Program for dagen: Velkomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for dagen: Velkomst"

Transkript

1 Inspirationsmøde januar 2015 Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Cecilia Dolsø & Karen Stassen Visitationen Anette Melin & Christina Elver Mørk Sundhedsfremmegruppen

2 Program for dagen: Velkomst Orientering om de forebyggende besøg, herunder hvilken hjælp du/i kan forvente at få ved behov ved forebyggende medarbejdere/visitatorer Cecilia Dolsø og Karen Stassen Pause 10 min. Risiko for fald? og hvad så! ved sundhedskonsulent Anette Melin God mad - god livskvalitet ved ernæringsvejleder Christina Elver Mørk Afslutning

3 Lov om forebyggende hjemmebesøg trådte i kraft d.1.juli I lovens vejledning står at hensigten med besøgsordningen er at støtte ældre menneskers selvhjulpenhed og at hjælpe dem til at udnytte deres egne ressourcer bedst muligt. Ved besøget kan eventuelle behov for hjælp og støtte opfanges og løses på et tidligt tidspunkt.

4 Forebyggende besøg Talentspejder & ikke fejlfinder

5 Hverdagsrehabilitering Udskrivningskoordination Midlertidigt ophold Hjemmehjælp Hjælpemidler

6 Hjemmehjælp Hjemmehjælp omfatter praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje. En afgørelse om hjemmehjælp træffes i henhold til 83 i Lov om Social Service samt Furesø Kommunes kvalitetsstandarder. Visitator foretager en konkret og individuel vurdering af dit behov for hjælp og træffer afgørelsen ud fra ovenstående. Visitator udarbejder en skriftlig afgørelse til dig. Afgørelsen indeholder klagevejledning.

7 Hjemmehjælp Kommunens tilgang til alle slags ydelser efter 83 er rehabiliterende og aktiverende hvilket betyder, at vi tilbyder træning før vi iværksætter varig hjælp, ligesom vi undersøger om hjælpemidler, boligændringer og lignende kan afhjælpe dit behov. Er der behov for kompenserende hjælp vil dine ressourcer altid blive inddraget i opgaveløsningen. Hjælp til selvhjælpsprincippet er den bærende tilgang.

8 Hjemmehjælp Lov om social service 83a: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter 83.

9 Hverdagsrehabilitering Visitationen samarbejder med det kommunale genoptræningscenter og kan henvise dig til Hverdagsrehabilitering med henblik på at genvinde dine kræfter og funktionsevne. Terapeuterne vurderer og vejleder i forhold til dét, som du har fået svært ved og kan ved behov starte et træningsforløb. Eventuelt får man hjemmehjælp samtidig. Er der efter endt forløb fortsat opgaver, som man ikke selv kan blive i stand til at klare, tilrettelægges hjemmehjælp med henblik på at kompensere for funktionstabet.

10 Hverdagsrehabilitering Hjælp til selvhjælp kan give dig flere ressourcer til at håndtere hverdagen og større uafhængighed af andres hjælp. For eksempel på- og aftagning af støttestrømper.

11 Hjælpemidler Enhver, der ønsker at søge om et hjælpemiddel, kan henvende sig til kommunens visitatorer. Det kræver ingen lægehenvisning, men det kan være nødvendigt at indhente lægelige oplysninger under selve sagsbehandlingen. Der kan ikke bevilges hjælpemidler, som du allerede har indkøbt.

12 Hjælpemidler Visitationen foretager en individuel vurdering af dit behov, vurderer om du har en varig lidelse og vurderer om bevilling af hjælpemidlet vil afhjælpe situationen i væsentlig grad. Hvis du har et midlertidigt behov for hjælpemidler, skal du have disse stillet til rådighed gennem regionen. Det er det hospital, du har kontakt med, der sørger for hjælpemidlerne.

13 Hjælpemidler Furesø Kommune råder over eget depot, der har genbrugshjælpemidler til udlån til borgere, der har fået bevilget hjælpemidlet. Kommunen yder ikke hjælp til drift og vedligeholdelse. Kommunen bevilger nødvendige reparationer, der ligger udenfor den almindelige vedligeholdelsespligt. Du skal altid henvende dig til visitationen for aftale om reparation af hjælpemidlerne.

14 Udskrivningskoordination Kommunen får elektronisk besked om alle indlæggelser og udskrivelser. Kommunen og hospitalet koordinerer og aftaler ved behov hvilken hjælp, der skal sættes i værk derhjemme, og hvilke hjælpemidler, der er behov for, så man kan komme godt og trygt hjem igen.

15 Midlertidigt ophold Indlæggelser er ofte korte, og når hospitalet har færdigbehandlet én, skal man gerne udskrives. En sjælden gang kan det blive nødvendigt med et midlertidigt ophold på kommunens Rehabiliteringsafdeling, før man er klar til at komme helt hjem. Et midlertidigt ophold kan også blive aktuelt med henblik på at aflaste ægtefæller til demente.

16 Bolig

17 Bolig Vi ved at folks boligbehov ændres over tid og særligt, når man bliver ældre. Du har som udgangspunkt selv ansvaret for at din bolig passer til dit behov. Et godt råd flyt mens du kan, har kræfterne og overskuddet. Undersøg og tag gerne stilling til, hvor du gerne vil flytte hen. Skriv dig gerne op i flere boligselskaber, hvis du ønsker at bo til leje

18 Boligtjek Giv din bolig et tjek i form af overvejelser om: Er størrelsen på boligen, haven og grunden hensigtsmæssig? Er adgangsforholdene hensigtsmæssige? Har huset flere plan, er der trapper? Er beliggenheden praktisk i forhold til indkøb, deltagelse i aktiviteter, familie, transportmidler mm.

19 Bolig Almennyttig bolig Seniorbolig Ældre- og handicapbolig Seniorbofællesskab Plejebolig

20 Visiteret seniorboliger Kriterierne for at blive skrevet op til en seniorbolig er: Du skal være folkepensionist. Du har varige og kroniske helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at blive boende i din nuværende bolig. Dine helbredsproblemer er lægeligt dokumenteret. Du, dine børn eller børnebørn har bopæl i Furesø kommune. Team Bolig godkender til og anviser seniorboligerne.

21 Ældre- og handicapvenlig bolig Kriterierne for at blive godkendt: Du er ikke længere i stand til at bo i din nuværende bolig på grund af din fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Du har brug for at bo i en bolig med en særlig indretning og placering. Din nuværende bolig er uegnet til din funktionsevne og boligen kan ikke gøres egnet. Visitationen visiterer til boligerne. Boligerne tildeles efter behov.

22 Boligændringer og hjælpemidler Inden vi godkender dig til en visiteret ældrebolig vurderer vi, om nuværende bolig kan gøres egnet. Kommunen bevilger og udfører mindre boligændringer og kan bevilge hjælpemidler, så din bolig bliver egnet til dig. Eksempler på mindre boligændringer kan være: Opsætning af dørtrinsramper over dørtrin eller fjernelse af dørtrin. Opsætning af ramper. Opsætning af håndgreb eller et ekstra gelænder ved trappe.

23 Plejebolig Kriterierne for at blive godkendt til en plejebolig: Dit behov for pleje kan ikke blive opfyldt i din nuværende bolig til trods for omfattende hjælp. Du har behov for tilstedeværelse af personale døgnet rundt. Visitationen visiterer til boligerne. Boligerne tildeles efter behov.

24 Aktivitetstilbud

25 Hold dig aktiv, så længe og godt du kan Fysisk aktivitet er godt fordi: Forebygger livsstilssygdomme. Hjælper på humøret. Gør dig bedre i stand til, at klare dig selv længere uden hjælp. Vedligeholder kroppens funktioner. Socialt samvær er godt fordi: Skaber fællesskab og livsglæde. Forebygger ensomhed.

26 Gedevasevang Skovgården Lillevang

27 Aktivitetscentre 2 åbne aktivitetscentre for seniorer i Furesø kommune. 1. Skovgårdens aktivitetscenter i Værløse. 2. Aktivitetshuset Gedevasevang i Farum. Mulighed for et hav af aktivitetstilbud hver uge. Desuden arrangeres der løbende foredrag, fester, udflugter, miniferie, teaterture mm. Ingen visitering til aktivitetscentrene. Så mød blot op. Cafe. Centrene drives af få ansatte og mange frivillige. Tilbud om rundvisning.

28 Lillevangs aktivitetscenter Du skal visiteres til aktivitetscenteret. Aktivitetscenteret er et tilbud til dig, som har brug for en del støtte eller hjælp fra personale. Der er mulighed for at blive tilmeldt en kørselsordning.

29 Ældresagen En afdeling både i Farum og Værløse. Tilbyder masse aktiviteter til seniorer og ældre i kommunen. Læs om deres aktivitetstilbud på kommunens hjemmeside eller kontakt Ældresagen. Ældresagen tilbyder også: Besøgsvenner It-hjælp Telefonstjernen It-hjælp Hjælpende hænder

30 Vil du være frivillig? Har du tid tilovers? Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker? Både Ældresagen, Gedevasevang, Skovgården og Frivilligcenter Furesø kan altid bruge frivillige mennesker og ildsjæle! Så er der også brug for dig!

31 Transport

32 Flextur Kollektiv kørselsordning for alle borgere. Ingen visitering til ordningen. Alle kan kontakte Flextur/Movia og bestille en tur. Du kan bruge Flextur så tit du vil, og der er ingen regler for, hvad du må bruge flextur til. Flextur kører mellem kl og Flexture køres af taxaer og mindre liftvogne. Turen skal bestilles minimum 2 timer inden, du skal af sted.

33 Flextur Prisen for en flextur er stort set den samme, som når man kører med bus og tog. Aktuelt: Grundtakst inklusiv 5 km kørsel = Prisen for en 2- zoners kontantbillet = 24 kr. Takst pr. km udover grundtakst = 6 kr. Medrejsende betaler halv takst. Du kan kun tage en flextur til andre kommuner, som er medlem af Flexturordningen.

34 Flextrafik En kørselsordning for bevægelseshandicappede. Kriterier for at blive godkendt: Man skal være ude af stand til at tage offentlige transportmidler. Man skal færdes med et ganghjælpemiddel, som minimum 2 albuestokke eller rollator. Ganghjælpemidlet skal være bevilget af kommunen. Ordningen må kun bruges til fritidskørsel. Der skal ansøges via Visitationen.

35 Kørsel til egen læge, speciallæge og hospital Kørsel til egen læge eller nærmeste speciallæge: Hvis du er ude af stand til at tage offentlige transportmidler Du skal være i sygesikringsgruppe 1 Du skal være førtidspensionist eller folkepensionist Behandlingen skal være tilskudsberettiget eller betalt af det offentlige Behandlingen hos speciallæge skal være henvist af egen læge eller speciallæge Kørsel til og fra hospital: Det er hospitalets opgave at sørge for transport, hvis man ikke selv kan komme frem og tilbage. Transporten aftales direkte med hospitalet.

36 Vi sår et frø Det lille skub

37 Sygdom er hvordan man har det Sundhed er hvordan man ta r det P. Hein

38 Pause Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt. Ingrid Bergman

39 Ved fald Gi et kald Anette Melin sygeplejerske og sundhedskonsulent

40 Vi har en plan Flere 65+årige i Furesø Kommune skal kunne bevare funktionsevnen og livskvaliteten Fald, skader efter fald og indlæggelser skal begrænses Systematisering og kvalitetsikring Borgerne som aktive medspillere Oplysning Pjecer,hjemmeside, lokalavis,foreninger m.fl. Trænings- og motionstilbud kommunalt /frivilligt regi Rejse/Sætte Sig og vægt Generel faldforebyggelse Vitamin D og calcium Undervisning Borger/personale faldforebyggende levevis/ normal aldring Udfordringer Hver 3. over 65 år har mindst et fald om året hver 2. over 80 år % behov for lægehjælp Risikoborgere vi ikke kender (6700) Den demografiske udvikling mod % flere 65+årige 85 % tilvækst af 80+årige årige Tidlig opsporing og indsats overfor risikoborgere Før 1. fald Efter fald 15-20% 80-85% Før 1. fald Efter fald FALDFOREBYGGELSE FURESØ KOMMUNE

41 HVORFOR FALDFOREBYGGELSE Hver tredje over 65 år falder mindst én gang årligt hver 2. over 80 år Ældre der er faldet én gang, har 2 3 gange øget risiko for at falde igen inden for et år Årsagen til fald er multifaktuel. Risikoen for at falde stiger dramatisk, når antallet af risikofaktorer stiger Fald hænger sammen med øget dødelighed, nedsat mobilitet, reduceret social kontakt og tab af funktionsevne = personlige og samfundsmæssige omkostninger % af fald resulterer i alvorlige skader, 5 8% i brud, 1 % i hoftebrud Halvdelen af de mennesker, som får hoftebrud, kommer aldrig til at gå som før faldet Hoftebrud er sundhedsvæsnets dyreste diagnose Vi bliver flere og flere ældre i befolkningen og andelen af arbejdsaktive bliver færre Antallet af faldulykker og de økonomiske udgifter vil være fordoblet om 30 år, hvis tendens fortsætter uændret En tidlig og effektiv indsats med opsporing af risikopersoner kan nedbringe omfanget af fald og skader efter fald

42 Indre faktorer HVORFOR FALDER MAN Naturlig aldring i sanser (især syn,stillings- og følesansen) hjerne og bevægeapparat Sygdomme og følgetilstande efter sygdomme i sanse og bevægegapparartet og hjerne Bivirkninger af medicin Fysisk svækkelse og vægttab Alkohol Angst for fald forværrer situationen Ydre faktorer Bolig indretning, belysning, trapper mv Fald skyldes ofte en kombination af ydre og indre faktorer ex. slidgigt i hoften, nedsat syn, dårlig belysning og en høj kantsten,

43 ER DU I RISIKO FOR FALD? Behov for udredning? Har du daglige gang- og balanceproblemer? Har du haft bevidsthedstab i forbindelse med et fald? Har du haft andre fald inden for det seneste år? Lider du af svimmelhed? Har du haft et brud ifm. fald anbefaler Sundhedsstyrelsen en undersøgelse for osteoporose

44 ER SKADEN SKET GÆLDER DET OM AT Finde årsager til fald (sansetab, sygdomme, medicin, omgivelser) Fjerne årsager hvor det er muligt og kompensere for årsager der ikke kan fjernes Alder, køn, aldersbetinget nedsat syn og nedsat reaktionstid kan der ikke gøres noget ved reservekapacitet Behandle sygdoms-årsager og kontrollere medicin Træne gang, koordination, balance og styrke, hjælp og hjælpemidler Minimere risikofaktorer med ændringer/ hensyn i dagligdagen Hos dig selv (kost, væske, alkohol, mv.) I omgivelserne ( boligindretning, adgangsforhold, belysning mv.) Hos personalet ( råd, vejledning, støtte, omsorg, ændring af arbejdsgange mv.) Kommunal faldudredning og forebyggelse, egen læge, Faldklinikker Hvad der ikke kan kureres, må klares på anden vis!

45 DERFOR MOTION OG TRÆNING HELE LIVET SPIS EN SUND OG VARIERET KOST D -VITAMIN OG CALCIUMTILSKUD DRIK FØR DU BLIVER TØRSTIG TØJ OG SKO SKAL PASSE TÆNK FALDFOREBYGGELSE IND I BOLIGEN MÅDEHOLD MED ALKOHOL OG RYGNING EN GOD NATTESØVN UDEN SOVEMEDICIN SYN FOR SAGEN PAS PÅ HØRELSEN HOLD HUMØRET OG DEN SOCIALE BALANCE PAS DIN MEDICIN OG PLEJ DIN(E) SYGDOM(ME)

46 ET SUNDT OG AKTIVT ÆLDRELIV Der altid en grund til at man falder og det er ikke kun alder! Begræns risikoen for falde - Kompenser med faldforebyggende leveråd Bevæg dig bevar dig Hold balancen og snyd ambulancen Flere fald giv et kald

47 Spørgsmål & tak til Anette

48 Kost - vægt - muskler Uden mad og drikke - duer helten ikke.. Christina Elver Mørk ernæringsvejleder

49 De Fem faldgrupper? 1. Skal jeg blive ved, med at huske at spise..? 2. Jeg deler bare middagsretten, i to portioner 3. Der er jo også kalorier i rødvin 4. Jamen, der er jo vand i kaffe 5. Syntes jeg trænger, til en dag på sofaen

50 De Fem F er til en sund dagligdag 1. Fedt 2. Fisk 3. Frugt & grønt 4. Fibre og Fuldkorn 5. Fysisk aktivitet

51 Vægt Er du vægtløs? Passende vægt: Når der er balance i kroppen, mellem fedtmasse og muskelmasse. 65+ årige - må gerne veje mere Undervægt: Når kroppen er i underskud af vigtig muskelmasse og/eller -nærringsstoffer. Overvægt: Akut sygdom Forværring i kronisk tilstand Tygge synkeproblemer Forstoppelse Afhængig af hjælp til at spise Indlagt Når kroppen har overskud af fedtmasse, i forhold til muskelmasse. Diabetes Hjerte-karsygdom forhøjet kolesteroltal

52 Protein Mælkeprodukter fx: mælk, ost, skyer, græsk yoghurt, ymer, ylette, yoghurt. Animalske produkter fx: æg, fisk, fjerkræ, kød. Kroppens byggesten:

53 D-vitamin og Calcium Anbefalet D-vitamin tilskud (SST.): 20 mikrogram (800 IE) D-vitamin dgl. kombineret med mg calcium anbefales til: Personer over 70 år Plejehjemsbeboere Personer i øget risiko for osteoporose uanset alder

54 Opsummering Pas på faldgrupper Brug din vægt Er du vægtløs? husk de Fem F er i din daglige kost: 1. Fedt 2. Fisk 3. Frugt & grønt 4. Fibre og Fuldkorn 5. Fysisk aktivitet Særligt fokus på Protein, D-vitamin og calcium

55 Cecilia Dolsø tlf.: Karen Stassen tlf.: Spørgsmål? Tak for i dag Fald: Anette Melin Tlf.: Kost: Christina Elver Mørk Tlf.: Mail:

Inspirationsmøde november 2014. Pas godt på dig selv også når du bliver ældre

Inspirationsmøde november 2014. Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Inspirationsmøde november 2014 Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Cecilia Dolsø & Karen Stassen Visitationen Anette Melin & Christina Elver Mørk Sundhedsfremmegruppen Program for dagen: Velkomst

Læs mere

Inspirationsmøde september Pas godt på dig selv også når du bliver ældre

Inspirationsmøde september Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Inspirationsmøde september 2015 Pas godt på dig selv også når du bliver ældre Cecilia Dolsø & Karen Stassen Forebyggende medarbejdere Tina Sagulin Bay Netværksmedarbejder Nanna Neerdal - Demenskoordinator

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag.

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag. Når du skal tage på Spis mange små energirige måltider hver dag. Læs pjecen og få ideer til, hvordan du kan tage på eller stabilisere din vægt. Mad og måltider spiller en stor rolle i vores liv! Jo ældre

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Stedet hvor trådene samles

Stedet hvor trådene samles Frederiksberg Hospital Rehabiliterende afdeling H Medicinsk Afdeling M, geriatri Information om Faldklinikken Stedet hvor trådene samles Du skal snart til en undersøgelse for faldtendens på Frederiksberg

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Praksiserfaring med faldforebyggelse i Furesø Kommune. Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker 27. Oktober 2016

Praksiserfaring med faldforebyggelse i Furesø Kommune. Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker 27. Oktober 2016 Praksiserfaring med faldforebyggelse i Furesø Kommune Temadag om forebyggelse af ældres faldulykker 27. Oktober 2016, Furesø Kommune Ca. 40.000 indbyggere heraf ca. 8300 65+ årige (15-20 % kendt) Den demografiske

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 30-04-2014 2013-17740 2014-61101 Plejeboliger - borgerrettet kvalitetsstandard Sekretariat og Udvikling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Fald og faldforebyggelse

Fald og faldforebyggelse Center for Sundhed & Pleje Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Baggrund: Formål med proceduren: Formål med faldforebyggelse Begreber: Beskrivelse af opgaven: Tidlig forebyggelse af fald Akutte

Læs mere

Borgerinformation om aktivitet, træning, hjælp og pleje

Borgerinformation om aktivitet, træning, hjælp og pleje Borgerinformation om aktivitet, træning, hjælp og pleje Hjælp til selvhjælp Indhold Forord 3 Ansøgning om hjælp 4 Hjælp til selvhjælp 7 Forebyggende hjemmebesøg 10 Aktivitetstilbud 11 Frivilligcenter og

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013

Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vedrørende kvalitetsstandarder 2013 Høringssvar fra Ældrerådet modtaget 08-12-2012 Bemærkninger til: Ældrerådets bemærkninger: Ældre og Sundhed oplyser: Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2014 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

VITAMINER OG MINERALER

VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af balance. Langt de fleste danskere får tilstrækkeligt

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle. Inspirationsdag - hverdagsrehabilitering Sorø november 2012

Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle. Inspirationsdag - hverdagsrehabilitering Sorø november 2012 Kunsten at tilbyde aktiverende hjælp til svækkede gamle Inspirationsdag - hverdagsrehabilitering Sorø november 2012 Frygt i aldringen: 1. Sygdom 2. Nedsat funktion med tab af gøremål 3. Dårlig adgang til

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg kommune

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg kommune Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg kommune 2011 Forebyggende hjemmebesøg med fokusområde I 2011 har vi udviklet de forebyggende hjemmebesøg ved at have et fokusområde. Begrundelsen for at

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning

Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Kvalitetskontrakter 2013 for Pleje og Træning Opgaveområde Pleje og træning Kode: SO15 Hjemmeplejen Forebyggelse af fald hos borgere i hjemmeplejen Mål At reducere antallet af fald hos borgere. At der

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden.

Download vores gratis Flextur-app. Så har du altid din Flextur lige ved hånden. En Flextur kan bestilles tidligst 14 dage før og senest to timer inden, du vil hentes. Du får altid oplyst det præcise afhentningstidspunkt. Du skal blot være klar fem minutter før. Husk altid at oplyse

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag

Undervisningsdag 2. De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Undervisningsdag 2 De 8 kostråd BMI Æbleform/pæreform Pause Små skridt Fysisk aktivitet Tak for i dag Spis frugt og grønt, 6 om dagen Det er lige så godt at spise frosne Hvor meget er 6 om dagen? Spis

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

God smag, der styrker din krop

God smag, der styrker din krop Arla Protin God smag, der styrker din krop til patienter og pårørende Med Valleprotein Serveringsforslag: Gifflar Et par gifflar er godt selskab til Arla Protin. De giver masser af energi (kalorier), er

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

prøvet at falde? frygter du at falde?

prøvet at falde? frygter du at falde? Har du også prøvet at falde? eller frygter du at falde? Husk der er altid en grund til man falder og det er ikke kun alder! Undgå fald For ældre er faldulykker den hyppigste ulykkestype. Et fald kan medføre

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 1. april 2014 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Søndersø 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn. Det årlige uanmeldte

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2012 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service 192. Lov om Almene boliger 5 stk. 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge

Dig og dine knogler. Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Dig og dine knogler Gør det selv-råd om knogleskørhed (osteoporose) en folkesygdom, du kan forebygge Udarbejdet af Mejeriforeningen i samarbejde med Osteoporoseforeningen og overlæge, dr.med. Bente Langdahl

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Bolig og hjælp i seniorlivet. Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene

Bolig og hjælp i seniorlivet. Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene Bolig og hjælp i seniorlivet Samtalecafé efteråret 2018 over temaet et fortsat sundt, aktivt og selvstændigt liv op i årene Bolig Det er af meget væsentlig betydning for alle at have en god bolig, men

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL TIL Kørsel til praktiserende læge Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge, lægevagt, speciallæger og

Læs mere