2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats"

Transkript

1 VISIONSKATALOG Erhvervsudvikling og Levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune 2 VISIONER for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats LandLabDK 2013 Suzanne Eben Ditlevsen 1

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indholdsfortegnelse 5 Resume og introduktion 5 Formål med rapporten 7 DEL 1 - Baggrund og proces Indledning Projektbaggrund 6 lokalsamfund i Rebild Øst Ålborg Øst Projektets formål Projektets målgruppe Projektets forventede effekt Forankring i igangværende aktiviteter og strategier 11 DEL 2 - Analyser De 6 lokalsamfund Store Brøndum Hellum Siem Blenstrup Bælum Terndrup Opsamling på de 6 lokalsamfund i Rebild Øst 6 potentielle fælles projektplatforme 6 potentielle fælles brancheplatforme 27 DEL 3 - Status på tendenser og muligheder i landdistrikterne Nationale tendenser Regionale tendenser Kommunale tendenser Social innovation og sociale entreprenører Socialøkonomiske virksomheder 35 DEL 4-2 visioner for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling og jobskabelsesindsats 35 Baggrund og perspektiveringer for Vision 1 39 VISION 1 SMÅSKALATURISME OG LOKALE FØDEVARER 43 Baggrund og perspektiveringer for Vision 2 47 VISION 2 BRANCHEPLATFORME SAMARBEJDE MELLEM MINDRE VIRKSOMHEDER 51 DEL 5 Anbefalinger Organisation Indhold Netværk 57 Litteratur 3

4 4

5 Resume og introduktion Blenstrup, St. Brøndum, Terndrup, Siem, Hellum og Bælum er 6 mindre lokalsamfund i den østlige del af Rebild Kommune s landdistrikter. De har i fællesskab taget udviklingen i egen hånd og har i 2013 startet et unikt samarbejde med fokus på at nytænke tilgangen til erhvervsudvikling, jobskabelse og levevilkår i landdistrikterne. Projektet er gennemført med tilskud fra forsøgsmidler fra Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Med et strategisk afsæt i den kommende byudvikling i Ålborg Øst har de 6 lokalsamfund i løbet af foråret 2013 fokuseret på at vurdere det afledte potentiale, det kan have for landdistrikterne og de mindre oplandsbyer, når en nærtliggende større by sætter turbo på udviklingen. Endelig har de 6 lokalsamfund opsummeret potentialerne i deres egne lokale og stedbundne ressourcer og de har i fællesskab udvalgt 2 centrale indsatsområder til videre bearbejdning. Ideen til et strategisk samarbejde opstod i forlængelse af et kommunalt ildsjæleprojekt, hvor deltagerne fra de forskellige lokalsamfund fandt sammen i den erkendelse, at de har behov for hinanden for at kunne igangsætte en gennemgribende positiv og langsigtet udvikling i landdistrikterne den østlige del af Rebild Kommune. Trods de mange analyser, muligheder og enkelte lyspunkter, kan det være vanskeligt at se, hvilken udvikling, der skal kunne trække landdistrikterne i fremtiden. De statistisk baserede analyser på henh. nationalt, regionalt og kommunalt plan er gode indikatorer på den nuværende udvikling, men blænder måske også på samme tid for muligheder, der ligger uden for den generelle statistisk analytiske topdown tilgang. Nærværende projekt har om et alternativ påbegyndt indsatsen i praksis - sammen med lokale repræsentanter og arbejdet nedefra og op med ambitionen om, at skabe autentiske og holdbare løsningsmodeller for en lokal jobskabelse, der tager udgangspunkt i det lokale potentiale i Rebild Øst. I samarbejde med de lokale kræfter er der i løbet af foråret 2013 afdækket en række mulige indsatsområder. Heraf er der udvalgt to indsatsområder med udgangspunkt i eksisterende lokale ressourcer. Indsatsområderne forventes at kunne danne afsæt for to potentielle forsøgsprojekter med henblik på at etablere grundlaget for en ressourcebaseret og lokalt forankret erhvervsudvikling i den østlige del af Rebild Kommune. De to potentielle indsatser udgør: Småskalaturisme og lokale fødevarer og Brancheplatforme samarbejde mellem mindre virksomheder. Begge indsatser kobler potentiel erhvervsudvikling og bedre levevilkår i mindre lokalsamfund. Rapporten perspektiverer og tester de 2 potentielle indsatsområder i forhold til aktuelle politiske indgreb, muligheder og tendenser og kommer slutteligt med en række anbefalinger. Rapporten fremlægges på et fællesmøde for alle aktører den 20. august På mødet drøftes projektets videre forløb frem mod realisering. Formål med rapporten Rapporten har 3 primære formål. 1. For det første skal rapporten fungere som opsamling og anbefalinger til projektets aktører i forlængelse af projektets 1. analysefase, der blev afholdt i foråret For det andet skal rapporten kunne anvendes som udgangspunkt for videre fundraising for projektets 2. Fase. 3. Slutteligt skal rapporten kunne anvendes som evaluering og afrapportering til Landdistriktspuljen. 5

6 6

7 DEL 1 Baggrund og proces Indledning Projektet Erhvervsudvikling og levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune tager det naturlige afsæt i en forudgående kommunal indsats Energi til Ildsjæle, som Center Kultur og Fritid har gennemført i samarbejde med ildsjæle fra hele kommunen. Undervejs i projektforløbet fandt en række ildsjæle fra den østlige del af Rebild Kommune sammen i ønsket om at etablere en fælles markedsførings- og bosætningsindsats for deres del af kommunen. Den østlige del af Rebild Kommune ligger ikke umiddelbart geografisk optimalt i forhold til udviklingspotentialerne omkring motorvejen E45 og er derfor heller ikke en central fokus for kommunens vækstfokus. Derimod ligger den østlige del af Rebild Kommune kun ganske få kilometer syd for Ålborg Øst og udgør dermed et naturligt vækstopland til de kommende års udvikling i Ålborg Øst. Ved en strategisk sammenlægning af de to potentialer: stærkt engagement og god organisering af lokale frivillige ressourcer geografisk optimal beliggenhed i periferien af kommende byudvikling og investeringer opstod ideen om projektet Erhvervsudvikling og levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune, som et pilotprojekt med fokus på at undersøge potentialerne i det lokale frivillige engagement i landdistrikternes lokalsamfund som kickstarter for en lokal bottom-up erhvervsudvikling i periferien af et større bysamfunds udviklingsplaner. Nærværende analyserapport afslutter det første halve års projektarbejde, der, i samarbejde med lokale frivillige i de 6 lokalsamfund, har afdækket de potentielle udviklingsmuligheder på jobskabelsesområdet med afsæt i lokale og stedbundne ressourcer. Projektbaggrund Bag projektet står et partnerskab bestående af LAG Himmerland, Center Kultur og Fritid i Rebild Kommune, lokale ildsjæle samt borgerorganisationer i 3 byzonebyer og 3 landsbyer med oplande i den østlige del af Rebild Kommune. I projektet skal aktører i den østlige del af Rebild Kommune - i samarbejde og i et helhedsorienteret erhvervsmæssigt fremtidsperspektiv - udarbejde lokale udviklingsplaner. Sigtet er dog et lidt andet, end man kender fra de traditionelle udviklingsplaner, da der i denne forbindelse er et primært fokus på at udvikle og omsætte de lokale stedbundne ressourcer til en fremtidig erhvervsudvikling og en skærpet forretningsplanlægning for aktiviteter og projekter i de deltagende lokalsamfund. I Rebild Kommune ligger det primære erhvervsudviklingsområde i den vestlige del af kommunen med fokus rettet på vækstpotentialerne i transportkorridoren langs den nordjyske motorvej. Med nærværende projekt spejles denne primære strategi til en indsats omkring hovedvej 507 i kommunens østlige landdistrikter. Der arbejdes såvel på et lokalt niveau i den enkelte byzoneby / landsby, som på et overordnet fælles niveau, hvor der er fokus på samarbejde og synergi mellem de forskellige lokalsamfund i den østlige del af Rebild Kommune. Her er en gryende fælles ildsjæleindsats, den samme natur, det samme landskab og den samme geografiske placering umiddelbart syd for det kommende universitetshospital i Ålborg Øst oplagte lokale ressourcer og potentialer i et fremtidigt udviklingsperspektiv. 7

8 Udviklingspotentialet vurderes særdeles positivt, såvel i forhold til de eksisterende aktører i området, som i forhold til fremtidsperspektiverne og synergimulighederne i forlængelse af etablering af det kommende universitetshospital og den samlede udvikling i Ålborg Øst, der endvidere omfatter udvidelse af universitetets fakulteter samt et nyt regionshus. Projektets drift er forankret i kommunens Center Kultur og Fritid, der har gode erfaringer med et særligt succesfuldt ildsjæleengagement i projektet Energi til Ildsjæle. Parallelt med samarbejdet på tværs af lokalsamfund, er det hensigten at projektet skal initiere og stimulere det tværfaglige samarbejde mellem kommunale centre. På det generelle plan ligger projektet sig tæt op af midtvejsevalueringen for Landdistriktsprogrammet Midtvejsevalueringen konkluderer bl. a., at der i programmets anden halvdel skal være et større fokus på erhvervsudvikling og etablering af arbejdspladser. Endvidere er de nuværende politiske meldinger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at der også i den kommende programperiode skal være et større fokus på erhvervsudvikling og jobskabelse Igangværende landdistriktsforskning konkluderer parallelt, at erhvervsudviklingen i landdistrikterne eksisterer på sine egne grundvilkår. Mange virksomheder i landdistrikterne ønsker ikke at udvide og vækste. Derimod er de ofte mindre virksomheder med en eller ganske få arbejdspladser. Men da en stor del af befolkningen i land- og mellemkommuner er bosat i landsbyer og i det åbne land uden for de større byer, er potentialet for en erhvervsudviklingsindsats alligevel værd at notere sig. Tætheden er måske ikke urban, men den samlede masse er betragtelig, og lejemål samt etableringsmuligheder er billigere end på mange andre lokaliteter. Endvidere betyder etablering og fastholdelse af robuste stedbundne arbejdspladser også fastholdelse af borgere samt skattegrundlag og dermed et bedre grundlag for den enkelte kommunes servicegrundlag. På det specifikke plan tager projektet udgangspunkt i planstrategiens prognoser for den fremtidige erhvervsudvikling i Rebild Kommune. Her forventes et tab på ca. 400 arbejdspladser i perioden , hvilket svarer til 4 % af arbejdsstyrken. Derudover tager projektet udgangspunkt i at udbygge de gode takter i det gryende ildsjælesamarbejde fra det allerede etablerede landdistriktspuljeprojekt Energi til Ildsjæle. Herudover udbygges med et nødvendigt strategisk fokus på erhvervsudvikling dvs. fastholdelse af eksisterende, samt etablering af nye arbejdspladser med udgangspunkt i lokale ressourcer og potentialer. De 6 lokalsamfund med oplande er placeret i den østlige del af Rebild Kommune og har såvel et landskabeligt som et geografisk fællesskab. Desuden løber hovedvej 507 mellem Hadsund og Ålborg nord-syd centralt gennem landskabet og giver dermed en fælles overordnet infrastruktur med let adgang til begge byer og i særdeleshed til det kommende m2 store universitetshospital i Ålborg Øst. Der vurderes således at være et godt strategisk potentiale for udvikling af landdistrikterne syd for Ålborg Øst. I forbindelse med projektet Energi til Ildsjæle er der ligeledes afdækket en betydelig social kapital og et betragteligt ildsjælepotentiale i de udvalgte lokalsamfund. Dette lokale potentiale ses som en vigtig ressource til en konkret udmøntning af det strategiske potentiale, hvor de 6 lokalsamfund via samarbejde og synergi - kan afdække, udvikle og realisere ressourcer og potentialer i den østlige del af Rebild Kommune. 8

9 Projektet tager udgangspunkt i en metodisk tilgang, der fokuserer på: Strategisk Forretningsplanlægning for Landdistrikterne i et nyt samspil mellem borger og kommune. Den metodiske tilgang er et supplement og et alternativt til den vækstbaserede erhvervsindsats og kan udføres på flere forskellige strategiske niveauer. Det kan være den enkelte region eller kommune, der har behov for at få overblik og koordinere en overordnet indsats; men det kan også være den enkelte landsby eller et samarbejde mellem flere landsbyer, der ønsker at få belyst mulighederne og etableret en forretningsplan for deres specifikke område. Fælles for alle indsatserne er, at de på linje med den øvrige landdistriktsudvikling er baseret på et lokalt engagement og på at afdække, udnytte og optimere synergien i de stedbundne ressourcer. Projektet fokuserer på disse udfordringer og udbygger arbejdet i landdistriktsudviklingens kendte lokale udviklingsplaner med en kommerciel tilgang og en konkret forretningsplanlægning for det/de enkelte lokalsamfund Projektet målretter sig mod en nødvendig afdækning af, hvad man skal leve af i fremtidens landdistrikter og har til formål at opstille en helheds- og handlingsorienteret forretningsplan for den enkelte landsby / lokalsamfund med fokus på de specifikke lokale potentialer og muligheder Projektet arbejder metodisk med en traditionel bottom-up tilgang med lokal forankring / lokale ildsjæle og supplerer med en afdækning af nye lokale erhvervsudviklings aktører 6 lokalsamfund i Rebild Øst I Rebild Kommune bor ca. 2/3 af det samlede indbyggerantal på i landsbyer og det åbne land. Indbyggerantallet er svagt stigende. De tre største byer med ca. 1/3 af indbyggerne samt motorvejen E45 er koncentreret centralt samt i den vestlige del af kommunen, hvorfor Rebild Kommunes generelle erhvervsudvikling primært er fokuseret omkring vækstpotentialet langs infrastruktur samt i de større byer. Nærværende projekt er målrettet landdistrikterne i den østlige del af Rebild Kommune og forankret i 6 lokalsamfund samt deres oplande: 3 landsbyer: St. Brøndum, Hellum, Siem 3 byzonebyer: Blenstrup, Bælum, Terndrup Ålborg Øst Det østlige Ålborg, der består af flere separate forstadsprægede bydele, huser i dag indbyggere, arbejdspladser og studerende. Med visionen om et bæredygtigt og internationalt byområde, har man for nyligt afsluttet en arkitektkonkurrence, hvor Ålborg Øst bliver scene for en massiv og målrettet udviklingsindsats, med forventede investeringer i omegnen af 10 mia. kr. over de næste 10 år. Området, der består af både boliger, erhverv og institutioner planlægges udbygget indenfor alle områder og såvel sygehus-, regions-, universitets- samt boligområdet og den kollektive trafik forventes udvidet i takt med konkurrenceplanernes realisering. Projektets formål FASE 1 gennemføres forår 2013 At screene og analysere det østlige område i Rebild Kommune for lokale ressourcer (i bredeste forstand) med erhvervsudviklingspotentialer At inddrage og aktivere de rette lokale ressourcer / aktører som samarbejdspartnere bag en forretningsplanlægning for området At arbejde på et decentralt og borgernært niveau med udgangspunkt i bottom-up princippet At opstille en vision for en fremtidig erhvervsudvikling i området 9

10 FASE 2 At opstille en strategi for en fremtidig erhvervsudvikling i området At udarbejde en / flere lokale udviklingsplaner i form af forretningsplaner for den østlige del af Rebild Kommune At udarbejde en tilhørende handlingsplan for en ca. 10-årig periode frem til realisering af det kommende universitetshospital Projektets målgruppe Projektet har fokus på den tætte kontakt mellem Rebild Kommune forankret i Center Kultur og Fritid og projektet Energi til Ildsjæle, samt foreninger og lokalsamfund og arbejder med målgrupper på 3 niveauer: lokalt niveau i den enkelte landsby, målrettet et helhedsorienteret samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og erhvervsliv horisontalt samarbejdsniveau på tværs mellem de deltagende lokalsamfund målrettet mulige synergier i et helhedsorienteret samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og erhvervsliv vertikalt samarbejdsniveau til kommunens erhvervsservice og til regionens erhvervsudvikling Projektets forventede effekter Projektet forventes at skabe en konkret platform for erhvervsudvikling i landdistrikterne i den østlige del af Rebild Kommune og dermed også have en positiv effekt på områderne: attraktive levevilkår og bosætning Projektet forventes at bygge videre på det afdækkede og voksende ildsjælepotentiale i den østlige del af Rebild Kommune Projektet forventes via en aktiv kommunikationsindsats, at profilere den østlige del af Rebild Kommune som et ruralt alternativ til vækstdynamoen omkring motorvejen i den vestlige del af kommunen. Projektet forventes konkret at udmønte de lokale ressourcer i en strategisk forretningsplan og erhvervsudviklingsstrategi for landdistrikterne i den østlige del af Rebild Kommune Forankring i igangværende aktiviteter og strategier Projektet er forankret i flere igangværende aktiviteter og gældende strategier i Rebild Kommune, herunder Energi til Ildsjæle, igangværende landdistriktspuljeprojekt; Landdistriktspolitik, Planstrategi 2012, Servicetjek af lokalsamfund v. Center Kultur og Fritid, Grøn Vækst program / Region Nordjylland; LAG Himmerlands udviklingsstrategi. 10

11 DEL 2 Analyser De 6 lokalsamfund De 6 lokalsamfunds profil i dag De 6 lokalsamfund, der alle er placeret i den østlige del af Rebild Kommune, ligner til forveksling de fleste andre lokalområder i de danske landdistrikter. Som Rebild Kommunes hjemmeside for landsbyerne fremhæver, er der godt at bo fordi: der er fred og ro der er billigt at bosætte sig og der er et rigt natur-, kultur- og fritidsliv Alle tre er de gode og vægtige grunde, der dog ikke adskiller sig nævneværdigt fra generelle argumenter for at bosætte sig næsten hvor som helst i de øvrige danske landsbyer og landdistrikter. De fleste steder kan byde på fred og ro, billige boliger samt et rigt natur- og foreningsliv. Dog er der, set fra det lokale perspektiv, store forskelle mellem de 6 lokalområder. Trods den umiddelbart homogene profil fra en udefrakommendes perspektiv, kan der for den lokalkendte være forskelle, der opleves markante og særlige. Dels er der den lokalhistoriske virkelighed hvor traditioner og historie spiller ind; nogle af de deltagende lokalsamfund har f. eks. været kommunebyer forud for kommunesammenlægningen i Andre steder har lokale ildsjæle og deres store indsats for specifikke interesseområder sat deres præg på udviklingen og lokalsamfundets nuværende profil. Det er denne ubemærkede og anonyme signifikans, som nærværende projekt forsøger at kortlægge og anvende som afsæt for en erhvervsorienteret og stedbunden udviklingsstrategi for de 6 samarbejdende lokalsamfund og deres oplande i den østlige del af Rebild Kommune. 11

12 ST. BRØNDUM På Rebild Kommunes hjemmeside findes en landsbyportal med oversigt og link til alle kommunens landsbyer. Her præsenterer St. Brøndum sig selv: St. Brøndum er en lille landsby med knap 300 indbyggere. Der er et levende forenings- og kulturliv i landsbyen. Borgerforeningen og projektet Kulturkøbmanden er bærende kræfter i det aktive kulturliv. Forsamlingshuset er en tilbygning til den gamle købmandsbutik og styres af borgerforeningen. Kulturkøbmanden rummer udover velassorteret øludsalg, en Netcafe, et bogudsalg og et galleri. På første sal udstiller den lokale glaskunstner. I 2010 var der udstilling med Salvador Dali værker. Kulturkøbmanden har sin egen hjemmeside, hvor der ligger diverse omtaler af både nye og ældre arrangementer. I St. Brøndum er der Mejeriudsalg og Antikvariat. Der er adskillige mindre erhvervsvirksomheder i byen. Mod syd findes Store Brøndum kirke der betjenes af præsten der er bosiddende i præstegården midt i byen. Her kan man ud over gudstjenesterne opleve det lokale sangkor i samklang med den lokale organist. I anlægget afholdes sankthans med berigende båltaler. Pinselørdag rejses en stor majbøg med assistance fra lokale bønders kraftfulde maskiner efter turen i skoven efter grene og forberedelse af helstegt pattegris. Her er godt at bo fordi: Her er højt til himlen Vi kommer hinanden ved Vi har et rigt kulturliv St. Brøndum er et lille lokalsamfund med en, for en mindre landsby, stor og atypisk ekstrovert aktivitet, der ikke bare servicerer lokalt, men som også henvender sig med aktiviteter og services ud af lokalsamfundet. Bundet op på mange aktive ildsjæle, i en kombination af frivillig og professionel indsats, kan St. Brøndum tilbyde kulturtilbud og aktiviteter, der langt overstiger, hvad man forventer af et lokalsamfund af denne størrelse. Udfordringen er dels en vital videreudvikling af det gode udgangspunkt og dels et generationsskifte, der forankrer ansvar og ejerskab for de mange aktiviteter hos den næste generation. De stærkeste udviklingskort er ofte de unikke og for det enkelte lokalsamfund karakteristiske særpræg. I den sammenhæng har St. Brøndum 3 stærke kort på hånden: Kulturaktiviteter Fødevarer og madkultur Større årlige events med småskala-turistpotentiale koordineres med andre lignende aktiviteter i området Kulturaktiviteter Kulturaktiviteterne er stærke og traditionsrige. Kulturkøbmanden er en selvejende institution og et lokalt kulturhus i 2 etager. Bag Kulturkøbmanden står en brugerforening, der dels driver medborger- og kulturhuset og dels lejer ud til både købmand/kiosk, antikvariat, netcafe for landsbyens unge samt et guldsmedeværksted. På anden salen findes desuden en fast udstilling med kunsthåndværk og smykker. Med afsæt i Kulturkøbmanden udbydes et bredt varieret program med såvel kulturarrangementer og kunstudstillinger med et internationalt tilsnit. Bygningsmæssigt ligger Kulturkøbmanden og Forsamlingshuset i den samme ejendom ud til landsbyens centrale torv. 12

13 Med mere end titler råder St. Brøndum Antikvariat over 2 fysiske butikker i landsbyen; dels i Kulturkøbmanden og dels i den gamle skole, men sælger desuden også via netsalg. Fødevarer og madkultur I regi af Kulturkøbmanden sælges specialøl, og heller ikke her gøres noget halvt, da der føres mere end 300 forskellige slags øl på lager. I Katrineholm Mejeri, der ligger centralt placeret i St. Brøndum produceres kvalitetsoste, og der sælges såvel egne som importerede oste i mejeriets lokale osteudsalg. Rundt om St. Brøndum findes endvidere et bredt udvalg af lokale fødevareproducenter; frugtplantager, økologiske landmænd, kødproducenter, slagter, økologisk hønseri og ægproducent. Desuden findes der virksomheden SB Montage, der producerer forarbejdningsmaskiner til fødevareindustrien. Krastrupsøgaard, der er et større landbrug i landsbyens opland, driver kødproduktion med såvel kvæg som svin og har egen gårdbutik med slagtervarer. Landbruget arrangerer også lejlighedsvist større fødevaremarkeder. I forlængelse af de mange aktiviteter på fødevareområdet har man for flere år siden etableret St. Brøndums Gourmetrute, som et samarbejde og en besøgsrute med fokus på flere af lokalområdets fødevareproducenter og kunsthåndværkere. Større events Hvert andet år i de lige år afholdes over flere dage vikingeeventen Nordlys og i de ulige år en lidt mindre endags middelalderevent Dagligliv i Norden. Begge arrangementer afholdes i anlægget centralt i landsbyen og kombinerer synergien i kunst, historie, kultur og madkultur. Generelt Generelt findes der i området i og omkring St. Brøndum mange forskellige håndværkere, transportvirksomheder og maskinstationer. Wildcard I kort afstand til landsbyen ligger genbrugspladsen, der generer en del gennemkørende trafik og dermed også en potentiel kundekreds. 13

14 HELLUM Hellum skriver om sig selv: Hellum er en landsby i Rebild Kommune i Himmerland, lidt nord for Rold Skov og Madumsø på landevejen mellem Skørping og Terndrup. Her er godt at bo fordi: - vi kan li at bo på landet. - der er en pragtfuld natur - vi har en god skole - vi har gode pasningstilbud til vore børn. - vi har ikke langt til større byer, motorvej og jernbane. Tæt på Skørpings serviceudbud I såvel Hellums udviklingsplan fra 2009, som i dialogen i forbindelse med denne undersøgelse, peger Hellums selvopfattelse primært på at være en bosætningslandsby, der i umiddelbar nærhed til Skørping kan nyde godt af den attraktive afstand til den større bys righoldige kulturog servicetilbud. Oplandsbosætning via huludfyldning i en landsby med lokal identitet og autenticitet kunne udgøre et relevant alternativ til den mere traditionelle bosætning i Skørpings perifære parcelhusområder. Cykelafstanden på mindre end 5 km. til Skørpings bygrænse kan dog ikke udnyttes optimalt, da landevejen er stærkt trafikeret og der ikke er anlagt cykelsti. Friskole Hellum FRI Bag friskolens realisering står et målrettet lokalt engagement. Hellum FRI overtog den gamle folkeskole og startede på lokalt initiativ i sommeren 2012 som friskole med såvel skole, børnehave, SFO som klub. Skolen er desuden et centralt og naturligt samlingssted for mange andre aktiviteter i lokalsamfundet. Friskolen, der ud over den lokale betydning, også kunne udvikles som et alternativt tilbud til skolesøgende børn og dermed bosætning i Skørping, kan ikke udnytte dette forretningspotentiale optimalt, da den manglede cykelforbindelse også i denne henseende spænder ben for at udnytte det fulde potentiale Rold Skov og Madum Sø Om end lokalbefolkningen i høj grad er bevidste om disse naturperler, er Hellums tætte beliggenhed til de to særligt attraktive naturområder Rold Skov og Madum Sø åbenbare, men ikke udnyttede potentialer. Den store naturperle Rold Skov er kendt langt uden for kommunegrænsen og Madum Sø, der udelukkende forsynes med grundvand har en næringsfattig vandkvalitet og dermed klart vand, anvendes som attraktiv badesø, af et stort lokalt opland. Generelt Hellum har på linie med de øvrige deltagende byer mange forskellige lokale håndværkere, maskinstation, entreprenørvirksomhed, lidt liberalt erhverv samt en lokal afdeling af et københavnsk kunsthandler og galleri. Wildcard Som flere af de deltagende byer har Hellum, grundet hovedvejen mellem Skørping og Terndrup, en del gennemgående trafik og dermed et potentielt uudnyttet kundegrundlag 14

15 15

16 SIEM Når Siem skal introducere landsbyen og lokalsamfundet lyder det: Velkommen til Siem. Tryk på byskiltet for at komme tilbage til forsiden. Her er godt at bo fordi: i Siem er vi 'ude på landet' - omgivet af dejlig natur og samtidig tæt på skole, indkøb og masser af kulturliv! Forsamlingshuset I Siem har man, i forlængelse af projektet Sammenhæng i Siem og udviklingsplanen Siem og Omegn fra 2009, haft det primære fokus på etableringen af attraktive levevilkår for de nuværende borgere. Mottoet i den lille landsby med omkring 100 indbyggere er kvalitet frem for kvantitet. Centralt i det lokale engagement står aktiviteterne i og omkring forsamlingshuset, der er udstyret med både en lille og en stor sal samt med scene og et professionelt lydudstyr, der langt overgår standarderne for de fleste forsamlingshuse. Lokalsamfundet udnytter det tekniske potentiale til musik- og kulturarrangementet henvendt mod et større opland, og de mange aktiviteter rækker derfor langt udover den lokale betydning, som eksempelvis det årlige og traditionsrige dilettant- og nissespil, der tilbagevendende cementerer landsbyfællesskabet og den fælles historie. Forsamlingshuset har, med det professionelle udstyr, et godt potentiale for videre forretningsudvikling. Udendørs aktiviteter Siem har desuden satset målrettet på at skabe og højne lokale udendørs- og naturaktiviteter. En veludstyret legeplads for børn og barnlige sjæle ligger lige over for forsamlingshuset, og udeaktiviteterne kan forsætte i og omkring bålhytten i landsbyens østlige udkant. Herudover har Siem nedsat en stiudvalg, der arbejder med etablering og vedligehold af rekreative naturstier i lokalområdet. To nuværende stiforløb, henholdsvis nord og syd for Siem har udgangspunkt ved forsamlingshuset, hvor man kan få foldere med informationer om vandreturene. På Siems hjemmeside fremhæves det, at man også kan gå af andre eksisterende markveje og skovveje rundt omkring Siem og på den måde komme langt ud i Rold Skov, eller gå mod øst og ende ude i Vildmosen! På borgermødets open space øvelse blev der desuden dannet en gruppe med interesse i at skabe en mindre fiskesø umiddelbart øst for byen, ligesom der blev fremsat ønske om at udvikle hestesporten og ansætte en berider. Iderige Kvinder i Siem På samme borgermøde fandt en flok initiativ- og iderige kvinder i Siem sammen i en arbejdsgruppe. Med udgangspunkt i en række interesse- og hobbyorienterede aktiviteter, dannede der sig hurtigt et billede af de muligheder traditionelle kvindeaktiviteter som bagning, syning, håndarbejder mv. kunne have som udviklingsplatform for en potentiel erhvervsudvikling. Siem deler, som en vejby på den samme vejstrækning som Hellum, identiske grundvilkår med megen gennemkørende trafik. Med udgangspunkt i trafikken, som kan oversættes til et stort dagligt kundepotentiale, samt i de mange interessebaserede aktiviteter og en tom ejendom på hovedgaden blev der diskuteret visioner for, hvordan et lokalt opkøbt hus med bager, cafe, blomsterudsalg, kunstudstilling/salg og guidede ture kunne være med til at skabe en positiv oplevelse på hovedgaden og måske basis for mindre erhvervsudvikling. 16

17 Juletræsproduktion Både omkring Siem og de øvrige deltagende byer er der en stor skovdrift og juletræsproduktion. Juletræsproducenterne i området er mange, men udnytter i dag ikke samarbejdspotentialet omkring markedsføring, salg og distribution. Generel erhvervsprofil Siem og opland er ligesom de øvrige lokalområder præget af mange håndværksvirksomheder, men har derudover vognmand, arkitekt, fodterapeut, frisør og lokal vinhandel. I oplandet er der desuden frugthave, grusgrav og glaskunst. Wildcard Dagplejen i Siem kunne udvikles som specialiseret naturdagpleje med udgangspunkt i de mange fine naturfaciliteter. 17

18 BLENSTRUP Blenstrup, der er den nordligst beliggende af de 6 lokalsamfund, er en af de tre lidt større byzonebyer og er derfor ikke repræsenteret på Rebild Kommunes landsbyportal. Blenstrup er i kommuneplan udpeget til service- og boligby. Det betyder, at byen planlægningsmæssigt forventes at spille en vigtig rolle i lokalområdet, og at den skal være med til at øge mangfoldigheden af de kommende bosætningsmuligheder, der hovedsageligt planlægges efter efterspørgsel. Blenstrup har egen hjemmeside og vil gerne kendes som: Blenstrup et godt sted at bo! Centralt beliggende i den fredelige, rolige og naturskønne Rebild Kommune. Nærhed til Ålborg Universitet mm. Blenstrup på ca. 540 indbyggere er dét af de 6 lokalsamfund, der ligger tættest placeret på Ålborg Øst. Blenstrup ligger desuden tæt på den gamle Hadsundvej og kun små 17 km skiller Blenstrup fra universitet og kommende universitetshospital. Potentialet i at udnytte beliggenheden ligger lige for. Blenstrup kan byde på billigere boliger og mere plads for pengene til børnefamilier, der ønsker at bo i et mindre lokalsamfund tæt på arbejds- eller studiepladsen i en større by. Derudover kan der være en mulighed i at skabe boligtilbud til studerende, - der udover en billig bolig tilbyder en studiemæssig og professionel merværdi som for eksempel koblet op på værksteder, kontorarbejdspladser og udviklingssamarbejder med lokale virksomheder. Blenstrup Hallen Blenstrup Hallen, der sammen med skolen, ligger centralt i byen, er fællesskabets hjerte i Blenstrup. Hallen er ikke blot en idrætshal, men fungerer som et lokalt kultur- og aktivitetshus med et rigt udbud af aktiviteter til alle aldre. Hallens cafe samt gode inde- og udefaciliteter giver mulighed for en rig variation i aktiviteterne, der også omfatter 2 ugentlige og velbesøgte bankoarrangementer, hvor mange ældre deltager. Valhalla Den integrerede institution Valhalla ligger i umiddelbar tilknytning til skolen og Blenstrup Hallen. Institutionen er en udvidet skolefritidsordning og fungerer som børnehave og skolefritidsordning for elever i klasse fra Bakkehusene. Den store og kunstnerisk bearbejdede legeplads med inspiration fra Midgården i nordisk mytologisk er et anderledes og kreativt bud på et ude- og aktivitetsrum, der samler institution, lokalt mødested og kulturbærende læringsrum i et design. Naturoplevelser Som de øvrige lokalsamfund ligger Blenstrup naturskønt med gode muligheder for adgang til stisystemer i naturen. Derudover er der i lokalsamfundet interesse for at etablere mulighed for kanosejlads i den nærtliggende Asp bæk, der udspringer som overløb fra Madum Sø og nord for Blenstrup løber ud i den større Lindenborg Å. Generelt Også i Blenstrup er håndværkerbranchen stærkt repræsenteret. Derudover findes der en del institutioner og liberale erhverv, maskinstation, autoværksteder, smed, blomsterhandel, slagter og købmand. I oplandet findes desuden flere frugtplantager. 18

19 Wildcard Blenstrups wildcard kunne orientere sig målrettet efter et erhvervsorienteret samarbejde med Ålborg Universitet; alternativt en forretningsudvikling af området, institutionerne og faciliteterne omkring Blenstrup Hallen. 19

20 BÆLUM Bælum, med små 800 indbyggere, er den østligste beliggende af de 6 lokalsamfund og er i kommuneplanens bymønster udpeget som en vækstby. Det betyder, at Byrådet har en forventning om, at byen kan medvirke til at tiltrække vækst til kommunen, og derfor planlægges der i vækstbyerne, så der er arealer til rådighed til både boliger og erhverv. Grundet placeringen ca. 5 km fra central infrastruktur, forventer Byrådet dog ikke, at det er realistisk at tiltrække nye erhvervsaktiviteter til Bælum. Bælum har også egen hjemmeside og præsenterer sig: Velkommen til Bælum-Solbjerg. Denne hjemmeside udgør et informationscentrum for borgere, virksomheder og foreninger i Bælum-Solbjerg området. Her får du et overblik over virksomhedernes og foreningernes tilbud, åbningstider og meget mere. Naturpotentialer og småskalaturisme Bælum ligger særdeles naturskønt ved Rebild Kommunes kommunegrænse i øst og grænser op til den vestlige del af Lille Vildmose, med kun 13 km. til kysten og Øster Hurup. Med kuperet terræn, Svanfolk Bakker, skov, kildevæld, søer og mose, forundersøgelser omkring mulig gendannelse af sø sydvest for Bælum samt Hadsundruten en cykelsti anlagt på det nedlagte banelegeme mellem Hadsund og Gistrup er der rig mulighed for at udbygge en småskalaturisme i området. Fødevarer og madkultur På Møllebakkerne i byens udkant ligger Bælum Mølle som byens vartegn, placeret 60 meter over havets overflade og i klart vejr synlig fra Rold Skov til Kattegat. Møllen ejes i dag af Rebild Kommune og vedligeholdes som museumsmølle af det frivillige Møllelaug. Møllen, der var i drift indtil 1965, er i dag istandsat og fuldt funktionsduelig og kunne dermed blive en vægtig spiller i en eventuel kommende forretningsudvikling og satsning på udbygning af St. Brøndums gourmetrute og salget af lokale fødevarer. Mange bygninger med udviklingspotentiale Bælum har flere attraktive bygninger med udviklingspotentiale. Stationsbygningen, Mejeriet, sparekasse, kro og købmandsgård i centrum samt møllen og Skovpavilionen i byens periferi er alle bygninger, der har en lokal og kulturhistorisk betydning. Nogle af bygningerne står tomme i dag, i andre er der allerede aktiviteter og i andre igen ved man, at funktionen sandsynligvis nedlægges inden for et kortere årrække. Særligt omkring det centrale torv og det gamle mejeri tæt på stationen, kan der med udvikling af det rigtige og levedygtige funktionsindhold genskabes et attraktivt landsbymiljø. Generelt Som i de øvrige deltagende lokalsamfund er håndværkerbranchen godt repræsenteret i Bælum. Derudover findes der liberale erhverv, købmand, maskinfabrik, smedie og maskinmontage, automekaniker, vognmand, byggefirma mm. Endvidere er der i området flere specialinstitutioner, bo- og væreskoler. Wildcard Den stemningsfulde Skovpavilion ligger særdeles naturskønt. Den anvendes til lokale traditioner og arrangementer, til festudlejning samt til foreningen Kulturmøllens større musikarrangementer og kunne med fordel anvendes som platform for en forretningsudvikling med fokus på mindre konferencer og kurser. Såvel Kulturmøllens musikarrangementer som koncertvirksomhed i sognegård og kirke trækker allerede i dag publikum langvejs fra. 20

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0 Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? 3 02 Hvad kan NIRAS tilbyde 4 03

Læs mere

LandLabDK LOKALE UDVIKLINGSPLANER GENERATION 2:0 LUP 2:0. Strategisk forretningsplanlægning i Landdistrikterne

LandLabDK LOKALE UDVIKLINGSPLANER GENERATION 2:0 LUP 2:0. Strategisk forretningsplanlægning i Landdistrikterne LandLabDK LOKALE UDVIKLINGSPLANER GENERATION 2:0 LUP 2:0 Strategisk forretningsplanlægning i Landdistrikterne INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? 02 Hvad kan LandLabDK tilbyde? 03 Den

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup

Den selvejende landsby - Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup Den selvejende landsby - Filskov Tirsdag d. 25. februar 2014, Astrup 1 På forkant i udkanten Filskov Friplejehjem 2 Filskov Byen med det gode sammenhold Indhold Filskov som lokalsamfund. Den intakte landsby

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere