet, herunder hoteller, restauranter, turistkontorer/bureauer, rejsebureauer, touroperatører, kongresbureauer, regionale turist/destinationsselskaber, færger, campingpladser, sommerhusudlejning, messecentre, kiosker/boder, booking, drive-in, forlystelsesparker, marinaer, vandlande, feriecentre, bowlingcentre, teatre, biografer, golfbaner, museer, attraktioner, vandrerhjem, sportshaller, zoologiske haver mv., beskæftiget med service-, handels-, salgs- og kontorarbejde. 2 Oprettelse af overenskomst Stk. 1. a. Forbundet kan kun slutte overenskomst med medlemmer af HORE- STA Arbejdsgiver gennem denne forening. Betingelser b. Det er en betingelse, at forbundet på tidspunktet for kravets fremsættelse som medlemmer har mindst 50 % af de beskæftigede inden for det område, overenskomsten tilsigter at omfatte. HORESTA Arbejdsgiver vil ikke kræve 50 %-reglen opfyldt i tilfælde, hvor en arbejdsgiver selv ønsker overenskomst oprettet for sine medarbejdere indenfor overenskomstens område, såfremt det i øvrigt i det konkrete tilfælde findes rimeligt, at en overenskomst indgås. Stk. 2. a. Ved fremsættelse af krav om overenskomst skal forbundet give oplysning om det antal medlemmer, kravet omfatter 1. Fremgangsmåde b. Dokumenterer forbundet, at betingelserne for oprettelse af overenskomst er opfyldt, træder overenskomsten i kraft den førstkommende 1. i en måned, såfremt kravet er fremsat senest den 15. i en måned. Er overenskomstkravet fremsat efter den 15. i en måned, træder overenskomsten i kraft den 1. i den næstfølgende måned. 1) Se uddybende herom i protokollat om oprettelse af overenskomst afsnit 14. Afsnit 1 - Overenskomsten 5

7 Overenskomstens virkeområde Stk. 3. a. De i nærværende overenskomst fastsatte vilkår gælder for samtlige medarbejdere inden for det arbejdsområde, overenskomsten i øvrigt omfatter. b. Funktionærer, der indtager ledende stillinger, eller hvis dispositionsret i udstrakt grad forpligter firmaet, eller hvis hverv, fordi det har en særlig fortrolig karakter, gør dem til arbejdsgivernes tillidsmænd, falder dog uden for overenskomstens område. Omskrivning af overenskomster til overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat Stk. 4. a. Når en virksomhed dækket af overenskomsten indenfor HK s dækningsområde indmelder sig i HORESTA Arbejdsgiver erstattes overenskomsten efter dennes udløbstid til overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat, medmindre betingelserne for krav om særbestemmelse er opfyldt 2. b. Omskrivning skal ske således at lønsatser, der ligger under eller over nærværende overenskomst, ændres til dennes satser, og der gives medarbejdere, hvis løn ifølge de eventuelle højere satser ligger over overenskomstens personlige tillæg, i hvilke der ikke kan modregnes, og som mindst skal svare til forskellen mellem landsoverenskomstens satser og den højere sats, hvorefter pågældende var aflønnet. 2) Se endvidere protokollat om oprettelse af overenskomst, afsnit 14 6 Afsnit 1 - Overenskomsten

8 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse 3 Ansættelse Der henvises til den til enhver tid gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Parterne har i henhold til lovens 1, stk. 3, aftalt følgende fravigelser fra loven: Eventuelle uoverensstemmelser om oplysningspligt og ansættelsesaftaler behandles efter de fagretlige regler, der gælder mellem HK/Privat og HORESTA Arbejdsgiver. Såfremt rettidig eller korrekt ansættelsesaftale ikke er udleveret til medarbejderen i overensstemmelse med lovens regler, kan bod/godtgørelse ikke pålægges en arbejdsgiver, der senest 15 dage efter, at medarbejderen eller dennes organisation overfor arbejdsgiveren har rejst skriftligt krav om rettidig eller korrekt ansættelsesbevis, efterkommer kravet, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen om ansættelsesaftaler. 4 Opsigelsesregler Stk. 1. For medarbejdere der er funktionærer henvises til Funktionærlovens bestemmelser. Funktionærer Stk. 2. For medarbejdere der ikke er omfattet af Funktionærloven fastsættes følgende opsigelsesvarsler: Ikke-funktionærer I de første 3 måneder efter ansættelsen kan opsigelse fra begge sider ske uden varsel, således at fratræden sker ved normal arbejdstids ophør den pågældende dag. 0-3måneder Efter 3 måneders uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra medarbejderens side ske med 1 måned til udgangen af en måned. Efter 3 måneder Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse 7

9 Efter 2 års ansættelse Efter 2 års uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra arbejdsgiverside ske med 2 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter 3 års ansættelse Efter 3 års uafbrudt beskæftigelse skal opsigelse fra arbejdsgiverside ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. 8 Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse

10 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid 5 Arbejdstid og fridage Stk. 1. Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyntagen til medarbejderens og virksomhedens tarv. Arbejdstidens tilrettelæggelse Den effektive arbejdstid er maksimalt 37 timer pr. uge for alle medarbejdere. Effektiv arbejdstid Arbejdstiden kan i en fast arbejdsplan tilrettelægges som et gennemsnit over maksimalt 26 uger, svarende til i alt 962 timer. Deltidsansatte planlægges forholdsmæssigt. Den enkelte arbejdstidsplans tidsmæssige udstrækning maksimalt 26 uger samt arbejdstidens længde (det ugentlige gennemsnit) aftales i videst muligt omfang med den enkelte medarbejder på den enkelte virksomhed og tillidsrepræsentanten underrettes herom. Arbejdstidsplanerne tilrettelægges således, at den faktiske arbejdstid i den enkelte uge ikke overstiger 48 timer, medmindre andet aftales med medarbejderen. Såfremt der undtagelsesvis er placeret mere end 48 timer i den enkelte uge ydes overtidstillæg, jf. 7. Disse regler er ikke til hinder for, at der kan udføres yderligere uvarslet overarbejde. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid beregnet over en 26 ugers periode må ikke overstige 48 timer inklusive overarbejde, jf. EU-direktiv nr. 93/104/EF. Gennemsnitlig arbejdstid Stk. 2. Medarbejderne skal have en pause på mindst i alt 1/2 time pr. dag, med mindre andet er aftalt. På dage, hvor arbejdstiden slutter før kl , kan det mellem parterne aftales, at der ikke holdes pauser. Pauser Stk. 3. Arbejdstiden skal under hensyn til virksomhedens forhold og i videst muligt omfang placeres på 5 af ugens dage. Fridage og friweekend Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid 9

11 Grundlovsdag er en hel fridag. Hvor virksomheden holder åbent på Grundlovsdag og medarbejderen skal på arbejde, ydes medarbejderen en fridag på et andet tidspunkt. Medarbejderen ydes mindst en gang pr. måned frihed i en weekend på minimum 59 timer, regnet fra fredagsvagtens ophør, dog senest at regne fra lørdag kl , medmindre andet er aftalt med den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten skal i så fald underrettes herom. Hviletid Stk. 4. Der henvises til Arbejdsmiljølovens hviletidsbestemmelser samt reglerne for dispensation herfor. Rådighedsvagt Stk. 5. For rådighedsvagt, telefonvagt samt arbejde i kontinuerlig drift, optages forhandlinger lokalt om vagtplaner og betalingsregler. Hvor enighed ikke kan opnås, kan hver af parterne anmode om, at organisationerne inddrages. 6 Varsel og ændring af arbejdstidsplanen Varsling Hvor arbejdstidsplan udarbejdes for den enkelte medarbejder skal dette ske senest 3 uger før ikrafttræden. De udleverede planer kan kun ændres undervejs, såfremt det aftales med den enkelte medarbejder. Tillidsrepræsentanten underrettes herom. Ved væsentlige ændringer af arbejdstidsplanen varsles i henhold til Funktionærlovens opsigelsesregler. 7 Overarbejde Overarbejde Stk. 1. Der er mellem parterne enighed om, at overarbejde skal begrænses mest muligt med behørig hensyntagen til virksomhedens tarv. Betaling Overarbejdsbetaling ydes kun, når arbejdet er udført efter ordre fra arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Betalingen regnes fra tidspunktet for overarbejdets begyndelse og afregnes med halve timer. Hvor arbejdstidsplan foreligger betragtes arbejde ud over de vagtplanerede timer som overarbejde. Overtidstillægget udgør 50 % for de 3 første timer pr. dag og derefter 100 %. 10 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid

12 Hvor arbejdstidsplan ikke foreligger, betragtes arbejde ud over 37 timer i den enkelte uge i hvert tilfælde som overarbejde. De første 3 timer pr. dag ydes tillæg på 50 % og derefter ydes 100 %. I alle tilfælde aflønnes arbejdstimer ud over 48 timer i den enkelte uge som overtid. For alt overarbejde på søn- og helligdage samt overarbejde på en søn- og helligdag, hvor medarbejderen i forvejen var planlagt fri, ydes der 100 % for samtlige timer. Stk. 2. Bliver medarbejderen uden forudgående varsel tilkaldt til overarbejde samme dag, efter at medarbejderen ved normal arbejdstids ophør har forladt virksomheden, udgør overarbejdstillægget 100 %. Varsling af overarbejde Varslet overarbejde skal afvarsles senest 4 timer før overarbejdet påbegyndes, i modsat fald ydes som kompensation 1 timeløn plus tillæg på 50 %. Timelønnen beregnes som den pågældende medarbejders samlede månedsløn divideret med 160,33. Stk. 3. Overarbejde udbetales senest inden 6 måneder, hvis det ikke forinden er afspadseret. For sæsonvirksomheder skal overarbejde, som ikke forinden er afspadseret, dog udbetales ved sæsonens afslutning. Afspadsering/ udbetaling af overarbejde Der kan aftales afspadsering af overarbejde, således at 50 % timer afspadseres med 1,5 timer og 100 % timer afspadseres med 2 timer for hver overarbejdstime. Fritidens placering aftales mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder med normalt 1 uges varsel. Fritiden skal så vidt muligt gives som hele eller halve fridage. Fritid Stk. 4. Ved opsigelse skal det sikres, at den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer i perioden 3 måneder før fratrædelsen. Alt overarbejde i perioden 3 måneder før fratrædelse skal være afspadseret før fratrædelse. Hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder eller mindre, kan der maksimalt afspadseres et antal timer svarende til den sammenlagte aftalte ugentlige arbejdstid i opsigelsesperioden. Afvikling af overarbejde ved fratræden Overarbejde udført tidligere end 3 måneder før fratrædelse kan udbetales ved fratrædelse. Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid 11

13 8 Deltidsbeskæftigede Arbejdstiden Stk. 1. Deltidsbeskæftigede medarbejdere indplaceres efter samme regler som heltidsbeskæftigede. Lønnen og tillæggene beregnes efter forholdet mellem den pågældende medarbejders ugentlige arbejdstid og den for virksomheden eller afdelingen gældende normale ugentlige arbejdstid. Deltidsansatte er omfattet af samme regler for så vidt angår arbejdstidsplaner, som fuldtidsansatte. Når en heltidsbeskæftiget medarbejder fortsætter i virksomheden som deltidsbeskæftiget, beregnes lønnen som tidligere anført, men i forhold til den pågældendes hidtidige løn. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde normal arbejdstid (længde og placering). Ændring af den normale arbejdstid kan kun ske med Funktionærlovens varsel, dog for ikke-funktionærer med varsel, jf. 4, stk. 3. Det kan mellem virksomheden og deltidsmedarbejderen aftales, at deltidsbeskæftigede lejlighedsvis deltager i merarbejde. Merarbejde/ overarbejde Stk. 2. Arbejder den deltidsbeskæftigede lejlighedsvis ud over den aftalte arbejdstid, aflønnes sådanne ekstra timer med vedkommendes normale timeløn samt eventuelt tillæg for arbejde på særlige tidspunkter, jf. 11. Deltidsansatte, som er omfattet af arbejdstidsplanlægningen over 26 uger, skal for timer ud over 48 timer pr. uge ydes overtidstillæg, jf. 7. Deltidsansatte, som ikke er omfattet af en arbejdsplan ydes overtidstillæg, såfremt den ugentlige arbejdstid overstiger 37 timer pr. uge. Funktionærloven Stk. 3. Deltidsbeskæftigede med en arbejdstid under 8 timer pr. uge er ikke omfattet af Funktionærloven. Søgnehelligdage Stk. 4. Deltidsansatte ydes betaling for søgnehelligdage med et beløb, der svarer til den pågældendes sædvanlige timeløn for det antal timer, den pågældende ellers skulle have været beskæftiget denne dag. 12 Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid

14 9 Arbejdsmiljø Der henvises til bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven. Organisationerne er enige om, at der ved tastearbejde med jævne intervaller skal gives passende tid til afslapning af belastede muskler. Tastearbejde I virksomheder, hvor der ikke findes sikkerhedsorganisation, kan den i henhold til 21 valgte tillidsrepræsentant rette henstillinger eller rejse klager til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Hvor der findes sikkerhedsudvalg eller sikkerhedsorganisation, skal henstillinger eller klager behandles af virksomhedens sikkerhedsorganisation. Klager Organisationerne er i øvrigt enige om, at sager vedrørende denne paragraf og Arbejdsmiljøloven bør indbringes til behandling mellem organisationerne, hvis der ikke lokalt er opnået enighed. Afsnit 3 - Vagtplanering og arbejdstid 13

15 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 10 Midlertidigt ansatte og vikarer Mindst 4 timer Såfremt andet ikke er aftalt ydes betaling for mindst 4 timer dagligt. Timelønnen findes ved at dividere månedslønnen med 160,33. Søgnehelligdage Der betales for søgnehelligdage i de tilfælde, hvor disse falder inden for de fast aftalte beskæftigelsestidspunkter. 11 Søgnehelligdage For hver søgnehelligdag virksomheden er lukket, reduceres fuldtidsmedarbejderens arbejdstid med det antal timer, den pågældende skulle have arbejdet denne dag. For virksomheder, der er åbne på alle ugens hverdage gælder følgende: Hvis fuldtidsmedarbejderens fridag falder på en søgnehelligdag, hvor virksomheden holder lukket, ydes fuldtidsmedarbejderen fridagen på et andet tidspunkt. Frihed, der ikke udnyttes på grund af sygdom eller ferie, berettiger ikke til frihed på et andet tidspunkt. 12 Lønninger Stk. 1. Medarbejdere omfattet af overenskomsten aflønnes således: Løngruppe 1 Minimalløn løngruppe 1 (medarbejdere ansat til sæsonarbejde samt studerende): 1. marts marts 2011 Minimalløn kr ,87 kr ,45 Funktionstillæg Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg pr. 1. maj 2010 på kr ,15 og pr. 1. marts 2011 kr ,55. Til deltidsansatte beregnes tillægget forholdsmæssigt. 14 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling

16 I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. maj 2010 på kr ,95 og pr. 1. marts 2011 kr ,31 pr. måned i denne periode. Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler. Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling: Eksisterende aftaler Forskudt arbejdstid 1. maj marts 2011 Hverdage kl til kl : kr. 14,29 pr. time kr. 14,58 pr. time Lørdage kl til kl : kr pr. time kr. 25,90 pr. time Søndage kl til kl : kr. 28,83 pr. time kr. 29,41 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold til det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Minimalløn løngruppe 2 (Medarbejdere uden faglig uddannelse, der i det væsentlige udfører arbejde, der ikke forudsætter en sådan.) Løngruppe 2 1. marts marts 2011 Minimalløn kr ,87 kr ,45 Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg 1. maj 2010 på kr ,23 og pr. 1. marts 2011 kr ,87 pr. måned. Til deltidsansatte ydes tillægget forholdsmæssigt. Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 15

17 I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. maj 2010 på kr ,95, og pr. 1. marts 2011 kr ,31 pr. måned i denne periode. Eksisterende aftaler Forskudt arbejdstid Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler. Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling: 1. maj marts 2011 Hverdage kl til kl : kr. 22,82 pr. time kr. 23,28 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 40,58 pr. time kr. 41,39 pr. time Søndage kl til kl : kr. 46,18 pr. time kr. 47,10 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold til det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Løngruppe 3 Minimalløn løngruppe 3 (Faglærte medarbejdere, eller medarbejdere, der har kvalificeret sig på tilsvarende niveau, tillige med medarbejdere med efteruddannelse inden for HE/merkonom, korrespondent eller eksamen fra Turistakademiet samt medarbejdere, der i det væsentlige er beskæftiget med mere selvstændigt eller kvalificeret arbejde): 1. marts marts 2011 Kr ,87 kr ,45 16 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling

18 Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg pr. 1. maj 2010 på kr ,23 og pr. 1. marts 2011 kr ,87 pr. måned. Til deltidsansatte ydes tillægget forholdsmæssigt. I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. maj 2010 på kr ,95 og pr. 1. marts 2011 kr ,31 pr. måned i denne periode. Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler. Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling: Eksisterende aftaler Forskudt arbejdstid 1. maj marts 2011 Hverdage kl til kl : kr. 22,82 pr. time kr. 23,28 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 40,58 pr. time kr. 41,39 pr. time Søndage kl til kl : kr. 46,18 pr. time kr. 47,10 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold til det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Minimalløn for unge under 18 år 1. marts marts 2011 Ikke faglært arbejde kr ,43 kr ,76 Faglært arbejde kr ,43 kr ,76 Unge under 18 år Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 17

19 Funktionstillæg Ud over minimallønnen ydes et funktionstillæg pr. 1. maj 2010 på kr. 816,12 og pr. 1. marts 2011 kr. 832,44 pr. måned. Til deltidsansatte ydes tillægget forholdsmæssigt. I lønnen er inkluderet forskudttidstillæg for aften-, lørdags- og søndagsarbejde. Arbejde ud over vagtplanen honoreres efter overenskomstens 7. Såfremt medarbejderen udelukkende arbejder på hverdage i tidsrummet mellem kl og kl samt lørdag mellem kl og kl ydes ikke funktionstillæg. Hvis der i en sammenhængende periode på året på max. 4 måneder arbejdes på tidspunkter, der udløser funktionstillæg, betales et funktionstillæg pr. 1. maj 2010 på kr ,95, pr. 1. marts 2011 kr ,31 pr. måned i denne periode. Eksisterende aftaler Forskudt arbejdstid Medarbejdere, ansat pr. 1. marts 2000, fortsætter i de eksisterende aftaler. Til medarbejdere ansat den 1. marts 2004 eller senere og som arbejder 20 timer eller derunder pr. måned i nedenfor anførte tidsrum, ydes der følgende betaling pr. arbejdet time, således at ovenfor anførte månedlige tillæg ikke kommer til udbetaling (tillægget udgør 50 % af tillægget for voksne i minimallønsgruppe 2 og 3): 1. maj marts 2011 Hverdage kl til kl : kr. 11,40 pr. time kr. 11,63 pr. time Lørdage kl til kl : kr. 20,28 pr. time kr. 20,69 pr. time Søndage kl til kl : kr. 23,07 pr. time kr. 23,53 pr. time For medarbejdere, som tidligere har været ansat i virksomheden indenfor de sidste 12 måneder, må der ikke ske forringelser i forhold til det tidligere ansættelsesforhold i forbindelse med aflønning for forskudt arbejdstid. Personlig løn Stk. 2. a. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert enkelt tilfælde direkte mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. b. Organisationerne er enige om, at arbejdsgiverne bør lægge en systematisk vurdering til grund ved fastsættelse af den personlige løn. 18 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling

20 c. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt eventuel uddannelse. d. Såfremt der i det enkelte tilfælde er enighed herom mellem virksomheden og medarbejderen/medarbejderne, kan forhandlinger om medarbejderens/medarbejdernes personlige løn føres under medvirken af tillidsrepræsentanten. e. Parterne er enige om, at begge organisationer i tilfælde, hvor misforhold på dette område som helhed skønnes at være til stede, har påtaleret over for hinanden i overensstemmelse med de regler, som til enhver tid måtte være gældende for behandling af faglig strid. f. Såfremt fastsættelsen af den personlige løn for den enkelte medarbejder er i åbenbar strid med forudsætningen i stk. c, kan hver af organisationerne begære en forhandling under medvirken af begge organisationer. g. Personlig løn skal forhandles og fastsættes under hensyntagen til Ligelønslovens principper. h. Parterne er enige om, at hvor forbundet finder baggrund for en ligelønssag, kan der afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, inden de egentlige organisationsdrøftelser finder sted. I forbindelse med besigtigelse/organisationsforhandling aftales, hvilke lønoplysninger der er nødvendige til brug for en eventuel sag. i. Lønnen for den enkelte medarbejder kan eventuelt fastsættes helt eller delvist efter et lønsystem, i overensstemmelse med de indeholdte bestemmelser. Stk. 3. Medarbejdere beskæftiget med kontor- og administrationsarbejde: Funktionsløn For medarbejdere beskæftiget med kontor- og administrationsarbejde kan der i stedet for minimalløn + tillæg, ved lønfastsættelsen indgås aftale om, at der i stedet aflønnes med en samlet funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne ovenfor. Ved sådanne aftaler kan det bestemmes, at lønnen omfatter tillæg for overarbejde samt arbejde på særlige tidspunkter, således, at der ikke ydes tillæg af nogen art ud over den aftalte løn. Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling 19

21 Uoverensstemmelser om lønforhold for enkeltpersoner, hvor der er aftalt funktionsløn, kan indbringes for et paritetisk nævn, hvis det er åbenbart, at der består et væsentligt misforhold mellem lønnen og stillingens samlede indhold, jf. stk. c. Det paritetiske nævn nedsættes med to repræsentanter for hver af parterne med det formål at forebygge, at funktionslønnen resulterer i et større antal sager. Såfremt der blandt medlemmerne af det paritetiske nævn ikke kan opnås flertal for en afgørelse i en konkret sag, udvides nævnet med en uvildig opmand, som udpeges af parterne i fællesskab. I tilfælde af fortsat uenighed bliver opmandens opfattelse herefter udslagsgivende. Opmanden træffer, efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, afgørelse om fastsættelse og fordeling af sagens omkostninger, ligesom opmanden ved unødig trætte af nævnet kan pålægge bod. Endelig kan opmanden træffe afgørelse om, at en konkret sag afgøres ved skriftlig behandling. 13 Fritvalgs Lønkonto Der indbetales 1 % af den ferieberettigede løn i det forudgående ferieår. Beløbet stilles til rådighed i forbindelse med ferie og udbetales til medarbejderen ved ferieafholdelse i det efterfølgende ferieår. Opsparingen er ikke feriepengeberettiget. Såfremt medarbejderen fratræder inden ferieårets udgang, modregnes det for meget udbetalte. 20 Afsnit 4 - Lønninger og lønudbetaling

22 Afsnit 5 - Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser 14 Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser Stk. 1. Alle medarbejdere, som i en af overenskomsten omfattet virksomhed udfører arbejde, der er dækket af overenskomsten, skal have en pensionsordning, når følgende betingelser er opfyldt: Betingelser a. Aftalen omfatter medarbejdere, der er fyldt 20 år, dog ikke lærlinge og elever. b. Medarbejderen skal uden afbrydelse have været i ansættelse i 9 måneder hos én eller flere virksomheder omfattet af overenskomsten. Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Der ses bort fra dette anciennitetskrav i tilfælde, hvor medarbejderen ved ansættelsen i forvejen er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, som er baseret på en kollektiv aftale. c. Medarbejderen må ikke være fyldt 67 år. d. For medarbejdere, som opfylder ovennævnte betingelser, gælder videre, at de mellem overenskomstparterne i øvrigt aftalte betingelser for at kunne opnå risikodækning og modtage forsikringsydelser skal være opfyldt. e. For medarbejdere der, når den overenskomstmæssige pensionsforpligtigelse indtræder, er fyldt 60 år, videreføres en eventuelt eksisterende pensionsordning, ellers etableres en ophørende alderspension. Stk. 2. Pensionsbidraget beregnes af den pensionsgivende løn (den skattepligtige indkomst optjent hos arbejdsgiveren ved arbejde omfattet af overenskomsten). Pensionsbidragets størrelse Virksomhedens bidrag er 8 % og medarbejderens bidrag er 4 %. Det samlede pensionsbidrag er 12 %. Afsnit 5 Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser 21

23 Pensionsbidrag til elever Virksomhedens bidrag er 8 % og elevernes bidrag er 4 %. Det samlede pensionsbidrag er 12 % Stk. 3. Der er mellem parterne enighed om, at såfremt der på tidspunktet for virksomhedens tiltrædelse af overenskomsten allerede måtte være aftalt pensionsordning med medarbejderne, foretages en nedsættelse af bidraget til den bestående pensionsordning af samme størrelse som bidraget efter nærværende overenskomst, således at den samlede betaling til pensionsordninger ikke overstiger det tidligere aftalte bidrag. Pensionsordningens placering Stk. 4. Pensionsordning er etableret i Funktionærpension, hvortil pensionsbetaling skal ske. Der kan dog indbetales til PensionDanmark, der er godkendt af overenskomstparterne i protokollat af 16. juni 2005 eller andre pensionsordninger, såfremt dette forinden godkendes af overenskomstparterne. Protokollat om kritisk sygdom Hvis der teknisk ikke er noget til hinder for det, er parterne enige om at arbejde for, at de respektive pensionsforsikringsselskaber ændrer dækningsomfanget af de nuværende arbejdsmarkedspensionsordninger, således at disse også omfatter dækning mod kritisk sygdom. Sundhedsordning a. Medarbejdere med 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i samme virksomhed og som beskæftiges mere end 8 timer ugentligt, er omfattet af en forbyggende sundhedsordning. b. Ordningen skal minimum omfatte tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør af arbejdsrelaterede skader. c. Virksomheden betaler et bidrag på op til kr. 400,- pr. år pr. medarbejder, der er indtrådt i ordningen. Forsikringsydelser til elever Stk. 5. Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det være sig i henhold til stk. 1. eller på andet grundlag, har krav på følgende forsikringsydelser: a. Invalidepension b. Invalidesum c. Forsikring ved kritisk sygdom d. Dødsfaldssum 22 Afsnit 5 Pension, sundhedsordning og forsikringsydelser

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL

FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER HK/PRIVAT HK HANDEL FORELØBIG VERSION FUNKTIONÆROVERENSKOMST FOR HANDEL, VIDEN OG SERVICE 2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG HK/PRIVAT HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid 7 2 Fast deltidsansættelse 8 3 Overarbejde 8 1.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

2013-2015. HK Overenskomst. 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT. Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og HK/Privat 1. marts 2013 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 1 Organisationernes navn

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder... 3 3 Arbejdstid... 4 4 Minimallønninger

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007

3.11.0. Overenskomst. mellem HK HANDEL. Coop Danmark A/S. Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre. Marts 2007 3.11.0 Overenskomst mellem HK HANDEL og Coop Danmark A/S Vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorer, edb og lagre Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstområdet... 5 2 Minimallønninger for

Læs mere

TEKNISKE FUNKTIONÆRER

TEKNISKE FUNKTIONÆRER TEKNISKE FUNKTIONÆRER OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Teknisk Landsforbund 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Overenskomst 2004-2007 mellem DIO II og Teknisk Landsforbund 1 DI

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere