Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrekøb lejeindtægt udgifter"

Transkript

1 - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb, hvor mangel på boliger til overkommelige priser i de større studiebyer giver forældre anledning til at overveje køb af en bolig til et studerende barn. Der er højsæson for sådanne forældrekøb i disse måneder. Ved overvejelser om køb af en lejlighed til barnet indgår de skattemæssige konsekvenser selvsagt med stor vægt. Også de omvendte forældrekøb vinder frem. Dette emne vil kort blive berør i det følgende. Har man valgt at købe en bolig i personligt regi med henblik på udlejning, etableres med købet en personligt drevet erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand. Dette gælder som udgangspunkt, uanset om boligen udlejes til et barn, til forældre eller til en helt fremmed. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved udlejning, herunder udlejning til en nærtstående, rejser en række spørgsmål, der omtales nærmere nedenfor. Som for alle andre virksomheder samler interessen sig om opgørelsen af dels de skattepligtige indtægter, og dels de fradragsberettigede udgifter. Sidenhen melder sig spørgsmålet om de skattemæssige konsekvenser ved salg af boligen. Denne problemstilling omtales næste weekend i disse spalter.

2 - 2 Indtægtssiden Indtægterne ved udlejning af en bolig omfatter den husleje, som lejeren betaler for at bruge boligen. Udlejeren (ejeren) skal beskattes af markedslejen for boligen. Er der tale om en fremmed lejer, der ikke er i familie med udlejeren, vil skattevæsenet ved opgørelsen af den skattepligtige lejeindtægt tage udgangspunkt i den aftalte leje som et udtryk for markedslejen. Er lejeren derimod i familie med udlejeren, er der ikke givet, at den aftalte leje svarer til markedslejen. Har eksempelvis forældrene ved udleje til et barn således aftalt en mindre leje eller måske slet ingen leje, vil skattevæsenet ved opgørelsen af den skattepligtige lejeindtægt - fastsætte en leje, der efter skattevæsenets opfattelse svarer til markedslejen for den pågældende bolig på de aftalte lejevilkår. Udlejeren skal altså beskattes af denne af skattemyndighederne fastsatte - fiktive leje, og kan fratrække de erhvervsmæssige udgifter ved boligens drift efter de almindelige regler, jf. herom nærmere nedenfor. Skattemæssigt har barnet modtaget en gave svarende til forskellen mellem markedslejen og den faktiske betalte leje. Den leje, som skattevæsenet fastsætter som markedslejen, kan som udgangspunkt ikke overstige den leje, som lovligt kan opkræves for lejligheden efter lejelovgivningens regler. I lejelovgivningen er fastsat regler, der sætter et loft over, hvad en udlejer kan kræve i leje for en bolig. Ved den skatteretlige lejefastsættelse må der naturligvis tages hensyn til disse regler, således at der ikke fastsættes en højere leje, end den leje, der lovligt kan opkræves efter lejelovgivningens regler om den maksimale leje, herunder reglerne om omkostningsbestemt husleje. I modsat fald ville en udlejer jo blive dårligere stillet ved udlejning til et familiemedlem end ved udlejning til en fremmed. Har man som udlejer ikke selv erfaringer med lejefastsættelsen for en bolig som den, der nu udlejes til f.eks. et barn, er det en god ide at kontakte en sagkyndig på området, f.eks. en ejendomsmægler eller ejendomsadministrator, der kan vurdere markedslejen for boligen på de vilkår, der er aftalt for lejeforholdet. Alternativt kan en udlejer anmode Huslejenævnet om at træffe afgørelse om den leje, som lovligt vil kunne opkræve for den

3 - 3 pågældende bolig. Denne mulighed for at anmode Huslejenævnet om en tilkendegivelse vedrørende den lovlige leje for boligen gælder dog kun for udlejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger. Da huslejen i sagens natur vedrører en flerårig periode, kan man ikke regne med, at en oprindeligt godkendt husleje også i alle de følgende år vil blive accepteret af skattevæsenet. Ved senere lejeforhøjelser skal de lejeretlige regler om udlejers adgang til at forhøje huslejen imidlertid ligeledes respekteres, både lejeretligt mellem parterne og i henseende til den skattemæssige lejefastsættelse. Det skal tilføjes, at stilles en bolig til rådighed for udlejerens forældre, gælder der i visse tilfælde særlige skatteregler. Det drejer sig nærmere om tilfælde, hvor et barn stiller en bolig til rådighed for ejerens eller dennes ægtefælles forældre, stedforældre eller bedsteforældre, og denne bolig findes i tilknytning til barnets egen bolig. Hvis barnet i denne situation skulle have svaret ejendomsværdiskat af boligen, hvis barnet selv havde benyttet boligen, og hvis en af forældrene m.v. er førtidspensionist, efterlønsmodtager, fleksydelsesmodtager eller har nået folkepensionsalderen, skal barnet så at sige kun betale ejendomsværdiskat vedrørende boligen. Betaler forældrene m.v. rent faktisk en leje for boligen, skal barnet kun beskattes af den del af en eventuel lejebetaling, der overstiger 250 pct. af ejendomsværdiskatten. Udgiftssiden Ved opgørelsen af indkomsten fra udlejning kan udlejer foretage skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt udgifter til ejendommens drift. Som eksempler på fradragsberettigede omkostninger vedrørende ejendommens drift peges i SKATs vejledning på bl.a. følgende udgiftstyper: Vand-, kloak- og renovationsafgifter Afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter Udgifter til skorstensfejer, snerydning og fejning Vedligeholdelsesudgifter, jf. nedenfor. Udgifter til forsikring af ejendommen

4 - 4 Kontingent til grundejerforening Ejendomsskatter Udgifter til administration og revisorbistand til regnskabet Forbrugsudgifter Er det aftalt mellem udlejer og lejer, at lejeren betaler et fast beløb til dækning af lejerens forbrug af lys, vand og varme, skal den samlede betaling fra lejeren indtægtsføres, og udlejeren kan samtidig fratrække forbrugsudgifterne. Betaler lejeren selv forbrugsudgifter, skal hverken disse betalinger eller disse udgifter medregnes i udlejerens skatteregnskab. Vedligeholdelsesudgifter Som nævnt ovenfor kan udlejeren fratrække udgifter til vedligeholdelse af boligen. Håndteringen af vedligeholdelses- og forbedringsudgifter vedrørende ejendommen er imidlertid ikke helt ukompliceret. I skatteretten sondres mellem på den ene side de fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter og på den anden side de ikke-fradragsberettigede forbedringsudgifter. De ikkefradragsberettigede forbedringsudgifter vil i stedet i mange tilfælde kunne tillægges anskaffelsessummen, således at en eventuel skattepligtig fortjeneste ved et senere salg af boligen reduceres tilsvarende. De fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter omfatter efter en principiel dom fra Højesteret fra 1958 kun udgifter, der er afholdt for at rette op på slid og ælde i den aktuelle ejers ejertid. Heroverfor står forbedringsudgifter, der karakteriseres som udgifter, der bringer ejendommen i en bedre stand end ejendommens stand ved ejerens overtagelse (køb) af ejendommen. Sondringen mellem de to begreber kan i nogle tilfælde være ganske vanskelig og har gennem årene givet anledning til en del tvister mellem skattevæsenet og skatteydere.

5 - 5 På baggrund af vanskelighederne med at fastslå, hvor stor en andel af afholdte udgifter til istandsættelse af en nyerhvervet ejendom, der har karakter af vedligeholdelsesudgifter, og hvor stor en andel der er forbedringsudgifter, følger skattevæsenet for nyerhvervede udlejede ejendomme en særlig praksis for godkendelse af vedligeholdelsesudgifter. Efter denne praksis, der betegnes som procentreglen, accepterer skattevæsenet for nyerhvervede udlejede én- og tofamilieshuse i de tre første ejerår i almindelighed kun fradrag for istandsættelsesudgifter inden for 35 pct. af den årlige lejeindtægt, eksklusive eventuelt varmebidrag. For udlejningsejendomme, herunder udlejede ejerlejligheder, godkendes i de tre første ejerår de et fradrag på højst 25 pct. af den årlige lejeindtægt. De fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter opgøres skønsmæssigt med udgangspunkt i de udgifter, der samlet er afholdt til istandsættelse af ejendommen efter erhvervelsen (dvs. udgifter til vedligeholdelse og forbedringer). Procentreglen kan dog ikke anvendes til at opnå fradrag for udgifter, der anses for forbedringsudgifter i forhold til ejendommens tilstand på det oprindelige opførelsestidspunkt. For så vidt det kan dokumenteres, at ejeren har haft større faktisk afholdte udgifter til vedligeholdelse, end hvad procentreglen fører frem til, kan ejeren opnår fradrag for samtlige disse udgifter. Ejendomsværdiskat Der skal ikke betales ejendomsværdiskat af boligen, medens boligen er udlejet. Handelsomkostninger ved køb Omkostningerne ved selve købet af boligen, herunder udgifter til eventuel bistand fra ejendomsmægler og advokat, retsafgifter, låneomkostninger m.v. kan som udgangspunkt ikke fratrækkes ved opgørelsen af indkomsten fra udlejning af boligen. Nogle af disse udgifter vil i stedet kunne anses som en del af anskaffelsessummen for boligen og kan derfor modregnes i en eventuel fortjeneste ved et senere salg af boligen, jf. herom nærmere den kommende artikel næste lørdag den 7. juni 2014.

6 - 6 Virksomhedsskatteordningen Vælger ejeren at anvende den såkaldte virksomhedsskatteordning ved beskatning af indkomsten fra udlejning af boligen, vil ejeren opnå fuld fradragseffekt vedrørende renteudgifter og løbende driftsudgifter. Mens renteudgifter som udgangspunkt kun kan fratrækkes med en lav skatteeffekt og uden virkning for topskatten gælder det ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, at udgifterne kan modregnes i lejeindtægten, og dermed med maksimal skatteeffekt. Giver virksomheden underskud, kan dette underskud fratrækkes i anden indkomst, herunder eksempelvis lønindkomst, efter særlige regler. Køb i selskabsform Har man købt en forældrekøbslejlighed gennem sit eget selskab, er det selskabet, der driver udlejningsvirksomheden. Det er følgelig selskabet, der skal beskattes af en markedsleje for boligen, ligesom det er selskabet, der har fradragsret for driftsomkostninger m.v. i forbindelse med udlejningsvirksomheden. Selve den omstændighed, at selskabet udlejer en bolig til f.eks. hovedaktionærens barn, kan imidlertid give anledning til, at hovedaktionæren beskattes efter de strenge regler om beskatning af hovedaktionærer af værdi af rådighed over en helårsbolig. Lejen beregnes efter disse regler i grove træk som 6 pct. af den del af boligens værdi, fastsat efter særlige regler, der andrager op til kr., og 8 pct. af det overskydende beløb. I nogle tilfælde vil den leje, der kan beregnes efter de skærpede regler for hovedaktionærer m.v., væsentligt overstige den leje, som boligen vil kunne indbringe på det fri marked. Hvis værdien af rådighed over en lejlighed opgjort efter de skærpede regler overstiger markedslejen for samme lejlighed, kan det medføre følgende, ikke helt logiske situation: Selskabet skal indtægtsføre en leje, der svarer til markedslejen for lejligheden, uanset om barnet rent faktisk betaler en sådan leje. Hovedaktionæren (forældrene) skal beskattes af forskellen mellem den skærpede, forhøjede leje og markedslejen altså beskatning af et fiktivt beløb.

7 - 7 o

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Dansk boligbeskatningset i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv

Dansk boligbeskatningset i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv Seminarer Stocholm 1999 økonomisk nasjonalrapport - dansk Dansk boligbeskatningset i ejendoms- og boligøkonomisk perspektiv af Jens Lunde lektor, cand. polit. Institut for Finansiering Handelshøjskolen

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere