2013 Velkommen i skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 Velkommen i skole"

Transkript

1 2013 Velkommen i skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Skoleparathedsvurdering...4 Digital indskrivning...5 Skoledistrikter...5 Indskoling og de første skoleår...6 Skolefritidsordningen...7 Skole-hjem-samarbejde...8 Skolebestyrelse og forældreråd...9 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)...9 Sundhedstjenesten Tandplejen Befordring og skolebusser Orienteringsmøder på skolerne Udmeldelse af daginstitution Adresse og telefon

3 Forord Dit barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Undervisningspligten er ti år, og børnehaveklassen er obligatorisk. Skolepligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Tidlig SFO-start til maj Kommende elever i børnehaveklassen bliver overflyttet til skolefritidsordningen (SFO) den 1. maj Den tidlige SFO-start skal give børnene en mere tryg og rolig start på det kommende skoleliv. Børnene kan nå at lære deres nye kammerater at kende, og de får også mulighed for at vænne sig til de nye fysiske rammer på skolen. Den tidligere start i SFO betyder, at børnene skal stoppe i børnehaven i slutningen af april. SFO-erne vil få tilført ekstra ressourcer, så de kan give de kommende skolebørn en god start. Digital indskrivning Kommunen har digital indskrivning af skolebørn, hvor forældre indskriver deres børn fra en computer. Indskrivningen foregår via Min Rude, der er et digitalt univers for alle borgere i Rudersdal Kommune. Læs mere om digital indskrivning på side 6, og skolernes orienteringsmøde på side 14. Dette hæfte informerer om de muligheder, folkeskolen i Rudersdal Kommune tilbyder, og vi håber hæftet vil lette skolestarten. Hvis der er behov for at yderligere information vil både Skole og Familie og de enkelte skoler være behjælpelige med information. Sidste frist for ansøgning om optagelse i børnehaveklasse og skolefritidsordningen er søndag den 13. januar Med venlig hilsen Daniel E. Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune Martin Tinning, Områdechef for Skole og Familie 3

4 Børnehaveklassen I børnehaveklassen oplever børnene et trygt og stimulerende miljø, hvor leg er et centralt element i undervisningen. Gennem leg og legelignende aktiviteter bliver de introduceret til nye begreber, udtryksformer og nye måder at lære på. For eksempel skrivning, matematik og naturfaglige fænomener. Undervisningen skal stimulere børnene og forberede dem på deres videre skolegang; både som enkelte individer og som del af et større socialt fællesskab. I børnehaveklassen er der opmærksomhed på barnets sprog og sprogforståelse. Det sker for at tilrettelægge undervisningen efter børnenes forskellige kompetencer og behov. Ansøgning om udsættelse Er du i tvivl om det rigtige tidspunkt for skolestarten, kan du henvende til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (se adresse bagerst i hæftet). I barnets daginstitution udleveres et ansøgningsskema om udsættelse af skolestart. Skemaet udfyldes med begrundelse af årsag til udsættelse, og det sendes efterfølgende til Skole og Familie (adressen står på bagsiden). Skole og Familie behandler og godkender evt. ansøgningen. Sidste frist for ansøgning om udsættelse af skolestart er fredag den 21. december Skoleparathedsvurdering Alle børn kan begynde i en børnehaveklasse i august måned i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år. Hvis forældrene anmoder om det, kan et barn optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år. Betingelsen er, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og dermed kan fortsætte i 1. klasse året efter. Skoleparathedsvurderingen finder sted på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Der afholdes en samtale mellem forældre, børnehave og repræsentanter fra skolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i uge 1 og 2. Skolen giver medio februar besked om barnet kan optages. Sidste frist for ansøgning om skoleparathedsvurdering er den 21. december

5 Digital indskrivning Rudersdal Kommune tilbyder digital indskrivning af børn i skolen. Det sker for at forbedre den digitale borgerservice, så forældre kan indskrive deres børn fra en computer med internetforbindelse. Husk NemID til indskrivning. For at bruge den digitale indskrivning,skal man have NemID, der er et fælles login til offentlige hjemmesider samt netbanker. Hvis man er netbankkunde, har man allerede NemID. Hvis ikke kan NemID bestilles gratis på Kommunens borgerservice samt bibliotekerne i Birkerød og Holte udsteder også NemID. Læs mere om NemID på rudersdal.dk/nemid. Digital Signatur kan også benyttes til skoleindskrivningen, men man skal være opmærksom på, at den kun gælder i to år. Skoleindskrivningen sker via Min Rude, der er et digitalt univers for borgere i Rudersdal Kommune, hvor der er samlet en række oplysninger om familieforhold, bolig og bibliotek. Login sker via Forældre uden internetadgang skal henvende sig på den skole, hvor barnet ønskes indskrevet. Det er derfor vigtigt, at spørgsmål angående indskrivningen rettes til den skole, hvor barnet ønskes optaget på. Skoledistrikter Rudersdal Kommune er et fælles skoledistrikt, og hver af de 12 skoler har et grunddistrikt. På findes en oversigt med vejnavne og skoledistrikter. Alle børn optages som udgangspunkt på en distriktsskole. Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, er optagelsen betinget af, at der er plads på den ønskede skole (mindre end 24 elever tilmeldt pr. klasse efter optagelse af grunddistriktets elever). 5

6 Optagelseskriterierne er følgende: 1. Først optages børn fra grunddistriktet. 2. Dernæst optages børn fra andre distrikter med søskende på den ansøgte skole. Kan alles ønsker ikke opfyldes, optages de søskende, der bor tættest på den ansøgte skole. 3. Dernæst optages børn fra andre distrikter uden søskende på den Skoledistrikter ansøgte skole. Kan alle ikke optages, bliver de børn, der bor tættest på den ansøgte skole optaget. Bliver et barn optaget på en anden skole end distrikts-skolen, kan søskende ikke garanteres plads på samme skole. Der ydes ikke fri befordring, selv om afstandskriteriet er opfyldt, hvis barnet bliver optaget på en anden skole end distriktsskolen. Det kan efter indskrivningen være nødvendigt med en mindre midlertidig ændring af grunddistriktet, hvis der er store udsving i forhold til det forventede antal tilmeldte elever. Skole og Familie vil i de tilfælde henvende sig direkte til de implicerede forældre. Indskoling og de første skoleår Der sker store forandringer for dit barn ved skolestarten. Det trygge miljø i hjem og børnehave afløses af flere daglige miljøskift og mange voksenkontakter i skolen og evt. skolefritidsordningen. Samtidig er det fem-seks årige barn inde i en overgangsperiode, hvor det er på vej fra småbørnsstadiet til at blive et skolebarn, der kan mange ting selv. Det er vigtigt, at du støtter barnet og hjælper det med at klare eventuelle problemer, der kan opstå. Skolestarten giver børn og forældre mulighed for god kontakt i den fælles interesse for skolearbejdet. Skolen i dag er meget anderledes end den, du oplevede. Den lægger stadig stor vægt på nyttige kundskaber, men stiller også øgede krav om selvstændighed, kritisk sans og samarbejdsevner. Børnehaveklasse eleverne går i skole 25 timer om ugen. Undervisningen består af leg og andre udviklende aktiviteter. Der tages udgangspunkt i børnenes omverden, deres alder og udvikling. Undervisningen i indskolingen (børnehaveklasse til om med 3. klasse) er tilrettelagt, så børnene bevarer deres nysgerrighed og lyst til at lære. Læringen i de forskellige opgavesituationer foregår i takt med det enkelte barns udvikling. Der lægges stor vægt på, at børnene føler sig trygge ved skolen og lærerne samtidig med, at de stimuleres intellektuelt, sprogligt, socialt og følelsesmæssigt. 6

7 1. og 2. klasse Børnene i 1. og 2. klasse går som regel i skole 25 timer om ugen. Her starter den mere systematiske læring i fagene dansk, regning/matematik, natur og teknik, idræt, billedkunst, musik og kristendomskundskab. For at gøre skolegangen overskuelig for det enkelte barn tilstræbes det at fordele fagene på så få lærere som muligt. Dansklæreren fungerer oftest som klasselærer, dvs. den person, der står som koordinator og rådgiver for klassen, det enkelte barn, forældrene og de mange mennesker, der har med klassen at gøre, såsom skoletandlæge, skolelæge, talepædagog og psykolog. I børnehaveklassen er det børnehaveklasselederen, der varetager denne funktion. For at forebygge vanskeligheder i det videre skoleforløb er skolen meget opmærksom på, om der er børn, der har brug for særlig hjælp. Skolefritidsordningen I Rudersdal Kommune er alle børn fra børnehaveklasse til 5. klasse sikret plads i en skolefritidsordning. Det er et pædagogisk miljø, der giver børnene en mangfoldighed af udviklende oplevelser og aktiviteter. Skolefritidsordningen er en god start på et aktivt liv og et godt supplement til de erfaringer, omverdenen giver børnene. Skolefritidsordningen er en del af skolen, men har i høj grad sit eget liv og særpræg. Børnene lærer vigtige færdigheder og adfærdsregler, som bidrager til deres udvikling. Der er fremmødekontrol fra børnehaveklassen til 3. klasse, og det betyder, at det dagligt bliver kontrolleret, om børnene er kommet efter skoletid. Der er åbent hele året på alle hverdage fra kl og igen om eftermiddagen. Mandag til torsdag lukkes der kl og fredag kl Der kan være ændringer i åbningstiden i forbindelse med ferier mm. Tilbuddet om SFO gælder også i sommerferien, hvor de enkelte institutioner aftaler fordelingen af åbningsperioden indbyrdes. Det er skolebestyrelsen, der fører tilsyn med SFO-en, og det er skolelederen, der har det pædagogiske og administrative ansvar for den daglige ledelse. Den daglige drift varetages af afdelingslederen for SFO-en. 7

8 Skolehjem-samarbejde Det er helt afgørende for barnets skolegang, at forældrene er interesserede i skolen. Forældrenes bidrag til børnenes udvikling og trivsel i skolen kræver først og fremmest evnen og lysten til at samarbejde. Forældresamarbejdet er nemlig på alle niveauer centralt i skolens udvikling. Den centrale person i samarbejdet mellem skole og hjem er klasselæreren, der har den tætteste kontakt til hvert enkelt barn. Det bedste samarbejde opnås ved en gensidig og naturlig kommunikation mellem forældre og lærere, så problemer bliver løst hurtigst muligt. Denne kontakt vil i mange tilfælde foregå uformelt ved telefonsamtaler, skriftlige meddelelser, personlige møder m.m. Skolen kan arrangere stormøder for et helt klassetrins forældre for at informere om skolens forskellige serviceorganer: Skoletandplejen, sundhedsplejen, tale-/hørepædagogen samt skolepsykologen. Lærerne i en klasse arrangerer møder for klassens forældre. Her er det især emner fra hverdagen, der drøftes. Lærerne kan informere om klassens arbejde, og forældrene har mulighed for at kommentere dette og udveksle synspunkter. Der afholdes skole/hjem-samtaler 1-2 gange årligt, afhængigt af behov og klassetrin. Samtalerne drejer sig om det enkelte barn. Der afsættes tid til hvert barns forældre, således at barnets situation i og uden for skolen kan drøftes. 8

9 Kommunikation mellem skole og hjem Kommunikationen mellem skole og hjem foregår dels ved møder og ved hjælp af ForældreIntra, der er en internetbaseret kommunikationskanal. ForældreIntra bruges både til praktiske beskeder, telefonlister, annoncering af møder og aktiviteter. Desuden bliver elevplaner og årsplaner lagt ud på ForældreIntra, så de altid er tilgængelige. I forbindelse med skolestarten får alle forældre mere information om ForældreIntra. Du kan logge på ForældreIntra via Min Rude, der er et digitalt univers for alle borgere i Rudersdal Kommune. Læs mere på Skolebestyrelse og forældreråd Ved hver skole vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. En af skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at formidle samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen skal endvidere varetage et oplysningsarbejde blandt forældrene. Skolebestyrelsen har en afgørende indflydelse på, hvad der skal ske i skolen, og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Bestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler. Skolebestyrelsen kan udarbejde forslag til læseplan, dvs. undervisningens indhold i de forskellige fag samt afgive indstillinger til kommunalbestyrelsen. Forældreråd/kontaktforældre I mange klasser vælger forældrene repræsentanter, som kan bistå klasselæreren i forbindelse med planlægning, forældremøder, udflugter osv. Desuden kan forældrerådet tage initiativ til sociale arrangementer som fælles fødselsdage og fester for elever. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR yder vejledning og hjælp til børn med særlige behov. Hjælpen er rettet mod børnene, deres forældre og personalet på skolen. PPR er et tværfagligt samarbejdende team, der hører under afdelingen Forebyggelse og Rådgivning i Rudersdal Kommune. Teamet består af blandt andet psykologer, talehørelærere, fysio- og ergoterapeuter og konsulenter. Til hver skole er der knyttet en psykolog og en talepædagog, der samarbejder med lærere og pædagoger om at hjælpe børn med særlige behov. 9

10 Særlige behov og vanskeligheder kan være: Tale-hørevanskeligheder. Motoriske vanskeligheder. Problemer af faglig og følelsesmæssig art. Problemer med adfærd. Problemer med kontakten til andre. Problemer i familien, sygdom, skilsmisse m.v. I samarbejde med forældre og lærere vurderer PPR-medarbejderen barnets vanskeligheder og lægger en plan for, hvordan disse kan løses, begrænses eller forebygges. Forældre kan henvende sig til medarbejderne på skolen eller direkte til Forebyggelse og Rådgivning, der hører under Skole og Familie-området i Rudersdal Kommune. Barnet kan også blive henvist til hjælp og vejledning af skolen Formålet med indsatsen er løse problemerne lokalt, så barnet kan fortsætte i den normale folkeskole frem for at skulle på specialskole. Inklusion i skolen og fritid I Rudersdal Kommune arbejdes der på tværs af skoler, fritidstilbud og institutioner med et fireårigt inklusionsprojekt. Inklusion handler om, at færre børn og unge udskilles til specialtilbud, således flest mulige forbliver i fællesskaberne i skole og fritidstilbud. Læs mere om inklusion i Rudersdal på Sundhedstjenesten Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske, som varetager det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i samarbejde med den kommunalt ansatte læge og skolen. Der arbejdes ud fra en opfattelse af sundhed, der omfatter såvel et godt helbred som en god trivsel. Formålet er at bidrage til, at eleverne i løbet af skoletiden gradvist bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen sundhed gennem samtale/ undersøgelse og sundhedspædagogiske tiltag. Formålet med undersøgelsen er desuden at vurdere barnets sundhed og udvikling, så vi sikrer det bedste udgangspunkt for trivsel og indlæring. Indskolingsundersøgelse I Rudersdal Kommune indbyder den Kommunale Sundhedstjeneste barn og forældre til en indskolingsundersøgelse når jeres barn går i børnehaveklasse. I de efterfølgende skoleår har sundhedsplejersken kontakt med børnene via 10

11 sundhedssamtaler mindst fem gange i skoleforløbet. Emnerne tager udgangspunkt i det, der er aktuelt for den enkelte elev i forhold til alder og aktuel livssituation og der foretages screeningsundersøgelser (syn, højdeog vægt). Kommunallægen tilbyder undersøgelse af dit barn i 9. klasse og har i løbet af skoletiden mulighed for at foretage ekstra undersøgelser, hvis du, dit barn, sundhedsplejersken eller skolen skønner, at der er behov for det. Alle elever inviteres skriftligt til undersøgelse og sundhedssamtale. Som forældre underskriver du invitationen som samtykke til, at dit barn undersøges. Både sundhedsplejersken og kommunallægen har tavshedspligt og vægter forældresamarbejdet meget højt. Hvis vi møder et sundhedsproblem hos jeres barn, vil vi selvfølgelig altid kontakte jer, ligesom I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I ønsker at drøfte emner omkring jeres barns sundhed og trivsel. Kontaktdata til sundhedsplejersken fremgår af skolernes hjemmesider. Tandplejen Alle børn og unge fra 0-18 år med bopæl i Rudersdal Kommune tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje på en af kommunens tandklinikker. Indkaldelsen sker automatisk til den klinik, der knytter sig til elevens bopælsadresse. Passer det bedre at komme på en anden klinik, kan dette lade sig gøre. Tandstillingen følges ved de regelmæssige eftersyn. Ved behov for tandregulering kontaktes hjemmet. Forældre til børn under 16 år kan vælge at lade barnet benytte en privat tandlægepraksis efter eget valg med tilskud fra kommunen på 65 %. Endvidere er der mulighed for vederlagsfrit at vælge en anden kommunal klinik på tværs af kommunegrænserne. De årige kan vælge, om behandlingen skal fortsætte på en kommunal tandklinik eller overgå til en privat tandlæge uden omkostninger for den unge. Tandskader og nødbehandling Ved tandskader bør man søge tandlæge hurtigst muligt, da behandlingen af en beskadiget tand forbedres, jo før den påbegyndes. Udenfor tandplejens åbningstid henvises til Tandlægevagten i Nordsjælland tlf Akutte nødbehandlinger for 0-18 årige betales af tandplejen i Rudersdal Kommune. Åbningstider og kontakt Tandplejens normale åbningstider er fra kl , men alle klinikker har dage med længere åbningstid. 11

12 Tandplejen har åbent i en del af skoleferierne. Oplysning herom gives på klinikkernes telefonsvarere og på hjemmesiden Børn og forældre er altid velkomne til at henvende sig til tandplejen: Tandplejens kontor Administrationscentret Stationsvej Birkerød. Tlf Befordring og skolebusser Der ydes fri befordring, hvis skolevejen er længere end: klasse = 2½ km klasse = 6 km klasse = 7 km 10. klasse = 9 km Til elever med bopæl i andre kommuner ydes ikke befordring. Der ydes ikke befordring mellem skole og hjem eller dettes nærhed for elever, som undervises i anden skole end distriktsskolen - jævnfør Folkeskolelovens 26, stk. 6. Der er indsat skolebusser til henholdsvis Dronninggårdskolen, Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen. Øvrig befordring foregår med ordinære busser/tog. For yderligere information om befordring - se kommunens hjemmeside 12

13 Orienteringsmøder på skolerne På orienteringsmøderne er der information om skolestarten og de fremtidige aktiviteter, og der er også lejlighed til at stille spørgsmål om skolen og dit barns skolegang. Ønsker du at deltage i andre end distriktsskolens orienteringsmøder, er du meget velkommen til det. Se adresser på skolerne sidst i denne folder. Birkerød Skole Torsdag d. 6. december 2012 kl Bistrupskolen Mandag d. 3. december 2012 kl Dronninggårdskolen Onsdag d. 12. december 2012 kl Høsterkøb Skole Tirsdag d. 11. december 2012 kl Ny Holte Skole Onsdag d. 5. december 2012 kl Nærum Skole Tirsdag d. 4. december 2012 kl Sjælsøskolen Mandag d. 3. december Trørødskolen Mandag d. 10. december 2012 kl Skovlyskolen Tirsdag d. 4. december 2012 kl Toftevangskolen Lørdag d. 15. december 2012 kl Vangeboskolen Torsdag d. 6. december Vedbæk Skole Onsdag d. 12. december 2012 kl

14 Udmeldelse af daginstitution Børnehaveklasse elever, der begynder SFO den 1. maj 2013, bliver automatisk udmeldt fra deres børnehave per 30. april Hvis et barn skal gå på en privatskole, hvor der ikke er et SFO-tilbud fra den 1. maj, kan forældrene søge om dispensation til at lade barnet fortsætte i børnehave indtil den 1. august Dispensationen kan gives af Børneområdet i Rudersdal Kommune. Adresse og telefon BIRKERØD SKOLE Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød, tlf: Skoleleder: Gitte Graatang BISTRUPSKOLEN Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød, tlf: Skoleleder Camilla Ritzau DRONNINGGÅRDSKOLEN Rønnebærvej 33, 2840 Holte, tlf: Skoleleder Gitte Moltzen HØSTERKØB SKOLE Nedenomsvej 22, 2970 Hørsholm, tlf: Skoleleder Kirsten Frölich Brønd NY HOLTE SKOLE Grünersvej 6, 2840 Holte, tlf: Skoleleder Ulrik Schou NÆRUM SKOLE Fruerlund 9, 2850 Nærum, tlf: Skoleleder Kirsten Kryger SJÆLSØSKOLEN Ravnsnæsvej 120, 3460 Birkerød, tlf: Skoleleder Frank Munk-Olsen SKOVLYSKOLEN Borgmester Schneidersvej 40, 2840 Holte, tlf: Skoleleder Ole Stavngaard TOFTEVANGSKOLEN Teglporten 7-9, 3460 Birkerød, tlf: Skoleleder Helle Christensen TRØRØDSKOLEN Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk, tlf: Skoleleder Suzanne Henningsen 14

15 VANGEBOSKOLEN Vangeboled 9, 2840 Holte, tlf: Skoleleder René Glud Jensen SKOLE OG FAMILIE Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf: Områdechef Martin Tinning VEDBÆK SKOLE Henriksholms Allé 2, 2950 Vedbæk, tlf: Skoleleder Toni Besjakov Forebyggelse og Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Stationsvej 36, 3460 Birkerød, tlf.: Privatskoler i Rudersdal Birkerød Privatskole Birkevej 15-17, 3460 Birkerød Tlf Nærum Privatskole Concordiavej Nærum Tlf Rudersdal Lilleskole Vejlesøvej 40B 2840 Holte Tlf

16 RUDERSD AL KOMMUNE Skole og Familie Stationsvej Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Udgivet november 2012

2014 Velkommen i skole

2014 Velkommen i skole 2014 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Børnehaveklassen...4 Ansøgning om udsættelse...4 Skoleparathedsvurdering...4 Orienteringsmøder på skolerne...5 Digital indskrivning

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning 2011

Velkommen i skole. Indskrivning 2011 Velkommen i skole Indskrivning 2011 Velkommen i skolek Dit barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fra 2009 er undervisningspligten udvidet til ti år, og børnehaveklassen

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15

Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Velkommen i skole Skoleåret 2014-15 Indholdsfortegnelse Velkommen i skole 2 Nye skoledistrikter 3 Folkeskolereform 4 Indskrivning/Digital indskrivning 5-6 Børnehaveklassen 7 De første skoleår 8 Skolefritidsordning

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Velkommen i skole 2011

Velkommen i skole 2011 Velkommen i skole 2011 indhold 3 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 Kære forældre Dit barn skal i skole En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5. Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5

Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5. Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5 JEG SKAL I SKOLE INDHOLD Hvornår skal barnet i skole Tidlig start? 5 Er du i tvivl? 5 Hvem træffer afgørelsen? 5 Overgangen fra børnehaven til skolen og fritidsordningen 5 Børnehaveklassen Hvilken skole?

Læs mere

VELKOMMEN I SKOLE 2014

VELKOMMEN I SKOLE 2014 VELKOMMEN I SKOLE 2014 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SKOLEBESTYRELSE,

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier

Sundhedsplejen. Sundhedsplejen. i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedsplejen Sundhedsplejen i Roskilde kommune - tilbud til børn og familier Sundhedspleje er et tilbud til gravide og børnefamilier Formål at børn og unge får mulighed for et sundt liv at skabe forudsætninger

Læs mere

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem

indhold 2 Velkommen i skole Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem velkommen i skole 2017 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave OPFØLGNING VED SKIFT OPFØLGNING Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave Besøg i personale Ad hoc inddragelse af sundhedsplejerske, talehørekonsulenter mv. i enkelte sager Pædagogisk leder i

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

velkommen i skole 2013

velkommen i skole 2013 velkommen i skole 2013 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? Børnehaveklassen Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole og hjem Skolebestyrelse,

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE. Daginstitution BANKAGER

FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE. Daginstitution BANKAGER FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE I Daginstitution BANKAGER Kære forældre Til sommer skal jeres barn sandsynligvis starte i skole i børnehaveklasse på Bankagerskolen og måske i et nyt fritidstilbud skolefritidsordningen

Læs mere

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING

Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Velkommen til HAVBAKKESKOLENS FRITIDSORDNING Indholdsfortegnelse: Skelund Hovedgade 20, 9560 Hadsund Tlf. 97 11 57 07/51 31 39 72 1 Velkommen til Havbakkeskolens fritidsordning (SFO). Vi er en kommunal

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00.

Åbningstider: Mandag-Torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00. Spisetider Der åbnes op 6.15 hvor der tilbydes morgen mad indtil kl. 8.00. Velkommen til Saltum SI - børnehaveen hvor jeres barn nu starter på et nyt kapitel i sit liv. Vi håber på et godt samarbejde med jer forældre, Og at jeres barn må trives her hos os. Åbningstider: Mandag-Torsdag

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun samboende forældre kan indskrive børn via KMD Skoleindskrivning. Dvs. det er kun den forælder, som bor med barnet, der kan

Læs mere

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu

Kære forældre. Digital indskrivning kræver en nemid, besl gras på www.nemid.nu INDSKRIVNING 2014 Kære forældre Med denne folder ønsker vi at give en fælles informaon om indskrivning af jeres barn/børn i skole. Den fælles informaon udsendes l jer, hvis børn er født i 2008 og i 2007,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Disse retningslinjer er godkendt og senest revideret af Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. november 2015.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen INTEGRATIONSPOLITIK på Lundergårdskolen Alle elever på Lundergårdskolen har de samme rettigheder og pligter. Det er en fælles forpligtelse for det samlede personale, alle elever og alle forældre at arbejde

Læs mere

Velkommen til Herlev Byskole SFO

Velkommen til Herlev Byskole SFO Velkommen til Herlev Byskole SFO Telefon Elverhøj: 4452 5760 Engen: 4452 5767 Side 1 Velkommen til SFO på Herlev Byskole Vi byder dig velkommen som forælder til SFO på Herlev Byskole. Vi håber, at du i

Læs mere

Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen

Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen Skole/hjem samarbejde på Engstrandskolen Indhold Engstrandskolens principper for skole/hjem samarbejde Skole/hjem samtaler Skole/hjem aktiviteter for hele skolen Skole/hjem aktiviteter for den enkelte

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Billeder er taget af Christian Kongshøj, og alle børn er afbilledet med forældrenes

Billeder er taget af Christian Kongshøj, og alle børn er afbilledet med forældrenes Når dit barn skal i skole Er udgivet af Det Tværfaglige Områdesamarbejde (DTO) i Vestergårdsskolens distrikt, som består af lederne fra skole, SFO, og Dagtilbud Billeder er taget af Christian Kongshøj,

Læs mere

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro

Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro Overgang fra børnehave til skole på Sønderbro BØRN OG UNGE Forord Baggrunden for denne pjece er, at det kan være rigtig svært at starte på noget nyt. For barnet der skal i skole kan det være svært at lære

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen SFO Myretuen SFK Den Gule Drage Toftevangskolen 2011-12 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb side 3

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

Tilmelding til børnehaveklasse i. Den Obligatoriske Fællesskole (DOF) og fritidstilbuddet. Den Udvidede Fællesskole (DUF)

Tilmelding til børnehaveklasse i. Den Obligatoriske Fællesskole (DOF) og fritidstilbuddet. Den Udvidede Fællesskole (DUF) 23 Tilmelding til børnehaveklasse i Den Obligatoriske Fællesskole (DOF) og fritidstilbuddet Den Udvidede Fællesskole (DUF) Skoleåret 2016/2017 Skoleafdelingen Orientering om tilmelding til børnehaveklasse

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart.

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart. Breve til kommende forældre i eget skoledistrikt Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter. Formål: At byde nye forældre velkomne og fortælle om indskrivningen. Ansvarlig: Skolen. Samtaler i børnehaven

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SFO FRITTEREN

VELKOMMEN TIL SFO FRITTEREN VELKOMMEN TIL SFO FRITTEREN 1 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme - leve og være. Kun der hvor børn føler sig trygge Gror det de gamle kaldte lykke. 2 Kære børn og forældre Vi vil gerne

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning

Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning Velkommen til Egholmskolens Skolefritidsordning Indhold Lidt om Egholm SFO...3 Udflugter og arrangementer...3 Åbningstid...4 Lukkedage...4 Sygdom...4 Brug af husets telefoner...4 Børn og mobiltelefoner...4

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0

Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 Kørsel til/fra specialskole eller specialklasse Version 2.0 I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse. Denne pjece er til forældre,

Læs mere

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer

Skolerne og deres distrikter Stk. 1. Skolens navn Registernummer Indholdsfortegnelse Skolerne og deres distrikter Skolernes ordning og deres omfang Specialundervisningens placering Ordningen af den skolepsykologiske virksomhed Skolebiblioteker/ Pædagogisk Servicecenter

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn 12 1 Forord Kære forældre i 0.-2.klasse. Som i resten af samfundet sker der for os, som arbejder i skoleverdenen, hele tiden

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Informationsbrev november 2014 Tranegårdskolen

Informationsbrev november 2014 Tranegårdskolen Informationsbrev november 2014 Tranegårdskolen Ny skoleledelse: Den nye skoleledelse består af skoleleder Knud Nordentoft, viceskoleleder Vibeke Borrisholt og indskolingsleder Liselotte Schoubye. Om Knud

Læs mere

Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen i skolefritidsordningen Augustenborg. Her vil du foruden børnene, møde

Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen i skolefritidsordningen Augustenborg. Her vil du foruden børnene, møde Kære Vi byder dig rigtig hjerteligt velkommen i skolefritidsordningen Augustenborg. Du skal gå på gruppe Her vil du foruden børnene, møde Vi har lavet denne folder, så du sammen med mor/far kan læse om

Læs mere

Velkommen til Th. Langs. Telefon numre til SFO en SFO. Kontoret (med omstilling til SFO en) 86 82 28 97. www.thlang.dk. Hanne.kaa@thlang.

Velkommen til Th. Langs. Telefon numre til SFO en SFO. Kontoret (med omstilling til SFO en) 86 82 28 97. www.thlang.dk. Hanne.kaa@thlang. Velkommen til Th. Langs Telefon numre til SFO en SFO ens Mobil 50 46 05 81 Hanne Kaa - SFO leder 60 82 29 72 Kontoret (med omstilling til SFO en) 86 82 28 97 www.thlang.dk Hanne.kaa@thlang.dk SFO Velkommen

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. Skolernes motionsdag og Elevparlamentet. Et lille tilbageblik Indholdsfortegnelse side 2: side 6: side 7: side 8: side 9: side 10: side 11: side 12:! Skolelederen har ordet Kalenderen Bag for en sag Nyt fra Klubben Skolernes motionsdag og Elevparlamentet Den kommende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen

SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Solrød Kommunes skolevæsen... 1 Styrelsesbestemmelser mv. for Solrød Kommunes skolevæsen... 2 Skolebestyrelsen... 3 Skolebestyrelsens

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Pjece. - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden. Skolestart - august 2016

Pjece. - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden. Skolestart - august 2016 Pjece - til forældre til kommende skolebørn i Lærkereden Skolestart - august 2016 Kære forældre Et ny og spændende kapitel i dit barns liv starter i forbindelse med den kommende skolestart. Der er meget

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen til Hurup Skoles overbygning

Velkommen til Hurup Skoles overbygning Velkommen til Hurup Skoles overbygning 02-04-2014 Læring Fællesskab Trivsel Hurup Skole er karakteriseret ved gode læringsmiljøer, høj kvalitet og faglighed samt et tæt samarbejde mellem alle involverede

Læs mere

Kongerslev DUS TROLDEHUSET. Velkommen! Mini-DUS er for førskolebørn. DUS er for børnehaveklasse-, 1. klasse-, 2. klasse- og 3.

Kongerslev DUS TROLDEHUSET. Velkommen! Mini-DUS er for førskolebørn. DUS er for børnehaveklasse-, 1. klasse-, 2. klasse- og 3. Velkommen! Troldehuset modtager gennemsnitlig 90 børn fordelt på Mini-DUS & DUS. Mini-DUS er for førskolebørn. DUS er for børnehaveklasse-, 1. klasse-, 2. klasse- og 3. klassebørn 1. Marts starter de nye

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Kender du folkeskolerne i Brønshøj?

Kender du folkeskolerne i Brønshøj? 2700 Kender du folkeskolerne i Brønshøj? folkeskolerne er bydelens hjerte Hvad var vores bydel uden det daglige mylder af skolebørn og forældre på vej til den lokale skole og uden de mange fritids- og

Læs mere

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING KRAI, skoleåret 2016-17 En ny skolestart i Nim Skole og Børnehus, udarbejdet april 2016 KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING Øget faglighed, øget trivsel og større sammenhæng i

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008

TORSDAGS-NYT. Besparelser. 9. oktober 2008 TORSDAGS-NYT 9. oktober 2008 Besparelser Det er mange afsnit i Torsdags-Nyt, der bærer denne overskrift! I 2008 måtte vi åbne vores budgetter og finde besparelser midt i budgetåret, hvilket resulterede

Læs mere

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune

Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Procedure for modtagelsesklasser 0. M, M1 og M2 i Hillerød Kommune Faglig udvikling Læringsstrategier Løbende evaluering Statisk/dynamisk årsplan Basisundervisning i dansk som andetsprog Opbyggelse af

Læs mere

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning

Skoleindskrivning. Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Skoleindskrivning Vejledning til forældre vedr. KMD Skoleindskrivning Log på Skoleindskrivning Kun forældre, hvor barnet samtidig er tillmeldt folkeregistret, kan indskrive deres barn via KMD Skoleindskrivning.

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere