En håndbåren partikeltæller til bredspektret måling af luftkvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En håndbåren partikeltæller til bredspektret måling af luftkvalitet"

Transkript

1 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 1/18 En håndbåren partikeltæller til bredspektret måling af luftkvalitet - også brugbar for folk med duft- og kemikalieoverfølsomhed? Sammenfattet For at afprøve om partikeltællere kan bruges som et hjælpemiddel til folk, der bliver syge af luftforurening og kemikalier, har jeg lånt en sådan i en kort periode. Afprøvningen viste sammenhæng mellem mine selvoplevede gener af luftens kvalitet og lugt og partikeltællerens udslag, især mht. gener i de dybere luftveje. Men også ved kraftige lugtgener uden de store gener i lunger mm. kunne jeg ofte måle forhøjet indhold af partikler. Jeg har skrevet dette arbejds -notat om mine erfaringer, især med sigte på folk med kemikalieoverfølsomhed og luftvejslidelser, som måske kunne have interesse i at bruge partikeltællere. Et særskilt kortere notat udarbejdes til evt. andre interesserede. Partikeltælleren virker som et lovende redskab, som en del ikke-fagfolk burde kunne bruge til at skaffe sig et hurtigt indtryk af luftens kvalitet omkring dem. Jeg vil anbefale, at man lader andre med duft- og kemikalieoverfølsomhed eller andre luftvejssygdomme afprøve partikeltællere for at se, om dette kan bekræftes. Jeg har det indtryk, at partikeltælleren især kan bruges til konkrete, velafgrænsede opgaver med indkredsning af forbrændingsrøg (bilos, brænderøg, tobaksrøg mm.) i nærmiljøet og omvendt til i grove træk at indkredse områder eller tidspunkter med ren luft - dvs. partikelfattig luft. Partikeltælleren kan i nogle tilfælde også påvise kraftigere afgasninger, der ikke stammer fra forbrænding (fra stærkt duftende/lugtende stoffer som parfumer og gylle). Den er i hverdagssammenhænge næppe fintmærkende nok til lette lugtgener eller afgasning fra små emner (fx fra aviser med tryksværte) og den kan ikke skelne mellem forskellige forureningstyper. Partikeludledningen fra duftende/lugtende stoffer uden forbrænding og i særdeleshed fra lettere lugtgener og fra små emner drukner mange steder i de mere udbredte og ofte relativt høje niveauer af partikler fra forbrænding. Mine erfaringer med partikeltælleren får mig til at opfordre til, at der arbejdes videre med at indkredse håndbårne redskaber til måling af luftforurening i inde- og udeklima, til brug for folk med sygdomme relateret til luftforurening. Mere generelt vil jeg opfordre til, at man ser nærmere på de uafklarede sundhedsmæssige sider ved påvirkning igennem luften af de målte partikelkilder, fx parfumer og brænderøg.

2 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 2/18 Baggrund I januar 2009 kontaktede jeg ingeniørfirmaet Rambøll for at høre om deres partikeltæller. Baggrunden var, at jeg længe har savnet mulighed for hér og nu at kunne måle indholdet af luften. Jeg bliver syg af andres parfumestoffer, af bilos, brænderøg og en del andre luftbårne påvirkninger. Det giver store problemer med bolig, arbejde, indkøb mm. Jeg har det ofte udmærket, når jeg ikke er påvirket af luftforurening. Derfor vil jeg gerne selv kunne indkredse og undersøge nærmere, hvad det er jeg reagerer på - er der tale om væsentlige mængder, kan det overhovedet måles? For at kunne skåne luftvejene bl.a., når lugtesansen svigter, og for at kunne synliggøre og gerne dokumentere over for andre, hvis der er væsentligt indhold i luften af muligt sundhedsskadelige stoffer. Derfor dukkede tanken om et tool-kit op: en håndfuld måleredskaber, der i hverdagen både kan måle arten og koncentrationen af forskellige relevante stoffer i luften - og også gerne måle art og omfang af lugt. Tool-kittet skal desuden være håndterligt for ikke-fagfolk og økonomisk overkommeligt, evt. noget man kan leje. Jeg står næppe alene med et sådant ønske. Jeg har set partikeltællere nævnt i sammenhæng med renrums-krav (farmaceutisk og elektronisk industri), til partikeltælling af brænderøg og jeg så, at Rambøll havde demonstreret en partikel-tæller i TV-syd ved målinger af trafikos. Rambøll var så venlig at stille partikeltælleren til rådighed i nogle uger uden andre modkrav, end at formålet skulle være ikke-kommercielt, og at jeg skulle oplyse om resultatet, fx i patientblade/fagtidsskrifter. Jeg har målt og iagttaget forskellige kilder til partikelforurening og forsøgt at sammenligne med mine egne reaktioner. Min forhåndserfaring er, at forbrændingsrøg giver gener i svælg, næse og de dybe luftveje, evt. forhøjet puls, mens jeg får svien i hud og øjne eller kvalme, svimmelhed mm. ved udsættelse for en del stærkt duftende stoffer som parfumer, gylle, opløsningsmidler mm. Denne afprøvning af partikelmåleren er ikke ment videnskabelig, men skal ses som et forsøg på at systematisere det personligt erfarede til mulig inspiration for andre. Udover apparatet er det også bæreren heraf, der afprøves; jeg er min egen forsøgskanin og refererer derfor en del til egne reaktioner. Mine vurderinger skal ses på baggrund af, at de primært hviler på 3 ugers afprøvning. Det er således muligt, at andre kommer frem til andre konklusioner ved samme fremgangsmåde.

3 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 3/18 Partikeltælleren Tælleren er et håndholdt apparat med en tynd sonde, der suger luftens partikler ind, hvorefter alkoholdamp sætter sig om partiklerne. De således forstørrede partikler kan tælles ved hjælp af en laser. Den tæller ultrafine partikler i størrelsen 0,02-1 mikrometer. (1 mikrometer = 1 milliontedel af en meter). Til sammenligning vejer forskerne i Danmarks Miljøundersøgelser luftens partikler, og primært i to lidt større størrelsesintervaller: under 2,5 mikrometer og under 10 mikrometer. De ultrafine partikler vejer næsten ingenting, men skulle til gengæld kunne trænge længere ned i lungerne og ind i kroppen end de større partikler. Partikeltæller med bæresele, målesonde, alkoholbeholder og kalibrerings-filter Tælleren er relativt nem at bruge efter lidt øvelse. Apparatet virker robust, men selve målemetoden er følsom og sart. Man skal derfor håndtere den omhyggeligt og tænke en del over, hvad man måler for ikke at forurene måleren eller fejlfortolke data. Isopropyl-alkoholen kan virke generende, indtil man har fastskruet den stang, som tilfører alkoholen til tælleren. Partikeltælleren skal holdes vandret hele tiden for at undgå, at måleudstyret drukner i alkohol. Den kan kalibreres ned til 0-visning med et lille filter. Selve indmaden i den kuffert, den udlånte partikeltæller lå i, lugtede meget af menthol, men denne lugt har næppe noget med apparaturet at gøre eller influerer på målingerne. Den stammer måske fra andre brugere. Der ligger en lille manual på dansk(?), som er rimelig forståelig. Man kan både måle enkeltmålinger (opsamlet over 10 sekunder) eller måleserier, hvor der tages en måling i sekundet igennem et længere tidsrum. Målingerne kan overføres til en pc, hvorfra man kan hente tabeller og figurer. Programmet virker effektivt og giver gode muligheder for at aflæse gennemsnit, minimum og maximum i målingerne og giver nogle umiddelbart forståelige figurer. Programmet og den tilknyttede grundige programmanual er på engelsk. En kort 1-2 sides forklaring på tegneserieform kunne lempe én hurtigere igennem de første forsøg med tælleren og med dataudtrækning. Partikeltælleren er temmelig dyr, koster det samme som en lille bil. (P-trak Ultrafine Particle Counter, model 8525, TSI,

4 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 4/18 Afprøvning og forventninger Partikeltælleren blev udlånt til mig i 3 uger fra slutningen af januar Jeg har især afprøvet partikeltælleren på: bilos brænderøg mados gyllelugt parfumerede rengøringsmidler Men tælleren er også afprøvet på meget andet: frugt, kaffe, aviser, pc ere, tøj, læder mm. Jeg slog til, da partikeltælleren kunne lånes med kort varsel, og satsede på at afprøve dens praktiske anvendelsesmuligheder så godt som muligt, og vente med at se på teorierne bagefter. Jeg har tidligere fulgt lidt med i, hvad forskellige eksperter mente om partikler, men har ikke været ajourført de seneste år eller lige op til dette lån. Apparatet blev derfor afprøvet af en halvstuderet røver og delvist forudsætningsfrit, hvad der også var mit sigte. Jeg havde en forventning om, at tælleren kunne bruges til at måle partikler fra forbrændingsrøg, men jeg vidste ikke i hvilket omfang, dette ville være anvendeligt og oplysende i de sammenhænge, hvor jeg ønsker at bruge den. Jeg var desuden interesseret i at se, om tælleren reagerede over for andre typer luftforurening, som jeg spontant forventede måtte være mest på gasform/dampform, fx parfumer. Og sidst, men ikke mindst, ønskede jeg at vide, om tælleren og jeg er enige : når jeg synes at luften er beskidt, viser den så mange partikler, og når jeg synes luften er ren, viser den så få? Er der noget, jeg reagerer på, som den ikke kan fange, og omvendt? Der må være et vist minimum af sammenfald for at apparatet kan anses for anvendeligt til det ønskede formål. Partikeltælleren skulle i modsætning til mange kemiske målinger være meget bredspektret, og jeg går ud fra, at den fanger alle fine partikler i den aktuelle størrelsesorden. Jeg fandt ud af, at det var en fordel at begynde med baggrundsmålinger, dvs. måle, hvor der er mindst forurenet - og så bevæge sig ind mod et sted, hvor der er mest forurenet. Det var også mest oplysende at måle steder, hvor der ikke er mange forskellige, overlappende forureningskilder. Man bliver hurtig meget opmærksom på vindretning og hastighed. Ved udendørs målinger, når jeg ønskede at undersøge konkrete, mulige partikelkilder, syntes en let, stabil vind at være det bedste vejr at måle i. Ved næsten vindstille vil evt. luftforurening bevæge sig lidt i alle retninger og evt. flere forureningskilder vil lægge sig som én stor sammenblandet dyne over omgivelserne. Ved kraftig blæst oplever jeg, at jeg udsættes for mere ufortyndet luftforurening over større afstande og dermed forurening fra flere kilder. Bemærk de forskellige skalaer over partikelindholdet i de senere viste figurer. Dette får små partikeludslag til at se relativt voldsommere ud, end de er.

5 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 5/18 Baggrunds målinger Det laveste partikelindhold har jeg målt på en arbejdsplads inden døre tidlig morgen i weekenden, når vejene var utrafikerede, og luften føltes ren både ude og inde. Arbejdspladsen ligger i en vis afstand fra nærmeste boliger, men lige øst for en trafikeret vej og et indkøbscenter. Jeg har målt gentagne gange over flere dage. Der kunne indendørs måles ned til partikler pr. cm3 i rum uden ventilation og åbne vinduer. Udenfor måler jeg da typisk partikler pr. cm uden for vindue inden døre Eksempel på baggrunds-målinger af partikelindhold, ikke-trafikeret weekend-morgen, vindstille eller meget svag vind Endnu lavere værdier kunne måles i en velventileret bolig, helt lokalt op mod en ventilator med kulfilter, partikler/cm3. Luft med partikelindhold omkring disse værdier - omkring eller under 1000 partikler/cm3 - har jeg oftest oplevet som behagelig at indånde. Luften føles frisk, man får lyst til at tage dybe åndedrag. Men der har været steder, hvor der både var et lavt partikelindhold og en svag lugt partikler/cm3 er således målt i rum, hvor der var en svag, for mig let generende rest af parfumelugt eller svag madlugt eller andre lette mislugte. Dog ikke noget, der generede de dybere luftveje eller lugte, der erfaringsmæssigt gør mig akut meget utilpas. Men jeg søger også at undgå mindre mislugte, da flere af disse kan gøre mig lettere utilpas. Partikeltælleren kan således, jf. mine luftveje, indkredse luft, der ikke generer de dybere luftveje, men den kan ikke med sikkerhed skelne mellem partikel-fattig duftneutral luft og luft med svage dufte/lugte.

6 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 6/18 Partikeltælleren tog jeg også med til Langelands sydligste spids i søndenvind, for at se hvordan luften er, inden danskerne har påvirket den, men måske kan luften være påvirket af naboerne mod syd? Det var middag, diset koldt vejr, lugt af tang og saltvand. Hér målte jeg ca partikler/cm3. Højeste værdier efter brug af filter og ny alkohol i tælleren. Men måske kan solens samtidige frembrud også betyde lidt flere partikler? , 2510 BAGGRUNDSMÅLINGER på LANGELAND målt med partikeltæller 0,02-1 µm partikler/cm3 Typiske baggrundsværdier i låneperioden vil jeg med udgangspunkt i disse målinger sætte til: Uforurenet baggrund udendørs: partikler/cm3 inde i landet og lidt højere kystnært og under visse vejrforhold - op til 2500 partikler/cm3. Indendørs ren luft indeholder ½-delen til 2/3-del af udeluftens partikelindhold. Måske vil den naturlige baggrund blive noget højere i sommerhalvåret pga. fordampning af organiske stoffer fra planter og træer?

7 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 7/18 Bilos Når der er trafikeret, kan jeg måle et væsentligt højere partikelindhold, både inden døre og udenfor end de ovennævnte baggrunds-værdier Når der ikke er mennesker på arbejdspladsen, synes udeluften totalt at styre indeluften - hele tiden, døgnet rundt, og mere, end jeg forventede. Partikelindholdet indendørs har jeg målt til typisk 50-75% af udeluftens partikelindhold P-plads ved indkøbscenter ved vaskehal i vej-kryds i åbent vindue på P-plads inden døre På flyfotoet kan man se de partikel-niveauer, jeg har målt en lørdag eftermiddag på og omkring arbejdspladsen, der ligger lige sydøst for et stort indkøbscenter og et trafikeret lyskryds. Jeg aflæste fra skærmen på tælleren og noterede mig de omtrentlige intervaller. Fx var der partikler pr. cm3 inden døre, når der lige uden for vinduet var partikler/cm3 og op til ca. 10 gange flere partikler over ved lyskrydset. Ved servicestationens vaskehal også høje niveauer, partikler/cm3 (partiklerne dér vil jeg tillægge en markant og noget parfumeret sæbedamp). Jeg har flere gange målt endnu højere værdier indendørs, op til partikler/cm3, enten pga. udendørs eller indendørs partikelkilder eller en kombination. Jeg har i forbindelse med bilos i disse uger som regel kunnet konstatere en lidt varierende, men i grove træk systematisk sammenhæng mellem mine egne luftvejsgener, og det partikeltælleren viser: Jeg kan mærke i luftvejene, at luften er mindre ren - jeg kan ofte ikke sætte en lugt på - ved trafikos i niveau, men vejret er noget man trækker, uden at have den samme lyst til at ånde dybt ind, som når luften er nede på baggrundsniveauerne.

8 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 8/18 I niveauet kan luften være mærkbart generende for de dybe luftveje. Jeg kan desuden lugte trafikosen. Ved endnu højere niveauer bliver jeg omgående ru i halsen, føler at der er vat i lungerne eller det gør ondt i lungerne, og jeg vil gerne væk meget hurtigt. Får åndenød og senere hoste, når jeg har tilbragt ganske kort tid i denne luft. Grænsedragningen ovenfor vil jeg muligvis flytte lidt rundt på fra dag til dag. Jeg fornemmer, at generne afhænger både af fx fugtindholdet og temperaturen. Ved tør kulde mærker jeg måske mindre til et vist partikelindhold, end ved fugtig kulde. Min tærskel afhænger i høj grad også af, om jeg i forvejen har været udsat for noget generende, om luftvejene er sensibiliserede. Og tærsklen afhænger meget af, hvilken type af stoffer, der er tale om. Bilos. Fodgænger over lyskryds ved Ørbækvej. Partikeltælleren har jeg også anvendt til at udføre kontinuerte målinger tværs over det trafikerede vejkryds på Ørbækvej, lørdag eftermiddag. Der var mange personbiler, men ikke så mange lastbiler og busser. Jeg gik fra øst mod vest, og denne dag var der østenvind. Partikelindholdet vokser hurtigt fra pr. cm3 til over Der er mange mindre, stejle toppe i partikelindholdet pga. enkelte særligt osende køretøjer, og et enkelt dybere fald, måske fra det øjeblik hvor bilerne holdt stille i begge retninger? Når jeg bruger partikeltælleren til automatisk at udføre kontinuerte målinger dukker der nogle højere toppe op, som jeg ikke fanger med enkeltmålinger eller egne pletvise aflæsninger af tal på skærmen. Luften i dette kryds var rigtig ubehagelig at indånde. Jeg var ru i de øvre luftveje og lunger og småhostede flere timer efter.

9 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 9/18 Brænderøg i landområde Jeg ville gerne se, hvad brænderøg viser, når der ikke er trafik i nærheden og tog derfor partikeltælleren med på landet. Et enligt hus i et naturområde fyrede i brændeovnen og vinden var i sydvest. Røgen kunne ses, men var ikke iøjnefaldende misfarvet. Jeg gik langs skellet til ejendommen på tværs af vindretningen og tog en kontinuert måling (rød streg på flyfotoet). Måleserien viste en meget markant top i partikelindhold, hvor røglugten var absolut værst. Som det ses på næste figur - var der op til omkring ultrafine partikler/cm3. Luften lugtede brændt, både tjæret og lidt som brændt affald. Røgen rev i mine luftveje, gjorde dem ru, det gjorde ondt i lungerne og jeg fik vejrtrækningsproblemer. Luftvejene var generede flere timer efter, lidt ind i næste dag, og jeg gik og småhostede. Brændelugten kunne mærkes mange steder i nærområdet, også i større afstand på langs og tværs af vindretningen. Det var svært at finde en plet, hvor luften føltes fuldstændig ren. Jeg oplever, at ét og samme niveau af partikler er mere generende, når partiklerne stammer fra brænderøg frem for, når de stammer fra bilos. Også brænderøgpartikler /cm3 generer tydeligt mine luftveje, og der er ofte en mærkbar røget lugt.

10 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 10/18 Gyllelugt fra svinefarm Hvis man bor i en større by, skulle man ikke tro, at gyllelugt kunne genere. Men jeg mærker tydeligt i foråret, når landmændene begynder at bringe gylle ud for alvor. Over nogle få dage i marts/april bliver lugten særligt intens. Det kan give kvalme, svimmelhed, vejrtrækningsproblemer og evt. diarré. Disse symptomer kan begynde tidligt om morgenen, inden jeg er mig lugten bevidst, dvs. under min lugtgrænse. I løbet af dagen og de næste dage oplever jeg, at lugten bliver ekstremt gennemtrængende, også inde i en større by. Jeg formoder, at det er forskellige kvælstofholdige forbindelser, jeg reagerer på, såsom ammoniak mm. Min lugtesans sættes efterhånden næsten helt ud af kraft og slimhinderne i svælget er stærkt irriterede, alt lugter enten af gylle eller ingenting. Tilsvarende ubehag oplever jeg ude på landet i nærheden af en del svinefarme eller nær de marker, hvor gylle for nylig er udspredt. Det gælder da om at komme væk, ud af gylle-fanen. Jeg mener ikke at have set gyllelugt beskrevet i forbindelse med partikelforurening, og regnede ikke umiddelbart, at partikeltælleren ville vise noget, men kunne ligeså godt prøve også dette, nu da apparatet var til rådighed. Google Earth blev brugt til at indkredse, hvad der lignede en svinefarm. Gylletankene gør dem nemt identificerbare. Tælleren blev båret langs vejen forbi gården på tværs af vindretningen.

11 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 11/18 Baggrunds partikelniveauet dette sted var længst mod NV omkring partikler/cm3, herefter steg partikelindholdet til lidt over 5000, hvor gyllelugten var mest intens. Jeg blev noget utilpas og især irriteret i de øvre luftveje. Der var pænt sammenfald mellem den oplevede lugt af gylle og partikelindholdet langs ruten forbi gården. Længst mod højre i figuren øges partikelindholdet atter, denne gang pga. turbulent nedfald af brænderøg fra et nærliggende hus ved vejen.

12 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 12/18 Parfumer Efter at rygeforbud blev gennemført i det offentlige rum, og mange genstande og redskaber er dukket op i mindre afgassende former (pc ere, kopimaskiner, tidsskrifter mm.), er parfumerne for mig blevet et dominerende indeklimaproblem - på arbejdspladsen, i butikker, venteværelser og i praktisk talt alle sociale sammenhænge. Parfumernes virkning på mig minder om gylle, men kan somme tider være mere vidtgående: de påvirker hjernen og giver kvalme, svimmelhed, kan give udtalte koncentrationsproblemer og gøre mig mat eller speedet og angriber også huden; det kan svi, så det gør ondt. I mere ekstreme tilfælde sættes orienteringssansen ud af kraft og parfumerne kan udløse diarré og opkastninger. Andres brug af parfumer, vel at mærke. Meget svag parfumelugt gør også lettere utilpas, men jeg kan gennemføre det, jeg sætter mig for - men langsommere og med en ringere præstation. Jeg oplever, at forskellige parfumelugte giver forskellige virkninger på mit centralnervesystem. Et særligt irriterende træk ved parfumerne er, at de klæber fast til hud, hår, tøj og sætter sig i slimhinderne. Så er det eneste effektive middel at komme i bad og få skiftet tøj. Også efter selv få minutters ophold i parfumerede omgivelser. Hvis tøjet er meget kraftigt parfumeret, skal det somme tider vaskes flere gange, før parfumerne er ude af tøjet. Hvis hænderne er parfumerede efter at have været i kontakt med kraftigt parfumeret sæbe, som på mange offentligt tilgængelige toiletter, kan det være nødvendigt at bruge madolie for at fjerne parfumerne igen - ligesom man fjerner sort smøreolie fra fingrene. Mine forventninger til partikeltællerens målinger af parfumer var, at de ville give meget begrænset partikeludslag. Jeg forestillede mig umiddelbart, at parfumer er på gasform og ikke på partikelform. Desværre anses folks forbrug af parfumestoffer som et meget personligt emne, og det er derfor svært ikke at støde folk, hvis man forsøger at gribe deres dufte an som et muligt indeklimaproblem, der kan måles. Jeg fik et par milde vink om ikke at bruge partikeltælleren til forsøgsvis måling af parfumer i nærheden andre mennesker. Og man skal jo nødig genere sine medmennesker. Derfor viser figuren ikke partikelniveauerne nær stærkt parfumerede personer.

13 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 13/18 Parfumerede rengøringsmidler Parfumer findes ikke alene omkring de personer, der bruger dem, men fx også de steder, hvor man opbevarer og forhandler parfumerede produkter. Jeg har derfor båret partikeltælleren igennem et supermarked med alle rengøringsmidlerne samlet i et hjørne af ét stort indkøbsareal, opvaskemidler, vaskepulver, skyllemidler osv. Jeg plejer at holde mig fra dette sted i centeret, da jeg oplever gennemtrængende parfumelugte i området, og jeg bliver utilpas og rigtigt syg, hvis jeg ikke hurtigt trækker mig ud af området igen. Parfumerne hænger også i tøj og hår bagefter. Jeg har konstateret, at mange andre forbrugsvarer i samme område også er parfumerede: klude, plastikposer, tandbørster, toiletpapir og diverse andre hygiejneartikler, en del formentlig pga. opbevaringen tæt på rengøringsmidlerne. Figuren viser fra venstre mod højre partikelindholdet langs en rute fra tøjafdelingen (fin luft), via møbler og ind blandt rengøringsmidlerne, hvor jeg gik noget fortumlet rundt om øerne med de hektisk duftende varer. Herefter gik jeg igennem tv-afdelingen og endte måleserien i brødafdelingen. RENGØRINGS- OG VASKEMIDLER MØBLER TV TØJ BRØD Som figuren viser, var der færrest partikler blandt tøj og brød, partikler/cm3. På denne baggrund viste rengøringsmidlerne væsentligt højere udslag, partikler/cm3. Halvhøje partikelniveauer blandt møbler og tv, kan stamme fra disse varer eller være en afsmitning fra de nærliggende rengøringsmidler.

14 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 14/18 Partikelniveauer i samme størrelsesorden som blandt rengøringsmidlerne kunne også måles blandt skotøj og andre lædervarer (ikke afbildet) med lavere niveauer blandt tilgrænsende varegrupper. Også hér var det forhøjede partikelniveau fulgt af lugtgener, en for mig noget irriterende og lidt kemikalieagtig læderlugt. Flere forskellige nærliggende partikelkilder I diverse målinger ovenfor udså jeg mig mulige partikelkilder, de lå velisoleret fra andre kilder. Så kan man sammenligne mellem lavere baggrunde og højere niveauer fra én mulig kilde. Men situationen har flere steder været, at mange kilder lå tæt og deres partikelniveauer blandedes sammen. Det er væsentligt sværere eller umuligt at udskille de enkelte kilders bidrag. Så ser man generelt høje niveauer, og må nøjes med den information. FRUGT (appelsiner + parfumer?) VIN (parfumer?) KASSEAPPARAT (parfumer+ stegeos?) PIZZARIA (stegeos + parfumer?) P-PLADS (bilos) IND I BIL (dæmpet bilos) Figuren til venstre afspejler den videre vandring igennem supermarkedet og mit bud på partikel kilderne. Ruten går fra frugtafdelingen, via vinafdelingen, ud forbi kasseapparatet (bag lettere parfumeret X), ud i en forhal med madboder (pizza, pølser mm.) og videre ud på p- pladsen - trafikeret dag - og ind i bilen. De reneste afdelinger i supermarkedet viser partikelindhold iøjnefaldende lavere (ca partikler/cm3) end udenfor på P-pladsen (ca partikler/cm3). Supermarkedet har sikkert et ventilationssystem og måske filtrerer de også luften. Igennem hele ruten har der været overensstemmelse mellem partikelniveauet og mine umiddelbare oplevelser af reaktioner i de dybe luftveje, mens reaktionerne i centralnervesystemet opstod ved lavere partikelniveauer, når luften var meget aromatisk, især hvor der var meget parfumeret. Mere om forbrændingsrøg Det har været tydeligt, at de målte typer forbrændingsrøg: bilos, brænderøg og mados, alle gav væsentligt højere partikelindhold end øvrige emner. Derfor antager jeg, at alle typer forbrændingsrøg vil drukne andre, mere diskrete partikelkilder. Jeg har inde i en tom institution, der deler opgang med rygende beboere, målt høje partikelniveauer - omkring partikler/cm3 - bag en lukket dør ud til trappen, hvor der blev røget cigaretter (ikke afbildet). Målinger i institutionen viste, at tobaksrøgen fra opgangen styrede indeklimaet i de fleste af institutionens rum, selv om røgen alene havde adgang igennem sprækkerne omkring én dør i en gang.

15 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 15/18 Tobaksrøg og brænderøg generer i udtalt grad både mine dybe luftveje og delvist også centralnervesystemet. Jeg formoder, det er fordi de indeholder både partikler og aggressive, aromatiske stoffer. Generne fra mados afhænger af, hvad der tilberedes, hvor stærkt, der steges, og hvor krydret det er. Bilosen er mindre aromatisk og i en vis afstand fra vejen generer bilosen primært mine dybe luftveje. Tobaksrøg reguleres med forbud indendørs i det offentlige rum, og der er stadigt mere fokus på dens indtrængning i boliger. Stearinlys er ret nemme at slukke. Derfor koncentrerede jeg mig om at måle de andre kilder, jeg oplever som sværest at undgå nu til dags. De der kommer udefra, og de jeg har problemer med på offentligt tilgængelige steder. Afgasning fra små forbrugsting Afgasning fra enkeltemner som aviser, blade, enkelte citrusfrugter mm. har i flere tilfælde givet små udslag på partikeltælleren, i få tilfælde større udslag, hvis man holdt apparatet helt tæt på emnet. Mange appelsiner gav et større udslag, men ikke få, uskrællede. Mit hovedindtryk er, at de almindeligt forekommende baggrundsværdier og udsving af partikler så store, at de finere informationer fra de små ting drukner. Ved aviser og blade skal jeg bladre meget, mens jeg måler, for at få et læsbart udslag, og det er de mest indfarvede sider (dem med reklamerne), der viser mest. Jeg vil ikke udelukke at under ekstreme renrums -betingelser, ville partikeltælleren også være anvendelig til dette. Umiddelbart vil jeg dog se mig om efter målemetoder, der er mere følsomme over for egentlige gasser og lugte, hvis afgasning fra små-emner skal kunne måles effektivt i hverdags situationer. LUFTEN ½ METER OVER EN KOGENDE VANDKEDEL BAGGRUND INDENDØRE, REN LUFT (dog mulig svag gammel lugt af mad/parfume) BAGGRUND UDENDØRE, REN/NÆSTEN REN (lugtfri /svag lugt af brænderøg, parfumer) LUFTEN LETTERE PÅVIRKET AF TRAFIKOS, BRÆNDERØG, PARFUMER, GYLLE, CITRUSFRUGTER (lugtfri eller medium lugte, gener i de dybe luftveje) LUFTEN KRAFTIG PÅVIRKET AF BILOS, BRÆNDERØG, TOBAKS- OG MADOS, PARFUMER, GYLLE (få lugtfri, mange meget kraftige lugte, ofte meget stærke gener i de dybe luftveje) Figur over enkeltmålinger. I grove træk vises forsøgskaninens bud på sammenhængen mellem partikelindhold og partikelkildernes art, dominans og oplevede lugtgener og gener i de dybe luftveje.

16 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 16/18 Konklusion på afprøvning af partikeltæller En partikeltæller, der måler ultra-fine partikler, kan måske være en brugbart redskab for mennesker med overfølsomhedssygdomme og andre, der ønsker at kende til luftforurening i nærmiljøet. En 3-ugers forsøgsvis afprøvning viste overordnet set god overensstemmelse mellem partikeltællerens udslag og brugerens oplevede gener af luftforurening og af lugte. Partikeltælleren reagerer meget over for forbrændingsrøg og er dermed rigtig velegnet til at oplyse, om der er væsentligt med partikler fra bilos, brænderøg, tobaks- og mados. Den kan i et vist omfang også oplyse om væsentlig partikeludledning ved afgasning fra særligt kraftigt duftende/lugtende emner som parfumer og gylle samt afgasning fra større samlinger af forbrugerprodukter (fx appelsiner og lædervarer), når disse findes isoleret fra andre og især fra kraftigere partikelkilder, ikke mindst fra forbrændingsrøg. Den er mindre egnet til små-afgasninger fra mindre forbrugsting som aviser, blade, pc ere med fladskærme, små mængder friske appelsiner ol. Derfor formodes den at kunne bruges til at give indledningsvist overblik over luftens kvalitet og indkredsning af væsentlige luftforureninger og kilder dertil, hvis de har et vist rumfang, eller udpege potentielt gode luftlommer med lave partikelniveauer. Hvis egentlige lugtgener også skal indkredses med større sikkerhed, bør den suppleres med andre måleredskaber. Den burde med en god instruktion kunne bruges af folk uden store forudsætninger mht. paratviden om luftforurening, men med en vis portion omhu og omtanke samt flair for it på brugerniveau. Da folk med overfølsomhedssygdomme og luftvejslidelser kan reagere meget forskelligt, bør partikeltælleren afprøves af flere for at undersøge spændvidden i reaktionsmønstre og for at se, om erfaringerne er generaliserbare. Partikeltælleren kan nok ikke stå alene, hvis opgaven lyder på et endeligt bud på et absolut godt inde- og udeklima. Den inspirerer til nogle spørgsmål og til indkredsning af andre håndbårne redskaber til måling af luftforurening, hvilket ridses op til sidst. Afprøvningen har også rejst andre spørgsmål om forskellige miljø- og sundhedsrelevante emner, som kunne tages op i andet regi.

17 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 17/18 Kort om forskning i partikler, forbrændingsrøg og parfumer Bilos, brænderøg og anden forbrændingsrøg indeholder partikler i flere størrelser. Mange partikler dannes direkte under forbrændingen, andre dannes sekundært i luften ved at gasser kondenserer og størkner. Ultrafine partikler udsendes især fra dieselkøretøjer. Partiklerne kan fx bestå af kulstof (sod), tjære, tungmetaller og salte, de kan være faste eller på dråbeform. Luftforurening fra trafikken kan give luftvejs- og hjertelidelser, allergi og problemer med graviditet og lav fødselsvægt. Partikler fra brænderøg virker muligvis på samme måde. Der kan være forskel på forskellige partikeltypers sundheds-effekt. Man har ikke undersøgt de ultrafine partikler så meget som de lidt større partikler, og grænseværdier for partikler og regulering af inde- og udeklima yder ikke nødvendigvis tilstrækkelig beskyttelse af befolkningens sundhed /1,2/. Sekundære partikler stammer fra gasser, og kommer ikke altid fra forbrænding. De kan fx stamme fra kvælstofforbindelser, svovldioxid og flygtige organiske stoffer i luften. Nogle stoffer, som fx duftstoffet limonen (citronduft) og terpener, kan give partikler i indeklimaet, hvis der er ozon til stede. /4/. Statens Byggeforskningsinstitut har målt partikler fra forskellige forbrugsting i et lukket testkammer /3/. Et mindre udvalg fra SBI s skema med mine fremhævelser: Indendørs kilder Cmax (partikler/cm 3) Stearinlys Radiator Cigaret Stegning av kødfars Elektrisk varmeplade Duftlys Duftspray Strygejern på bomuldslagen 550 SBI kan se, at de ultrafine partikler ofte opstår tidligt i forsøgene og somme tider samles til lidt større partikler efter et stykke tid. SBI mener, at partiklerne fra nogle genstande, som radiatorer, varmeplader og alm. strygejern, opstår, fordi genstandene er snavsede. SBI udleder af sine forsøg, at partikelindholdet indendørs kan blive meget højere end udendørs, afhængigt af beboernes forbrugsmønster. Der har været udført flere undersøgelser af art og mængde af forurening fra biler og brændeovne, og stigende fokus på den sundhedsmæssige betydning (Se fx DMUs og Miljøstyrelsens hjemmesider). Mht. parfumestoffer er der mest fokus på deres kontaktallergiske effekter. Men nogle anpriser parfumerne for angiveligt markante neurologiske og bakteriehæmmende effekter. Parfumerne er ofte opløst i olie. Det er ikke lykkedes mig at finde uvildige, repræsentative bud på parfumestoffernes sundhedseffekter ved spredning i luften, hvor evt. betydning af de neurologiske og bakteriehæmmende effekter samt fedtopløseligheden er inddraget, ej heller opgørelser og overblik over den samlede luftbårne udsættelse for parfumestoffer. /1/ Små partikler - store problemer. Anoop Kumar Sharmar. Miljøsk, København: Miljøbevægelsen NOAH; 2003;33; Udgivet 2003; /2/ Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1235, 2008; /3/ Statens byggeforskningsinstitut /4/ Slimhindeirriterende potentiale af fine partikler dannet i indemiljøet: /

18 Arbejdsnotat - Afprøvning af partikeltæller 18/18 Spørgsmål og muligheder angående partikeltælleren og partikler Afprøvningen af partikeltælleren har inspireret til flere spørgsmål, fx: 1. Vil andre med luftvejsproblemer/duft- og kemikalieoverfølsomhed opleve lignende koblinger af målt partikelniveau og gener? Hvad vil sygdomsfri mennesker opleve? 2. Er de partikelniveauer, man kan måle med denne partikeltæller, repræsentative for den sundheds-generende afgasning fra kilderne - kan man generalisere ud fra fine partikler? 3. Kan man på samme måde som ved partikelmålinger måle afdampende stoffer på luftform/gasform, og også koble disse på selvoplevede luftvejsproblemer? 4. Vil partikel- og gasmålinger vise de samme tendenser, eller vil de i stedet supplere/ modsige hinanden? 5. Findes der i dag brugbart udstyr til egentlige lugtmålinger, der kunne tænkes brugt lidt på samme måde eller som et supplement til partikelmålinger mv.? 6. Er der andre måleparametre/andre former for muligt måleudstyr, der ville være relevante i et tool-kit til hér og nu måling af luftforurening? 7. Hvordan bidrager de forskellige typer af partikelkilder, mødt i denne afprøvning, til det generelle partikelniveau i Danmark, herunder til danske baggrundsværdier for partikler? Selv om den lånte partikeltæller både virkede hightech og enkel, så var den en anelse for stor til en jakkelomme, men det er jo set før

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder

VM i partikelmålinger. Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger. Undersøgelsens målesteder M I LJ Ø P U N K T INDRE BY CHRISTIANSHAVN Indledning Baggrund Undersøgelsens målinger Undersøgelsens målesteder Forudsætninger 30% lavere niveau H.C. Andersens Boulevard Kystbane-perronen Bremerholm En

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige

Karakteristika for indeklimaet. Forureningskilder. Forureningskilder. Kan være mange forskellige 1 2 Karakteristika for indeklimaet Kilder til luftforurensning i innemiljøet - karakterisering, vurdering og tiltak Rikke Bramming Jørgensen Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Mange

Læs mere

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet.

NyCigaret.dk. NyCigaret er resultatet af mange års forskning og udvikling af produktet. NyCigaret.dk Med NyCigaret bliver du FRI for : Røg : Lugt : Tjære : Kulilte: Askebægre : Dårlig ånde : Lightere Ryg NyCigaret hvor du vil NyCigaret simulerer røg. NyCigaret kan man ikke kæderyge på NyCigaret

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU

Risikovurdering af tæppegulv. Rikke Bramming Jørgensen NTNU 1 Risikovurdering af tæppegulv Rikke Bramming Jørgensen NTNU 2 Tæppegulv og indeklima Hvordan er sammenhængen mellem valg af gulvbelæg og indeklimaet i rummet - med fokus på luftkvaliteten i indeklima

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Termografi TERMO GRAFI. Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Termografi TERMO GRAFI Introduktion Om termografilaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Tag temperaturen på energiforbruget Termografiundersøgelser afslører, hvor godt

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data

Arbejdspladsvurdering 2014 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Arbejdspladsvurdering 204 på Nordsjællands Efterskole - sammenstilling af indsamlede data Fysiske forhold A. Skolens rum Lokalitet / aktivitet Ikke A Pladsforhold 5 2 A2 Gulve/vægge/loft 0 A3 Indretning

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere