Projektering af it kabling,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering af it kabling,"

Transkript

1 Projektering af it kabling, en praktisk anvendelse af DS/EN :2009 November 2011

2 Indledning: Dette dokument henvender sig til alle rådgivende ingeniører, eller andre, som beskæftiger sig med beskrivelser, udbud eller udførelse af it kabling iht. europæiske standarder, herunder bl.a. DS/EN :2009 Informationsteknologi Kablingsinstallation Del 2: Planlægning af installation og praksis i bygninger. Standarden DS/EN :2009 omhandler installationstekniske detaljer og krav til planlægning og udførelse af informationsteknologiske installationer, såsom disponering og udførelse af føringsveje. Dokumentet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af KASER i anledning af de væsentlige revisioner af DS/EN serien. Det er af KASER vurderet, at DS/EN :2009 indeholder de væsentligste ændringer, som især rådgivere skal være opmærksomme på. Mange formuleringer er ændret ligesom ansvarsfordelingen, ikke uinteressant, nu er placeret med et betydeligt lod på den projekterendes skuldre. Det er arbejdsgruppens håb, at dokumentet kan være medvirkende til at skabe en fælles forståelse mellem rådgivere uanset om de virker som bygherrerådgivere, projekterende eller som underrådgivere til f.eks. totalentreprenører. De valgte punkter er et uddrag af DS/EN :2009 som arbejdsgruppen finder særlig interessante. Det skal understreges, at dette notat ikke erstatter DS/EN :2009. Alle henvisninger i byggeprogram, beskrivelser samt udbudsmateriale skal være til DS/EN :2009 og ikke til dette dokument. Dette dokument er kun af vejledende karakter. Begrebet it kabling er jf. standarden meget bredt dækkende for alle svagstrøms- og lyslederkabler, som anvendes til alle former for informationsoverføring uanset type og oprindelse f.eks. it, bygningsstyring eller sikringsanlæg. Side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Projektets huskeliste Føringsveje Sikring af kablers bøjningsradius Gennemføringer og hindring af brandspredning Nærføring Nærføringsberegninger Kabelsystemer Uskærmede kabler Skærmede kabler Fiberkabler Kapslinger Jording, potentialudligning og EMC Jordingssystem Potentialudligning PEC leder Lyn- og overspændingsbeskyttelse Projektoverdragelse Projektets faser Dokumentation Vil du vide mere Arbejdsgruppens sammensætning Bilag Områder med behov for bøjningsbeskyttelse Side 3 af 28

4 Projektets huskeliste Indeholder projektet it kabling der skal udføres efter DS/EN :2009? a) It kabling opfattes meget bredt i standarden og dækker kabling der ikke anvendes til effektoverføring Overvej om føringsvejene for it kablingen har en realistisk mulighed for at kunne overholde kravene i DS/EN :2009 Orienter skriftligt dine samarbejdspartnere og kunde om, hvordan overholdelse af kravene vil påvirke bygningen eller projektet Identificer jordingssystemet i bygningen, da dette påvirker valget af kabelsystem a) Påvirk valget af jordingssystem i forhold til it kablingen, hvis dette ikke er afklaret Indhent alle oplysninger fra den foregående fase af projektet Opbyg og vedligehold en liste eller log over de emner der skal - eller er behandlet i projektet a) Listen kan nemt komme til, at indeholde emner udover dem der nævnes i DS/EN :2009, standarden dækker ikke alle overvejelser ved it kabling Der er krav i DS/EN :2009 om overdragelse af informationer om IT kablingen fra fase til fase, derfor skal dokumentationsform enten besluttes i projektet eller afklares med kunden. a) Nogle oplysninger skal overdrages i redigerbart format, da materialet skal kunne opdateres af leverandører, entreprenører, installatører, bygherren og andre interessenter b) Ansvaret for de enkelte grænseflader skal fastlægges f.eks. ved at udfyldelse af tabellen B.1 i DS/EN :2009 Disponering af, krav til og anbefalinger for krydsfeltsrum behandles i både DS/EN :2009 og DS/EN A1:2011. Arbejdsgruppen anbefaler at dette tages op med Bygherre så tidligt i forløbet som muligt. Emnet er ikke yderligere behandlet i dette dokument. Side 4 af 28

5 Arbejdsgruppen har ikke behandlet de særlige problemer omkring Maskininstallationer, arbejdsgruppen foreslår at de enkelte firmaer selv udvikler en holdning til dette. Side 5 af 28

6 1 Føringsveje Standarden ekskluderer ikke føringsveje af bestemte typer, som f.eks. gitterbakker, men der stilles dog en række krav for udvælgelse og anvendelse af de forskellige typer føringsveje. Kravene skal sikre at kablingen ikke beskadiges både under og efter at installationen er udført, samt i forbindelse med senere ændring af installationen. Standarden kræver at alle føringsveje skal dimensioneres for minimum 50 % udvidelseskapacitet. 1.1 Sikring af kablers bøjningsradius Standarden stiller krav til, at føringsvejene skal opbygges og installeres så kablernes bøjningsradius ikke overskrides, både under og efter at installationen er udført. Dette kan enten opfyldes ved anvendelse af præfabrikerede tilpasningsstykker eller ved egenproducerede tilpasningsstykker. For begge muligheder gælder det, at de skal sikre bøjningsradius alle de steder, hvor føringsvejene ændrer retning, både i det vertikale og horisontale plan. Radiusbegrænserne skal kunne identificeres som sådanne og være en fast del af den færdige føringsvejsinstallation. Ved fastlæggelsen af radiusbegrænser for kabler med forskellige diametre, er det kablet med den største diameter der er dimensioneringsgivende. Standarden tillader, at det enten er producentens anbefaling til kablernes bøjningsradius der anvendes, alternativt giver standarden følgende retningslinjer: 8 x diameter for kobberkabling 10 x diameter for fiberkabling Det er arbejdsgruppens anbefaling, såfremt at installationen skal være generisk, at det er standardens retningslinjer der anvendes. Til illustration viser figur 1 nogle typiske retningsændringer i forbindelse med føringsveje, og hvor behovet for etablering af radiusbegrænser opstår: Side 6 af 28

7 Figur 1 - Radiusbegrænser Note: Denne skitse giver ikke en fyldestgørende oversigt over alle tilfælde hvor der skal etableres radiusbegrænser i henhold til DS/EN :2009 men er ment som inspiration. De anførte steder, hvor der skal etableres radiusbegrænser viser ikke hvorledes radiusbegrænsningen skal udføres Rørinstallationer Standarden stiller krav om, at bøjninger i rørinstallationer skal være tilgængelige både under og efter installationens færdiggørelse, medmindre et af følgende forhold gør sig gældende: Der ikke skal trækkes flere kabler i rørene efter installationen er udført Alle kabler trækkes ud af røret inden der trækkes nye kabler i røret. (Alle kabler skal altså fremføres samtidigt i røret) Standarden specificerer ikke konkret, hvad der menes med tilgængelighed, med det er arbejdsgruppens vurdering, at kravet er anført for at sikre at kabler ikke lider overlast i forbindelse med trækning. Det er derfor op til den projekterende, at udforme rørføringsvejene så dette krav tilgodeses. Standarden stiller krav til, at den sammenlagte ændringsretning på en rørstrækning maksimalt må udgøre 180 grader mellem to trækpunkter. Jf. tidligere beskrevet krav, forudsættes det, at der er adgang til trækpunkterne både under og efter installationens færdiggørelse. Skitserne i figur 2 angiver eksempler på rørføringsveje som er udført efter kravene i DS/EN :2009. Det skal præciseres, at skitserne ikke viser alle de krævede trækpunkter, ligesom at punkterne for tilgængelighed i bøjningerne ikke er angivet. Side 7 af 28

8 Figur 2 Eksempler på rørføringer Der hvor det forventes at installationen skal kunne udvides anbefaler arbejdsgruppen, at der projekteres med tomme rør. Generelt er to mindre rør at foretrække frem for et stort rør. Alternativt kan der etableres yderligere trækpunkter i forbindelse med bøjninger på en rørstrækning. Jf. standarden, må bøjninger i rørinstallationer maksimalt have en bøjningsradius på 6 x den indvendige diameter af røret. Det skal bemærkes, at det godt kan være kablets maksimale bøjningsradius der er dimensionerende for rørinstallationens bøjningsradius Afstand/bæringer til føringsveje Som noget nyt stiller standarden krav til, at kabler maksimalt må stables 150 mm i højden i føringsveje, men dette kræver at føringsvejene yder fuld understøttelse af kablerne i hele længden. Såfremt der anvendes føringsveje som ikke yder fuld understøttelse af kablerne, såsom kabeltrådbakke, kabelstiger eller J-hooks, skal den maksimale stablingshøjde beregnes ud fra følgende formel: h = 150/(1+l x 0,0007) h = Maksimal stablingshøjde l = Afstand mellem understøttelses- eller fastgørelsespunkter Side 8 af 28

9 Alternative har standarden en tabel som dog kun er informativ, da de angivne værdier er afrundet og ikke dækker alle tilfælde. Tabel 1 Beregnet stablingshøjde for informationstekniske kabler l (mm) h (mm) Skitsen herunder viser dels en kabelbakke, hvor standarden tillader en stablingshøjde af kablerne på 150 mm, mens den viste kabeltrådbakke kun tillader maksimalt stablingshøjde af kablerne på 140 mm. Figur 3 - Understøttelse af kabel i føringsveje Efter arbejdsgruppens vurdering er anvendelsen af J-hooks ikke en god løsning, da J-hooks i mange tilfælde ikke tilgodeser kablernes bøjningsradius Skærmning af føringsveje For at sikre en effektiv EMI beskyttelse af it kablingen, anbefaler arbejdsgruppen, at der i størst muligt omfang anvendes føringsveje af metal. Side 9 af 28

10 Metalliske føringsveje yder generelt beskyttelse mod EMI, dog skal opmærksomheden henledes på, at brede føringsveje med lave sider ikke yder samme EMI beskyttelse som smalle føringsveje med høje sider. Den bedste EMI beskyttelse opnås ved føringsveje der omslutter it kablingen 360º, eksempelvis kabelbakker med låg som vist nedenfor. Figur 4 EMI beskyttelseszone i metalliske føringsveje Hvis der ikke kan etableres metalliske føringsveje med laskede eller boltede pladeforbindelser (der er udført udligning af føringsvejen, men impedansen er ikke lav nok) skal føringsvejen betragtes som en ikke metallisk komponent med de deraf følgende respektafstande til andre installationer. Ved anvendelse af ikke metalliske føringsveje skal det overvejes, om anden form for EMI beskyttelse kan etableres. I forbindelse med beregning af respektafstande kræves der for visse typer føringsveje, at kabler i føringsvejene ikke stables højere end, at der er 10 mm til føringsvejens overkant. For at sikre at føringsvejene i de fleste tilfælde lever op til dette krav, anbefaler arbejdsgruppen, at kablerne i en føringsvej aldrig stables højere end indtil 10 mm fra føringsvejens overkant. 1.2 Gennemføringer og hindring af brandspredning Indføring i bygning ( ) Udendørskabler som indeholder brandbare materialer og som ikke overholder DS/EN , må maksimalt føres to meter ind i en bygning. De to meter er målt som kablets fysiske længde, fra det punkt hvor kablet kommer ind i bygningen, og til det punkt hvor kablet afsluttes eller konverteres til et indendørskabel som overholder DS/EN Visse typer af kabler med vaseline eller PE-kappe opfylder ikke DS/EN Alternativt kan kablet føres i rør eller anden føringsvej som kan betragtes som en brandadskillelse. Såfremt der er lokale regler som tillader, at udendørskabler eller kabler der ikke overholder DS/EN kan føres længere end de to meter, så kan disse regler anvendes. Side 10 af 28

11 1.2.2 Gennemføring Standarden anbefaler, at føringsveje der skal føres gennem en brandadskillelse afbrydes og at de to ender potentialudlignes med udligningsforbindelse der overholder kravene i DS/EN Som alternativ er det arbejdsgruppens vurdering, at såfremt føringsvejene føres ubrudt gennem en brandadskilles så opfylder dette ligeledes ovenstående krav. Kravene til brandsikring af gennemføringen skal så udføres efter følgende retningslinjer: Brandlukningsproduktet skal være beregnet til at tætne omkring føringsveje og kabler At føringsvejene understøttes enten ved: a) kabelbøjler eller kabelbæringer med tilstrækkelig mekanisk styrke og placeret maksimalt 750 mm fra den brandsikre lukning. Bøjlerne eller bæringerne skal kunne modstå den mekaniske belastning, der må kunne forventes at opstå som følge af sammenbrud af en bæring på brandsiden. Det skal således sikres, at der ikke overføres nogen mekaniske påvirkninger til den brandsikre lukning b) eller at udformningen af den brandsikre lukning selv sikrer tilstrækkelig fastholdelse og mekanisk styrke til, at brandlukningen forbliver intakt i forbindelse med en brand. Såfremt det er nødvendigt kan respektafstanden reduceres ved gennemføringer under følgende betingelser: Spændingsniveauer for enfasede forsyningskredsløb er under 600 VAC Længden på reduktionen må ikke overstige tykkelsen på konstruktionen der gennembrydes tillagt 0,5 meter på hver side af gennemføringen Forsyningskabler og it kabling skal fremføres i adskilte føringsveje eller rør At brandlukningen overholder myndighedernes krav. (I Danmark skal gennemføringerne udføres iht. DBI -vejledning 31) At forsyningskredsløbene ikke er jf. tabel 6 i DS/EN :2009 Såfremt der er lokale regler som er i konflikt med ovenstående krav har disse regler og krav forrang. 1.3 Nærføring I forbindelse med, at it kablingen skal udføres jf. DS/EN :2009, er kravene til respektafstande et af de mest centrale emner i standarden. Respektafstanden er den adskillelse eller afstand der skal etableres mellem it kablingen og effektkredsløb, eller andre kabler der generer EMI, efterfølgende benævnt som forsyningskabler, og som kan have forstyrrende eller ødelæggende virkning på datatransmission i it kablerne. Side 11 af 28

12 Nærføring har betydning for alle metalliske kabler, herunder fiberkabler med metallisk skærm Respektafstande Såfremt det er muligt at tilvejebringe en respektafstand mellem forsyningskabler og it kabler, på minimum 1800 mm i hele installationens fulde udstrækning, kan der ses bort fra nedenstående. I langt de fleste tilfælde kræves der en respektafstand mellem stærkstrømskabler og it kabling i hele installationens fulde udstrækning. Dette krav omfatter også kabling for IBI, CTS o. lign. Respektafstanden beregnes som: A = S x P Respektafstanden A er afhængig af flere faktorer, som alle har indflydelse på beregningen af den nødvendige respektafstand. For at beregne respektafstanden jf. DS/EN :2009 skal følgende være kendt: Afstandsklassificeringen a, b, c eller d skal oplyses af producenten, da klassificeringen er producentafhængig og kan variere fra producent til producent, således at et kabel i samme kategori fra forskellige producenter kan have forskellige afstandsklassificeringer. De forskellige afstandsklassificeringer fremgår af tabel 2. Tabel 2 Klassifikation af it kabling DS/EN :2009 Table 3 - Classification of information technology cables Screened Information technology cables Unscreened Coaxial/twinaxial Coupling attenuation at 30 MHz to 100 MHz db 80 a 55 b 40 < 40 TCL Screening attenuation Segregation classification at 30 MHz to 100 MHz at 30 MHz to 100 MHz db db lg f 85 d d lg f 55 c lg f c 40 b < lg f < 40 a a b c d Cables meeting EN (EN :2011, Category 7) meet Segregation Classification d. Cables meeting EN (EN :2011, Category 5) and EN (EN :2011, Category 6) meet Segregation Classification c. These cables may deliver performance of Segregation Classification d provided that the relevant coupling attenuation requirements are also met. Cables meeting EN (EN :2011, Category 5) and EN (EN :2011, Category 6) meet Segregation Classification b. These cables may deliver performance of Segregation Classification c or d provided that the relevant TCL requirements are also met. Cables meeting EN (EN :2011, Category BCT-C) meet Classification d. Side 12 af 28

13 Minimumsrespektafstanden betegnes med S og angives i mm. Minimumsrespektafstanden er afhængig af kablernes afstandsklassificering samt føringsvejenes udformning og materiale. De forskellige minimumsrespektafstande fremgår af tabel 3. Tabel 3 Minimumsrespektafstand DS/EN :2009 Table 4 - Minimum separation S Segregation classification (from table 3) d c b a Segregation without electromagnetic barrier Containment applied to information technology or power supply cabling Open metallic containment a Perforated metallic containment b. c Solid metallic containment d 10 mm 8 mm 5 mm 0 mm 50 mm 38 mm 25 mm 0 mm 100 mm 75 mm 50 mm 0 mm 300 mm 225 mm 150 mm 0 mm a b c d Screening performance (0 MHz to 100 MHz) equivalent to welded mesh steel basket of mesh size 50 mm 100 mm (excluding ladders). This screening performance is also achieved with steel tray (trunking without cover) of less than 1,0 mm wall thickness and/or more than 20% equally distributed perforated area. Screening performance (0 MHz to 100 MHz) equivalent to steel tray (trunking without cover) of less than 1,0 mm wall thickness and no more than 20% equally distributed perforated area. This screening performance is also achieved with screened power cables that do not meet the performance defined in footnote d. The upper surface of installed cables shall be at least 10 mm below the top of the barrier. Screening performance (0 MHz to 100 MHz) equivalent to a steel conduit of 1,5 mm wall thickness. Separation specified is in addition to that provided by any divider/barrier. Forsyningskabel faktoren P er afhængig af antallet af parallel førte forsyningskabler. Sammenhængen mellem antallet af forsyningskabler og P fremgår af tabel 4. Bemærk, at et forsyningskabel medregnes, uanset om bilag A i SBEi vedr. parallelløb er benyttet som grundlag for dimensioneringen af det pågældende kabel. Tabel 4 Forsyningskabel faktor DS/EN :2009 table 5 - Power cabling factor a, b, c Electrical circut type 20 A 230 V 1-phase Quantity of circuits Power cabling factor P 1 to 3 0,2 4 to 6 0,4 7 to 9 0,6 10 to 12 0,8 13 to 15 1,0 16 to to to to 75 5 > 75 6 a b 3 phase cables shall be treated as 3 off 1-phase cables More than 20 A shall be treayed as multiples of 20 A. c Lower voltage AC or DC power supply cables shall be treated based upon their current ratings, i.e. a 100 A 50 V DC cable = 5 of 20 A cables (P = 0,4) Side 13 af 28

14 I det ovenstående er det forudsat, at miljøet er i henhold til det der beskrives i DS/EN Beregningen af respektafstande jf. ovenstående retningslinjer kan anvendes i langt de fleste tilfælde, men der kan være specielle forhold som gør, at der kræves yderligere foranstaltninger for at sikre den korrekte respektafstand. Arbejdsgruppen vurdere, at det ikke er muligt at beskrive alle de specielle forhold som kan gøre sig gældende. Arbejdsgruppen opfordrer derfor læseren til, at kontakte en specialist på området såfremt der er tvivl. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i forbindelse med beregningen af respektafstanden indregnes den udvidelsesprocent der er fastlagt for forsyningskablerne. Udvidelsesprocenten tillægges i forbindelse med fastlæggelsen af værdien P. Ved at indregne en eventuel udvidelsesprocent sikres det, at der efterfølgende kan suppleres med yderligere forsyningskabler uden at P ændres og respektafstanden derved ikke længere er overholdt. Udvidelsesprocenten er oftest defineret i projektets byggeprogram. I forbindelse med beregning af respektafstanden skal det bemærkes, at den er gældende både i vertikal og horisontal plan. Ved installationskanaler af plast kan midterste spor benyttes som skillespor, her skal skillesporbredde sikre A respektafstanden. Hvis midterste spor benyttes til kabling må kablingen ikke være omfattet af DS/EN :2009 dækningsområde. Som figur 5 angiver, er det ikke muligt at fremføre forskellige typer kabler i samme føringsveje, da dette ikke opfylder kravene jf. DS/EN :2009. Standarden åbner mulighed for, at der i samme føringsvej kan fremføres både it kabler og forsyningskabler så længe, at respektafstanden A er overholdt. Dette kan enten gøres ved at fastholde kablerne eller ved etablering af en barriere. Standarden anbefaler som den bedste løsning, at der etableres selvstændige føringsveje til de enkelte typer kabler. Side 14 af 28

15 Opfylder ikke kravene i DS/EN :2009 Opfylder kravene i DS/EN :2009 A A Den anbefalede opbygning af føringsveje jf. DS/EN :2009 Forsyningskabler Svagstrømskabler It kabling Sensitive svagstrømskabler Figur 5 - Føringsveje. Figur 5 viser ikke eventuelle føringsveje eller spor for kabler til maskininstallationer. Denne type installation kræves ofte fremført i separat spor eller føringsveje. Det er arbejdsgruppens vurdering at det er op til den projekterende at vurdere, hvor det vil være optimalt at placere kablerne til denne type installation. Vurderingen bør ske ud fra en betragtning af EMI påvirkningen fra denne type installation Særlige forhold: På grund af EMI støjkilder såsom udladningslamper, lysrørsarmaturer, svejseværker og andet lignende udstyr, gælder der her særlige afstandskrav i forhold til it kabling. I DS/EN :2009 tabel 6 er de mest almindelige af disse støjkilder angivet. Undtagelser: Der er begrænsede krav til respektafstanden A, såfremt: Den pågældende it kabling er applikationsspecifik, og applikationen stiller ingen krav til respektafstand eller At alle følgende betingelser kan overholdes: Side 15 af 28

16 a) Alle strømkredsene består kun af enfasede kredsløb (forsyningskabler) b) Den samlede forsikringsværdi for alle strømkredsene i den berørte del af installationen ikke overstiger 32A c) Alle forsyningskablerne skal ligge samlet og holdes sammen med strips eller lignende Den elektromagnetiske klassifikation for it kabler skal være E1 jf. DS/EN It kablingens afstandsklassificering skal være b, c eller d (se afsnit 1.3.1) Standarden anbefaler at reglen om begrænsede respektafstande ikke benyttes i følgende områder: Hvor der er samlet transmissionsudstyr. Krydsfelter og kapslinger. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at reglen om begrænsede respektafstande anvendes med forsigtighed, da den er begrænsende for installationens anvendelse, samt at kablerne jf. punkt c) sammenbindes for hver 500 mm. 1.4 Nærføringsberegninger Eksempel 1: I et standard kontorbyggeri ønskes der installeret en kat. 6A klasse E A installation. It kablerne der ønskes anvendt har ifølge leverandøren en b afstandsklassificering. Generelt anvendes der perforerede kabelbakker med mindre end 20 % perforeret areal som føringsveje. I henhold til tabel 4 i DS/EN :2009 medfører dette, at minimumsrespektafstanden S er lig med 50mm. I en af de ovenstående føringsveje skal der oplægges 30 stk. 3x1,5mm² forsyningskabler, hver især forsikret med 10A. Jf. tabel 5 i DS/EN :2009 bestemmes forsyningskabel faktoren P for de 30 strømkredse, hvilket giver faktoren 2. Baseret på ovenstående kan respektafstanden A nu beregnes som: A = S x P = 50 x 2 = 100mm Side 16 af 28

17 1.4.2 Eksempel 2: Der er også de tilfælde, hvor føringsvejene er givet og ikke kan ændres. I de tilfælde er respektafstanden kendt og det maksimale antal af forsyningskabler, der kan installeres i føringsvejen, beregnes. I dette tilfælde er det et kontorbyggeri, hvor føringsvejene er udført efter et typisk set princip, hvor der anvendes en installationskanal i plast langs facaderne. I eksemplet er det aftalt med bygherren, at der anvendes en kat 6A klasse E A kabling med c afstandsklassificering. Jf. tabel 4 i DS/EN :2009 giver dette en minimumsrespektafstand S på 50 mm for føringsveje der ikke yder EMI beskyttelse. Da installationskanalens skillespor er af plast, og der er 50 mm imellem de to spor, er kravet til en respektafstand 50 mm overholdt. Forsyningskabel faktoren kan nu beregnes ud fra følgende formel: A/S = P = 50/50 = 1 = P = 1 Antallet af forsyningskabler kan nu bestemme ved et opslag i tabel 5 i DS/EN :2009, som viser at der kan etableres 15 styk 20A enfasede strømkredse. Installation kan nu projekteres og udføres således, at der ikke kan etableres mere end 15 strømkredse ført parallelt med it kablingen i installationskanalerne. Antallet af strømkredse kunne eksempelvis se ud som følgende: 15 styk 3x1,5mm² enfasede forsyningskabler forsikret med 10A 3 styk 5x1,5mm² trefasede forsyningskabler forsikret med 10A og 6 styk 3x1,5mm² enfasede forsyningskabler forsikret med 10A 4 styk 5x2,5mm² trefasede forsyningskabler forsikret med 16A og 3 styk 3x1,5mm² enfasede forsyningskabler forsikret med 10A. Side 17 af 28

18 1.4.3 Eksempel 3 Det sidste eksempel tager udgangspunkt i eksempel 2, hvor den eksisterende respektafstand er 50 mm og at dette medførte at der kunne installeres 15 enfasede forsyningskredsløb parallelt med it kablingen. I dette eksempel skal der etableres et kopicenter, hvor der skal installeres et styk trefaset 32A CEE-stik i installationskanalen. Baseret på ovenstående ser regnestykket således ud: 32 / 20 = 1,6 2 strømkredse 2 x 3 = 6 strømkredse Derved er der 9 strømkredse tilbage til øvrige installationer der skal føres parallelt med it kablingen i installationskanalen. Side 18 af 28

19 2 Kabelsystemer 2.1 Uskærmede kabler Uskærmede kabler omfatter kabeltyper der i deres konstruktion er helt uden nogen form for metallisk skærm, kablerne benævnes U/UTP. På nuværende tidspunkt eksisterer der udelukkende uskærmede kabler op til og med kategori 6A mens kategorierne 7 og 7A udelukkende er skærmede kabler. Føres uskærmede kabler i lukkede metalliske føringsveje opnås der gode EMI egenskaber. 2.2 Skærmede kabler Skærmede kabler omfatter kabeltyper der i deres konstruktion enten har en individuel eller en fælles metallisk skærm. Kablerne benævnes F/UTP, U/FTP, SF/UTP eller S/FTP alt efter, hvilken skærmopbygning kablet har. I forbindelse med projektering og installation af skærmede kabelinstallationer kræves der yderligere fokus på potentieludligning af installationen end i forhold til uskærmede installationer. Det skal ligeledes bemærkes, at en skærmet kabelinstallation kun kan betragtes som skærmet installation, såfremt der er en ubrudt skærm mellem sender og modtager udstyret. Anvendelsen af uskærmede patchkabler i forbindelse med en skærmet installation medfører derfor, at den samlede installation må betragtes som en uskærmet installation. Med skærmede kabler opnås oftest gode EMI egenskaber. 2.3 Fiberkabler Det er arbejdsgruppens anbefaling, at fiberkabler betragtes på lige fod som andre it kabler og at de derfor skal overholde de krav der stilles til kappematerialer og deres isolationsevne. Glas eller plastic, som er hovedbestanddelen i et fiberkabel, påvirkes i ringe grad af EMI og har derfor ingen problemer i forhold til nærføring med forsyningskabler. I de tilfælde, hvor fiberkablet har metalliske bestanddele, såsom skærme eller barrierer, kan disse være kilder til EMI. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at hvor der benyttes fiberkabler med metalliske skærme eller træktråde skal disse udlignes. Side 19 af 28

20 3 Kapslinger Dette afsnit behandler de krav og retningslinjer der er for håndtering af it kabling i forbindelse med kapslinger som f.eks. krydsfelter, tavler, gulvbokse og muffer. I den efterfølgende tekst benyttes ordet kapsling som en generel term. Følgende overordnede krav gør sig gældende: Forsyningsinstallationer og it installationer der afsluttes eller som har koblingsmuligheder i samme kapsling skal være adskilt enten ved to separate låger, en til hver installationstype, eller såfremt der anvendes én låge, så skal forsyningsdele yderligere adskilles med minimum IP20, så personer er beskyttet mod berøring og elektrisk stød. Såfremt de anvendte kapslinger eller eventuelle indvendige barrierer er af metal skal disse jordes. Kapslingen skal placeres tilgængeligt og praktisk med henblik på installation, måling, reparation og udvidelse af it kablingen. Indføring af kabler i en kapsling skal foregå således, at miljøkrav til kapslingen også er overholdt for indføringen (f.eks. tæthed overfor fugt) og at kablet ikke beskadiges. Desuden skal kablet aflastes i kapslingen og der skal være en fornuftig overlængde liggende f.eks. i føringsvejen, der muliggør fremtidige reparationer. Kapsling og it kabling i kapslingen skal installeres, mærkes og nummereres i henhold installationsspecifikationerne, herunder fabrikanternes anvisninger. Der er specielt stillet krav til mærkning af optiske fiberinstallationer, af hensyn til personsikring. Side 20 af 28

21 4 Jording, potentialudligning og EMC I forbindelse med projektering og udførelse af it kabling skal en række forhold vedrørende jording og potentialudligning opfyldes, for at reducere eventuelle EMI problemer som vil kunne reducere it systemets performance. Det er vigtigt, at der skelnes mellem følgende begreber: Sikkerhedsjording (Stærkstrømsbekendtgørelsens krav) Funktionsjording (PEC leder, beskrevet i nærværende) Potentialudligning (Beskrevet i nærværende) 4.1 Jordingssystem Dette afsnit behandler kun de jordingssystemer der projekteres og udføres i forhold til it kablingen inde i en bygning. Afsnittet behandler således ikke de nødvendige jordingssystemer der skal projekteres og udføres uden for bygningen samt de jordingssystemer der forefindes i forsyningsnettet. Alle de krav der er til jordingssystemet jf. stærkstrømsbekendtgørelsen er alle gældende også for it kabling, de anførte krav er således supplerende krav. Standarden anbefaler, at det jordingssystem der projekteres og udføres til it kabling inde i bygningen udføres som et TN-S system. Det er naturligvis ikke umuligt, at anvende de andre jordingssystemer, men det kræver så specielle hensyn, som må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Valget af jordingssystem udelukker ikke muligheden for valget mellem en skærmet eller uskærmet it kabling, men valget vil have konsekvenser for, hvorledes it kablingen skal udføres. Nedenstående tabel indikerer nogen af de konsekvenser, som det enkelte valg vil have: Tabel 5 Jordingssystem og valg af kabling System internt i bygningen Skærmet Uskærmet Fiber TN-S OK OK OK TN-C-S ¹,² OK² OK² TN-C ¹,² OK² OK² TT ¹,² OK² OK² IT - - OK ¹ Kræver særlige tiltag mod strømsløjfer, så støjproblemer ikke introduceres på kabelskærm ² Kræver særlige tiltag mod strømsløjfer, så støjproblemer ikke introduceres i de metalliske føringsveje. Side 21 af 28

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Bilag 4 12. udgave 18. december 2015 Bilag 4_ EMC installationskrav - 12. udgave.doc Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1

Bilag 4 Teknisk standard EMC installationskrav. Kolding og Fredericia Sygehuse rev. 1 Bilag 4 Teknisk standard Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 EMC Krav oversigt.... 4 Normative references... 4 Respektafstande af hensyn til elektriske forhold

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse DS/EN ISO 12100:2011 NOTAT Projekt Videndeling Kunde CTR VIW Notat nr. 01 Dato 2015-03-09 Fra Steen Kasimir Wozniak 1. Indledning Dette notat har til formål at give et overblik over relevante standarder, direktiver og anvisninger

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.2 Dataanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.20 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2015.04.20 Indholdsfortegnelse 64.21 IT-Infrastruktur...3 64.21.1 Indledning... 3 64.21.2 Generelle principper... 3 64.21.3 Installation/udførelse... 3 64.21.4

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra:

Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr. Harry Rasmussen Gyldig fra: Teknisk meddelelse Nr. 65/01.12.2013 Retningslinier for opstilling og udskiftning af It relateret udstyr Denne vejledning angiver retningslinier for installation af it relateret udstyr. Udarbejdet af:

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål

BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål Brand-Rex Use Only BTM 017 Kobber Tekniker spørgsmål De følgende sider indeholder 43 spørgsmål med i alt 46 point, der dækker de afsnit i dette kursus. Læs hvert spørgsmål grundigt, da nogle spørgsmål

Læs mere

FireFree B780 Brandpakning

FireFree B780 Brandpakning Vare nr. Navn / Type Opt. rør dimension EAN nr. 10201 FireFree B780 55 mm < Ø55 mm 5705673001402 10205 FireFree B780 75 mm Ø55-75 mm 5705673001426 10227 FireFree B780 82 mm Ø76-82 mm 5705673001433 10209

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Fa: +31 (0)20 758 6001 En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Forord: CE-mærkning af et LED-armatur involverer flere krav, herunder sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K

Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Monteringsvejledning Brandtætningsskum 2K Brandmodstandsevnen for blandede installationer er: Brandmodstandsevnen for kabel og rørinstallationer er: EI 120 Side 1 af 16 for massive og flexible vægge og

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1724

Godkendelse MK 6.10/1724 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Brandsikring af installationsgennemføringer. Betegnelse: System Protecta EX Gipsmørtel GODKENDELSESINDEHAVER: Protecta A/S Ravneveien 7 Linnestad Næringsområde N-3174 Revetal

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011

Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011 Udbudsbilag 4 Spørgsmål og svar pr. 2. marts 2011 Spørgsmål og svar til Indendørs mobildækning til Århus Sygehus Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken Spørgsmål og svar

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

Risiko-og behovsanalyse IEC ,,Risk management

Risiko-og behovsanalyse IEC ,,Risk management Risiko-og behovsanalyse IE 62305-2,,Risk management Af Ernst Boye Nielsen,, oversat og redigeret uden ansvar! Norm grundlag! 1 Indhold: Indledning - definitioner Kilder til skader typer af skader Antallet

Læs mere

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU

Nye krav til anlæg. De tre anlægsbekendtgørelser. Tekniske krav fra EU Nye krav til anlæg De tre anlægsbekendtgørelser Tekniske krav fra EU Ny Lovgivning Nationale Love Stærkstrømsloven Elsikkerhedsloven Bekendtgørelser Bekendtgørelser forklarer/tydeliggør lovene Bekendtgørelser

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED

TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 LEVERANDØR AF SIKKERHED LEVERANDØR AF SIKKERHED TEKNOLOGIKONFLIKT? KOMBIAFLEDERE TIL LYN- OG OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE DEL 1 AF 2 Dipl-Ing. Jens Ehrler og Dipl-Ing. Lothar Gmelch, DEHN + SÖHNE. Salgschef Kim Hafjall, DESITEK A/S

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer

FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske installationer Sikkerhedsstyrelsen Ref.: IME/ime E-mail: ime@frinet.dk 13. januar 2016 Att.: sik@sik.dk J. nr. 115-01-00003 FRI s høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektiske

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2008 Eltilsynsordningen Årsrapport 2008 Elsordningen Side 1 af 11 Indledning: Den 1. marts 2008 blev sordningen (10%-) ændret fra at omfatte nye installationer til også at omfatte eksisterende installationer og særlige kampagneindsatser.

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk Standard DS 452 2. udgave Godkendt: 1999-07-22 Termisk isolering af tekniske installationer Code of practice for thermal insulation of technical service and supply systems in buildings DS 452 København

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Der findes i dag stadig flere produkter, der kommunikerer i frekvensområdet over 1 GHz. Samtidig øges den interne klokfrekvens i moderne elektronik, mens kravene

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

EMC - LINE. Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS

EMC - LINE. Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS EMC - LINE Halogenfrie kabler. Skærmede, selvslukkende eller funktionssikkre. IKKE ALLE KABLER ER ENS Elektromagnetisk forenelighed (EMC). EMC-beskyttelse sikre at elektriske apparater, maskiner og instrumenter

Læs mere

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S Engineer rchitect Client Contractor Ringgården fd. 5 INGENIØRFIRMET VIGGO MDSEN /S List of drawings Page: 1 af 1 STENVEJ 19-8270 HØJBJERG Date: 27.05.2010 TLF. 86 27 39 44 - FX. 86 27 67 24 Emne: Electrical

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk

Sfb nr Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den Sydvestjysk Sygehus - Teknisk Sfb nr. 66 - Bygningsautomation Teknisk paradigma El-arbejde og tavler Teknisk Afdeling Opdateret den 21-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 66.0 CTS anlæg... 2 10. El-arbejde og tavler...

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Indhold. 1 Administrative data

Indhold. 1 Administrative data Indhold 1 Administrative data... 2 2 Ansvarsfraskrivelse... 4 3 Generelt... 4 4 Jording af dæk og vægge... 4 5 Jording af punktfundamenter... 7 6 Dilatationsfuger gulve... 8 7 Dilatationsfuger vægge...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler.

Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. EBA opmålingsregler. 2016-01-11 01 Generelle opmålingsregler Der arbejdes på, at der på denne side beskrives nogle generelle opmålingsregler. De efterfølgende sider viser opmålingsregler for særlige varegrupper.

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere