(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 L 117/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/682 af 29. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, under henvisning til Rådets afgørelse 2013/183/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af afgørelse 2010/800/FUSP ( 1 ), under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 ( 2 ) giver virkning til foranstaltningerne i afgørelse 2013/183/FUSP. Den 2. marts 2016 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 2270 (2016) om nye restriktive foranstaltninger over for Nordkorea. Disse foranstaltninger omfatter yderligere kriterier for opførelse af de personer og enheder på listen, som er omfattet af indefrysning, sektorbestemte forbud vedrørende køb af guld, titanmalm, vanadiummalm, sjældne jordarters mineraler, kul, jern og jernmalm fra Nordkorea, forbud mod salg eller levering af flybrændstof, forbud mod at opretholde korrespondentbankforbindelser og joint ventures med banker og enheder med forbindelser til Nordkorea, og yderligere foranstaltninger i transportsektoren. Yderligere forbud er medtaget vedrørende overførsel og køb af produkter, der kunne bidrage til udviklingen af Nordkoreas væbnede styrkers operationelle kapacitet eller til eksport, der kunne støtte eller styrke den operationelle kapacitet hos væbnede styrker i en anden FN-medlemsstat udenfor Nordkorea. (2) Den 31. marts 2016 vedtog Rådet afgørelse (FUSP) 2016/476 ( 3 ), der giver disse foranstaltninger virkning. (3) Forordning (EF) nr. 329/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (4) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 329/2007 foretages følgende ændringer: 1) Artikel 1, nr. 6, affattes således:»6.»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, såvel faktiske som potentielle, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder fartøjer, f.eks. skibe.«( 1 ) EUT L 111 af , s. 52. ( 2 ) Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 88 af , s. 1). ( 3 ) Rådets afgørelse (FUSP) 2016/476 af 31. marts 2016 om ændring af afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (EUT L 85 af , s. 38).

2 L 117/ ) Artikel 2 affattes således:»artikel 2 1. Det er forbudt: a) direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de produkter og teknologier, herunder software, der er nævnt i listen i bilag I, Ia og Ib, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i eller til brug i Nordkorea b) at sælge, levere, eksportere eller overføre flybrændstof, jf. bilag Ie, til Nordkorea eller transportere flybrændstof til Nordkorea om bord på skibe eller luftfartøjer, der fører en medlemsstats flag, uanset om flybrændstoffet har oprindelse i medlemsstaters områder eller ej c) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) og b) omhandlede forbud. 2. Bilag I omfatter alle produkter, materialer, udstyr, varer og teknologier, herunder software, der er produkter med dobbelt anvendelse som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (*). Bilag Ia omfatter visse andre produkter, materialer, udstyr, varer og teknologier, som kunne bidrage til Nordkoreas programmer vedrørende atomvåben, andre masseødelæggelsesvåben eller ballistiske missiler. Bilag Ib omfatter visse nøglekomponenter til sektoren for ballistiske missiler. Bilag Ie omfatter flybrændstof, jf. stk. 1, litra b). 3. Det er forbudt at købe, importere eller transportere produkter og teknologier som opført i bilag I, Ia og Ib fra Nordkorea, uanset om det pågældende produkt har oprindelse i Nordkorea eller ej. 4. Det er forbudt: a) at købe, importere eller overføre, eller om bord på skibe eller luftfartøjer, der fører en medlemsstats flag, at transportere guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler, jf. bilag Ic, eller kul, jern og jernmalm, jf. bilag Id, fra Nordkorea b) bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå det i litra a) omhandlede forbud. Bilag Ic omfatter guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler, jf. litra a). Bilag Id omfatter kul, jern og jernmalm, jf. litra a). 5. Uanset stk. 4, litra a), kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til: a) køb, import eller overførsel af kul, forudsat at den kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, på grundlag af troværdige oplysninger har fastslået, at leverancen ikke har oprindelse i Nordkorea og udelukkende blev transporteret igennem Nordkorea med henblik på eksport fra havnen i Rajin (Rason), at den relevante medlemsstat har givet sanktionskomitéen forhåndsmeddelelse om sådanne transaktioner, og at transaktionerne ikke har forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller denne forordning, eller b) transaktioner, om hvilke det er fastslået, at de udelukkende tjener livsnødvendige formål og ikke har forbindelse til indtægtsskabelse med henblik på Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) eller denne forordning. 6. Forbuddet i stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på salg eller levering af flybrændstof til civile passagerfly uden for Nordkorea udelukkende til brug under flyvninger til Nordkorea og returflyvninger til oprindelseslufthavnen.

3 L 117/3 7. Uanset stk. 1, litra b), kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til salg, levering eller overførsel af et produkt, forudsat at medlemsstaten undtagelsesvist og efter en konkret og individuel vurdering har opnået forhåndsgodkendelse fra sanktionskomitéen til at overføre sådanne produkter til Nordkorea til dækning af verificerede grundlæggende humanitære behov efter nærmere angivne ordninger for effektiv overvågning af levering og anvendelse. 8. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 5 eller 7. (*) Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af , s. 1).«3) Følgende artikel indsættes:»artikel 2a 1. Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere følgende til Nordkorea ethvert produkt, undtagen fødevarer eller medicin, hvis eksportøren er bekendt med eller har rimelig grund til at antage, at: a) produktet direkte eller indirekte er bestemt for Nordkoreas væbnede styrker, eller b) eksporten af produktet kan støtte eller styrke den operationelle kapacitet hos de væbnede styrker i andre stater end Nordkorea. 2. Det er også forbudt fra Nordkorea at købe, importere eller transportere de i stk. 1 omhandlede produkter, hvis importøren eller transportøren er bekendt med eller har rimelig grund til at antage, at betingelserne i nævnte stykkes litra a) eller b) er opfyldt. 3. Uanset i stk. 1 kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af et produkt til Nordkorea eller køb, import eller transport af et produkt fra Nordkorea, hvis: a) produktet ikke vedrører fremstilling, udvikling, vedligeholdelse eller anvendelse af produkter til militære formål eller udvikling eller forsørgelse af militært personale, og den kompetente myndighed har fastslået, at produktet ikke direkte vil bidrage til udviklingen af Nordkoreas væbnede styrkers operationelle kapacitet eller til eksport, der støtter eller styrker den operationelle kapacitet hos væbnede styrker i andre stater end Nordkorea b) sanktionskomitéen efter en konkret og individuel vurdering har fastslået, at en bestemt levering, et bestemt salg eller en bestemt overførsel ikke vil være i strid med målene i FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), eller c) den kompetente myndighed i medlemsstaten finder det godtgjort, at aktiviteten udelukkende tjener enten humanitære eller livsnødvendige formål, ikke vil blive anvendt til indtægtsskabelse af nordkoreanske personer, enheder eller organer og ikke har tilknytning til nogen aktivitet, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), forudsat at medlemsstaten giver sanktionskomitéen forhåndsmeddelelse om en sådan beslutning og underretter sanktionskomitéen om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at produktet anvendes til et forbudt formål. 4. Den berørte medlemsstat underretter senest en uge inden meddelelsen af tilladelsen de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den agter at give en tilladelse i henhold til denne artikel.«4) Artikel 3a, stk. 3-7, erstattes af følgende:»3. Forsendelser i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne, søhavne og frihandelszoner, kan underkastes inspektion med henblik på at sikre, at de ikke indeholder produkter, som er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), herunder i følgende tilfælde: a) hvis forsendelsen har oprindelse i Nordkorea b) hvis forsendelsen er bestemt for Nordkorea

4 L 117/ c) hvis forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af Nordkorea eller nordkoreanske statsborgere eller af enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller af enheder, der ejes eller kontrolleres af dem d) hvis forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af personer, organer eller enheder, der er opført på listen i bilag IV e) hvis forsendelsen transporteres på et skib, der fører nordkoreansk flag, eller i et luftfartøj, der er registreret i Nordkorea, eller på et skib eller luftfartøj, der er statsløst. 4. Forsendelser i Unionen eller i transit gennem Unionen, herunder lufthavne og søhavne, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet i stk. 3, underkastes inspektion, hvis der er rimelig grund til at antage, at de kan indeholde produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er forbudt i henhold til denne forordning, i følgende tilfælde: a) hvis forsendelsen har oprindelse i Nordkorea b) hvis forsendelsen er bestemt for Nordkorea c) hvis forsendelsen er blevet mæglet eller formidlet af Nordkorea eller nordkoreanske statsborgere eller af enkeltpersoner eller enheder, der handler på deres vegne. 5. Stk. 3 og 4 berører ikke den ukrænkelighed og beskyttelse, der gælder for diplomat- og konsulærpost, som fastsat i Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser og Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser. 6. Det er forbudt at give adgang til havne på Unionens område til: a) et skib, hvis der er rimelig grund til at antage, at det direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en person eller enhed, der er opført på listen i bilag IV b) et skib, hvis der er rimelig grund til at antage, at det indeholder produkter, som det i henhold FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016) er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere c) et skib, som har nægtet at lade sig inspicere, efter at skibets flagstat eller registreringsstaten har givet tilladelse til en sådan inspektion, og d) et skib, der fører Nordkoreas flag, eller et statsløst skib, som har nægtet at lade sig inspicere. Forbuddet i første afsnit finder ikke anvendelse: a) i nødstilfælde b) hvis et skib anløber havn med henblik på inspektion, eller c) hvis det pågældende skib vender tilbage til sin oprindelseshavn. 7. Det er forbudt for luftfartøjer at lette, lande eller overflyve Unionens område, hvis der er rimelig grund til at antage, at luftfartøjet indeholder produkter, som det er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere i henhold FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016). Forbuddet i første afsnit finder ikke anvendelse: a) såfremt luftfartøjet lander med henblik på inspektion b) i tilfælde af en nødlanding. 8. Uanset forbuddet i stk. 6, første afsnit, kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til, at et skib anløber havn, såfremt sanktionskomitéen på forhånd har fastslået, at det er nødvendigt til humanitære formål eller til andre formål, der er i overensstemmelse med målene i FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).«

5 L 117/5 5) Artikel 5a, stk. 1, erstattes af følgende:»1a. Det er forbudt for kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 16: a) at oprette bankkonti hos et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller hos et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2 b) at etablere korrespondentbankforbindelser med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2 c) at åbne repræsentationskontorer i Nordkorea eller oprette nye filialer eller datterselskaber i Nordkorea d) at etablere joint ventures med eller erhverve ejerskabsinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2. 1b. Uanset forbuddene i stk. 1a, litra b) og d), kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til transaktioner, hvis sanktionskomitéen på forhånd har godkendt dem. 1c. Den pågældende medlemsstat giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om alle tilladelser i medfør af stk. 1c. 1d. Kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 16, skal senest den 31. maj 2016: a) lukke bankkonti hos et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller hos et krediteller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2 b) afbryde korrespondentbankforbindelser med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2 c) lukke repræsentationskontorer, filialer og datterselskaber i Nordkorea d) afvikle joint ventures med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2 e) give afkald på ejerskabsinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2. 1e. Forpligtelserne i stk. 1d, litra a) og c), finder anvendelse, såfremt den kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, på grundlag af troværdige oplysninger har fastslået, at aktiviteterne i stk. 1d, litra a) og c), kan bidrage til Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller denne forordning, og det pågældende kredit- eller finansieringsinstitut er blevet underrettet herom. Hvis et kredit- eller finansieringsinstitut, der falder indenfor anvendelsesområdet for artikel 16, har mistanke om, at en i stk. 1d, litra a) og c), omhandlet aktivitet, hvori de deltager, kan bidrage til Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) eller denne forordning, skal de straks underrette den kompetente myndighed i aktivitetens medlemsstat herom sammen med grundene til, at de har mistanke om, at den kan bidrage til sådanne aktiviteter. 1f. Uanset stk. 1d, litra a) og c), kan den relevante kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til, at visse repræsentationskontorer, datterselskaber eller bankkonti forbliver i drift, forudsat at sanktionskomitéen på forhånd og efter en konkret og individuel vurdering har godkendt, at de pågældende aktiviteter eller transaktioner er nødvendige for levering af humanitær bistand eller for diplomatiske repræsentationers aktiviteter i Nordkorea i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller De Forenede Nationers aktiviteter eller FN's særorganisationers aktiviteter eller til andre formål, der er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016). 1g. Den pågældende medlemsstat giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om alle tilladelser i medfør af stk. 1f.«

6 L 117/ ) I artikel 5a, stk. 2, tilføjes følgende litraer:»e) at drive eller fremme driften af et repræsentationskontor for eller en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Nordkorea, eller af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 11a, stk. 2.«7) I artikel 6 tilføjes følgende stykker:»6. Det er forbudt at tilvejebringe midler eller økonomiske ressourcer til personer, enheder eller organer i Nordkoreas regering, det nordkoreanske arbejderparti, personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, hvor det er fastslået, at de pågældende personer, enheder eller organer har forbindelse til Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016). 7. Forbuddet i stk. 6 finder ikke anvendelse i tilfælde af behov for midler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til aktiviteter, der udføres af Nordkoreas missioner ved De Forenede Nationer og FN's særorganisationer og hertil knyttede organisationer eller Nordkoreas øvrige diplomatiske og konsulære repræsentationer, eller i tilfælde af at medlemsstatens kompetente myndighed, som anført på webstederne i bilag II, har opnået sanktionskomitéens forhåndsgodkendelse efter en konkret og individuel vurdering af, at der er behov for midlerne, de finansielle aktiver eller de økonomiske ressourcer til levering af humanitær bistand, atomafrustning eller andre formål, der er i overensstemmelse med målene for FN's Sikkerhedsråds resolution 2270 (2016).«8) Følgende artikel indsættes:»artikel 6a Det er forbudt direkte eller indirekte at deltage i joint ventures eller andre forretningsforbindelser med de enheder, der er opført i bilag IV, og med fysiske personer eller enheder, der handler for eller på vegne af eller efter anvisning af dem.«9) Følgende artikel indsættes:»artikel 9c Det er forbudt at yde finansiel støtte til handel med Nordkorea, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til personer eller enheder, der er involveret i en sådan handel, såfremt den pågældende finansielle støtte kan bidrage til Nordkoreas nukleare eller ballistiske missilprogrammer eller andre aktiviteter, der er forbudt i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).«10) Artikel 11b affattes således:»artikel 11b 1. Det er forbudt at: a) leje eller chartre skibe eller luftfartøjer eller yde crew service til Nordkorea, personer eller enheder, der er opført på listen i bilag IV, andre nordkoreanske enheder, andre personer eller enheder, der har bidraget til at overtræde bestemmelserne i FN's Sikkerhedsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016), eller personer eller enheder, der handler på vegne af eller efter anvisning af sådanne personer, eller enheder, samt enheder, der ejes eller kontrolleres af dem b) eje, leje, drive eller forsikre skibe, der fører nordkoreansk flag, eller levere fartøjsklassificeringstjenester til de pågældende skibe eller tjenester i tilknytning hertil c) indregistrere eller føre register over skibe, der ejes, drives eller bemandes af Nordkorea eller af nordkoreanske statsborgere, eller som er blevet afregistreret af en anden stat i henhold til punkt 19 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2270 (2016). 2. Uanset forbuddet i stk. 1, litra a), kan den kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, give tilladelse til at chartre og yde crew service, såfremt medlemsstaten på forhånd og efter en konkret og individuel vurdering på forhånd har givet sanktionskomitéen meddelelse herom, og har givet sanktionskomitéen oplysninger, som påviser, at de pågældende aktiviteter er aktiviteter, der udelukkende tjener livsnødvendige formål og ikke vil blive anvendt til indtægtsskabelse af nordkoreanske personer eller enheder, og oplysningerne om, hvilke foranstaltninger, der er truffet for at hindre, at sådanne aktiviteter bidrager til overtrædelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016).

7 L 117/7 3. Uanset forbuddet i stk. 1, litra b) og c), kan der gives tilladelse til at eje, leje, drive eller chartre skibe, der fører nordkoreansk flag, eller levere fartøjsklassificeringstjenester til de pågældende skibe eller tjenester i tilknytning hertil eller til at indregistrere eller føre register over skibe, der ejes, drives eller bemandes af Nordkorea eller nordkoreanske statsborgere, såfremt den kompetente myndighed i medlemsstaten, som anført på webstederne i bilag II, på forhånd og efter en konkret og individuel vurdering har tilsendt sanktionskomitéen nærmere oplysninger om aktiviteterne, herunder navnene på de personer og enheder, der deltager i de pågældende aktiviteter, oplysninger, der godtgør, at de pågældende aktiviteter udelukkende tjener livsnødvendige formål og ikke vil blive anvendt til indtægtsskabelse af nordkoreanske personer eller enheder, og oplysninger om, hvilke foranstaltninger, der er truffet for at hindre, at sådanne aktiviteter bidrager til overtrædelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) eller 2270 (2016). 4. Den berørte medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 2 og 3.«11) I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende litra:»f) at ændre bilag Ic, Id og Ie på grundlag af beslutninger fra enten sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd eller beslutninger vedrørende de pågældende bilag i Rådets afgørelse 2013/183/FUSP.«12) Følgende artikel indsættes:»artikel 13a Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå forbuddene i denne forordning.«13) Bilag III til forordning (EF) nr. 329/2007 erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning. 14) Bilag I, II og III til nærværende forordning tilføjes som henholdsvis bilag Ic, Id og Ie til forordning (EF) nr. 329/2007. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april På Rådets vegne A.G. KOENDERS Formand

8 L 117/ BILAG I»BILAG Ic Guld, titanmalm, vanadiummalm og sjældne jordarters mineraler som omhandlet i artikel 2, stk. 4 Kode Varebeskrivelse ex ex 2612 ex ex ex Malme af sjældne jordarters metaller Monazit og andre malme, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til udvinding af uran eller thorium Titanmalm Vanadiummalm Guld«.

9 L 117/9 BILAG II»BILAG Id Kul, jern og jernmalm som omhandlet i artikel 2, stk. 4 Kode Varebeskrivelse ex 2601 Jernmalm 2701 Stenkul samt stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul 2702 Brunkul og brunkulsbriketter, også agglomereret, undtagen jet 2703 Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld og tørvestrøelse, også agglomereret 2704 Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, også agglomereret; retortkul 7201 Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former 7202 Ferrolegeringer 7203 Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former Affald og skrot, af støbejern ex ex ex ex ex ex ex ex ex 7207 ex 7208 ex 7209 Affald og skrot, af fortinnet jern og stål Andet affald og skrot: Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings- og klipningsaffald, også i pakker Andet affald og skrot: Andre varer Andet affald og skrot: Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald Granulater Pulver, undtagen af legeret stål Ingots Andre varer Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne

10 L 117/ Kode ex 7210 ex 7211 ex 7212 ex 7214 ex 7215 ex 7216 ex 7217 Varebeskrivelse Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmvalsede, varmtrukne eller varmstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen Andre stænger af jern og ulegeret stål Profiler af jern og ulegeret stål Tråd af jern og ulegeret stål«. BILAG III»BILAG Ie Flybrændstof som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b) Kode Varebeskrivelse til Benzin Jetnafta Jetpetroleum Raketpetroleum«.

11 L 117/11 BILAG IV»BILAG III Luksusvarer som omhandlet i artikel 4 1. Racerene heste Racerene avlsdyr ex I andre tilfælde 2. Kaviar og kaviarerstatning Kaviar Kaviarerstatning 3. Trøfler og tilberedninger deraf Trøfler ex Andre varer ex Andre varer ex Andre varer ex Andre varer Trøfler ex Andre varer ex Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf ex Homogeniserede sammensatte fødevarer ex Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet 4. Vine (herunder mousserende vine), spiritus og spiritusholdige drikkevarer af høj kvalitet Champagne Asti spumante ex Andre varer ex Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) ex Anden vin med drueangivelse

12 L 117/ ex I andre tilfælde ex I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder ex I andre tilfælde ex Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer ex Andre gærede drikkevarer (fx æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikkealkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet ex Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover ex Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer 5. Cigarer og cigarillos af høj kvalitet ex Cigarer, cerutter og cigarillos, med indhold af tobak ex Andre varer 6. Luksusparfumer, -toiletvand og -kosmetik, herunder produkter til skønhedspleje og sminkning ex Parfumer og toiletvand ex Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (undtagen lægemidler), herunder præparater til solbeskyttelse og solbruning; manicure- og pedicurepræparater ex Hårplejemidler ex Præparater til brug før, under og efter barbering, desodoriseringsmidler til personlig brug, præparater til badebrug, hårfjerningsmidler samt andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler, ikke andetsteds tariferet; tilberedte rumdesodoriseringsmidler, også parfumerede eller med desinficerende egenskaber ex Parykker, kunstigt skæg, øjenbryn og øjenvipper, fletninger og lign., af menneske- eller dyrehår eller af tekstilmaterialer; varer af menneskehår, ikke andetsteds tariferet 7. Læder, sadelmagerarbejder, rejseartikler, håndtasker og lignende varer af høj kvalitet ex Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere, mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende varer), af ethvert materiale

13 L 117/13 ex Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter, våben mv.; rejsetasker, isolerede tasker til transport af fødevarer og drikkevarer, toilettasker, rygsække, håndtasker, indkøbstasker, tegnebøger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktøjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulkanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse materialer eller med papir ex I andre tilfælde ex Rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande 8. Beklædningsgenstande, tilbehør til beklædningsgenstande og sko af høj kvalitet (uanset materialet) ex Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder ex Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre produkter af pelsskind ex Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos ex Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos ex Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), af trikotage, til mænd eller drenge ex Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), af trikotage, til kvinder eller piger ex Skjorter, af trikotage, til mænd eller drenge ex Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger ex Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge ex Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger ex T-shirts og undertrøjer, af trikotage ex Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage ex Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn ex Af bomuld ex Af syntetiske fibre

14 L 117/ ex Af andre tekstilmaterialer Skidragter Af syntetiske fibre Af andre tekstilmaterialer Af syntetiske fibre Af andre tekstilmaterialer ex Af trikotagestof henhørende under pos ex I andre tilfælde ex Andre beklædningsgenstande, af trikotage ex Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, herunder graduerede kompressionsstrømper (fx mod åreknuder) og fodtøj uden påsyede såler, af trikotage ex Handsker, vanter og luffer, af trikotage ex Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage ex Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, til mænd eller drenge, undtagen varer henhørende under pos ex Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, til kvinder eller piger, undtagen varer henhørende under pos ex Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badeshorts), til mænd eller drenge ex Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts (undtagen badebeklædning), til kvinder eller piger ex Skjorter, til mænd eller drenge ex Bluser, skjorter og skjortebluser, til kvinder eller piger ex Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, til mænd eller drenge ex Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, til kvinder eller piger ex Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, til spædbørn ex Af tekstilstof henhørende under pos eller Andre beklædningsgenstande af den art, der er nævnt i pos til

15 L 117/ Andre beklædningsgenstande af den art, der er nævnt i pos til ex Andre beklædningsgenstande, til mænd eller drenge, af andet tekstilstof ex Andre beklædningsgenstande, til kvinder eller piger, af andet tekstilstof Til mænd eller drenge Til kvinder eller piger Skidragter ex Af bomuld ex Af kemofibre ex Af andre tekstilmaterialer ex Af bomuld ex Af kemofibre ex Af andre tekstilmaterialer ex Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage ex Lommetørklæder ex Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer ex Slips, butterfly og halsbind ex Handsker, vanter og luffer ex Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos ex Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lign. ex Fodtøj med overdel af remme, herunder binderemme, der er fæstnet til sålen med pløkke ex Som dækker anklen ex I andre tilfælde ex Andre varer ex Fodtøj med ydersål af læder og overdel af remme af læder, der går over vristen og omkring storetåen ex Andet fodtøj, med indbygget beskyttelseståkappe af metal

16 L 117/ ex Som dækker anklen ex I andre tilfælde ex Som dækker anklen ex I andre tilfælde ex Hjemmefodtøj ex Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder ex Andet fodtøj ex Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, også forede eller garnerede ex Af hårfilt eller en blanding af hårfilt og uldfilt, fremstillet af hattestumper eller plane hatteemner henhørende under pos ex Huer, uniformskasketter og lignende hovedbeklædning med skygge ex Andre varer ex Af andre materialer ex Med sammenskydelig stok eller skaft ex I andre tilfælde ex Spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske og lign. ex Bleer og bleindlæg til spædbørn 9. Håndknyttede tæpper, håndvævede tæpper og tapisserier ex Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede, også konfektionerede ex Kelim-, sumach- og karamanietæpper samt lignende håndvævede tæpper ex Gulvbelægning af kokosfibre ex Andre varer ex Andre varer ex Af andre tekstilmaterialer ex Andre varer ex Andre varer

17 L 117/17 ex Andre varer, uden luv, ikke konfektionerede ex Af uld eller fine dyrehår ex Af kemofibre ex Af andre tekstilmaterialer ex Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede, også konfektionerede ex Gulvtæpper og anden gulvbelægning af filt, ikke tuftede eller fremstillet ved»flocking«, også konfektionerede ex Andre gulvtæpper og gulvbelægninger af tekstilmaterialer, også konfektionerede ex Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede 10. Perler, ædel- og halvædelsten, varer af perler, juvelerarbejder og guld- og sølvsmedearbejder Naturperler og kulturperler, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; naturperler og kulturperler, trukket på snor af hensyn til forsendelsen Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede Ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, også bearbejdede eller sorterede, men ikke trukket på snor, monterede eller indfattede; usorterede ædelsten (undtagen diamanter) og halvædelsten, trukket på snor af hensyn til forsendelsen Andre varer, ubearbejdede eller kun savet eller groft formet I andre tilfælde Støv og pulver af naturlige eller syntetiske ædel- og halvædelsten Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver Sølvdublé på uædle metaller, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata Ubearbejdet eller som pulver

18 L 117/ I andre tilfælde Ubearbejdet eller som pulver I andre tilfælde Ubearbejdet eller som pulver I andre tilfælde Ubearbejdet eller som pulver I andre tilfælde Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata Juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé Varer af naturperler eller kulturperler, ædel- eller halvædelsten (naturlige, syntetiske eller rekonstruerede) 11. Mønter og pengesedler, der ikke er lovlige betalingsmidler ex Pengesedler Mønter, undtagen guldmønter, der ikke er lovlige betalingsmidler ex Andre varer 12. Bestik og andre skære- og klipperedskaber af ædle metaller eller forsølvede, forgyldte eller platinerede eller dublerede med ædle metaller Guld- og sølvsmedearbejder og dele deraf, af ædle metaller eller af ædelmetaldublé Andre varer af ædle metaller eller af ædelmetaldublé ex Andre skære- og klipperedskaber (fx hårklippere, flækkeknive, huggeknive, hakkeknive og papirknive); redskaber til manicure eller pedicure (herunder neglefile), også i sæt ex Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug ex Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben samt dele og skeder dertil

19 L 117/ Bordservice af porcelæn, stentøj, fajance eller fint ler af høj kvalitet ex Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn ex Af stentøj ex Af fajance eller fint ler ex Af stentøj ex Af fajance eller fint ler ex Af porcelæn ex Af andet keramisk materiale 14. Varer af blykrystal ex Ikke indrammede ex Indrammede ex Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas af den art, der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas ex Af blykrystal ex Af blykrystal ex Af blykrystal ex Af blykrystal ex Glasperler, imitationer af naturperler, imitationer af ædel- og halvædelsten og lignende smågenstande af glas ex Andre varer ex Af andet glas ex Af glas ex Af glas ex Ikkeelektriske belysningsartikler ex Af glas

20 L 117/ Avanceret elektronisk udstyr til privat brug ex Bord-, gulv-, væg-, vindues-, loft- og tagventilatorer med indbygget elektrisk motor, med effekt 125 W og derunder ex Andre varer ex Emhætter med største vandrette side 120 cm og derunder ex Til montering på vægge eller i vinduer, sammenbygget til en enhed eller som»splitsystem«ex Kombinerede køle- og fryseskabe med separate udvendige døre ex Med kompressoraggregat ex I andre tilfælde ex Frysebokse med rumindhold 800 liter og derunder ex Fryseskabe med rumindhold 900 liter og derunder ex Til tilberedning af varme drikke, til madlavning eller til opvarmning af fødevarer ex Til husholdningsbrug ex Personvægte, herunder vægte til vejning af spædbørn; husholdningsvægte ex Offsettrykkemaskiner med papirtilførsel af ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 22 cm og den anden ikke 36 cm i ikkefoldet stand (kontoroffsetmaskiner) ex Maskiner, der udfører to eller flere af funktionerne trykning (printning), kopiering eller faxtransmission og kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk ex Andre maskiner, der kan tilsluttes til en automatisk databehandlingsmaskine eller et netværk ex Andre maskiner og apparater ex Fuldautomatiske ex I andre tilfælde, med indbygget tørrecentrifuge ex I andre tilfælde ex Med en kapacitet på 10 kg tørt tøj og derunder ex Symaskiner til husholdningsbrug ex Skrivemaskiner, undtagen printere henhørende under pos. 8443; tekstbehandlingsmaskiner ex Elektroniske regnemaskiner, der kan fungere uden ydre elektrisk energikilde, samt maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner ex Med indbygget trykkeanordning

21 L 117/21 ex I andre tilfælde ex Andre regnemaskiner ex Automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet ex Luftkølere af fordampningstypen ex Med effekt W og derunder og med støvpose eller anden beholder med rumindhold 20 l og derunder ex I andre tilfælde ex Andre støvsugere ex Apparater til formaling, hakning eller blanding af levnedsmidler; frugt- og grøntsagssaftpressere ex Andre apparater ex Hårtørreapparater ex Mikrobølgeovne ex Komfurer ex Kaffe- og temaskiner ex Brødristere ex Andre varer ex Telefonapparater til trådtelefoni med trådløst telefonrør ex Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net ex Andre apparater ex Basisstationer ex Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning ex Andre apparater ex Radionavigeringsapparater ex Til modtagelse via satellit ex I andre tilfælde ex Indendørsantenner til radiofoni- og fjernsynsmodtagere, herunder til indbygning

22 L 117/ ex Andre antenner ex Tyverialarmer, brandalarmer og lign. ex Maskiner med oversættelses- og ordbogsfunktion ex Antenneforstærkere ex Solarier og lignende apparater til frembringelse af solbrændthed ex Andre varer Videospilkonsoller og -maskiner, undtagen varer henhørende under pos Andre varer 16. Avancerede elektriske/elektroniske eller optiske apparater til optagelse eller gengivelse af lyd og billeder ex Lydoptagere eller lydgengivere, også kombinerede ex Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner ex Digitalkameraer ex Kun til optagelse af lyd og billeder med fjernsynskameraet ex Andre varer ex Modtagere til radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet ex Ikke beregnet til indbygning af en skærm ex I andre tilfælde, til farvefjernsyn ex Fotografiapparater (undtagen kinematografiske apparater); lynlysapparater og lynlyslamper til fotografisk brug, undtagen udladningslamper henhørende under pos ex Kinematografiske kameraer og projektionsapparater, også med lydoptagere eller -gengivere 17. Luksuskøretøjer til transport af personer til lands, til vands og i luften, herunder tovbaner, stolelifte, skilifte, trækmekanismer og spil til funicularer, samt tilbehør og reservedele dertil ex Af den art, der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler) ex Af den art, der anvendes til busser og lastbiler ex Af den art, der anvendes til luftfartøjer ex Af den art, der anvendes til motorcykler

23 L 117/23 ex I andre tilfælde ex I andre tilfælde ex Bakspejle til køretøjer ex Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel ex Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer) ex Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til forbrændingsmotorer henhørende under pos eller 8408 ex Turboreaktorer, propelturbiner og andre gasturbiner Tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer ex Tilbehør og reservedele til tovbaner (herunder stolelifte og skilifte); trækmekanismer og spil til funicularer ex Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer; tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear, herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger og andre koblinger, herunder universalkoblinger ex Elektrisk start- og tændingsudstyr af den art, der anvendes til motorer med gnist- eller kompressionstænding (fx tændmagneter, magnetomaskiner, tændspoler, startmotorer, tændrør og startgløderør); jævnstrøms- og vekselstrømsgeneratorer samt returstrømsrelæer af den art, der anvendes i forbindelse med forbrændingsmotorer ex Andet lys- og visuelt signaludstyr ex Tyverialarmer af den art, der anvendes til motorkøretøjer ex Andre varer ex Vindspejlviskere, defrostere og dugfjernere ex Tændrørskabler og andre sammensatte kabler af den art, der anvendes i køretøjer, skibe og fly ex Selvkørende vogne til jernbaner og sporveje, undtagen varer henhørende under pos ex Personvogne til jernbaner og sporveje, ikke selvkørende; bagagevogne, postvogne og andre specialvogne til jernbaner og sporveje (undtagen vogne henhørende under pos. 8604), ikke selvkørende ex Dele til lokomotiver og til andet rullende jernbane- og sporvejsmateriel ex Motorkøretøjer til befordring af mindst ti personer (inklusive føreren) ex Personmotorkøretøjer og andre motorkøretøjer, hovedsagelig konstrueret til personbefordring (undtagen motorkøretøjer henhørende under pos. 8702), herunder stationcars og racerbiler, herunder snescootere til en værdi af over USD

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2016 (OR. en) PUBLIC Interinstitutionel sag: 2016/0082 (NLE) 6942/16 LIMITE CORLX 103 CFSP/PESC 203 RELEX 178 COASI 26 COARM 44 CONUN

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2017 L 50/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/330 af 27. februar 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 54/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 168/2012 af 27. februar 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.04.2002 KOM(2002) 202 endelig 2002/0095 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og L 141/36 RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/841 af 27. maj 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 198/28 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 697/2013 af 22. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.05.2002 KOM(2002) 285 2002/0121 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse

Læs mere

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 7/11 BILAG til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2010 KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.01.2005 KOM(2005) 5 endelig 2005/0001 (ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.3.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 88/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER RÅDETS

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING. om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Den Centralafrikanske Republik EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 10.2.2014 JOIN(2014) 5 final 2014/0040 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

TRADE/2005/102/00/00

TRADE/2005/102/00/00 DA TRADE/2005/102/00/00 DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../2005 om ændring af bilag I, II, III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 7/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

FORORDNINGER. Artikel 1

FORORDNINGER. Artikel 1 7.4.2017 L 94/3 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/658 af 6. april 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea RÅDET

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016.

Forslag. Lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016. 2015/1 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-3244 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3.

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter 84 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.1.64 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 99/64 HENSTILLING Nr. 1/64 af 15. januar 1964 tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Bestemmelser 1. Medmindre andet følger af bestemmelse 1

Læs mere

Tøj til drenge og mænd 1

Tøj til drenge og mænd 1 0 Tøj til drenge og mænd under-trøje under-bukser t-shirt trøje / bluse skjorte shorts cowboy-bukser bukser bokser-shorts / bade-bukser 0 bælte / liv-rem 9 sokker uld-sokker ski-sokker bade-bukser : et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.03.2002 KOM(2002) 112 endelig 2002/0055 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af protokol (2001) om ændring af bilaget til aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. april 2009 (OR. en) 7815/09 Interinstitutionel sag: 2006/0266 (ACC) COMER 45 PESC 373 CONOP 14 ECO 37 UD 58 ATO 28 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2010 KOM(2010) 576 endelig 2010/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 88/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/119/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/119/FUSP L 66/26 Den Europæiske Unions Tidende AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE 2014/119/FUSP af 5. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. juli 2008 (OR. fr) 11895/08 PESC 941 COAFR 246 COARM 63 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FÆLLES HOLDNING om ændring af fælles holdning 2004/161/FUSP

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 87 Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke køretøjer konstrueret udelukkende til kørsel på skinner. 2. Ved?traktorer?

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER Den Europæiske Unions Tidende L 66/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 208/2014 af 5. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EU)

B RÅDETS FORORDNING (EU) 02017R1509 DA 16.10.2017 002.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af 30.6.2011 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2011 K(2011) 4598 endelig KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 30.6.2011 om spørgeskemaet 2012-2014 vedrørende Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere