38% Forsikringspatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "38% Forsikringspatienter"

Transkript

1 Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. De er blandt andet blevet spurgt til deres patientsammensætning, kapacitet og medarbejdersammensætning. Patienter Som det fremgår af figuren nedenfor udgør patientgruppen forsikringspatienter den største del af den samlede omsætning svarende til 38 pct. Patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg udgør en tredjedel af den samlede omsætning. Privatbetalere tegner sig for 14 pct. af omsætningen, og regionale udbud for 13 pct. Patientgruppers andel af den samlede omsætning Andet 2 % Udbud 13% 33% Patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg Privatbetalere 14% 38% Forsikringspatienter Kilde: Dansk Erhverv n=14. Privathospitalerne og klinkkerne er blevet bedt om at vurdere udviklingen i deres bruttoomsætning i forhold til sidste år. Der forventes en betydelig stigning inden for gruppen privatbetalere og forsikringspatienter, samt for patienter henvist via den særlige aftale med regionerne. Derimod forventes der samlet set et fald i bruttoomsætningen for patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg og patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg. Hvad sidstnævnte angår er dette resultat dog i høj grad resultatet af, at et lille antal virksomheder forventer en meget stor nedgang inden for denne patientgruppe, mens det brede flertal forventer status quo i Hvor stor en ændring af bruttoomsætningen forventer I ca. på følgende områder i 2012 ift. 2011? Patientgruppe Simpelt gennemsnit Vægtet gennemsnit Privatbetalere 40 pct. 7 pct. Særlig aftale med regionen 7 pct. 1 pct. Forsikringspatienter 5 pct. 5 pct. Patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg - 3 pct pct. Udbud - 19 pct pct. Kilde: Dansk Erhverv n=15. Anm:. Det vægtede gennemsnit er fremkommet ved at hver besvarelse er vægtet ud fra andelen af den samlede omsætning i BPK i alt, som hvert privatsygehus eller klinik tegnede sig for i Det simple gennemsnit tager ikke højde for, at hospitalerne i undersøgelsen ikke har samme størrelse, og kan derfor ses som værende mindre retvisende for den samlede udvikling i privatsundhedssektoren

2 Kapacitet I 2011 havde privathospitalerne i omegnen af 432 sengepladser, mens der var omkring 62 operationsstuer. I gennemsnit har hvert privathospital 24 sengepladser, og 3-4 operationsstuer. Der er dog selvsagt stor forskel imellem de forskellige hospitaler i brancheforeningen. Sengepladser og operationsstuer på privathospitalerne, Antal sengepladser 432 Antal operationsstuer 62 Anm.: Tallene er opskrevne ved, at gennemsnittet for stikprøven er opskrevet i forhold til den andel af den samlede omsætning i BPK, de medvirkende virksomheder tegnede sig for i 2011 Som det fremgår af figuren, er der blandt privathospitalerne udsigt til et mindre fald i af sengepladser i Således svarer 83 pct. at de ikke planlægger ændringer, mens 17 pct. regner med at sænke. Ingen virksomheder regner med at øge af sengepladser. Har I planer om at ændre af sengepladser inden for de næste 12 mdr.? 83% 17% Ja, vi sænker Ja, vi øger Nej, ingen planlagte ændringer Ved ikke Hvad angår af operationsstuer er der ikke de store ændringer i støbeskeen. Hele 89 pct. af medlemmerne forventer at have samme antal i 2013 som i år i, mens 6 pct.angiver at sænke, og 6 pct. at øge. Har I planer om at ændre af operationsstuer inden for de næste 12 måneder? 89% 6% 6% Ja, vi sænker Ja, vi øger Nej, ingen planlagte ændringer Ved ikke Medarbejdere På privathospitalerne og klinikkerne i brancheforeningen er der i 2012 ansat 777 læger, når man inkluderer alle, der på en eller anden måde er tilknyttet virksomheden som konsulent, deltids- eller fuldtidsansat. Derimod er der 587 sygeplejesker ansat, 246 lægesekretærer, 41 fysioterapeuter, 26 SOSU-assistenter og endelig 6 laboranter. Opgør man det

3 i stedet som fuldtidsansatte er det sygeplejerskerne, der dominerer med 323 ansatte, hvorefter lægerne følger med 237. Der var 226 lægesekretærer, 32 fysioterapeuter, 23 SOSU-assistenter samt 5 laboranter, opgjort som fuldtidsansatte. Bemærk, at disse tal er fremkommet ved at opskrive resultaterne ud fra hvor stor en dækningsgrad, målt ved omsætning, af alle brancheforeningens medlemmer undersøgelsen har haft. Antal medarbejdere og fuldtidsansatte på privathospitaler Totale antal medarbejdere Totale antal fuldtidsansatte Læger Sygeplejesker Lægesekretærer Fysioterapeuter SOSU-assistenter Laboranter 6 5 Andre Anm.: Tallene er opskrevne ved, at gennemsnittet for stikprøven er opskrevet i forhold til den andel af den samlede omsætning i BPK, de medvirkende virksomheder tegnede sig for i 2011 Studerende Som en del af deres uddannelse kan sygepleje- og medicinstuderende tage et praktikophold på et privathospital. Det er dog ikke alle privathospitaler, der tilbyder dette. Således angiver 33 pct. at de tilbyder praktikophold for sygeplejestuderende, mens 61 ikke tilbyder praktikophold. For de medicinstuderende er det hhv. 42 pct. der tilbyder praktikophold, og 50 pct. der ikke tilbyder det. Praktikophold for sygepleje- og medicinstuderende Tilbyder praktikophold/uddannelsesophold for Ja Nej Ved ikke Sygeplejestuderende 33 pct. 61 pct. 6 pct. Medicinstuderende 42 pct. 50 pct. 8 pct. Kilde: Dansk Erhverv n=18 for sygeplejestuderende, n=12 for medicinstuderende. Endnu færre, 20 pct., forventer dog at modtage sygeplejestuderende inden for de næsten 12 måneder, mens 60 pct. ikke forventer det. En betydelig del, 20 pct., er endnu uafklarede. For de medicinstuderende er der ingen forventet ændring. Praktikophold inden for de næste 12 måneder Regner med at uddanne inden for de næste 12 måneder? Ja Nej Ved ikke Sygeplejestuderende 20 pct. 60 pct. 20 pct. Medicinstuderende 42 pct. 50 pct. 8 pct. Kilde: Dansk Erhverv n=15 for sygeplejestuderende, n=12 for medicinstuderende. Fra 2010 til 2011 er der sket en stigning i af studerende. Således er af sygeplejestuderende steget med 23 pct., mens af medicinstuderende er steget med 43 pct. Antal studerende Ændring Sygeplejestuderende pct. Medicinstuderende pct. Kilde: Dansk Erhverv n=6 for sygeplejestuderende, n=5 for medicinstuderende. Anm.: er opskrevet ved, at resultatet for stikprøven er opskrevet i forhold til den andel af den samlede omsætning i BPK, de medvirkende virksomheder tegnede sig for i Privathospitalerne medvirker også til at uddanne andre typer medarbejdere, som f.eks. lægesekretærer, kontorelever, terapeuter, psykologer og psykiatere. Måling af patienttilfredshed Som det fremgår af nedenstående figur har de fleste privathospitaler udviklet procedurer til at evaluere patienttilfredsheden. 72 pct. svarer bekræftende til at foretage systematiske målinger af disse, mens de resterende 28 pct. ikke gør det. Foretager virksomheden systematiske målinger eller evalueringer af patienttilfredsheden med det samlede behandlingsforløb?

4 Ja 72% Nej 28% Virksomhederne blev også bedt om at angive, hvordan de måler patienttilfredsheden. Der er indkommet følgende beskrivelser: Via PDA til alle indlagte pt. Skriftligt spørgeskema Elektronisk på webbaseret formular. Patienten får en mail med link efter hver behandling. Dolo test samt tilfredshedsundersøgelse. Patient-postkort fra sikkerpatient.dk - i den periode hvor pt. ikke er omfattet af BPK's LUP. Men det gør vi fremover da vi nu kal kvalitetssikres Vi modtager mundlige positive udtalelser dagligt på 90 % af patienterne. Regelmæssig pttilfredshedsmålinger af alle ptt LUP rapport - behandles på Kvalitetsrådsmøde. Spørgeskemaer til både patienter og pårørende. Kvalitetskontrol fra Den Danske Kvalitetsmodel (IKAS) Kvalitetskontrol fra Sundhedsstyrelsen Kvalitetskontrol fra Danske Regioner Kommende kvalietsoplysninger via BPK, som er for 'pæne' til at sige NOK er NOK. Konklusion: Patientbehandlingen forringes væsentlig af den ukontrolable kvalitetskontrol. Vi overvejer at flytte privathospitalet til udlandet, hvor der ikke findes de DDR-tilstande, som i det danske sundhedsvæsen: Tillid er godt, kontrol er bedre. Patientoplevet evaulering af forløbet. Behandlingsområder Privathospitalerne er blevet bedt om at angive hvilke typer behandlinger, de tilbyder. Som det fremgår af figuren nedenfor er det halvdelen af privathospitalerne, der tilbyder anæstesi. Derefter er det specielt ortopædkirurgi, rygkirurgi, plastikkirurgi og kosmetisk kirurgi der tilbydes. Hvilke behandlingsområder tilbyder virksomheden?

5 Anæstesi Ortopædkirurgi Rygkirurgi Plastikkirurgi Kosmetisk kirurgi Organkirurgi Gynækologi Ultralyd diagnostik Neurokirurgi Urologi Radiologi Fysioterapi Karkirurgi Cardiologi Øre-næse-hals MR diagnostik Koventionel rtg Voksen psykiatri I forbindelse med andre specialer Intern medicin Dermatologi Reumatologi Smertebehandling Pædiatri Øjenkirurgi Psykiatriske lidelser Som selvstændig aktivitet Overvægtskirurgi Allergologi Neurofysiologi Mammacancer kirurgi Klinisk mammografi Rehabilitering Fertilitet Børne unge psykiatri Kiropraktik 6% 11% 17% 22% 28% 33% 39% 44% 5 Samarbejde med kommunen I 2011 havde 11 pct. af privathospitalerne indgået samarbejde med kommunen, mens den overvejende del, 89 pct., ikke havde. Dog er der udsigt til flere offentligt-private samarbejder, da 28 pct. af privathospitalerne svarer, at de forventer at indgå i samarbejde med kommunen i perioden , mens lidt over halvdelen, 56 pct., dog ikke regner med det. 17 pct. ved endnu ikke, om det vil indgå i samarbejde eller ej. Privathospitaler, der har indgået eller forventer at indgå i kommunalt samarbejde Ja Nej Ved ikke Har virksomheden i 2011 indgået i kommunalt samarbejde? 11 pct. 89 pct. 0 pct. Forventer virksomheden at indgå i kommunalt samarbejde i perioden ? 28 pct. 56 pct. 17 pct. Fakta om medlemsundersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en internet-baseret survey blandt et tilfældigt udvalgt udsnit af BPK s medlemmer. I alt har 19 virksomheder deltaget. Svarprocenten på den samlede undersøgelse var 51. Som beskrevet i rapporten er nogle tal blevet opskrevet for at dække den samlede brancheforening. Det er gjort ved at sammenholde stikprøvens resultater

6 med den andel af den samlede indberettede omsætning, de virksomheder der deltog i undersøgelsen tegnede sig for i s

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater......2

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere