Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:"

Transkript

1 Frederikssund Kommune Torvet Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: P M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter NaturErhvervstyrelsen har den modtaget Frederikssund kommunes ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter under 280 mio. kr. puljen og truffet afgørelse om, at der kan meddeles tilsagn om tilskud til gennemførelse af et projekt med titlen Genopretning af Hagerup Sø jf. nedenstående tilsagn. Tilsagnet vedrører et projekt om planlægning af natur- og miljøprojekter. Tilsagnet meddeles i henhold til bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur- og miljøprojekter samt bekendtgørelse nr. 317 af 29. marts 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter. Når der i dette brev og i tilsagnet henvises til bekendtgørelsen, henvises der til ovenstående 2 bekendtgørelser. Tilsagnet fremsendes med NaturErhvervstyrelsens underskrift. Frederikssund kommune skal underskrive tilsagnet og sende det retur til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger. Hvis dette ikke sker, bortfalder tilsagnet. Der er søgt om tilskud til følgende omkostninger: Udgifter til information og offentlighed Udgifter til service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand (800 timer á kr. 800) Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet (200 timer á kr. 450) Udgifter til investeringer i materialer Udgifter til projektrapportering Udgifter i alt Afgørelse om tilsagn NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé 9 Tel DK-6270 Tønder

2 2 Udgifter til information og offentlighed Udgifter til service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand (800 timer á kr. 800) Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet (200 timer á kr. 450) Udgifter til investeringer i materialer Udgifter til projektrapportering Udgifter i alt Der kan ydes et tilskud på maksimalt kr ,00. Tilskud ydes med 50 procent af de tilskudsberettigede omkostninger, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Tilskuddet udgør alene midler fra EU. Tilskuddet skal suppleres af offentlige nationale midler, som udgør 50 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Det er på ansøgningstidspunktet oplyst, at den offentlige nationale medfinansiering kommer fra Frederikssund kommune. Særlige bemærkninger Bemærk at værdien af tilsagnshavers eget arbejde ikke er tilskudsberettiget, jf. 30, stk. 2. I forbindelse med udgifter til Konsulentbistand og udgifter til Løn til tilsagnshavers personale kan der således alene ydes tilskud til konsulentbistand og arbejde, der ikke er udført af tilsagnshaver selv. Bemærk at udgifter til løn til tilsagnshavers personale kun er tilskudsberettiget i henhold til 25, stk. 2, nr. 1-3, hvis udgifterne kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokumentation og disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder, og arbejdet, som udgiften vedrører, ikke er udført før tilsagnshavers underskrivelse af medsendte tilsagn, medmindre NaturErhvervstyrelsen har givet en igangsætningstilladelse, hvorved udgifter afholdt efter modtagelse af igangsætningstilladelsen er tilskudsberettigede. Projektbeskrivelse Indholdet i projektet er beskrevet i ansøgningen og i tilsagnet under punkt 2 Projektet. Projektperiode Projektet kunne påbegyndes den og skal være afsluttet den

3 3 Projektet skal udføres inden for projektperioden, ligesom alle udgifter skal være afholdt inden for projektperioden. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 6 måneder efter, at projektperioden er udløbet, jf. 35, stk. 3 i bekendtgørelsen. Ved afholdte udgifter forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse fra NaturErhvervstyrelsen eller har modtaget tilsagnet. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er passeret. Betingelser for tilskud Betingelserne for at opnå tilskud er nærmere beskrevet i punkterne 8 og 9 i tilsagnet. Betingelserne skal overholdes, for at tilskud kan udbetales. Tilsagnet vil blive brugt som administrationsgrundlag, hvorfor Frederikssund kommune opfordres til at sætte sig grundigt ind i indholdet heraf. Skattemæssige konsekvenser for tilsagnshaver Tilskudsbeløbet er skattepligtig indkomst og vil blive indberettet til skattemyndighederne af NaturErhvervstyrelsen. Underskrivelse af tilsagnet Det følger af 24 i bekendtgørelsen, at det er en betingelse for tilskud, at Frederikssund kommune underskriver tilsagnet og returnerer dette til NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud, Pionér Allé 9, 6270 Tønder. Det underskrevne tilsagn skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 4 uger efter, at Frederikssund kommune har modtaget dette brev. Hvis dette ikke sker, bortfalder tilsagnet. Klagevejledning Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget. Klagen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé Tønder Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med NaturErhvervstyrelsens kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen.

4 4 Vedlagt materiale Dette afgørelsesbrev er vedlagt: Originalt tilsagn, som skal underskrives og returneres til NaturErhvervstyrelsen. Såfremt Frederikssund kommune måtte have spørgsmål til det fremsendte, er Frederikssund kommune velkommen til at rette henvendelse til Center for Projekttilskud. Med venlig hilsen Jette Matzen Nielsen Center for Projekttilskud Tlf.:

5 Tilsagn om tilskud til natur- og miljøprojekter Tilsagn i medfør af bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur- og miljøprojekter samt bekendtgørelse nr. 317 af 29. marts 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter. 1. Tilsagnshaver (tilskudsmodtager) Navn: Frederikssund Kommune CVR nr.: Adresse: Torvet 2, 3600 Frederikssund Tlf.nr.: Projektnavn: Genopretning af Hagerup Sø Journalnr.: P M Projektet Tilsagnet vedrører et projekt om planlægning af natur- og miljøprojekter. Ansøger har ved ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter godtgjort, at kriterierne i henhold til ovennævnte bekendtgørelser er opfyldt. NaturErhvervstyrelsen har godkendt ansøgningen, som i alt omfatter ca. 190 ha. Tilsagnet er givet under de forudsætninger at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i såvel ansøgningen som i nærværende tilsagn med efterfølgende godkendte ændringer, og at betingelserne i førnævnte bekendtgørelser opfyldes. Projektbeskrivelse: Skabelse af et større sammenhængende naturområde for bevarelsen af dyre- og plantearter. Formålet er at belyse forskellige muligheder og udformninger, identificere synergier og besparelsesmuligheder mellem en række planlagte indsatser. Planlægningen vil også beskrive forhold, som potentielt kan forhindre projektets gennemførelse, hvis de ikke imødegås. Beskrivelse af 2-3 scenarier for en kommende vandstand i Hagerup Sø, der hver indeholder: o Biologisk forundersøgelse o Jordbundsforhold og potentiale for tilbageholdelse af N og P o Teknisk forundersøgelse o Vurdering af mulighederne for at forbedre de rekreative værdier i området og oplandet o Ejendomsmæssig forundersøgelse Planlægningsfasen indeholder også vurdering omkring mulige påvirkninger af eksisterende forhold. NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé 9 Tel DK-6270 Tønder

6 2 3. Projektperiode Projektet kunne påbegyndes den og skal være afsluttet senest den Ifølge 35, stk. 3 i bekendtgørelsen skal den afsluttende udbetalingsanmodning være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 6 måneder efter, at projektet senest skal være afsluttet. I henhold til 35, stk. 3, 2. pkt. kan NaturErhvervstyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra 6 måneders fristen. Afslutningsdatoen den , eller en eventuel senere godkendt afslutningsdato, jf. 31 i bekendtgørelsen, er absolut. NaturErhvervstyrelsen kan således ikke godkende en ansøgning om projektændring, herunder ansøgning om ændring af projektets slutdato, modtaget efter den eller efter en eventuel senere afslutningsdato, jf. 31 i bekendtgørelsen. Tilsagnsperioden kan maksimalt godkendes til at strække sig over 3 år fra tilsagnsdatoen den , jf. 16, nr. 2 i bekendtgørelsen, medmindre NaturErhvervstyrelsen dispenserer herfra. 4. Tilskuddets størrelse I henhold til bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter er følgende tilskudsberettigede udgifter omfattet af tilsagn om tilskud: Udgifter til information og offentlighed Udgifter til service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand (800 timer á kr. 800) Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet (200 timer á kr. 450) Udgifter til investeringer i materialer Udgifter til projektrapportering Udgifter i alt Der kan ydes et tilskud på maksimalt kr ,00. Tilskud ydes med 50 procent af de tilskudsberettigede omkostninger, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Tilskuddet udgør alene midler fra EU. Tilskuddet skal suppleres af offentlige nationale midler, som udgør 50 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Det er på ansøgningstidspunktet oplyst, at den offentlige nationale medfinansiering kommer fra Frederikssund kommune.

7 3 Det samlede tilsagnsbeløb er beregnet med udgangspunkt i de enkelte budgetposter, og beløbet kan ikke forhøjes. Enhver omfordeling af enkelte budgetposter skal konkret begrundes og godkendes af NaturErhvervstyrelsen, jf. punkt 11 i tilsagnet. 5. Udbetaling af tilskud Reglerne herom findes i kapitel 9 i bekendtgørelsen. Ifølge 35, stk. 2 kan tilskuddet udbetales i op til 3 rater, og udbetalingen sker efter 34 på grundlag af en opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. De afholdte udgifter skal kunne dokumenteres. Udbetalingsanmodningen skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet. Som bilag skal vedlægges originale fakturaer samt dokumentation for at fakturaen er betalt. Dokumentation herfor kunne være kvitteringer eller bankudskrifter. Udbetalingsanmodningen fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen eller via hjemmesiden: I forbindelse med udbetaling skal tilsagnshaver erklære, at alle nødvendige tilladelser er indhentet og alle relevante miljø- og lovkrav er opfyldt. Herunder skal tilsagnshaver erklære, at reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, er overholdt. Afsluttende udbetalingsanmodning skal ifølge 35, stk. 3 være modtaget hos NaturErhvervstyrelsen senest 6 måneder efter, at projektet senest skal være afsluttet. Den afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport. Projektrapporten skal indeholde en redegørelse for det gennemførte projekt, herunder en redegørelse for om og hvordan projektet opfylder formålet med bekendtgørelsen efter bekendtgørelsens 2, og om og hvordan projektet stemmer overens med tilsagnets punkt 2. Projektrapporten skal også indeholde dokumentation for offentlig information om projektet. Derudover kan rapporten med fordel indeholde fotodokumentation. NaturErhvervstyrelsen har i henhold til 34 i bekendtgørelsen fastsat, at der ved udbetaling af tilskud til løn til tilsagnshavers personale skal dokumenteres ved fremlæggelse af lønsedler, at den i ansøgningen beregnede løn svarer til den faktiske løn. Derudover skal der foreligge betalingsdokumentation i form af udtræk fra et lønningssystem, samt dokumentation for tidsforbruget i form af udtræk fra et tidsregistreringssystem. Den afsluttende udbetaling skal vedlægges en kopi af den projektansættelseskontrakt, der i henhold til tilsagnets punkt 6 skal foreligge for hver medarbejder. Dokumentationen skal indsendes i forbindelse med anmodning om udbetaling. [anvendes hvis der er givet tilskud til løn til tilsagnshavers personale] Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, der er registreret som Nemkonto.

8 4 Såfremt betingelser for udbetaling af tilskud i tilsagnets punkt 9 ikke er opfyldt, bortfalder tilsagnet, og tilskud udbetales ikke. Allerede udbetalte rater af tilsagnsbeløbet kan NaturErhvervstyrelsen kræve tilbagebetalt jf. 37, stk. 3 i bekendtgørelsen. 6. Tilskudsberettigede udgifter Tilskudsberettigede projektudgifter til planlægning af natur- og miljøprojekter kan, jf. 25 i bekendtgørelsen, omfatte (opstillet i henhold til bekendtgørelsens nummerering) 1. udgifter til information og offentlighed for så vidt angår aktiviteter, der ikke vedrører information om den offentlige medfinansiering af projektet og offentliggørelse af oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade eller tidsskrifter, 2. udgifter til service- og tjenesteydelser, herunder konsulentbistand, 3. udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, 4. udgifter til investeringer i materialer og 5. udgifter til projektrapportering. Bemærk at udgifter til løn til tilsagnshavers personale kun er tilskudsberettiget i henhold til 25, stk. 2, nr. 1-3, hvis udgifterne kan dokumenteres ved faktura eller tilsvarende dokumentation og disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber, der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for hver medarbejder, og arbejdet, som udgiften vedrører, ikke er udført før tilsagnshavers underskrivelse af medsendte tilsagn, medmindre NaturErhvervstyrelsen har givet en igangsætningstilladelse, hvorved udgifter afholdt efter modtagelse af igangsætningstilladelsen er tilskudsberettigede. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse, jf. 25, stk. 3 i bekendtgørelsen. 7. Ikke tilskudsberettigede udgifter Ved opgørelse af tilskudsberettigede projektudgifter kan der i henhold til 30 ikke medtages følgende udgifter: 1. udgifter som tilsagnshaver har afholdt inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, dog hvis en sådan tilladelse ikke er givet, udgifter, som tilsagnshaver har afholdt inden tilsagnshaver har underskrevet tilsagnet, 2. udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, 3. udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte, der ikke er omfattet af 1, stk. 4 eller i medfør af anden lovgivning, 4. finansierings- og pengeinstitutomkostninger, 5. moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

9 5 6. udgifter til forskning og teknologisk udvikling, 7. udgifter til køb, leje og leasing af brugt udstyr og brugt materiel og 8. værdien af tilsagnshavers eget arbejde. 8. Tilladelser Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at nødvendige tilladelser fra myndigheder er modtaget, samt at alle relevante miljø- og lovkrav er opfyldt. I forbindelse med den afsluttende udbetaling skal tilsagnshaver erklære, at alle nødvendige tilladelser er indhentet og at alle relevante miljø- og lovkrav er opfyldt. Herunder skal tilsagnshaver erklære, at EUs udbudsregler og reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter er overholdt. 9. Betingelser for udbetaling af tilskud Følgende betingelser skal overholdes, for at tilskud kan udbetales: Ansøger skal afgive de oplysninger NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, jf. 16, nr. 1. Det underskrevne tilsagn skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 4 uger efter tilsagnshavers modtagelse heraf, jf. 24. Projektet skal afsluttes inden den , medmindre tilsagnshaver inden den anmoder om udsættelse af projektets afslutningsdag. Der kan ikke anmodes om ændring af projektet efter den eller efter en eventuel senere godkendt afslutningsdag. Udgifter skal afholdes efter tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet eller efter tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse. Udgifter afholdt før tilsagnshavers underskrivelse af tilsagnet eller før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse er ikke tilskudsberettiget. Udgifter skal afholdes før den eller før en eventuel senere godkendt afslutningsdato, jf. 31 i bekendtgørelsen. Udgifter afholdt efter afslutningsdatoen er ikke tilskudsberettigede. Tilsagnsperioden kan maksimalt godkendes til at strække sig over 3 år fra tilsagnsdatoen den , jf. 16, nr. 2 i bekendtgørelsen, medmindre NaturErhvervstyrelsen dispenserer herfra. Afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 6 måneder efter den eller efter en eventuel senere godkendt afslutningsfrist, jf. 35, stk. 2 og 3, jf. 16, nr. 3. Projektet skal medfinansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet.

10 6 Udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag skal holdes tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud, jf. 16, nr. 4. Tilsagnshaver skal holde dokumenter tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling, som dokumenterer, at EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt. Dette gælder, hvis projektet er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler. Tilsagnshaver skal opfylde betingelserne i tilsagnets punkt 10 om information. Anmodning om udbetaling skal indeholde de oplysninger og være vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen forlanger til brug for beregning og udbetaling af tilskuddet, se tilsagnets punkt 5 om udbetaling. Ved afholdte udgifter forstås indgåelse af bindende aftale om at afholde en udgift. Der må ikke afholdes udgifter til projektet før tilsagnshaver har modtaget en igangsætningstilladelse fra NaturErhvervstyrelsen eller har modtaget tilsagnet. Ligeledes må der ikke afholdes udgifter, efter projektets afslutningsdato er passeret. 10. Information Hvis projektet omfatter udgifter til information og kommunikationsmateriale er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at det tydeligt fremgår på forsiden af publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve og websider, at projektet har fået tilskud fra EU og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Som minimum skal navnetræk anvendes. Logoer kan anvendes i den forbindelse. Hvis Fødevareministeriets logo anvendes, skal EU s logo også anvendes. Reglerne for skiltning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Skiltning ved projektets afslutning: Tilsagnshaver skal på selve investeringsprojektet med samlede projektomkostninger på mere end opsætte et oplysningsskilt med EU logoet. Oplysningsskiltet skal indeholde en beskrivelse af projektet og teksten: Den Europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Disse oplysninger skal mindst fylde 25 % af skiltet. Der skal også være Fødevareministeriets logo, og en oplysning om, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen og Miljøministeriet har deltaget i finansieringen af projektet. 11. Ændring og overdragelse af tilsagn Reglerne herom findes i bekendtgørelsens kapitel 7. I henhold til 31, som vedrører ændringer af et projekt, kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud ændres. Det er en betingelse, at ændringen efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med ordningens formål. Ændringen må ikke påbegyndes, før der er meddelt skriftlig tilladelse hertil. Ændring af tilsagn om tilskud kan ikke omfatte en forhøjelse af tilsagnsbeløbet. En omfordeling af de forskellige omkostningsposter i tilsagnets pkt. 4 skal også efter ansøgning godkendes af NaturErhvervstyrelsen.

11 7 En anmodning om ændring af projektets afslutningsdag kan kun godkendes, hvis anmodningen modtages i NaturErhvervstyrelsen inden projektets afslutningsdag. Anmodning om ændring af projektet efter 31 kan indgives på et særligt skema, som fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Ifølge 32 kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning tillade, at en anden, som lovligt kan være tilsagnshaver, indtræder i tilsagnet. Den nye tilsagnshaver indtræder herefter i rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende tilsagn. Ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal indgives på særligt skema, som fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. 12. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter Såfremt der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker NaturErhvervstyrelsen disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. Det kan være udgifter, der enten samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, eller udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse) Såfremt det samlede beløb på udbetalingsanmodningen (jf. tidligere afsnit) overstiger det tilskudsberettigede beløb med mere end 3 procent, nedsættes udbetalingen efter EU-reglerne med forskellen mellem det ansøgte beløb og det tilskudsberettigede beløb. Vær opmærksom på, at 3 procent-afvigelsen udregnes på baggrund af det samlede beløb på udbetalingsanmodningen og ikke på baggrund af de enkelte budgetposter. NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis styrelsen vurderer, at EUs udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. 13. Underretningspligt Tilsagnshaver er ifølge 36 i bekendtgørelsen underlagt en underretningspligt i forhold til NaturErhvervstyrelsen. Dette indebærer, at tilsagnshaver på forlangende af NaturErhvervstyrelsen skal afgive erklæring om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes. Dertil er tilsagnshaver forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud. 14. Kontrol Kontrollen på tilsagnsmodtagers virksomhed varetages af NaturErhvervstyrelsen. Kontrollanten har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til virksomheden med henblik på

12 8 kontrol af, om betingelserne for tilskud er opfyldt. På tilsvarende måde har kontrollanten adgang til virksomhedens regnskaber, forretningsbøger m.v. Tilsagnshaver har pligt til at ledsage eller lade en stedfortræder ledsage kontrolpersonalet og yde den nødvendige bistand for kontrollen. Tilsagnshaver skal i mindst 5 år fra seneste tilskudsudbetaling opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det år, hvor udbetalingen er sket. Hvis det tilskudsberettigede projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal tilsagnshaver holde dokumenter tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling, som dokumenterer, at EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt. 15. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Reglerne herfor findes i kapitel 11 i bekendtgørelsen. Herefter vil et tilsagn om tilskud bortfalde for udgifter, for hvilke NaturErhvervstyrelsen ikke rettidigt har modtaget anmodning om slutudbetaling, jf. 37, stk. 1, nr. 5, jf. 16, nr. 3, jf. 35, stk. 3. Se tilsagnets punkt 9. I henhold til 37 kan NaturErhvervstyrelsen desuden bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder helt eller delvis eller skal betales tilbage, såfremt tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, tilsidesætter sine pligter til at yde vejledning og hjælp til gennemførelse af kontrol, jf. Landdistriktsloven, ikke opfylder sin underretningspligt, jf. punkt 13, har undladt at gennemføre projektet i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller har undladt at opfylde betingelserne for tilsagn om tilskud, jf. punkt 9. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter med den rentesats, der er fastsat i henhold til rentelovens 5. Bestemmelserne om tilbagebetaling af tilskud finder ikke anvendelse i tilfælde af force majeure, jf. 38 og 39 i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen opremser de situationer, hvor NaturErhvervstyrelsen anerkender, at der er tale om force majeure: Tilsagnshavers død. Bortforpagters død. Tilsagnshavers langvarige uarbejdsdygtighed. Ekspropriation af en væsentlig del af arealerne inden for projektområdet, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for ansøgers underskrivelse af tilsagnet. En naturkatastrofe, som i væsentlig grad berører arealer inden for projektområdet. Ødelæggelse af stalde på bedriften ved ulykke. Tilsagnshavers besætning bliver ramt af epizooti eller af en smitsom sygdom, der medfører offentlige indgreb, og som er omfattet af den i medfør af Lov om hold af dyr

13 9 udstedte liste over sygdomme, der bekæmpes fordi de er af væsentlig samfundsøkonomisk betydning. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. 16. Retsgrundlag Betingelserne for tilsagn om tilskud til natur- og miljøprojekter fremgår af Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur- og miljøprojekter. Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 317 af 29. marts 2012 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter. Desuden er ordningen reguleret af EUs forordninger om støtte til udvikling af landdistrikterne. Der sker løbende regulering af ovennævnte retsgrundlag. Disse reguleringer har virkning for dette tilsagn. 17. Klage Der kan klages skriftligt over denne afgørelse til Fødevareministeriets Klagecenter senest 4 uger fra den dag, afgørelsen er modtaget. Klagen skal sendes til NaturErhvervstyrelsen Pionér Allé Tønder Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med NaturErhvervstyrelsens kommentarer til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 18. Straffebestemmelser I henhold til 14 i landdistriktsstøtteloven straffes med bøde den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler, undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

14 10 undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens 11, stk. 1, eller undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens 11, stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 19. Underskrift Dato: NaturErhvervstyrelsen Frederikssund Kommune bekræfter med denne underskrift at have læst og accepteret betingelserne i tilsagnet med j.nr.: P M-0038 Dato: Frederikssund Kommune

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BEK nr 293 af 27/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0104552 Senere ændringer til

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere