Extra. Information Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor pressel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Extra. Information 1980. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor pressel

Transkript

1 Extra Information 1980 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor pressel<tv-jn Niels m lilldidl!p dl! Spanslla Hauna

2 ~,. ~..... r-.- "...,., ----~~~--~-~-~ :.. JI ~en 21, 27 og 28 december 1979 nedagd~ spanske havnearbejder arb;jdet. Strejken fulgte efter en 2 maneders arbejdslangsom aktion tidligere på året. POR LA DEFENSA. DE LOS PUESTOS DE TRABAJO LOS PUE~TOS EN LUCHA Spanierne siger : \ii <251:1sker at beholde vort arbej de-, a~bejdspladser, mandskabsantal, organiseret arbejdskraft, k~mpe mod enhver s~rordning der g<z5r det muligt a~ benytte uorganiseret arbejdskraft, b1beholdelse af antallet af havnearbejdere i hver havn. At opretholde vort sammenhold og enhed, anderkendelse af vor repsentation og ret til at forhandle me arbejdsgiver o~ regering. --- NO A LA PRIVATIZACION rl: LOS PUERTOS Baggrund: De soanske havne er statshavne, arbejds~iverne ~nsker at få havnene over på private h~nder. De vil ha~e kontrollen på de private områder i havnene, således de her kan besk~ftige uorganiseret arbejdskraft. Arbejdsgiverne presser regeringen for at få dem til at ~ndre den g~ldende lovgivning uden nogen form for forhandling med havnearbejderne. Arbejdsgiverne begrunder deres angreb på havnearbejderne med en snarlig indtr~den i EF. Efter France, da "demokratiseringen" startede for ca. 2 år siden, begyndte havnearbejderne at organiserer sig. - l ertallet af havnearbejderne n~gtede at tilslutte sig de officielle fagforeninger UGT (Soci alisterne) CC.00 (Kommunisterne), og oprettede selvst~ndige foreninger for havnearbejdere i hver havn. Disse samledes efter en vanskelig proces i en national sammenslutning ved navn: COORDINADORA ESTATAL DE ESTIBADORES PORTUARIOS. Denne sammenslutning er en selvst~ndig organisation af havnear bejdere.. Den er uafh~ngigt af enhver offentlig forening, og ligeledes af noget p ~ltisk parti. Den fors~ger at forbe.e demokratiet inden for eget beslutningsm~nster. Hvis det lykkes arbejdsgiverne og regering, at smadre den sammenslutning de spanske havnearbejder har på lands plan, vil de miste en st~rk demokratisk organisation, der er opbygget efter direkte valg, og et delege ret system, en demokratisk form Ji som ikke ses på vore brede grader. Sammenslutningen er resultatet af m~der og tiln~rmelser mellem havnearbejder repr~sentanter fra de spanske havne gennem de sidste to år, og repr~senterer ud af Spaniens havnearbejder.

3 . Arbejdsgiverne n<egter,~t ane~ke~~~en sammenslutningen, og pabegyn e. s art af forhandlinger. Og regenrng_ autoriteterne har ikke tvunget forii _ handlingerne igang, som de er f~rp. g tet til if~lge den spanske lovgivning.. Allerede i april 1979, fremlagde havnearbejderne en skriftlig aftale, hvori de sociale aspekter blev understreget, men virksomhederne n<egtede _ at forhandle aftalen fo~di havnear ~ derne ~nskede at den skulle v<ere ~ndsdcekkende. Pr<Esidenten for ANESCO (Arbejdsgivernes organisation), erkl<erede at man på ingen rnåde ville accepterer en landsd<ekkende overensr-..:;.ms t bla. fordi et hvilket som helst oblern som kunne opstå i en eller anden havn ville rnedf~rer konflikt i alle havnene. Social sik-kerhed at det almene E ~~~mb~;~u~~~~:~h:~' og forebygfe~~~~ o d l " t ledet er et enorm er ar ig ' som er meget organisations appe~adt, t kontrole k l " for arbej ere a vans e ig. d t'i at konrer Vi er bedre istan i troilere vor eget specielle system og organisation Det nuv<erende system n~dvendigg~res desuden af de specielle arbejdsbetingelser der g~lder for s~folks arbejde. Vi står sammen med SLMM fagforening) om at forsvare vort system. (S~rnandenes Yderrnere er det rneget vigtigt for arbej derklassen, at styrke den gensidige hj<elp og solidaritet mellern havnearbejdere og s~rn<end. Havnearbejderne siger: vi har i Spanien et specielt socialt sikkerheds systern for folk der besk<efteges indenfor S~ornrådet. Dette ornfatter havnearbejdere, s~rnand og matroser. Det bliver styret af Instituto Social de Marina, en speciel kommission der er blevet oprettet til dette forrnål. Nu ~nsker den spanske\ regering at slette dette systern, og vil istedet at havnearbejderes og s~folks sikkerhed skal varetages af tlet alrnene systern, der g~lder for alle de ~vrige arbejdere i Spanien. Vi ~nsker ikke denne indlernrnelse. Situationen idag Havnearbejderne siger: vi ved at kapitalen er if<erd med at forberede aktioner der skal få regeringen til at <Endre den g~ldende Havnearbejder Lov, uden forudgående aftaler med de irnplicerede parter. Vi ved.at regeringen bliver presset af af rnultinationale selskaber, og at disse stiller som betingelse for Spaniens indtr<eden i EF, at arbejdsgivernes havnearbejderpolitik bliver gennernf~rt. Regeringen siger at den nu vil lytte til forskellige rneninger og forslag om havnearbejdernes fremtid, og siger at den herefter vil beslutte sig og lave en ny lov.

4 ~ - ---"" Vi vil aldrig godkende nogen som helst ~ndring af g~ldende regler som ikke f~rst er forhandlet og godkendt af de implicerede parter, og selvf~lgelig af af 'havnearbejderne. Havnearbejderne har besluttet sig og meddelt en generalstrejke i de spanske havne. for, I I Vi ved at st~rke kapitalistiske kr~fter er indblandet og er forberedf til en kamp på liv og d~d. Vi opf atter kampen vi f~rer i Spanien, som en kamp i alle europ~iske havnearbejders interesse, fordi den er et forsvar for vore arbejdspladser, og vores enhed, og enheden mellem havnearbejderne i hvert enkelt land er grundlaget for enheden over hele verden. I I I i ~ ~ Sidste nyt Under strejken den 27 og 28 decernbe~, blev det japanske skib "DAIKUPY MA samt det norske skib "BLAC#{WATCH", lastet med frugt af skruebr~kker i Santa Cruz Tenerifa. - t Det er grunden til at vi g~r vort bedste for at få informeret den Internationale Kommite, nationale fagforeninger og havnearbejder organisationer, men spanske oplysninger. Som International solidaritetsst~tte anmoder vi om at der bliver sendt telegrammer, der bakker de spanske havnearbejders krav op, til: MINISTERIO DE TRABAJO, MADRID. (ministeren for transport i Madrid). Vi anmoder alle euro~iske havnearbe j der om at forberede sig på at udf~re, (hvis det bliver n~dvendigt), de aktioner som den Internationale Kornrnite måtte anbefale. HAVNEARBEJDERNE LAS PALMAS. Havnearbejderne efterlyste herefter skibene genriem den Internationale Havnearbejder Kornrnite. I Liverpool blev det f~rste skib stoppet, og i West India dock London blev det andet skib stoppet. De to involveredem~gler firmaer blev 1 pålagt en bod på hver 1000 U.S. dallers. Disse penge er af kommiteen, sk~nket til "For~ldrel~se b~rn på T - nerifa". I Derudover underskrev de to m~gler firmaer en erkl~ring på at de ikke i fremtiden ville losse eller laste gods ~~r er konflikt ramt gennem den Intern a- nale Havnearbejder Kommite. Det g~lder hvad enten Aktionen er lovlig eller ulovlig (overenskomststridig). Denne l~beseddel er 'lavet efter bedste evne, og på baggrund af de informationer vi har medtaget _fra Sppnien. I n~ste nummer af "HAV NEARBEJDERNE ", bringer vi en artikkel om stillings systemet i Barcelona. Artiklen beskriver n~rmere, hvordan de spanske havnearbejders demokratiske sammerislutning fungerer. Vi vil lige rette en tak til Magrethe og S~s, for overs~ttelsen af brevene fra Spanien. red.

5 ~ flljnt ttr btjbtrtn 33 '-( Åbent debatblad for havnearbejdere. A~~:::-lig overfor presseloven Ole M.I ''.Santos '' - sdag d 15 januar, ankom Brasilianeren "Santos" til Århus Havn. T ' dag d 15 januar, ankom Brasi- lianerbåden "Santos" til Århus Havn. Det viste sig, at skibet havde indladet tobaksballer (v~gt ca 7o kg) i skibets containercellerurn. Det vil sige, at rummets st~rrelse svarede til 2 stk 2o fods containere stående ved siden af hinanden. Enhver der har set disse containerhuller ved, at det ikke er muligt at grave sig ned, for derefter at have en god h~jde at arbejde med. Fordi der er så lidt plads, bliver hele losningen nedgravning. Og hvem kan holde til at l~f te 7o kg i timevis nedgravning? Endelig fik kranf~reren et hvil. Derfor forlangte vi selvf~lgelig en ordentlig pris for dette stykke urnenneskelige arbejde, nemlig en fast timel~n på 65 kr i timen. En pris på 65 kr har ikke v~ret unormal på havnen de sidste 3 år for den slags arbejde.

6 2 Arbejdsgiverne.var imidlertid i det hj~rne, hvor ikke enga~g deres familie eller venner ville kunne holde dem ud. ))e kom med et så latterligt tilbud som 55 kr i timen. Endnu engang fik vi vist Friis, at havnearoejderne er nogl7 y- derst fornuftige og sympatiske mennesker. Havde Friis betalt de ti kr ( en enkelt rap and } mere i timen, havde vi losset tobakken på ca 2 dage. I sted7t valgte han at loss e tobakken i Norge, hvor det tog <?ver ei; uge. Samtidig kos ter det JO ogsa at indlade 700 ton tobak i containere, s ej le dem tilbage til Århus, og så t~mme containerne i gen. \ \ Ballerne var klemt godt sammen i Santos' lastrum. Resultatet var naturligvis, at vi nedlagde arbejdet. Efter gentagne fors~g på at tale Stevedoren til fornuft, valgte vi til slut at indkalde til skurm~de. Resultatet af skurm~det blev n~gtelse af al overarbejde indtil Friis fik labberne ned i pengekassen. Og s å er sagen måske ikke afsluttet med de ekstra sejladser? Vi vil godt sige en varm kammeratlig tak til havnearbejderne i K~Benhavn, der i sympati med vores aktion, stoppede 2 containerskioe med Århus gods. NB! F.n uge efter "Santos" sagen får et hold i en lignende situation garanteret 7o kr og 28 ~re i timen. Mandens navn er redaktionen bekendt. t 1 Fredag d 18 januar midt på eftermiddagen stikker "Santos" ud af havnen ( selvf~lgelig for at få arbejdet i gang i weekenden ). "Santos" sejler til Oslo i Norge hvor det tog havnearbejderne mere. end en uge at lasse tobaksballerne på fast timel~n. Tobakken blev derefter indladet i containere og sendt tilbage til Århus. Skurm~det omkring problemerne i Santos bragte en meget livlig debat.

7 KOMMENTAR Hvorfor er det egentlig aldrig f aldet os ind i et tilf~lde som S~ntos", at forlange dobbelt mands-kah, Så kunne vi arbejde som i sugenådene, to timers arbejde, to timer fri~ Kroppen ville så kun olive udsat for halvdelen af den oelastning, vi ellers skulle have haft, Når ballerne vejer 7o kg, når der er 700 tons af slagsen og arbejdsforholdene r dårlige, så er det grund nok til at få belastningen sat ned. HVORDAN HAR ANDRE FAGGRUPPER DET? I meddelelse nr 28, 1974 fra Direktoratet for Arbejdstilsynet, om manuel transport af s~kke, står der i punkt c. 1. : "Manuel transport af s~kke hvis indhold pr s~k vejer mere end So kg, er forbudt." I punkt c. 2. står: "Personer må h~jst besk~ftiges med manuel kontinuerlig ( vedvarende RED. ) transport af s~kke i indtil 4 timer daglig, hvis s~kkens v~gt overstiger 2S kg". Stat te Vi vil hermed rette en varm kammera tlig tak til gutterne i Horsens, for den ~konomiske st~tte. Vi vil hermed rette en varm kammeratlig tak til gutterne i Odense, for den ~konomiske st~tte. til Senere i meddelelsen står at der er dispenseret for de'her bestemmelser ved losning og lastning af sjd.de. For havnearbej dere g~lder reglerne altså bare ikk.e, Er der nogen mening i, at man giver havnearoejderne lov til at l~fte Byrder andre ikke må? Nej, det er fuldkommen tudetosset. Vi er ikke st~rkere end audre lkun lidt i hvertfald t, vi hä~n~öfrold at ar15ejde under e~d andre.( vi står tit dårlfgt for at l~fte, vi arbejder i fri luftr hvor man bliver skiftevis kold og varm, og vi har tit store m~n ;der af tung gods ). Det eneste fornuftige ville v~re, når der i havnene kommer gods, der vejer mere end So kg eller man skal arbejde l~nge med gods der vejer mere end 2S.kg, at man så satte ekstra mandskab ind, så vi kunne hj~lpe hinanden samt få nogle.flere og l~ngere pauser. DER SKAL IKKE bispenseres I HAV NENE, DER SKAL KOMPENSERES! bladet RED. Vi vil hermed rette en varm kammera tlig tak til gutterne der st~ttede bladet ~konomisk, ved milj~ m~det hvor der deltog havnearbejdere fra VEJLE KOLDING og HORSENS. "HAVNEARBEJDEREN" har medtaget st~tte på 4000 kr. fra Plum Fonden. red. Vi vil hermed rette en varm kammera tlig tak til gutterne i Nr. Sundby, for den ~konomiske st~tte.

8 4 32 TIMERSREGLEN Og nu er det så jeg godt kunne t~nke mig at vide: Er det kun havnearbejderne i Århus, der ikke kan leve af 32 timers arbejde.uden l~nkompensation???? Hvis det ikke er tilf~ldet, må der v~re nogle fagforeningsform~nd, der får nogle ubehagelige sp~rgsmål på deres forårsgeneralforsamlinger. VORES FORHENV~RENDE KAMMERAT Engang for l~nge siden, n~rmere betegnet d , havde T~rvetrillernes Fagforeninger - også kaldet Havnearbejdernes Fagforeninger - forretningsudvalgsm~de i Odense. En af de ting man bl.a. kom ind på var den såkaldte 32 timers regel (den regel der siger, at hvis du har me~e end 32 timers arbejde på en uge, sa nul underst~ttelse). Og så er det sgu lige meget, om det har regnet hele ugen, og man har sat på v~rmestuen o? brugt en masse penge pa mad og drikke! Det sidste nye skud på stammen af forringelser overfor bl.a. l~sarbejdere er de nye overgreb på dagpengesa tserne, der vil betyde, at vi om ca. et halvt års tid vil få 120 kr. mindre om ugen, end hvis vi havde k~rt på den gamle ordning. Nu sidder man så og t~nker på, hvad fanden det n~ste bliver, for når man har kunnet k~re alt det her igennem uden st~rre re.aktioner fra arbejdspladserne, ja så kan man da lige så godt plante nogle nye skud. Så derfor erdet på tide, at i hvert fald os l~sarbejdere, der virkelig bliver ramt, får fingeren ud af et vist hul og begynder at reagere, enten i form af nogle små sktioner eller hvad man ellers kunne t~nke sig, der kunne få socialdemokraterne til at forstå, at det de har lavet er get v~rre lort. S. E. A. I gennemsnit vil 32-timers reglen komme til at koste hver havnearbejder et par hundrede om ugen, dvs. ca, kr. om året!! Ja, det undrer sgu en, at den eneste repr~sentant på forretningsudvalgsm~det, der f~lte anledning til at protestere, var Carsten Andersen fra Århus Havn. Hvad vi i ~vrigt tidligere har gjort til arbejdsminister Svend Auken. TYPISK HAVNEARBEJDER KONE. /

9 terminalaftalen 5 Tirsdag d var der skurm~de. El;l og Carsten fqrtalte, at de havde forhandlet med Stevedore om terminalordningen for at få den forbed~ ret.. Det er jo sådan, at selvom der er ~~"'Utlet 2 dyrtidsport±oner siden den dende lokaloverenskomst blev vedtaget i marts 79, så er terminaloverskuddet faldet så meget, at vi stadig får det samme for terminala - '-lejdet som for et å~ siden! Derfor havde de opsagt aftalen. Så langt så godt. Men Er det ikke snart på tide, at vi begynder at udbrede princippet om fast timel~n til at vcere reglen i stedet for som nu undtagelsen? it I forbindelse med Santos-konf likten i januar viste vi Stevedore, at vi 6H var villige til at s~tte magt bag et ~a krav om fast timel~n. Det. er den vej )~ vi skal ga i terminalsp~rgsrnålet. x~ Dengang st0ttede truckf0rerne os i Jl en konflikt, som de ikke havde di- Jl rekte del i. Nu må vi stå sarnmen 3~ med dem, idet terminalordni ngen jo f~rst og frernmest vedr~rer dem. y''i - Eli forklarede på skurm0det, at Stevedore ikke ikke ville gå med til fast timel0n og at det var der ikke noget at g0re ved. Ja, selvf0lgelig vil de ikke gå med til fast timel~n - godvilligt.men de skal presses til det!! Jeg mener, at det vigtigste ved de kornmende f orhandlinger om en ny terminalordning er at få kn~sat princippet om fast tirnel~n. Også selv om den: kiun bliver på kr. For er princippet om fast timel0n f~rst indf~rt, bliver det lettere r at få den sparket ordentlig opad ved de n~ste overenskomstforhand- H linger. rl a.6 BB s - Både Carsten og Eli holdt jo nogle lange foredrag om, hvor uigennemskuelig terminalordningen er. Og det skal nok passe, for det var hverken til at finde hoved eller hale i deres forklaringer. Men så nytter det heller ikke at få forh~jet nogle satser med så og så mange procent, når hovedproblemet er, at vi simpelthen ikke har nogen jordisk mulighed for at kontrollere, om Stevedore ikke tar r~ven på os med den terminalordning!!! Det eneste acceptable alternativ er fast timel~n på alt terminalarbejde!

10 ....:, a i.! ~...: :... ;,""\ -. :..' I. Vedtaget pl Ekurmedet m. 18/l Til: de 130 strejkende Ford-arbejdere! Havnearbejderne pa Arhus havn for- samlat til fa9li9 m~de den , for at taqe stillinq til de vidre ekridt i en l~nkamp her, udtrykker fuld sympati med jeres.kamp mod Ford- 1., i,,..,~1,41~1en' p9;j..j.t.11k.e fyring af 7 kam-. ' ', r t r id..1te freda9..._l'y;inge."1 a~ ~ere,s f aqliqe aktive kam ~. mera ter* er Ford ledelsens ynklige fora~q pl at sv2kke jeres kampevne.. ~ -"'' '-' ~'n, "' "' ~>:V;4'.~. ~~~e. _lykkes dem.,.. ~:- ~~J.Z:~.z.::::1~!\~;'.'f.. ~, ~f\~:~p ~~~f.~~ \.;:;'{,:.:;: :;f7~~:?~:~(... ~>>~~.;:- J:.:. ~_"':'.X:-;:»!~: '..,.,. > Fordarbejdeme For med jeres Inter'nationale orqani-. sation Ford-arbejder ringen, oq med jeres erfaringer fr.a tidligere arbejdskampe, hvor i ikke blot har mattet kil!l'llpe mod arbejdsgiverne 09 arbejdsretten, men ogsl mod sabotage fra LO toppens side, etlr i 9odt ruatet til at kil!l'llpe blde mod politiske fyringer 09 for qenrelle l'nforh~jelser Jeres kamp oq vores kamp er blot to led i den aamlede kamp for at lade kapitalen betale den krise, den selv har skabt. red..,.,,,,:....--= : ~. " ' ' "'.' '.'.,..,,. ;;... m.n j :_~.. :, '.. ;.: Til Arbejdsministeren i Spanien. Havnearbejderne i Arhus udtaler hermed sin fulde st~tte, til de spanske havnearbejderes kamp for :, a-t få deres c;lemokratiske havnearbejder sammenslutning ( CEEP) anderkendt som forhandlingspartner. Vi st~tter vore spanske kammeraters kamp for, bibeholdelse af i... hidtil gieldende aftaler omkring 1 : bemanding, samt s9ciale s ikker-. hedsaftaler.. Endelig kan vi på ingen måde ac. c:epterer at de:r anvendes uorganiseret arbejdskraft i de spanske havne.., ; :, De spanske myndigheder skal vide at vi n~je f~lger konfliktens ud~ Vikling. Enstemmigt vedtaget på skurm~det den 16 januar SPANIEN Vedtaget på Havnearbejdernes Fagforenings bestyrelsesm~de d. 3./3 1980: TIL DEN SPANSKE ARBEJDSMINISTER Vi udtrykker hermed vor f oragt for den beslutning den civile Guvern~r har taget, og derved ncegtet havne~ arbejdernes strejkeret. Vi anser det som misbrug af den demokratiske~panske grundlov. En handling der favor ~ ~ t serer arbejdsgivernes i,nteresse. V st~tter fuldt ud de spanske havnearbejders kamp mod privatisering af havnene. INTERNATIONAL HAVNEARBEJDERKON FERENCE i G0TEBORG. afholdes den April, Oplysninger fås i Havnearbejdernes Fagforening ved henvendelse til Ib. Lund. Tilmelding senest den 24 marts.

11 7 FAKTA!! TIRSDAG DEN 11. DECEMBER 1979 Hovedbestyrelsen i SID har på sidste hovedbestyrelsem~de bevilget l.qoo kr pr. måned med tilbagevirkende kraft til april 79 til sine forretningsf~-. rere!!!!! Og yj, har fra d. 1. januar mistet 3 dyrtidsportioner (= 300 kr. om måneden) for al fremtid!!!!! Tempoe~ på havnen er alt for hejt. mener man~e. förretnlngsfsrer Eli Seiding DedsuJykke får konsekvenser Ulykken, der nylig kostede en 41-årig DFDS-arbejder livet, får konsekvenser for de( t) ansvarlige firma(er). Arbejdstilsynet i Esbjerg fastslår, at grejet, der blev brugt til arbejdsprocessen (wire-system til at trrekke fyldte paller ud fra enden af en frysevogn), har vreret aldeles uegnet. Når det endelige ansvar er placeret vi! Direktoratet for Arbejdstilsynet på grundlag af rapporterne krreve enten DFDS eller Jutlandia - eller begge firmaer - id0mt en st0rre b0de. En anden konsekvens af d0dsfaldet bliver, at arbejdsprocessen, eller grejet, der har vreret brugt i alle danske hav ne i årevis, vi! blive krievet rendret. I Esbjerg skete det, at to halve tove blev frestnet henholdsvis på en truck og på en fyldt palle i en kblevogn. De to halvdele blev forbundet på midten, hvor det ene tov havde en 10kke, det andet en _krog. Krogen har hregtet sig fast på kblevognen uden at truck-f0- reren har opdaget det. Han har sat fuld kraft på trucken og under denne proces er krogen blevet rettet ud og tovet har som en flitsbue slynget krogen frem. Den ramte med voldsom kraft en 41-årig arbejder i hovedet. Arbejdsprocessen er klart ulovlig, idet krogen ikke må kunne hregte sig fast, lige. som den slet ikke må kunm rette sig ud..korte MEDDELELSER HAVNEARBEJDERNES LANDSKONFERENCE afholdes i KBH den 10/11 maj 1980 GENERALFORSAMLING I ÅRHUS Kongreshuset mandag den 28 april 1980 KL 19.

12 8??? HVAD ER DET NU HVIDE MÅGER... HALVE ABER... SKRUKKE H0NS DET REDDER 1 2 y SLUP! NJEH INDGÅENDE RYLER NJEH BLINDE MJEND DAGE...'..... D0DE 3 5 JEG HAR DET : : D 0 D E D U F. R I I I VELFJERDSKASSENS ' D0DE DUER FLYVER HVER FREDAG

13 ..... ;>, ;. I I<ere I<ammera ter. -..,,''., : 'l Chiles Unidad Popular (Folkeenheden) det h~jeste udtryk for det chilenske folks politiske organisering i kamp-. en mod Pinochets fascistiske regering, ~nsker at takke Jer for den solidaritet, som vores folk har medtaget i det forl~bne lr. 79, som netop er udl~bet, 'fiar ul\en tvivl veret et lr hvor de chilenske folkelige kref ter har gjort fremskridt i deres bestramelser pi at styrte r -~. li terjuntaen. De faglige organi sationer, ungdoms, kul tur, - oq kvindeorgani sationerne, ~ organisationerne til forsvar for menneskeret~igh.e~erne er blevet ster'kere oq fortsetter med at udvikle sig. Nogle bevisar herpl er: de offentlige demonstrationer som blev holdt i Chile l ma:h den modiqe oq etandhatti9e holdning der endte med en sultestrejke i september måned og som,a.ntog en massiv karakter i vores land-i deri manifestation,_. som- tusindvis af me n- \ nesker f oretog foran Moneda-paladset i Santiago sidste 4 September for at f ej're 9-li: dafen for Unidad Populara valgsejr, studenternas aktiori r _.. for at forsvare ungdominens ret til uddan~ nels~, arbejde, 'kultur og, frihed, arbejderne strejker i.dt;;_, vi gtiqate indus1;;a -~ Qg.. mi?}ec'-n~~~~-mt4,.jv.:, v.,,. qm.~... bedre l"'nnin,....,, -:.- ~,.,,~: {,, :.,_,,.~..:~ '.t' :,'... : ~ :,..:",.,..,., ':.:~... : :. '!.. Vi kunne narvne m get m~re, som vi.. r at det.. chilenske folk lulnper mod... fa~.. scismen til trods for en brutal un- 4ertryk~else. Denne kamp fortaetter oq har behov for st~tte t-ra alle demokratiske <"l<raef ter' '1 rden.over, fordi dette all~rede, h.,_ar ~~tydet _ en fakti k iao1at1cn ~ ~f~l\e.t. - 9 ~ ring. ' Det er derfor vi 'nsker at overbrinqe Jer vores varmeate tak i det chilen ske folks navn 09 p! samme tid at t vil opnå gode resultater i UNIDAD POPULAR Århus.. l. London... i kamp8r''!: ~. Havnearbejderne i Lond:on har strejket mod arbejdsgivernes l~npolitik. Kapi talisternes ustandselige fo,rs~g på at lade andre betale krisen, har havnearbejderne ikke t~nkt sig at acceptere. De er blevet tilbudt en 12% l~nstigning, men med en inflation på 18% årlig, vil det betyde at de går ca. 50 kr. ned i l~n om ugen. Havnearbejderne vil under ingen omst~ndigheder gå med til endnu et reall~nsfald og er indstillet på at f~re kampen igennem til sejr. red. i. i. '. w alisiske iavi::r'i:jdeie'' 1 ~ boykotter &merikab&k kul. : 1 NEWPORT, 3. dec. (Reuterl - W alisiske havnearbejdere neg I tede mandag at losee et skib med amerikanske kul efter en anmodning fra de lokale minearbejdere om at boykotte la sten. Minearbejdeme havde opfordret havnearbejderne i New port i det sydlige Wales til at boykotte en lkib91aat P' ton amerikanlke kul. der var &..tilt af de stateejede britiake stalvmklll', BSC. Minearbejderne bar sqt, at BSCs import.af store rnangder billige amerikanske kul kan f re til, at tusinder af britiake kulminearbejdere bliver ar bejdsleee.

14 i Fordi \pressen gav l~gnagtige oplysninger ~m strejken, var mange folk imod os, selv vores egne naboer.det var derfor sluttede os sammen,. for at st~tte hinanden, og desuden f~lte vi at det var vores kamp og mente at kvinderne skulle slutte op. Jeg vil gerne fortzlle lidt om vores kvindekomit~: F~rst hvorfor vi var n~ til at danne en komite: Gift med en havnearbejder mzrker vi alle konsekvenserne af voremznds arbejdssituation. L~nnen er ikke h~j nok til at dzkke vore leveomkostninger, 09 da det er me9et svzrt for kvinder at få arbejde i Eolland, må mange mznd ta' meget overarbejde. Arbejdet i havnen er hårdt og farligt som I sikkert ved. Folkepension får havnearbejderne, når de er 65, men i den alder er de flest mznd invalide eller d~de. På grund af arbejdssituationen er det ikke muligt for mzndene at leve et normalt familieliv. Så vi må alene klare alt det huslige a rbejde, og opdragelsen af b rnene. Vi mener at arbejdsbetingelserne skal bedres og l nnen hzves, f~r det blive muligt at leye et normalt familieliv. Det skal siges, at da vi pr~vede at organisereos, st~ttede strejkelederne os ved at la' os få ordet ved strejke m~derne, og ved at opfordre de strejkende til at tznke på deres koner og få dem med i kvindekomiteens aktiviteter. Hvad har vi så lavet: Vi kontaktede andre havnearbejderkoner ved at lave l~besedler til kvinderne, og gav dem til mzndene der gik blokadevagt. Det er derfor at kampen i havnen også er vores kamp. Vi sluttede oa sammen under strejken, fordi den amdrede vores liv totalt. 0konomisk medtog vi intet overhovedet det var ikke muligt at låne penge i banken. F~lelsesmzssigt forårsagede strejken megen usikkerhed, mange mznd. ~ar aktive dag og nat. Hvis du var!lene hjemme, og ventede var d~t eneste du kunne g~re var at bekymre dig,.!il - '-...! -.. ', " -. Ved de daglige storm~der, henvendte vi os til de andre kvinder, og opfordrede dem til at komme til vores m~de bagefter, hvor vi snakkede om alt muligt. Vi organiserede også noget for b~rnene og ved samme lejlighed var det muligt for os, at få en kop kaffe

15 11 Vi st~tt.ede mcendene ved: At udskcenke kaffe, br~d og suppe til dem som gik blokadevagt. Vi samlede penge ind til havnearbejderfamilier. Og vi deltog i alle aktiviteterne sammen med de strejkende, selv i slagsmål mod politiet. Jeg kan sige jer, ( Det var godt) for jeg varder selv og smed med sten, og så sagde en havnearbejder til mig, at jeg ikke skulle vcere bange, fordi politiet slår ikke på kvinder. Der var heller ingen kvinder der blev ramt, så det e - klart hvad vi skal g~re nceste gang. Vi pr~vede også at give nogle reelle oplysninger om strejken, og om havne arbejdernes familiesituation, ved at a l~besedler og uddele dem alle s der hvor der kom marige mennesker. Bes~gte solidaritetsm~der over heie landet for at snakke med folk og informerede om f orholdene ved at skrive artikler til aviserne~ Efter strejken fortscetter vi med kvindekomiteens for at holde kontakten vedlige og for at vcere underrettet om situationen på havnen. Og for at vcere klar hvis der er noget vi kan g~re, for selvom strejken er slut, fortscetter kampen. Hvis der bliver lavet et havnearbejderblad vil vi også skrive artikler til kvinderne. Vi erf arede ved stre)ken, at det er bedre at st~tte hinanden og k<eiilpe sammen, end at sidde passiv derhjemme. Det er derfor, vi vil opfordre jer til at underrette jeres koner,så de også vil vcere aktive. Der er mcend der siger:" Det interesserer ikke min kone, jeg må selv klare problemerne." Det betyder også at din kone sidder alene med hendes problemer. Hvis I er aktive, er en af jeres opgaver at informere konen om problemerne. :nak~ c med hende os g~re det muligt for hende at ta' del i kampen. Vi vil gerne i kontakt med andre kvindeorganisationer af ha~nearbejdere og s~folk. Udveksle adresser, fordi vi mener det er vigtigt for kv i nder at have internationale kont akter, og at informere og st~tte hinanden. LOES MAAS. ROTTERDAM ca. 95 % af havnearbejderne i Rotterdam er gift. Det betyder at for~den de 8000 havnearbejdere der var involveret i strejken, var der 7500 koner der blev konf ronteret med strejkens vilkår. En ulovlig strejke i Hol~and betyder at familierne ikke kan f a nogen form for ~konomisk hjcelp.. Noget af det vi lcerte af strejken at hvis vi ikke fortalte vore var, d sse koner om strejken gav et en ma problemer derhjemme. En del kvinder kom til det resultat, at den eneste l~sning var at kcempe skulder ved skulder med deres mcend i den fcelles kamp. De var aktive på mange fronter: Ikke blot ved at servere kaffe og mad til de strejkende. Men også med at uddele l~besedler, samle penge ind over hele landet og at organisere solidaritetskomiteer. De k<eii1pede også med deres bare hcender mod det specielle politikorps, som vores såkaldte "socialistiske" borgmester pussede på os. De ligner måske almindelige husm~dre, men jeg kan garenterer jer,~t de har en l~ves hjerte. Og det er derf or at vi under og efter strejken i Rotterdam siger:"vore bedste mcend er kvinder!!!!". BERTUS VAN DER HORST.

16 Overgårds sparedille Havnearbejdernes fagforening protesterede så og der blev holdt et m~de i velfrerdsudvalget.her krrevede afdelingen selvf~lgelig at den gamle ordning blev genindf~rt.men nej,det kunne hr Overgård ikke gå - med til.nu havde han jo bestemt ae der hun skulle vrere en mand,så i stedet for at sikre en ~ldre kranf~rer et godt job og ordentlige ba- deforhold for os,så. hyrede han et reng~ringsselskab 4 timer om dagen. Indtil for nylig var det kotyme at jobbet som bademester blev besat af to mand,hvor den ene var der fra 6-!2 og den anden fra I2-I8. Jobbet som bademester havde den gode funktion at det var ~ldre "nedslidt~ kranf~rere som fik det i stedet for at blive sparket ud i arbejdsl~shed.ordningen har også se ~- fra vores synspunkt fungeret L i _ L r :- ~ds :1tillP-nde.Der var rengjort b.j <l<! or.. norgr i.1 i~ n yed tiden og ved I6.30 tiden hvor vi normalt qår hiem. Men det mente havnev~snet oq speciel t en vis inqeni~r Overqård i midlertid at der skulle s~ttes en stopper ~)r.det erjo sparetider og i al sin visdom nåede hr Overgård frem til at det måtte v~re riok med en aademester fra 7-IS.30. Det fungerede selvf~lgelig aht - der var beskidt om morgenen,fra folk der havde v~ret på arbejde om aftenen,og der var beskidt om aftenen fra folk der havde badet efter normal arbejdstid. Der kommer så en mand fra dette fra dette selskab og g~r rent om formiddagen - sikkert helt fint - men det bliver der jo ikke rent af om morgenen og om aftenen.og er det billigere med denne ordning end to mand efter den gamle ordning.2 mand efter den gamle ordning fra 6-I8,det er I2 timer ialt.en mand 7-IS.30 efter den nye,det er timer til reng~rihgsselskabet,det er osse I2 timer.men de 4 timer til selskabet må jo v~re dyrere end 4 timer til en bademester,for der er jo både manden der skal ha l~n og selskabet der skal tjene på de timer. Så alt ialt må man konkludere at det er lykkedes hr ingeni~r Overgård både at forringe reng~ringen samtidig med at den er blevet dyre re.det kan man da kalde at slå to fluer med et smrek.sp~rgsmålet er selvf~lgelig så om det kun er to fluer,for hvis map kan hj~lpe et reng~ringsselskab og samtidig tr~de havnearbejderne over t~erne så er det jo i virkeligheden 4 fluer som hr Overgård har knaldet -- tillykke med det. RED

17 13 ARBEJDSFORDELING Ordet "arbejdsfordeling" har efterhånden udviklet sig til at blive. en af de helt store vittigheder her på havnen. Efter at have v~ret fremsat som ufravigeligt krav ved de lokale overenskomster, efter som kompromis at blive sendt i udvalg, og efter at ette udvalg hävde fundet frem til.:: bl~d og viste det sig totalt uforpligtende formulering, ja, da.er det såm~nd endt med, at forholdene er totalt u~ndrede. bejdsfordeling er ikke blevet en ealitet, men en vittighed. HVAD KA.N V I L'E ft AF If,T1E : ja, vi kan l~re det, som vel egentlig er en temmelig banal sandhed, nemlig at samarbejde med arbejdsgiverne er fuldst~ndig tidsspilde med mindre man til stadighed s~tter dem kniven for struben. Hvis de ikke har en fornemmelse af, at der hvad ~jeblik det skal v~re kan blive ballade, ja, så vil de skide h~jt og flat på hvad man snakker om i forskellige samarbejdsorgar. Fredag den 29 feb. holdt samtlige truckf~rer på Ärhus havn skurm~de. HVAD G0R VI NU?? Enten fors~ger vi her og nu at lave så meget ballade på stillingspladsen, at de f-0rm~nd sgu~vågner lidt op, --- eller også venter vi til n~ste overenskomst, hvor kravet b~r genfrems~ttes, men dennegang som ultimativt krav. Men hvad vi end v~lger _ :. ~ET KAN ALDRIN SKADE MED LIDT TIL RÅB PÅ STILLINGSPLADSEN. E.0. truckfererne Problem: Kotyme er, at bobcat f~rer i vintermånederne får udleveret en en termo "flyve" dragt, det samme g~r folk der k~re åben truck samt winc. Imidlertid fandt en halv hjerne ved stevedor co. ud af at bobcat f~rene ikke mere kunne få udleveret termo dragterne. Resultat: ingen k~rsel med bobcat. Skurm~det sl~ fast:vi K0RER INGEN BOBCAT UDEN TERMODRAG- TERNE. l~ time senere fik bobcat f~rene udleveret 6 stk. TERMO "FLYVE" DRAGTER til ca kr pr. stk. red.

18 14 AYUIE! D0 gåa. ~ "l.and.e:t 1ZUnd:t" 1 an a:f. Y!ZUppe/oMUUU:L Ame K1U14e Off "Kapi:.ajn" Bil.ock (Aa SarmeM~n 4.i..dt:f.eA l.a/J.eA11 an h.vo1tvi..di:. 1 vo11.e p1to6kme1t u.de på h.avnrj?e, 4h.al i..ndh~ /-01t ~vol.dt;lµ ej1ea e/1 4el..v e~ a:f. mdn p<111.i.ea.ne imel..km på både lokal- 09- m~ode.1 Valt e.n1ffe an a:f..1o4e 4at;JR-n ved en vol.dt;lf,t.o Kan det pame a:f. 4å.d.an e;t pa1t 11 nrme1t 11 4h.al 4i..dde Off be4krme ~ 4ådan1 uden a:f. 11.å.d./J11.e 4~.med den lok.ale a~ nej 4an h.avne.;_ a!wejk h.åbe1t vi_ det km e1t e;t ~ Mandens navn er redaktionen bekendt. Arne Kruses rej s ekammerat fra arbejdsk~berne Christian Brock. Arne Kruse "Vor mand" i S.I.D. HAVNEARBEJDEREN el.et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Arhus Havn og ~ddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derneer åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. N~ste bladm~de holdes tirsdag 0stergade 46. ~

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Ber:grnan Smiths containertrucks

Ber:grnan Smiths containertrucks Nr 35 Sept 80 Abent debatblad for havnearbejdere. Ber:grnan Smiths containertrucks Stenb~gh har k~bt fra Bergmann Smith og Co. en ny containertruck til 1,6 millioner. ~rucken har Stenb~gh t~nkt sig bemannet

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den 16-10 trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet)

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar StilladsInformation nr. 71 - april 2004 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Rene Liafi Bopæl: Odense Alder: 48 Start i branchen: 14. maj 1979 Nuværende firma: Fyens Stillads Co. Tillidshverv:

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Styrk dit liv med Chris MacDonald. sund. på jobbet Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan sund holder du på jobbet Sådan holder du d PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet

Breakeven analyse. Tue Christensen Aarhus Universitet Breakeven analyse Tue Christensen Aarhus Universitet 1 Indledning At finde de relevante omkostninger for en beslutning/produkt og lignende er essentielt for alle firmaer. Hvis Carlsberg overvejer at lancere

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår!

PF-Info maj 2013. Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! PF-Info maj 2013 Der er sket noget godt vejrmæssigt i hvert fald: Det er blevet forår! Dejligt at kunne komme af sted om morgenen uden at skulle tænke på lange un- derbukser, skistrøm- per, halstørklæde,

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Vigtige politiske styringsredskaber

Vigtige politiske styringsredskaber Vigtige politiske styringsredskaber Der er mig en stor ære at få lov at stå her i dag og komme med nogle betragtninger om, hvad jeg synes er fornuftig politik. Jeg ved det ikke, men det er næsten som om,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening).

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Helsing0r, d. 21.02. 2012 Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Sammenslutningen for Danske ABA^Supervisorer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere