FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk. 1 Direktiv om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik (EFT 1969 I, s. 218). 1. Kommissionen har, i det væsentlige af de samme grunde, anlagt to traktatbrudssager mod henholdsvis Danmark og Irland i anledning af nogle foranstaltninger, som disse to medlemsstater har truffet, og som angår rejsendes indførsel til deres område af øl, der er indkøbt i en anden medlemsstat. Som led i gennemførelsen af Rådets direktiv 69/169/EØF af 28. maj har Irland ved en administrativ foranstaltning begrænset den mængde øl, som rejsende kan indføre afgiftsfrit over landegrænsen, til 12 liter pr. person, således at indførsel, der overstiger denne mængde, beskattes, mens der i Danmark ved bekendtgørelse af 9. juni 1986 fra Ministeriet for Skatter og Afgifter er indført bestemmelse om, at rejsende afgiftsfrit højst kan indføre 10 liter øl pr. person, således at mængder herudover beskattes. Kommissionen har mod disse foranstaltninger, hvis indhold ligner hinanden meget, fremsat det generelle klagepunkt, at de strider mod direktiv 69/169, fordi dette opstiller det princip, at der gælder en bestemt afgiftsfritagelse for varer, som rejsende, der kommer fra andre medlemsstater, medfører i deres personlige bagage; afgiftsfritagelsen var på tidspunktet for indførelsen af den irske og den danske ordning fastsat til en samlet værdi på 350 ECU, og Kommissionen har anført, at øl ikke er en af de kategorier af varer, for hvilke der i form af en fravigelse af den nævnte værdigrænse gælder nogen kvantitative begrænsninger. Kommissionen har på denne baggrund nedlagt påstand om, at Domstolen statuerer, at Irland og Danmark ved at indføre de nævnte ordninger, som strider mod direktivet, har tilsidesat deres forpligtelser i henhold til Traktaten. 2. Artikel 2, stk. 1, i direktiv 69/169 bestemmer, at varer, som rejsende, der kommer fra Fællesskabets medlemsstater, medfører i deres personlige bagage, fritages for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførslen under forudsætning af, at de er erhvervet under almindelige beskatningsbetingelser for hjemmemarkedet i en af medlemsstaterne, og for så vidt indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter, samt at varernes værdi ikke overstiger et bestemt beløb pr. person. Dette beløb, der i øjeblikket er fastsat til 390 ECU2,var som jeg nævnte før 350 ECU 3, da de anfægtede foranstaltninger blev truffet. Jeg tager derfor i resten af dette forslag til afgørelse udgangspunkt i sidstnævnte værdigrænse. 3. I henseende til ordningen efter direktiv 69/169 er to former for undtagelser til princippet om afgiftsfritagelse inden for en samlet værdigrænse på 350 ECU relevante for nærværende sager. 2 Jf. artikel 1 i Rådets direktiv 88/664/EØF af om niende ændring af direktiv 69/169/EØF (EFT 1988, L 382, s. 41). 3 Jf. artikel 1 i Rådets direktiv 85/348/EØF af om ændring af direktiv 69/169/EØF (EFT 1985, L 183, s. 24). I

2 KOMMISSIONEN / DANMARK 4. Den første undtagelse er omhandlet i direktivets artikel 4. Denne bestemmelse fastsætter for en række udtrykkeligt opregnede varers vedkommende nogle kvantitative begrænsninger, nærmere bestemt hvad angår tobaksvarer, visse alkoholholdige drikkevarer, parfume, kaffe og te. Hvad nærmere angår alkoholholdige drikkevarer, omfatter disse begrænsninger siden Rådets direktiv 72/230/EØF af 12. juni destillerede drikkevarer og andre spiritusholdige drikkevarer, aperitiffer fremstillet på basis af vin eller alkohol, mousserende vin og hedvin samt ikke-mousserende vin. Ved artikel 1, stk. 2, i direktiv 85/348 5blev denne liste udvidet, således at der blev indført kvantitative begrænsninger for tafia, saké eller lignende drikkevarer. I henhold til disse særlige begrænsninger gælder det i rejsetrafikken mellem medlemsstaterne, at afgiftsfri indførsel af de nævnte former for drikkevarer er begrænset til 1,5 liter, henholdsvis 3 liter, idet grænsen for ikke-mousserende vin dog er 5 liter. 5. Den anden undtagelse er, at inden for den samlede værdigrænse på 350 ecu er det et krav, jf. artikel 2, stk. 1, i direktiv 69/169, at indførslen»ikke har erhvervsmæssig karakter«, idet direktivets artikel 3, stk. 2, nærmere indeholder følgende bestemmelser herom:»som indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter anses indførsel, a) der finder sted lejlighedsvis, og 4 Direktiv om harmonisering af lovgivning om reglerne for omsætningsafgifter og punktafgifter i aen internationale rejsetrafik (EIT 1972 II, s. 544). 5 Jf. fodnote 3. b) som udelukkende vedrører varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personligt eller dennes husstand eller beregnet til gaver; disse varer må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.«6. Det fremgår, at hvad angår undtagelserne i artikel 4 i direktiv 69/169, dvs. de særlige kvantitative begrænsninger, er øl ikke omfattet af listen over de alkoholholdige drikkevarer, der er genstand for undtagelserne. I henhold til direktivet gælder der således ikke nogen kvantitativ begrænsning for øl. Det kan i denne forbindelse ikke bestrides, at de anfægtede irske og danske foranstaltninger så at sige udvider direktivet ved at fastsætte en kvantitativ begrænsning for øl. 7. På dette grundlag er det vanskeligt at forsvare det synspunkt, at foranstaltningerne er forenelige med fællesskabsretten. Ifølge Domstolens praksis, jf. senest den nyligt afsagte dom af 12. juni i den af Kommissionen mod Irland anlagte traktatbrudssag angående en ordning, hvorefter afgiftsfritagelsen kun gjaldt rejsende, der har opholdt sig mindst 48 timer uden for Irland, har medlemsstaterne med hensyn til reglerne om afgiftsfritagelse i direktiv 69/169 kun bevaret»den begrænsede kompetence, som direktivernes bestemmelser tillægger dem«7. Der er hverken i direktiv 69/169 eller i direktiverne om ændring af dette fastsat nogen kvantitativ begrænsning for øl, og jeg kan vanskeligt se nogen hjemmel for medlemsstaterne til at indføre en sådan begrænsning. Listen over kvantitative begrænsninger i artikel 4 i direktiv 69/169 kan ikke anses for blot at være af vejledende karakter for medlemsstaterne, således at disse skulle kunne udvide listen. Noget sådant ville i realiteten fuldstændigt udhule direktivet. Det gælder om direktiver i almindelighed og 6 C-158/88, Sml. 1990,1, s C-158/88, jf. ovenfor, præmis 7. I

3 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-20S/88 om direktiv 69/169 i særdeleshed, at medlemsstaterne ikke på nogen måde ensidigt kan ændre den retstilstand, der fremgår heraf, heller ikke på grundlag af analogislutninger som dem, Danmark og Irland vil drage, når disse medlemsstater anfører, at alkoholindholdet i 10 eller 12 liter øl svarer til alkoholindholdet i de alkoholholdige drikkevarer, der er omfattet af de førnævnte kvantitative begrænsninger i artikel 4. Man ville ganske fjerne indholdet af begrebet særlig kvantitativ begrænsning, såfremt man antog, at medlemsstaterne under henvisning til forskellige former for analogislutninger kunne indføre begrænsninger for andre varer end dem, der udtrykkeligt er nævnt i direktivet. 8 Direktiv om en undtagelse for Kongeriget Danmark med hensyn til ordningen for omsætningsafgifter og punktafgifter i den internationale rejsetrank (EFT 1977, L 336, s. 21). I Indførelse af en kvantitativ begrænsning for en vare, der ikke er nævnt i artikel 4 i direktiv 69/169, kan kun ske ved en formel ændring af direktivet. Noget sådant skete ved direktiv 85/348, hvorved der blev fastsat begrænsninger for tafia, saké og andre lignende drikkevarer, der ikke tidligere var underlagt nogen kvantitativ begrænsning. Der kan endvidere for en medlemsstat indføres midlertidige undtagelser til direktivet i form af kvantitative begrænsninger for en eller flere varer. Et eksempel herpå er, at Danmark ved artikel 1 i direktiv 77/800/EØF af 19. december fik tilladelse til indtil den 31. december 1980 ikke at anvende reglerne om afgiftsfritagelse, når opholdet uden for Danmark var af mindre end 72 timers varighed, og til fra den 1. januar 1981 og indtil den 31. december 1982 ikke at anvende disse regler, når der var tale om ophold af mindre end 48 timers varighed, nærmere bestemt således, at der kunne indføres en begrænsning til 2 liter for øl. Ved artikel 1 i Rådets direktiv 83/2/EØF af 30. december skete der en forlængelse indtil den 31. december 1983 af begrænsningen til 2 liter for øl, for så vidt angik rejser af mindre end 48 timers varighed, idet begrænsningen herefter blev ændret til 4 liter indtil den 31. december 1984, og til 6 liter indtil den 31. december 1985, således at der efter den 31. december 1985 ikke længere skulle gælde nogen begrænsning for øl Danmark kunne rent faktisk i en vis periode opretholde en kvantitativ begrænsning for øl, uden at dette var hjemlet i et direktiv. Men denne undtagelse var ikke resultatet af et ensidigt dansk skridt, men af en egentlig bestemmelse i tiltrædelsesakten. I henhold til artikel 133 i og bilag VII til tiltrædelsesakten kunne denne nye medlemsstat således indtil den 31. december 1975 undtage øl fra reglerne om afgiftsfritagelse, for så vidt angår mængder på over 2 liter. 10. Det er således uden for enhver diskussion, at en medlemsstat principielt ikke kan indføre andre kvantitative begrænsninger end dem, der er foreskrevet i artikel 4 i direktiv 69/169 eller et direktiv om undtagelser herfra. 11. Til støtte for de indførte ordninger har Danmark og Irland dog fremsat andre argumenter, som jeg nu vil undersøge. 12. De to sagsøgte medlemsstater har i det væsentlige gjort gældende, at de var nødsaget til at gribe ind over for, at personer afgiftsfrit indførte øl i mængder til en værdi af 9 Direktiv om en undtagelse for Danmark med hensyn til ordningen for omsætningsafgifter og punktafgifter i den internationale rejsetrafik (EFT 1983, L 12, s. 48). 10 Jeg bemærker, at direktiv 83/2/EØF blev ophævet den S4, jf. artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 84/231/EØF af om ændring af direktiverne 69/169/EØF og 83/2/EØF (EFT 1984, L 117, s. 42).

4 KOMMISSIONEN / DANMARK 350 ECU, idet der for Danmarks vedkommende skal have været tale om mængder på 500 liter svarende til flasker fordelt på 50 kasser, og idet Irland har oplyst, at der i 1984 var tilfælde, hvor enkeltpersoner indførte op til 120 liter øl. Det var på denne baggrund ikke mindst nødvendigt at gribe ind, når henses til, at det i en række tilfælde kunne konstateres, at det indførte øl blev videresolgt. Danmark og Irland fandt herefter, at fastsættelsen af en kvantitativ begrænsning på 10, henholdsvis 12, liter øl var et lovligt middel til at sikre overholdelsen af artikel 2, stk. 1, i direktiv 69/169, der indeholder bestemmelse om, at afgiftsfritagelsen kun gælder, for så vidt indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter, og af direktivets artikel 3, stk. 2, der nærmere fastlægger, hvad der skal forstås ved, at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter. De sagsøgte medlemsstater fremstiller det på den måde, at de anfægtede nationale foranstaltninger grundlæggende set ikke er en udvidelse af listen over særlige undtagelser i artikel 4 i direktiv 69/169, der som sådan ville være ulovlig, men en gennemførelse af den generelle undtagelsesregel i artikel 2, stk. 1, idet der er blevet indført bestemmelser om en begrænset mængde, ud over hvilken en indførsel ikke længere kan anses for ikke at have erhvervsmæssig karakter. 13. Den mængde, som Irland har indført bestemmelse om, nemlig 12 liter, repræsenterer angiveligt den største mængde, som en rejsende kan transportere uden vanskeligheder, dvs. en karton på 24 dåser, hver indeholdende 500 ml øl, hvilket vejer i alt 12,6 kg. For Danmarks vedkommende gælder det, at den indførte grænse på 10 liter svarer til en kasse øl indeholdende 30 flasker a 33 cl, hvilket angiveligt normalt er den største mængde, som en dansk husholdning køber ad gangen. De to sagsøgte medlemsstater har endvidere foretaget en sammenligning, for så vidt angår henholdsvis alkoholstyrken i de drikkevarer, der i henhold til direktivet udtrykkeligt er underlagt kvantitative begrænsninger, og øls alkoholstyrke, idet de to medlemsstater herved har fastlagt den mængde øl, ud over hvilken en indførsel får erhvervsmæssig karakter. Ifølge de»alkoholækvivalens-beregninger«, som den danske og den irske regering har foretaget, må man gå ud fra en mængde øl på mellem liter, hvilket godtgør, at de begrænsede mængder, der er indført bestemmelse om i Irland og Danmark ved de anfægtede foranstaltninger, er rimelige. Danmark har anført, at Domstolens dom af 12. juli 1983 i sagen Kommissionen mod Det Forenede Kongerige 1 1, der angik den britiske afgiftsordning for vin, i betragtning af metoden til sammenligning af vin og øl, der blev lagt til grund, kan støtte argumentet om en sammenligning på grundlag af alkoholindholdet, for så vidt angår spørgsmålet om afgiftsfritagelse. 14. Endelig har Irland og Danmark gjort gældende, at foranstaltningerne til begrænsning af den mængde øl, der kan indføres afgiftsfrit, var rimelige modtræk mod en situation, hvor der skete misbrug af retten efter direktivet til afgiftsfri indførsel. En delvis ophævelse af afgiftsfritagelsen ved hjælp af kvantitative begrænsninger til imødegåelse af forhold, der formelt var i overensstemmelse med direktiv 69/169, men som i virkeligheden var udtryk for misbrug af den i direktivet knæsatte ret, kan ikke betragtes som en tilsidesættelse af direktivet. 15. De forskellige argumenter, som de to sagsøgte medlemsstater har fremført, giver mig anledning til den bemærkning, at de stillet over for en situation, der alt taget i betragtning med rette kunne anses for dramatisk, foretog et indgreb, som retligt set er behæftet med mangler. Man kan forstå, at myndighederne i en medlemsstat stiller sig selv det spørgsmål, om»individuel«indfør- 11 Sag 170/78, Sml. s I

5 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 sel af f. eks. 50 kasser øl med et indhold på i alt 500 liter virkelig opfylder det krav i direktiv 69/169, at der skal være tale om indførsel, som ikke har erhvervsmæssig karakter, ikke mindst når det konstateres, at der i praksis herefter i nogle tilfælde sker videresalg. Men efter min opfattelse er det udelukket, at de pågældende medlemsstater uden at tilsidesætte fællesskabsretten kan reagere herpå ved ensidigt og generelt at indføre en kvantitativ begrænsning. 16. Som det fremgår af Domstolens dom af 14. februar 1984 i Rewe li-sagen 1 2, er det et led i overholdelsen af direktiv 69/169, at medlemsstaternes myndigheder ikke indrømmer afgiftsfritagelse ved indførsel, der ikke opfylder de krav, der gælder for en sådan fritagelse. Jeg mener på dette grundlag, at de nationale myndigheder ikke alene kan, men skal føre tilsyn med, at der ikke indrømmes afgiftsfritagelse ved indførsel af øl, der ikke er af en sådan art, at den ikke har erhvervsmæssig karakter. Men de nationale myndigheder savner kompetence til at gøre dette ved at indføre bestemmelser i national ret, der fastlægger en begrænset mængde, ud over hvilken enhver indførsel altid anses for at være af erhvervsmæssig karakter. En sådan fremgangsmåde er i realiteten udtryk for, at man snarere unddrager sig den kontrolforpligtelse, der fremgår af direktivets artikel 2, stk. 1, frem for rent faktisk at opfylde denne. 17. Efter min opfattelse er det ikke udtryk for en overholdelse af direktivet, når man ved at indføre en generel kvantitativ begrænsning på forhånd udelukker en afgiftsfritagelse for enhver indførsel, der overstiger den pågældende mængde, således at man vil frigøre sig fra forpligtelsen til at efterprøve, om indførslen ikke er af en sådan art, at den ikke har erhvervsmæssig karakter. Jeg finder 12 Sag 278/82, Sml. 1984, s I med forbehold af den række af undtagelser, som udtrykkeligt er fastlagt i direktiv 69/169, som f. eks. de særlige kvantitative begrænsninger og undtagelserne vedrørende stykværdien for visse varer, at der for enhver indførsel, som en rejsende foretager inden for den samlede værdigrænse på 350 ECU, forudsat at den ikke har erhvervsmæssig karakter, bør indrømmes afgiftsfritagelse. En korrekt anvendelse af direktivet forudsætter således, at det altid er muligt at hense til den ikke-erhvervsmæssige karakter af en indførsel af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 350 ECU, således at der i så fald ikke nægtes en afgiftsfritagelse. Dette er ikke tilfældet, såfremt en medlemsstat, ved at fastsætte en kvantitativ begrænsning på 10 eller 12 liter for øl, ganske udelukker en afgiftsfritagelse, for så vidt angår mængder herudover, uanset indførslens reelle karakter. En sådan generel ordning er ensbetydende med, at der opstilles en uafkræftelig formodning for, at indførslen har erhvervsmæssig karakter. 18. Jeg er for at imødegå et argument fra den danske regering således af den opfattelse, at direktiv 69/169, uanset om man fortolker dette på grundlag af den tyske, den franske eller den engelske version, indebærer en forpligtelse for de nationale myndigheder til at gennemføre en faktisk kontrol på stedet, hvorved der eventuelt vil kunne tages hensyn til den ikke-erhvervsmæssige karakter af en betydelig indførsel omfattende et antal liter øl, som umiddelbart må anses for højt. Forudsætter dette nødvendigvis en kontrol i hvert enkelt tilfælde, der som de sagsøgte medlemsstater med rette har anført er ressourcekrævende og vanskelig på det konkrete plan? I realiteten må det antages, at toldmyndighederne i medlemsstaterne udmærket i et vist omfang vil kunne tilrettelægge en hensigtsmæssig kontrolordning. Som erkendt af Kommissionen under den mundtlige forhandling, kan man forestille sig, og noget sådant vil være i overensstemmelse med di-

6 KOMMISSIONEN / DANMARK rektivet, at toldembedsmændene kan gå ud fra, at overstiger indførslen en bestemt mængde, er der en formodning for, at indførslen har erhvervsmæssig karakter, uden at dette fuldstændigt udelukker muligheden for, at en rejsende godtgør, at dette ikke er tilfældet. Der er en forskel mellem på den ene side at fastlægge en absolut regel, hvorefter der ikke kan tages hensyn til særlige tilfælde, og på den anden side en fremgangsmåde, hvorved der f. eks. i form af interne instrukser i en myndighed opstilles et kvantitativt kriterium, hvorefter der er en formodning for, at en indførsel har erhvervsmæssig karakter, uden at det dermed forbydes, at en rejsende godtgør, at dette ikke er tilfældet. Jeg mener på ingen måde, at en sådan fremgangsmåde vil stride mod direktivets artikel 7a 1 3,således at den mulighed, som rejsende har for»stiltiende eller ved en simpel mundtlig erklæring at bekræfte, at de har overholdt begrænsningerne og betingelserne for de tilladte fritagelser«h, falder bort, såfremt indførslen omfatter en bestemt mængde, hvortil der ud fra praktiske overvejelser må være knyttet en simpel formodning for, at indførslen ikke er af en sådan art, at den ikke har erhvervsmæssig karakter. Kommissionens befuldmægtigede anførte da også for Domstolen, at så længe en sådan kvantitativ begrænsning svarer til et rimeligt og ikke for lavt niveau, vil de nationale myndigheder kunne anlægge en streng praksis med hensyn til beviset for, at indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter. 13 Indsat ved artikel 5 i direktiv 72/230, jf. fodnote Artikel 7a i direktiv 69/ Jeg mener således, at der er mulighed for en anvendelse af direktivet, som er lagt inden for nogenlunde faste rammer, og som hverken går for vidt og faktisk umuliggør en kontrol i hvert enkelt tilfælde, men som heller ikke undergraver kernen i den fællesskabsretlige ordning i form af en indskrænkning af direktivets anvendelsesområde på grundlag af ensidige nationale bestemmelser. Under disse omstændigheder kan det af Danmark og Irland anførte hvorefter det er nødvendigt at føre kontrol med, at kravet i artikel 2, stk. 1, i direktiv 69/169 om, at indførslen ikke må have erhvervsmæssig karakter, overholdes, og om misbrug af retten til afgiftsfritagelse ikke begrunde en fastsættelse af en generel kvantitativ begrænsning på 10 eller 12 liter øl, der indskrænker omfanget af den i direktivet fastsatte afgiftsfritagelse. Medlemsstaterne kan i henhold til direktivet anvende dette inden for rimelige administrative rammer, uden at de pågældende myndigheder udsættes for store vanskeligheder, og hverken Danmark eller Irland var i denne forbindelse nødsaget til at indføre nationale bestemmelser om kvantitative begrænsninger ud over dem, som direktivet indeholder bestemmelse om. 20. Jeg bemærker endelig for at imødegå et argument fra den irske og den danske regering at den omstændighed, at Kommissionen ikke foreslog Rådet at indføre undtagelser for øl, således som den gjorde det for tafia og sake, på ingen måde indebærer, at en medlemsstat kan sætte sig i stedet for fællesskabsinstitutionerne. 21. Vi står i nærværende to sager som i den sag, hvori Domstolen afsagde dom den 12. juni i år, over for fænomener, som undertiden kan være spektakulære og vanskelige for medlemsstaterne at håndtere, og som skyldes de ulemper, som den manglende harmonisering af omsætningsafgifter og punktafgifter skaber for ordningen vedrørende afgiftsfritagelse i rejsetrafikken inden for Fællesskabet. De pågældende forskelle med hensyn til beskatningen af lignende varer mellem de medlemsstater, der har en fælles grænse, medfører økonomiske vanskeligheder for de medlemsstater, der har de højeste beskatningsniveauer. Man må håbe, at disse vanskeligheder kun er midlertidige, når henses til den snarlige gennemførelse af det indre marked, men man må I

7 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 samtidig, således som det anføres i Domstolens dom af 12. juni 1990, holde sig for øje, at når den økonomiske situation i en medlemsstat gør det nødvendigt at indføre bestemmelser, der indskrænker anvendelsesområdet for direktiv 69/169, kan disse kun udstedes i form af, at der vedtages et direktiv, som giver hjemmel til undtagelser, således som det skete, for så vidt angår indførsel af øl til Danmark indtil den 31. december 1984, idet der dog kan indføres beskyttelsesforanstaltninger, når betingelserne herfor i Traktatens artikler 108 og 109 er opfyldt. Fællesskabets institutioner, der netop søger at fremme en harmonisering, bør imidlertid ikke udelukke en indførelse af sådanne undtagelser i tilfælde af, at en medlemsstat er udsat for meget alvorlige vanskeligheder. Men en medlemsstat kan ikke inden for rammerne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ensidigt indføre undtagelser til direktiv 69/ Jeg skal herefter sammenfattende foreslå, at Domstolen i sagerne C-208/88 og C-367/88 giver Kommissionen medhold i dens traktatbrudspåstand mod henholdsvis Danmark og Irland tilpligter disse medlemsstater at betale sagsomkostningerne. I

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12.

CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. CINZANO / HAUPTZOLLAMT SAARBRÜCKEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE FREMSAT DEN 12. NOVEMBER 1970 Høje Ret. For rigtigt at forstå grundlaget for og omfanget af nærværende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber RETTENS DOM (Første Afdeling) 29. januar 1997 Sag T-297/94 Joëlle Vanderhaeghen mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Tjenestemænd - annullationssøgsmål - formaliteten - lønsedler, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Grundnotat. EU s udvidelse har betydet, at Fællesskabets ydre grænse er ændret og blandt andet nu omfatter Rusland, Ukraine og Belarus.

Grundnotat. EU s udvidelse har betydet, at Fællesskabets ydre grænse er ændret og blandt andet nu omfatter Rusland, Ukraine og Belarus. Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0076 Bilag 2 Offentligt Notat 24. marts 2006 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring

Læs mere

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82

DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 DOM AFSAGT 17. 3. 1983 SAG 94/82 2. Dersom bestemmelser om handel med øl, som en medlemsstat har udstedt for at afgrænse de forskellige øltyper, der traditionelt brygges i en bestemt del af Fællesskabet,

Læs mere

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt DA L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 * KOMMISSIONEN / DANMARK FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIR GORDON SLYNN fremsat den 24. maj 1988 * Høje Domstol. Denne sag vedrører et vanskeligt og ømtåleligt spørgsmål, nemlig miljøbeskyttelsesforanstaltningers

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. VERLOREN VAN THEMAAT FREMSAT DEN 10. MAJ 1983 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. VERLOREN VAN THEMAAT FREMSAT DEN 10. MAJ 1983 1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA HR. VERLOREN VAN THEMAAT SAG 170/78 stærk vin, fremkommer en relation, der ligger nær ved den af den britiske regering anvendte beskatningspraksis. Sidst, men ikke mindst, består

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 *

KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * KENDELSE AF 9.7.1999 SAG T-9/99 R KENDELSE AFSAGT AF RETTENS PRÆSIDENT 9. juli 1999 * I sag T-9/99 R, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, Rosenheim (Tyskland) HFB Holding

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19... Page 1 of 11 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13.

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. KOMMISSIONEN MOD NEDERLANDENE DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 2. december 2004 * I sag C-41/02, angående et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 226 EF, anlagt den 13. februar 2002, Kommissionen

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * KOMMISSIONEN MOD ØSTRIG DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I sag C-150/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J.C. Schieferer, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande

Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande IP/04/919 Bruxelles, den 15. juli 2004 Frie varebevægelser: 18 traktatbrudssager mod 11 EU-lande Europa-Kommissionen har besluttet at erindre Italien om, at det er forpligtet til at efterkomme en dom fra

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere