Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed."

Transkript

1 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt

2 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets overordnede ide Centrale fagområder Studieaktiviteter Målbeskrivelse for den kliniske undervisning Centrale indholdskomponenter Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Studiemetoder i praksis Pensum Prøver og bedømmelse Evaluering Intern klinisk prøve på modul Formål Mål Rammer Prøveforløbet Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet Bedømmelsesgrundlaget Pensum Praktiske forhold Indstilling Framelding Regler for sygeeksamen Ny prøve Fælles bestemmelser for afvikling af prøver Regler for klager over bedømmelsen

3 Modulbeskrivelse for modul Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, evner, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed. At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed. At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand. At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb. At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje. At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger. At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinier. 2. Modulets overordnede ide Det sygeplejefaglige tema er kliniske eksemplariske patientforløb inden for den grundlæggende medicinske og kirurgiske sygepleje i somatiske sygehusafdelinger, såvel senge- som behandlingsafdelinger. Fokus er, at de studerende reflekterer over og opnår indsigt i samspillet med patienter og kan planlægge, udføre, evaluere og dokumentere grundlæggende sygepleje i forhold til menneskets fysiologiske og ernæringsbehov. De mikrobiologiske refleksioner, der fører til, at de studerende kan anvende og overholde de hygiejniske principper i et patient- og sygehusperspektiv, inddrages i fokusområdet. Sygeplejen i modulet retter sig mod ikke-problematiske og problemidentificerende sygeplejesituationer. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 7 Anatomi og fysiologi 4 Mikrobiologi 2 Ernæringslære og diætetik 2 3

4 2.2 Studieaktiviteter D: 7 lektioner, 2% C: 93 lektioner, 23% Modul 4 A: 6 lektioner, 2% B: 294 lektioner 73% A: initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. Holdundervining, forelæsning og vejledning B: Initieret af underviser med deltagelse af studerende. F.eks. Arbejde i studiegrupper, klinik C: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende. F.eks. Individuel forberedelse til undervisning og eksamen D: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. Fremlægning af gruppearbejde, fællesarrangementer på skolen, aktiviteter med tutor 3. Målbeskrivelse for den kliniske undervisning Læringsmålene skal bidrage til den samlede idé, der handler om samspil mellem patient og sygeplejerske samt planlægning og gennemførelse af grundlæggende sygepleje og individuelle patient- forløb i medicinske og kirurgiske sygehusafdelinger, såvel senge- som behandlingsafdelinger. I det kliniske undervisningsforløb er det hensigten, at de studerende skal nå til at kunne arbejde selvstændigt med at tilrettelægge og imødekomme patientens behov for grundlæggende sygeple- je i problemidentificerende- og ikke-problematiske situationer. Desuden har de studerende muligunder vejledning at medvirke i udførelse af sygepleje ved problematiske situationer. Læringsmålene for selvstændighedsperioden er, at de studerende hed for selvstændigt og i samarbejde med patient/ borger og andre faggrupper kan planlægge, udføre, evaluere og dokumentere den grundlæggende sygepleje selvstændigt kan anvende sygeplejeprocessen som metode og udarbejde den fastlagte studieaktivitet 4

5 kan begrunde de planlagte og udførte sygeplejeinterventioner ved at inddrage praksis-, forsknings- og udviklingsbaseret viden selvstændigt kan observere, forklare og vurdere fysiologiske behov og fremsætte forslag til sygeplejeinterventioner selvstændigt kan anvende og overholde grundlæggende hygiejniske principper i et patientsygehusperspektiv selvstændigt kan håndtere og forsende mikrobiologiske prøver kan foretage en klinisk vurdering af en patients/borgers grundlæggende ernæringsproblemer under vejledning kan foretage en klinisk vurdering af en patients sygdomsrelaterede ernæringsbehov samt forebyggelse og behandling af ernæringsrelaterede sygdomme under vejledning og i samarbejde med patient/borger og fagpersoner kan planlægge, udføre, evaluere og dokumentere dele af den specielle sygepleje 4 Centrale indholdskomponenter Den kliniske undervisning har udgangspunkt i de centrale områder, som de studerende har arbejdet teoretisk med på modul 1 og 2. Desuden danner det kliniske forløb grundlag for, at de studerende får kendskab til diætetik og ernæringsmæssige problemstillinger samt patofysiologiske fænomener og sygdomssymptomer, der er i fokus på det efterfølgende og teoretiske modul 3. Introduktionsperioden inkl. forventningssamtale uge 1-2 Introduktion til afdelingens specialeområde og det kliniske undervisningsforløb Introduktion til organisatoriske, sociale og kulturelle forhold på det kliniske sted Patientkarakteristika Plejeform Værdier og mål for sygeplejen Læringsmuligheder Når introduktionsperioden er slut, skal der være udarbejdet en individuel studieplan for det kliniske undervisningsforløb. Studieplanen udarbejdes i et samarbejde mellem den studerende og klinisk vejleder. Den individuelle studieplan kan ses som bilag 1.4 til Klinisk Studiemappe et værktøj til læring og vejledning i praksis (University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2012). Den individuelle studieplan anvendes til planlægning af det kliniske undervisningsforløb, og udarbejdes med udgangspunkt i mål for det kliniske undervisningsforløb, uddannelsesmuligheder og ud fra de studerendes uddannelsesbehov. Uddannelsesplanen skal omfatte følgende aftaler: fremmøde på det kliniske undervisningssted tidspunkt for undervisning og vejledning undervisningens indhold og form studieaktiviteter, herunder hvilke opgaver den studerende skal aflevere for at indstille sig til klinisk prøve 5

6 evalueringstidspunkt Studieplanen sendes til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle umiddelbart efter introduktions- og planlægningsperiodens afslutning, som orientering til den underviser, der skal være eksaminator ved prøven Træningsperioden inkl. midtvejssamtale uge 2-6 Perioden fokuserer på de opgaver og problemfelter, der knytter sig til afdelingens grundlæggende sygeplejeopgaver og udvalgte dele af den specielle sygepleje. Fokus er eksemplariske patientforløb med udgangspunktet i patientens helhedssituation og sygeplejesituationer, der knytter sig hertil. I perioden indgår: Udarbejdelse af to øvelser i praksisrelateret skriftlighed (se studiemetoder) Afholdelse af midtvejssamtale, hvortil både den studerende og vejleder har forberedt sig. Ved samtalen drøftes, hvor langt den studerende er nået i forhold til læringsudbyttet af det klinisk undervisningsforløb Arbejdet med sygeplejeprocessen, der danner grundlag for den studerendes kliniske arbejdsmetoder i forbindelse med dataindsamling, analyse, planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation i sygeplejen til den indlagte patient med følgende områder i centrum, fx: Hygiejne, personlig hygiejne, sygehushygiejne, sygehusinfektioner, håndtering af affaldsprodukter Mikrobiologi, infektioner, håndtering og forsendelse af prøver og podninger o. lign Væskebalance, væskebehov, - skema, -tilskud Ernæring, kostens indhold, ernæringsscreening, småtspisende, ernæringshjælpemidler Kredsløb, puls, BT, hyper/hypotension, tromboseprofylakse Respiration, ekspektorat prøver, dyspnøe, pneumoni, lejring Fordøjelse, obstipation, diarré, mave/tarminfektion, stomi Urinveje, diurese, UVI, kateterpleje Huden, hudpleje, trykspor, tryksår, profylakse Bevægeapparatet, mobilitet, immobilitet, hjælpemidler Temperaturregulering, temperaturmåling, feber, symptomer og sygeplejehandlinger Søvn og hvile, behov, uro, træthed, søvnhygiejne Sanser, syn, hørelse Psykosociale behov, netværk, samtale Ergonomi, forflytningsteknikker, lejring, hjælpemidler, arbejdsstillinger Selvstændighedsperioden inkl. intern klinisk prøve og slutevaluering uge 7-10 Perioden har fokus på at opnå læringsudbyttet og læringsmålene for det kliniske undervisningsforløb Der arbejdes selvstændigt med anvendelsen af sygeplejeprocessen i forhold til grundlæggende sygeplejeopgaver. I perioden indgår udarbejdelse af den fastlagte studieaktivitet. 5. Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Det kliniske undervisningsforløb har en varighed af 10 uger, og er centreret omkring udvikling af 6

7 kliniske færdigheder. De 10 uger kan strække sig over længere tid grundet helligdage og landsdækkende fælles modul start. Undervisningsforløbets omfang er 300 timers deltagelsespligt. Sygeplejeprocessen anvendes som gennemgående metode og som grundlag for klinisk observation, planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af grundlæggende sygepleje. Forløbet er inddelt i introduktions-, trænings- og selvstændighedsperiode. Som afslutning på modulet indgår intern klinisk prøve. 6. Studiemetoder i praksis Det kliniske undervisningsforløb er planlagt af og følges af en sygeplejerske, der er klinisk vejleder. Vejlederen kan delegere dele af vejlederopgaverne til andre sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter, men vejlederen har det overordnede ansvar for opfølgning og evaluering samt bedømmelse af den studerende. Vejledning kan foregå individuelt eller i grupper. Den studerende deltager i afdelingens daglige arbejde inden for modulets fokusområder, således at den studerende bliver en del af arbejdsfællesskabet og kan forholde sig undrende og konstruktiv kritisk til afdelingens praksis og kultur. Den studerende deltager i autentiske patientsituationer og indgår i relationelle forhold, hvor hun/han skal lytte, kommunikere og samarbejde og udvikle kliniske færdigheder af mellemmenneskelig og praktisk karakter. Den studerende skal træne og udvikle praktisk håndelag i sygeplejeprofessionen. Hertil er knyttet vejledningsformer som demonstration, instruktion, afprøvning og tilbagemelding kombineret med reflekterende drøftelser mellem vejleder og den studerende. Refleksion anvendes som metode i den studerendes læreproces i samspil med den kliniske vejleder, og i form af før-, under- og efterrefleksion. Refleksionerne er praksisnære, og inddrager den studerendes erfaringer og refleksioner over den gode sygepleje, samt den studerendes involvering i plejeforløbet og overvejelser over, hvordan plejeforløbet kunne forbedres. Den studerende kan følge udvalgte patientforløb på tværs af undersøgelses- og behandlingsafdelinger samt mellem primær og sekundær sundhedssektor. Det anbefales, at den studerende gennemfører flere studiebesøg af minimum én dags varighed for at tilegne sig en dybere indsigt i patientforløb. Der kan indgå studiedage i forløbet. Disse planlægges og aftales mellem studerende og vejleder. Som fastlagt studieaktivitet indgår udarbejdelse af øvelse i selvstændighedsperioden. Desuden anbefales, at den studerende udarbejder to skriftlige øvelser i praksisrelateret skriftlighed. Øvelserne kan omfatte indlæggelsessamtale, plejeplan, sygeplejerapport, mv. Hensigten er at styrke den studerendes evne til skriftlighed i praksis og til at koble teori og praksis. De tre øvelser skal tilsammen bidrage til en faglig progression fra fokusering på enkeltdele til en fokusering på helheden i en patientsituation inden for den grundlæggende sygepleje. Øvelserne udarbejdes i de notatark, der anvendes som dagligt dokumentationsredskab i afdelingen. 7. Pensum Følg dette link: 7

8 8. Prøver og bedømmelse I forløbet indgår en fastlagt studieaktivitet i form af gennemførelse af øvelsen i selvstændighedsperioden, der er den første forudsætning for, at den studerende kan afvikle den interne kliniske prøve. Opfyldelse af deltagelsespligten og den kliniske vejleders attestation for denne er den anden forudsætning for, at den studerende kan afvikle den interne prøve på modul 4 (Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, punkt 11, bilag 2 til BEK nr 29 af 24/01/2008). Den studerendes deltagelsespligt har et omfang af gennemsnitligt 30 timer pr. uge, i alt 300 timer. En deltagelsespligt på 75 % af et forløbs samlede timeantal kan dog godkendes og berettiger en studerende til at gå til intern klinisk prøve. Det kliniske undervisningsforløb afsluttes med en intern klinisk prøve. Prøven udarbejdes ud fra fastlagte kriterier. Prøven bedømmes ud fra 7-trins-skalaen med anvendelse af bestået/ Ikke bestået (BEK nr. 262 af 20/03/2007). 9. Evaluering Det kliniske undervisningsforløb evalueres af de studerende ved modulets afslutning på IKTplatformen Fronter. Proceduren er flg.: Gå ind på Fronter Find dit kliniske undervisningssted i Fronterrummet: Evaluering Klinisk Uddannelse. Såfremt det kliniske uddannelsessted selv har et Fronterrum, udfyldes spørgeskemaet i dette Åben spørgeskemaet Besvar spørgeskemaet Udskriv en kopi til drøftelse med den kliniske vejleder ved den mundtlige evaluering Aflever besvarelsen elektronisk Alle spørgeskemabesvarelser behandles af de uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Evalueringsresultaterne og det kliniske uddannelsessteds planer for kvalitetsudvikling af uddannelsestilbuddet kan ses i årsrapporterne fra de kliniske uddannelsessteder, som findes på Fronter fra Her ud over udarbejder den kliniske vejleder/ sygeplejerske, der har været vejleder og den studerende en skriftlig fremadrettet evaluering af undervisningsforløbet. Der tages her afsæt i det forventede læringsudbytte og målbeskrivelsen for klinisk undervisning i modul Intern klinisk prøve på modul 4 Den interne kliniske prøve i sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed har fokus på kliniske eksemplariske patientforløb inden for grundlæggende sygepleje i somatiske sygehusafdelinger, såvel senge- som behandlingsafdelinger. Prøven er individuel og består af en kombineret praktisk og mundtlig prøve i klinisk virksomhed. 8

9 10.1 Formål Den interne kliniske prøve er en praktisk gennemførelse af og en mundtlig redegørelse for den grundlæggende medicinske og/eller kirurgisk sygepleje til en udvalgt patient. Sygeplejen retter sig mod ikke-problematiske og problemidentificerende sygeplejesituationer. Fokus er, at de studerende viser, at de behersker kompetencer i grundlæggende sygepleje, herunder ernæringslære og mikrobiologi. I sammenhæng med dette skal de studerende vise, at de kan reflektere over, planlægge, udføre, evaluere og dokumentere grundlæggende sygepleje og kan indgå i samspil med en patient Mål Målene er, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med patient/ borger og andre faggrupper kan planlægge, udføre, evaluere og dokumentere den grundlæggende sygepleje selvstændigt kan anvende sygeplejeprocessen som metode og udarbejde den fastlagte studieaktivitet kan begrunde de planlagte og udførte sygeplejeinterventioner ved at inddrage praksis-, forsknings- og udviklingsbaseret viden selvstændigt kan observere, forklare og vurdere fysiologiske behov og fremsætte forslag til sygeplejeinterventioner selvstændigt kan anvende og overholde grundlæggende hygiejniske principper i et patientsygehusperspektiv selvstændigt kan håndtere og forsende mikrobiologiske prøver i relevant omfang kan foretage en klinisk vurdering af en patients/borgers grundlæggende ernæringstilstand i relevant omfang 10.3 Rammer Prøven afvikles på det kliniske undervisningssted og inden for de sidste 2 uger af det 10 ugers undervisningsforløb. Hele prøveforløbet varer max.3 timer, hvoraf to timer er til den praktiske del. Eksaminator og bedømmer er den kliniske vejleder, der deltager under hele forløbet. Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle meddeler uddannelseskoordinator, hvilken underviser, der deltager i den mundtlige del af prøven og i bedømmelsen af den mundtlige præstation i sammenhæng med de teoretiske redegørelser for det kliniske forløb. Den kliniske vejleder har ansvar for både planlægning af prøvedato ud fra de datoer Studiekontoret fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har meddelt og for gennemførelse af prøven. Der skal reserveres lokale i afdelingen til prøven. Prøvedagen skal meddeles den studerende senest 4 uger før gennemførelse af prøven Prøveforløbet Det er en forudsætning for at afvikle prøven, at deltagelsespligten er godkendt og den fastlagte studieaktivitet er gennemført. Den praktiske del af prøven består af praktisk udførelse af sygepleje i forhold til en patients grund- 9

10 læggende fysiologiske behov inden for grundlæggende sygepleje til medicinske og / eller kirurgiske patienter. Den mundtlige del af prøven udgøres af den studerendes fremlæggelse og begrundelser af sygeplejefaglig, anatomisk, fysiologisk og mikrobiologisk art. Desuden inddrager den studerende redegørelser for de grundlæggende ernæringsaspekter i forhold til patienten. Endeligt indgår den studerendes svar på de spørgsmål, der stilles under eksaminationen Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet Det praktiske prøveforløb afhænger af de muligheder, som findes på det kliniske uddannelsessted som følge af forskellige eksemplariske patientforløb i de enkelte afdelinger. Det tilstræbes, at den praktiske del af prøven afvikles samme dag som den mundtlige del af prøven, men der kan afviges herfra af hensyn til patientforløbet. Hvor det er muligt tildeles den studerende én patient ud fra den gruppe af patienter, som den studerende har deltaget aktivt i plejen af, to dage før prøven gennemføres. På afdelinger med kortere patientforløb udvælges i stedet eksemplariske patientforløb. I de to dage centrerer den studerende sig om at udarbejde plejeplan og gennemføre plejen af denne patient eller denne kategori af patienter Den studerende planlægger den pleje, der skal udføres til prøven og anvender sygeplejeproces og plejeplan På prøvedagen fremlægger den studerende planen for plejeforløbet, udleverer kopi af plejeplanen og forbereder den praktiske gennemførelse Den studerende udfører den grundlæggende sygepleje (ca. 2 timer). Den studerende kan vælge at inddrage en hjælper i plejeforløbet, og skal kunne begrunde dette valg Den mundtlige eksamination gennemføres, og den studerende indleder med kommentarer og begrundelser for forløbets gennemførelse (ca.15 min). Herefter stiller de to eksaminatorer spørgsmål til den studerende (max. 25 min). I eksaminationen skal den kliniske vejleder give den studerende anledning til at begrunde og diskutere den praktiske gennemførelse og inddrage teori til dette. Votering, som den studerende ikke kan overvære (10 min) Bedømmelsen meddeles af eksaminatorerne til den studerende og efterfølges af en kort begrundelse (10 min) 10.5 Bedømmelsesgrundlaget Den interne kliniske prøve bedømmes som en samlet præstation af den praktiske og den mundtlige del ud fra formål og mål med intern klinisk prøve på modul 4. Der må ikke udtales bedømmelse af dele af prøveforløbet, før hele forløbet er gennemført. Bedømmere er den kliniske vejleder og underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen. Ved bedømmelsen anvendes BEK om Karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007), og prøven bedømmes ud fra betegnelsen Bestået/ Ikke bestået. Prøven er bestået, når den studerende som minimum viser en tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de udvalgte mål. Den tilstrækkelige præstation er kendetegnet ved at være noget usammenhængende og uklar samt præget af flere væsentlige mangler (BEK nr. 262 af 20/03/2007). 10

11 Det kliniske undervisningsforløb er godkendt, når den studerende har bestået prøven og gennemført den fastlagte studieaktivitet. Godkendelse af deltagelsespligten er forudsætningen for, at den studerende kan indstille sig til den interne prøve. Dokumentation for disse aktiviteter sker på Dokumentationsblad for interne kliniske prøver, Deltagelsespligt og Fastlagte studieaktiviteter i Klinisk undervisning Uddannelsen Underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen bringer dette dokumentationsark retur til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Deltagelsespligten er opfyldt, når den studerende har været til stede 30 timer pr. uge i gennemsnit. En tilstedeværelsespligt på 75 % af et klinisk undervisningsforløbs samlede timetal kan dog godkendes og berettiger en studerende til at gå til intern prøve. Deltagelsespligten og gennemførelse af den fastlagte studieaktivitet skal dokumenteres og attesteres af vejlederen Pensum Pensum til eksaminationen udgøres af pensum for det kliniske uddannelsesforløb på modul 4 og pensum fra sygeplejefaget, anatomi og fysiologi samt mikrobiologi på modul 1 og Praktiske forhold Indstilling Den studerende er automatisk indstillet til den interne prøve, når hun/han har påbegyndt modul Framelding En studerende kan ikke framelde sig den kliniske prøve, da de studerende inden udgangen af 1. studieår skal have indstillet sig til de prøver, der er fastsat til at ligge i det første studieår. Prøven skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår, for at uddannelsen kan fortsættes Regler for sygeeksamen En studerende, der har været forhindret i at gennemføre prøven på grund af dokumenteret sygdom, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Prøven tilrettelægges derfor i afdelingen i et samarbejde mellem vejleder og den studerende (BEK nr 714 af 27/07/2012) Ny prøve Ved ikke bestået prøve kan den studerende indstille sig til ny prøve i afdelingen. Ny prøve tilrettelægges i samarbejde mellem vejlederen og den studerende snarest muligt. Den studerende meddeler tidspunktet til Studiekontoret. Det tilstræbes, at underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen, der var eksaminator ved første prøveforsøg igen er eksaminator. Ny prøve skal afholdes snarest muligt. Indstilling til omprøve sker på formularen Indstilling til interne og eksterne teoretiske og kliniske prøver. Prøven skal være bestået inden udgangen af 2. studieår, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen (BEK nr 714 af 27/07/2012) Fælles bestemmelser for afvikling af prøver Se i øvrigt Generel information om eksamensafvikling. 11

12 Regler for klager over bedømmelsen Klager over eksamensafgørelser behandles i overensstemmelse med Undervisningsministeriets (BEK nr 714 af 27/07/2012). En klage indgives skriftligt og senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er bekendtgjort. Klagen skal være begrundet og sendes til uddannelsesstedets ledelse. 12

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. 2016 Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 04-03-2016 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Medicinsk afdeling Card-IMA

Medicinsk afdeling Card-IMA Medicinsk afdeling Card-IMA Udarbejdet juli 2088 souschef Karin Østergaard Forord: Dette program er udarbejdet for at du kan få bedst mulige udbytte af dit 10 ugers kliniske kursus i grundlæggende sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. 2015 Modul 4. Sygepleje - grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 01-01-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed.

Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. 2014 Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 24-01-2014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3 2.

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. 2013 Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 05/2011 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom.

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 22-09-2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. De studerende oplever, at

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere