Programindsats og effektmålinger i den regionale erhvervsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programindsats og effektmålinger i den regionale erhvervsudvikling"

Transkript

1 Programindsats og effektmålinger i den regionale erhvervsudvikling Debatoplæg Jens Henrik Haahr Martin Eggert Hansen November 2005 Teknologisk Institut

2 Indhold 1. En målrettet og målbar regional udviklingsindsats Effektmålinger logikken bag Indsatsområder for den regionale udviklingsindsats Overordnede programmål Outputs Målinger af resultater og effekter Anbefalinger...16

3 1. En målrettet og målbar regional udviklingsindsats Dette oplæg indeholder en række overvejelser og forslag om hvordan effektmåling af den fremtidige regionale udviklingsindsats kan tilrettelægges bedst muligt. Grundlaget for vores overvejelser og forslag er erfaringerne fra evalueringen af Mål 2 programmet, såvel som erfaringerne fra evalueringen af andre større udviklingsprogrammer, herunder Det Digitale Nordjylland og i en tidligere programperiode evalueringen af Mål 4 og ADAPT. Oplægget retter sig imod de regionale vækstfora, som bliver omdrejningspunktet i fremtidens regionale udviklingsindsats. Vækstforaene skal formulere en regional udviklingsstrategi, og skal prioritere anvendelsen af midler fra EUs strukturfonde i den enkelte region. EUs strukturfonde vil også i den kommende programperiode ( ) støtte forskellige former for udvikling igennem særlige programmer, dvs. et sammenhængende sæt af mål og midler, der sigter imod at løse et afgrænset sæt af samfundsmæssige problemer. Det program, som har størst umiddelbar relevans for de regionale vækstfora, får titlen Konkurrenceevne og Beskæftigelse. Landdistriktsprogrammet, der tilføres væsentlige midler i forbindelse med omstruktureringen af EUs landbrugspolitik, kan også blive relevant for de regionale vækstfora. Selv om hovedemnet er effektmålinger er vores overordnede pointe i dette oplæg, at gode og relevante effektmålinger kræver stort og tidligt forarbejde i tilrettelæggelsen af den samlede indsats. Mulighederne for gode og relevante effektmålinger forbedres, hvis der defineres præcise mål, både for programindsatsen og for outputs og resultater, og hvis der tidligt i indsatsen udvikles relevante indikatorer (dvs. måledimensioner), både i relation til programmål, outputs, resultater og effekter. Med andre ord udgør effektmålingen ét led i en samlet kæde, der starter med opstilling af klare mål. 2. Effektmålinger logikken bag Effektmålinger i forbindelse med udviklingsprogrammer Figur 1 nedenfor viser den samlede kæde af led hvori effektmåling indgår. Som figur 1 viser, forudsætter effektmåling et forarbejde på samtlige de trin, der indgår i en hensigtsmæssig gennemførelse af en programindsats for regional udvikling: 1. Identifikationen af det overordnede problemfelt/indsatsområde og overordnede mål. 2. Formulering af præcise mål for programmet; identifikation af indikatorer, som kan belyse graden af målopfyldelse. 3. Inputs: allokering af ressourcer til programmets forskellige komponenter. 4. Outputs: Igangsættelse af aktiviteter under programmet, registrering af outputs 5. Registreringer af resultater og effekter. 6. Feed-back: Ændringer i programindsatsen som følge af (manglende) effekter på det oprindelige problemfelt/indsatsområde. 3

4 Figur 1. Effektmålinger og programevalueringer Samfundsniveau Programniveau Evalueringsniveau Problemer / Indsatsområder Programmål Feed-back Resultater Inputs (finansiering mv.) Outputs (gennemførte aktiviteter) Effektivitet Effectiveness Nytte Effekter Som figur 1 viser, kan programmets effekter sættes i forhold til forskellige elementer. Når resultater og effekter af indsatsen sættes i forhold til de problemer, som indsatsen sigter imod at løse, får man informationer om den samlede samfundsmæssige nytte af programmet. Når resultater og effekter af indsatsen sættes i forhold til selve programmets målsætninger, får man informationer om programmets effectiveness. Når programmets inputs (de anvendte resurser mv.) sættes i forhold til outputs, de skabte resultater og den opnåede effekt, får man informationer om programmets effektivitet. Gode effektmålinger kræver et forarbejde På den baggrund er det klart, at effektmålinger bliver mere værdifulde, hvis resultaterne af målingerne kan sættes i forhold til noget. Resultaterne af effektmålinger bør kunne sættes overfor klare og relevante mål, og relevante indikatorer, dvs. måledimensioner, bør kunne belyse graden i hvilken forskellige mål er blevet opnået. Der kræves derfor et større forarbejde, hvis værdien af effektmålinger skal maksimeres, og hvis effektmålingerne skal kunne bidrage til en stadig læring mht. den bedst mulige måde at prioritere og gennemføre indsatsen. Forarbejdet omhandler både de overordnede mål for 4

5 programmet og indikatorer for overordnet målopfyldelse, og tiltag der sigter imod at skaffe den bedst mulige information til veje om både inputs, outputs og resultater. I de følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i hovedtrinene i figur 1 komme med forslag til forbedringer af effektmålingen af den regionale udviklingsindsats. Vi vil her inddrage erfaringer fra tidligere gennemførte evalueringer af forskellige former for programindsatser. 3. Indsatsområder for den regionale udviklingsindsats Første trin i tilrettelæggelsen af en god programindsats er identifikationen af det overordnede indsatsområde. Det bedste udgangspunkt for en effektiv programgennemførelse og en effektiv opfølgning på programmet i form af effektmålinger mv. er ud fra vores erfaringer: En klar beskrivelse af de regionale problemer, som den regionale udviklingsindsats skal være en reaktion på. Nogle klare og så vidt muligt realistiske politiske mål mht. afhjælpningen af disse problemer. I hvor høj grad skal disse problemer afhjælpes? Indenfor hvilken tidshorisont? Mål 2: SWOT analyse og brede indsatsområder I det eksisterende mål 2 program er indsatsområderne blevet identificeret igennem socioøkonomiske analyser og regionale SWOT-analyser (analyser af styrker, svagheder, muligheder og trusler). På den baggrund er der i de regionale programtillæg blevet peget på en lang række forskellige indsatsområder i det enkelte mål 2 område. 4. Overordnede programmål Andet trin i tilrettelæggelsen af en god programindsats er at definere overordnede mål for indsatsen. På baggrund af analysen af den regionale tilstand og af de overordnede politiske målsætninger om udviklingen af regionen, hvilke mål er det da at strukturfondsindsatsen specifikt skal sigte imod? Mål 2: Mange og brede mål Mål 2 programmet har i denne forbindelse været styret af en række forskellige og noget brede mål, dog under det overordnede, men samtidig meget brede mål om øget udvikling i de støttede områder. De mange og brede mål har den fordel, at der åbnes mulighed for en lang række aktiviteter. Derved mindskes risikoen for, at midlerne ikke bliver anvendt på grund af for lille efterspørgsel. Programmets indhold kommer derfor i høj grad til at blive præget af de indkomne ansøgninger. 5

6 Ulempen er på den anden side, at indsatsen bliver spredt over mange forskellige indsatsområder. Dertil kommer, at mange og brede mål gør det vanskeligt at følge op på, om de fastsatte mål nås, både på overordnet programniveau og på projektniveau. Top-down vs. Bottom Up: Behov for strammere prioritering Det er vores vurdering, at der vil være fordele i en noget skarpere prioritering af strukturfondsindsatsen i den kommende periode. Mål 2 programmet har i høj grad været et bottomup snarere end et top-down program, forstået på den måde at indholdet af programmet i meget høj grad er blevet bestemt af indholdet af de ansøgninger, der er kommet ind. Erfaringerne fra mål 2 programmets gennemførelse peger på, at der er reelle synergieffekter ved mere koncentrerede indsatser. Demonstrationseffekterne vil sandsynligvis også være tydeligt større, hvis indsatsen bliver tematisk mere koncentreret og derved også mere synlig. Endelig vil færre og mere præcise mål gøre det lettere at overvåge og følge op på indsatsen, både på programniveau og på projektniveau. Hvis de forventede effekter udebliver, kan indsatsen derved også mere effektivt tilpasses. En skarpere prioritering af den indsats, som finansieres af EUs strukturfondsmidler, vil således have den fordel, at der skabes muligheder for en tættere kobling mellem det strategiske niveau, det taktiske niveau og projektniveauet i den regionale erhvervsudvikling. Færre og mere præcise mål og en lidt højere grad af topstyring af indsatsen bør dog ikke ændre på det grundlæggende bottom-up princip: At det er ansøgere med lokalkendskab, som udformer forslag til, hvordan der kan gennemføres aktiviteter, der kan medvirke til at nå ét eller flere af de overordnede mål. Ideelt set bør programmets mål efter vores vurdering være så præcise, at det enkelte projekt kan holdes op imod dem: Hvilke eller hvilket af programmets overordnede mål er det, det enkelte projekt ønsker at bidrage til? Der bør udvikles indikatorer ifm. hvert programmål Ligesom det er vigtigt, at målene er klare og entydige, er det vigtigt, at der i tilknytning til det enkelte mål er defineret indikatorer (dvs. måledimensioner), som kan belyse graden af målopfyldelse. Hvis et mål er at øge beskæftigelsen og omsætningen i turisterhvervet med et antal procent, vil de relevante indikatorer f.eks. kunne være antal fuldtidsbeskæftigede i turisterhverv og den samlede omsætning i turisterhvervene i regionen. Hvis et programs mål er brede og flertydige hæmmer dette muligheden for efterfølgende fastlægge hvorvidt programmet har været succesfuldt. Dette blev f.eks. konkluderet i evalueringen af programmet Det Digitale Nordjylland 1, som bl.a. opstillede mål om at realisere Danmarks første netværkssamfund og at afprøve mulighederne i netværkssamfundet. Programmets mål bar præg af en splittelse forståelsen af programmet som (1) et initiativ med fokus på den brede anvendelse og implementering af IT, (2) som et IT F&U-program, der skulle løfte regionen forskningsmæssigt og erhvervspolitisk, eller (3) 1 Evaluering af Det Digitale Nordjylland, gennemført af Teknologisk Institut for Videnskabsministeriet

7 som et initiativ, der i høj grad var tænkt som et eksperimenterende program, hvor det derfor kunne være vanskeligt fra begyndelsen at opstille præcise og operationelle mål. 5. Outputs Output-indikatorer er måledimensioner, der belyser arten og omfanget af den aktivitet, som sættes i gang indenfor rammerne af et program. Output-indikatorer er et vigtigt instrument til at belyse effektiviteten i programmet: Hvor stor en effekt har man opnået pr. outputenhed? Indikatorer for output er desuden vigtig i forbindelse med den løbende overvågning af indsatsen skrider den frem som planlagt? Potentiale i bedre typeinddeling af projekterne På baggrund af vore erfaringer fra evalueringen af mål 2 programmet vurderer vi, at fremtidige output-indikatorer kan forbedres på et vigtigt punkt: Der er behov for en bedre typeinddeling af de projekter, som sættes i gang indenfor rammerne af strukturfondsindsatsen. En god typeinddeling af kan tilgodese både monitering (m) og effektmåling (e) og give programmyndigheder og alle øvrige interessenter svar på følgende spørgsmål: 1. Hvordan fordeler programmets tilsagn sig på forskellige projekttyper? (m) 2. Hvor mange projekter er igangsat opdelt på typer? (m) 3. Hvilke effekter har de forskellige projekttyper? (e) 4. Hvilke projekttyper har de største virkninger/effekter (e) Den eksisterende typeinddeling og projektdatabase for regionalfondsprojekter kan forbedres Den eksisterende projektdatabase på hvor man kan finde samtlige regionalfondsprojekter opdelt geografisk og på typer, er et godt skridt i den rigtige retning. Den nuværende typeinddeling af projekter under mål 2 programmet kan dog forbedres, så der skabes bedre muligheder for sammenholde de igangsatte projekttyper med programmets målsætninger/strategi og de opnåede effekter. Med hensyn til projektdatabasen som overbliksskabende redskab ved effektmåling skelner databasens opdeling blot mellem 4 typer af projekter: offentlige anlægsprojekter, offentlige udviklingsprojekter og private anlægsprojekter hhv. private udviklingsprojekter. Herudover er det muligt at udvælge projekter på emneord. Men disse emneord udgør en meget lang detaljeret liste der i alfabetisk orden - vedrører alt lige fra badeland og campingpladser til væksthuse og zoologiske haver. De mange forskellige emneord udgør en blanding af mål (f.eks. meromsætning og områdeprofilering ) og virkemidler (f.eks. strategiudvikling og rådgivning ). En fremtidig typeinddeling af projekter bør sondre mellem projekters mål og virkemidler. Socialfondens typeinddeling af projekter mere formålsorienteret Socialfonden har tilsvarende en projektdatabase på Sammenlignet med Regionalfonden er projekterne mere typeopdelt efter deres formål, nemlig: 7

8 -Udvikling af Den Aktive Arbejdsmarkedspolitik -Fremme af lige muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet -Kompetenceudvikling -Udvikling af en iværksætter- og innovationskultur Dette er en fordel i forhold til Regionalfondens opdeling. Dog er Socialfondens typeopdeling efter disse 4 prioriteter forholdsvis overordnet, og i relation til effektmåling er der derfor givetvis behov for en yderligere opdeling af mål og virkemidler. Forslag til principper for fremtidig typeinddeling af projekter Vi foreslår, at man i fremtiden, for både regionalfonds- og socialfondsprojekter, etablerer en typeinddeling af projekterne efter følgende principper: 1. Ansøgte projekter typeinddeles efter hvilke(t) mål de ønsker at fremme og med hvilke(t) virkemidler. På baggrund af ansøgernes projektbeskrivelser typeinddeles projekterne efter hvilke(t) mål de ønsker at fremme (f.eks. øget turisme, bosætning, styrkelse af konkurrenceevne m.v.) og med hvilke virkemidler (erhvervsservicecenter, etablering af IT-infrastruktur, jobrotation). Som beskrevet i afsnit 4 skal programmets mål være så klare (evt. opstillet i listeform med numre), at projekterne kan henvise direkte til dem. 2. For kompetenceudviklingsprojekter kan der også foretages en inddeling i hvilket emneområde kompetenceudviklingen vedrører. Emneopdelingen skal ikke være for detaljeret, men f.eks. sondre mellem IT-kompetencer, kommunikation & samarbejde, produktions/procesteknologi, salg/markedsføring m.v. Projekternes mål bør så vidt muligt direkte afspejle ét eller flere af programmets overordnede mål i den enkelte region. 3. Typeinddelingen af projekterne foretages efter projektansøgningerne er modtaget. (f.eks. det første års ansøgninger.) Typeinddelingen skal således ikke være på forhånd definerede kategorier, som ansøgeren skal indplacere sig i. 4. Typeinddelingen af projekterne foretages en central instans på tværs af alle regioner. Den centrale instans (evt. en ekstern evaluator) opbygger og vedligeholder en database over projekterne. I databasen sammenkædes oplysninger om projektets finansiering og budget med oplysninger om mål og virkemidler. Bedre typeinddeling: Bedre feed-back om virkemidlers effektivitet En sådan typeinddeling af projekter vil give bedre grundlag for efterfølgende at analysere hvilke projekttyper og virkemidler, der har de største effekter. Et eksempel er turismeprojekter. De kan alle have formål i retning af at styrke turismen opgjort som antallet af besøgende eller sæsonudvidelse i uger mv. Men samtidig kan de gøre brug af vidt forskellige virkemidler for at nå disse mål. Virkemidlerne kan f.eks. være kompetenceudvikling af personale, udvikling af nye produkter, styrkelse af markedsføring, eller anlægsinvesteringer i havne, campingpladser eller hoteller. Projektdatabasens oplysninger om mål og virkemidler vil kunne sammenholdes med data om projekternes effekter. Der kan dermed opnås kvalitativt bedre informationer om mulige årsager til effekterne af forskellige typer af projekter. 8

9 Typeinddeling af projekter efter formål gør det også muligt at formulere mere målrettede evalueringskriterier. Når vi ved hvilke(t) formål projektet søger at fremme, er det nemmere efterfølgende at målrette evalueringens dataindsamling. Typeinddelingen vil endelig kunne give overblik over, hvor meget de enkelte mål er blevet tildelt af programmets økonomiske resurser. Ligeledes vil den enkelte region have udbytte af at kunne sammenligne effekter af projekttyper med andre regioner. Projektansøgeres vurderinger af indhold/virkninger kan ikke stå alene En række outputindikatorer opgøres i det eksisterende mål 2 program på baggrund af projektansøgernes beskrivelser af, hvorvidt projektet rummer elementer/effekter mht. miljø, F&U og ligestilling. Herefter opgøres outputindikatorer eksempelvis således: Antal projekter med F&U Antal projekter med IT/ITK Antal projekter med miljøvirkning Antal projekter med ligestillingsvirkning Der kan være hensigtsmæssigt at fastholde det princip, at projektansøgere beskriver, hvorvidt projektet rummer forskellige konkrete typer af aktiviteter eller forventede virkninger. Disse beskrivelser indgår blandt andet i vurderingen af, om det enkelte projekt skal tildeles støtte. Dog mener vi, at projektansøgernes beskrivelser af projekters forventede indhold og virkninger ikke på alle områder kan stå alene, da de ofte kan vise sig at være for upræcise. Mht. F&U viste midtvejsevalueringen af mål 2 programmet for eksempel, at antallet af projekter med F&U var så højt, at det repræsenterede en målopfyldelse på %. Mht. projekters forventede miljøvirkninger, hvor projektansøgeren dels skal vurdere hvori miljøeffekten består (arbejdsmiljø, ydre miljø herunder luft, vand m.v.) og dels hvorvidt effekten er neutral, positiv eller negativ, viste 2005-evalueringen, at langt de fleste projekter angiver positive miljøvirkninger. Samtidig var antallet af projekter med positive miljøvirkninger lavere på Sydfyn end i andre regioner. Det skyldes, at der sker en ekstra miljømæssig vurdering af projekterne i Amtets tekniske forvaltning. Hvor der stilles krav om, at projektansøgerne skal beskrive projekters indhold eller forventede virkninger på områder, der kræver en særlig teknisk eller specialiseret indsigt, bør projektansøgningerne passere en instans, der nærmere vurderer hvorvidt og hvordan et givet projekt rummer de nævnte elementer, hvorefter projektets outputoplysninger endeligt føres ind i en projektdatabase. Problematisk outputindikator om IT/IKT Hvis fremme af anvendelsen af IT/IKT i nye sammenhænge indgår som et af målene for den kommende strukturfondsindsats i den enkelte region, kan det være hensigtsmæssigt at få opgjort i hvilken sammenhæng projekterne gør brug af IT. Hvorvidt et projekt har IT/ITK profil eller ikke, som er den eksisterende indikator på området, er dog efter vores vurdering en for bred og simpel outputindikator, som i for høj grad overlader det til ansøgeren at beskrive projektets IT-profil. Der kan her være behov for på en enkel måde at typeopdele, hvorledes IT indgår i projektet. F.eks. hvorvidt projektet omfatter. 9

10 Ny/øget anvendelse af IT i produktion/forretningsprocesser IT-anvendelse i produkt/service (f.eks. on-line selvbetjening m.v.) Styrkelse af medarbejdernes IT-kompetencer En sådan typeopdeling vil gøre det nemmere efterfølgende i en effektmåling at belyse hvilke typer IT-projekter, der har de største effekter. Kvantificeringen af resultat- og outputindikatorer kan udvikles Kvantificeringen af programmets output og resultater udgør et vigtigt element i vurderingen når dets effekter skal vurderes og sammenholdes med ressourceforbruget. Strukturfondsindsatsens kvantificering af output og resultater kan udvikles så det mere nuanceret opgøres, hvad programmets ressourcer omsættes til. Hovedidéen er, at man for forskellige projekttyper fastlægger indikatorer, som kan kvantificere projektets aktiviteter. Nogle eksempler: 1) Med hensyn til kompetenceudviklingsprojekter opgøres output og resultater i det nuværende mål 2 program i form af antal kursusdeltagere. Denne outputindikator kan udvikles så følgende opgøres: Antallet af udbudte kursusdage/timer i det enkelte projekt Forventet antal kursusdeltagere/virksomheder i målgruppen Antal opnåede kursusdeltagere/virksomheder, som har gennemført kurset Antallet af gennemførte kursusdage/timer i det enkelte projekt - fordelt på køn Antallet af kursusdage/timer pr. deltager En sådan indsamling af output-oplysninger vil bl.a. muliggøre en opgørelse af dækningsraten af den udbudte kompetenceudvikling og hvor mange kursusdage og timer de økonomiske midler er omsat til evalueringen af mål 2 programmet viste, at programmet allerede nu har overopfyldt sine målsætninger for antallet af kursusdeltagere. (ca igennem kursusforløb). Selvom det er positivt at målet er overopfyldt, mangler man oplysninger, der gør det muligt at sammenholde antallet af deltagere med den udbudte volumen af kursusdage/timer og det forventede/potentielle antal kursusdeltagere/ virksomheder i målgruppen. 2) Det samme princip vil også kunne anvendes ved projekter, som arbejder med overførsel af viden/teknologi til SMV er. Eksempler på sådanne projekter i det eksisterende mål 2 program er Etablering af forskernetværk v/aalborg Universitet, Innovation og teknologisk nyskabelse i SMV'er i Viborg Amt og Kompetencecenter Hobro. For sådanne typer af projekter kan følgende opgøres: a) Hvilke virksomhedstyper/brancher henvender projektet sig til? b) Hvor mange virksomheder omfatter projektets målgruppe i regionen? c) Hvor mange virksomheder har benyttet tilbudet? Pkt. a-b vil typisk være spørgsmål, der afdækkes i projektansøgninger eller i foranalyser og forprojekter for senere anlægsinvesteringer. Pkt. c vil være data som indsamles efter 10

11 projekters afslutning i form af effektvurderingsskemaer eller survey i forbindelse med evaluering. 3) Det samme princip vil kunne anvendes i projekter, som henvender sig til iværksættere. F.eks. projektet Nordjysk Iværksætter Netværk. For sådanne iværksætterprojekter vil følgende kunne søges kvantificeret som output: a) Hvor mange iværksættere henvender projektet sig potentielt til? b) Hvor mange iværksættere har benyttet projektets faciliteter/rådgivningstilbud? c) Hvor mange timers rådgivning har projektet produceret/afsat? 3) Tilsvarende kan det i projekter, der retter sig mod innovation i SMV er søges kvantificeret, hvor meget virksomhederne forbindelse med projektet investerer i innovation, f.eks. a) Antal timer købt rådgivning, som SMV er modtager b) Antal forskere (f.eks. phd ere) som er relateret til projekterne c) Antal formaliserede samarbejdsrelationer mellem SMV er og forsknings/vidensinstitutioner Projekterne ovenfor er som nævnt kun eksempler på områder, hvor kvantificeringen kan udvikles. I en fremtidig regional udviklingsindsats anbefales det at gennemtænke, hvorledes kvantificerbare output- og resultatindikatorer kan udvikles for alle projekttyper. 6. Målinger af resultater og effekter Analyser af resultater og effekter belyser det outcome, som outputs har ført til. Hvis output er gennemførelse af X kurser af X dages varighed med X deltagere kan resultatet for eksempel være bedrede læsefærdigheder for deltagerne, mens effekterne kan være en højere beskæftigelsesfrekvens, andet job, højere løn eller lignende for deltagerne. Effekter omfatter i denne sammenhæng enhver virkning programmet medfører af både direkte og indirekte art på både kortere og længere sigt. Vurderinger spillede stor rolle i måling af resultater og effekter i Mål 2 I evalueringen af mål 2 programmet blev analysen af resultater og effekter i høj grad baseret på vurderinger fra projektlederne, dels i form af projektledernes indberetninger til Erhvervs- og Byggestyrelsen om skabte/bevarede job m.m., dels i form af gennemførelsen af survey-undersøgelser, hvor projektlederne blev bedt om at vurdere effekterne af det enkelte projekt på forskellige områder. Vurderinger må nødvendigvis spille en stor rolle Der vil altid kunne stilles spørgsmålstegn ved vurderinger. Overdriver projektlederne deres resultater? Kan kursusdeltagere selv vurdere deres udbytte? Overfor disse berettigede indvendinger står dog ét afgørende argument: Resurser. Det er ofte forbundet med mindre omkostninger at anvende projektledere som nøgleinformanter, end at eksterne evaluatorer eller andre i overensstemmelse med gængse videnskabelige normer foretager så vidt muligt neutrale observationer af individers og organisationers adfærd, resultater mv. 11

12 Dertil kommer et metodisk argument: Det er som oftest den enkelte projektleder, den enkelte projektdeltager mv. der er den, som har det bedste kendskab til det konkrete udbytte og de konkrete effekter. Som nævnt kan der dog være tilfælde, hvor der kræves en særlig ekspertindsigt for at kunne vurdere projektindhold, resultater og effekter. Vi vurderer derfor, at vurderinger også vil skulle spille en stor rolle i målinger af resultater og effekter af den fremtidige strukturfondsindsats. Som nævnt ovenfor kan uafhængige ekspertvurderinger også med fordel indgå på områder, hvor det kan være problematisk at forudsætte, at projektledere eller projektdeltagere har den fornødne viden. F.eks. er uafhængige ekspertvurderinger efter vores vurdering relevante ifm. f.eks. forhold såsom projekters miljømæssige effekter og deres forsknings- og udviklingsindhold. Projektlederes effektvurderinger ikke tilstrækkelige i fremtidens projekter Mål 2 projekter har i stigende grad karakter af rammebetingelsesprojekter, etablering af kompetenceklynger og såkaldte brobygningsprojekter, hvor vidensoverførsel, udvikling og netværksdannelse søges fremmet for en flerhed af virksomheder. Et eksempel herpå er rammeprojekterne i Viborg Amt, herunder f.eks. projektet Viva, som omfatter ordningerne Chef til Leje og Kompass. Sådanne rammeprogrammer, hvor de regionale myndigheder eller en anden type aktør er projektleder på et større program, og hvor virksomheder kan deltage i form af mindre delprojekter, bliver måske en mere udbredt projektform i fremtiden. Da projekter i stigende grad omfatter en flerhed af virksomheder bliver det vanskeligere metodisk for en projektleder at kunne overskue og opgøre projektets effekter i virksomhederne. En række af de foreslåede indikatorer på projektniveau i bilag 3 (bilaget til den udsendte invitation til seminaret d. 31. oktober), angår kvalitative forhold såsom udvikling af virksomhedens organisation, styrkelse af samarbejdet med andre virksomheder m.v., som forudsætter internt kendskab til den enkelte virksomhed. En vurdering af sådanne forhold vil i princippet kræve, at den enkelte virksomhed spørges. Inddragelse af projektdeltagere i effektvurderinger På den baggrund foreslår vi, at den fremtidige effektmåling, som baseres på inddragelse af vurderinger, søges videreudviklet efter følgende principper: 1. For projekter, der omfatter et større antal virksomheder/institutioner, indføres der i effektmålingen en ny type informant projektdeltagere. Et eksempel herpå kunne være Nordjysk Iværksætter Netværk. Her vil det være relevant at spørge de virksomheder, som har benyttet de rådgivningstilbud projektet har udbudt. Et tilsvarende princip kan også anvendes ved kompetenceudviklingsprojekter. Her vil de kursusdeltagere/ virksomheder, der har benyttet et givent tilbud og gennemført kompetenceudvikling kunne have status af projektdeltagere. 2. Hvilke projektdeltagere, der skal spørges, indberettes af projektlederen ved projektets afslutning til relevante programmyndighed. Effektevalueringen bør kun omfatte de deltagere, der har været udsat for den fulde intervention. Virksomheder/kursusdeltagere som er faldet fra undervejs kan derfor evt. sorteres fra af projektlederen. 12

13 3. Både projektlederen og projektdeltagerne besvarer i forbindelse med effektmåling et effektvurderingsskema (ved spørgeskema/interview). Begge parter vurderer gennemgående de samme effektspørgsmål (f.eks. antallet af skabte job m.v.). Dermed kan projektlederens vurdering sammenholdes med projektdeltagernes vurderinger, der kan aggregeres. Derudover vurderer projektlederen også opfyldelsen af projektets resultatindikatorer, herunder hvilket antal deltagende virksomheder projektet opnået i forhold til sine forventninger m.v. Det samme gør sig gældende mht. kompetenceudviklingsprojekters dækningsrate jf. afsnit 5 ovenfor. 4. Indsamlingen af effektdata fra projektdeltagerne bør foretages af en central instans, evt. med bistand fra en ekstern evaluator. Denne fremgangsmåde vil kunne give mere dækkende og troværdig viden om effekterne i de mange virksomheder, der deltager i programmets projekter. Oplysninger om projektdeltagerne belyser netværkseffekter Derudover kan indsamlingen af oplysninger om projektdeltagere give vigtig viden sig selv om programmets sprednings- og netværkseffekt i form af oplysninger om antallet og arten af virksomheder, der deltager i programmets projekter. En række af de foreslåede indikatorer for projektniveauet i bilag 3 (bilaget til den udsendte invitation til seminaret d. 31. oktober) fokuserer netop på indikatorer for hvor godt et givent projekt formår at skabe netværk og synergi: Skaber øget interesse for virksomhedsetablering, Tiltrækker nye aktører og aktiviteter til regionen, Forbedre muligheder for etablering af nye typer af virksomheder, Samvirkning/ synergi med andre regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. At opgøre hvor mange deltagere (virksomheder, institutioner, kursusdeltagere), programmets projekter formår at nå, er dermed i sig selv en vigtig indikator. Udvælg og målret effektindikatorer efter projekttype Hvilke projekter skal spørges om hvad i forbindelse med effektvurderinger? At målrette relevante effektspørgsmål til de enkelte projekter er vanskeligt, da de har så stor variation i deres karakter og indhold. I det eksisterende mål 2 programs projektdata og evalueringer spørges det enkelte projekt om en lang række typer af effekter - og det er ikke en farbar vej at det enkelte projekt skal besvare flere effektspørgsmål end de gør nu. Derimod foreslår vi, at det enkelte projekt kun skal besvare effektspørgsmål, der er relevante i forhold til dets type, dvs. de(t) mål det søger at fremme. Dette betyder dog samtidig at det samlede antal effektindikatorer for programmet bliver større, da der skal udvikles mere specifikke spørgsmål for de enkelte typer af projekter. Dette kan ske således: 1. Jf. afsnit 5 ovenfor foreslår vi at igangsatte projekter i en database typeopdeles efter hvilke(t) formål de søger at fremme. 2. Til de enkelte formål er der udviklet særskilte sæt af effektindikatorer/spørgsmål. Eksempel på et formål kunne være: At øge iværksætteri. Hertil udvikles derfor indikatorer, som fokuserer på antallet af iværksættere, der har benyttet et givent tilbud, 13

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere