Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007."

Transkript

1 Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i eget hjem 6. Evaluering af indsatsen på Træningsholdene 7. Fremtid 8. Bilag 1: opgørelse fra OUH Bilag 2: kvalitetsstandart vedr. faldforebyggelse Udarbejdet juni 2008 af Inge-Lise Brønserud, Forebyggelseskonsulent. Nordfyns Kommune.

2 1. Kort om faldprojektet Projektets formål var at forebygge nye faldulykker, recidiv af faldulykker samt knoglebrud forårsaget af faldulykker blandt de + 65 årige i Nordfyns Kommune. Projektet skulle løbe over 12 måneder; i hele Sygehusenes registreringer skulle medtages for 1. kvartal Indsatsen var individuel udredning og vejledning om forebyggelse til borgere i målgruppen, tilbud om holdtræning til borgere i målgruppen samt at udvikle kvaliteten i faldforebyggelsen på ældreområdet. Erfaringerne fra projektet skulle bruges til at få implementeret en ensartet indsats omkring forebyggelse af fald og knoglebrud i det daglige arbejde i kommunens ældreområde. 2. Konklusion. I de 2 første kvartaler af 2007 var der 82 og 75 førstegang henvendelser til skadestuerne blandt Nordfyns Kommunens + 60 årige. OUH har ikke fremsendt statistikkerne for de følgende kvartaler, de er rykket herfor flere gange. Vi har i kommunen modtaget indberetninger om fald hos i alt 377 borgere over 65 år i 2007, de 314 har fået lavet en individuel handleplan for faldforebyggelse. Målgruppen har været de + 65 årige, men aldersmæssigt var deltagerne højt oppe i årene, gennemsnitligt 82,4 år. Kun 46 af deltagerne har været under 75 år. Flere under 65 er blevet afvist. 76 % af borgerne i eget hjem giver udtryk for at de har haft udbytte af den faldforebyggende samtale og 66 % har ændret på noget efter besøget. Mange af borgerne fra plejecentrene har været for dårlige til selv at medvirke i forebyggelsen; men der er, efter den individuelle handleplan er udarbejdet af personalet, foretaget forskellige forebyggende tiltag hos 71 % af borgerne. Balanceholdene er et godt tilbud til den selvhjulpne del af målgruppen. Deltagerne på holdene er meget glade for tilbuddet og flere fortæller, at de kan mærke en forskel. Træningen har været med til at forbedre folks balance, deres muskelstyrke i benene og deres hurtighed/ganghastighed. Psykisk oplever borgerne en større selvtillid og tryghed. Det var et problem, at der var ventetid på balanceholdene. Det tilstræbes nu at borgerne tilbydes træning umiddelbart efter faldet, hvor motivationen samtidig er størst. Plejepersonalet på plejecentrene er blevet mere bevidste om faldforebyggelse og arbejder engageret og målrettet. Generelt havde borgerne på plejecentrene ikke helbred til at være med i projektets holdtræningstilbud, og blev efter behov henvist til genoptræning efter serviceloven.

3 Tovholderne på plejecentrene siger at det administrative arbejde der har fulgt med projektet, har været tidskrævende og besværligt; da de ikke har fået tid tilført til opgaven. Tovholderne mener ikke borgerne i leve-bo-miljøerne får tilgodeset deres behov for træning. De ønsker at træningspersonalet kunne komme ud på plejecentrene, ikke kun til genoptræning; men også til vedligeholdende træning, som de selv har svært ved at finde tiden til. De føler sig heller ikke rustet godt nok til at forestå træningen.

4 3. Målopfyldelse Mål/delmål At forebygge nye faldulykker og recidiv af faldulykker og knoglebrud forårsaget af faldulykker blandt de + 65 årige i Nordfyns Kommune. Eventuelle succeskriterier, der knytter sig til dette mål At 75 % af de henviste borgere har deltaget i faldudredningen. Er målet opfyldt Der er i projektets 12 mdr. modtaget registreringsskemaer på 377 borgere, hvoraf de 274 er fra ældre i eget hjem, de 92 fra ældre på plejecentrene. I første kvartal i 2007 har sygehusene registreret 82 faldne over 60-årige borgere, 75 i 2.kvartal. Ifølge tidligere beregninger fra Ulykkes Analyse Gruppen kunne vi i gennemsnit forvente 227 årlige førstegangs henvendelser fra Nordfyns Kommune til skadestuerne (57 i kvartalet) Siden har OUH oprettet faldklinik og haft større fokus på faldforebyggelse og måske derfor bliver flere registreret. Udviklingen kvartalsvis kan ikke følges før vi får de sidste opgørelser fra OUH. Bemærkninger 1. Kvartalsvis registrering af antallet af fald og knoglebrud i Nordfyns Kommune, der medfører indlæggelser eller henvendelse til skadestuen. At samarbejdsaftalen med skadestuerne er indskrevet i Sundhedsaftalen. At der er foretaget en registrering af borgere indlagt efter fald / knoglebrud hvert kvartal i 2007 samt 1. kvartal i Der er foretaget registrering; men vi har kun modtaget opgørelse fra 1. og 2. kvartal 2007 Se bilag nr. 2. Der er indgået samarbejdsaftale med OUH. OUH er flere gange blevet rykket for de sidste tal, de vil blive sendt os, når de har dem tilgængelige. 2. Kvalitetsudvikling af faldudredningen hos borgere i plejecentrene. Herunder undervisning af tovholdere på plejecentrene, så de kan stå for faldudredningssamtalen og opfølgningen herefter. Der er afholdt fælles undervisningsdag for de personer der var valgt som ansvarlige for faldforebyggelsen på plejecentrene ( tovholderne ) sammen med forebyggelseskonsulenterne og fysioterapeuterne. Der har løbende været kontakt til tovholderne på plejecentrene om indsatsen. Vi oplever at tovholderne på plejecentrene er gode til at følge op på problemerne. 4

5 Mål/delmål 3. Generelt at øge personalet på ældreområdets bevidsthed om faldforebyggelse / forebyggelse af knogleskørhed. 4. At den enkelte borger får vejledning til at gøre noget for at forebygge nye fald/brud. Eventuelle succeskriterier, der knytter sig til dette mål At der i løbet af 2007 har været afholdt åbne informationsarrangementer i Bogense, Søndersø og Otterup. 50 borgere over 65 år skal have deltaget i et sådan arrangement. At 75 % af indberetningerne fra plejecentrene indeholder handleplaner. Er målet opfyldt Forebyggelseskonsulenterne har været rundt i hjemmehjælpsgrupperne og orienteret om faldforebyggelse og forebyggelse af knogleskørhed. Forebyggelseskonsulenterne har løbende haft kontakt til tovholderne på plejecentrene. Alene det at personalet skal indberette fald, er med til at øge bevidstheden om at fald skal undgås. Der er afholdt åbne informationsarrangementer i Bogense, Søndersø og Otterup med god tilslutning; deltagere, i alt % af faldregistreringerne på plejecentrene er fulgt op af en handleplan. Der er 76 % af de besøgte i eget hjem, der udtrykker at de har haft udbytte af vejledningen i besøget, og 66% har ændret på noget efter den forebyggende samtale. Bemærkninger Vi oplever at der i en travl hverdag, er et løbende behov for at personalet skal mindes om den forebyggende indsats. 90 borgere har deltaget i holdtræningen, 69 har fuldført et helt forløb. 75,3% har oplevet at træningen gav en stor forbedring i deres fysiske formåen: Større muskelstyrke i benene, bedre balance, hurtige reaktionsevne, hurtige ganghastighed 5. Udarbejde og implementere en kvalitetsstandard for fald i slutfasen af processen med udgangspunkt i indhøstede erfaringer. Der er i 2008 bevilget midler til at implementere kvalitetsstandart/faldforebyggelsen i ældreområdets daglige arbejde. Kvalitetsstandart vedlagt som bilag 2 5

6 4. Beskrivelse af forløbet : Projektet kom forsinket i gang. Det kræver nogen tid fra bevillingen bliver givet til der er udarbejdet endelig projektformulering, oprettet database, fået godkendelse af denne, orienteret samarbejdspartnere m.m. Projektet måtte derfor skubbes en måned frem; fra til og med De planlagte træningshold blev afsluttet sidst i april Det havde fra starten været en fordel med bedre tid til at planlægge og drøfte projektets forløb med de nærmeste samarbejdspartnere. Men vi fandt det vigtigt at komme hurtigt i gang og har justeret og tilpasset forløbet efterhånden som vi så, hvor der opstod problemer. Vi har udarbejdet fælles arbejdsredskaber til brug ved faldudredningssamtalen, både til plejecentrene og til brug hos borgere i eget hjem. Dette materiale er lavet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om faldforebyggelse og benyttes også af praktiserende læger og sygehusene. Materialet sikrer at man i faldudredningen kommer hele vejen rundt om problemet : boligens indretning, mad og drikkevaner, fodtøj, hjælpemidler, helbredsmæssige forhold, medicin, funktionsevne, motionsvaner, forebyggelse af knogleskørhed mm. Dette redskab har fungeret godt. Den planlagte undervisningsdag blev afholdt på Kærgården, for de der var valgt som ansvarlige for faldforebyggelsen på plejecentrene ( tovholderne ) sammen med forebyggelseskonsulenterne og fysioterapeuterne. Det var en god dag. Folk var engagerede og stemningen positiv. Personalet på plejecentrene gav dog udtryk for, at det kunne blive svært at finde tid til nye opgaver. Vi har lavet en pjece beregnet til uddeling til faldpatienter via sygehuse og lægehuse: Pjecen er godkendt af overlægen ved faldklinikken på OUH. Heri var et tilmeldingsskema interesserede borgeren kunne bruge. Vi har imidlertid ikke fået mange henvendelser som følge af netop denne indsats. De praktiserende læger blev skriftligt informeret om projektet; da de var for få tilmeldte til at gennemføre et planlagt møde. Det blev på det enkelte hjemmebesøg vurderet, hvornår det var hensigtsmæssigt at henvise borgeren til selv at kontakte egen læge, eller om vi som fagpersoner skulle tilbyde at gøre dette. Samarbejdet her har fungeret godt. Alle registrerede borgere er alle tilbudt en faldudredningssamtale, hvor evt. tiltag blev aftalt og iværksat. Her blev borgene vejledt i, hvad de selv kunne gøre for at forebygge fald og undgå knogleskørhed. Hvor det var relevant blev borgerne tilbudt træning på balancehold, eller blev henvist til anden træning. (Borgerne der ønskede at være anonyme, deltog kun i en faldudredningssamtale, hvis faldulykken blev kendt under et alm. forebyggende hjemmebesøg eller til plejecentrenes personale.) En måned efter samtalen blev borgerne kontaktet igen, for at drøfte hvordan det var gået, og om de havde fået igangsat i de ønskede ændringer.

7 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i eget hjem. Vi har i de 12 mdr. modtaget registreringsskemaer på 377 borgere, se nedenstående skema. Statistikken er lavet på baggrund af de borgere der ønskede at deltage i forløbet og som flyttede udenfor kommunen eller døde under forløbet.. (Borgere på institutionerne, der har været faldet, er fordelt således: Vesterbo 25, Søbo 2, Solgården 14, Kærgården 34, Gambo 7) Der har været flere henvendelser vedr. borgere under 65 år som vi måtte afvise. 26 borgere er døde under projektforløbet. Det svarer til 7 %, og giver et billede af, hvor svage mange i målgruppen var. Der har været sygdom blandt forebyggelseskonsulenterne og fysioterapeuterne, hvilket har medført dels færre antal besøg /færre antal erkendte fald og omlægning af træningsindsatsen. Enkelte borgere kunne ikke medvirke ved den opfølgende samtale en måned efter besøget; men i alt er der indberettet opfølgningssvar på 267, hvilket svarer til 85 % af de borgere, der var lavet handleplan hos. Der er stor forskel på borgerne i eget hjem og på plejecentrene, hvorfor vi har valgt at adskille statistikken. En stor del af borgerne på plejecentrene, havde ikke helbred til at være med i en samtale om faldforebyggelse. Her måtte personalet sammen finde frem til, hvilke indsatser der var behov for i den enkelte situation. Desuden var de ældre på plejecentrene generelt for dårlige til at kunne deltage i projektets holdtræningstilbud, hvor de skulle være selvhjulpne, da der kun er én fysioterapeut tilstede. Hvor det skønnes at borgeren ville kunne undgå nye fald ved en intensiv træningsindsats, henvises i stedet til genoptræning efter serviceloven. Hvor der er tale om ren vedligeholdende træning er det plejepersonalet der skal varetage opgaven, med konsulentbistand fra træningspersonalet. Dette blev mere synligt for os, da projektet kom i gang. Efter drøftelser med myndighedsafd. sendtes derfor ansøgningsskemaer om træning efter serviceloven ud til personalet på plejecentrene. Forebyggelseskonsulenterne har holdt løbende kontakt med tovholderne, ved møder eller telefonisk, med henblik på at støtte dem i at fastholde det faldforebyggende arbejde. På plejecentrene er der iværksat noget efter faldudredningen hos 71 % af borgerne. Det der hyppigst er iværksat, er omkring personalets arbejdsgang, eller ansøgning om træning og hjælpemidler, og hos de 10 er der iværksat flere ting.

8 Der har undervejs i forløbet været brug for at huske personalet på at registrere og sende besked om fald videre i systemet og at orientere borgerne om tilbuddet. Grundet forskelligheden på målgrupperne i eget hjem og på plejecentrene, samt personalets forskellige arbejdsvilkår, havde det været en fordel at planlægge ud fra dette fra starten af projektet, med f.eks. forskellige spørgeguides og registreringsskemaer, hvilket bliver tilpasset i Projektevalueringen blev forsinket som følge af balanceholdenes udsættelser (sygdom) samt konflikten blandt sygeplejerskerne.

9 Evalueringen i tal : (7%) Antal borgere med i statistikken (anonyme og døde i forløbet er udelukket) Der er udarbejdet handleplaner på 319 ud af 377 personer, hvilket svarer til 84 % af de registrerede. Evaluering af indsatsen Borgere i eget hjem Borgere på plejecentre Modtaget antal faldregistreringer på i alt heraf 42 anonyme 103 : 11 indlagt i aflastning samt 92 i alm. plejecenter, heraf 12 anonyme samt 26 borgere er døde under forløbet 13 udgået pga. død 13 udgået pga. død (heraf 2 anonyme) har lavet handleplan med forebyggelseskonsulenterne, samt 64 med terapeuterne. 77 har fået lavet handleplan af tovholderne, samt 4 af terapeuterne Gennemsnitsalderen på borgere der 81,3 År 84,7 År faldt På sundhedsstyrelsens 4 spørgsmål til 55 % Ikke registreret på plejecentrene. vurdering af hvilke borgere der har øget faldrisiko Bruger sovemedicin 16 % 14 % Fald pga. skæve fortov. (Vi får ikke besked fra de raske ældre der færdes mest ude, hvis de ikke har hjælp fra kommunen eller ikke selv har opsøgt vores tilbud) 4 2 Bruger ganghjælpemiddel eller kørestol Gentagne fald (faldet mere end én gang i forløbet) 74 % 83 % 19 % faldt igen. 45 % faldt igen 9

10 Har problemer med hukommelsen / demens (vanskeliggør forebyggelsen, pga. dårligere situationsfornemmelse/ bevidsthed om at undgå risikosituationer.) I stand til selv at rejse sig efter faldet På spørgsmål om borgerens udbytte af besøget/faldudredningen svarers : På spørgsmål om der blev ændret noget efter besøget svares : Årsagen til at det iværksatte ikke er udført (efter én måned) 17 %. ikke konsekvent registreret; men det er størsteparten, måske helt op til 90 % 69 kunne, de øvrige 150 måtte vente på hjælp. 9 svarer intet, 103 noget, 64 meget, 43 er der ikke registreret svar på. Det er 76 % der føler de har haft udbytte af besøget. 107 har ændret noget, 39 har ændret meget og 30 har ikke ændret noget, 43 er der ikke registreret svar på. Det betyder at der var 146 der havde handlet forebyggende, hvilket svarer til 66 %. (53 har fuldført det iværksatte), 9 af de besøgte skønnede ikke at være motiverede, 14 har ikke kunne udføre det iværksatte af anden årsag, 133 er stadig i gang med at udføre det aftalte, (spurgte vi for tidligt efter besøget?) 10 er der ikke registreret svar fra. 7 kunne, de øvrige 73 måtte vente på hjælp. (Tovholdernes besvarelser) : hos 14 svares intet, 39 noget, 9 meget, 18 er der ikke registreret svar på. Det svarer til at 60 % har fået udbytte af indsatsen. Hos 32 er der ændret noget, hos 8 er der ændret meget, hos 20 er der ikke ændret på noget, 20 er der ikke registreret svar på, hvilket svarer til at der hos 50 % er handlet forebyggende. Ikke registreret på plejecentrene. 10

11 6. Evaluering af træningsindsatsen. Antal tilmeldte til balanceholdene 90 Stoppet undervejs eller startet midt i forløbet 21 Antal fuldførte 69 Der var planlagt 3 x 4 = 12 hold. Der har ikke været lige stort behov for hold i alle 3 områder og dette, sammenholdt med sygdom i personalegruppen, har det medført samkøring af nogle af holdene, og forsinkelse af det sidste hold. Der var ikke planlagt løbende tilgang til balanceholdene, hvorfor der opstod lang ventetid for nogen. Dette skyldes, at der bl.a. var lagt en rammeplan for teoretiske oplæg om faldforebyggelse sammen med træningen. Borgerne gav udtryk for, at de havde hørt det samme under hjemmebesøgene, hvorfor vi besluttede, at træningen kunne stå alene. De 69 (der fuldførte et forløb) test fordelte sig således: Dårlig (alle tre test er dårligere end ved start på træningen) 7,2% er blevet dårligere under forløbet dette skyldes sygdom eller funktionsnedsættelser F 1 Forbedringer på én test de to andre var det samme eller dårligere F 2 Forbedringer på 2 tests den sidste det samme eller dårligere F 3 Forbedringer på alle tre tests ,3% er blevet 27,5% er blevet bedre på et enkelt bedre på to parametre, parameter, hvorfor hvorfor fremskridtet funktionsniveauet må konkluderes må betragtes som til at være begrænset væsentligt forbedret Sammenlagt 47,8% er blevet bedre på alle parametre, hvorfor det vurderes, at faldrisikoen er meget nedsat. 27,5 + 47,8% = 75,3 har oplevet en stor forbedring i deres fysiske formåen. Større muskelstyrke i benene, bedre balance, hurtige reaktionsevne, hurtige ganghastighed Udover de fysiske målbare tests giver borgerne udtryk for, at de har været meget tilfredse med træningen. Deres oplevelse af egen situation og egen formåen har ændret sig i løbet af træningsforløbet. Den psykiske tryghed er blevet væsentligt forbedret. Mange oplever en større livskvalitet tør nu tage

12 bus igen, gå ned i byen igen, være socialt aktive igen, oplevet en større selvtillid og øget kropsbevidsthed, og det tyder på, at mange har brudt en ond cirkel. De der faldt fra undervejs i forløbet ophørte typisk pga. dårligt helbred, eller blev visiteret til anden træning. I forhold til valg af test, kunne overvejes om resultaterne havde været mere målbare med nogle andre mere uddybende test. 7. Fremtid : besluttede socialudvalget at vi fra skulle fortsætte med en justeret faldforebyggende indsats i hele 2008 for at få implementeret denne i det daglige arbejde, med henblik på til budget 2009 at søge midler til opnormering og gøre indsatsen til en del af den daglige drift. Ydermere var der så konflikt lige efter bevillingen blev givet. Indsatsen er også derfor forsinket. Det var ikke hensigtsmæssigt at bevillingen til 2008 først blev givet så sent, når personalet skulle orienteres om/motiveres til, hvorvidt indsatsen skulle fortsættes og i hvilket omfang. Så en periode var indsatsen ved at løbe lidt ud i sandet; men kører nu igen. Det vil være hensigtsmæssigt at vi ved overgangen til 2009 ikke står i samme situation; men véd om og i hvilket omfang, den forebyggende faldindsats skal fortsættes.

13 bilag 1 fra sygehusene (det sidste mangler endnu ) Opgørelse fra sygehusene over antallet af faldulykker : Tilskadekomne efter faldulykker (bortset fra fald pga. svimmelhed) Nordfynskommune over 60 åriges fald beh. på skadestue Regionens antal faldne over 60 år beh. på skadestue 1. kvartal kvartal ,87% af faldulykkerne for alle aldersgrupper i regionen kommer fra Nordfyns kommune.

14 Kvalitetsstandard for Faldforebyggelse. bilag 2 Forudsætninger: Ydelsens lovgrundlag: Beskrivelse af ydelsen: Sundhedsloven, 119, stk. 1 og 2. Om kommunens ansvar for at skabe rammer for sund levevis og at etablere om forebyggende tiltag for borgerne. Servicelovens regler om vedligeholdende træning og genoptræning. Kommunalpolitisk beslutning om at der skal arbejdes med faldforebyggelse. Ydelsen omfatter: Alle fald skal registreres (i stedets eget rapportsystem.) Alle borgere i målgruppen skal have tilbud om individuel faldudredning ud fra samtaleguiden Der skal laves handleplan ud fra denne. Visitation til træning. Formålet med ydelsen er: Formålet med ydelsen er målrettet at fremme borgernes mulighed for at forebygge nye fald og knoglebrud, samt at bedre borgernes funktionsevne og dermed mindske behovet for hjælp fra det offentlige. Aktiviteter der indgår i ydelsen: Tilbud om faldudredningsbesøg, udarbejdelse af handleplan for forebyggelsen. Træning efter behov. Målgruppe for at modtage ydelsen? Ydelsens omfang: Faglige kvalitetsmål: Nordfyns Kommunes kvalitetsmål: Hvad koster ydelsen? Borgere over 65 år, der har været faldet, eller som har problemer med balancen. Et besøg i hjemmet, tilbud om træning efter vurdering, 10x2 uger. At borgeren, i størst mulig omfang selv deltager i faldudredning og udarbejdelse af handleplan At borgeren får vejledning og støtte i, selv at handle forebyggende. - At udredningen/vejledningen gives på et relevant fagligt grundlag. - At træningen tilgodeser den enkeltes funktionsniveau og styrker dette. Alle ansatte i ældreområdet skal vide der er et tilbud om faldforebyggelse og skal medvirke til at tilbuddet bliver igangsat. Tilbuddet er gratis, inkl. kørsel til træning. juni 2008, Inge-Lise Brønserud, Forebyggelseskonsulent.

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Faldpakken. Ved Rie Johansen og Tina Lynge

Faldpakken. Ved Rie Johansen og Tina Lynge Faldpakken Ved Rie Johansen og Tina Lynge Flowdiagram til faldpakken Patienten får konstateret et fald. Der udføres straks faldregistrering. Overveje akut lægetilkald eller vurdering på sygehus. Alle patienter

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012

Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Det lille skub Forebyggende hjemmebesøg CVO Årsrapport 2012 Forebyggende medarbejdere: Anne Andersen, Tove Thorst og Vibeke Reiter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forebyggende hjemmebesøg i statistik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011.

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Hvad er vedligeholdelsestræning?

Hvad er vedligeholdelsestræning? Vedligeholdelsestræning til børn. Kvalitetsstandard 2010 Forældre kan få deres barn visiteret til vedligeholdelses-træning. Det kræver, at barnet har brug for fysisk træning for at vedligeholde eller forebygge

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg kommune

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg kommune Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg i Viborg kommune 2011 Forebyggende hjemmebesøg med fokusområde I 2011 har vi udviklet de forebyggende hjemmebesøg ved at have et fokusområde. Begrundelsen for at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold

Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Status for motionsvejdledning og holdtræning i Fitness World Indhold Baggrund... 1 Holdtræning i Fitness World... 1 Formål:... 1 Målgruppe:... 1 Indsats:... 2 Registrering i projektperioden:... 2 Evaluering:...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt

NOTAT. Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Gigtskole i Hvidovre Kommune God træning mod slidgigt Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. oktober 2015 besluttet at implementere SLID, Gigtskole for en toårig forsøgsperiode (2016-2017). Genoptræningen

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet.

Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for støtte fra Familieteamet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Støtte fra familiekonsulent-teamet

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Dato for bevilling

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne 2013 Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen

Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Marts 2013 Udviklingsprojekt til sikring af faldforebyggende tiltag hos ældre faldpatienter i skadestuen Tea Broeng Projektkoordinator, afd. C. Gentofte Hospital Akutklinikker på Herlev og Gentofte modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere