Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for genoptræning,"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er træning?... 4 Hvad er formålet med træning?... 4 Hvad er rehabilitering?... 4 Hvad er formålet med rehabilitering?... 5 Træning... 5 Genoptræning... 5 Vedligeholdende træning... 6 Rehabilitering... 6 Vederlagsfri fysioterapi... 6 Rehabilitering i forhold til hverdagsaktiviteter... 6 Palliativ fysioterapi... 7 Forløbsprogammer... 7 Praktiske oplysninger... 7 Hvordan søger du om træning?... 7 Hvornår foregår træningen?... 8 Hvem udfører træningen?... 8 Kørsel... 8 Dit hjem er en arbejdsplads Hvis der er ændringer i aftalen?... 8 Hvis du må aflyse aftalen?... 8 Hvad koster det?... 8 Hvis du ønsker at klage?... 9 Genoptræning efter sundhedsloven 140 (Ambulant) Genoptræning efter serviceloven 86, stk. 1 (Ambulant) Vedligeholdende træning efter serviceloven 86, stk Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven 140a Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven 140a Progressiv lidelse Den tredje vej Palliativ fysioterapi efter servicelovens Genoptræning på Rehabiliteringscentret Træning i forbindelse med aflastningsophold på Rehabiliteringscentret (RC) Hverdagstræning uddelegering til plejepersonale Rehabilitering i forhold til hverdagsaktiviteter Forløbsprogrammer ved kronisk lidelse Rehabiliteringsforløb efterservicelovens 83 a Lovtekster Nyttige kontaktoplysninger KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 2

3 Forord Velkommen til 2015-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering (under et kaldet træning). I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en helhedsorienteret genoptrænings- og rehabiliteringsindsats. Rehabilitering og træning tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forløb. Samarbejdet mellem borger og Furesø Kommunes medarbejdere er målrettet, tidsafgrænset, og aftaler om indsatser bliver altid til på baggrund af konkrete og faglige vurderinger, hvor borgerens samlede livssituation naturligt indgår. Beslutninger bliver til i samarbejde mellem borger og Furesø Kommunes medarbejdere. Furesø Kommune tilstræber at yde en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats med det formål: At borgerne forbliver aktive og helt eller delvist selvhjulpne længst muligt At borgerne oplever at mestre livet på egne betingelser Furesø Kommunes overordnede mål er at øge eller bevare borgerens funktionsevne og mulighed for at udføre meningsfulde hverdagsaktiviteter, herunder at være aktiv deltager i sociale sammenhænge og samfundet som helhed. I det følgende beskrives det aktuelle serviceniveau for Furesø Kommunes tilbud om træning. Kvalitetsstandarderne for træning efter 83a, 86 samt 122 i lov om social service samt 140 og 140a i sundhedsloven indeholder generel serviceinformation til borgerne om den træning, de kan forvente fra Furesø Kommune. Beskrivelsen af standarderne danner baggrund for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og den træning, som den enkelte borger modtager. Udover disse tilbud efter sundhedsloven og lov om social service har kommunen flere steder, hvor det er muligt som borger selv at henvende sig, fx i træningslokalerne i aktivitetscentrene Gedevasevang og Skovgården. Det er håbet, at kvalitetsstandarderne vil give nyttig information og viden om træning i Furesø Kommune. Venlig hilsen Susanne Mortensen Formand for Social- og Sundhedsudvalget KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 3

4 Indledning Furesø Kommune tilbyder træning til dig, der fx på grund af sygdom har problemer med at klare dig selv i hverdagen og derfor har behov for træning for at du bliver så selvhjulpen som muligt. Hvad er træning? Du kan modtage flere former for træning: - Genoptræning ved terapeuter efter sundhedsloven eller serviceloven - Vederlagsfri vedligeholdende træning ved fysioterapeuter efter sundhedsloven - Vedligeholdende træning efter serviceloven - Palliativ fysioterapi efter serviceloven - Hverdagstræning i forbindelse med hjemmehjælp vejledt af terapeut - Rehabilitering i forhold til hverdagsaktiviteter efter serviceloven Hvad er formålet med træning? Det overordnende formål med et genoptræningsforløb er, at du helt eller delvis genvinder tabte færdigheder - fysisk, kognitivt, psykisk og socialt - således at du i videst muligt omfang kan leve et aktivt liv. Det indebærer fx at: - du forbedrer dit funktions- og færdighedsniveau - du udvikler nye færdigheder - du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem - du får hjælp til selvhjælp - du bliver mindre afhængig af andres hjælp Det overordnede formål med vedligeholdende træning er, at du får mulighed for at vedligeholde dagligdags funktioner og færdigheder. Dette kan forebygge, at du mister evnen til at udføre daglige gøremål og kan forebygge faldulykker. Herved fastholder du dine muligheder for at kunne leve så aktivt og værdigt et liv som muligt. Det indebærer fx, at: - du fastholder evt. forbedrer dit funktions- og færdighedsniveau - du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem - du får hjælp til selvhjælp - du bliver mindre afhængig af andres hjælp Træningen tilrettelægges ud fra dine ressourcer og behov, og i samarbejde med dig og dine pårørende. I tilrettelæggelsen af dit træningsforløb vil det blive vurderet, hvor ofte du har behov for træning og hvilken type træning, du har behov for. Træning kan bestå af flere forløb, fx genoptræning efterfulgt af vedligeholdende træning. I forlængelse af et træningsforløb hjælper vi dig med vejledning om, hvor i kommunen du kan træne videre. Hvad er rehabilitering? Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Kilde: "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark" (2004) KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 4

5 Hvad er formålet med rehabilitering? Det overordnede formål med et rehabiliteringsforløb er at du helt eller delvist genvinder tabte færdigheder - fysisk, psykisk, socialt og/eller kognitivt, således at du i videst mulige omfang kan leve et aktivt, selvstændigt liv og meningsfuldt liv. Det indebærer f.eks. at: - du forbedrer dit funktions- og færdighedsniveau - du udvikler nye færdigheder - du bliver bevidst om dine ressourcer, og hvordan du bedst udnytter dem - du får hjælp til selvhjælp - du bliver mindre afhængig af andres hjælp I et rehabiliteringsforløb foregår den terapeutiske indsats i et tæt samarbejde med plejepersonale, sygeplejersker og visitation. Der sættes fælles mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med dig og dine pårørende. Træning Genoptræning Tilbud om genoptræning kan være efter sundhedsloven og efter serviceloven. Sundhedsloven 140 Hvis du har behov for genoptræning i forlængelse af hospitalsophold, kan genoptræningen dels foregå på hospitalet dels i genoptræningscenteret, i eget hjem eller på døgnrehabiliteringsafdelingen. Du vil få en genoptræningsplan fra hospitalet, og det er den, genoptræningscentret vil følge. Serviceloven 86 Hvis du har behov for et genoptræningsforløb i forlængelse af sygdomsforløb i eget hjem, kan du blive visiteret til: Genoptræningsforløb. Behovet vurderes individuelt, men som hovedregel ser forløbene således ud: - træning på hold, 2-3 gange ugentligt, min. pr. gang i op til 12 uger - individuel træning, 1-5 gange ugentligt, min. pr. gang i op til 12 uger. - kombination af individuel og holdtræning, 1-3 gange ugentligt min. pr. gang i op til 12 uger. Specielt for hjerneskadeområdet gælder følgende: Der er evidens for, at der skal minimum 45 minutters daglig træning til hvert fokusområde for at opnå forbedring. Træning herudover er gavnligt, såfremt den enkeltes ressourcer tillader det. Kilde: Fælles for genoptræningsforløb er at: ydelsen udføres af fysio- og/eller ergoterapeut forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og terapeuten forløbet er målrettet og tidsbegrænset et eventuelt yderligere behov for genoptræning efter et afsluttet forløb vurderes ved en revisitation du modtager individuel rådgivning og vejledning, eksempelvis i forhold til at kunne overføre træningsresultater til de hjemlige omgivelser KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 5

6 Vedligeholdende træning Hvis du har behov for vedligeholdende træning, kan du blive visiteret til: Vedligeholdende træning Behovet vurderes individuelt, men som hovedregel ser forløbene således ud: individuel træning, 1-2 gange ugentligt, min. pr. gang i op til 12 uger holdtræning, 1 gang ugentligt, min. pr. gang i 12 uger hverdagstræning i hjemmet med støtte af social- og sundhedsfagligt personale hverdagstræning i plejeboliger med støtte af social- og sundhedsfagligt personale Vedligeholdende træning kan udføres af autoriserede ergo- og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter, eller ved social- og sundhedsfagligt personale under supervision af ergo- og fysioterapeuter. Hverdagstræning udføres af social- og sundhedsfagligt personale i hjemmet og i plejebolig og er en integreret del af et samlet tilbud om pleje, omsorg og aktivitet. Rehabilitering Hvis du har behov for rehabilitering i forbindelse med sygdom og/eller tab af funktionsniveau kan du visiteres til et rehabiliteringsforløb. Rehabilitering er en individuel, målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem dig, dine pårørende og fagfolk. Rehabilitering baseres på din samlede livssituation med det formål: At du forbliver aktiv og helt eller delvist selvhjulpen længst muligt At du oplever at mestre livet på egne betingelser Rehabilitering foregår på rehabiliteringscentret og/eller i dit hjem og visiteres efter servicelovens 83a i forbindelse med visitation eller revisitation til hjemmehjælp med frit valg af leverandør eller i forbindelse med ophold på Rehabiliteringscentret Behovet vurderes individuelt. Træningsdelen af rehabiliteringen udføres af ergoterapeuter og /eller fysioterapeut. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi gives til borgere med diagnoser, der berettiger til vederlagsfri fysioterapi se Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi fra Sundhedsstyrelsen Ud fra ordningen for vederlagsfri fysioterapi kan der gives 20 ganges træning årligt. Hvis det vurderes, at der er behov for træning udover 20 gange årligt, kan der søges om en undtagelseserklæring i samarbejde med den trænende terapeut og egen læge. Rehabilitering i forhold til hverdagsaktiviteter Rehabilitering er en individuel, målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Rehabilitering baseres på borgerens samlede livssituation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats med det formål: - At borgerne forbliver aktive og helt eller delvist selvhjulpne længst muligt - At borgerne oplever at mestre livet på egne betingelser Rehabilitering foregår i borgernes eget hjem og visiteres efter servicelovens 83a i forbindelse med visitation eller revisitation til hjemmehjælp med frit valg af leverandør. Formålet med Rehabilitering er, at borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og / eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 6

7 Palliativ fysioterapi Palliativ fysioterapi er fysioterapi til patienter med palliative behov og deres pårørende ydelsen foregår typisk i hjemmet. Hvis du har brug for palliativ fysioterapi, skal enten hospital eller din egen læge udstede en terminalerklæring. Ydelsen udføres af fysioterapeuter med empati og erfaring i individuelle behov ved livets afslutning. Hyppighed, varighed og ydelsens indhold kan variere fra gang til gang - efter dit behov. Forløbsprogammer I samarbejde med regionen er der udarbejdet forløbsprogrammer for borgere med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), Type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, erhvervet hjerneskade samt lænde- og ryglidelser. Forløbsprogrammerne er en plan for hvordan tilbuddene i sundhedssystemet fordeles, så borgeren får den rigtige behandling og træning på rette tid og sted, samt at patienten støttes i at udnytte egne ressourcer. Hvis du har en af de ovenstående kroniske lidelser, kan du efter en individuel vurdering få tilbudt rehabilitering i kommunen. Ved den individuelle vurdering vurderes det sammen med dig hvilke indsatser du har behov for, og der lægges en målrettet plan for dit forløb. Rehabiliteringen foregår i et tværfagligt team med deltagelse af ergo og fysioterapeuter, sygeplejersker og ernæringsvejleder ansat i Furesø Kommune. I denne vejledning er det kvalitetsstandarden i forbindelse med patientuddannelsen, træning og motionsvejledning, der beskrives. Praktiske oplysninger Hvordan søger du om træning? Hvis du vil søge om genoptræning eller vedligeholdende træning, kan du henvende dig til Furesø Kommunes Genoptræningscenter (se kontaktoplysninger bagerst i pjecen). Vi anbefaler, at du kontakter egen læge, inden du henvender dig i Genoptræningscenteret, så denne kan henvise dig til træning. Hermed sikres, at Genoptræningscenteret kan få alle relevante oplysninger om dit helbred og bedre kan tilrettelægge det rette træningstilbud til dig. Pårørende, praktiserende læge eller hospitalet kan også kontakte Genoptræningscentret på dine vegne. Du vil herefter blive kontaktet af en terapeut, der sammen med dig vurderer dit behov for træning. Der kan være behov for en terapeutisk udredning, inden du kan få en afgørelse om træning, og inden træning kan iværksættes. Træningen vil blive iværksat hurtigst muligt, efter at dit behov for træning er udredt. Genoptræning efter sundhedsloven: Din genoptræning bevilges her efter 140 i sundhedsloven. Du vil blive kontaktet inden for 5 hverdage, efter genoptræningscentret har modtaget din genoptræningsplan. Du vil modtage tilbud om træning senest 10 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. I særlige tilfælde starter træningen straks i forlængelse af din udskrivning. Træning efter serviceloven: Du vil blive kontaktet senest 10 hverdage efter modtagelse af henvendelsen/henvisningen. Du vil blive vurderet senest 4 uger efter henvendelsen / henvisningen og vil modtage tilbud senest 8 uger efter henvendelsen / henvisningen. Er dit træningsbehov akut, vil træningen blive iværksat så hurtigt som muligt. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 7

8 Hvornår foregår træningen? Genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering foregår i dagtimerne på hverdage. For at sikre det bedst mulige udbytte af indsatsen, er det en forudsætning, at du er motiveret for at yde en aktiv indsats også hvis det er sammen med andre på et hold. Hvem udfører træningen? Medarbejdere, der udfører træningen, har en uddannelse som ergo- og fysioterapeuter. Hverdagsøvelserne, som udføres i hjemmet, uddelegeres til medarbejdere, der er udannet inden for social- og sundhedsområdet, typisk social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Vedligeholdelsestræning kan uddelegeres til medarbejdere, der er uddannet inden for socialog sundhedsområdet. Kørsel Der er mulighed for at blive visiteret til kørselsordningen, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke selv kan komme til Genoptræningscenteret. Der gælder følgende for kørselsordningen: Sundhedsloven 140 Kørsel er gratis. Serviceloven 86, stk.1 og 86, stk. 2 Der er en egenbetaling for kørsel. Sundhedsloven 140a Vederlagsfri fysioterapi Der er en egenbetaling for kørsel. Prisen for kørsel fastlægges af Kommunalbestyrelsen én gang årligt. Prisen for kørselsordningen i 2015 er 311 kr./md. Dit hjem er en arbejdsplads. Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møbler, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Furesø Kommune opfordrer til, at du heller ikke ryger, mens medarbejderne er i dit hjem. Hvis der er ændringer i aftalen? Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt at ændre tidspunktet for en planlagt træning, får du telefonisk eller skriftlig besked fra Genoptræningscenteret. Hvis du må aflyse aftalen? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde til træning, eller hvis du ikke er hjemme, så tiden kan komme en anden til gavn. (Se kontaktoplysninger nedenfor). Hvad koster det? Du skal ikke betale for træning. Du skal dog betale for transport, hvis du er visiteret til transport til træning. Kommunen fastsætter én gang om året en takst for egenbetaling for transport til træning mv. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 8

9 Hvis du ønsker at klage? Hvis du er utilfreds med det tilbud om træning, du modtager, har du mulighed for at klage. Du kan klage både over det tilbud, du modtager efter serviceloven og det tilbud, du modtager efter sundhedsloven Klager over tilbud efter serviceloven skal du inden for 4 uger - rette til: Furesø Kommunes Genoptræningscenter, der behandler klager vedrørende genoptræning og vedligeholdende træning i kommunen. Du skal klage senest 4 uger efter, at du har fået din skriftlige afgørelse om træning. Din sag vil herefter blive vurderet igen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, kan du klage videre til Ankestyrelsen. Klager over tilbud efter sundhedsloven retter du til Patientombuddet. Du finder adresser på de forskellige klageinstanser under kontaktoplysninger. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 9

10 Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 (Ambulant) Ydelsens lovgrundlag Sundhedslovens 140 (se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Tilbud om genoptræning til borgere, der efter hospitalsindlæggelse har et lægefagligt begrundet behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter. Og som har en genoptræningsplan fra hospitalet. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, så borgeren i videst muligt omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg samt færden i eget hjem og nærområde. Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær facilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 10

11 afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævs behandling som en del af træningen Ramme for ydelsen Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning Kombination af fysioterapi og ergoterapi Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Specialiseret genoptræning, som varetages af hospitaler eller specialiserede rehabiliteringsenheder. Borgere i Furesø Kommune, der i forbindelse med hospitalsindlæggelse modtager en genoptræningsplan efter Sundhedsloven 140, og som samtidig kan samarbejde om at udnytte træningspotentialet. Ydelsens omfang I 2015 er der kommet nye regler for genoptræning, som opdeles i almen, avanceret eller specialiseret genoptræning. I kommunen vurderes det ud fra genoptræningsplanen, om der er tale om genoptræning på basalt niveau eller avanceret niveau. (Specialiseret træning foregår på hospital, medmindre borgeren selv ønsker at træningen varetages i kommunen) Omfang af træningen: 2-3 gange ugentligt i min. i op til 12 uger - træningen foregår både på hold og individuelt For borgere med erhvervet hjerneskade gælder, at der skal tilbydes træning minimum 5 gange ugentligt i 120 min. i op til 12 uger - træningen vil primært være individuel. Denne træning vil altid foregå på avanceret niveau. Mulighed for at valg af leverandør? Furesø Kommunes Genoptræningscenter leverer ydelserne. Ydelsen er omfattet af Frit valg. Der er mulighed for at vælge en anden kommunes træningstilbud, der dog kan afvise en borger, hvis der ikke er plads. Kompetencekrav til udføreren Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Hvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ydelsen er gratis. Der kan være kørselsudgift forbundet med at vælge en anden kommunes træningstilbud. Tidshorisont: Ifølge sundhedsaftalen , som Furesø Kommune har indgået med Region Hovedstaden, kontaktes borgeren inden for 5 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Borgeren modtager tilbud om træning senest 10 hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen. I særlig planlagte tilfælde starter træningen straks i forlængelse af udskrivningen. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 11

12 Evidens: Det tilstræbes at levere genoptræning ud fra bedst mulig praksis / evidens på området. Kvalitetsstandard Genoptræning efter serviceloven 86, stk. 1 (Ambulant) Ydelsens lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Servicelovens 86 stk. 1. (se lovtekst nedenfor) Tilbud om genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke er behandlet i sygehusregi. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som følger efter fysisk sygdom, fald eller almen svækkelse, så borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg samt færden i eget hjem og nærområdet. Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær facilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition- og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 12

13 Ramme for ydelsen Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævs behandling som en del af træningen Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning Kombination af fysioterapi og ergoterapi Hvem kan modtage ydelsen? Hvem kan ikke modtage ydelsen? Ydelsens omfang Borgere, der har funktionsnedsættelse som følge af svækkelse efter sygdom, der ikke er behandlet i sygehusregi. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at forbedre funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som inden for kort tid kan motiveres til at deltage i et træningstilbud (med mindre manglende motivation er en del af sygdomsbilledet). Borgere der, efter en konkret faglig vurdering, har potentiale til at kunne forbedre funktionsevnen. Borgere, hvor det fagligt vurderes, at de kan genoptræne sig selv. Behovet vurderes individuelt, men som hovedregel ser forløbene således ud gange ugentligt i min. i op til 12 uger - træningen foregår både på hold og individuelt. Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Den trænende terapeut visiterer til træning efter henvisning/ henvendelse fra egen læge, visitationen, pårørende m.m. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Hvad koster ydelsen? Træningsydelsen er gratis. Der er egenbetaling på visiteret kørsel, jf. kommunens takstblad. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tidshorisont: Borgeren kontaktes inden 10 hverdage efter modtagelse af henvisningen /henvendelsen. Borgeren vurderes inden 4 uger og modtager tilbud om træning senest 8 uger efter modtagelse af henvisningen. I akutte tilfælde, hvor borgerens forbliven i eget hjem er truet, iværksættes genoptræningen samme dag, eller dagen efter, henvisningen er modtaget. Evidens: Det tilstræbes at levere genoptræning ud fra bedst mulig praksis / evidens på området. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 13

14 Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning efter serviceloven 86, stk. 2 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 86 stk. 2 (se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Tilbud om træning til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. At borgeren vedligeholder færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter. Med det formål at borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg samt færden i eget hjem og nærområdet. Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær facilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger. Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition- og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævs behandling som en del af træningen KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 14

15 Ramme for ydelsen Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning Kombination af fysioterapi og ergoterapi Hvem kan modtage ydelsen? Hvem kan ikke modtage ydelsen? Borgere, der har funktionsnedsættelse, der kræver en træningsindsats. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at vedligeholde funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som inden for kort tid kan motiveres til at deltage i et træningstilbud (med mindre manglende motivation er en del af sygdomsbilledet). Borgere, der efter en konkret faglig vurdering, har potentiale til at kunne bevare funktionsevnen ved hjælp af vedligeholdende træning. Borgere der selv kan opsøge og/eller modtage tilstrækkelig vedligeholdende træning i andet regi. Borgere der selv kan fastholde deres funktionsniveau. Borgere der, med støtte fra hjemmeplejen, selv kan fastholde deres funktionsniveau. Ydelsens omfang Behovet vurderes individuelt, men som hovedregel ser et forløb således ud: -1-2 gange ugentligt, a min. i 12 uger -træningen foregår både på hold og individuelt. Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Furesø Kommunes Genoptræningscenter. De trænende terapeuter visiterer til træning efter henvisning/ henvendelse fra egen læge, visitationen, pårørende m.m. Ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Andet uddannet sundhedspersonale, der kender kommunens regler, retningslinjer og serviceniveau, og som er under supervision af ergoeller fysioterapeut. Ydelsen er gratis. Der er egenbetaling på visiteret kørsel. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tidshorisont: Borgeren kontaktes inden 10 hverdage efter modtagelse af henvisningen /henvendelsen. Borgeren vurderes inden 4 uger og modtager tilbud om træning senest 8 uger efter modtagelse af henvisningen. Evidens: Det tilstræbes at levere træning ud fra bedst mulig praksis / evidens på området. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 15

16 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven 140a Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 140a (Se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Vedligeholdende træning til borgere med et svært fysisk handicap og med en diagnose inkluderet i diagnoselisten for vederlagsfri fysioterapi. (jf. sundhedsstyrelsens vejledning 2008). At mindske generne ved et svært fysisk handicap og evt. forhale udviklingen. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Ramme for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? Hvem kan ikke modtage ydelsen? Funktionstræning Hjemmebesøg Hjemmetræning Inkontinenstræning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfødembehandling Maskintræning Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær facilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Smertebehandling Styrke-, balance-, konditions - og koordineringstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning i og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævsbehandling som en del af træningen Individuelt Hold Kombination af individuelt og hold Borgere i Furesø Kommune og borgere fra andre kommuner, der ønsker at benytte frit valgs ordningen. Borgere, der ikke har et svært fysisk handicap (En person, som kan klare sig selv inden døre i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap). KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 16

17 Ydelsens omfang Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Borgere der i forvejen modtager et tilsvarende tilbud i andet regi. Behovet vurderes individuelt, men som hovedregel tilbydes træning 1 2 gange ugentligt i alt 20 gange. I særlige tilfælde mulighed for forlængelse. Fysioterapeuter i Furesø Kommunes Genoptræningscenter og privatpraktiserende fysioterapeuter. Ydelsen er omfattet af fritvalgsordningen. Autoriseret fysioterapeut. Hvad koster ydelsen? Vederlagsfri. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At støtte borgere med et svært fysisk handicap i at leve bedst muligt trods begrænsninger. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven 140a Progressiv lidelse Den tredje vej Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 140 a (Se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Vedligeholdende holdtræning til borgere med en progressiv lidelse og med en diagnose inkluderet i diagnoselisten for vederlagsfri fysioterapi (jf. Sundhedsstyrelsens vejledning 2008). At forebygge og forhale udviklingen af funktionsnedsættelse i forbindelse med en progressiv sygdom. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Ramme for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? Funktionstræning Hjemmebesøg Kommunikation med samarbejdspartnere Maskintræning Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær facilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Styrke-, balance-, konditions- og koordineringstræning Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning i og afprøvning af hjælpemidler. Hold. Borgere i Furesø kommune og borgere fra andre kommuner, der ønsker at benytte frit valgs ordningen. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 17

18 Hvem kan ikke modtage ydelsen? Ydelsens omfang Borgere der ikke har en diagnose inkluderet i diagnoselisten for vederlagsfri fysioterapi. Borgere, der i forvejen modtager et tilsvarende tilbud i andet regi. Holdtræning 20 gange 1 gang om ugen. I særlige tilfælde mulighed for forlængelse. Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Fysioterapeuter i Furesø Kommunes Genoptræningscenter og privatpraktiserende fysioterapeuter. Ydelsen er omfattet af fritvalgsordningen. Autoriseret fysioterapeut. Hvad koster ydelsen? Vederlagsfri. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At støtte borgere med en progressiv lidelse i at leve bedst muligt med færrest mulige begrænsninger. Kvalitetsstandard Palliativ fysioterapi efter servicelovens 122 Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 122 (Se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Tilbuddet retter sig mod de borgere, hvor borgerens behov ændrer sig mod et palliativt forløb med fokus på den lindrende indsats. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hjemmebesøg Kommunikation med samarbejdspartnere Manuel behandling Pædagogisk intervention Samtale Smertelindring Udspænding af muskler, sener og led Vejledning i og afprøvning af hjælpemidler Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram. Ramme for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? Individuelt tilbud, primært i eget hjem. Borgere i Furesø Kommune, der har en terminalerklæring. Hvem kan ikke modtage ydelsen? Borgere uden terminalerklæring. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 18

19 Ydelsens omfang Hvem kan levere ydelsen? 1-2 gange ugentligt. Revurderes løbende. Fysioterapeuter i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Kompetencekrav til udføreren Autoriseret fysioterapeut. Hvad koster ydelsen? Vederlagsfri. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At støtte borgeren bedst muligt gennem dialog og smertelindring. At den palliative indsats etableres efter aftale med borgeren senest 5 hverdage efter modtagelse af henvisning. Kvalitetsstandard Genoptræning på Rehabiliteringscentret Ydelsens lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Sundhedsloven 140 (Se lovtekst nedenfor). Serviceloven 86, stk. 1(Se lovtekst nedenfor). Borgere med behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, og som ikke kan udskrives til eller være i eget hjem pga. dette tab af færdigheder. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som bevirker, at borgeren kommer til at fungere bedst muligt i egnet bolig. Der findes forskellige typer af ophold: Vurderingsophold Ophold med henblik på at forebygge indlæggelser Genoptræning i forbindelse med rehabiliteringsophold. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Funktionstræning Hjemmebesøg / følge hjem Hjemmetræning Inkontinenstræning Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 19

20 Lungefysioterapi Ledbeskyttelse Lejring Lymfødembehandling Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær facilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger. Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition- og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Undervisning i sygdomsforståelse Varme-, kulde- og elterapi Venepumpeterapi Vejledning i og udlevering af hjemmetræningsprogram Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Venøs ødembehandling Vævs behandling som en del af træningen. Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning Kombination af fysioterapi og ergoterapi Specialiseret genoptræning som varetages af hospitalerne. Borgere i Furesø Kommune der, i forbindelse med hospitalsindlæggelse, modtager en genoptræningsplan efter sundhedsloven 140, og som ikke kan være i eget hjem. Borgere, der ikke har været indlagt men pga. sygdom eller anden svækkelse, har en betydelig funktionsnedsættelse, jf. serviceloven 86, stk. 1, som bevirker, at de har behov for et intensivt døgngenoptræningsophold. Ydelsens omfang Visitationen visiterer til døgngenoptræningsophold. Opholdets længde afgøres af visitationen i samarbejde med det behandlende team, dog maks. 8 uger. Træningsbehovet vurderes af de trænende terapeuter individuelt og kontinuerligt. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 20

21 Alle modtager et 2 ugers vurderingsophold. Ved behov for yderligere træning tilbydes: Ergo-/fysioterapi 3 gange ugentligt. Hvem kan levere ydelsen? Træning af borgere med følger efter erhvervet hjerneskade: Borgeren bør modtage minimum 5 times ergoterapi og 5 timer fysioterapi om ugen. Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Andet uddannet sundhedspersonale, der kender kommunens regler, retningslinjer og serviceniveau, og som er under supervision af ergoeller fysioterapeut. Træningen er gratis. (Der betales for ophold og forplejning efter gældende takster se desuden: Kvalitetsstandarder 2010: Visitation til midlertidig bolig). Hvad er kommunens kvalitetsmål? Genoptræningen påbegyndes hurtigst muligt efter overflytningen til afdelingen. Kvalitetsstandard Træning i forbindelse med aflastningsophold på Rehabiliteringscentret (RC) Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 86, stk. 2 (Se lovtekst nedenfor) Hvilke behov dækker ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Hvad er formålet med ydelsen? 1. At de borgere, der har et eksisterende tilbud om vedligeholdende træning i Genoptræningscentret fortsætter dette tilbud under aflastningsopholdet på RC. 2. Vurdering af spise-/synkefunktion ved behov. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Funktionstræning Hverdagsøvelser Kognitiv træning Kontrakturprofylakse Kommunikation med samarbejdspartnere Lungefysioterapi KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 21

22 Ramme for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? Hvem kan ikke modtage ydelsen? Lejring Maskintræning Mund-, svælg- og ansigtsterapi Muskelbevidsthedstræning Neuromuskulær facilitering eller hæmning Pædagogisk intervention Rådgivning i hensigtsmæssige arbejds- og hvilestillinger. Smertebehandling Sansestimulation Styrke-, balance-, kondition og koordinationstræning Tapening og bandagering Træning af og vejledning i forflytninger Træning i almindelige daglige gøremål (ADL) Træning af social funktionsevne Undersøgelse, test, retest Udspænding af muskler, sener og led Varme-, kulde- og elterapi Vejledning og afprøvning af hjælpemidler Vævs behandling som en del af træningen. Individuelt Hold Kombination af hold og individuel træning Kombination af fysioterapi og ergoterapi Borgere i Furesø Kommune, der i forbindelse ved aflastningsophold på RC fortsætter et igangværende vedligeholdende træningstilbud. Borgere uden igangværende træning. Ydelsens omfang Hvem kan levere ydelsen? Behovet vurderes individuelt men som hovedregel ser forløbene således ud 1-2 gange ugentligt i min. under aflastningsopholdet - træningen foregår både på hold og individuelt. Furesø Kommunes Genoptræningscenter leverer ydelserne. Kompetencekrav til udføreren Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt træningsassistent ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgeren senest kontaktes i løbet af 3. indlæggelsesdag, hvor den vedligeholdende træning i forbindelse med aflastningsopholdet aftales. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 22

23 Kvalitetsstandard Hverdagstræning uddelegering til plejepersonale Ydelsens lovgrundlag: Lov om Social Service 86, stk. 2 (Se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsens omfang: Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren: Hvilke forpligtelser har borgeren? Modtagere af personlig og /eller praktisk bistand i eget hjem og beboere i plejeboliger som har behov for støtte til at vedligeholde deres fysiske funktionsniveau og daglige færdigheder. Støtte borgeren i at klare så meget som muligt selv i dagligdagen. Støtte borgeren i at deltage aktivt i plejen og i de praktiske opgaver i hjemmet, så nedsættelse af funktionsniveauet forhindres eller forhales. Hjælp og støtte til at borgeren kan blive i egen egnet bolig længst muligt. Funktionsniveauet vedligeholdes dagligt i forbindelse med levering af praktisk hjælp og personlig pleje Vedligeholde daglige funktioner, f.eks. forflytninger, gangtræning inden- og udendørs, trappetræning, øvelser efter terapeutisk supervision Vedligeholde hverdagsaktiviteter, f.eks. personlig hygiejne, måltider og husholdning Motivering af borgeren til at udføre selvtræningsprogram, som er udarbejdet af terapeuterne Støtte borgeren i at bruge de hjælpemidler, der anvendes i udførelsen af de daglige funktioner. Genoptræning. Behandling. Hjemmeboende borgere, der modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Borgere i plejebolig. Ydelsen leveres i forbindelse med levering af praktisk hjælp og/eller personlig pleje. Omfanget er afhængigt af borgerens sygdom og funktionsnedsættelse Fysio- og ergoterapeuter ved kommunens genoptræningscenter. For plejehjemmet Ryetbo: egne terapeuter. Leverandører af personlig pleje og praktisk bistand, der er godkendt i Furesø Kommune. Plejepersonalet i Furesø Kommunes plejeboliger. Autoriserede fysio- og ergoterapeuter. Medarbejderen skal fortrinsvis have en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse. Ikke uddannet personale skal have gennemgået oplæring i ydelsen. Dagligt at udføre de øvelser man er i stand til. Hvad koster ydelsen? Ydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgeren i videst muligt omfang opøver/bevarer sine evner til at KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 23

24 varetage hverdagens gøremål og egenomsorg samt færden i og omkring boligen. Kvalitetsstandard Rehabilitering i forhold til hverdagsaktiviteter Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83a (Se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Rehabilitering i forhold til hverdagsaktiviteter er betegnelsen for en indsats, der er målrettet borgere med nedsat funktionsniveau og et deraf følgende behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. Formålet er at hjælpe borgeren til bedst mulig funktionsevne og autonomi samt udskyde behovet for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen. Hjemmebesøg med vurdering af træningspotentiale samt udarbejdelse af tidsafgrænset rehabiliteringsplan ud fra fælles målsætning. I rehabiliteringsplanen kan indgå træning af bad, personlig pleje, påklædning, støttestrømper, tilberedning af morgenmad og snitter, indkøb, sengeredning, rengøring, tøjvask og ophæng m.m. Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Rehabiliteringsplanen revideres løbende i samarbejde med borger og de involverede fagpersoner. Individuelt. Kombination af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmetræning, fysioterapi og ergoterapi. Afprøvning og træning med kompenserende hjælpemidler. Kan ikke defineres generelt. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere i Furesø Kommune, som efter funktionstab har behov for personlig og/eller praktisk hjælp. Ydelsens omfang Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Rehabilitering i hjemmet, der er målrettet borgeren med behov for hjælp til peronlig og/eller praktisk hjælp, inkludere målsætning, som foregår i et samarbejde mellem borger og fagperson. Omfanget er afhængigt af borgerens sygdom og funktionsnedsættelse. Fysio- og ergoterapeuter Social- og sundhedshjælpere Social- og sundhedsassistenter Ergo- og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommunes Genoptræningscenter. Samt øvrigt relevant sundhedspersonale. Ydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgeren i videst muligt omfang tilskyndes til og opnår den bedst KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 24

25 mulige evne til at varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg samt færden i og omkring boligen. At borgeren tilbydes træning senest 5 dage efter visitation til ydelsen. Kvalitetsstandard Forløbsprogrammer ved kronisk lidelse Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 119 og 140 (Se lovtekst nedenfor). Hvilke behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Nævnt i alfabetisk rækkefølge Ramme for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? Hvem kan ikke modtage ydelsen? Serviceloven 86, stk. 1 og 2 (Se lovtekst nedenfor). Borger med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), Type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, erhvervet hjerneskade samt lænde- og ryglidelser tilbydes støtte og uddannelse i at udnytte egne ressourcer i hverdagen gennem patientuddannelse og træning. At støtte borgere med en kronisk lidelse i at opnå størst mulig funktionsevne samt i at leve med de udfordringer, deres kroniske lidelse giver. Ernæringsvejledning Forløbskoordination* Motionsvejledning* Patientuddannelse* Rygestopvejledning Screeningsamtale og test* Træning* Vejledning i medicinhåndtering Genoptræningscenteret tilbyder de med * mærkede ydelser. For uddybning af træning se de andre kvalitetsstandarder. Borgeren tilbydes screeningssamtale og test hvorefter der i samarbejde med borgeren lægges en plan for forløbet. Borger med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), Type 2 diabetes, hjertekarsygdomme, kræft, erhvervet hjerneskade samt lænde- og ryglidelser. Borgere som er omfattet af de indsatser, der ydes af egen læge og hospitalet. Ydelsens omfang Ernæringsvejledning, tilbydes efter individuel vurdering Forløbskoordination, varierende omfang efter behov Motionsvejledning, op til 5 gange Patientuddannelsen for borger med KOL, hjertekarlidelser, type 2 diabetes og ryglidelser foregår med ligestillede på hold. Kurserne er af varierende længde. Rygestopvejledning Screeningsamtale og test Træningen foregår primært på hold 2 gange ugentligt i varierende længde. Individuel træning tilbydes ved behov. KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 25

26 Vejledning i medicinhåndtering. Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Ernæringsvejledning udføres af ernæringsvejleder ansat i Furesø Kommune. Rygestopvejledningen og vejledning i medicin udføres af sygeplejersker ansat i Furesø Kommune. Patientuddannelsen varetages af et tværfagligt team bestående af autoriserede ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker samt ernæringsvejleder ansat i Furesø kommune. Træningen og motionsvejledningen udføres af autoriserede ergo- og fysioterapeuter ansat i Furesø Kommune. Autoriserede ergo- og fysioterapeuter. Gratis. At borgeren opnår viden og handlekompetence og støtte i forhold til at leve med sin kroniske lidelse, så borgeren kan opnå de mål, der er sat for forløbet. Kvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb efterservicelovens 83 a Emne Beskrivelse af ydelsen Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83a. Hvilke behov dækker ydelsen? Et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb varetaget af trænende terapeuter i samarbejde med eventuel hjemmehjælpsleverandør. At borgere der har potentiale til at forbedre deres funktionsevne, hjælpes til så vidt muligt selv at klare dagligdagen og dermed forblive uafhængige af hjælp længst muligt at tilbyde borgeren hjælp eller støtte efter en konkret og individuel vurdering at vurderingen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov og borgerens egne mål at tilbyde rehabilitering som en tværgående og tværfaglig metode, der samler indsatser af forskellig karakter ift. at hjælpe den enkelte borger til at genvinde og vedligeholde det bedst mulige funktionsniveau Hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne, hvor rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter SEL 83. Hvad er formålet med ydelsen? At styrke borgerens evne til at fastholde eller forbedre deres KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 26

27 funktionsevne fysisk, psykisk og socialt, så de så vidt muligt kan bevare evnen til selvstændighed og uafhængighed af hjælp længst muligt. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Ramme for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? Hvem kan ikke modtage ydelsen? Alle indsatser, som kan bevilges efter SEL 83, som fx: Træning i mobilitet med/uden hjælpemiddel indendørs og udendørs træning i anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsstillinger træning i at planlægge og udføre oprydning i egen bolig træning i at udføre rengøringsopgaver, herunder anvendelse af rengøringsredskaber træning i at sikre indkøb af dagligvarer, herunder planlægge indkøb, bestille varer og sætte varer på plads træning i tøjvask, herunder sortering af tøj, anvendelse af vaskemaskine/tørretumbler, lægge tøj sammen samt lægge tøj på plads træning i forflytning træning i personlig pleje, herunder at bade/af- og påklædning/toiletbesøg træning i at tilberede, anrette og indtage mad og drikke træning i opvask og oprydning i relation til måltider/mad og drikke træning i social kontakt eller etablering i sociale aktiviteter samt igangsætning af træning i eksisterende tilbud i kommunen. Individuelt. Kombination af praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmetræning, ergoterapi og fysioterapi. Afprøvning og træning med kompenserende hjælpemidler. Hjemmeboende borgere med nedsat funktionsevne, hvor rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre borgerens funktionsevne for at blive helt eller delvist selvhjulpen. Kan ikke defineres specifikt. Ydelsens omfang Hvem kan levere ydelsen? Kompetencekrav til udføreren Hvad koster ydelsen? Ydelsens omfang vurderes individuelt ift. borgerens behov. Rehabiliteringsforløbet har typisk en varighed af 2-12 uger og er en fokuseret indsats med tværfagligt samarbejde. Visitator sender afgørelse til borger efter SEL 83a. Trænende terapeuter fra Furesø Kommunes genoptræningscenter. Rehabiliteringsforløbet er omfattet af fritvalgsordningen for borgere der har behov for hjemmehjælp under forløbet. Autoriseret ergoterapeut og fysioterapeut. Social-og sundhedshjælper og assistent. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Der kan være udgifter til rengøringsmidler og redskaber til rengøring samt til hjælpemidler der ikke bevilges efter SEL 112. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgeren inddrages maksimalt i opgavernes udførelse KVALITETSSTANDARDER - TRÆNING 27

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010

Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010 Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010 VELKOMMEN TIL FURESØ KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING - 2010 FORORD I det følgende beskrives det aktuelle

Læs mere

Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune Kkkkvalitet15

Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune Kkkkvalitet15 Center for Social & Sundhed træning i Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Furesø Kommune - 2015 20Kkkkvalitet15 VELKOMMEN TIL FURESØ KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011.

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2018/2019

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2018/2019 Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2018/2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med vedligeholdende træning?... 3 4. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Center for Ældre og Omsorg 6 Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse med

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER 2018

KVALITETSSTANDARDER 2018 KVALITETSSTANDARDER 2018 1.15 Genoptræning Lovgrundlag for ydelse Bevillingskompetence Hvilket behov dækker 140 i Sundhedsloven og 86, stk. 1, 88, stk. 2 i Serviceloven. Ishøj Kommune, Ældre og rehabilitering

Læs mere

Serviceinformation. Rehabiliteringstilbud for borgere med KOL. jf. Sundhedslovens 119

Serviceinformation. Rehabiliteringstilbud for borgere med KOL. jf. Sundhedslovens 119 Serviceinformation Rehabiliteringstilbud for borgere med KOL jf. Sundhedslovens 119 Hvad er Rehabiliteringstilbud for borgere med KOL? Ifølge sundhedslovens 119 er det kommunernes ansvar at skabe rammer

Læs mere

Serviceinformation. Rehabiliteringstilbud for borgere med type 2-diabetes. jf. Lov om social service 119

Serviceinformation. Rehabiliteringstilbud for borgere med type 2-diabetes. jf. Lov om social service 119 Serviceinformation Rehabiliteringstilbud for borgere med type 2-diabetes jf. Lov om social service 119 Hvad er Rehabiliteringstilbud for borgere med type 2-diabetes? Ifølge Sundhedsloven 119 er det kommunens

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19 Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2018/19 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med genoptræningen?... 3 4. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING YNGRE SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2011 VELKOMMEN

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 5 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Center for Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140. Lov om social service 11 og 44. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til børn,

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Elsebeth Elsted Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 13.3 2017 Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område Sundhed

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 2017 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere