Stiftelse af anpartsselskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftelse af anpartsselskabet"

Transkript

1 Stiftelse af anpartsselskabet 1. Anpartshaverer Der er ikke foreskrevet noget minimum- eller maksimum-antal af anpartshaverere. Også etablering af et anpartsselskab af en enkelt person er muligt. Stifterne af et anpartsselskab kan sågar være både tyske og udenlandske fysiske og juridiske personer, desuden personhandelsselskaber såsom kommanditselskaber (Kommanditgesellschaft, forkortet KG) eller registrerede handelsinteressentskaber (offene Handelsgesellschaft, forkortet ohg) og ikke-registrerede interessentselskaber (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, forkortet GbR). 2. Selskabskontrakten (Gesellschaftsvertrag) Det er i loven foreskrevet, at anpartsselskabets kontrakt (Gesellschaftsvertrag) såvel som referatet over stiftelsen skal bekræftes af en notar, dvs. selskabsstiftelsen herunder påførelsen af stifternes underskrifter skal ske hos en tysk notar, som bekræfter stiftelsen og bevidner underskrifterne. Det er direktøren, som anmelder selskabet til registrering i handelsregisteret (den lokale domstol (Amtsgericht)). Direktørens anmeldelsen skal tillige underskrives foran en notar. Selskabskontrakten skal mindst omfatte følgende oplysninger: selskabets navn og adresse, selskabets formål, størrelsen af anpartsskapitalen, størrelsen af kapitalinskudene, der erlægges af enkelte anpartshavere. Selvom det resterende indhold i selskabskontrakten kan være væsentlig friere struktureret, anbefales det at sørge for, at kontrakten indeholder bestemmelser om følgende emner: regnskabsår, løbetid og ophør af selskabet, ansættelse af direktører, omfanget af direktørens tegningsret, beslutninger i anpartshaverkredsen (simelt flertal, enstemmighed mv.), direktørens fritagelse for selvkontraheringsforbudet i BGB 181, indkaldelse til generalforsamling, fordeling af stemmerne, afhændelse af anparter, overførsel af anparter ved arv, udarbejdelse af årsregnskabet, fordeling af overskud, udtræden, etableringsomkostninger, voldgiftsklausul, konkurrenceklausul mv. 3. Mønsterreferatet (Musterprotokoll) I tilfælde af stiftelse af et simpel (standardiseret) anpartsselskab (GmbH) såvel som ved stiftelse af et erhvervsselskab (ansvarsbegrænset) (UG (haftungsbeschränkt), er det muligt at bruge et som bilag 1 til GmbH-loven udarbejdet mønsterreferat (Musterprotokoll), som også omfatter vedtægterne. Dette referat skal tillige underskreves foran en tysk notar. Ansøgning om registrering i handelsregisteret sker ved direktørens anmeldelse af selskabet til handelsregisteret. Direktøren skal underskrive anmeldelsen foran en notar. Den elektroniske videresendelse af ansøgningen med mønsterreferatet til handelsregisteret (den lokale domstol (Amtsgericht)) sørger notaren for. Etableringen gennem det af lovgiveren udarbejdede mønsterreferat er billigere og er kun muligt: - hvis selskabet stiftes af maksimalt tre anpartshavere. Ved fire anpartshaverer og opefter er etableringen kun mulig gennem en individuel notarbekræftet selskabskontrakt. - hvis anpartshavererne kan blive enige om maksimalt én direktør. Direktøren er herefter bemyndiget til at repræsentere selskabet alene. - hvis direktøren er fritaget fra forbuddet mod selvkontrahering (dvs. direktøren må indgå handler mellem erhvervsselskabet (ansvarsbegrænset) (UG (haftungsbeschränkt)) eller anpartsselskabet (GmbH) og sig selv som privatperson eller som repræsentant for en anden person). Etableringen med mønsterreferatet er udelukkende muligt med stiftelse ved kontantindskud (Bargründung). En etablering ved apportindskud (Sachgründung) er ikke muligt inden for regelerne for etablering med mønsterreferatet. 1

2 4. Anpartskapitalen Anpartskapitalen/indskudskapitalen (Stammkapital) i anpartsselskabet beløber sig til mindst euro. Anpartskapitalen i erhvervsselskabet (ansvarsbegrænset) beløber sig til et indskud på mindst 1 euro. Da erhvervsselskabet (ansvarsbegrænset) dog har en forpligtelse til med tiden at opspare mindstekapitalen på EUR, kan selskabet ikke trække det fulde overskud ud af selskabet. Selskabet skal hvert år hensætte en fjerdedel af det årlige overskud til den lovpligtige minimumskapital på euro er nået ( 5a GmbHG). Anpartskapitalen/indskudskapitalen kan blive ydet gennem indskud i forskellige størrelser af anpartshavererne. Et indskud skal dog beløbe sig til mindst 1 euro. Indskuddene fra anpartshavererne kan variere i størrelse. Indskuddene kan ydes i form af penge (stiftelse ved kontantindskud = Bargründung) eller apportindskud (stiftelse ved apportindskud = Sachgründung). Mindst en fjerdedel af indskuddene skal indbetales kontant. Ansøgningen om registreringen i handelsregisteret kan først finde sted, når indbetalingen tilsammen udgør mindst halvdelen af den mindst mulige indskudskapital, dvs euro. Ved erhvervsselskaber (ansvarsbegrænset) skal den fulde anpartskapital være indbetalt før der kan ansøgninges om registrering i handelsregisteret. Apportindskud er ikke muligt. I praksis gennemføres etableringen ved kontantindskud ved, at der bliver åbnet en konto hos en bank for anpartsselskabet, der står til fri rådighed for selskabet. Med henblik på registreringen i handelsregisteret skal direktøren forsikre for, at indskuddet er til rådighed for selskabet. Ved betydelig tvivl om rigtigheden af forsikringen kan handelsregisteret forlange beviser f.eks. i form af et indbetalingsbilag eller en kontoudskrift fra anpartsselskabet. Er der tale om apportindskud, altså i stedet for penge løsøre eller fast ejendom, f.eks. biler eller virksomheder, så gælder følgende to særlige forhold: for det første skal apportindskuddet altid være fuldt ydet i sin fulde værdi på en sådan måde, at det er til fri rådighed for direktøren ved registreringen, for det andet skal værdien af apportindskuddet dokumenteres i en rapport om stiftelsen ved apportindskuddet (Sachgründungsbericht). Hvis der er en betydelig tvivl, der peger på en ikke ubetydelig overdrivelse af værdien af apportindskuddet, kan byretten forlange en sagkyndigs udtalelse om værdien, hvilket resulterer i sådanne omkostninger. Derfor kan etablering ved kontantindskud være en lettere stiftelsesmetode. Enhver beslutning om ændring af anpartskapitalen, dvs. enten forøgelse eller nedsættelse af anpartskapitalen, skal nedfælles skriftligt foran en notar og anmeldes i handelsregisteret. 5. Firma selskabets navn Virksomhedens firma er navnet på anpartsselskabet, hvorunder det er registreret i handelsregisteret, og hvormed det optræder udadtil. Anpartsselskabets firmanavn kan enten henvise til firmaets aktiviteter (Sachfirma), f.eks. Berliner Schokoladenfabrikation GmbH, indeholde navnet på en eller flere anpartshaverer (Namensfirma), f.eks. Georg Larsen GmbH, eller det kan være baseret på en imaginær betegnelse (Phantasiefirma), f.eks. GeLa GmbH. Kombinationer af disse elementer er mulige. Vigtigt er at navnet er individualisernede. Tilføjelsen anpartsselskab, på tysk: Gesellschaft mit beschränkter Haftung, med forkortelsen GmbH eller erhvervsselskab (ansvarsbegrænset) på tysk: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) med forkortelsen på UG (haftungsbeschränkt) - er en obligatorisk del af firmaets navn. Tilføjelsen haftungsbeschränkt må ikke forkortes. 2

3 Når handelsregisteret gennemgår tilladeligheden af firmaets navn, bliver sandfærdigheden af firmaets navn taget i betragtning. Firmaets navn må ikke have en vildledende tilføjelse, som ikke dækker over karakteren og omfanget af virksomheden. Geografiske tilføjelser er principielt set tilladt, hvis virksomheden har en vis reference til det nævnte område, f.eks. hjemstedet. Foregående geografiske betegnelser betragtes ofte af domstolene som prætentioner af størrelse (f.eks. Berliner Schokoladenfabrikation GmbH). Dette gælder navnlig, hvis den geografiske betegnelse er efterfulgt af en generel generisk betegnelse. I disse tilfælde skal virksomheden fremlægge dokumentation for tilsvarende størrelse, eller hvis kravene ikke kan opfyldes, sætte en yderligere individualiserende betegnelse (evt. en bogstavkombination) foran (f.eks. GeLa Berliner Schokoladenfabrikation GmbH). 6. Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er i princippet til frit valg. Det i selskabets vedtægter fastholdte hjemsted skal dog være i Tyskland. Uafhængigt af det kan anpartsselskabet dog have sit administrative hovedkontor (det sted med de vigtigste administrative aktiviteter) uden for Tyskland også. En flytning af hjemstedet for det tyske anpartsselskab eller erhvervsselskab (ansvarsbegrænset) uden for Tyskland er ikke mulig uden likvidation af selskabet. 7. Formål I kraft af loven betragtes anpartsselskabet altid som et handelsselskab, uafhængigt af selskabets formål (Gegenstand). Det kan forfølge næsten alle formål, der er juridisk tilladte. Formålet skal være entydigt betegnet i vedtægterne. En formulering som handel med varer af enhver art anses for at være en for generel formulering ved handelsregistrene. I tilfælde af et selskabsformål, der også omfatter aktiviteter, der kræver særlig tilladelse (såsom formidling af fast ejendom, håndværksaktiviteter mv), skal tilladelsen ikke fremvises med det samme, altså ved registreringen i handelsregisteret. Det er tilstrækkeligt, hvis den nødvendige tilladelse foreligger, når de aktiviteter, der kræver tilladelse, påbegyndes. Tilladelsen skal da dokumenteres ved erhvervsregistreringen (på tysk: Gewerbeanmeldung). 8. Selskabsorganerne Anpartsselskabet har to nødvendige selskabsorganer: en direktør, den administrerende direktør (Geschäftsführer) og en generalforsamling (Gesellschafterversammlung). Igennem vedtægterne kan generalforsamlingen også skaffe yderligere organer, f.eks. en bestyrelse. Der kan udnævnes en eller flere direktører i selskabet. Det er direktøren/direktørerne, der efter selskabets stiftelse foran en notar ansøger om anpartsselskabets indtrædelse i handelsregisteret. Den administrerende direktør eller de administrerende direktører er udnævnt gennem selskabskontrakten eller en beslutning af anpartshavererne. Udnævnelsen kan tilbagekaldes til enhver tid. Navnene på den administrerende direktør eller de administrerende direktører vil blive opført i handelsregisteret. 3

4 9. Notarforretningen Ved stiftelsen af selskabet skal notaren under notarforretningen (Notarielle Beurkundung) forsikre sig stifternes identitet. Dette sker ved, at personer, der ikke er kendt af notaren, skal bevise deres identitet ved at fremlægge gyldige legitimationspapirer, for danske statsborgere i form af pas. Hvis en person ikke handler på egne vegne, men for en anden person, kræves en skriftlig fuldmagt og/eller en efterfølgende samtykke i notarbekræftet form. Hvis en af stifterne er en juridisk person, må eksistensen af den juridiske person og tegningsberettigelsen af den fremmødte person dokumenteres ved hjælp af en bekræftet udskrift fra handelsregisteret (i tilfælde af danske virksomheder må fremlægges en officiel udskrift fra CVR-registeret med autoriseret oversættelse til tysk). Direktørens anmeldelse af selskabet til handelsregisteret skal endvidere underskrives foran en notar, jf. nedenfor pkt. 11. Ofte sker dette under samme notarforretning. 10. Industri- og handelskammerets stillingtagen Det ansvarlige Industri- og Handelskammer, IHK (forkortelsen for Industri- og Handelskammeret), udarbejder en udtalelse, på anmodning af handelsgeristeret, i tilfælde af tvivl om, hvorvidt virksomhedens firmanavn er tilladeligt. For at man tidligt i forløbet kan udelukke en eventuel risiko for forveksling eller eventuel tvivl om virksomhedens navn, er det nyttigt at kontakte det ansvarlige IHK inden notarforretningen. Inden for rammerne af registreringen i handelsregisteret er kun risikoen for forveksling med selskaber, der er registreret på samme sted verificeret. Da firmanavne og varemærker registreret andre steder kan give firma- og varemærkeindehaveren ret til påbud til den stiftende part, anbefales det også at kontrollere nationalt registrerede selskaber og varemærker. Det elektroniske handelsregister indeholder oplysninger om firmanavne, der er registreret i Tyskland: Nationale, internationale og EF-varemærker kan blive undersøgt på den tyske Patent- og Varemærkestyrelses hjemmeside: 4

5 11. Ansøgning om registrering i handelsregisteret og registrering i handelsregisteret Anpartsselskabet eksisterer først efter ansøgning om registrering og registrering i handelsregistreret (som føres ved byretten (Amtsgericht)). Registreringen i handelsregisteret skal ansøges skriftligt af direktøren til den ansvarlige byret (Amtsgericht). Direktørens underskriftog dennes tegning af selskabet skal bekræftes af en tysk notar og det er notaren, som sørger for ansøgningen i handelsregisteret. Ved registreringen i handelsregisteret skal virksomhedens navn, selskabets hjemsted, selskabets formål, størrelsen på indskudskapitalen, datoen for afslutningen af selskabskontrakten, den administrerende direktør og dennes tegningsberettigelse være angivet. Endvidere skal ansøgningen om registreringen omfatte bilag som: - selskabskontrakten i notarbekræftet form, - evt. fuldmagt til de handlende personer, - en af direktøren underskrevet liste over anpartshavererne i selskabet, - i tilfælde af, at der er ydet apportindskud den fagkyndiges vurderingsberetning, såvel som dokumenter angående værdien af apportindskuddet. Endvidere skal der gives en forsikring om, at det nødvendige minimumsindskud er indbetalt og er til fri disposition for den administrerende direktør. Notaren overfører alle dokumenter elektronisk til byretten (Amtsgericht). Registreringen i handelsregisteret offentliggøres i det elektroniske forbundstidende (Bundesanzeiger) og lokale dagblade, ligesom IHK s medlemsblad. 12. Etableringsomkostninger Etableringsomkostningerne afhænger af størrelsen på indskudskapitalen og sagsværdien. Endvidere afhænger omkostninger af, om der er brugt en individuel selskabskontrakt eller det billigere mønsterreferat. Omkostningerne til notar og handelsregister ved et selskab med en anpartskapital på euro udgør ca. 500 EUR. Hertil kommer udgifterne til advokat og evt. skatterådgiver. 5

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Forretninger i Tyskland

Forretninger i Tyskland Forretninger i Tyskland Udarbejdet af advokat og Rechtsanwalt Stefan Reinel, Bang + Regnarsen Udgivet af Danske Bank Forord Forretninger i Tyskland er tænkt som en introduktion til de retlige spørgsmål,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform

K/S. Personselskaberne Valg af selskabsform K/S Personselskaberne Valg af selskabsform Indledning K/S karakteristika Består af to grupper af selskabsdeltagere Mindst én komplementar og mindst én kommanditist. Begge grupper kan være såvel fysiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister

Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister Information om EU-/EØS-rederiers muligheder for at få skibe optaget i Dansk Internationalt Skibsregister Klar til kvalitetsskibsfart? Danmark er en moderne og innovativ søfartsnation med en lang og levende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere