Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl."

Transkript

1 BEK nr 497 af 03/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/03736 Senere ændringer til forskriften BEK nr 438 af 01/05/2013 Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. I medfør af udlændingelovens 42 a, stk. 5, 3. pkt., 42 c, stk. 5, 42 d, stk. 3, 42 e, stk. 5, 42 f, stk. 8 og 9, 42 g og 42 i, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009, som ændret ved lov nr af 27. december 2009 og lov nr. 400 af 21. april 2010, fastsættes for så vidt angår denne bekendtgørelses 13 og 14 efter forhandling med undervisningsministeren og for så vidt angår denne bekendtgørelses kapitel 8 efter forhandling med beskæftigelsesministeren: Kapitel 1 Definitioner 1. Ved asylansøgere forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, der er omfattet af Udlændingeservices underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, uanset om de pågældende er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 5. Stk. 2. Ved asylansøgere i den indledende fase forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, der har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, men som ikke er registreret som asylansøgere, jf. udlændingelovens 48 e, stk. 1, og hvorom der ikke er truffet afgørelse om afvisning, overførsel eller tilbageførsel eller udvisning og i givet fald udsendelse, jf. udlændingelovens 48 a, stk. 1, 1. pkt. Stk. 3. Ved registrerede asylansøgere forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, der er registreret som asylansøgere, jf. udlændingelovens 48 e, stk. 1, og hvis asylansøgning er under behandling her i landet, hvis ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b har opsættende virkning, jf. udlændingelovens 33, stk. 4, eller hvis ansøgning om genoptagelse af en afgørelse efter udlændingelovens 7 eller 9 b har opsættende virkning, jf. udlændingelovens 33, stk. 7. Stk. 4. Ved afviste asylansøgere forstås i denne bekendtgørelse 1) udlændinge, jf. stk. 1, der er meddelt endeligt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller har frafaldet en sådan ansøgning, medmindre den pågældende har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, og denne ansøgning har opsættende virkning, jf. udlændingelovens 33, stk. 4, eller den pågældende har indgivet ansøgning om genoptagelse af en afgørelse efter udlændingelovens 7 eller 9 b, og denne ansøgning har opsættende virkning, jf. udlændingelovens 33, stk. 7, og 2) udlændinge, jf. stk. 1, hvorom der er truffet afgørelse om afvisning, overførsel eller tilbageførsel eller udvisning og i givet fald udsendelse, jf. udlændingelovens 48 a, stk. 1, 1. pkt. Stk. 5. Ved andre udlændinge forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, der ikke er omfattet af stk. 2-4, jf. endvidere udlændingelovens 42 a, stk. 2. Stk. 6. Ved asylansøgerbørn forstås i denne bekendtgørelse udlændinge, jf. stk. 1, i aldersgruppen 7-16 år. Stk. 7. Ved indkvarteringssteder forstås i denne bekendtgørelse de indkvarteringssteder for asylansøgere, der er nævnt i udlændingelovens 42 a, stk. 5. 1

2 Stk. 8. Ved modtagecentre forstås i denne bekendtgørelse indkvarteringssteder, der blandt andet anvendes til indkvartering af nyankomne udlændinge, som har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7. Stk. 9. Ved opholdscentre forstås i denne bekendtgørelse indkvarteringssteder, der ikke er modtagecentre. Stk. 10. Ved indkvarteringsoperatører forstås i denne bekendtgørelse private organisationer eller selskaber, statslige styrelser eller kommuner, der i samarbejde med Udlændingeservice tilvejebringer og driver indkvarteringssteder. Stk. 11. Ved medvirken til udrejsen forstås i denne bekendtgørelse, at en afvist asylansøger over for politiet har tilkendegivet at ville medvirke til frivillig udrejse af landet og reelt samarbejder med politiet herom. Kapitel 2 Undervisning af asylansøgerbørn 2. Asylansøgerbørn skal deltage i særskilt tilrettelagt undervisning efter dette kapitel, eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves efter den særskilt tilrettelagte undervisning. 3. På eller i tilknytning til indkvarteringsstederne skal indkvarteringsoperatørerne efter aftale med Udlændingeservice tilbyde særskilt tilrettelagt undervisning for asylansøgerbørn efter reglerne i dette kapitel. 4. Undervisningen har til formål i samarbejde med asylansøgerbørnenes forældre at 1) give asylansøgerbørnene kundskaber og færdigheder, der fremmer det enkelte asylansøgerbarns alsidige udvikling, 2) give asylansøgerbørnene kendskab til dansk kultur og historie, give dem forståelse for andre kulturer og bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen, 3) bibringe asylansøgerbørnene en forståelse for deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, ved at undervisningen er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, og 4) ruste asylansøgerbørnene til deres fremtidige liv, hvad enten asylansøgerbørnene meddeles opholdstilladelse eller afslag herpå. 5. Undervisningen på modtagecentre skal give asylansøgerbørnene et indledende kendskab til det danske sprog og samfund. Asylansøgerbørn, som opholder sig mere end 6 uger på et modtagecenter, skal dog tilbydes tilsvarende undervisning som i Undervisningen på opholdscentre skal i indhold og omfang svare til den undervisning, der tilbydes tosprogede elever i den danske folkeskole, jf. dog stk. 3 og 7. Stk. 2. Undervisningen omfatter 1) undervisning i dansk, 2) undervisning i engelsk og 3) undervisning i folkeskolens øvrige fag. Stk. 3. Der skal udover den undervisning, der er nævnt i stk. 2, så vidt muligt tilbydes modersmålsundervisning og individuelt tilpassede undervisningstilbud. 7. Asylansøgerbørn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, kan gives specialundervisning i det omfang, der er mulighed herfor. Stk. 2. Særlige undervisningsordninger kan etableres for fysisk og psykisk handicappede asylansøgerbørn. 8. Undervisningssproget er dansk med undtagelse af timer i modersmål og andre fremmedsprog, jf. dog stk. 2. 2

3 Stk. 2. Undervisningssproget ved undervisning, der gennemføres ved asylansøgeres medvirken, jf. 23, stk. 2, kan, hvor dette ikke strider mod formålet med undervisningen, være et andet sprog end dansk. 9. Den ugentlige undervisningstid for asylansøgerbørn skal mindst svare til minimumstimetallet for det tilsvarende klassetrin i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 16. Stk. 2. Timetallet for undervisning på modtagecentre er dog 20 timer om ugen. 10. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i asylansøgerbørnenes særlige situation. Tilrettelæggelsen skal tage hensyn til det enkelte asylansøgerbarns alder og forudsætninger og give det enkelte asylansøgerbarn mulighed for at anvende og udbygge allerede tilegnede kundskaber og færdigheder. Stk. 2. 5, 6, 8 og 9 kan fraviges, hvis det enkelte asylansøgerbarns særlige situation taler herfor. Indberetning herom sker til Udlændingeservice. 11. En indkvarteringsoperatør kan i særlige tilfælde efter aftale med Udlændingeservice undlade at tilbyde særskilt tilrettelagt undervisning, hvis det ikke er muligt at tilbyde undervisning på et indkvarteringssted eller at transportere asylansøgerbørnene til et andet indkvarteringssted, hvor der tilbydes undervisning. Stk. 2. Undervisningen på et indkvarteringssted afbrydes kun, så længe det som følge af flytning af indkvarteringsstedet eller de indkvarterede eller som følge af andre særlige forhold ikke er muligt at fortsætte undervisningen. Indberetning herom sker til Udlændingeservice. Stk. 3. Undervisning i folkeskolens øvrige fag, jf. 6, stk. 2, nr. 3, kan i særlige tilfælde tilrettelægges under hensyn til de undervisningslokaler, indkvarteringsstederne råder over, jf. 12, stk. 1 og Undervisning af asylansøgerbørn kan iværksættes i samarbejde mellem indkvarteringsstederne. Stk. 2. Den indkvarteringsoperatør, der driver undervisningen på et givet indkvarteringssted, kan indgå aftaler om samarbejde med de kommunale skolemyndigheder om undervisningen, herunder om lån eller leje af faglokaler m.v. Stk. 3. Forældre til asylansøgerbørn inddrages løbende i undervisningsforløbet, herunder gennem afholdelse af forældremøder og -konsultationer. 13. Asylansøgerbørn kan deltage i folkeskolens undervisning eller i undervisning ved andre skoleformer. Stk. 2. Optagelse af asylansøgerbørn i henhold til stk. 1 sker efter godkendelse fra de kommunale skolemyndigheder henholdsvis vedkommende institution. Stk. 3. Fuld undervisning i folkeskolen eller tilsvarende undervisning ved andre skoleformer træder i stedet for undervisning efter dette kapitel. Modersmålsundervisning, jf. 6, stk. 3, kan dog fortsat tilbydes i det omfang, der er mulighed herfor, medmindre modersmålsundervisning modtages i folkeskolen eller ved andre skoleformer. 14. Indkvarteringsoperatøren kan fremsætte anmodning om optagelse i folkeskolen over for de kommunale skolemyndigheder, hvis 1) der i forhold til et privat indkvarteret asylansøgerbarn ikke er et indkvarteringssted, der tilbyder undervisning inden for en rimelig afstand, 2) et asylansøgerbarn er indkvarteret hos en herboende, der har forsørgerpligten, 3) et asylansøgerbarn er indkvarteret på et indkvarteringssted, hvor der ikke tilbydes særskilt tilrettelagt undervisning, jf. 11, stk. 1, eller 4) undervisning i folkeskolen i særlige tilfælde i øvrigt vil være til gavn for det enkelte asylansøgerbarn. Stk. 2. Ved beslutning efter stk. 1, nr. 4, tages hensyn til det enkelte asylansøgerbarns sproglige og faglige modenhed samt til varigheden af asylansøgerbarnets ophold her i landet. Er asylansøgerbarnet indkvarteret på et indkvarteringssted, tages der tillige hensyn til den forventede varighed af asylansøgerbarnets ophold på indkvarteringsstedet. 3

4 15. Hvis hensynet til den undervisning, der tilbydes på eller i tilknytning til et indkvarteringssted, gør det nødvendigt, kan et asylansøgerbarn, der udviser en forstyrrende adfærd eller øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, af læreren overføres til anden undervisning på eller i tilknytning til indkvarteringsstedet i enkelte timer eller resten af dagen. Stk. 2. Er der ikke mulighed for overførsel til anden undervisning på eller i tilknytning til indkvarteringsstedet, kan et asylansøgerbarn som nævnt i stk. 1 af læreren udelukkes fra undervisningen i enkelte timer eller resten af dagen. Stk. 3. For at afværge, at et asylansøgerbarn, der følger undervisningen på eller i tilknytning til et indkvarteringssted, øver vold mod sig selv, mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang. Legemlig afstraffelse eller nedværdigende behandling er ikke tilladt. Stk. 4. Indkvarteringsoperatøren træffer over for et asylansøgerbarn som nævnt i stk. 1 beslutning om de nødvendige foranstaltninger, herunder overførsel til anden undervisning på eller i tilknytning til indkvarteringsstedet eller udelukkelse fra undervisning. Stk. 5. I de tilfælde, hvor der er grund til at antage, at en uhensigtsmæssig opførsel af et asylansøgerbarn som nævnt i stk. 1 skyldes sociale og emotionelle vanskeligheder, skal indkvarteringsoperatøren tilbyde specialundervisning efter 7, stk. 1, i det omfang, der er mulighed herfor. Stk. 6. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 4 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse kan indbringes for ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, jf. udlændingelovens 46. Kapitel 3 Kontrakt for asylansøgere over 18 år 16. Indkvarteringsoperatøren udarbejder en kontrakt for asylansøgere over 18 år, der er indkvarteret på et indkvarteringssted, der drives af indkvarteringsoperatøren. For en asylansøger, der ikke er indkvarteret på et indkvarteringssted, udarbejdes kontrakten af den indkvarteringsoperatør, som asylansøgeren er tilknyttet. 17. Kontrakten indgås mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren. Kontrakten indgås skriftligt og underskrives af indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren. Stk. 2. Indkvarteringsoperatøren udleverer kopi af kontrakten til asylansøgeren umiddelbart efter kontraktens indgåelse. Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren anvender den standardkontrakt, som er optrykt som bilag 1 til denne bekendtgørelse. Standardkontrakten indeholder et generelt afsnit og 3 særskilte dele, som finder anvendelse således: 1) Standardkontraktens del 1 omfatter asylansøgere i den indledende fase. 2) Standardkontraktens del 2 omfatter registrerede asylansøgere. 3) Standardkontraktens del 3 omfatter afviste asylansøgere og andre udlændinge. 18. Kontrakten fastlægger omfang og indhold af 1) de nødvendige opgaver, som asylansøgeren skal medvirke til udførelsen af, jf. 21, 2) det asylansøgerkursus, som asylansøgeren skal deltage i, jf. 33, 3) den undervisning, som det er aftalt eller fastsat, at asylansøgeren skal deltage i, jf , 45 og 46, og 4) den aktivering, som det er aftalt eller fastsat, at asylansøgeren skal deltage i, jf , 45 og 46. Stk. 2. I kontrakten indføres oplysninger om den enkelte asylansøgers færdigheder og kompetencer. Stk. 3. Kontraktens omfang og indhold tilpasses den enkelte asylansøgers færdigheder og kompetencer samt den pågældendes personlige forhold, herunder helbredsmæssige forhold. Stk. 4. Kontraktens samlede omfang af undervisning, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, og aktivering, jf. stk. 1, nr. 4, udgør gennemsnitligt pr. uge, jf. dog kapitel 7, 4

5 1) mindst 10 timer og højst 37 timer for asylansøgere i den indledende fase, der deltager i asylansøgerkursus, jf. 33, 2) mindst 15 timer og højst 37 timer for asylansøgere i den indledende fase, der deltager i undervisning i dansk eller engelsk sprog og danske kultur- og samfundsforhold, jf. 34, 3) mindst 5 timer og højst 37 timer for andre end de asylansøgere i den indledende fase, der er nævnt i nr. 1 og 2, 4) mindst 15 timer og højst 37 timer for registrerede asylansøgere og 5) højst 37 timer for afviste asylansøgere og andre udlændinge. 19. Kontraktens omfang og indhold aftales mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren. Stk. 2. Kan der ikke mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren opnås enighed om kontraktens omfang og indhold, fastsættes omfanget og indholdet af indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens 42 c, stk. 2, 3. pkt., og 46 e, 1. pkt. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens 46 e, 3. pkt. Stk. 3. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelser efter 1. pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. udlændingelovens 46 e, 5. pkt. 20. Kontrakten indgås for en nærmere fastsat periode, dog ikke for længere end 6 måneder. Stk. 2. Kontrakten skal være indgået senest en uge efter asylansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 7. Stk. 3. For andre udlændinge indgås kontrakten hurtigst muligt efter indkvarteringsoperatørens nærmere bestemmelse. Stk. 4. Kontrakten revideres, når en asylansøger omfattes af gruppen af registrede asylansøgere eller gruppen af afviste asylansøgere. Stk. 5. Flytter en asylansøger fra et indkvarteringssted, som drives af en indkvarteringsoperatør, til et indkvarteringssted, der drives af en anden indkvarteringsoperatør, fremsender indkvarteringsoperatøren for det indkvarteringssted, hvorfra asylansøgeren flytter, uden asylansøgerens samtykke kontrakten til indkvarteringsoperatøren for det indkvarteringssted, hvortil asylansøgeren flytter. Den modtagende indkvarteringsoperatør foretager sammen med asylansøgeren en revision af kontrakten, idet den modtagende indkvarteringsoperatør så vidt muligt søger at fortsætte de aktiverings- og undervisningstiltag, der er indeholdt i kontrakten. Stk. 6. Udover de tilfælde, der er nævnt i stk. 4 og 5, revideres kontrakten, når der viser sig behov herfor. Indkvarteringsoperatøren skal i den forbindelse løbende påse, at asylansøgeren deltager i de for asylansøgeren mest relevante aktiverings- og undervisningstiltag, som den pågældende indkvarteringsoperatør har mulighed for at tilbyde. Stk. 7. Revision af kontrakten sker ved påtegning på den oprindelige kontrakt med underskrift af indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren eller ved udarbejdelse af en ny kontrakt finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 4 Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstederne 21. Asylansøgere i aldersgruppen år, der er indkvarteret på et indkvarteringssted, skal medvirke til udførelsen af nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, herunder 1) madlavning til sig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på indkvarteringsstedet, 2) rengøring af egne værelser, 3) daglig udvendig og indvendig oprydning og rengøring af fællesområder samt 4) pasning og renholdelse af udenomsarealer. 5

6 Kapitel 5 Aktivering af asylansøgere over 17 år 22. Aktivering af asylansøgere over 17 år har til formål 1) at skabe forudsætninger for en vellykket integrationsproces for de asylansøgere, som meddeles opholdstilladelse, og at lette tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som meddeles afslag på opholdstilladelse, 2) at medvirke til at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for den enkelte asylansøger, 3) at vedligeholde og udbygge asylansøgernes almene og faglige kompetencer og 4) at bidrage til at øge asylansøgernes ansvar for eget liv og for det fællesskab, der eksisterer på indkvarteringsstedet. 23. Asylansøgere over 17 år kan udføre andre opgaver end de opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, der er nævnt i 21, herunder 1) indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparationer og forbedringer af bygninger, inventar og fællesområder, 2) anden pasning og renholdelse af udenomsarealer, 3) anden rengøring og madlavning, 4) opgaver i forbindelse med pasning af børn samt aktiviteter for børn og unge i øvrigt og 5) administrationsopgaver. Stk. 2. Asylansøgere over 17 år kan medvirke til gennemførelsen af den undervisning af asylansøgerbørn og voksne asylansøgere, som tilbydes efter reglerne i kapitel 2, 6 og 7. Stk. 3. Asylansøgere over 17 år kan tilrettelægge og deltage i tilbud om fritidsbeskæftigelse, sociale og kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, projekter og kurser. Stk. 4. Indkvarteringsoperatøren kan i forbindelse med udførelsen af opgaver som nævnt i stk. 1-3 fastsætte bestemte funktioner på indkvarteringsstedet, som asylansøgere over 18 år kan søge om at få ansvar for at varetage. Får en asylansøger over 18 år ansvar for at varetage en sådan bestemt funktion, indgår varetagelse af funktionen i den pågældendes kontrakt, jf. kapitel Registrerede asylansøgere over 17 år kan deltage i intern produktionsvirksomhed, der er tilrettelagt af indkvarteringsoperatøren. Indkvarteringsoperatøren er ansvarlig for og forestår produktionsvirksomheden, som kun må foregå med henblik på intern afhændelse af produkterne inden for indkvarteringssystemet. Stk. 2. Asylansøgere i den indledende fase, afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i intern produktionsvirksomhed. 25. Registrerede asylansøgere over 17 år kan deltage i praktik uden for indkvarteringsstedet. Formålet med praktikopholdet skal være at foretage en afklaring af asylansøgerens kvalifikationer eller en arbejdsprøvning, og praktikopholdet skal for asylansøgeren have et betydeligt læringselement. Stk. 2. Varigheden af praktikopholdet fastsættes konkret ud fra indholdet af praktikopholdet. Enkeltstående praktikophold kan maksimalt vare op til 13 uger. Sammenhængende praktikforløb med flere kombinerede og korterevarende aktiverings- og undervisningsforløb på og uden for indkvarteringsstedet kan i særlige tilfælde vare op til 26 uger. Stk. 3. Praktikopholdet må ikke udgøre eller virke som egentlig beskæftigelse. Asylansøgeren må ikke modtage løn eller andre ydelser i forbindelse med praktikopholdet. Stk. 4. Praktikopholdets formål, indhold, læringselement, omfang og varighed fastsættes ved en praktikaftale. Indkvarteringsoperatøren kan afvise praktikopholdet, hvis der ikke kan opnås enighed om praktikopholdets formål, indhold, læringselement, omfang og varighed mellem indkvarteringsoperatøren, praktikstedet og asylansøgeren. 6

7 Stk. 5. Af praktikaftalen skal fremgå 1) praktikaftalens parter, herunder indkvarteringsoperatørens og praktikstedets kontaktperson, 2) praktikopholdets formål, 3) praktikopholdets indhold, 4) praktikopholdets læringselement, 5) praktikopholdets omfang og varighed, 6) forsikringsmæssige forhold i forbindelse med praktikopholdet, 7) at asylansøgeren ikke har arbejdstilladelse og ikke må modtage løn eller andre ydelser i forbindelse med praktikopholdet, og 8) de lovgivningsmæssige konsekvenser for asylansøgeren ved ulovlig beskæftigelse, herunder risikoen for strafforfølgning efter udlændingelovens 59, stk. 2, jf. stk. 3, og risikoen for udvisning med indrejseforbud efter udlændingelovens 25 a, stk. 2, nr. 1, jf. 32. Stk. 6. Praktikaftalen indgås skriftligt mellem og underskrives af indkvarteringsoperatøren, praktikstedet og asylansøgeren. Indkvarteringsoperatøren udleverer kopi af praktikaftalen til praktikstedet og asylansøgeren umiddelbart efter aftalens indgåelse. Stk. 7. Asylansøgere i den indledende fase, afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i praktik uden for indkvarteringsstedet. 26. Registrerede asylansøgere over 17 år kan deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde. Stk. 2. Asylansøgere i den indledende fase, afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde. 27. Aktiveringen kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktivering, jf , 45 og 46, og undervisning, jf , 37, jf , 45 og 46. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet. Det gennemsnitlige omfang af aktiveringen og undervisningen pr. uge under forløbet skal holdes inden for de timetal, der er anført i 18, stk. 4, og 35, stk. 4, jf. dog kapitel Aktiveringen tilrettelægges i samarbejde mellem asylansøgerne og medarbejderne på indkvarteringsstedet og udføres i overensstemmelse med de nærmere retningslinjer herom, som indkvarteringsoperatøren og ledelsen af indkvarteringsstedet fastsætter. Stk. 2. På indkvarteringsstederne kan iværksættes særlige samarbejdsordninger, der sikrer beboerne medindflydelse på aktiveringen efter dette kapitel (beboerråd m.v.). 29. Tilbud om aktivering kan iværksættes i samarbejde mellem indkvarteringsstederne og i samarbejde med lokalsamfundet. 30. Det aftales mellem asylansøgeren og indkvarteringsoperatøren, hvilken aktivering asylansøgeren skal deltage i. Stk. 2. Kan der ikke mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren opnås enighed om, hvilken aktivering asylansøgeren skal deltage i, bestemmer indkvarteringsoperatøren efter reglerne i 23-26, hvilken aktivering asylansøgeren skal deltage i, jf. udlændingelovens 42 e, stk. 4, og 46 e, 1. pkt. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens 46 e, 3. pkt. Stk. 3. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse efter 1. pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. udlændingelovens 46 e, 5. pkt. 7

8 31. Hvis hensynet til aktiveringen gør det nødvendigt, kan en asylansøger, der udviser en forstyrrende adfærd, øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, af den, som er ansvarlig for aktiveringen, overføres til anden aktivering på eller uden for indkvarteringsstedet i enkelte timer eller resten af dagen. Stk. 2. Er der ikke mulighed for overførsel til anden aktivering, kan en asylansøger som nævnt i stk. 1 af den, som er ansvarlig for aktiveringen, udelukkes fra aktiveringen i enkelte timer eller resten af dagen. Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren træffer over for en asylansøger som nævnt i stk. 1 beslutning om de nødvendige foranstaltninger, herunder overførsel til anden aktivering på eller uden for indkvarteringsstedet eller udelukkelse fra aktivering. Stk. 4. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 3 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse kan indbringes for ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, jf. udlændingelovens 46. Kapitel 6 Undervisning af asylansøgere over 17 år 32. Undervisningen af asylansøgere over 17 år har til formål 1) at skabe forudsætninger for en vellykket integrationsproces for de asylansøgere, som meddeles opholdstilladelse, og at lette tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som meddeles afslag på opholdstilladelse, 2) at medvirke til at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for den enkelte asylansøger, 3) at vedligeholde og udbygge asylansøgernes almene og faglige færdigheder og 4) at bidrage til at øge asylansøgernes ansvar for eget liv og for det fællesskab, der eksisterer på indkvarteringsstedet. 33. Asylansøgere over 18 år i den indledende fase, som er indkvarteret på et modtagecenter, skal deltage i et asylansøgerkursus, jf. dog stk. 5. Stk. 2. Asylansøgerkurset skal give asylansøgeren et helt indledende kendskab til dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold. Asylansøgerkurset indeholder 1) orientering om de danske asylregler, herunder om faserne i asylsagsbehandlingen og indkvarteringssystemet, 2) orientering om pligter og rettigheder i asylsystemet, herunder afviste asylansøgeres pligt til at udrejse, 3) orientering om den aktuelle tilladelsesprocent for asylansøgere og 4) undervisning i dansk sprog og kultur med henblik på at kunne håndtere de mest dagligdags situationer og praktiske anvisninger. Stk. 3. Asylansøgerkurset kan indeholde undervisning inden for andre emner end de emner, der er nævnt i stk. 2. Stk. 4. Asylansøgerkurset har et omfang på i alt 30 timers undervisning og har en varighed på ikke over 3 uger. Flytter en asylansøger fra et modtagecenter til et opholdscenter eller til privat indkvartering inden asylansøgerkursets afslutning, færdiggøres asylansøgerkurset på opholdscentret. Indkvarteringsoperatøren på modtagecentret skal i umiddelbar forbindelse med flytningen oplyse operatøren på opholdscentret om, hvorvidt asylansøgerkurset er gennemført eller skal fortsættes og afsluttes på opholdscentret. Stk. 5. En asylansøger, som allerede besidder den viden og de færdigheder, som kan opnås ved deltagelse i asylansøgerkurset, kan undtages fra deltagelse i asylansøgerkurset. Tilsvarende gælder, såfremt en asylansøger ikke er i stand til at følge asylansøgerkurset på grund af egen eller barns alvorlige sygdom, psykiske lidelser, barsel eller høj alder. Stk. 6. Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, og andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i asylansøgerkurset. 8

9 34. Asylansøgere over 18 år i den indledende fase, som har opholdt sig her i landet i mere end 3 måneder fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, skal deltage i undervisning, der kan forberede udlændingen til en tilværelse i hjemlandet, jf Registrerede asylansøgere over 18 år skal deltage i undervisning, der kan forberede udlændingen til en tilværelse i hjemlandet, jf. dog stk. 6. Personer, der er omfattet af udlændingelovens 42 a, stk. 1, 2. pkt., skal deltage i særligt tilrettelagt undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold, jf. dog stk. 6, 2. pkt. Stk. 2. Undervisningen kan indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det er nødvendigt for gennemførelse af praktikophold uden for centret eller for deltagelse uden for centret i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde. Stk. 3. Undervisningen efter stk. 1, 1. pkt., kan indeholde undervisning inden for andre emner end de emner, der er nævnt i stk. 2. Undervisningen har et omfang på gennemsnitligt 10 timer pr. uge. Undervisningen tilrettelægges i moduler af forskellig sværhedsgrad. Stk. 4. Undervisningen efter stk. 1, 2. pkt., har et omfang på gennemsnitligt timer pr. uge og gennemføres i videst muligt omfang i henhold til de fagbeskrivelser, der er indeholdt i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. De pågældende udlændinge indplaceres på danskuddannelse og modul i overensstemmelse med danskuddannelseslovens 6, stk. 4, jf. stk. 3. Stk. 5. Indkvarteringsoperatøren bestemmer, hvilken undervisning der tilbydes på det enkelte indkvarteringssted, jf. stk. 3. Ved bestemmelsen herom tages der hensyn til kvalifikationer og ønsker hos de indkvarterede asylansøgere og til de praktiske muligheder, herunder for så vidt angår opretholdelse af klassestørrelser, der sikrer en effektiv drift, undervisere og lokaler. Stk. 6. En asylansøger, som allerede besidder den viden og de færdigheder, som kan opnås ved deltagelse i undervisningen, kan undtages fra deltagelse i undervisningen. Tilsvarende gælder, såfremt en asylansøger ikke er i stand til at følge undervisningen på grund af egen eller barns alvorlige sygdom, psykiske lidelser, barsel eller høj alder. Stk. 7. Asylansøgere i den indledende fase og andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen, jf. dog 34. Stk. 8. Afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, skal deltage i samme undervisning som registrerede asylansøgere, jf. 35. Dog kan denne gruppe kun tilbydes undervisning i dansk, hvis det vil hjælpe asylansøgeren til at tilegne sig færdigheder, der afgørende vil hjælpe den pågældende til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Stk. 9. Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, har samme mulighed for undervisning, som afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, jf. 35, stk. 8. Dog har denne gruppe ingen mulighed for danskundervisning. Stk. 10. Stk. 8 og 9 er ikke til hinder for, at afviste asylansøgere kan deltage i undervisningsforløb, der indeholder faget dansk, når dette ikke har karakter af sprogundervisning. 36. Udover den undervisning, der er indeholdt i 35, kan registrerede asylansøgere over 18 år og personer, der er omfattet af udlændingelovens 42 a, stk. 1, 2. pkt., deltage i undervisning i andre fag, herunder fremmedsprog, tekniske fag, IT-relaterede fag, modersmål m.v. Stk. 2. Indkvarteringsoperatøren bestemmer, i hvilke andre fag der tilbydes undervisning på det enkelte indkvarteringssted. Ved bestemmelsen herom tages der hensyn til kvalifikationer og ønsker hos de indkvarterede asylansøgere og til de praktiske muligheder, herunder for så vidt angår opretholdelse af klassestørrelser, der sikrer en effektiv drift, undervisere og lokaler. Stk. 3. Asylansøgere i den indledende fase og andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen. 9

10 årige asylansøgere kan deltage i asylansøgerkurset, jf. 33, samt undervisning, jf Deltagelse i asylansøgerkurset og undervisningen sker på samme betingelser, som gælder for asylansøgere over 18 år, jf Undervisningen kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktivering, jf , 45 og 46, og undervisning, jf , 37, jf , 45 og 46. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet. Det gennemsnitlige omfang af aktiveringen og undervisningen pr. uge under forløbet skal holdes inden for de timetal, der er anført i 18, stk. 4, og 35, stk. 4, jf. dog kapitel Undervisningssproget er dansk med undtagelse af timer i engelsk, modersmål og andre fremmedsprog, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Undervisningssproget ved undervisning, der gennemføres ved asylansøgeres medvirken, jf. 23, stk. 2, kan, hvor dette ikke strider mod formålet med undervisningen, være et andet sprog end dansk. 40. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem asylansøgerne og medarbejderne på indkvarteringsstedet og udføres i overensstemmelse med de nærmere retningslinjer herom, som indkvarteringsoperatøren og ledelsen af indkvarteringsstedet fastsætter. Stk. 2. På indkvarteringsstederne kan iværksættes samarbejdsorganer, der sikrer beboerne medindflydelse på undervisningen efter dette kapitel (beboerråd m.v.). 41. Tilbud om undervisning kan iværksættes i samarbejde mellem indkvarteringsstederne og i samarbejde med lokalsamfundet. Stk. 2. Undervisningen, jf og 37, jf , kan ske i et samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner og udbydere under Beskæftigelsesministeriet, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller kan erstattes af undervisning udbudt af disse, herunder en ungdomsuddannelse, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt. Stk. 3. Den indkvarteringsoperatør eller samarbejdspartner, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt., der driver undervisningen på et indkvarteringssted, kan indgå aftaler med skoler og uddannelsesinstitutioner om lån eller leje af faglokaler m.v. 42. En indkvarteringsoperatør kan i særlige tilfælde efter aftale med Udlændingeservice undlade at tilbyde undervisning, hvis det ikke er muligt at tilbyde undervisning på et indkvarteringssted eller at transportere asylansøgerne til et andet indkvarteringssted, hvor der tilbydes undervisning. Stk. 2. Undervisningen på et indkvarteringssted afbrydes kun, hvis det som følge af flytning af indkvarteringsstedet eller de indkvarterede eller som følge af andre særlige forhold ikke er muligt at fortsætte undervisningen. Indberetning herom sker til Udlændingeservice. 43. Det aftales mellem asylansøgeren og indkvarteringsoperatøren, hvilken undervisning asylansøgeren skal deltage i. Stk. 2. Kan der ikke mellem indkvarteringsoperatøren og asylansøgeren opnås enighed om, hvilken undervisning asylansøgeren skal deltage i, bestemmer indkvarteringsoperatøren efter reglerne i og 37, jf , hvilken undervisning asylansøgeren skal deltage i, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 7, og 46 e, 1. pkt. Forvaltningsloven finder også anvendelse i forbindelse med indkvarteringsoperatørens afgørelser efter 1. pkt., når indkvarteringsoperatøren er en privat organisation eller et privat selskab, jf. udlændingelovens 46 e, 3. pkt. Stk. 3. Indkvarteringsoperatørens afgørelse efter stk. 2 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse efter 1. pkt. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. udlændingelovens 46 e, 5. pkt. 10

11 44. Hvis hensynet til undervisningen gør det nødvendigt, kan en asylansøger, der udviser en forstyrrende adfærd, øver vold mod andre eller ødelægger eller beskadiger ting, af læreren overføres til anden undervisning på eller uden for indkvarteringsstedet i enkelte timer eller resten af dagen. Stk. 2. Er der ikke mulighed for overførsel til anden undervisning, kan en asylansøger som nævnt i stk. 1 af læreren udelukkes fra undervisningen i enkelte timer eller resten af dagen. Stk. 3. Indkvarteringsoperatøren eller samarbejdspartneren, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt., træffer over for en asylansøger som nævnt i stk. 1 beslutning om de nødvendige foranstaltninger, herunder overførsel til anden undervisning på eller uden for indkvarteringsstedet eller udelukkelse fra undervisning. Stk. 4. Indkvarteringsoperatørens eller samarbejdspartnerens afgørelse efter stk. 3 kan påklages til Udlændingeservice. Udlændingeservices afgørelse kan indbringes for ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, jf. udlændingelovens 46. Kapitel 7 Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning af asylansøgere over 17 år 45. Asylansøgere over 17 år kan, hvis ganske særlige grunde taler derfor, deltage i særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning efter stk. 2-4, jf. dog stk. 7. Tilrettelæggelsen af særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning tager udgangspunkt i den almindelige aktivering, jf. kapitel 5, og undervisning, jf. kapitel 6. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning kan i særlige tilfælde udgøre en erstatning for den almindelige aktivering og undervisning eller et supplement hertil. Stk. 2. For asylansøgere, der besidder særlige kvalifikationer inden for et fagområde, hvor der her i landet er mangel på særlig kvalificeret arbejdskraft, har den særskilt tilrettelagte aktivering og undervisning til formål at foretage en nærmere vurdering af den pågældendes kvalifikationer og at afprøve og udvikle den pågældendes færdigheder inden for fagområdet. Stk. 3. For asylansøgere, der på grund af alvorlig sygdom, psykiske lidelser eller høj alder har behov for særlig støtte, har den særskilte tilrettelagte aktivering og undervisning til formål i videst muligt omfang at gøre asylansøgeren i stand til at tage vare på sin egen tilværelse og blive selvhjulpen. Stk. 4. Hvis asylansøgere har behov for særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning på grund af andre særlige grunde end de grunde, der er nævnt i stk. 2 og 3, skal denne aktivering og undervisning tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte asylansøgers ganske særlige situation. Stk. 5. For asylansøgere, der deltager i særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning efter stk. 2-4, kan 18, stk. 4, fraviges. Stk. 6. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktiveringen og undervisningen. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet. Stk. 7. Andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen. 46. Aktivering og undervisning af asylansøgere i aldersgruppen år tilrettelægges så vidt muligt som heltidsundervisning på særlige hold, jf. dog stk. 3. I heltidsundervisningen kan indgå aktivering, jf , og undervisning, jf og 37, jf Aktiveringen og undervisningen målrettes særligt mod denne aldersgruppes modenhed, igangværende personlige udvikling og erfaringsniveau. Stk. 2. Aktivering og undervisning af asylansøgere i aldersgruppen år kan indgå i et sammenhængende forløb, der kombinerer aktiveringen og undervisningen. Omfanget af aktiveringen og undervisningen kan variere under forløbet. Det gennemsnitlige omfang af aktiveringen og undervisningen pr. uge under forløbet skal holdes inden for de timetal, der er anført i 18, stk. 4, og 35, stk. 4. Aktivering og undervisning af asylansøgere i den indledende fase og registrerede asylansøgere i aldersgruppen år har dog et omfang på gennemsnitligt mindst 20 timer pr. uge. 11

12 Stk. 3. Andre udlændinge, jf. udlændingelovens 42 a, stk. 2, har ikke ret til at deltage i undervisningen og finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 8 Sikring mod følger af arbejdsskade 48. En asylansøger er omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes deltagelsen i undervisning eller de forhold, hvorunder undervisningen foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold deltager i undervisning efter kapitel 2, 6 eller En asylansøger er omfattet af reglerne i lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes udførelsen af en opgave eller de forhold, hvorunder udførelsen af en opgave foregår, når den pågældende 1) udfører opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. 21, nr. 4, og 23, stk. 1, nr. 1-3 og 5, 2) medvirker ved gennemførelsen af undervisning af asylansøgerbørn og voksne asylansøgere, jf. 23, stk. 2, 3) deltager i intern produktionsvirksomhed, jf. 24, eller 4) deltager i praktik uden for indkvarteringsstedet, jf En asylansøger er omfattet af lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes tilrettelæggelsen af en opgave eller de forhold, hvorunder udførelsen af en opgave foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold tilrettelægger eller deltager i de opgaver, der er nævnt i 23, stk. 1, nr. 4, eller stk. 3. Stk. 2. En asylansøger er omfattet af lov om arbejdsskadesikring for så vidt angår skader, der skyldes tilrettelæggelsen af arbejdet eller de forhold, hvorunder udførelsen af arbejdet foregår, når den pågældende under arbejdspladslignende forhold deltager i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde, jf Ved bedømmelsen af erhvervsevnetabet skal der tages hensyn til tilskadekomnes muligheder her i landet og i udlandet for at skaffe sig indtægt ved arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning. 52. De udgifter, der er nævnt i 15, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring kan betales, i det omfang udgifterne ikke kan afholdes efter udlændingeloven. 53. Skader, der overgår asylansøgere omfattet af 48-50, anmeldes af den indkvarteringsoperatør, samarbejdspartner, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt., institution eller arbejdsgiver eller det praktiksted, hvor den undervisning, der er nævnt i 48, de opgaver, der er nævnt i 49 og 50, stk. 1, eller det arbejde, der er nævnt i 50, stk. 2, foretages. Stk. 2. Anmeldelse, der foretages af en samarbejdspartner, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt., institution eller arbejdsgiver eller et praktiksted, foretages gennem indkvarteringsoperatøren. Stk i lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse på indkvarteringsoperatørens medvirken til indgivelse af anmeldelse som nævnt i stk Afgørelser efter dette kapitel træffes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 2. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kan af tilskadekomne, dennes efterladte eller Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration eller af den indkvarteringsoperatør, samarbejdspartner, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt., institution eller arbejdsgiver eller det praktiksted, hvor den undervisning, der er nævnt i 48, de opgaver, der er nævnt i 49 og 50, stk. 1, eller det arbejde, der er nævnt i 12

13 50, stk. 2, foregår, indbringes for Ankestyrelsen. Indkvarteringsoperatøren, samarbejdspartneren, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt., institutionen, arbejdsgiveren eller praktikstedet kan dog alene indbringe Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om, hvorvidt et anmeldt tilfælde er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller denne bekendtgørelse, for Ankestyrelsen. Stk. 3. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations, indkvarteringsoperatørens, samarbejdspartnerens, jf. udlændingelovens 42 f, stk. 8, 2. pkt., institutionens, arbejdsgiverens eller praktikstedets klage har opsættende virkning. 44, stk. 2 og 3 i lov om arbejdsskadesikring finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. De udgifter, der er forbundet med ydelser efter lov om arbejdsskadesikring i henhold til denne bekendtgørelse, og Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af disse sager, refunderes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. 55. For så vidt andet ikke følger af bekendtgørelsens 48-54, finder reglerne i lov om arbejdsskadesikring og de forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lov, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. En asylansøger kan efter denne bekendtgørelse ikke stilles ringere end efter bestemmelserne i lov om arbejdsskadesikring. Kapitel 9 Ikrafttrædelse m.v. 56. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 622 af 30. juni 2003 ophæves, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 8 finder anvendelse på 1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der indtræder den 1. januar 2004 eller senere, og 2) erhvervssygdomme, der anmeldes den 1. januar 2004 eller senere. Stk. 4. Kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 622 af 30. juni 2003 om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. finder fortsat anvendelse på 1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der er indtrådt i perioden fra den 12. juli 2003 til den 31. december 2003, og 2) erhvervssygdomme, der er anmeldt i perioden fra 12. juli 2003 til den 31. december Stk. 5. Kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 550 af 26. juni 1999 om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.v. finder fortsat anvendelse på 1) arbejdsulykker og kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der er indtrådt i perioden fra den 14. juli 1999 til den 11. juli 2003, og 2) erhvervssygdomme, der er anmeldt i perioden fra 14. juli 1999 til 11. juli Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 3. maj 2010 BIRTHE RØNN HORNBECH / Susanne Veiga 13

14 Bilag 1 KONTRAKT vedrørende undervisning og aktivering for asylansøgere m.v. Der er indgået følgende kontrakt i henhold til udlændingelovens 42 c med Navn: Udl.nr.: A. Personlige og familiemæssige forhold Køn : Mand Kvinde Fødedato : Civilstand: Gift/samlevende Ikke gift/samlevende B. Forudsætninger Uddannelsesbaggrund: Grunduddannelse: Erhvervsuddannelse (faglig eller videregående uddannelse): Erhvervserfaring: Sprogkundskaber: Sprog Taler Læser Skriver Forstår Modersmål: Dansk Engelsk Dokumentation vedrørende uddannelse vedlagt i form af: Dokumentation vedrørende erhvervserfaring vedlagt i form af: Fritidsinteresser/hobbyer: C. Opfyldelse af kontrakten Jeg er vejledt om, at hvis jeg udfører de nødvendige opgaver og overholder de aftalte aktiverings- og undervisningstiltag, som er indeholdt i denne kontrakt, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse, jf. udlændingelovens 42 b, stk. 8, medmindre Udlændingeservice har truffet afgørelse om nedsættelse eller fratagelse af mine kontante ydelser (kostpengeordningen). Jeg er i øvrigt vejledt om, at hvis jeg ikke overholder min kontrakt ved ikke at deltage i eller ved at udeblive fra et eller flere af de tiltag, der er indeholdt i min kontrakt, i en eller flere dage, vil jeg ikke kunne få udbetalt fuld tillægsydelse, og hvis kontrakten ikke overholdes i mere end halvdelen af perioden, vil jeg ikke kunne få udbetalt tillægsydelse, jf. udlændingelovens 42 b, stk. 11. Jeg er i øvrigt vejledt om, at hvis jeg ikke udfører de nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, kan følgende tiltag bringes i anvendelse: 1) Jeg kan meddeles et pålæg om at udføre de nødvendige opgaver, jf. udlændingelovens 42 d, stk. 2, 1. pkt. 14

15 2) Hvis jeg tilsidesætter et pålæg om at udføre de nødvendige opgaver, kan Udlændingeservice bestemme, at jeg skal tage ophold efter deres nærmere bestemmelse, jf. udlændingelovens 42 d, stk. 2, 2. pkt. 3) Hvis jeg tilsidesætter et pålæg om at udføre de nødvendige opgaver, kan Udlændingeservice endvidere bestemme, at jeg ikke får udbetalt kontante ydelser, hvis jeg er indkvarteret på et indkvarteringssted, hvor der er vederlagsfri bespisningsordning, eller at jeg alene får udbetalt grundydelse, forsørgertillæg og nedsat forsørgertillæg, hvis jeg er indkvarteret på et sted uden vederlagsfri bespisningsordning (kostpengeordningen), jf. udlændingelovens 42 a, stk. 10, nr. 5. 4) Hvis jeg tilsidesætter Udlændingeservices pålæg om at tage ophold et bestemt sted, kan jeg pålægges meldepligt eller frihedsberøves, jf. udlændingelovens 34, stk. 2, nr. 4, og 36, stk. 2, 1. pkt. Jeg kan endvidere straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år, jf. udlændingelovens 60, stk. 1. D. Videregivelse af oplysninger Jeg er endvidere oplyst om, at oplysningerne i min kontrakt uden mit samtykke kan videregives til: 1) en anden indkvarteringsoperatør, hvis jeg flytter fra et indkvarteringssted til et andet indkvarteringssted, 2) til Udlændingeservice, hvis Udlændingeservice anmoder om det, og 3) til kommunalbestyrelsen for den kommune, hvortil jeg visiteres, hvis jeg får meddelt opholdstilladelse i Danmark, jf. udlændingelovens 42 h og 44 b. E. Klagevejledning Såfremt der ikke kan opnås enighed om kontraktens indhold, fastsættes indholdet af indkvarteringsoperatøren, jf. udlændingelovens 42 c, stk. 2, 3. pkt. Indkvarteringsoperatørens afgørelse herom kan påklages til Udlændingeservice, jf. udlændingelovens 46 e. DEL 1 for asylansøgere i den indledende fase Dato for ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7: Startdato for kontraktens del 1: Slutdato for kontraktens del 1: Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. udlændingelovens 42 d, stk. 1 Jeg er blevet orienteret om, at jeg skal deltage i udførelsen af følgende nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet: Madlavning til mig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på centret Rengøring af egne værelser Daglig udvendig og indvendig oprydning Rengøring af fællesområder Pasning og renholdelse af udenomsarealer Jeg skal derudover deltage i følgende aktiverings- og undervisningstiltag: 1.1. Asylansøgerkursus Startdato for kurset: Slutdato for kurset: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 15

16 1.2. Intern aktivering Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 1.3. Undervisning (efter 3 måneders ophold i Danmark): Undervisningen kan indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det er nødvendigt for gennemførelse af praktikophold uden for centret eller for deltagelse uden for centret i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde. Startdato for undervisning: Slutdato for undervisning: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 1.4. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 1.5. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning: behandlingsmæssigt forløb Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: Såfremt jeg overholder kontraktens del 1, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse. Jeg er blevet oplyst om indholdet af kontraktens punkt C (Opfyldelse af kontrakten), D (Videregivelse af oplysninger) og E (Klagevejledning). Indkvarteringsoperatør: Center: Dato/Underskrift Dato/Underskrift Asylansøger Indkvarteringsoperatør DEL 2 for registrerede asylansøgere Dato for registrering som asylansøger, jf. udlændingelovens 48 e, stk. 1: Startdato for kontraktens del 2: Slutdato for kontraktens del 2: B. Forudsætninger fortsat Kørekort: ja, nej Organisationserfaring, frivilligt arbejde m.v.: Fritidsinteresser/hobbyer: 16

17 Fremtidige erhvervs- og uddannelsesønsker: Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. udlændingelovens 42 d, stk. 1 Jeg er blevet orienteret om, at jeg skal deltage i udførelsen af følgende nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet: Madlavning til mig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på centret Rengøring af egne værelser Daglig udvendig og indvendig oprydning Rengøring af fællesområder Pasning og renholdelse af udenomsarealer Jeg skal derudover deltage i følgende aktiverings- og undervisningstiltag: 2.1. Obligatorisk undervisning Undervisningen kan indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det er nødvendigt for gennemførelse af praktikophold uden for centret eller for deltagelse uden for centret i ulønnet humanitært arbejde eller andet ulønnet frivilligt arbejde. Startdato for undervisning: Slutdato for undervisning: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 2.2. Tilvalgsundervisning Fag: Startdato for undervisning: Slutdato for undervisning: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: Fag: Startdato for undervisning: Slutdato for undervisning: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 2.3. Intern aktivering Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 2.4. Intern produktionsvirksomhed Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 17

18 2.5. Praktik uden for indkvarteringsstedet. Praktiksted: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: Der henvises til indgået praktikaftale Ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 2.7. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 2.8. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning: behandlingsmæssigt forløb Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: Såfremt jeg overholder kontraktens del 2, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse. Jeg er blevet oplyst om indholdet af kontraktens punkt C (Opfyldelse af kontrakten), D (Videregivelse af oplysninger) og E (Klagevejledning). Indkvarteringsoperatør: Center: Dato/Underskrift Dato/Underskrift Asylansøger Indkvarteringsoperatør DEL 3 for afviste asylansøgere og andre udlændinge Der sondres mellem afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, og afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen. Afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen, kan deltage i den nedenfor angive tilbud om undervisning og aktivering. Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udrejsen, har samme mulighed for undervisning som asylansøgere, der medvirker til udrejsen. Dog har denne gruppe ingen mulighed for danskundervisning. For så vidt angår aktivering, er der kun mulighed for aktivering på indkvarteringsstedet (intern aktivering). Dato for udrejsefrist: Medvirker til udrejsen Medvirker ikke til udrejsen Startdato for kontraktens del 3: Slutdato for kontraktens del 3: 18

19 Nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet, jf. udlændingelovens 42 d, stk. 1 Jeg er blevet orienteret om, at jeg skal deltage i udførelsen af følgende nødvendige opgaver i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet: Madlavning til mig selv og familien eller deltagelse i fælles madlavning på centret Rengøring af egne værelser Daglig udvendig og indvendig oprydning Rengøring af fællesområder Pasning og renholdelse af udenomsarealer Jeg skal derudover deltage i følgende aktiverings- og undervisningstiltag 3.1. Obligatorisk undervisning Undervisningen kan indeholde; undervisning i engelsk sprog eller modersmålsundervisning, samt undervisning i fag, som bibringer asylansøgeren færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Undervisning i dansk kan kun tilbydes, hvis det vil hjælpe asylansøgeren til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i hjemlandet. Startdato for undervisning: Slutdato for undervisning: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 3.2. Tilvalgsundervisning Fag: Startdato for undervisning: Slutdato for undervisning: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: Fag: Startdato for undervisning: Slutdato for undervisning: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 3.3. Intern aktivering Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 3.4. Intern produktionsvirksomhed Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 3.5. Praktik uden for indkvarteringsstedet Praktiksted: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 19

20 Der henvises til indgået praktikaftale Ulønnet humanitært arbejde eller andet frivilligt arbejde Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 3.7. Særskilt tilrettelagt aktivering Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: 3.8. Særskilt tilrettelagt aktivering og undervisning: behandlingsmæssigt forløb Opgavens art: Startdato: Timer pr. uge / ugedag + klokkeslæt: Såfremt jeg overholder kontraktens del 3, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse. Jeg er blevet oplyst om indholdet af kontraktens punkt C (Opfyldelse af kontrakten), D (Videregivelse af oplysninger) og E (Klagevejledning). Indkvarteringsoperatør: Center: Dato/Underskrift Dato/Underskrift Asylansøger Indkvarteringsoperatør Revision af kontraktens del Følgende punkter er revideret ved påtegning: Startdato for revideret kontrakt: Slutdato for revideret kontrakt: Hvis jeg overholder kontraktens del, vil jeg kunne få udbetalt tillægsydelse. Indkvarteringsoperatør: Center: Dato/Underskrift Dato/Underskrift Asylansøger Indkvarteringsoperatør«20

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 438 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-961-0017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) 2012/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-941-0004 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 11. september 2010 20. august 2010. Nr. 1062. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Lov om kommunale internationale grundskoler

Lov om kommunale internationale grundskoler LOV nr 609 af 06/05/2015 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 025.88S.541 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1534 af 11/12/2015

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pairophold BEK nr 695 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2013-3761 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

1. Uddannelsesretten. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Dato: 25. februar 2005 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2004/5123-10 Sagsbeh.: ML Fil-navn: Informationsbrev 1, 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård Kontoret for Økonomi og Indkvartering Dato: 9. februar 2016 Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård? Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Indsendelsesbekendtgørelsen) BEK nr 778 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016599 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse?

OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Har du tænkt over hvilke fordele og ulemper, der kan være for dit barn ved sådan en rejse? 3 01 OVERVEJER DU AT SENDE DIT BARN TIL UDLANDET? Her kan du læse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol

Bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol BEK nr 1198 af 02/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. oktober 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-10650 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9:

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9: Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 3 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet

Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet PER j.nr. 3.Q.3750.c. Retningslinier for praktikanter på de danske repræsentationer i udlandet Indholdsfortegnelse: I. Praktikanter... 1 1. Hvad er en praktikant, og hvem kan komme i praktik... 1 Hvad

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE UDLÆNDINGELOVEN. B: Beslutningskompetence. Godkendt: Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan

MARIAGERFJORD KOMMUNE UDLÆNDINGELOVEN. B: Beslutningskompetence. Godkendt: Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan 14. november 2012/ ssekretariatet Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 9, stk. 22. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herboende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøgeren, og

Læs mere

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love LOV nr 705 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-12098 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Alle unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato.

Reglerne trådte i kraft den 5. februar 2016 og finder anvendelse fra og med denne dato. 1. Indledning Vejledning om visitation, ransagning og beslaglæggelse hos asylansøgere mv. 1.1. Regelgrundlaget Ved lov nr. 102 af 3. februar 2016 er der i udlændingelovens 40, stk. 9, indført hjemmel til,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Kommentarer til forslag til lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005 Kommentarer til forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 1241 af 25/11/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-2014-003139

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere