Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Forord Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en erhvervsstøtteordning, som skal skabe større bæredygtighed og løse nogle af de miljøproblemer, som samfundet står overfor. Samtidig skal økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser har været et travlt og begivenhedsrigt år i GUDP. I GUDPbestyrelsen fik vi prioriteret en række innovative projekter, som vi både har store forventninger til og glæder os til at se resultaterne af. Vi fik igangsat nye projekter for godt 264 mio. kr. i Det vil sige, at GUDP pt. har en samlet projektportefølje på rundt regnet 824 mio. kr. Med denne årsberetning løfter vi sløret for projektporteføljens forventede effekter samt fordelingen af tilsagnene indenfor de strategiske indsatsområder i spiderwebbet. Strategiske initiativer I årets sidste runde var en stor pulje afsat til opfølgning på anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam for Fødevarer. I GUDP-bestyrelsen havde vi blandt andet mulighed for at sætte ekstra fokus på udvikling og vækst i forarbejdningssektoren. De støttede projekter i 2013 vidner om, at der er et stort potentiale for at skabe vækst i fødevaresektoren ved at øge ressourceeffektiviteten. GUDP skal være med til at forene bæredygtighed og vækst. Med de øremærkede midler støttede vi fire nye projekter til månegris teknologi og 4 projekter til dyrevelfærd. Et af projekterne skal fx udvikle et system til fordeling af halm til grise, så de har noget at rode i og ikke bider hinanden. Projektet støtter op om såvel månegrisen som Svinevelfærdspakken Et andet projekt skal identificere kød med ornelugt, hvilket forhåbentligt kan gøre kastration overflødig. Organic-RDD-2 Også økologien blev tilgodeset i 2013, hvor 7 spændende projekter blev skudt i gang under det Økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram Vi håber på at få mange spændende projekter, som kan bidrage til bæredygtighed og vækst i vores 2 runder i Derudover skal GUDP have en ny strategi gældende for perioden Vi synes, GUDP har en fornem rolle som brobygger mellem aktørerne, så nye muligheder for en nytænkende, vækstskabende og ressourceeffektiv fødevareproduktion realiseres i Danmark. GUDP har en fornem rolle som brobygger mellem aktørerne, så nye muligheder for en fremtidig nytænkende og ressourceeffektiv fødevareproduktion kan realiseres i Danmark. LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE

3 Årets højdepunkter GUDP havde i 2013 to ansøgningsrunder, hvor 55 projekter med innovative løsninger på fødevareerhvervets udfordringer opnåede tilsagn for godt 264 mio. kr. Ansøgningerne kom fra hele fødevaresektoren fra reduceret kvælstoffordampning gennem bio-forsuring af gylle til markedsorienteret økologisk produktion og forarbejdning af fødevarer. I 2013 resulterede finanslovsforhandlingerne bl.a. i, at GUDP fik tilført yderligere 97 mio. kr. til grøn omstilling og beskæftigelse, og som opfølgning på anbefalingerne fra Naturog Landbrugskommissionen og fra Vækstteam for Fødevarer. I GUDP s første runde i 2013 var der dermed afsat 10 mio. kr. til indsatser med fokus på alternativer til antibiotika og 20 mio. kr. til økologisk forskning og innovation. De resterende 67 mio. kr. var afsat til GUDP s anden runde med fokus på følgende indsatser: Forædling og eksport (20 mio. kr.) Dyrevelfærdsfremmende tiltag for svin (13 mio. kr.) Ny bæredygtig animalsk svineproduktion (12 mio. kr.) Afkobling af fødevareproduktionens påvirkning af miljø, klima og dyrevelfærd og udnyttelse af hele landbrugsproduktionens ressourcegrundlag (22 mio. kr.) Derudover blev der under det økologiske forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogram (Organic RDD2) bevilget projekter for 65,9 mio.kr. fordelt på 7 projekter. Endvidere blev der givet tilsagn på 1,5 mio. kr. til dansk deltagelse i økologiske udviklings- og demonstrations-projekter under ERA-Nettet Core Organic, samt 3 mio. kr. til projekter ved Økologiens Hus og 5 mio. kr. til projekter vedrørende økologisk sortsudvikling og -afprøvning.

4 Spiderweb til at vurdere effekter GUDP støtter projekter, der på én og samme tid bidrager til et værdiløft og udvikling af fremtidens bæredygtige og effektive fødevareerhverv. Det er netop sammenhængen mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft, der bidrager til grøn omstilling. Alle ansøgningernes potentielle bidrag til løsning af udfordringer vurderes ud fra otte kriterier i et GUDP-spiderweb: Minimere næringsstofoverskuddet Reducere pesticidanvendelsen Begrænse klimapåvirkning Dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og etik Videre økonomiske effekt Projektets provenu Merværdi pr. råvareenhed Kommunikation, nytænkning og tværfaglighed

5 Spiderweb til at vurdere effekter Status for målopfyldelsen for strategiperiodens tredje år Bæredygtighed Minimere næringsstofoverskuddet Videre økonomisk effekt Effektivitet Reducere pesticidanvendelsen Projektets provenu Begrænse klimapåvirkningen Merværdi pr råvareenhed Dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og etik Nytænkning, tværfaglighed og kommunikation Værdiløft

6 Opfyldelse af målsætninger Der er i 2013 skabt god udvikling med potentiel effekt på følgende udfordringer: Reducering af pesticidanvendelsen Bedre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og etik. Projektets provenu Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der i 2013 har været ekstra midler til dyrevelfærdsfremmende tiltag samt eksport og forædling. Der har samtidig været en tilfredsstillende udvikling med potentiel effekt indenfor udfordringerne: Begrænse klimapåvirkningen Minimere næringsstofoverskuddet Videre økonomisk effekt Bestyrelsen vurderer dog, at der jf. spiderwebbet stadig er behov for projekter indenfor disse kriterier. Der har været begrænset udvikling på følgende udfordringer: Nytænkning, tværfaglighed og kommunikation Merværdi pr. råvareenhed Bestyrelsen finder samlet set udviklingen tilfredsstillende og vil fortsat i 2014 have fokus på ansøgninger med potentiel effekt på områder i spiderwebbet, som har behov for en endnu bedre udfyldelse. Bestyrelsen vil i 2014 have særlig fokus på ressourceeffektivitet i fødevareerhvervet, der potentielt kan give øget merværdi per råvareenhed. I Handlingsplan 2014 er der derfor fokus på samarbejdsprojekter med hovedformål: Ressourceeffektivitet Udnyttelse af fødevareindustriens sidestrømme Det samme gælder for projekter der tilgodeser udvikling og demonstration af teknologier som understøtter: Emissionsbaseret regulering af produktionsanlæg Målrettet og differentieret arealregulering De øvrige GUDP kriterier er stadig vigtige, og bestyrelsen finder det væsentligt at fremme alle projekter, som kan styrke fødevareerhvervets dobbelte bundlinje = B+E+V. Samlede budgetter fordelt på virksomhedstørrelser (uden ORDD2) Fordelingen af bevilling indenfor erhvervets delsektorer 49,9 14,7 29,9 5,5 Store virksomheder Mellemstore virksomheder Små virksomheder Off. Forskningsinstitutioner 35% 7% 16% 20% 22% Økologi Værditilvækst Planteavl Husdyrproduktion Fiskeri og akvakultur

7 Øvrige aktiviteter i 2013 Informationsmøder Forud for de to ansøgningsrunder i 2013 afholdte GUDP-sekretariatet to informationsmøder i Vejle og København. Informationsmøderne var som altid velbesøgte med et deltagerantal på ca. 220 personer i alt. På informationsmøderne var der mulighed for at høre nyt om GUDP-ordningen, få input til ansøgningsskrivningen, modtage konkret sparring til sit projekt og netværke med andre potentielle ansøgere og GUDPsekretariatet.

8 Konference: Udviklingspotentialer i forarbejdningssektoren grøn omstilling fra jord til bord Den 10. september 2013 var GUDP-bestyrelsen vært ved en konference, hvor dagen bød på oplæg fra bl.a. formand for Vækstteam for Fødevarer Peder Tuborgh. På konferencen samledes aktører fra hele fødevaresektoren om udvalgte specifikke problemstillinger og innovative ideer, som blev anskuet og diskuteret fra mange forskellige vinkler. Med hjælp fra det interaktive elektroniske værktøj ZING skulle deltagerne på baggrund af arbejdsspørgsmål, udvikle ideer og komme med forslag til løsninger på spørgsmål omhandlende styrkelse af ressourceeffektivitet, potentialer og muligheder for fødevaresektoren, optimering af uudnyttede ressourcer og fremme af grøn omstilling. Find idékatalogerne fra begge arrangementer på Workshop: Fra hav til bord ressourceeffektivitet på tværs af værdikæden for havfiskeri Den 10. oktober 2013 inviterede GUDP igen indenfor til et arrangement om styrkelsen af ressourceeffektivitet denne gang med fokus på fiskeriet. Med baggrund i regeringens Vækstteam for Fødevarers anbefalinger om styrkelse af en bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion samledes fødevareproducerende virksomheder, brancheorganisationer, vidensinstitutioner og rådgivende firmaer for at diskutere fremtidens fiskerierhverv. Oplæg og de efterfølgende workshops resulterede i mange gode input, som kunne tages med hjem til den kommende GUDP-strategiudformning for

9 Evaluering af GUDP-strategien Strategievaluering I slutningen af 2013 igangsatte GUDP-bestyrelsen selv et større evalueringsarbejde med fokus på GUDP s strategi, der dækker over perioden Selve evalueringen har fokus på årene og konkret evalueres udfyldelse af GUDP s otte kriterier, samt GUDP s fokusområder og tilsagnsfordeling. Side 12 til 17 i denne årsberetning er uddrag fra evalueringen.

10 GUDP-strategiens vision reflekteres i 8 succeskriterier GUDP prioriterer ansøgninger i henhold til 8 B+E+V kriterier Bæredygtighed Minimere næringsstofoverskuddet Videre økonomisk effekt Effektivitet Reducere pesticidanvendelsen Projektets provenu Begrænse klimapåvirkningen Merværdi pr råvareenhed Dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og etik Nytænkning, tværfaglighed og kommunikation Værdiløft

11 GUDP s bestyrelse om strategien : Med bestyrelsens nuværende strategi, er det et krav, at GUDP-ansøgningerne kan vise forventede effekter på minimum to af de tre parametre bæredygtighed, effektivitet og værdiløft hvoraf det ene parameter skal være bæredygtighed. Samtidig skal projektet generere et output, som kan kommercialiseres. Det er bestyrelsens vurdering, at vores strategi medvirker til, at projekterne berører flere områder og dermed opnår størst effekt, samtidig med, at en sektoropdeling undgås. Lars Frederiksen (Formand) Bent Claudi Lassen Lars Frederiksen (formand) Henrijette Richter Birgitte Brinch Madsen Niels Alsted Mads Prebensen Det er imidlertid først nu, at de første GUDP-støttede projekter er ved at blive afsluttet. Det er derfor kun muligt at beskrive effekterne, som de er vurderet ex-ante (de forventede effekter ved ansøgningstidspunktet). Således beregnes de forventede effekter på baggrund af officielle og anerkendte niveauer og standarder for eksempelvis behandlingshyppighed og kan alene udgøre et kvalificeret bud på størrelsesordenen af effekternes faktiske potentiale. Christian Heslet Jørgensen Susanne Støier Mads Prebensen Bent Claudi Lassen Henrijette Richter Birgitte Brinch Madsen

12 Evaluering af GUDP-strategien GUDP's bestyrelse og sekretariat anvender en effektevalueringsmodel til at vurdere og udvælge projekterne på basis af deres forventede effekter Før der ydes tilskud, vurderes de enkelte projekters effekter og konkurrerer derefter indbyrdes herpå Når et projekt afsluttes, vurderes dets realiserede effekter først ved afslutning og derefter igen efter en treårig periode Ex-ante Ex-post Fase Projektansøgning og GUDP-behandling Slutrapport ved projektafslutning Revision Modellens elementer Modellens processer Effekt X Udbredelse X Risiko Ansøgerne vurderer effekt og udbredelse af projekterne på hvert af de otte parametre inden for spiderwebbet GUDP definerer den endeligt opgjorte, forventede effekt ved at vurdere risikoen for, at ansøgerens skøn ikke realiseres Er effekterne opnået eller opgivet? Ansøgerne angiver, hvorvidt projekternes ex-ante vurderinger er opnået eller opgivet på hvert af de otte parametre inden for spiderwebbet GUDP opgør de realiserede effekter på baggrund af projektdeltagernes vurderinger Provenu revisionspåtegnes efter tre år, hvor de realiserede effekter vurderes 12 12

13 Evaluering af GUDP-strategien GUDP har fra 2011 til 2013 haft en bevillingsramme på i alt 745,6 mio. kr. til rådighed, hvoraf 77 pct. har været til generelle formål inden for GUDP Projektaktivitet Type Bevillinger 2011 Mio. kr. Bevillinger 2012 Mio. kr. Bevillinger 2013 Mio. kr. I alt Mio. kr. Generelle formål inden for GUDP 205,2 199,0 167,0 571,2 Politisk besluttede formål: Generelt* 77,0 77,0 Politisk besluttede formål: Økologi** 14,2 15,2 68,0 97,4 Total 219,4 214,2 312,0 745,6 Samlet , pct. Generelle formål inden for GUDP 76,6% Politisk besluttede indsats: Økologi 10,3% 13,1% Politisk besluttede indsats: Generelt* Der er i udmøntningen af de 745,6 mio. kr. blevet annulleret projekttilsagn svarende til 41,6 mio. kr., som dernæst er blevet genanvendt * Alternativer til antibiotika, Bæredygtig husdyrproduktion, Eksport og værditilvækst, Samarbejde om innovation, Dyrevelfærd ** Økologisk sortsafprøvning, økologisk forskning og udvikling, projekter ved Økologiens Hus 13 Kilde: GUDP-sekretariatets data 13

14 Evaluering af GUDP-strategien ing af GUDP-strategien Samlet set forventes GUDP at bidrage med væsentlige kvantitative effekter inden for bæredygtighed, effektivitet og værdiløft Kvantitative effektparametre Tilsagn Forventet effekt af støttede projekter* Forventet effekt pr. mio. kr. tilsagn* Reduktion i pesticidanvendelsen ~116 mio. kr. ~20 pct. reduktion ~0,2 pct. reduktion Reduktion i CO 2 -ækvivalenter Projektets provenu Videre økonomisk effekt Samlet merværdi ~301 mio. kr. ~1,4 mio. tons ~4.651 tons Reduceret næringsindhold* ~361 mio. kr. ~ tons reduktion ~95 tons reduktion ~357 mio. kr. ~517 mio. kr. ~205 mio. kr. ~1.381 mio. kr. (3 år efter afslutning) ~5.725 mio. kr. (årligt ved fuld effekt) ~815 mio. kr. (årligt ved fuld effekt) ~3,9 mio. kr. (3 år efter afslutning) ~11 mio. kr. (årligt ved fuld effekt) ~4 mio. kr.* (årligt ved fuld effekt) Porteføljens effekter kommer hele samfundet til gode, da projektporteføljen bl.a. forventes at have videre økonomiske effekter på 5,6 mia. kr. årligt Porteføljen forventes at have markante effekter på reduktionen af næringsoverskuddet og CO 2 - udledningen, ligesom den samlede merværdi pr. råvareenhed er på 0,8 mia. kr. årligt ved fuld effekt * Reduceret næringsindhold pooler effekterne inden for reduktion af kvælstof og reduktion af fosfortab * Den samlede merværdi er mindre end provenu og videre økonomisk vækst, idet en væsentlig del af GUDP s projektportefølge vedrører produktionsprocessen og ikke produkterne. 14 Note: Internationale projekter, projekter under ICROFS og projekter i regi af Økologiens Hus er ikke medregnet, da de ikke er opgjort med forventede effekter 14

15 Evaluering af GUDP-strategien Kvalitative effekter Kvalitative effektparameter Forventede effekter af særlig grad inden for hovedudfordringerne* Projekter med særlig grad af kvalitative effekter* Dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø eller etik De fleste effekter forventes inden for en mere markedsdrevet økologisk produktion De færreste effekter forventes inden for en mere CO 2 -neutral energiproduktion, hvilket kan tilskrives, at området i meget lille grad beskæftiger sig med dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø, sundhed og etik ~71 pct. af projekter Der forventes positive effekter af en særlig grad på dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø eller etik i 71 pct. af porteføljens projekter Nytænkning, tværfaglighed eller kommunikation Der forventes effekter af særlig grad inden for stort set alle hovedudfordringerne Relativt set forventes de færreste effekter af særlig grad inden for et mere bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakulturproduktion, men her forventes der stadig effekter i 89 pct. af projekterne ~96 pct. af projekter Der forventes positive effekter af en særlig grad på nytænkning, tværfaglighed eller kommunikation i 96 pct. af porteføljens projekter Note: 1) Internationale projekter, projekter under ICROFS og projekter i regi af Økologiens Hus er ikke medregnet, da de ikke er opgjort med forventede effekter 2) Projekter fra før 2. tilsagnsrunde 2013 er vurderet til at have kvalitative effekter, såfremt den gennemsnitlige effekt på parameteret er større end 4 (på en skala fra 0-9), mens projekter fra 2. tilsagnsrunde 2013 er vurderet til at have kvalitative effekter såfremt, at et af subkriterierne er vurderet til 2 eller 3 (på en skala fra 0-3) 15 15

16 Evaluering af GUDP-strategien Fordelingen af tilsagn efter sektor Der er udmøntet 66,5 mio. kr. til Organic RDD i 2013, som er særligt forskningstunge midler Tilsagn til værditilvækst Forarbejdning Primærsektoren Tilsagn pr. sektor, mio. kr. Antal deltagere pr. sektor Tilsagn til værditilvækst Pct. af mio. kr. Pct. af antal Mio. kr % 23% % 23% 29% 40 28% 83% 30 77% 83% 77% 20 72% 71% Primærsektoren er bedst repræsenteret i porteføljen og modtager omkring 80 pct. af GUDP's midler Til gengæld indikerer forøgelsen af tilsagn til værditilvækst en øget inddragelse af sekundærsektoren i projektporteføljen Primærsektoren tegner sig i gennemsnit for 82 pct. af tilsagnsmidlerne. Ca. tre ud af fire projektdeltagere deltager i projekter inden for primærsektoren. Forøgelsen af tilsagn til øget værdiskabelse indikerer, at projektporteføljen i stigende omfang omfatter sekundærsektoren*. 16 * Projekter, som skaber en højere produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse, er generelt set henvendt mod forarbejdningssektoren 16

17 Evaluering af GUDP-strategien GUDP har givet tilsagn inden for alle hovedudfordringerne i porteføljen: Antal deltagere Fordelingen af tilsagn ift. erhvervenes hovedudfordringer Mio. kr Energi Fiskeri og akvakultur* Husdyrproduktion Planteavl Der er udmøntet 66,5 mio. kr. til Organic RDD i Værditilvækst Økologi 112 GUDP har givet tilsagn inden for alle hovedudfordringerne Projekter inden for husdyrproduktion og økologi har samlet modtaget flest midler, hvilket for sidstnævnte bl.a. skyldes udmøntningen af Organic RDDmidlerne i 2013 Der er blevet givet færrest tilsagn inden for energi samt fiskeri og akvakultur*

18 GUDP-strategiens resultater GUDP-bestyrelsens strategi har sikret, at der gennemføres projekter der har opnået ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem et dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft med forventede store samfundseffekter. Hermed bidrager GUDP s projektportefølje til et grønt landbrugs- og fødevareerhverv i vækst gennem en fortsat udvikling af en konkurrence- og bæredygtig produktion. Flere igangsatte projekter følger op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, samt anbefalingerne fra Vækstteam Fødevarer. Endeligt er der i strategiperioden sket en positiv udvikling i og med, at private virksomheder i stigende omfang deltager i projekterne, enten som hovedansøgere eller projektdeltagere. Langt de fleste projekter har været et samarbejde, hvor flere virksomheder eller forskningsinstitutioner er gået sammen om at gennemføre et projekt. Bestyrelsens strategi om et GUDP som brobygger, er dermed på rette vej. Med forbehold for at vi endnu ikke kan måle de realiserede effekter, så er bestyrelsens vurdering, at strategien er velopfyldt. Der vil således altid være risici forbundet med innovationsprojekter. Lars Frederiksen, Formand for GUDP

19 GUDP- bestyrelsen GUDP-bestyrelsens mandatperiode: 2010 til maj 2014 Lars Frederiksen (formand) Niels Alsted, BioMar Group A/S Birgitte Brinch Madsen Bent Claudi Lassen, Foodbest DK/SE Mads Prebensen, Grundfos A/S Henrijette Richter, Novo A/S Susanne Støier, DMRI/Teknologisk Institut Christian Heslet Jørgensen, Vibygård Gods A/S Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af NaturErhvervstyrelsen. Sekretariatet ledes af Anders M. Klöcker, chef i Center for Innovation Find flere informationer, kommende arrangementer og yderligere information om ordningen på:

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Redegørelse af lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven)

Redegørelse af lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Redegørelse af lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP-loven) The Danish Nyropsgade

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-strategien bygger på Grøn Vækst-aftalen samt GUDP-loven Grøn vækst-aftale af 16. juni 2009 Grøn Vækst-aftalen skal sikre, at et højt niveau

Læs mere

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011 Grønt GrøntUdviklings- Udviklings-og og Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 MISSION 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning

Læs mere

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse

Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse Bidrag til ny GUDP-strategi workshop Særlige danske konkurrenceparametre workshop Bæredygtig ressourceudnyttelse WORKSHOPS D. 12. SEPTEMBER 2014, DEL I Baggrund for ny GUDP-strategi Baggrund for ny GUDP-strategi

Læs mere

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Innovation 12.12.2013 Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Annette Abildskov, Fødevareministeriet GUDP er ét af initiativerne i Grøn Vækst Lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklingsog demonstrationsprogram.

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfrist er den 2. september 2015 kl. 12:00

Læs mere

Strategi og Handlingsplan 2011

Strategi og Handlingsplan 2011 Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet 1 Mission 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Den gode ansøgning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Oversigt Nyt i forhold til sidste ansøgningsrunde Projekttyper og aktivitetstyper Tilskudssatser Budgetskema Gantt diagram Vurderingskriterier,

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkommen til informationsmøde 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkomst og introduktion Philip Brask Madsen, teamleder i GUDP sekretariatet 09.30-10.00 REGISTRERING/ Kaffe, morgenmad og faglig sparring om projekter.

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET Grønt Udviklings- og Demonstrations Program DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER OG AKTIVITETSTYPER

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 27. marts 2013

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 10.00-10.05 VELKOMST v. Pernille Svindt Lentfer, teamleder

Læs mere

Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag til operationelt værktøj

Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag til operationelt værktøj Inger Marie K. Scavenius og Mogens Lund Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Version: 30. december 2010 Resultatbaseret styring af tilskudsordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune Business case vedr. opgradering af Vordingborg Kommunes indsatser på området Indhold 1. Ledelsesresumé...3 1.1. Anbefalinger...3

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 9.30-10.00 REGISTRERING Kaffe og morgenmad 10.00-10.05 VELKOMST

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Landmanden som vandforvalter, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Landmanden som vandforvalter, som er finansieret af: Landmanden som vandforvalter 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Landmanden som vandforvalter, som er finansieret af: Promilleafgiftsfonden for landbrug Dette projekt medfinansieres af Grønt

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration (Jordbruksverket + Livsmedelsverket)

Læs mere

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015

Syddansk OPI-pulje 2015-2017. Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 Syddansk OPI-pulje 2015-2017 Infomøde hos SDSI 8. Oktober 2015 1 Formål med puljen At få flere produkter over vejen fra prototype til markedet At bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Grøn økonomi, grøn omstilling og grøn vækst Kært barn, mange navne

Grøn økonomi, grøn omstilling og grøn vækst Kært barn, mange navne Grøn økonomi, grøn omstilling og grøn vækst Kært barn, mange navne Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation Baggrund og formål 20 mio. kr. til etablering af en pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI) Baggrund: Behov for en yderligere

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring

Annoncering efter ansøgninger Titel Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ Udfordring Side 1 af 9 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Udvikling af bioøkonomiske potentialer: udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ -

Læs mere

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma En integreret del af det danske innovationssystem Ny fond med ny fokus Værdikæden Grundforskning Forskning Udvikling Implementering Innovationsfonden

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Udvikling i behandlingshyppigheden SIDE 2 Udvikling i fladebelastning SIDE 3 Afgrænsning til andre områder Natur- og vandplaner Økologisk Handlingsplan

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s MT Højgaard GUDP Konference København, oktober 2011 IntelliFarm 1 MT Højgaard a/s Lokal og landsdækkende Med 22 lokalkontorer og et hovedkontor dækker MT Højgaard hele landet. Landbrugsbyggeri Danmarks

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid Slutevaluering af Fra ufaglært til faglært på rekordtid CPH WEST 24.03.15 Oversigt 1 Formål 2 Metode 3 Målopfyldelsesgrad 4 Det opsøgende arbejde 5 Opsummering 6 Perspektiver og anvendelighed 2 Slutevalueringens

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budgetaftalen 2013 Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde.

Udbudsprocessen blev formelt igangsat ultimo februar 2014 ved annoncering af en prækvalifikationsrunde. N O TAT Udbud af hjemmeplejeydelser i Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Esbjerg Kommune i relation til ovenstående udbud. Notatet giver indledningsvist et kort resume af

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ

VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ VEJLEDNING til ansøgning om deltagelse i EN GOD OMVEJ EN GOD OMVEJ er en invitation til landets kommuner om at deltage i et udviklingsforløb der med støtte fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden har

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Transparens og effekt i praksis. Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen

Transparens og effekt i praksis. Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Transparens og effekt i praksis Henrik Kundby Kontorchef Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Naturstyrelsen større tilskudsbevillinger Naturstyrelsen arbejder for, at mennesker og natur trives: Naturstyrelsen

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere