Racismeparagraffen og hate speech i den internationale menneskeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Racismeparagraffen og hate speech i den internationale menneskeret"

Transkript

1 U 2011B.215 Menneskerettigheder Strafferet 22.4 Racismeparagraffen og hate speech i den internationale menneskeret I de senere år har straffelovens 266 b været stærkt omdiskuteret. Artiklen søger at klargøre, om det ud fra hensynet til ytringsfriheden er ønskeligt at ophæve eller væsentligt ændre 266 b, og om dette vil være foreneligt med Danmarks folke- og EU-retlige forpligtelser. Artiklen behandler både tilblivelsen af 266 b i 1939, ændringen i 1971 og tilblivelsen af de konventioner, der indførte hate speech-forbud i den internationale menneskeret. Desuden belyses EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad. Afslutningsvis foreslås et alternativ til straffelovens 266 b. Af chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS 1. Bestemmelsens indførelse i dansk ret Straffelovens 266 b så første gang dagens lys i lov nr. 87 af 15. marts 1939 med følgende ordlyd: Den, der ved Udspredelse af falske Rygter eller Beskyldninger forfølger eller ophidser til Had mod en Gruppe af den danske Befolkning paa Grund af dens Tro, Afstamning eller Statsborgerforhold, straffes med Hæfte eller under formildende Omstændigheder med Bøde. Er Rygterne eller Beskyldningerne fremsat i trykt Skrift eller paa anden Maade, hvorved de er naaet ud til en større Kreds, er Straffen Hæfte eller under skærpende Omstændigheder Fængsel indtil 1 Aar. Indsættelsen af bestemmelsen skete som led i en række lovforslag affødt af bekymring over de politiske tendenser i Nazi-Tyskland, og i bemærkningerne til lovforslaget henvistes således til»de i den nyeste Tid opdukkende Foreteelser som Forfølgelser af Racer, Troessamfund m.fl.«.[1] I forbindelse med en sag fra 1936 udtalte justitsministeren, at generelle beskyldninger mod jøder desværre ikke var dækket af dansk lovgivning,[2] hvorfor man indsatte 266 b. Bestemmelsens primære formål var således at udvide injurielovgivningen med en kollektiv beskyttelse af grupper af den danske befolkning, i praksis jøderne. Efter bestemmelsen var det et krav, at de fremsatte oplysninger var usande, og den blev kun yderst sjældent benyttet. Så vidt ses findes alene én trykt dom (U H). I 1971 blev 266 b ændret, og den nuværende ordlyd af stk. 1 er herefter som følger:[3] Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Der foreligger så vidt ses ti trykte domme vedrørende 266 b fra perioden 1971 til juni Fra juni 2000 og frem til 6. april 2011 er der ifølge Rigsadvokatens opgørelse afsagt 32 byretsdomme, otte landsretsdomme og en højesteretsdom, hvor tiltalte er blevet dømt efter 266 b, stk. 1, mens tiltalte er blevet frifundet i fire landsretsdomme og 2 byretsdomme.[4] Det kan således fastslås, at 266 b siden 1971 har givet anledning til væsentligt flere domfældelser, end det var tilfældet under den tidligere version. En række af disse domme vedrører endvidere personer og politikere, der har ytret sig i samfundsdebatten om emner af stor offentlig interesse.[5] 2. Internationaliseringen af hate speech-lovgivning Mens 1939-bestemmelsen skyldtes udviklingen i Nazi-Tyskland, blev ændringen i 1971 indført som følge af Danmarks forestående ratificering af FN's racediskriminationskonvention (ICERD), der sammen med FN's konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) 216 gjorde hate speech-regulering til en del af den internationale menneskeret og derigennem dansk strafferet. For at forstå baggrunden for internationaliseringen af hate speech-bestemmelser er det nødvendigt at gøre sig bekendt med tilblivelsen af disse bestemmelser i menneskerettighedskonventionerne ICCPR Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948 indeholder ingen forpligtelse til at kriminalisere hate speech. En sådan blev først indført med ICERD, som blev vedtaget i 1965, men forbuddet mod hate speech blev allerede lanceret i forbindelse med forhandlingerne om ICCPR (vedtaget i 1966), som startede tilbage i Retten til ytringsfrihed er garanteret i ICCPR art. 19, men art. 20 (2) påbyder, at: Enhver tilskyndelse til nationalt had, racehad eller religiøst had, som ophidser til forskelsbehandling, fjendtlighed eller vold, skal være forbudt ved lov. Vedtagelsen af art. 20 var stærkt kontroversiel og medførte langvarige forhandlinger. Det første udkast til en bestemmelse begrænsede sig til et forbud mod tilskyndelse til vold,[6] hvilket en række delegationer dog fandt utilstrækkeligt. I lyset af den nyligt overståede verdenskrig fandt eksempelvis Sovjetunionen det nødvendigt med en mere vidtgående bestemmelse.[7] UK erklærede sig enig i vigtigheden af at bekæmpe ekstremisme, men fandt, at»the power of democracy to combat propaganda lay in... the ability for its citizens to arrive at reasoned decisions in the face of conflicting appeals«.[8] Ud over selve bestemmelsens berettigelse var også dens omfang til debat, særligt hvorvidt den alene skulle omfatte tilskyndelse til vold' eller tillige had'. Groft skitseret var de vestlige demokratier imod et forbud mod tilskyndelse til had, mens en række lande med Sovjetunionen og dens allierede i spidsen indtog det modsatte synspunkt. Polen fandt, at et forbud mod tilskyndelse til vold ikke gik til»the root of the evil«.[9] Jugoslavien fandt det vigtigt»to suppress manifestations of hatred which, even without leading to violence, constituted a degradation of human dignity and a violation of human rights«.[10] Trods fortalernes påståede gode intentioner fandt modstanderne, at art. 20 indeholdt en væsentlig fare for misbrug. Menneskerettighedskommisionens forkvinde, amerikaneren Eleanor Roosevelt, ønskede bestemmelsen slettet, da hun frygtede, at den»would encourage governments to punish all criticism under the guise of protecting against religious or national hostility«,[11] en bekymring, der deltes af de fem nordiske lande, inkl. Danmark.[12] Den svenske delegation fremhævede, at»the effective prophylaxis lay in free discussion, information and education«, når det gjaldt bekæmpelse af fanatisme, snarere end et Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 forbud mod tilskyndelse til had.[13] De relativt skarpe linjer mellem de kommunistiske og ikke-vestlige fortalere for en udvidet bestemmelse og de vestlige modstandere heraf reflekteres tydeligt i afstemningsresultatet. I Generalforsamlingens tredje komité blev bestemmelsen vedtaget med 52 stemmer for, 19 stemmer imod og 12 afståelser.[14] De stater, der stemte for, var primært Sovjetunionen og allierede samt ikke-vestlige lande med meget tvivlsom respekt for menneskerettigheder. Nej-blokken bestod derimod primært af vestlige, liberale demokratier som USA, UK og de fem nordiske lande. Så vidt ses, er der ikke et stort antal afgørelser vedrørende art. 19 og 20 fra FN's Menneskerettighedskomité. Dog har komitéen fastslået, at anti-semitiske udtalelser kan retfærdiggøre indgreb i ytringsfriheden, ligesom Holocaustbenægtelse kan kriminaliseres.[15] 2.2. ICERD ICERD blev vedtaget i Den oprindelige baggrund var en bølge af anti-semitisk hærværk i Tyskland samt bekæmpelse af kolonialisme og apartheid.[16] ICERD har til formål at afskaffe enhver form for racediskrimination, og art. 4 a påbyder ikke blot deltagerstaterne at forbyde, men at:»... kriminalisere al udbredelse af idéer, der hviler på racemæssig overlegenhed eller racehad, tilskyndelse til diskrimination og alle voldshandlinger eller tilskyndelse til sådanne handlinger imod enhver race eller persongruppe af anden hudfarve eller etnisk oprindelse samt ydelse af enhver bistand til raceforfølgelser, herunder deres finansiering;«217 Med sin åbenlyse begrænsning af ytringsfriheden var art. 4 en af de mest kontroversielle bestemmelser under tilblivelsen, og man anede en gentagelse af konflikten fra forhandlingerne om ICCPR mellem de vestlige demokratier (med støtte fra Latinamerika) og de ikke-vestlige stater med Sovjetunionen i spidsen. Det blev klart allerede ved den første diskussion om art. 4, der tog afsæt i to udkast. Et amerikansk, der alene ville kriminalisere tilskyndelse til vold, og et sovjetisk/polsk, der gik efter et mere omfattende forbud.[17] Storbritannien bakkede op om USA:»Speech should be free, but incitement to violence should be repressed«.[18] En række andre, primært vestlige, lande kom med tilsvarende udtalelser,[19] men det stærkeste forsvar for ytringsfriheden kom fra Colombia:»[Article 4] is a throwback to the past. [...] Punishing ideas, whatever they may be, is to aid and abet tyranny, and leads to the abuse of power [...] As far as we are concerned and as far as democracy is concerned, ideas should be fought with ideas and reasons; theories must be refuted by arguments and not by the scaffold, prison, exile, confiscation or fines«.[20] Andre, primært østlige, kommunistiske lande som Tjekkoslovakiet, Polen, Ungarn og Jugoslavien argumenterede derimod for, at retten til ikke at blive diskrimineret måtte vægtes højere end ytringsfriheden.[21] Efter forslag fra de skandinaviske lande indsattes i ICERD art. 4 en passus om, at anvendelsen af bestemmelsen skulle ske»with due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5 of this Convention«, der bl.a. indeholder ytringsfriheden.[22] Den nærmere betydning af denne passus for balancen mellem rettighederne blev dog ikke defineret, og i Natan Lernes standardværk om ICERD hedder det således om forholdet mellem ytringsfriheden og art. 4, at»state Members will have to deal with this problem in their domestic legislation, and will solve it according to their respective political philosophy and orientation in the question of preeminence of rights«.[23] Dette foranledigede 18 stater til at ratificere ICERD med forbehold og/eller erklæringer specifikt rettet mod at sikre ytringsfriheden i forhold til art. 4.[24] Klausulens åbne fortolkningsspektrum blev understreget i forbindelse med den såkaldte Jersild-sag, hvor en dansk journalist blev dømt efter 266 b for at have bragt et indslag i DR om en gruppe racistiske grønjakker'.[25] Blandt medlemmerne i FN's racediskriminationskomité var der vidt forskellige reaktioner på dommen. Nogle bød den velkommen som»the clearest statement yet, in any country, that the right to protection against racial discrimination took precedence over the right to freedom of expression«, mens andre medlemmer udtalte, at»in such cases the facts needed to be considered in relation to both rights«.[26] Sagen gik til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), som fandt, at Danmarks forpligtelser under den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) art. 10 om ytringsfriheden så vidt muligt måtte fortolkes i overensstemmelse med forpligtelserne i ICERD, men som samtidig fastslog, at indgrebet i journalistens ytringsfrihed var en krænkelse af EMRK.[27] Komitéens fortolkning af art. 4 må generelt karakteriseres som væsentligt mere vidtgående end danske domstoles. Komitéens anbefalinger til Danmark i 2006 var således kritisk over for anklagemyndighedens beslutning om ikke at rejse tiltale i en række sager, herunder i forhold til Muhammed-tegningerne, ligesom Danmark»should increase its efforts to prevent... hate speech, and to ensure that relevant criminal law provisions are effectively implemented«.[28] I flere klagesager har komitéen endvidere fundet, at Danmark har krænket bl.a. art. 4 på grund af manglende efterforskning af anmeldelser efter 266 b.[29] 3. Den danske lovændring i Betænkningen Forud for Danmarks ratificering af ICERD i 1971 nedsattes et udvalg, der skulle vurdere dansk rets overensstemmelse med konventionen. Det førte til en betænkning, der bl.a. indeholdt et udkast til en udvidelse af 266 b for at imødekomme forpligtelserne i ICERD art. 4 a.[30] Betænkningen behandler bl.a. ICERD's forpligtelse til at kriminalisere»al udbredelse af ideer, der hviler på racemæssig overlegenhed eller racehad«, men da udvalget fandt denne formulering for vidtgående i forhold til ytringsfriheden, foreslog de alternativt en 218 kriminalisering af ytringer, der er truende, forhånende eller udgør nedsættende omtale eller behandling. Med forhånes' sigtedes på udtryk for»ringeagt, latterliggørelse etc.«,hvorimod nedsættende omtale og behandling' især kunne tænkes at foreligge ved ytringer, som ikke har en forhånende karakter, men ved hvilke racegruppers udseende, egenskaber, oprindelse etc. gøres til genstand for omtale på en sådan måde, at der er tale om en nedsættende behandling.[31] En umiddelbar sproglig forståelse af ordene forhånende og nedværdigende omtale synes dog at gå videre end kriminalisering af ytringer, der omhandler»racemæssig overlegenhed«og i særdeleshed»racehad«. På den anden side valgte udvalget ud fra et hensyn til ytringsfriheden ikke at foreslå en kriminalisering af»al udbredelse af ideer«m.v. og erkendte, at»konventionsteksten ikke kan tages til indtægt«for udvalgets alternative ordlyd i den henseende.[32] Det er bemærkelsesværdigt, at betænkningen kun i en sidebemærkning nævner den såkaldte»due regard«-klausul, da denne som beskrevet åbner mulighed for varierende nationale fortolkninger, herunder en vid skønsmargin til at lade hensynet til ytringsfriheden veje tungt. Selvom udvalget fremhævede, at bestemmelsen ikke bør omfatte forhold af en ringe grovhed,[33] videnskabeligt fremsatte teorier eller udtalelser, som fremkommer som led i en saglig debat,[34] må det antages, at bestemmelsen udmærket kunne have vægtet hensynet til ytringsfriheden tungere inden for rammerne af ICERD art. 4. Det er da også iøjnefaldende, at både Rigsadvokaten og præsidenten for Østre Landsret udtalte ytringsfrihedsmæssige betænkeligheder i forhold til det senere lovforslag.[35] Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 3.2. Folketingets behandling af lovforslaget Ved Folketingets behandling af 266 b var de fleste partier tøvende over for bestemmelsen og tilsluttede sig den primært på grund af ICERD. Under førstebehandlingen påpegede justitsminister Thestrup, at»anklagemyndigheden bør være forsigtig med at rejse sager«.[36] Socialdemokraten K. Axel Nielsen fremhævede, at der i de nordiske lande ikke var»særlig begejstring«for konventionen, men at de»er enige om at gøre det muligt at ratificere konventionerne, når de nu er vedtaget i FN«.[37] Både K, S og V udtrykte skepsis over for, hvorvidt straf var det rigtige middel til at bekæmpe racediskrimination, og at der var et»væsentligt hensyn [at tage] til ytringsfriheden«.[38] Den hårdeste kritik kom fra SF's Poul Dam, der fandt, at lovforslaget»rammer usympatiske anskuelser«og dermed»sætter et skel mellem acceptable meninger og uacceptable meninger«.[39] For Dam var det»ikke statens eller domstolenes opgave at beskytte mig eller andre... ved at forbyde nogle meningsytringer som jeg fordømmer«.»usympatiske«og»forbryderiske«meninger skulle»bekæmpes på frihedens vilkår«. Derfor burde Danmark»[ikke] ratificere en hvilken som helst kompromiskonvention fra FN, hvis vi alvorligt må frygte, at følgerne gør det danske samfund ringere«.[40] Det eneste parti, der uden reservationer støttede lovforslaget, var kommunisterne, som fandt det»utilgiveligt naivt... at undervurdere diskriminationens betydning«.[41] DKP's ordfører, Hanne Reintoft, mente ikke, at»racediskrimination under nogen form kan være tilladt«, og diskrimination kunne kun fjernes med en»bevidst politisk indsats«. Betænkelighederne førte til, at Retsudvalget afgav en betænkning, der ændrede det oprindelige forslags ordlyd om at kriminalisere»nedsættende omtale«til formuleringen»nedværdiges«.[42] Uanset de tværpolitiske principielle betænkeligheder ved udvidelsen af 266 b indeholder bemærkningerne til lovforslaget ikke nogen nærmere diskussion af forholdet til ytringsfriheden, herunder den såkaldte»due regard«-klausul.[43] Lovforslaget med Retsudvalgets ændring blev vedtaget enstemmigt med 157 stemmer. 4. Rammeafgørelsen Trods den oprindelige vestlige skepsis over for internationale begrænsninger i ytringsfriheden har særligt de europæiske landes holdning til hate speech-lovgivning forrykket sig markant. Senest har EU's medlemsstater vedtaget en rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad, der indeholder en pligt til at kriminalisere visse ytringer. Allerede i 1996 vedtog Rådet en fælles aktion om bekæmpelse af racisme og fremmedhad,[44] og i november 2001 afgav Kommissionen et forslag til»rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad«.[45] Debatten kredsede primært om balancen mellem rammeafgørelsens formål om en styrkelse af de strafferetlige foranstaltninger og respekten for de grundlæggende rettigheder som forsamlings-, presse- og ytringsfrihed,[46] og på grund af dybe 219 uenigheder[47] blev rammeafgørelsen først vedtaget i november 2008.[48] I relation til ytringsfriheden er særlig art. 1 af betydning. Her forpligtes medlemsstaterne bl.a. til at kriminalisere forsætlig adfærd bestående af»offentlig tilskyndelse til vold eller had rettet mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse«. Rammeafgørelsen tillader medlemsstaterne en vis skønsmargin, jf. præamblen, hvori fastslås, at: Denne rammeafgørelse er begrænset til bekæmpelse af visse særlig grove former for racisme og fremmedhad... Da medlemsstaternes kulturelle og retlige traditioner i et vist omfang er forskellige, især på dette område, er en fuldstændig harmonisering af straffelovgivningerne ikke mulig på nuværende tidspunkt. Allerede ved den fælles aktion i 1996 afgav Danmark en erklæring om, at man kun ville kriminalisere racistisk og fremmedfjendsk adfærd, der var truende, fornærmende eller nedværdigende.[49] Denne linje fastholdt Danmark under forhandlingerne om rammeafgørelsen, hvilket medførte et markant aftryk på den endelige udformning i form af indsættelsen af art. 1 (2).[50] I medfør heraf kan medlemsstaterne»vælge kun at straffe adfærd, der enten udøves på en måde, der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden, eller som er truende, nedværdigende eller forhånende«. Et afgørende spørgsmål i den henseende er, hvor grænsen for lovlige ytringer skal trækkes, og da rammeafgørelsen ikke udtrykker sig præcist og savner klare definitioner,[51] vil fortolkningsspørgsmålet i sidste ende være op til EU-domstolen (EUD). Justitsministeriet har ikke fundet, at rammeafgørelsen medfører et behov for at ændre 266 b, da»... de i rammeafgørelsen opregnede handlinger sammenholdt med muligheden for at undtage handlinger, der ikke er truende, nedværdigende eller forhånende, jf. det foreliggende udkast til rammeafgørelse, må anses for omfattet af straffelovens 266 b«.[52] Om Justitsministeriets fortolkning er korrekt, afhænger dog af, hvorledes rammeafgørelsen vil blive fortolket af EUD. I tilfælde af at EUD fortolker rammeafgørelsens pligt til at kriminalisere som mere omfattende, end hvad der følger af 266 b, vil denne bestemmelse, grundet EU-rettens forrang, skulle udvides ved fortolkning eller lovændring. Da EUD så vidt ses endnu ikke har afsagt nogen dom vedrørende rammeafgørelsen, er det ikke muligt at redegøre nærmere for den konkrete fortolkning heraf. Dog vil EUD i fremtidige sager skulle tage behørigt hensyn til EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder, hvis art. 11 beskytter ytringsfriheden. I henhold til charterets art. 52, stk. 3, skal art. 11 have samme betydning og omfang som (art. 10) i EMRK. Det må således formodes, at EUD i vidt omfang vil læne sig op ad praksis fra EMD i relation til EMRK art. 10 ved fortolkningen af rammeafgørelsen. Det er afgørende at fastslå, at EMRK til forskel fra ICCPR, ICERD og rammeafgørelsen som udgangspunkt ikke indeholder nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at kriminalisere ytringer.[53] Den nedenfor skitserede domspraksis er derfor alene et udtrykt for den nedre' grænse for ytringsfriheden. Det vil sige, at EMD's praksis udstikker rammerne for, hvornår en ytring er beskyttet af EMRK og derfor ikke må gøres til genstand for indgreb, hvorimod den ikke udstikker nogen øvre' grænse, hvor ytringsfriheden skal begrænses. EMD's praksis vil dog formentlig også kunne bruges til at antyde den øvre grænse' i form af de ytringer, der efter rammeafgørelsen skal kriminaliseres og således ikke er beskyttet af ytringsfriheden. 5. EMRK 5.1. Generelt om art. 10 EMRK art. 10 (1) beskytter ytringsfriheden. I stk. 2 gives dog mulighed for indgreb heri, såfremt det har den fornødne lovhjemmel, forfølger et legitimt formål og er nødvendigt i et demokratisk samfund, hvilket bl.a. indebærer et proportionalitetskrav. EMD har fastslået, at art. 10 ikke kun omfatter ukontroversielle ytringer,»but also those that offend, shock or disturb«.[54] Umiddelbart giver denne formulering anledning til at tro, at også ytringer, der krænker grupper, er omfattet af art. 10. EMD har dog fastslået, at:»there can be no doubt that concrete expressions constituting hate speech, which may be insulting to particular individuals or groups, are not protected by Article 10 of the Convention«.[55] 220 EMD har aldrig defineret begrebet hate speech. Det tætteste, man kommer herpå, er givetvis følgende passus: Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 »Tolerance and respect for the equal dignity of all human beings constitute the foundations of a democratic, pluralistic society. That being so, as a matter of principle it may be considered necessary in certain democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread, incite, promote or justify hatred based on intolerance (including religious intolerance), provided that any»formalities«,»conditions«,»restrictions«or»penalties«imposed are proportionate to the legitimate aim pursued«.[56] EMD's praksis viser, at der er en række momenter, der tillægges vægt, når EMD vurderer et konkret indgreb i ytringsfriheden i forhold til krænkende udtalelser.[57] Et af de relevante momenter er, hvorvidt de er fremsat forsætligt for at krænke, eller om de informerer offentligheden om et emne af generel interesse.[58] I den tidligere nævnte Jersild-sag fandt EMD, at Grønjakkernes udtalelser faldt uden for art. 10, idet disse var»more than insulting to members of the targeted groups«. Videre fremhæves dog:»[it is] undisputed that the purpose of [Jersild] in compiling the broadcast in question was not racist«.[59] Det medie og den form, udtalelser fremsættes i, spiller også en rolle. Der er videre rammer for kunstnerisk frihed, såsom digte, end for rene politiske udtalelser fremsat i massemedier og særligt på tv.[60] Som udgangspunkt nyder politikere og presse en højere grad af ytringsfrihed end almindelige borgere,[61] men samtidig har EMD understreget vigtigheden af, at politikere ikke kommer med udtalelser, der fostrer intolerance.[62] I forhold til religion har EMD fastslået, at medlemsstaterne har en vid skønsmargin i forhold til indgreb over for ytringer, som er»gratuitously offensive/insulting to others«.[63] EMD's praksis skæmmes dog af, at ovenstående momenter ofte anvendes inkonsistent, (afhængig af hvilke grupper der fremsætter krænkende ytringer, jf. nærmere nedenfor), og at saglighedskriteriet i vidt omfang afhænger af en subjektiv vurdering. Med visse undtagelser er der således ikke en klar linje i EMD's praksis, hvorfor det er vanskeligt at opstille nogle sikre rammer for, hvilke ytringer der er beskyttede af art Artikel 17 I grovere tilfælde af hate speech finder ovenstående momenter end ikke anvendelse, idet EMD benytter EMRK art. 17, der fastslår, at»ingen bestemmelse i denne konvention må fortolkes som medførende ret for nogen stat, gruppe eller person til at indlade sig på nogen virksomhed eller udføre nogen handling, der sigter til at tilintetgøre nogen af de heri nævnte rettigheder og friheder«. I tilfælde, hvor en ytring er omfattet af art. 17, er den ikke beskyttet af art. 10, hvorfor EMD ikke vil gå ind i en prøvelse af, hvorvidt det relevante indgreb kunne retfærdiggøres efter art. 10 (2). Art. 17 finder særlig anvendelse i sager, hvor klager har advokeret for eller forherliget totalitære doktriner[64] (i særdeleshed nazisme) og/eller Holocaustbenægtelse.[65] Ifølge EMD er der således visse»clearly established historical facts - such as the Holocaust - whose negation or revision would be removed from the protection of Article 10 by Article 17«.[66] I en tysk sag blev en lærer idømt 3 måneders fængsel for at have skrevet et privat brev til en historiker, hvori han påstod, at hverken Hitler eller nazistpartiet var vidende om Holocaust. Selvom brevet var privat og ikke indeholdt egentlig Holocaustbenægtelse, fandt EMD indholdet omfattet af art. 17.[67] EMD's håndfaste afvisning af beskyttelse af benægtelse af klare historiske fakta er svær at forene med den samtidige insisteren på, at»it is an integral part of freedom of expression to seek historical truth«og»it is not its role to arbitrate the underlying historical issues«.[68] Også klare racistiske udtalelser falder uden for art. 10, jf. art. 17, hvilket blev fastslået i en sag, hvor medlemmer af et fremmedfjendsk parti bl.a. havde opfordret til at udvise alle ikke-hvide immigranter.[69] I Norwood-afgørelsen fandt en meget vidtgående anvendelse af art. 17 sted. En brite blev dømt for, umiddelbart efter terrorangrebene 9/11, at have hængt en plakat i sit vindue, der viste tvillingetårnene i flammer og ordene»islam out of Britain - Protect the British people«. EMD fandt, at plakaten udgjorde et angreb mod en religiøs gruppe ved at kæde gruppen som helhed sammen med alvorlige terrorhandlinger, hvilket var uforeneligt med EMRK's underliggende værdier.[70] Det er dog ikke indlysende, at en plakat, der angriber en 221 religion som følge af en terrorhandling begået i denne religions navn, kan sidestilles med et angreb på alle dens tilhængere. Et andet eksempel på en vidtgående anvendelse af art. 17 findes i W.P. mod Polen, hvor de polske myndigheder nægtede at registrere en forening, hvis vedtægter bl.a. hævdede, at polske borgere blev undertrykt af en jødisk minoritet, og at der ikke var lighed mellem polakker og jøder. Ifølge EMD kunne disse formuleringer, uanset at foreningen endnu ikke havde påbegyndt sine aktiviteter, tages til indtægt for et ønske om at genoplive anti-semitisme, hvorfor de var omfattet af art. 17.[71] EMD's fortolkning og konklusion indebærer en motivanalyse båret af hensynet til»tolerance, social peace and non-discrimination«, hvilket må anses for stærkt betænkeligt. Når EMD i sådanne sager søger at hævde vage, uklare og udefinerede værdier som tolerance' og social fred' på bekostning af de materielle rettigheder i EMRK uden at kræve, at medlemsstaterne sandsynliggør, at ytringerne medfører en konkret risiko for, at den påståede fare indtræder, opgiver EMD sin neutralitet og kommer til at optræde som smagsdommer, der afgør, hvilke udsagn der er acceptable eller uacceptable ud fra et saglighedskriterium, der i høj grad er subjektivt. I nyere sammenlignelige sager har EMD ofte afvist at anvende art. 17 og i stedet foretaget en prøvelse under art. 10 (2). I praksis har dette dog sjældent en reel betydning, da EMD tillader staterne en endog meget vid skønsmargin i hate speech-sager. I Féret-sagen blev en belgisk politiker idømt samfundstjeneste og frakendt retten til at opstille til politisk embede i 10 år efter bl.a. at have opfordret til udvisning af fremmede og forskelsbehandling af belgiere og ikke-europæere.[72] EMD afviste at anvende art. 17, men fandt, at straffen var berettiget under art. 10 (2). EMD fandt udtalelserne racistiske' og fastslog udtrykkeligt, at hensynet til at undgå krænkelse af grupper var tilstrækkeligt til at forbyde hadefulde ytringer uafhængigt af opfordringer til vold eller ulovligheder.[73] I en dissens fremhævede mindretallet imidlertid, at udtalelserne var led i en ophedet politisk debat og faldt under en valgperiode og ikke opfordrede til vold eller konkrete diskriminerede tiltag, og at konkrete farer burde være afgørende for kriminalisering af hate speech i en politisk kontekst i et demokratisk samfund. Mindretallet fandt endda, at ikke engang henvisning til den potentielle skadevirkning af krænkende udtalelser var tilstrækkeligt tungt et hensyn til at retfærdiggøre indgreb i ytringsfriheden. I en nylig afgørelse vedrørende en fransk politiker, der fremkom med nedsættende og generaliserende udtalelser om muslimer, kom EMD frem til et lignende resultat som flertallet i Féret.[74] I en anden fransk dom fandt EMD det ikke uforeneligt med art. 10, at en borgmester blev idømt bødestraf for diskrimination ved at have opfordret til boykot af Israel.[75] Disse domme og afgørelser viser, at hensynet til tolerance' og ikke-diskrimination' i hate speech-sager ofte vægtes højere end det normalt tungtvejende hensyn til politikeres mulighed for at deltage i den offentlige debat. Det er dog i vidt omfang en subjektiv vurdering, hvorvidt en ytring udgør et indlæg i en politisk debat eller er unødigt krænkende, hvorfor denne sondring ikke er brugbar som objektivt retligt kriterium Højreekstremisme vs. venstreekstremisme og sharia Den manglende røde tråd i EMD's praksis demonstreres yderligere af en række umiddelbart sammenlignelige sager, hvor EMD tillægger Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 hensynet til ytringsfriheden langt større vægt. Som nævnt har EMD flere gange slået fast, at fortale for totalitære doktriner, særligt nazisme, samt generaliserende og nedsættende ytringer om (visse) grupper er uforenelige med EMRK. I Vajnai-sagen fandt EMD dog, at det var en krænkelse af art. 10, da en ungarsk kommunistisk politiker blev idømt en bøde for at bære en T-shirt med en kommunistisk stjerne efter en lov, der forbød totalitære symboler.[76] EMD lagde bl.a. vægt på, at der var gået mange år siden det kommunistiske regime, at Ungarn var et stabilt demokrati, at der ingen aktuel fare var for genindførelse af kommunistisk diktatur, og at T-shirten ikke havde givet anledning til fare for den offentlige orden. Også i to domme vedrørende Tyrkiets opløsning af hhv. et socialistisk og et kommunistisk parti har EMD statueret krænkelse og lagt vægt på, at sådanne indgreb i ytrings- og foreningsfriheden kræver tungtvejende og konkrete grunde.[77] Vajnai-dommen viser en mere betryggende anvendelse af art. 10, hvor EMD lægger vægt på, at den konkrete nødvendighed af et givent indgreb skal bevises, men det er bemærkelsesværdigt, at EMD ikke lægger vægt på sådanne betragtninger i sager om nazisme, racisme og Holocaustbenægtelse, der ligesom kommunisme drejer sig om forherligelse og forsvar for en totalitær ideologi, hvis værdier er uforenelige med EMRK. 222 I en række tyrkiske sager er EMD gået endnu længere i prøvelsen af ytringer, der umiddelbart krænker grupper af mennesker og forherliger totalitære systemer. I Gündüz-dommen blev en religiøs leder dømt for i et tv-program bl.a. at have udtalt, at børn født i sekulære ægteskaber var»bastarder«, og for at tale for indførelsen af sharia som styreform. EMD fandt ikke indgrebet foreneligt med art. 10, da»[t]he mere fact of defending sharia, without calling for violence to establish it, cannot be regarded as»hate speech«.[78] I Erbakan-sagen blev en politiker dømt for at holde en tale, hvori han bl.a. omtalte sine politiske modstandere som»uretfærdige«,»elskere af vantro«, der»lå under for Vesten«, som»udnyttede«,»udryddede«og»undertrykte«befolkningen. EMD fandt straffen uforenelig med art. 10. EMD lagde vægt på, at der var usikkerhed omkring det præcise indhold af talen, og at der var forløbet lang tid, fra den var holdt, til klageren blev tiltalt, men også at det ikke var blevet godtgjort, at de pågældende ytringer havde forårsaget, eller forventeligt kunne have udgjort, en aktuel risiko eller en overhængende fare.[79] I Refah Partisi-dommen fandt EMD det foreneligt med EM- RK, at en politiker fik forbud mod at udøve politisk aktivitet, ligesom hans parti blev opløst grundet bl.a. partiets ønske om at indføre sharia. EMD foretog dog en særdeles intensiv prøvelse og lagde vægt på den konkrete fare, som partiet frembød for den demokratiske orden, herunder at partiet stod til at få politisk flertal i parlamentet, at det ville indføre en retsorden, der diskriminerede på baggrund af religion, og at flere medlemmer af partiet advokerede for at indføre og fastholde sharia ved brug af vold. Disse forhold gjorde»the danger to democracy more tangible and immediate«, hvorfor indgrebet var berettiget og proportionalt.[80] Ligesom Vajnai- er Gündüz-, Erbakan- og til dels ogå Refah Partisi-dommene udtryk for en mere overbevisende anvendelse af art. 10, som får reelt indhold som effektivt værn for selv kontroversielle udtalelser, fordi EMD vægter de konkrete skadevirkninger af ytringer snarere end indholdet deraf. Men disse domme er meget svære at forene med både tidligere og senere sammenlignelige afgørelser, hvor EMD ofte har tilladt en vid skønsmargin for, eller helt undtaget beskyttelsen af, netop forsvar for totalitære ideer og udtalelser, der er krænkende over for bestemte grupper, uanset om udtalelserne konkret gav anledning til risiko for vold eller ulovligheder. Havde EMD foretaget samme intensive prøvelse med inddragelse af de samme momenter i Norwoodog W.P.-afgørelserne, er det således svært at se, hvordan disse indgreb kunne forsvares som nødvendige og proportionale, endsige hvordan art. 17 skulle være anvendelig. Det synes således, som om kerneområdet for europæisk hate speech-lovgivning er såkaldt ekstreme højrefløjsgrupper af nazister, racister og xenofober', der er stærkt kritiske over for indvandring og udtaler sig generaliserende og nedsættende om etniske og religiøse mindretalsgrupper (som jøder og muslimer), hvilket da også er fokus i en lang række rapporter fra både EU og Europarådsorganer.[81] Det samme synes at gøre sig gældende for 266 b, hvis praksis også i det altovervejende synes at dække højreekstremisme'. Så vidt ses er der ingen eksempler på domme, hvor et medlem af en minoritet har fremsat nedværdigende udtalelser om den etnisk danske majoritet. EMD's praksis viser, at udtalelser hjemmehørende på den ekstreme højrefløj' nyder ringe eller ingen beskyttelse under EMRK, hvilket muligvis kan tilskrives, at sådanne holdninger associeres med den nazistiske arv, EMRK i høj grad er tænkt som et værn imod. Derimod synes der at være en større grad af beskyttelse af ytringer, der forherliger andre totalitære ideologier eller samfundssystemer som kommunisme og sharia. Uanset den tilsyneladende snævrere skønsmargin for sidstnævnte må det dog samlet set konkluderes, at EMD's beskyttelse af hate speech er uigennemsigtig og stærkt begrænset, og det er svært at forene EMD's praksis på dette område med standardformuleringen om, at EMRK også beskytter ytringer»that shock, offend and disturb«. Den manglende klarhed i EMD's praksis er også betænkelig i forhold til EMD's egen fortolkning af EMRK's legalitetskrav, som indebærer, at indgreb i bl.a. ytringsfriheden ikke blot skal have formel lovhjemmel, men at hjemmelsgrundlaget tillige skal respektere»the rule of law«og være tilgængeligt og forudsigeligt således, at borgerne med en rimelig grad af sikkerhed kan forudsige, hvilke ytringer der er strafbare.[82] Bør hensynet til ytringsfriheden styrkes? Det er indiskutabelt, at den nuværende udformning af 266 b er langt mere omfattende og vidtgående end den tidligere gældende. Den nuværende bestemmelse har da også ført til langt flere domfældelser, herunder af politikere, der har udtalt sig i offentlige debatter om emner af væsentlig offentlig interesse. Spørgsmålet er, om den nuværende bestemmelse og de indskrænkninger af ytringsfriheden, som den medfører, er forsvarlige i et liberalt demokrati, hvor ytringsfriheden udgør den nødvendige forudsætning for politisk pluralisme og borgernes autonomi. I den forbindelse er det nyttigt at komme den historiske baggrund for 266 b i hu. Ved indførelsen af 266 b i 1939 forelå en konkret anledning til denne bestemmelse i form af nabolandet Tysklands racelove, officielle anti-semitiske propaganda og racistiske vold - kulminerende med Krystalnatten. Det er derimod sværere at se det konkrete behov for at indføre yderligere en væsentlig indskrænkning af ytringsfriheden i 1971, hvor den nazistiske trussel for længst var forsvundet, og hvor Danmark ikke stod over for noget reelt problem med racediskrimination. Lovændringen i 1971 skyldtes alene den forestående ratificering af ICERD, men som påvist ovenfor, var der udbredt skepsis over for udvidelsen. Datidens skepsis er forståelig, da forhandlingerne under tilblivelsen af ICERD og ICCPR afslører, at internationaliseringen af hate speech-lovgivning i den internationale menneskeret kan føres tilbage til en række udemokratiske stater, der ofte krænkede ytringsfriheden systematisk. Med ICERD art. 4 og ICCPR art. 20 fik disse stater en menneskeretlig legitimering for begrænsninger af ytringsfriheden, og den forhenværende Føderale Socialistiske Republik Jugoslavien er et godt eksempel på et land, hvor hate speech-lovgivning blev brugt til at fængsle politiske modstandere, der ytrede kritik mod regimet.[83] Med vedtagelsen af EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad er kriminaliseringen af hate speech blevet en EU-retlig forpligtelse, der endvidere medfører, at rammerne for 266 b med stor sandsynlighed vil blive fastlagt af EUD. Når henses til, at rammeafgø- Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 5

6 relsens operative bestemmelser indeholder en række vage begreber, der savner klare definitioner, indebærer dette en risiko for, at 266 b vil skulle indskrænke ytringsfriheden yderligere end tiltænkt i Denne risiko konkretiseres af, at EUD i sin fortolkning af rammeafgørelsen må antages at lægge sig op ad EMD's fortolkning af art. 10 i EMRK. Som påvist er EMD's praksis usammenhængende, ligesom EMD tillader en særdeles vid skønsmargin i forhold til indgreb i hate speech. Grovere former for hate speech omfattes end ikke af art. 10. Det forhold, at rammeafgørelsen kan begrænses til trusler og forhånende og nedværdigende udtalelser, udgør således ikke en betryggende garanti for, at 266 b kan holdes inden for de gældende rammer. Over for disse argumenter kan det indvendes, at Danmark siden 1971 er blevet langt mere mangfoldigt i takt med stigende indvandring, og at der derfor er et større behov for at imødegå diskrimination og fremmedhad med henblik på at sikre den sociale fred.[84] Endvidere kan det indvendes, at Danmark med ratificering af ICCPR, ICERD og vedtagelsen af rammeafgørelsen har accepteret, at rammerne for ytringsfriheden i et vist omfang indskrænkes af internationale konventioner og disses organer. Der synes dog ikke at være noget empirisk grundlag for at antage, at den danske befolkning er intolerant, ligesom antallet af såkaldte hate crimes er relativt lavt og oftest omfatter mindre alvorlig kriminalitet.[85] En bestemmelse, der kriminaliserer holdninger, uanset om de medfører en konkret fare, er betænkelig i et demokrati, hvor borgernes accept af flertalsbeslutninger bør være betinget af retten til at kritisere selvsamme beslutninger, også i vendinger, der krænker, og som den almindelige borger måtte finde usaglige. Hertil skal lægges, at ordlyden af 266 b er vag og upræcis, samt at det modstående hensyn til ytringsfriheden er undergivet en usammenhængende fortolkning, der peger i flere forskellige retninger af internationale organer og domstole. Uanset den relative tilbageholdenhed i anvendelsen af 266 b medfører disse forhold en risiko for, at den offentlige debat amputeres, både i form af konkrete straffesager og på grund af den»chilling-effect«, en kriminalisering af ytringer medfører. Med den nuværende udformning af 266 b består der således ikke den fornødne sikkerhed for ytringsfriheden som garant for en fri offentlig debat. Uanset at Danmark har tiltrådt en række internationale konventioner og stemt for vedtagelsen af rammeafgørelsen, er der stærke argumenter for at styrke ytringsfriheden Kan ytringsfriheden styrkes? Spørgsmålet er dog, om Danmarks folke- og EU-retlige forpligtelser tillader en væsentligt styrkelse af ytringsfriheden, når det gælder hate speech. I forhold til FN-konventionerne er art. 4 (a) i ICERD langt mere vidtrækkende end det tilsvarende forbud i ICCPR art. 20. I modsætning til ICCPR art. 20 forudsætter en overtrædelse af ICERD art. 4 (a) ikke, at der foreligger advocacy of hatred', hvilket kan tolkes som et forsætskrav.[86] Derudover kræver ICERD art. 4 (a) end ikke, at der foreligger tilskyndelse, idet bestemmelsen forpligter stater til at kriminalisere den blotte udbredelse af visse idéer. Den såkaldte»due regard«-bestemmelse medfører dog en væsentligt videre skønsmargin, end det fremgår af betænkningen og lovforslaget fra Denne klausul lader det i høj grad være op til de enkelte stater at finde balancen mellem ytringsfrihed og kriminalisering, og det må derfor antages, at ICERD ikke forhindrer en eventuel ændring af 266 b, således at hensynet til ytringsfriheden tillægges større vægt.[87] Der er næppe tvivl om, at CERD-komitéen vil nå frem til, at en væsentlig ændring af 266 b til fordel for ytringsfriheden er uforeneligt med ICERD art. 4, jf. ovenfor, men komiteens konklusioner og anbefalinger er ikke juridisk bindende, og Danmark har siddet adskillige af komiteens konklusioner og anbefalinger overhørig. Givet ICERD's fokus på national implementering, den vide skønsmargin og manglen af et organ, der kan træffe bindende afgørelser vedrørende ICERD, er risikoen for at ifalde et folkeretligt ansvar som følge af en væsentlig ændring af 266 b derfor overskuelig. Når det derimod kommer til gennemførelse af rammeafgørelsen, udgør denne en EU-retlig forpligtelse, hvorfor den har en langt stærkere gennemslagskraft i dansk ret end ICERD og ICCPR. Danmark vil således ikke kunne lovgive i strid med de forpligtelser, der følger af rammeafgørelsen. Som nævnt tillader rammeafgørelsen dog, at kriminalisering begrænses til ytringer»der sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden«, eller»som er truende, nedværdigende eller forhånende«. Frem for at begrænse kriminaliseringen til sidstnævnte kategori ville Danmark således kunne begrænse kriminaliseringen til ytringer, der»sandsynligvis vil forstyrre den offentlige orden«. En sådan kriminalisering vil primært sigte mod farer, som ytringer i en konkret situation kunne give anledning til, snarere end selve indholdet deraf, hvilket i vidt omfang vil frede den offentlige debat, som den foregår i medierne, på internettet og i litteraturen. Endvidere ville man i medfør af rammeafgørelsen kunne indføre et eksplicit forsætskrav og givetvis også skærpe kravet til grovheden af de ytringer, der i forbindelse med en fare for den offentlige orden vil være strafbare. En sådan ny version af 266 b kunne lyde som følger: Den, som offentligt og med forsæt ophidser til had mod en gruppe af personer på baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering på en måde, der medfører begrundet frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år. Med en sådan bestemmelse ville antallet af sager om overtrædelse af 266 b givetvis falde væsentligt, retstilstanden ville blive mere forudsigelig og ytringsfriheden og den offentlige debat blive styrket, samtidig med at Danmark overholder sine folke- og EU-retlige forpligtelser. 1. Bemærkningerne i Rigsdagstidende , tillæg A, sp Henning Koch,»On Character and Caricature. Freedom of speech or freedom to scorn?«djøf Publishing, 2010, i»europe: The New Legal Realism: Essays in Honour of Hjalte Rasmussen«, side Bestemmelsen er efterfølgende ændret i 1987, hvor 'seksuel orientering' blev indsat, og i 1995, hvor stk. 2 blev tilføjet. 4. Opgørelsen er tilgængelig på (senest besøgt 16. maj 2011). 5. Eksempelvis Mogens Glistrup i U H, Jesper Langballe i dom af 3. december 2010 ved Retten i Randers og Lars Hedegaard i dom af 3. maj 2011 ved Østre Landsret. 6. UN Document E/600, s E/CN.4/AC.1/SR.28, s E/CN.4/SR.377, s Ibid. s A/C.3/SR.1079, para E/CN.4/SR.174, para A/C.3/SR.1084, para S. Farrior, Moulding the Matrix:»The Historical and Theoretical Foundations of International Law Concerning Hate Speech«, Berkely Journal of International Law, Vol. 14, No. 1, 1996, s M.J. Bossuyt, Guide to the»travaux Préparatoires to the ICCPR«, Martinus Nijhoff Publishers 1987, annex V. 15. Malcolm Ross v. Canada, Communication No. 736/1997, CCPR/C/70/D/736/1997, Robert Faurisson v. France, Communication No. 550/1993, CCPR/C/58/D/550/1993 og J.R.T. and the W.G. Party v. Canada, Communication No. 104/1981, CCPR/C/OP/2 at Natan Lerner, The U.N.Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, Sijthoff & Noordhoff 1980, 2. udgave, s. 7ff. 17. Ibid. s. 44. Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 6

7 18. Mirjam Streng,»The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination & Freedom of Expression«, s. 9, tilgængelig her: 19. Ibid. 20. N. Lerner, op.cit. note 16, s M. Streng, op.cit. note N. Lerner, op.cit. note 16, s Ibid. s En del varierende fortolkninger kan aflæses i staternes forbehold, der kan læses på 25. U H. 26. A/45/18, para Jersild v. Danmark, 15890/89, præmis Concluding observations of the CERD, Denmark, CERD/C/DEN/CO/17, 19. oktober 2006, para Kashif Ahmad v. Denmark, Communication No. 16/1999, CERD/C/56/D/16/1999, og Mohammed Hassan Gelle v. Denmark, Communication No. 34/2004, CERD/C/68/D/34/ Betænkning 1969 nr. 553 om forbud mod racediskrimination. 31. Ibid, kapitel IV (27). 32. Ibid. (28). 33. Ibid. (27). 34. Ibid. (28). 35. Folketingstidende 1970/71, tillæg A, sp Folketingstidende 1970/71, sp Ibid. sp Ibid. sp Ibid. sp Ibid. sp Ibid. sp Folketingstidende 1970/71, tillæg B, sp ff. 43. Folketingstidende 1970/71, tillæg A, sp /443/RIA. 45. CNS 2001/ CNS/2001/0270 : 28/11/ Council's activities. 47. CNS/2001/0270: 19/07/ Reconsultation /913/RIA. 49. Bilag til 96/443/RIA, punkt Thomas Elholm i Advokaten' 3/2009, s Se mere i Ole Hasselbalch,»Ytringsfriheden,»racismen«,»fremmedhadet««, U 2007B Justitsministeriets samlenotat af 6/11-08 om bl.a. rammeafgørelsen, s I Aksu v. Tyrkiet, 4149/04, 41029/04, fandt EMD i en 4-3-afgørelse, at en skolebog og en ordbog indeholdende generaliserende og nedsættende beskrivelser af romaer ikke var i strid med art. 14, jf. art. 8. Sagen blev behandlet af Storkammeret den 19. april 2011, men i skrivende stund er der ikke faldet dom. Det er dog væsentligt at bemærke, at der i Aksu var tale om bøger, der henholdsvis var udgivet og finansieret af kulturministeriet. 54. Handyside v. UK, 5493/72, præmis Jersild v. Denmark, op.cit. note 27, præmis Gündüz v. Turkey, 35071/97, præmis Se mere i Manual on Hate Speech', Anne Weber, Council of Europe Publishing, s. 19ff. 58. FactSheet om Hate Speech, november 2008, Council of Europe, s Jersild v. Denmark, op.cit. note 25, præmis Karatas v. Turkey, 23168/94, præmis Se nærmere herom i Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, s. 791ff., 3. udgave (2010), Jurist- og Økonomforbundet. 62. Erbakan v. Turkey, 59405/00, præmis Giniewski v. France, 64016/00, præmis B.H., M.W., H.P. and G.K. v. Austria, 12774/87; Nachtman v. Austria, 36773/97; Schimanek v. Austria, 32307/96; Kühnen v. Germany, 12194/ Lehideux and Isorni v. France, 24662/94, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII, para Ibid. præmis Witzsch v. Germany, 7485/ Case of Chauvy and others v. France, 64915/01, præmis Glimmerveen and Haagenbeek v. the Netherlands, 8348/78 and 8406/78, D.R. 18, side Norwood v. UK, 23131/ W.P. and others v. Poland, 42264/ Féret v. Belgium, 15615/ Ibid. para Le Pen v. France, 18788/ Willem v. France, 10883/ Vajnai v. Hungary, 33629/ United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, 19392/92, og the Socialist Party and others v. Turkey, 21237/ Gündüz v. Turkey, op.cit. note 56, præmis Erbakan v. Turkey, op.cit. note 62, præmis Refah Partisi and others v. Turkey, 41340/98, 41342/98, 41343/98 og 41344/98, præmis Se f.eks. The Annual Report on the Situation regarding Racism and Xenophobia in the Member States of the EU, 2006; og Parliamentary Assembly, Council of Europe, doc , Combating the resurrection of nazi ideology, 2005; Se også Ole Hasselbalch op.cit. note 51, s. 244ff. 82. Jon Fridrik Kjølbro s. 589ff., op.cit. note 61 med henvisning til Sunday Times v. United Kingdom, 6538/ Se nærmere Henning Koch, Ytringsfrihed, MEN: Respekt, tolerance og social fred' i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol - 50 års samspil med dansk ret og politik', af Mikael Rask Madsen og Jonas Christoffersen. 85. Se Peter Gundelach (red.), Små og store forandringer - Danskernes værdier siden 1981, 2011 og PETs opgørelse 86. Toby Mendel i Hate Speech Rules Under International Law', Februar 2010, s I det tilfælde, hvor lovgiver ændrer 266 b for at styrke ytringsfriheden, må det endvidere antages, at hverken ICERD eller ICCPR kan tilsidesætte en sådan klar og tilsigtet lovændring, da de ikke er inkorporerede og således ikke kan påberåbes ved danske domstole, jf. Højesterets afgørelser i U H og U H. Se også Ole Spiermann, Lovgivnings tilsidesættelse og det retlige grundlag herfor: grundlov - menneskerettighedskonvention - traktat i U 2006B.187. Copyright 2011 Thomson Reuters Professional A/S side 7

KAN OG BØR ÆNDRES MED HENBLIK PÅ AT STYRKE YTRINGSFRIHEDEN

KAN OG BØR ÆNDRES MED HENBLIK PÅ AT STYRKE YTRINGSFRIHEDEN Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 juli 2011 RACISMEPARAGRAFFEN KAN OG BØR ÆNDRES MED HENBLIK PÅ AT STYRKE YTRINGSFRIHEDEN I 1971 blev straffelovens 2b ( racismeparagraffen ) udvidet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(96)43 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 1: BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG INTOLERANCE VEDTAGET

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0027 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0027 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0027 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.1.2014 COM(2014) 27 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og

Kulturministeriet Nybrogade København K Danmark. Att. og Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Danmark Att. kum@kum.dk og stp@kum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 6 L G H

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af ytringsfriheden

Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af ytringsfriheden 2011/1 BSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. marts 2012 af Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mette Bock (LA) og Anders Samuelsen (LA) Forslag

Læs mere

EU regler kan medføre indskrænkninger i ytringsfriheden i Danmark

EU regler kan medføre indskrænkninger i ytringsfriheden i Danmark Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 33456044 1. marts 2010 EU regler kan medføre indskrænkninger i ytringsfriheden i Danmark Med Lissabontraktaten har EU indvarslet et nyt og afgørende skridt

Læs mere

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24664220 13. november 2009 LØMMELPAKKEN REJSER SPØRGSMÅL I FORHOLD OLD TIL DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION Justitsministeren har fremsat et lovforslag,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Kirkeudvalget 2015-16 KIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Lovafdelingen Dato: 12. april 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.: 2016-750-0375

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEKÆMPELSE AF

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM BEKÆMPELSE AF Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 9 1 32 5

Læs mere

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Danmark star@star.dk Att. Tina Holgaard Madsen (thm@star.dk) Anne Hedegaard (aih@star.dk ) W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt

Retsudvalget L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 170 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Spørgsmål nr. 8 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse)

Læs mere

S 4274 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S 4274 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 4274 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 15. maj 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-790-0393 Dok.: TTM40375 Hermed sendes endelig

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Onsdag den 5. december 2007, kl. 10.00-15.00, Ingeniørforeningens Mødecenter,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Kirkeudvalget KIU alm. del - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0018 Dok.: JOK40027 Besvarelse af spørgsmål nr. 14 af 16. december 2004 fra Folketingets

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 begrebskatalog 3 indhold Introduktion 6 Diskrimination (direkte og indirekte) Instruktion til diskrimination Chikane, Multipel diskrimination Racediskrimination Institutionel

Læs mere

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen:

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen: Afdeling: Koncern HR, Jura og Forhandling Journal nr.: 16/40737 Dato: 28. marts 2017 Juridisk vurdering af forslag fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige om krav til Region Syddanmarks sundhedspersonale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2000)21 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 5: BEKÆMPELSE AF INTOLERANCE OG DISKRIMINATION OVERFOR MUSLIMER VEDTAGET

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Den europæiske menneskerettigheds konvention. for praktikere. jon fridrik kjølbro. 4. udgave. jurist- og økonomforbundets forlag

Den europæiske menneskerettigheds konvention. for praktikere. jon fridrik kjølbro. 4. udgave. jurist- og økonomforbundets forlag jon fridrik kjølbro Den europæiske menneskerettigheds konvention for praktikere 4. udgave jurist- og økonomforbundets forlag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere Jon Fridrik Kjølbro

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager Europaudvalget EU-note - E 40 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 15. februar 2007 EU-konsulenttjenesten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2007 KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Det muslimske tørklæde et demokratisk dilemma

Det muslimske tørklæde et demokratisk dilemma Det muslimske tørklæde et demokratisk dilemma Er det muslimske tørklæde udelukkende et symbol på kvindeundertrykkelse, som bør forbydes i liberale demokratier eller er forbud et udemokratisk indgreb i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark km@km.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 6 0 L O H O @

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 26. juli 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Undervisningsudvalget, Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL

Undervisningsudvalget, Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL Undervisningsudvalget, Folketinget Christiansborg 1240 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 L O H O @ H U M

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere