Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme"

Transkript

1 Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav til minkfarme. Miljøstyrelsen fortæller her, hvordan man sætter regler for at minimere nabogener. I øjeblikket udføres nye målinger af lugt fra minkfarme og undersøgelser af flueproblemer. Resultaterne foreligger i løbet af 2015, og herefter vil Miljøstyrelsen bruge dem til at forberede en opdatering af reglerne for minkfarme. I mellemtiden gælder midlertidige regler. Både tidligere og nuværende regler og undersøgelser kritiseres i DR Kontants udsendelse den 26. marts 2015, og Miljøstyrelsen svarer nedenfor på den kritik, som fremføres i udsendelsen. Minkfarme har fået særbehandling i lovgivningen Historisk set har afstandskrav til naboer til minkfarme været fastlagt i pelsdyrbekendtgørelsen, og her har naboer til minkfarme været betydeligt bedre beskyttet af afstandskrav i forhold til naboer til fjerkræ-, kvæg-, og svinebrug. I 2007 kom husdyrgodkendelsesloven, og her blev der fastsat supplerende og skærpede krav om, hvor meget det må lugte hos naboen og i nærliggende byer, hvis et husdyrbrug skal miljøgodkendes. Siden 2007 har disse krav betydet skærpede afstandskrav til fjerkræ-, kvæg-, og svinebrug i takt med at disse udvider og dermed skal have en godkendelse. Fordi man ikke havde den nødvendige viden om lugt fra mink og dermed ikke kunne beregne lugten hos naboerne, blev praksis ved miljøgodkendelsen af minkfarme, at det var tilstrækkeligt, at de eksisterende afstandskrav i pelsdyrbekendtgørelsen blev overholdt. Nye afstandskrav: Særbehandlingen skal ophøre

2 Side 2 af 7 I 2013 gjorde en gruppe naboer til minkfarme daværende miljøminister Ida Auken opmærksom på, at de oplevede gener i form af lugt og fluer fra minkfarme. Ida Auken bad Miljøstyrelsen om at undersøge faglige løsninger i dialog med parterne: De generamte naboer samt pelsdyrbranchen, flueeksperter, kommuner og ministerier. Der har efterfølgende været dialog om, hvordan man kunne afhjælpe naboernes problemer, samtidigt med at det var muligt at drive minkfarme i Danmark. Herefter satte Miljøstyrelsen efter ønske fra ministeren gang i en proces, der skulle skaffe de nødvendige lugtmålinger og dermed et vidensgrundlag, så afstandskravene til mink kunne opdateres, så minkfarme i forhold til lugtgener kunne og skulle leve op til de samme krav som andre husdyrbrug. Lugtmålinger fra pilotprojekt bruges midlertidigt Da der var et stærkt ønske fra naboerne om at få strammet afstandskravene øjeblikkeligt, selvom der ikke forelå det nødvendige faglige grundlag, blev det besluttet at bruge resultaterne fra et pilotprojekt om lugtmålinger på minkfarme. Minimumskravene for afstand til minkfarme i pelsdyrebekendtgørelsen gælder fortsat, men med målingerne fra pilotprojektet kan man i nogle tilfælde stille større afstandskrav. Dette blev indført som praksis i februar 2014, mens der arbejdes på at indhente et solidt grundlag for at opdatere afstandskravene mere permanent. Antal årstæver Nuværende faste afstandskrav i meter (bemærk fra hjørne ) Beregninger ud fra foreløbige testresultater i meter (gennemsnitsafstand til haller) Nabo Byzone Nabo Byzone o.lign.

3 Side 3 af (100 fra 94 (200 fra (100 fra 168 (200 fra (100 fra hjørne er ofte mere Tabel 1: Minimumskravene er de nuværende afstandskrav til venstre, mens kravene efter lugtmålingerne i pilotprojektet står til højre. Hvis kravene til højre er højest, bruges de. Tabellen viser, at stramningerne baseret på lugtmålingerne fra pilotprojektet især vil ramme store minkfarme, mens minimumskravene typisk vil gælde for mindre farme. Kritik af pilotlugtmålinger Naboer til minkfarme har kritiseret, de ovennævnte pilotmålinger på en række punkter:

4 Side 4 af 7 Det er meget få målinger at basere regulering på Det er rigtigt, at målingerne ikke udgør et komplet vidensgrundlag. Miljøstyrelsen har imidlertid vurderet, at målingerne er den bedste viden om lugt fra minkfarme, der er tilgængelig, og den kan i nogle tilfælde bruges til at stille strengere krav til minkfarme til glæde for naboerne. Derfor har Miljøstyrelsen valgt at bruge den viden, målingerne giver, mens der indhentes et bedre datagrundlag. Minimumskravene i pelsdyrbekendtgørelsen gælder stadig, og de nye lugtmålinger fra pilotprojektet får kun betydning, hvor de kan føre til strammere afstandskrav. Målingerne er foretaget i oktober og ikke om sommeren, hvor lugten er værst Lugtgener er generelt set værst om sommeren, men om sommeren er minkene små og producerer også mindre gylle. Der er størst dyretæthed om efteråret. Men man ved ikke med sikkerhed, hvornår på året en minkfarm lugter mest. Det er man i færd med at undersøge, og Miljøstyrelsen forventer, at man i løbet af 2015 vil have data, der dækker et helt år inkl. sommerperioden. Målingerne er betalt af pelsbranchen Det er normal praksis i Danmark, at erhvervsorganisationer finansierer undersøgelser af erhvervets påvirkning af miljøet. Erhvervslivet må derimod ikke påvirke undersøgelserne, der skal udføres af en uafhængig tredjepart. I dette tilfælde er lugtmålingerne foretaget af virksomheden Agrotech. Den er et af ni Teknologiske Serviceinstitutter, som er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og det betyder blandt andet, at de skal have et højt fagligt niveau og være uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Miljøstyrelsen ser derfor ingen grund til at tro, at der skulle være problemer i dette tilfælde. Målingerne er udført på en mønsterfarm, der ikke repræsenterer gennemsnittet Pilotprojektet blev iværksat for at finde ud af, om det overhovedet er muligt at måle på lugt fra minkfarme. Det var ikke intentionen at bruge målingerne til at regulere efter, og derfor var der intet behov for at gå efter en repræsentativ minkfarm. Man har valgt at bruge målingerne alligevel, fordi de er den bedste tilgængelige viden og kan bruges til i nogle tilfælde at stramme afstandskravene, indtil man har et bedre vidensgrundlag.

5 Side 5 af 7 Nye målinger skal give det nødvendige grundlag Da pilotprojektet viste, at det er muligt at måle på lugt fra minkfarme, er Agrotech blevet sat til at udføre lugtmålinger over et helt år efter en internationalt anerkendt metode. På den måde får man et solidt grundlag for at opdatere afstandskravene til minkfarme. Undersøgelserne blev sat i gang i juli 2014 og løber til og med juli Der måles på fire forskellige minkfarme syv gange i løbet af året, med tre målinger per farm per gang. Lugtmålingerne tager udgangspunkt i den såkaldte VERA-protokol. Det står for verifikation af miljøteknologier målrettet landbruget, og metoden bruges også i Holland og Tyskland. Trods brug af VERA-protokollen har naboer til minkfarme kritiseret også de nye målinger: De fire målefarme er ikke repræsentative Man kan ikke vide, om de fire farme er helt repræsentative uden at have målt på samtlige minkfarme i Danmark. For at få nøjagtige og brugbare resultater er det nødvendigt at måle på minkfarme, der har en stabil drift og overholder de nuværende miljøregler. Derfor kan man for eksempel ikke i undersøgelsen bruge farme, der gentagne gange har fået indskærpelser i forhold til miljøreglerne. Der måles fra midten af farmen, selvom afstandskravet er fra det nærmeste hjørne på stalden Hvis man målte fra det nærmeste hjørne, ville man få et helt usandsynligt worst case scenarie, hvor samtlige mink i en stald befinder sig i netop det punkt, der er tættest på naboen. Ved at måle i midten måler man på de mest sandsynlige betingelser, og metoden er standard for alle typer husdyrbrug. Hvad så med fluegener? En del naboer til minkfarme oplever også gener fra fluer. Skrappere afstandskrav til minkfarme vil alt andet lige også give færre fluegener. Men det kan ikke nødvendigvis gøre det alene. Der mangler viden om, hvor fluerne udklækkes, som er nødvendig for at kunne bekæmpe dem effektivt. Derfor har Miljøstyrelsen i forlængelse af, at problemet blev bragt på bane i 2013, taget initiativ til en undersøgelse, hvor flueeksperter fra bl.a. Aarhus Universitet over et år besøger konkrete minkfarme for at undersøge flueproblemer.

6 Side 6 af 7 Resultaterne af undersøgelsen forventes klar i efteråret De skal bruges sammen med de nye lugtmålinger til at opdatere reglerne for mink. Miljøstyrelsen vil vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige. Det kunne for eksempel være nye krav i forhold til renholdelse og gyllehåndtering på minkfarme samt nye muligheder for kommunerne i forhold til at stille krav til minkfarme om at håndtere fluer i forbindelse med tilsyn. Det skal dog understreges, at det i mange år har fremgået af pelsdyrbekendtgørelsen, at der overalt på pelsdyrfarme skal foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinjer. Kritik af faldende huspriser Naboer til minkfarme er bekymrede for, at prisen på deres ejendom kan falde, for eksempel i forbindelse med udvidelsen af en minkfarm. Dette er et privatretligt anliggende, som Miljøstyrelsen ikke har nogen aktier i. Naboer kan sagsøge minkfarme, hvis de mener, at de er berettiget til erstatning. Praksis fra svinefarme viser dog, at det kun er muligt at få erstatning i ekstreme tilfælde, da man som bosat på landet må forvente, at der kan forekomme lugt fra husdyrbrug. Kommuner skal give tilladelse, hvis minkfarme overholder loven I forbindelse med DR Kontants udsendelse kritiseres det, at kommuner ikke har mulighed for at sige nej til for eksempel udvidelser af minkfarme. Her gælder de grundlæggende betingelser i et retssamfund: Loven skal være lige for alle og beskytter naboerne med de afstandskrav mv., der er fastsat, men beskytter også virksomheder ved at sikre, at det er muligt at drive virksomhed, hvis man ellers overholder loven. Kommuner kan som udgangspunkt derfor ikke bare sige nej til minkfarme, hvis de er inden for lovens rammer. Dog kan der være særlige omstændigheder i nogle minksager, hvor kommunerne kan udøve konkrete skøn. I de enkelte sager vil det afhænge af, hvilke forhold der inden for husdyrlovens rammer kan begrunde en evt. yderligere skærpelse i miljøbeskyttelsesniveauet. Kommunerne skal desuden føre tilsyn og stille krav til minkfarme om fluebekæmpelse, affaldshåndtering mv. Kommunerne kan give påbud og om nødvendigt politianmelde minkfarme eller i sidste ende varsle forbud mod fortsat drift, hvis der er grelle forhold, der ikke er i orden. Miljøkrav skal så vidt muligt baseres på et klart fagligt grundlag

7 Side 7 af 7 Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme har foreslået deres egne krav til farmene med markante skærpelser, bl.a. at der skal være min. 500 meter til nærmeste nabo til minkfarme op til dyr. Miljøstyrelsen har siden 2007 arbejdet på at sikre, at landbruget forbedrer deres dokumentation i forhold til deres miljøpåvirkninger. Erhvervet har derfor gennemført en lang række tests efter nye klare retningslinjer, så det bedre kan sikres, at miljøkrav efterleves. Efter principperne i husdyrlovgivningen kan naboers skøn ikke godtages som fagligt grundlag i forhold afstandskrav. I stedet er det sigtet, at erhvervet skal efterleve nye og skærpede principper for dokumentation i forhold til de fastsatte miljøkrav. Miljøstyrelsen arbejder for at skaffe det nødvendige faglige vidensgrundlag, så afstandskravene til mink kan opdateres, og minkfarme kan og skal leve op til de samme krav i forhold til lugtgener som andre husdyrbrug. Del med Kontakt Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf.: CVR: EAN:

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere