Projektering af it kabling,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering af it kabling,"

Transkript

1 Projektering af it kabling, en praktisk anvendelse af DS/EN :2009 November 2011

2 Indledning: Dette dokument henvender sig til alle rådgivende ingeniører, eller andre, som beskæftiger sig med beskrivelser, udbud eller udførelse af it kabling iht. europæiske standarder, herunder bl.a. DS/EN :2009 Informationsteknologi Kablingsinstallation Del 2: Planlægning af installation og praksis i bygninger. Standarden DS/EN :2009 omhandler installationstekniske detaljer og krav til planlægning og udførelse af informationsteknologiske installationer, såsom disponering og udførelse af føringsveje. Dokumentet er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af KASER i anledning af de væsentlige revisioner af DS/EN serien. Det er af KASER vurderet, at DS/EN :2009 indeholder de væsentligste ændringer, som især rådgivere skal være opmærksomme på. Mange formuleringer er ændret ligesom ansvarsfordelingen, ikke uinteressant, nu er placeret med et betydeligt lod på den projekterendes skuldre. Det er arbejdsgruppens håb, at dokumentet kan være medvirkende til at skabe en fælles forståelse mellem rådgivere uanset om de virker som bygherrerådgivere, projekterende eller som underrådgivere til f.eks. totalentreprenører. De valgte punkter er et uddrag af DS/EN :2009 som arbejdsgruppen finder særlig interessante. Det skal understreges, at dette notat ikke erstatter DS/EN :2009. Alle henvisninger i byggeprogram, beskrivelser samt udbudsmateriale skal være til DS/EN :2009 og ikke til dette dokument. Dette dokument er kun af vejledende karakter. Begrebet it kabling er jf. standarden meget bredt dækkende for alle svagstrøms- og lyslederkabler, som anvendes til alle former for informationsoverføring uanset type og oprindelse f.eks. it, bygningsstyring eller sikringsanlæg. Side 2 af 28

3 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Projektets huskeliste Føringsveje Sikring af kablers bøjningsradius Gennemføringer og hindring af brandspredning Nærføring Nærføringsberegninger Kabelsystemer Uskærmede kabler Skærmede kabler Fiberkabler Kapslinger Jording, potentialudligning og EMC Jordingssystem Potentialudligning PEC leder Lyn- og overspændingsbeskyttelse Projektoverdragelse Projektets faser Dokumentation Vil du vide mere Arbejdsgruppens sammensætning Bilag Områder med behov for bøjningsbeskyttelse Side 3 af 28

4 Projektets huskeliste Indeholder projektet it kabling der skal udføres efter DS/EN :2009? a) It kabling opfattes meget bredt i standarden og dækker kabling der ikke anvendes til effektoverføring Overvej om føringsvejene for it kablingen har en realistisk mulighed for at kunne overholde kravene i DS/EN :2009 Orienter skriftligt dine samarbejdspartnere og kunde om, hvordan overholdelse af kravene vil påvirke bygningen eller projektet Identificer jordingssystemet i bygningen, da dette påvirker valget af kabelsystem a) Påvirk valget af jordingssystem i forhold til it kablingen, hvis dette ikke er afklaret Indhent alle oplysninger fra den foregående fase af projektet Opbyg og vedligehold en liste eller log over de emner der skal - eller er behandlet i projektet a) Listen kan nemt komme til, at indeholde emner udover dem der nævnes i DS/EN :2009, standarden dækker ikke alle overvejelser ved it kabling Der er krav i DS/EN :2009 om overdragelse af informationer om IT kablingen fra fase til fase, derfor skal dokumentationsform enten besluttes i projektet eller afklares med kunden. a) Nogle oplysninger skal overdrages i redigerbart format, da materialet skal kunne opdateres af leverandører, entreprenører, installatører, bygherren og andre interessenter b) Ansvaret for de enkelte grænseflader skal fastlægges f.eks. ved at udfyldelse af tabellen B.1 i DS/EN :2009 Disponering af, krav til og anbefalinger for krydsfeltsrum behandles i både DS/EN :2009 og DS/EN A1:2011. Arbejdsgruppen anbefaler at dette tages op med Bygherre så tidligt i forløbet som muligt. Emnet er ikke yderligere behandlet i dette dokument. Side 4 af 28

5 Arbejdsgruppen har ikke behandlet de særlige problemer omkring Maskininstallationer, arbejdsgruppen foreslår at de enkelte firmaer selv udvikler en holdning til dette. Side 5 af 28

6 1 Føringsveje Standarden ekskluderer ikke føringsveje af bestemte typer, som f.eks. gitterbakker, men der stilles dog en række krav for udvælgelse og anvendelse af de forskellige typer føringsveje. Kravene skal sikre at kablingen ikke beskadiges både under og efter at installationen er udført, samt i forbindelse med senere ændring af installationen. Standarden kræver at alle føringsveje skal dimensioneres for minimum 50 % udvidelseskapacitet. 1.1 Sikring af kablers bøjningsradius Standarden stiller krav til, at føringsvejene skal opbygges og installeres så kablernes bøjningsradius ikke overskrides, både under og efter at installationen er udført. Dette kan enten opfyldes ved anvendelse af præfabrikerede tilpasningsstykker eller ved egenproducerede tilpasningsstykker. For begge muligheder gælder det, at de skal sikre bøjningsradius alle de steder, hvor føringsvejene ændrer retning, både i det vertikale og horisontale plan. Radiusbegrænserne skal kunne identificeres som sådanne og være en fast del af den færdige føringsvejsinstallation. Ved fastlæggelsen af radiusbegrænser for kabler med forskellige diametre, er det kablet med den største diameter der er dimensioneringsgivende. Standarden tillader, at det enten er producentens anbefaling til kablernes bøjningsradius der anvendes, alternativt giver standarden følgende retningslinjer: 8 x diameter for kobberkabling 10 x diameter for fiberkabling Det er arbejdsgruppens anbefaling, såfremt at installationen skal være generisk, at det er standardens retningslinjer der anvendes. Til illustration viser figur 1 nogle typiske retningsændringer i forbindelse med føringsveje, og hvor behovet for etablering af radiusbegrænser opstår: Side 6 af 28

7 Figur 1 - Radiusbegrænser Note: Denne skitse giver ikke en fyldestgørende oversigt over alle tilfælde hvor der skal etableres radiusbegrænser i henhold til DS/EN :2009 men er ment som inspiration. De anførte steder, hvor der skal etableres radiusbegrænser viser ikke hvorledes radiusbegrænsningen skal udføres Rørinstallationer Standarden stiller krav om, at bøjninger i rørinstallationer skal være tilgængelige både under og efter installationens færdiggørelse, medmindre et af følgende forhold gør sig gældende: Der ikke skal trækkes flere kabler i rørene efter installationen er udført Alle kabler trækkes ud af røret inden der trækkes nye kabler i røret. (Alle kabler skal altså fremføres samtidigt i røret) Standarden specificerer ikke konkret, hvad der menes med tilgængelighed, med det er arbejdsgruppens vurdering, at kravet er anført for at sikre at kabler ikke lider overlast i forbindelse med trækning. Det er derfor op til den projekterende, at udforme rørføringsvejene så dette krav tilgodeses. Standarden stiller krav til, at den sammenlagte ændringsretning på en rørstrækning maksimalt må udgøre 180 grader mellem to trækpunkter. Jf. tidligere beskrevet krav, forudsættes det, at der er adgang til trækpunkterne både under og efter installationens færdiggørelse. Skitserne i figur 2 angiver eksempler på rørføringsveje som er udført efter kravene i DS/EN :2009. Det skal præciseres, at skitserne ikke viser alle de krævede trækpunkter, ligesom at punkterne for tilgængelighed i bøjningerne ikke er angivet. Side 7 af 28

8 Figur 2 Eksempler på rørføringer Der hvor det forventes at installationen skal kunne udvides anbefaler arbejdsgruppen, at der projekteres med tomme rør. Generelt er to mindre rør at foretrække frem for et stort rør. Alternativt kan der etableres yderligere trækpunkter i forbindelse med bøjninger på en rørstrækning. Jf. standarden, må bøjninger i rørinstallationer maksimalt have en bøjningsradius på 6 x den indvendige diameter af røret. Det skal bemærkes, at det godt kan være kablets maksimale bøjningsradius der er dimensionerende for rørinstallationens bøjningsradius Afstand/bæringer til føringsveje Som noget nyt stiller standarden krav til, at kabler maksimalt må stables 150 mm i højden i føringsveje, men dette kræver at føringsvejene yder fuld understøttelse af kablerne i hele længden. Såfremt der anvendes føringsveje som ikke yder fuld understøttelse af kablerne, såsom kabeltrådbakke, kabelstiger eller J-hooks, skal den maksimale stablingshøjde beregnes ud fra følgende formel: h = 150/(1+l x 0,0007) h = Maksimal stablingshøjde l = Afstand mellem understøttelses- eller fastgørelsespunkter Side 8 af 28

9 Alternative har standarden en tabel som dog kun er informativ, da de angivne værdier er afrundet og ikke dækker alle tilfælde. Tabel 1 Beregnet stablingshøjde for informationstekniske kabler l (mm) h (mm) Skitsen herunder viser dels en kabelbakke, hvor standarden tillader en stablingshøjde af kablerne på 150 mm, mens den viste kabeltrådbakke kun tillader maksimalt stablingshøjde af kablerne på 140 mm. Figur 3 - Understøttelse af kabel i føringsveje Efter arbejdsgruppens vurdering er anvendelsen af J-hooks ikke en god løsning, da J-hooks i mange tilfælde ikke tilgodeser kablernes bøjningsradius Skærmning af føringsveje For at sikre en effektiv EMI beskyttelse af it kablingen, anbefaler arbejdsgruppen, at der i størst muligt omfang anvendes føringsveje af metal. Side 9 af 28

10 Metalliske føringsveje yder generelt beskyttelse mod EMI, dog skal opmærksomheden henledes på, at brede føringsveje med lave sider ikke yder samme EMI beskyttelse som smalle føringsveje med høje sider. Den bedste EMI beskyttelse opnås ved føringsveje der omslutter it kablingen 360º, eksempelvis kabelbakker med låg som vist nedenfor. Figur 4 EMI beskyttelseszone i metalliske føringsveje Hvis der ikke kan etableres metalliske føringsveje med laskede eller boltede pladeforbindelser (der er udført udligning af føringsvejen, men impedansen er ikke lav nok) skal føringsvejen betragtes som en ikke metallisk komponent med de deraf følgende respektafstande til andre installationer. Ved anvendelse af ikke metalliske føringsveje skal det overvejes, om anden form for EMI beskyttelse kan etableres. I forbindelse med beregning af respektafstande kræves der for visse typer føringsveje, at kabler i føringsvejene ikke stables højere end, at der er 10 mm til føringsvejens overkant. For at sikre at føringsvejene i de fleste tilfælde lever op til dette krav, anbefaler arbejdsgruppen, at kablerne i en føringsvej aldrig stables højere end indtil 10 mm fra føringsvejens overkant. 1.2 Gennemføringer og hindring af brandspredning Indføring i bygning ( ) Udendørskabler som indeholder brandbare materialer og som ikke overholder DS/EN , må maksimalt føres to meter ind i en bygning. De to meter er målt som kablets fysiske længde, fra det punkt hvor kablet kommer ind i bygningen, og til det punkt hvor kablet afsluttes eller konverteres til et indendørskabel som overholder DS/EN Visse typer af kabler med vaseline eller PE-kappe opfylder ikke DS/EN Alternativt kan kablet føres i rør eller anden føringsvej som kan betragtes som en brandadskillelse. Såfremt der er lokale regler som tillader, at udendørskabler eller kabler der ikke overholder DS/EN kan føres længere end de to meter, så kan disse regler anvendes. Side 10 af 28

11 1.2.2 Gennemføring Standarden anbefaler, at føringsveje der skal føres gennem en brandadskillelse afbrydes og at de to ender potentialudlignes med udligningsforbindelse der overholder kravene i DS/EN Som alternativ er det arbejdsgruppens vurdering, at såfremt føringsvejene føres ubrudt gennem en brandadskilles så opfylder dette ligeledes ovenstående krav. Kravene til brandsikring af gennemføringen skal så udføres efter følgende retningslinjer: Brandlukningsproduktet skal være beregnet til at tætne omkring føringsveje og kabler At føringsvejene understøttes enten ved: a) kabelbøjler eller kabelbæringer med tilstrækkelig mekanisk styrke og placeret maksimalt 750 mm fra den brandsikre lukning. Bøjlerne eller bæringerne skal kunne modstå den mekaniske belastning, der må kunne forventes at opstå som følge af sammenbrud af en bæring på brandsiden. Det skal således sikres, at der ikke overføres nogen mekaniske påvirkninger til den brandsikre lukning b) eller at udformningen af den brandsikre lukning selv sikrer tilstrækkelig fastholdelse og mekanisk styrke til, at brandlukningen forbliver intakt i forbindelse med en brand. Såfremt det er nødvendigt kan respektafstanden reduceres ved gennemføringer under følgende betingelser: Spændingsniveauer for enfasede forsyningskredsløb er under 600 VAC Længden på reduktionen må ikke overstige tykkelsen på konstruktionen der gennembrydes tillagt 0,5 meter på hver side af gennemføringen Forsyningskabler og it kabling skal fremføres i adskilte føringsveje eller rør At brandlukningen overholder myndighedernes krav. (I Danmark skal gennemføringerne udføres iht. DBI -vejledning 31) At forsyningskredsløbene ikke er jf. tabel 6 i DS/EN :2009 Såfremt der er lokale regler som er i konflikt med ovenstående krav har disse regler og krav forrang. 1.3 Nærføring I forbindelse med, at it kablingen skal udføres jf. DS/EN :2009, er kravene til respektafstande et af de mest centrale emner i standarden. Respektafstanden er den adskillelse eller afstand der skal etableres mellem it kablingen og effektkredsløb, eller andre kabler der generer EMI, efterfølgende benævnt som forsyningskabler, og som kan have forstyrrende eller ødelæggende virkning på datatransmission i it kablerne. Side 11 af 28

12 Nærføring har betydning for alle metalliske kabler, herunder fiberkabler med metallisk skærm Respektafstande Såfremt det er muligt at tilvejebringe en respektafstand mellem forsyningskabler og it kabler, på minimum 1800 mm i hele installationens fulde udstrækning, kan der ses bort fra nedenstående. I langt de fleste tilfælde kræves der en respektafstand mellem stærkstrømskabler og it kabling i hele installationens fulde udstrækning. Dette krav omfatter også kabling for IBI, CTS o. lign. Respektafstanden beregnes som: A = S x P Respektafstanden A er afhængig af flere faktorer, som alle har indflydelse på beregningen af den nødvendige respektafstand. For at beregne respektafstanden jf. DS/EN :2009 skal følgende være kendt: Afstandsklassificeringen a, b, c eller d skal oplyses af producenten, da klassificeringen er producentafhængig og kan variere fra producent til producent, således at et kabel i samme kategori fra forskellige producenter kan have forskellige afstandsklassificeringer. De forskellige afstandsklassificeringer fremgår af tabel 2. Tabel 2 Klassifikation af it kabling DS/EN :2009 Table 3 - Classification of information technology cables Screened Information technology cables Unscreened Coaxial/twinaxial Coupling attenuation at 30 MHz to 100 MHz db 80 a 55 b 40 < 40 TCL Screening attenuation Segregation classification at 30 MHz to 100 MHz at 30 MHz to 100 MHz db db lg f 85 d d lg f 55 c lg f c 40 b < lg f < 40 a a b c d Cables meeting EN (EN :2011, Category 7) meet Segregation Classification d. Cables meeting EN (EN :2011, Category 5) and EN (EN :2011, Category 6) meet Segregation Classification c. These cables may deliver performance of Segregation Classification d provided that the relevant coupling attenuation requirements are also met. Cables meeting EN (EN :2011, Category 5) and EN (EN :2011, Category 6) meet Segregation Classification b. These cables may deliver performance of Segregation Classification c or d provided that the relevant TCL requirements are also met. Cables meeting EN (EN :2011, Category BCT-C) meet Classification d. Side 12 af 28

13 Minimumsrespektafstanden betegnes med S og angives i mm. Minimumsrespektafstanden er afhængig af kablernes afstandsklassificering samt føringsvejenes udformning og materiale. De forskellige minimumsrespektafstande fremgår af tabel 3. Tabel 3 Minimumsrespektafstand DS/EN :2009 Table 4 - Minimum separation S Segregation classification (from table 3) d c b a Segregation without electromagnetic barrier Containment applied to information technology or power supply cabling Open metallic containment a Perforated metallic containment b. c Solid metallic containment d 10 mm 8 mm 5 mm 0 mm 50 mm 38 mm 25 mm 0 mm 100 mm 75 mm 50 mm 0 mm 300 mm 225 mm 150 mm 0 mm a b c d Screening performance (0 MHz to 100 MHz) equivalent to welded mesh steel basket of mesh size 50 mm 100 mm (excluding ladders). This screening performance is also achieved with steel tray (trunking without cover) of less than 1,0 mm wall thickness and/or more than 20% equally distributed perforated area. Screening performance (0 MHz to 100 MHz) equivalent to steel tray (trunking without cover) of less than 1,0 mm wall thickness and no more than 20% equally distributed perforated area. This screening performance is also achieved with screened power cables that do not meet the performance defined in footnote d. The upper surface of installed cables shall be at least 10 mm below the top of the barrier. Screening performance (0 MHz to 100 MHz) equivalent to a steel conduit of 1,5 mm wall thickness. Separation specified is in addition to that provided by any divider/barrier. Forsyningskabel faktoren P er afhængig af antallet af parallel førte forsyningskabler. Sammenhængen mellem antallet af forsyningskabler og P fremgår af tabel 4. Bemærk, at et forsyningskabel medregnes, uanset om bilag A i SBEi vedr. parallelløb er benyttet som grundlag for dimensioneringen af det pågældende kabel. Tabel 4 Forsyningskabel faktor DS/EN :2009 table 5 - Power cabling factor a, b, c Electrical circut type 20 A 230 V 1-phase Quantity of circuits Power cabling factor P 1 to 3 0,2 4 to 6 0,4 7 to 9 0,6 10 to 12 0,8 13 to 15 1,0 16 to to to to 75 5 > 75 6 a b 3 phase cables shall be treated as 3 off 1-phase cables More than 20 A shall be treayed as multiples of 20 A. c Lower voltage AC or DC power supply cables shall be treated based upon their current ratings, i.e. a 100 A 50 V DC cable = 5 of 20 A cables (P = 0,4) Side 13 af 28

14 I det ovenstående er det forudsat, at miljøet er i henhold til det der beskrives i DS/EN Beregningen af respektafstande jf. ovenstående retningslinjer kan anvendes i langt de fleste tilfælde, men der kan være specielle forhold som gør, at der kræves yderligere foranstaltninger for at sikre den korrekte respektafstand. Arbejdsgruppen vurdere, at det ikke er muligt at beskrive alle de specielle forhold som kan gøre sig gældende. Arbejdsgruppen opfordrer derfor læseren til, at kontakte en specialist på området såfremt der er tvivl. Arbejdsgruppen anbefaler, at der i forbindelse med beregningen af respektafstanden indregnes den udvidelsesprocent der er fastlagt for forsyningskablerne. Udvidelsesprocenten tillægges i forbindelse med fastlæggelsen af værdien P. Ved at indregne en eventuel udvidelsesprocent sikres det, at der efterfølgende kan suppleres med yderligere forsyningskabler uden at P ændres og respektafstanden derved ikke længere er overholdt. Udvidelsesprocenten er oftest defineret i projektets byggeprogram. I forbindelse med beregning af respektafstanden skal det bemærkes, at den er gældende både i vertikal og horisontal plan. Ved installationskanaler af plast kan midterste spor benyttes som skillespor, her skal skillesporbredde sikre A respektafstanden. Hvis midterste spor benyttes til kabling må kablingen ikke være omfattet af DS/EN :2009 dækningsområde. Som figur 5 angiver, er det ikke muligt at fremføre forskellige typer kabler i samme føringsveje, da dette ikke opfylder kravene jf. DS/EN :2009. Standarden åbner mulighed for, at der i samme føringsvej kan fremføres både it kabler og forsyningskabler så længe, at respektafstanden A er overholdt. Dette kan enten gøres ved at fastholde kablerne eller ved etablering af en barriere. Standarden anbefaler som den bedste løsning, at der etableres selvstændige føringsveje til de enkelte typer kabler. Side 14 af 28

15 Opfylder ikke kravene i DS/EN :2009 Opfylder kravene i DS/EN :2009 A A Den anbefalede opbygning af føringsveje jf. DS/EN :2009 Forsyningskabler Svagstrømskabler It kabling Sensitive svagstrømskabler Figur 5 - Føringsveje. Figur 5 viser ikke eventuelle føringsveje eller spor for kabler til maskininstallationer. Denne type installation kræves ofte fremført i separat spor eller føringsveje. Det er arbejdsgruppens vurdering at det er op til den projekterende at vurdere, hvor det vil være optimalt at placere kablerne til denne type installation. Vurderingen bør ske ud fra en betragtning af EMI påvirkningen fra denne type installation Særlige forhold: På grund af EMI støjkilder såsom udladningslamper, lysrørsarmaturer, svejseværker og andet lignende udstyr, gælder der her særlige afstandskrav i forhold til it kabling. I DS/EN :2009 tabel 6 er de mest almindelige af disse støjkilder angivet. Undtagelser: Der er begrænsede krav til respektafstanden A, såfremt: Den pågældende it kabling er applikationsspecifik, og applikationen stiller ingen krav til respektafstand eller At alle følgende betingelser kan overholdes: Side 15 af 28

16 a) Alle strømkredsene består kun af enfasede kredsløb (forsyningskabler) b) Den samlede forsikringsværdi for alle strømkredsene i den berørte del af installationen ikke overstiger 32A c) Alle forsyningskablerne skal ligge samlet og holdes sammen med strips eller lignende Den elektromagnetiske klassifikation for it kabler skal være E1 jf. DS/EN It kablingens afstandsklassificering skal være b, c eller d (se afsnit 1.3.1) Standarden anbefaler at reglen om begrænsede respektafstande ikke benyttes i følgende områder: Hvor der er samlet transmissionsudstyr. Krydsfelter og kapslinger. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at reglen om begrænsede respektafstande anvendes med forsigtighed, da den er begrænsende for installationens anvendelse, samt at kablerne jf. punkt c) sammenbindes for hver 500 mm. 1.4 Nærføringsberegninger Eksempel 1: I et standard kontorbyggeri ønskes der installeret en kat. 6A klasse E A installation. It kablerne der ønskes anvendt har ifølge leverandøren en b afstandsklassificering. Generelt anvendes der perforerede kabelbakker med mindre end 20 % perforeret areal som føringsveje. I henhold til tabel 4 i DS/EN :2009 medfører dette, at minimumsrespektafstanden S er lig med 50mm. I en af de ovenstående føringsveje skal der oplægges 30 stk. 3x1,5mm² forsyningskabler, hver især forsikret med 10A. Jf. tabel 5 i DS/EN :2009 bestemmes forsyningskabel faktoren P for de 30 strømkredse, hvilket giver faktoren 2. Baseret på ovenstående kan respektafstanden A nu beregnes som: A = S x P = 50 x 2 = 100mm Side 16 af 28

17 1.4.2 Eksempel 2: Der er også de tilfælde, hvor føringsvejene er givet og ikke kan ændres. I de tilfælde er respektafstanden kendt og det maksimale antal af forsyningskabler, der kan installeres i føringsvejen, beregnes. I dette tilfælde er det et kontorbyggeri, hvor føringsvejene er udført efter et typisk set princip, hvor der anvendes en installationskanal i plast langs facaderne. I eksemplet er det aftalt med bygherren, at der anvendes en kat 6A klasse E A kabling med c afstandsklassificering. Jf. tabel 4 i DS/EN :2009 giver dette en minimumsrespektafstand S på 50 mm for føringsveje der ikke yder EMI beskyttelse. Da installationskanalens skillespor er af plast, og der er 50 mm imellem de to spor, er kravet til en respektafstand 50 mm overholdt. Forsyningskabel faktoren kan nu beregnes ud fra følgende formel: A/S = P = 50/50 = 1 = P = 1 Antallet af forsyningskabler kan nu bestemme ved et opslag i tabel 5 i DS/EN :2009, som viser at der kan etableres 15 styk 20A enfasede strømkredse. Installation kan nu projekteres og udføres således, at der ikke kan etableres mere end 15 strømkredse ført parallelt med it kablingen i installationskanalerne. Antallet af strømkredse kunne eksempelvis se ud som følgende: 15 styk 3x1,5mm² enfasede forsyningskabler forsikret med 10A 3 styk 5x1,5mm² trefasede forsyningskabler forsikret med 10A og 6 styk 3x1,5mm² enfasede forsyningskabler forsikret med 10A 4 styk 5x2,5mm² trefasede forsyningskabler forsikret med 16A og 3 styk 3x1,5mm² enfasede forsyningskabler forsikret med 10A. Side 17 af 28

18 1.4.3 Eksempel 3 Det sidste eksempel tager udgangspunkt i eksempel 2, hvor den eksisterende respektafstand er 50 mm og at dette medførte at der kunne installeres 15 enfasede forsyningskredsløb parallelt med it kablingen. I dette eksempel skal der etableres et kopicenter, hvor der skal installeres et styk trefaset 32A CEE-stik i installationskanalen. Baseret på ovenstående ser regnestykket således ud: 32 / 20 = 1,6 2 strømkredse 2 x 3 = 6 strømkredse Derved er der 9 strømkredse tilbage til øvrige installationer der skal føres parallelt med it kablingen i installationskanalen. Side 18 af 28

19 2 Kabelsystemer 2.1 Uskærmede kabler Uskærmede kabler omfatter kabeltyper der i deres konstruktion er helt uden nogen form for metallisk skærm, kablerne benævnes U/UTP. På nuværende tidspunkt eksisterer der udelukkende uskærmede kabler op til og med kategori 6A mens kategorierne 7 og 7A udelukkende er skærmede kabler. Føres uskærmede kabler i lukkede metalliske føringsveje opnås der gode EMI egenskaber. 2.2 Skærmede kabler Skærmede kabler omfatter kabeltyper der i deres konstruktion enten har en individuel eller en fælles metallisk skærm. Kablerne benævnes F/UTP, U/FTP, SF/UTP eller S/FTP alt efter, hvilken skærmopbygning kablet har. I forbindelse med projektering og installation af skærmede kabelinstallationer kræves der yderligere fokus på potentieludligning af installationen end i forhold til uskærmede installationer. Det skal ligeledes bemærkes, at en skærmet kabelinstallation kun kan betragtes som skærmet installation, såfremt der er en ubrudt skærm mellem sender og modtager udstyret. Anvendelsen af uskærmede patchkabler i forbindelse med en skærmet installation medfører derfor, at den samlede installation må betragtes som en uskærmet installation. Med skærmede kabler opnås oftest gode EMI egenskaber. 2.3 Fiberkabler Det er arbejdsgruppens anbefaling, at fiberkabler betragtes på lige fod som andre it kabler og at de derfor skal overholde de krav der stilles til kappematerialer og deres isolationsevne. Glas eller plastic, som er hovedbestanddelen i et fiberkabel, påvirkes i ringe grad af EMI og har derfor ingen problemer i forhold til nærføring med forsyningskabler. I de tilfælde, hvor fiberkablet har metalliske bestanddele, såsom skærme eller barrierer, kan disse være kilder til EMI. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at hvor der benyttes fiberkabler med metalliske skærme eller træktråde skal disse udlignes. Side 19 af 28

20 3 Kapslinger Dette afsnit behandler de krav og retningslinjer der er for håndtering af it kabling i forbindelse med kapslinger som f.eks. krydsfelter, tavler, gulvbokse og muffer. I den efterfølgende tekst benyttes ordet kapsling som en generel term. Følgende overordnede krav gør sig gældende: Forsyningsinstallationer og it installationer der afsluttes eller som har koblingsmuligheder i samme kapsling skal være adskilt enten ved to separate låger, en til hver installationstype, eller såfremt der anvendes én låge, så skal forsyningsdele yderligere adskilles med minimum IP20, så personer er beskyttet mod berøring og elektrisk stød. Såfremt de anvendte kapslinger eller eventuelle indvendige barrierer er af metal skal disse jordes. Kapslingen skal placeres tilgængeligt og praktisk med henblik på installation, måling, reparation og udvidelse af it kablingen. Indføring af kabler i en kapsling skal foregå således, at miljøkrav til kapslingen også er overholdt for indføringen (f.eks. tæthed overfor fugt) og at kablet ikke beskadiges. Desuden skal kablet aflastes i kapslingen og der skal være en fornuftig overlængde liggende f.eks. i føringsvejen, der muliggør fremtidige reparationer. Kapsling og it kabling i kapslingen skal installeres, mærkes og nummereres i henhold installationsspecifikationerne, herunder fabrikanternes anvisninger. Der er specielt stillet krav til mærkning af optiske fiberinstallationer, af hensyn til personsikring. Side 20 af 28

21 4 Jording, potentialudligning og EMC I forbindelse med projektering og udførelse af it kabling skal en række forhold vedrørende jording og potentialudligning opfyldes, for at reducere eventuelle EMI problemer som vil kunne reducere it systemets performance. Det er vigtigt, at der skelnes mellem følgende begreber: Sikkerhedsjording (Stærkstrømsbekendtgørelsens krav) Funktionsjording (PEC leder, beskrevet i nærværende) Potentialudligning (Beskrevet i nærværende) 4.1 Jordingssystem Dette afsnit behandler kun de jordingssystemer der projekteres og udføres i forhold til it kablingen inde i en bygning. Afsnittet behandler således ikke de nødvendige jordingssystemer der skal projekteres og udføres uden for bygningen samt de jordingssystemer der forefindes i forsyningsnettet. Alle de krav der er til jordingssystemet jf. stærkstrømsbekendtgørelsen er alle gældende også for it kabling, de anførte krav er således supplerende krav. Standarden anbefaler, at det jordingssystem der projekteres og udføres til it kabling inde i bygningen udføres som et TN-S system. Det er naturligvis ikke umuligt, at anvende de andre jordingssystemer, men det kræver så specielle hensyn, som må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Valget af jordingssystem udelukker ikke muligheden for valget mellem en skærmet eller uskærmet it kabling, men valget vil have konsekvenser for, hvorledes it kablingen skal udføres. Nedenstående tabel indikerer nogen af de konsekvenser, som det enkelte valg vil have: Tabel 5 Jordingssystem og valg af kabling System internt i bygningen Skærmet Uskærmet Fiber TN-S OK OK OK TN-C-S ¹,² OK² OK² TN-C ¹,² OK² OK² TT ¹,² OK² OK² IT - - OK ¹ Kræver særlige tiltag mod strømsløjfer, så støjproblemer ikke introduceres på kabelskærm ² Kræver særlige tiltag mod strømsløjfer, så støjproblemer ikke introduceres i de metalliske føringsveje. Side 21 af 28

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber

Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Giga-Lan / Lan-Optic installations guide for strukturerede kablingsystemer & optisk fiber Indholdsfortegnelse 1. Giga-Lan kabelsystem... 4 1.1 Hvad er et struktureret kabelsystem?... 4 1.2 Kategorier...

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Designmanual for struktureret kabling

Designmanual for struktureret kabling Designmanual for struktureret kabling Generel beskrivelse for Silkeborg Kommunes ejendomme Version 1.1 03/03 2014 Brian Oxholm Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg www.silkeborgkommune.dk S i d e 1

Læs mere

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen:

NOTAT. Standard krav ved ny kabling i Odense kommune. Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: NOTAT IT-center Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66 13 13 72 E-mail it.bmf@odense.dk Standard krav ved ny kabling i Odense kommune Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivningen: Leverancen

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk

LK LexCom. Vælg det rigtige datanetværk LK LexCom Vælg det rigtige datanetværk Dansk produceret kvalitet LK LexCom er en dansk produceret data-netværksløsning med fokus på høj kvalitet. Uanset kravene til netværksydeevne og applikationsvalg,

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn

Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn IT-Staben DATO Standard krav ved ny kabling i Faaborg-Midtfyn Formelle krav i henhold til Danmarks/EU s lovgivning: Leverancen skal udføres i nøje overensstemmelse med såvel nationale regler som EU regler

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 234 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer funktion og tilrettelæggelse

Læs mere

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie

Datablad. telenor. Produktblad. for Direkte Linie Direkte Linie er en ISDN30B forbindelse fra Telenors telenet til et omstillingsanlæg (PABX). Dermed kan Telenor afvikle ud- og indgåendeteletrafik for Kunden. Telenor fremfører ISDN/PRI tilslutningen til

Læs mere

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning

Indhold. Fibersystemer. Actassi systemoversigt. Actassi Cat.5e, Cat.6, Cat.6A kobberstystemer. Rack & tilbehør. Farvemærkning og opmærkning Actassi Håndbog Schneider-Electrics fabrik i Ringsted lagde lokaler til, da el-teknikere fra Norge, Sverige, Finland og Danmark kæmpede om titlen som den hurtigste montør af datakonnektoren Actassi S1.

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

DATASYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 6 Side 444. Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen

DATASYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 6 Side 444. Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen Afsnit Side 444 Actassi - et netværkssystem udviklet til elbranchen Fordelingsnet Kobber fordelingsnet: Actassi Kat. 5, Kat. og Kat. A kan udføres med en maks. længde på 90 meter. Netværkskablingen kan

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Kobber til arbejdsplads

Kobber til arbejdsplads Fiber i lokalnet Fiber i lokalnet Når der laves lokalnetværk i dag udlægges der rigtig meget fiber, typisk mellem krydsfelter, enten i samme bygning, eller i forskellige bygninger. Det vil sige, at man

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer installationsdele og anlæg. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer installationsdele og anlæg Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 236 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer installationsdele

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM

BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRAND BESKYTTELSES SYSTEM BRANDBESKYTTENDE TÆTNINGER GIVER ØGET SIKKERHED Løsninger til dine behov Leder du efter en brandbarriere, som er både effektiv og nem at anvende? Obex brandbeskyttelses-systemer

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Kabling af bygninger. Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune. Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016 UDCIT Østergade 48, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 98 88 Kabling af bygninger Krav og anbefalinger til edb-kabling og trådløst netværk i Haderslev Kommune Gyldighedsperiode 01-08-2015 til 31-07-2016

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Actassi systemoversigt

Actassi systemoversigt Actassi Håndbog 2 Indhold Actassi systemoversigt Actasse netværk det sikre valg... 6 Vælg den rigtige løsning... 7 Strukturerede fordelingsnet... 9 Materialekategori... 11 Actassi Cat. 5/Cat. 6/Cat. 6A

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur

Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.07 IMT-standard 03.01.01 Standard for Passiv infrastruktur Standard: Passiv infrastruktur IMT Region

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer!

Program. CTS-KonferenceN. Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! Jeg kan skrive mangellisten hjemmefra og jeg gi r øl hvis ikke den passer! John Olsen, Maskimmester Grontmij A/S CTS-KonferenceN 2014 Skanderborg 9. september 2014 København 11. september 2014 Program

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere