En håndbåren partikeltæller til bredspektret måling af luftkvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En håndbåren partikeltæller til bredspektret måling af luftkvalitet"

Transkript

1 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 1/18 En håndbåren partikeltæller til bredspektret måling af luftkvalitet - også brugbar for folk med duft- og kemikalieoverfølsomhed? Sammenfattet For at afprøve om partikeltællere kan bruges som et hjælpemiddel til folk, der bliver syge af luftforurening og kemikalier, har jeg lånt en sådan i en kort periode. Afprøvningen viste sammenhæng mellem mine selvoplevede gener af luftens kvalitet og lugt og partikeltællerens udslag, især mht. gener i de dybere luftveje. Men også ved kraftige lugtgener uden de store gener i lunger mm. kunne jeg ofte måle forhøjet indhold af partikler. Jeg har skrevet dette arbejds -notat om mine erfaringer, især med sigte på folk med kemikalieoverfølsomhed og luftvejslidelser, som måske kunne have interesse i at bruge partikeltællere. Et særskilt kortere notat udarbejdes til evt. andre interesserede. Partikeltælleren virker som et lovende redskab, som en del ikke-fagfolk burde kunne bruge til at skaffe sig et hurtigt indtryk af luftens kvalitet omkring dem. Jeg vil anbefale, at man lader andre med duft- og kemikalieoverfølsomhed eller andre luftvejssygdomme afprøve partikeltællere for at se, om dette kan bekræftes. Jeg har det indtryk, at partikeltælleren især kan bruges til konkrete, velafgrænsede opgaver med indkredsning af forbrændingsrøg (bilos, brænderøg, tobaksrøg mm.) i nærmiljøet og omvendt til i grove træk at indkredse områder eller tidspunkter med ren luft - dvs. partikelfattig luft. Partikeltælleren kan i nogle tilfælde også påvise kraftigere afgasninger, der ikke stammer fra forbrænding (fra stærkt duftende/lugtende stoffer som parfumer og gylle). Den er i hverdagssammenhænge næppe fintmærkende nok til lette lugtgener eller afgasning fra små emner (fx fra aviser med tryksværte) og den kan ikke skelne mellem forskellige forureningstyper. Partikeludledningen fra duftende/lugtende stoffer uden forbrænding og i særdeleshed fra lettere lugtgener og fra små emner drukner mange steder i de mere udbredte og ofte relativt høje niveauer af partikler fra forbrænding. Mine erfaringer med partikeltælleren får mig til at opfordre til, at der arbejdes videre med at indkredse håndbårne redskaber til måling af luftforurening i inde- og udeklima, til brug for folk med sygdomme relateret til luftforurening. Mere generelt vil jeg opfordre til, at man ser nærmere på de uafklarede sundhedsmæssige sider ved påvirkning igennem luften af de målte partikelkilder, fx parfumer og brænderøg.

2 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 2/18 Baggrund I januar 2009 kontaktede jeg ingeniørfirmaet Rambøll for at høre om deres partikeltæller. Baggrunden var, at jeg længe har savnet mulighed for hér og nu at kunne måle indholdet af luften. Jeg bliver syg af andres parfumestoffer, af bilos, brænderøg og en del andre luftbårne påvirkninger. Det giver store problemer med bolig, arbejde, indkøb mm. Jeg har det ofte udmærket, når jeg ikke er påvirket af luftforurening. Derfor vil jeg gerne selv kunne indkredse og undersøge nærmere, hvad det er jeg reagerer på - er der tale om væsentlige mængder, kan det overhovedet måles? For at kunne skåne luftvejene bl.a., når lugtesansen svigter, og for at kunne synliggøre og gerne dokumentere over for andre, hvis der er væsentligt indhold i luften af muligt sundhedsskadelige stoffer. Derfor dukkede tanken om et tool-kit op: en håndfuld måleredskaber, der i hverdagen både kan måle arten og koncentrationen af forskellige relevante stoffer i luften - og også gerne måle art og omfang af lugt. Tool-kittet skal desuden være håndterligt for ikke-fagfolk og økonomisk overkommeligt, evt. noget man kan leje. Jeg står næppe alene med et sådant ønske. Jeg har set partikeltællere nævnt i sammenhæng med renrums-krav (farmaceutisk og elektronisk industri), til partikeltælling af brænderøg og jeg så, at Rambøll havde demonstreret en partikel-tæller i TV-syd ved målinger af trafikos. Rambøll var så venlig at stille partikeltælleren til rådighed i nogle uger uden andre modkrav, end at formålet skulle være ikke-kommercielt, og at jeg skulle oplyse om resultatet, fx i patientblade/fagtidsskrifter. Jeg har målt og iagttaget forskellige kilder til partikelforurening og forsøgt at sammenligne med mine egne reaktioner. Min forhåndserfaring er, at forbrændingsrøg giver gener i svælg, næse og de dybe luftveje, evt. forhøjet puls, mens jeg får svien i hud og øjne eller kvalme, svimmelhed mm. ved udsættelse for en del stærkt duftende stoffer som parfumer, gylle, opløsningsmidler mm. Denne afprøvning af partikelmåleren er ikke ment videnskabelig, men skal ses som et forsøg på at systematisere det personligt erfarede til mulig inspiration for andre. Udover apparatet er det også bæreren heraf, der afprøves; jeg er min egen forsøgskanin og refererer derfor en del til egne reaktioner. Mine vurderinger skal ses på baggrund af, at de primært hviler på 3 ugers afprøvning. Det er således muligt, at andre kommer frem til andre konklusioner ved samme fremgangsmåde.

3 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 3/18 Partikeltælleren Tælleren er et håndholdt apparat med en tynd sonde, der suger luftens partikler ind, hvorefter alkoholdamp sætter sig om partiklerne. De således forstørrede partikler kan tælles ved hjælp af en laser. Den tæller ultrafine partikler i størrelsen 0,02-1 mikrometer. (1 mikrometer = 1 milliontedel af en meter). Til sammenligning vejer forskerne i Danmarks Miljøundersøgelser luftens partikler, og primært i to lidt større størrelsesintervaller: under 2,5 mikrometer og under 10 mikrometer. De ultrafine partikler vejer næsten ingenting, men skulle til gengæld kunne trænge længere ned i lungerne og ind i kroppen end de større partikler. Partikeltæller med bæresele, målesonde, alkoholbeholder og kalibrerings-filter Tælleren er relativt nem at bruge efter lidt øvelse. Apparatet virker robust, men selve målemetoden er følsom og sart. Man skal derfor håndtere den omhyggeligt og tænke en del over, hvad man måler for ikke at forurene måleren eller fejlfortolke data. Isopropyl-alkoholen kan virke generende, indtil man har fastskruet den stang, som tilfører alkoholen til tælleren. Partikeltælleren skal holdes vandret hele tiden for at undgå, at måleudstyret drukner i alkohol. Den kan kalibreres ned til 0-visning med et lille filter. Selve indmaden i den kuffert, den udlånte partikeltæller lå i, lugtede meget af menthol, men denne lugt har næppe noget med apparaturet at gøre eller influerer på målingerne. Den stammer måske fra andre brugere. Der ligger en lille manual på dansk(?), som er rimelig forståelig. Man kan både måle enkeltmålinger (opsamlet over 10 sekunder) eller måleserier, hvor der tages en måling i sekundet igennem et længere tidsrum. Målingerne kan overføres til en pc, hvorfra man kan hente tabeller og figurer. Programmet virker effektivt og giver gode muligheder for at aflæse gennemsnit, minimum og maximum i målingerne og giver nogle umiddelbart forståelige figurer. Programmet og den tilknyttede grundige programmanual er på engelsk. En kort 1-2 sides forklaring på tegneserieform kunne lempe én hurtigere igennem de første forsøg med tælleren og med dataudtrækning. Partikeltælleren er temmelig dyr, koster det samme som en lille bil. (P-trak Ultrafine Particle Counter, model 8525, TSI,

4 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 4/18 Afprøvning og forventninger Partikeltælleren blev udlånt til mig i 3 uger fra slutningen af januar Jeg har især afprøvet partikeltælleren på: bilos brænderøg mados gyllelugt parfumerede rengøringsmidler Men tælleren er også afprøvet på meget andet: frugt, kaffe, aviser, pc ere, tøj, læder mm. Jeg slog til, da partikeltælleren kunne lånes med kort varsel, og satsede på at afprøve dens praktiske anvendelsesmuligheder så godt som muligt, og vente med at se på teorierne bagefter. Jeg har tidligere fulgt lidt med i, hvad forskellige eksperter mente om partikler, men har ikke været ajourført de seneste år eller lige op til dette lån. Apparatet blev derfor afprøvet af en halvstuderet røver og delvist forudsætningsfrit, hvad der også var mit sigte. Jeg havde en forventning om, at tælleren kunne bruges til at måle partikler fra forbrændingsrøg, men jeg vidste ikke i hvilket omfang, dette ville være anvendeligt og oplysende i de sammenhænge, hvor jeg ønsker at bruge den. Jeg var desuden interesseret i at se, om tælleren reagerede over for andre typer luftforurening, som jeg spontant forventede måtte være mest på gasform/dampform, fx parfumer. Og sidst, men ikke mindst, ønskede jeg at vide, om tælleren og jeg er enige : når jeg synes at luften er beskidt, viser den så mange partikler, og når jeg synes luften er ren, viser den så få? Er der noget, jeg reagerer på, som den ikke kan fange, og omvendt? Der må være et vist minimum af sammenfald for at apparatet kan anses for anvendeligt til det ønskede formål. Partikeltælleren skulle i modsætning til mange kemiske målinger være meget bredspektret, og jeg går ud fra, at den fanger alle fine partikler i den aktuelle størrelsesorden. Jeg fandt ud af, at det var en fordel at begynde med baggrundsmålinger, dvs. måle, hvor der er mindst forurenet - og så bevæge sig ind mod et sted, hvor der er mest forurenet. Det var også mest oplysende at måle steder, hvor der ikke er mange forskellige, overlappende forureningskilder. Man bliver hurtig meget opmærksom på vindretning og hastighed. Ved udendørs målinger, når jeg ønskede at undersøge konkrete, mulige partikelkilder, syntes en let, stabil vind at være det bedste vejr at måle i. Ved næsten vindstille vil evt. luftforurening bevæge sig lidt i alle retninger og evt. flere forureningskilder vil lægge sig som én stor sammenblandet dyne over omgivelserne. Ved kraftig blæst oplever jeg, at jeg udsættes for mere ufortyndet luftforurening over større afstande og dermed forurening fra flere kilder. Bemærk de forskellige skalaer over partikelindholdet i de senere viste figurer. Dette får små partikeludslag til at se relativt voldsommere ud, end de er.

5 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 5/18 Baggrunds målinger Det laveste partikelindhold har jeg målt på en arbejdsplads inden døre tidlig morgen i weekenden, når vejene var utrafikerede, og luften føltes ren både ude og inde. Arbejdspladsen ligger i en vis afstand fra nærmeste boliger, men lige øst for en trafikeret vej og et indkøbscenter. Jeg har målt gentagne gange over flere dage. Der kunne indendørs måles ned til partikler pr. cm3 i rum uden ventilation og åbne vinduer. Udenfor måler jeg da typisk partikler pr. cm uden for vindue inden døre Eksempel på baggrunds-målinger af partikelindhold, ikke-trafikeret weekend-morgen, vindstille eller meget svag vind Endnu lavere værdier kunne måles i en velventileret bolig, helt lokalt op mod en ventilator med kulfilter, partikler/cm3. Luft med partikelindhold omkring disse værdier - omkring eller under 1000 partikler/cm3 - har jeg oftest oplevet som behagelig at indånde. Luften føles frisk, man får lyst til at tage dybe åndedrag. Men der har været steder, hvor der både var et lavt partikelindhold og en svag lugt partikler/cm3 er således målt i rum, hvor der var en svag, for mig let generende rest af parfumelugt eller svag madlugt eller andre lette mislugte. Dog ikke noget, der generede de dybere luftveje eller lugte, der erfaringsmæssigt gør mig akut meget utilpas. Men jeg søger også at undgå mindre mislugte, da flere af disse kan gøre mig lettere utilpas. Partikeltælleren kan således, jf. mine luftveje, indkredse luft, der ikke generer de dybere luftveje, men den kan ikke med sikkerhed skelne mellem partikel-fattig duftneutral luft og luft med svage dufte/lugte.

6 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 6/18 Partikeltælleren tog jeg også med til Langelands sydligste spids i søndenvind, for at se hvordan luften er, inden danskerne har påvirket den, men måske kan luften være påvirket af naboerne mod syd? Det var middag, diset koldt vejr, lugt af tang og saltvand. Hér målte jeg ca partikler/cm3. Højeste værdier efter brug af filter og ny alkohol i tælleren. Men måske kan solens samtidige frembrud også betyde lidt flere partikler? , 2510 BAGGRUNDSMÅLINGER på LANGELAND målt med partikeltæller 0,02-1 µm partikler/cm3 Typiske baggrundsværdier i låneperioden vil jeg med udgangspunkt i disse målinger sætte til: Uforurenet baggrund udendørs: partikler/cm3 inde i landet og lidt højere kystnært og under visse vejrforhold - op til 2500 partikler/cm3. Indendørs ren luft indeholder ½-delen til 2/3-del af udeluftens partikelindhold. Måske vil den naturlige baggrund blive noget højere i sommerhalvåret pga. fordampning af organiske stoffer fra planter og træer?

7 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 7/18 Bilos Når der er trafikeret, kan jeg måle et væsentligt højere partikelindhold, både inden døre og udenfor end de ovennævnte baggrunds-værdier Når der ikke er mennesker på arbejdspladsen, synes udeluften totalt at styre indeluften - hele tiden, døgnet rundt, og mere, end jeg forventede. Partikelindholdet indendørs har jeg målt til typisk 50-75% af udeluftens partikelindhold P-plads ved indkøbscenter ved vaskehal i vej-kryds i åbent vindue på P-plads inden døre På flyfotoet kan man se de partikel-niveauer, jeg har målt en lørdag eftermiddag på og omkring arbejdspladsen, der ligger lige sydøst for et stort indkøbscenter og et trafikeret lyskryds. Jeg aflæste fra skærmen på tælleren og noterede mig de omtrentlige intervaller. Fx var der partikler pr. cm3 inden døre, når der lige uden for vinduet var partikler/cm3 og op til ca. 10 gange flere partikler over ved lyskrydset. Ved servicestationens vaskehal også høje niveauer, partikler/cm3 (partiklerne dér vil jeg tillægge en markant og noget parfumeret sæbedamp). Jeg har flere gange målt endnu højere værdier indendørs, op til partikler/cm3, enten pga. udendørs eller indendørs partikelkilder eller en kombination. Jeg har i forbindelse med bilos i disse uger som regel kunnet konstatere en lidt varierende, men i grove træk systematisk sammenhæng mellem mine egne luftvejsgener, og det partikeltælleren viser: Jeg kan mærke i luftvejene, at luften er mindre ren - jeg kan ofte ikke sætte en lugt på - ved trafikos i niveau, men vejret er noget man trækker, uden at have den samme lyst til at ånde dybt ind, som når luften er nede på baggrundsniveauerne.

8 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 8/18 I niveauet kan luften være mærkbart generende for de dybe luftveje. Jeg kan desuden lugte trafikosen. Ved endnu højere niveauer bliver jeg omgående ru i halsen, føler at der er vat i lungerne eller det gør ondt i lungerne, og jeg vil gerne væk meget hurtigt. Får åndenød og senere hoste, når jeg har tilbragt ganske kort tid i denne luft. Grænsedragningen ovenfor vil jeg muligvis flytte lidt rundt på fra dag til dag. Jeg fornemmer, at generne afhænger både af fx fugtindholdet og temperaturen. Ved tør kulde mærker jeg måske mindre til et vist partikelindhold, end ved fugtig kulde. Min tærskel afhænger i høj grad også af, om jeg i forvejen har været udsat for noget generende, om luftvejene er sensibiliserede. Og tærsklen afhænger meget af, hvilken type af stoffer, der er tale om. Bilos. Fodgænger over lyskryds ved Ørbækvej. Partikeltælleren har jeg også anvendt til at udføre kontinuerte målinger tværs over det trafikerede vejkryds på Ørbækvej, lørdag eftermiddag. Der var mange personbiler, men ikke så mange lastbiler og busser. Jeg gik fra øst mod vest, og denne dag var der østenvind. Partikelindholdet vokser hurtigt fra pr. cm3 til over Der er mange mindre, stejle toppe i partikelindholdet pga. enkelte særligt osende køretøjer, og et enkelt dybere fald, måske fra det øjeblik hvor bilerne holdt stille i begge retninger? Når jeg bruger partikeltælleren til automatisk at udføre kontinuerte målinger dukker der nogle højere toppe op, som jeg ikke fanger med enkeltmålinger eller egne pletvise aflæsninger af tal på skærmen. Luften i dette kryds var rigtig ubehagelig at indånde. Jeg var ru i de øvre luftveje og lunger og småhostede flere timer efter.

9 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 9/18 Brænderøg i landområde Jeg ville gerne se, hvad brænderøg viser, når der ikke er trafik i nærheden og tog derfor partikeltælleren med på landet. Et enligt hus i et naturområde fyrede i brændeovnen og vinden var i sydvest. Røgen kunne ses, men var ikke iøjnefaldende misfarvet. Jeg gik langs skellet til ejendommen på tværs af vindretningen og tog en kontinuert måling (rød streg på flyfotoet). Måleserien viste en meget markant top i partikelindhold, hvor røglugten var absolut værst. Som det ses på næste figur - var der op til omkring ultrafine partikler/cm3. Luften lugtede brændt, både tjæret og lidt som brændt affald. Røgen rev i mine luftveje, gjorde dem ru, det gjorde ondt i lungerne og jeg fik vejrtrækningsproblemer. Luftvejene var generede flere timer efter, lidt ind i næste dag, og jeg gik og småhostede. Brændelugten kunne mærkes mange steder i nærområdet, også i større afstand på langs og tværs af vindretningen. Det var svært at finde en plet, hvor luften føltes fuldstændig ren. Jeg oplever, at ét og samme niveau af partikler er mere generende, når partiklerne stammer fra brænderøg frem for, når de stammer fra bilos. Også brænderøgpartikler /cm3 generer tydeligt mine luftveje, og der er ofte en mærkbar røget lugt.

10 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 10/18 Gyllelugt fra svinefarm Hvis man bor i en større by, skulle man ikke tro, at gyllelugt kunne genere. Men jeg mærker tydeligt i foråret, når landmændene begynder at bringe gylle ud for alvor. Over nogle få dage i marts/april bliver lugten særligt intens. Det kan give kvalme, svimmelhed, vejrtrækningsproblemer og evt. diarré. Disse symptomer kan begynde tidligt om morgenen, inden jeg er mig lugten bevidst, dvs. under min lugtgrænse. I løbet af dagen og de næste dage oplever jeg, at lugten bliver ekstremt gennemtrængende, også inde i en større by. Jeg formoder, at det er forskellige kvælstofholdige forbindelser, jeg reagerer på, såsom ammoniak mm. Min lugtesans sættes efterhånden næsten helt ud af kraft og slimhinderne i svælget er stærkt irriterede, alt lugter enten af gylle eller ingenting. Tilsvarende ubehag oplever jeg ude på landet i nærheden af en del svinefarme eller nær de marker, hvor gylle for nylig er udspredt. Det gælder da om at komme væk, ud af gylle-fanen. Jeg mener ikke at have set gyllelugt beskrevet i forbindelse med partikelforurening, og regnede ikke umiddelbart, at partikeltælleren ville vise noget, men kunne ligeså godt prøve også dette, nu da apparatet var til rådighed. Google Earth blev brugt til at indkredse, hvad der lignede en svinefarm. Gylletankene gør dem nemt identificerbare. Tælleren blev båret langs vejen forbi gården på tværs af vindretningen.

11 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 11/18 Baggrunds partikelniveauet dette sted var længst mod NV omkring partikler/cm3, herefter steg partikelindholdet til lidt over 5000, hvor gyllelugten var mest intens. Jeg blev noget utilpas og især irriteret i de øvre luftveje. Der var pænt sammenfald mellem den oplevede lugt af gylle og partikelindholdet langs ruten forbi gården. Længst mod højre i figuren øges partikelindholdet atter, denne gang pga. turbulent nedfald af brænderøg fra et nærliggende hus ved vejen.

12 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 12/18 Parfumer Efter at rygeforbud blev gennemført i det offentlige rum, og mange genstande og redskaber er dukket op i mindre afgassende former (pc ere, kopimaskiner, tidsskrifter mm.), er parfumerne for mig blevet et dominerende indeklimaproblem - på arbejdspladsen, i butikker, venteværelser og i praktisk talt alle sociale sammenhænge. Parfumernes virkning på mig minder om gylle, men kan somme tider være mere vidtgående: de påvirker hjernen og giver kvalme, svimmelhed, kan give udtalte koncentrationsproblemer og gøre mig mat eller speedet og angriber også huden; det kan svi, så det gør ondt. I mere ekstreme tilfælde sættes orienteringssansen ud af kraft og parfumerne kan udløse diarré og opkastninger. Andres brug af parfumer, vel at mærke. Meget svag parfumelugt gør også lettere utilpas, men jeg kan gennemføre det, jeg sætter mig for - men langsommere og med en ringere præstation. Jeg oplever, at forskellige parfumelugte giver forskellige virkninger på mit centralnervesystem. Et særligt irriterende træk ved parfumerne er, at de klæber fast til hud, hår, tøj og sætter sig i slimhinderne. Så er det eneste effektive middel at komme i bad og få skiftet tøj. Også efter selv få minutters ophold i parfumerede omgivelser. Hvis tøjet er meget kraftigt parfumeret, skal det somme tider vaskes flere gange, før parfumerne er ude af tøjet. Hvis hænderne er parfumerede efter at have været i kontakt med kraftigt parfumeret sæbe, som på mange offentligt tilgængelige toiletter, kan det være nødvendigt at bruge madolie for at fjerne parfumerne igen - ligesom man fjerner sort smøreolie fra fingrene. Mine forventninger til partikeltællerens målinger af parfumer var, at de ville give meget begrænset partikeludslag. Jeg forestillede mig umiddelbart, at parfumer er på gasform og ikke på partikelform. Desværre anses folks forbrug af parfumestoffer som et meget personligt emne, og det er derfor svært ikke at støde folk, hvis man forsøger at gribe deres dufte an som et muligt indeklimaproblem, der kan måles. Jeg fik et par milde vink om ikke at bruge partikeltælleren til forsøgsvis måling af parfumer i nærheden andre mennesker. Og man skal jo nødig genere sine medmennesker. Derfor viser figuren ikke partikelniveauerne nær stærkt parfumerede personer.

13 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 13/18 Parfumerede rengøringsmidler Parfumer findes ikke alene omkring de personer, der bruger dem, men fx også de steder, hvor man opbevarer og forhandler parfumerede produkter. Jeg har derfor båret partikeltælleren igennem et supermarked med alle rengøringsmidlerne samlet i et hjørne af ét stort indkøbsareal, opvaskemidler, vaskepulver, skyllemidler osv. Jeg plejer at holde mig fra dette sted i centeret, da jeg oplever gennemtrængende parfumelugte i området, og jeg bliver utilpas og rigtigt syg, hvis jeg ikke hurtigt trækker mig ud af området igen. Parfumerne hænger også i tøj og hår bagefter. Jeg har konstateret, at mange andre forbrugsvarer i samme område også er parfumerede: klude, plastikposer, tandbørster, toiletpapir og diverse andre hygiejneartikler, en del formentlig pga. opbevaringen tæt på rengøringsmidlerne. Figuren viser fra venstre mod højre partikelindholdet langs en rute fra tøjafdelingen (fin luft), via møbler og ind blandt rengøringsmidlerne, hvor jeg gik noget fortumlet rundt om øerne med de hektisk duftende varer. Herefter gik jeg igennem tv-afdelingen og endte måleserien i brødafdelingen. RENGØRINGS- OG VASKEMIDLER MØBLER TV TØJ BRØD Som figuren viser, var der færrest partikler blandt tøj og brød, partikler/cm3. På denne baggrund viste rengøringsmidlerne væsentligt højere udslag, partikler/cm3. Halvhøje partikelniveauer blandt møbler og tv, kan stamme fra disse varer eller være en afsmitning fra de nærliggende rengøringsmidler.

14 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 14/18 Partikelniveauer i samme størrelsesorden som blandt rengøringsmidlerne kunne også måles blandt skotøj og andre lædervarer (ikke afbildet) med lavere niveauer blandt tilgrænsende varegrupper. Også hér var det forhøjede partikelniveau fulgt af lugtgener, en for mig noget irriterende og lidt kemikalieagtig læderlugt. Flere forskellige nærliggende partikelkilder I diverse målinger ovenfor udså jeg mig mulige partikelkilder, de lå velisoleret fra andre kilder. Så kan man sammenligne mellem lavere baggrunde og højere niveauer fra én mulig kilde. Men situationen har flere steder været, at mange kilder lå tæt og deres partikelniveauer blandedes sammen. Det er væsentligt sværere eller umuligt at udskille de enkelte kilders bidrag. Så ser man generelt høje niveauer, og må nøjes med den information. FRUGT (appelsiner + parfumer?) VIN (parfumer?) KASSEAPPARAT (parfumer+ stegeos?) PIZZARIA (stegeos + parfumer?) P-PLADS (bilos) IND I BIL (dæmpet bilos) Figuren til venstre afspejler den videre vandring igennem supermarkedet og mit bud på partikel kilderne. Ruten går fra frugtafdelingen, via vinafdelingen, ud forbi kasseapparatet (bag lettere parfumeret X), ud i en forhal med madboder (pizza, pølser mm.) og videre ud på p- pladsen - trafikeret dag - og ind i bilen. De reneste afdelinger i supermarkedet viser partikelindhold iøjnefaldende lavere (ca partikler/cm3) end udenfor på P-pladsen (ca partikler/cm3). Supermarkedet har sikkert et ventilationssystem og måske filtrerer de også luften. Igennem hele ruten har der været overensstemmelse mellem partikelniveauet og mine umiddelbare oplevelser af reaktioner i de dybe luftveje, mens reaktionerne i centralnervesystemet opstod ved lavere partikelniveauer, når luften var meget aromatisk, især hvor der var meget parfumeret. Mere om forbrændingsrøg Det har været tydeligt, at de målte typer forbrændingsrøg: bilos, brænderøg og mados, alle gav væsentligt højere partikelindhold end øvrige emner. Derfor antager jeg, at alle typer forbrændingsrøg vil drukne andre, mere diskrete partikelkilder. Jeg har inde i en tom institution, der deler opgang med rygende beboere, målt høje partikelniveauer - omkring partikler/cm3 - bag en lukket dør ud til trappen, hvor der blev røget cigaretter (ikke afbildet). Målinger i institutionen viste, at tobaksrøgen fra opgangen styrede indeklimaet i de fleste af institutionens rum, selv om røgen alene havde adgang igennem sprækkerne omkring én dør i en gang.

15 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 15/18 Tobaksrøg og brænderøg generer i udtalt grad både mine dybe luftveje og delvist også centralnervesystemet. Jeg formoder, det er fordi de indeholder både partikler og aggressive, aromatiske stoffer. Generne fra mados afhænger af, hvad der tilberedes, hvor stærkt, der steges, og hvor krydret det er. Bilosen er mindre aromatisk og i en vis afstand fra vejen generer bilosen primært mine dybe luftveje. Tobaksrøg reguleres med forbud indendørs i det offentlige rum, og der er stadigt mere fokus på dens indtrængning i boliger. Stearinlys er ret nemme at slukke. Derfor koncentrerede jeg mig om at måle de andre kilder, jeg oplever som sværest at undgå nu til dags. De der kommer udefra, og de jeg har problemer med på offentligt tilgængelige steder. Afgasning fra små forbrugsting Afgasning fra enkeltemner som aviser, blade, enkelte citrusfrugter mm. har i flere tilfælde givet små udslag på partikeltælleren, i få tilfælde større udslag, hvis man holdt apparatet helt tæt på emnet. Mange appelsiner gav et større udslag, men ikke få, uskrællede. Mit hovedindtryk er, at de almindeligt forekommende baggrundsværdier og udsving af partikler så store, at de finere informationer fra de små ting drukner. Ved aviser og blade skal jeg bladre meget, mens jeg måler, for at få et læsbart udslag, og det er de mest indfarvede sider (dem med reklamerne), der viser mest. Jeg vil ikke udelukke at under ekstreme renrums -betingelser, ville partikeltælleren også være anvendelig til dette. Umiddelbart vil jeg dog se mig om efter målemetoder, der er mere følsomme over for egentlige gasser og lugte, hvis afgasning fra små-emner skal kunne måles effektivt i hverdags situationer. LUFTEN ½ METER OVER EN KOGENDE VANDKEDEL BAGGRUND INDENDØRE, REN LUFT (dog mulig svag gammel lugt af mad/parfume) BAGGRUND UDENDØRE, REN/NÆSTEN REN (lugtfri /svag lugt af brænderøg, parfumer) LUFTEN LETTERE PÅVIRKET AF TRAFIKOS, BRÆNDERØG, PARFUMER, GYLLE, CITRUSFRUGTER (lugtfri eller medium lugte, gener i de dybe luftveje) LUFTEN KRAFTIG PÅVIRKET AF BILOS, BRÆNDERØG, TOBAKS- OG MADOS, PARFUMER, GYLLE (få lugtfri, mange meget kraftige lugte, ofte meget stærke gener i de dybe luftveje) Figur over enkeltmålinger. I grove træk vises forsøgskaninens bud på sammenhængen mellem partikelindhold og partikelkildernes art, dominans og oplevede lugtgener og gener i de dybe luftveje.

16 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 16/18 Konklusion på afprøvning af partikeltæller En partikeltæller, der måler ultra-fine partikler, kan måske være en brugbart redskab for mennesker med overfølsomhedssygdomme og andre, der ønsker at kende til luftforurening i nærmiljøet. En 3-ugers forsøgsvis afprøvning viste overordnet set god overensstemmelse mellem partikeltællerens udslag og brugerens oplevede gener af luftforurening og af lugte. Partikeltælleren reagerer meget over for forbrændingsrøg og er dermed rigtig velegnet til at oplyse, om der er væsentligt med partikler fra bilos, brænderøg, tobaks- og mados. Den kan i et vist omfang også oplyse om væsentlig partikeludledning ved afgasning fra særligt kraftigt duftende/lugtende emner som parfumer og gylle samt afgasning fra større samlinger af forbrugerprodukter (fx appelsiner og lædervarer), når disse findes isoleret fra andre og især fra kraftigere partikelkilder, ikke mindst fra forbrændingsrøg. Den er mindre egnet til små-afgasninger fra mindre forbrugsting som aviser, blade, pc ere med fladskærme, små mængder friske appelsiner ol. Derfor formodes den at kunne bruges til at give indledningsvist overblik over luftens kvalitet og indkredsning af væsentlige luftforureninger og kilder dertil, hvis de har et vist rumfang, eller udpege potentielt gode luftlommer med lave partikelniveauer. Hvis egentlige lugtgener også skal indkredses med større sikkerhed, bør den suppleres med andre måleredskaber. Den burde med en god instruktion kunne bruges af folk uden store forudsætninger mht. paratviden om luftforurening, men med en vis portion omhu og omtanke samt flair for it på brugerniveau. Da folk med overfølsomhedssygdomme og luftvejslidelser kan reagere meget forskelligt, bør partikeltælleren afprøves af flere for at undersøge spændvidden i reaktionsmønstre og for at se, om erfaringerne er generaliserbare. Partikeltælleren kan nok ikke stå alene, hvis opgaven lyder på et endeligt bud på et absolut godt inde- og udeklima. Den inspirerer til nogle spørgsmål og til indkredsning af andre håndbårne redskaber til måling af luftforurening, hvilket ridses op til sidst. Afprøvningen har også rejst andre spørgsmål om forskellige miljø- og sundhedsrelevante emner, som kunne tages op i andet regi.

17 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 17/18 Kort om forskning i partikler, forbrændingsrøg og parfumer Bilos, brænderøg og anden forbrændingsrøg indeholder partikler i flere størrelser. Mange partikler dannes direkte under forbrændingen, andre dannes sekundært i luften ved at gasser kondenserer og størkner. Ultrafine partikler udsendes især fra dieselkøretøjer. Partiklerne kan fx bestå af kulstof (sod), tjære, tungmetaller og salte, de kan være faste eller på dråbeform. Luftforurening fra trafikken kan give luftvejs- og hjertelidelser, allergi og problemer med graviditet og lav fødselsvægt. Partikler fra brænderøg virker muligvis på samme måde. Der kan være forskel på forskellige partikeltypers sundheds-effekt. Man har ikke undersøgt de ultrafine partikler så meget som de lidt større partikler, og grænseværdier for partikler og regulering af inde- og udeklima yder ikke nødvendigvis tilstrækkelig beskyttelse af befolkningens sundhed /1,2/. Sekundære partikler stammer fra gasser, og kommer ikke altid fra forbrænding. De kan fx stamme fra kvælstofforbindelser, svovldioxid og flygtige organiske stoffer i luften. Nogle stoffer, som fx duftstoffet limonen (citronduft) og terpener, kan give partikler i indeklimaet, hvis der er ozon til stede. /4/. Statens Byggeforskningsinstitut har målt partikler fra forskellige forbrugsting i et lukket testkammer /3/. Et mindre udvalg fra SBI s skema med mine fremhævelser: Indendørs kilder Cmax (partikler/cm 3) Stearinlys Radiator Cigaret Stegning av kødfars Elektrisk varmeplade Duftlys Duftspray Strygejern på bomuldslagen 550 SBI kan se, at de ultrafine partikler ofte opstår tidligt i forsøgene og somme tider samles til lidt større partikler efter et stykke tid. SBI mener, at partiklerne fra nogle genstande, som radiatorer, varmeplader og alm. strygejern, opstår, fordi genstandene er snavsede. SBI udleder af sine forsøg, at partikelindholdet indendørs kan blive meget højere end udendørs, afhængigt af beboernes forbrugsmønster. Der har været udført flere undersøgelser af art og mængde af forurening fra biler og brændeovne, og stigende fokus på den sundhedsmæssige betydning (Se fx DMUs og Miljøstyrelsens hjemmesider). Mht. parfumestoffer er der mest fokus på deres kontaktallergiske effekter. Men nogle anpriser parfumerne for angiveligt markante neurologiske og bakteriehæmmende effekter. Parfumerne er ofte opløst i olie. Det er ikke lykkedes mig at finde uvildige, repræsentative bud på parfumestoffernes sundhedseffekter ved spredning i luften, hvor evt. betydning af de neurologiske og bakteriehæmmende effekter samt fedtopløseligheden er inddraget, ej heller opgørelser og overblik over den samlede luftbårne udsættelse for parfumestoffer. /1/ Små partikler - store problemer. Anoop Kumar Sharmar. Miljøsk, København: Miljøbevægelsen NOAH; 2003;33; Udgivet 2003; /2/ Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1235, 2008; /3/ Statens byggeforskningsinstitut /4/ Slimhindeirriterende potentiale af fine partikler dannet i indemiljøet: /

18 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 18/18 Spørgsmål og muligheder angående partikeltælleren og partikler Afprøvningen af partikeltælleren har inspireret til flere spørgsmål, fx: 1. Vil andre med luftvejsproblemer/duft- og kemikalieoverfølsomhed opleve lignende koblinger af målt partikelniveau og gener? Hvad vil sygdomsfri mennesker opleve? 2. Er de partikelniveauer, man kan måle med denne partikeltæller, repræsentative for den sundheds-generende afgasning fra kilderne - kan man generalisere ud fra fine partikler? 3. Kan man på samme måde som ved partikelmålinger måle afdampende stoffer på luftform/gasform, og også koble disse på selvoplevede luftvejsproblemer? 4. Vil partikel- og gasmålinger vise de samme tendenser, eller vil de i stedet supplere/ modsige hinanden? 5. Findes der i dag brugbart udstyr til egentlige lugtmålinger, der kunne tænkes brugt lidt på samme måde eller som et supplement til partikelmålinger mv.? 6. Er der andre måleparametre/andre former for muligt måleudstyr, der ville være relevante i et tool-kit til hér og nu måling af luftforurening? 7. Hvordan bidrager de forskellige typer af partikelkilder, mødt i denne afprøvning, til det generelle partikelniveau i Danmark, herunder til danske baggrundsværdier for partikler? Selv om den lånte partikeltæller både virkede hightech og enkel, så var den en anelse for stor til en jakkelomme, men det er jo set før

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje

BASF Coatings Safety Week 15-19. april 2013. Luftveje Luftveje 1 Luft Hvad indånder vi? Luften består af 78 % Nitrogen 21 % Oxygen 1 % Andre gasser Kroppens begrænsninger Immunforsvarets svagheder Smitsomme eller giftige partikler Giftige gasser Store mængder

Læs mere

Måling af partikelforureningen i Søgaderne

Måling af partikelforureningen i Søgaderne Måling af partikelforureningen i Søgaderne Afrapporteret af: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 22 København N 1 Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Luft- og støjforurening i Søgaderne

Luft- og støjforurening i Søgaderne Luft- og støjforurening i Søgaderne Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd Tlf. 22 81 10 27 kpk@env.dtu.dk Den næste times tid - Partikelforurening i Søgaderne - Støjforurening i Søgaderne - Forurening

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Projektleder: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Nedenstående datamateriale er fra pilotprojektets første del (Arbejdspakke 1), der vedrører CO 2- og partikelforurening.

Nedenstående datamateriale er fra pilotprojektets første del (Arbejdspakke 1), der vedrører CO 2- og partikelforurening. Pilotprojekt - Indeklima i børneværelset Beskrivelse af pilotprojektet Indeklima i børneværelset er et såkaldt pilotprojekt, der omfatter 17 boliger fordelt på enfamiliehuse og lejligheder i hovedstadsområdet.

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

Indikative partikelma linger i Charlottenlund

Indikative partikelma linger i Charlottenlund Indikative partikelma linger 212-215 i Charlottenlund Jan Holst Jensen, Charlottenlund Private kontinuerte partikelmålinger over en 3-årig periode udført ved hjælp af en kommercielt let tilgængelig partikeltæller.

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem!

Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Når vinteren banker på, skal håndcremen frem! Hos 1/3 opstår håndeksemet allerede inden 20 års alderen. Mange kender til, at huden på hænderne bliver tør og skællende når vinteren banker på - det er tegn

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik

Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Aktuelle udfordringer på indeklimaområdet: Et overblik Temadagen Lys og luft! arrangeret af Aalborg Universitet og Danvak den 10. juni 2010 Seniorforsker Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Delrapport III: Ultrafine partikler i indeklimaet

Delrapport III: Ultrafine partikler i indeklimaet Delrapport III: Ultrafine partikler i indeklimaet Ultrafine partikler er partikler med en diameter på under 0,1 mikrometer (100 nanometer). Partiklerne måles i antal partikler pr. cm 3. Ultrafine partikler

Læs mere

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter

Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Care Master Plus Apparat til behandling af ledsmerter Puls akupunktur / infrarød fysioterapi / lavfrekvent puls Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Notat om indikative partikelma linger

Notat om indikative partikelma linger Notat om indikative partikelma linger Jan Holst Jensen, Charlottenlund, 2014-08-28 Private indikative partikelmålinger udført ved hjælp af en kommercielt let tilgængelig partikeltæller. 1 (8) Notat om

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale

Allergiforebyggelse. Information, som skal gives af sundhespersonale Allergiforebyggelse Information, som skal gives af sundhespersonale Indhold Hvem får allergi?... 3 Hvad er allergi?... 3 Hvor kommer allergien fra?... 3 Arvelige risikofaktorer...4 Hvor stor er risikoen

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner

Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner 2009/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. december 2009 af Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF) og Steen Gade (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering.

ISO En guide til den nye standard for luftfiltrering. ISO 16890 En guide til den nye standard for luftfiltrering. Leadership in Filtration ISO 16890 Den nye standard for klassificering af luftfiltre. Partikler findes i mange forskellige størrelser mange af

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Tillykke med dit fravalg af almindelig rygning, og velkommen til simuleret rygning, en lugtfri anderledes måde at ryge på.

Tillykke med dit fravalg af almindelig rygning, og velkommen til simuleret rygning, en lugtfri anderledes måde at ryge på. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg, ved at omdanne luft til damp NyCigaret

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen

Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Maj 2012 Det siger medlemmer af FOA om duftstoffer på arbejdspladsen FOA har i perioden 12.-22. marts 2012 gennemført en undersøgelse om dufte på arbejdspladsen via forbundets elektroniske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Toilet- rapporten 2016

Toilet- rapporten 2016 Toiletrapporten 2016 En rapport om håndhygiejne, toiletter og restaurantbesøg Vores hænder er konstant i kontakt med bakteriefyldte genstande rundt omkring os. Ikke mindst på toilettet. Derfor er en af

Læs mere

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015

Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen. Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 KØBENHAVNS UNIVERSITET INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING Assens Havn Att. Havnechef Ole Knudsen Støvmåling på Assens Havn 1. JUNI 2015 Hermed afrapporteres resultater fra støvmålinger d. 26/2-15.

Læs mere

Støjgener fra motorvejen

Støjgener fra motorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 6 Offentligt Støjgener fra motorvejen E20/E45 mellem afkørsel 62 til 64 Hvorfor er jeg her i dag? En dejlig sommerdag, hvor det skal gøre godt med lidt koldt

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

MCS- ramtes brug af beskyttelsesmaske (åndedrætsværn) -en spørgeskemaundersøgelse

MCS- ramtes brug af beskyttelsesmaske (åndedrætsværn) -en spørgeskemaundersøgelse MCS- ramtes brug af beskyttelsesmaske (åndedrætsværn) -en spørgeskemaundersøgelse Af Esther Egeriis, formand for MCS- Danmark, Patientforeningen for duft- og kemioverfølsomme, november 28 Sammendrag og

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder M I LJ Ø P U N K T INDRE BY CHRISTIANSHAVN Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger Undersøgelsens målesteder Forudsætninger 30% lavere niveau H.C. Andersens Boulevard Kystbane-perronen Bremerholm En

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109

PPL(A) Menneskelig ydeevne og begrænsning. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 6010 Masterset: 7109 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 17 Hvad skal du bl.a. være opmærksom på, ved landing på en plads med en markant bredere bane, end du er vant til?

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? 24 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 25 Kapitel 2: Indhold Kapitlet giver en indføring i de kemiske processer,

Læs mere

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Tlf. (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Det Økologiske Råd Forurening fra

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Vejledning vedrørende arbejdsmiljø for Lexmark Teknologisk Institut har udarbejdet en vejledning for Lexmark C772n på baggrund af Instituttets standardiserede emissionsprøvning på printeren. Model Lexmark

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Partikeltælling i Charlottenlund

Partikeltælling i Charlottenlund Partikeltælling i Charlottenlund Foreløbige resultater, september 2012 - januar 2013 Jan Holst Jensen, 2013-03-30 Nytårsaften + nytårsdag En december-weekend med brænderøg Partikeltælling, Charlottenlund

Læs mere