Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører"

Transkript

1 BEK nr 467 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 og til dels efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR), jf. lovens 38, stk. 2, fastsættes: Formål og opdeling 1. Uddannelsen til kranfører har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Rationel og defensiv godskørsel med lastbil, lastbil/påhængsvogn eller lastbil/sættevogn. 2) Håndtering og sikring af gods. 3) Eftersyn og vedligehold af kran og øvrigt transportmateriel. 4) Sikkert kranarbejde af varierende type, jf. gældende lovgivning. 5) Planlægning af transporter på baggrund af kendskab til vejtransportens regler. 6) Levering af service og kvalitet. 7) Transportdisponering. Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt. Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, lastbilchauffør med kran, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med et af følgende specialer (trin 2 og 3), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1) Kranfører, trin 2. 2) Kørselsdisponent, trin 3. Varighed 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 5 år, inklusive grundforløbet. Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, lastbilchauffør med kran, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 17,5 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Specialet kranfører, trin 2, varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 13,5 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Specialet kørselsdisponent, trin 3, varer yderligere fra 1 år og op til 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, lastbilchauffør med kran, 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 12 uger. Specialet kranfører, trin 2, varer yderligere 9 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør op til 13,5 uger. Specialet kørselsdisponent, trin 3, varer yderligere fra 1 år til 1 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser. 1

2 Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 1) Typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner, m.v. 2) Relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion. 3) Begreber inden for relevante køretøjers opbygning og funktion. 4) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS. 5) Sikkerhedsmæssigt korrekt håndtering, surring og stuvning af stykgods. 6) Sikkerhedsmæssigt korrekt anhugning af byrder. 7) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske regler for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken. 8) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt viden om den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til og senere mulighed for beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater. 9) Begreber inden for logistik, herunder forskellige styringsprincipper som for eksempel Supply Chain Management og Lean. 10) Logistik og logistikstyring i forhold til betydning og anvendelse inden for brancheområdet. 11) Principper for kundeservice, herunder kundekontakt i transportbranchen. 12) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet. 13) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v. 14) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse. 15) Arbejdspladsvurdering (APV) samt faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet. Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 1) Almindelige arbejdsopgaver inden for brancheområdet. 2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr. 3) Dagligt eftersyn og sikkerhedscheck på relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler. 4) Relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter. 5) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS. 6) Håndtering, surring og stuvning af forskellige relevante godsformer på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden skade på godset. 7) Anhugning af relevante byrder på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden at påføre godset skade. 8) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselænge. 9) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter og årstider. 10) Anvendelse af et eller flere af følgende køretøjer: Personbil, lastbil, traktor og gaffeltruck på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, herunder inddragelse af almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder. 11) Typiske arbejdsopgaver inden for jobområdet ud fra kendskab til grundlæggende logistikbegreber og styringsprincipper. 12) Optimering af arbejdsprocesser inden for jobområdet i samarbejde med andre. 13) Ageren i forhold til kunder, der kræver særlig opmærksomhed og særligt serviceniveau. 2

3 14) Serviceorienteret betjening, f.eks. i forbindelse med udlevering eller modtagelse af varer, telefonekspedition, reklamationer og andre serviceopgaver. 15) Service i forhold til interne eller eksterne aktuelle og potentielle kundegrupper. 16) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler. 17) Ydelse af bidrag til arbejdspladsvurdering (APV) samt vurdering af faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet. Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge, 2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet, 3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation, 4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder, 5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 6) samarbejde med andre om løsning af opgaver, 7) anvende innovative metoder i opgaveløsning, 8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik eller følge en vejledning, 9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation, såsom arbejdssedler, egenkontrol og lignende, 10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater, 11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater, 12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge, 13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v., 14) anvende faglige udtryk og begreber, 15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen, 16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og 17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau: 1) Naturfag på F-niveau. 2) Informationsteknologi på F-niveau. 3) Dansk på F-niveau. Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. Arbejdstilsynets regler. 2) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra de i stk. 2-4 nævnte krav. 4. Kompetencemålene i hovedforløbet er: Kompetencer i hovedforløbet 3

4 1) Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. 2) Eleven kan føre køretøjer, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse samt erhverve kørekort til kategori B og C, nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler, håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods. 3) Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat D, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, certifikat D, jf. gældende regler. 4) Eleven kan anvende lastbilmonteret kran, certifikat E, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til kran, certifikat E, jf. gældende regler. 5) Eleven kan læse en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder har kendskab til begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstår konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og tyngdepunkter, kender kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v. 6) Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 7) Eleven kan føre køretøjer samt erhverve kørekort til kategori C/E på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods. 8) Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge. 9) Eleven kan tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche. 10) Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. 11) Eleven kan opnå helhedsforståelse af begrebet informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge. 12) Eleven kan opnå helhedsforståelse af begreberne innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng. 13) Eleven kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet. 14) Eleven kan anvende mobilkran, certifikat B, på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til mobilkran, certifikat B, jf. gældende regler. 15) Eleven kan læse og anvende en bygnings- og/eller konstruktionstegning, herunder anvende kendskab til begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, forstå konstruktioner, herunder dimensioner, længder, bredder, vægte og tyngdepunkter, anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v. 16) Eleven kan benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til logistik. 17) Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden. 18) Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde. 19) Eleven kan anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering. 20) Eleven kan medvirke til at fremme kompetence- og medarbejderudvikling. 21) Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer. 22) Eleven kan beherske kundeservice og forhandlingsteknik. 4

5 23) Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse. 24) Eleven kan beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på videreuddannelse. 25) Eleven kan, på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport, anvende sin viden i forhold til virksomhedens transportydelser. 26) Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik. Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-6, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet. Stk. 3. Kompetencemålene nr. 7-15, jf. stk. 1, gælder for specialet kranfører (trin 2). Kompetencemålene nr , jf. stk. 1, gælder for specialet kørselsdisponent (trin 3). Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Godskrivning og merit 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelser om merit, er fastsat i bilag 1. Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle kompetencer giver grundlag herfor. Afsluttende prøve 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, lastbilchauffør med kran, afholder skolen en afsluttende prøve. Trinprøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin. Stk. 2. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, kranfører, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Trinprøven aflægges af alle elever, uanset om eleverne fortsætter til næste trin. Stk. 3. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 3, kørselsdisponent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Stk. 4. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1-3 være i besiddelse af de i 4, stk. 1, nr. 2, 3, 4, 7 og 14 nævnte kørekort og certifikater, jf. 4, stk. 2 og 3. Stk. 5. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort og certifikater efter stk. 4. Stk. 6. De afsluttende prøver i specialerne tilrettelægges således: 1) Den afsluttende prøve i trin 2, specialet kranfører, består af en praktisk opgave og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige prøve har en varighed af 45 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved løsningen af den praktiske opgave samt elevens besvarelse af den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige prøve og den praktiske opgave. Den praktiske opgave tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02. 2) Den afsluttende prøve i trin 3, speciale kørselsdisponent, består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i et projekt udarbejdet af eleven. Projektet skal være godkendt af skolen forud for prøven. Den mundtlig prøve fordeles ved lodtrækning og varer 30 minutter. Eksaminationsgrundlaget er det udtrukne prøvespørgsmål samt elevens projekt. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter på baggrund af elevens mundtlige præstation. Stk. 7. Opgaverne efter stk. 6 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. 5

6 Stk. 8. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Desuden skal den afsluttende prøve på det pågældende trin være bestået. Stk. 9. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Stk. 10. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen Bestået/ Ikke bestået. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv). Undervisningsministeriet, den 16. april 2015 P.M.V. LARS MORTENSEN AFDELINGSCHEF / Matthias Haaber 6

7 Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser For uddannelsens trin 1, lastbilchauffør med kran Eleven har arbejdet som lastbilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner: 1. Lastfordeling og lastsikring: Håndteret forskellige godstyper, udført lastfordeling og stuvning af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling), foretaget lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering på lad. 2. Chaufførarbejde: Transporteret forskellige godstyper med lastbil over kg, jf. Trafikstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, udfyldt og kontrolleret transportordrer, fragtbreve, kørselsrapporter og andre normalt forekommende transportdokumenter samt anvendt scanner og andet brancherelevant it-udstyr, foretaget udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer. Foretaget tur- og læsseplanlægning samt gennemført ruteplanlægning på grundlag af gældende køre-/ hviletidsbestemmelser. Udført daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretaget spejlindstilling og dagligt eftersyn af køretøjet. 3. Kranfører med lastbilmonteret kran: Udført kørsel med lastbil med påmonteret kran samt udført kranarbejde efter gældende bestemmelser med lastbilmonteret kran certifikat D og E. 4. Service m.m. Foretaget korrekt og hensigtsmæssig kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden ud fra kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner samt bidraget til arbejdspladsvurdering (APV) og herunder vurderet relevante arbejdsmiljømæssige forhold. For uddannelsens trin 2, kranfører Arbejdet som kranfører inden for vejgodstransport i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner: Nr. 1 4, jf. ovenfor, samt 5. Chaufførarbejde som erhvervschauffør: Udført kørselsopgaver som erhvervschauffør efter gældende bestemmelser med lastbil over kg samt med tilkoblet påhængsvogn, kærre eller sættevogn. 6. Af- og pålæsning af stykgods: Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydrau- 7

8 lisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning, herunder løftevogn, GT og lastbilmonteret kran certifikat D og E. 7. Kranfører med mobilkran: Udført kørsel samt kranarbejde efter gældende bestemmelser med mobilkran certifikat B. 8. Kranarbejde: Udført kranarbejde efter gældende bestemmelser og herunder jævnligt anvendt bygnings- og/eller konstruktionstegning samt begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, dimensioner, længder, bredder, vægte og tyngdepunkter, og kan anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniørbeskrivelser m.v. samt omfattende brug af relevant it-teknologi til kommunikation og dokumentation. For uddannelsens trin 3, kørselsdisponent Arbejdet med kørselsopgaver, hvortil der kræves CUB i mindst to år inden for de seneste fem år samt arbejdet med disponeringsopgaver i mindst 1 år inden for de seneste 5 år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner: Nr. 1-8, jf. ovenfor, samt følgende disponeringsopgaver: 9. Kvalitetsstyring og procesoptimering: Anvendt kvalitetsstyringssystemer og aktivt deltaget i certificeringsprocesser; optimering og udvikling af rutiner, processer og arbejdsgange; styring af produkter, informationer og materiel. 10. Kundeservice og forhandlingsteknik: Forhandlet med kunder, leverandører og medarbejdere, effektiv og korrekt kundeservice. 11. Daglig ledelse og drift: Bistået ledelse i daglig drift og ledelse, kommunikation med kunder og medarbejdere, koordineret arbejdsopgaver, deltaget i medarbejderudvikling, arbejdsmiljøledelse med tilhørende registreringssystemer. 2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Relevant erhvervserfaring Varighed (år) Afkortning af euv (skoleuger) Afkortning af euv (praktik måneder) For uddannelses trin 1, lastbilchauffør med kran 1. Lastfordeling og lastsikring: 1½ -2 Maks. 1 Maks. 6 Håndteret forskellige godstyper, udført lastfordeling og stuvning af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling), foretaget lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering på lad. 2. Chaufførarbejde: Transporteret forskellige godstyper med lastbil over kg, jf. trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikati- 1½ -2 Maks. 5,5 Maks. 6 8

9 onsuddannelse, udfyldt og kontrolleret transportordrer, fragtbreve, kørselsrapporter og andre normalt forekommende transportdokumenter samt anvendt scanner og andet brancherelevant ITudstyr, foretaget udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer. Foretaget tur- og læsseplanlægning samt gennemføre ruteplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser. Udført daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretaget spejlindstilling og dagligt eftersyn af køretøjet. 3. Kranfører med lastbilmonteret kran: 1½ -2 Maks. 4 Maks. 6 Udført kørsel med lastbil med påmonteret kran samt udført kranarbejde efter gældende bestemmelser med lastbilmonteret kran certifikat D og E. 4. Service m.m. 1½ -2 Maks. 1 Maks. 2 Foretaget korrekt og hensigtsmæssig kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden ud fra kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner samt bidraget til arbejdspladsvurdering (APV) og herunder vurderet relevante arbejdsmiljømæssige forhold. For uddannelsens trin 2, kranfører 5. Chaufførarbejde som erhvervschauffør: Udført kørselsopgaver som erhvervschauffør efter gældende bestemmelser med lastbil over kg samt med tilkoblet påhængsvogn, kærre eller sættevogn, udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser. 1½ -2 Maks. 1,5 Maks Af- og pålæsning af stykgods: 1½ -2 Maks. 1 Maks. 6 Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning, herunder løftevogn, GT og lastbilmonteret kran. 7. Kranfører med mobilkran: 1½ -2 Maks. 4 Maks. 6 Udført kørsel samt kranarbejde efter gældende bestemmelser med mobilkran certifikat B. 8. Kranarbejde: 1½ -2 Maks. 0,5 Maks. 6 Udført kranarbejde efter gældende bestemmelser og herunder jævnligt anvendt bygnings- og/eller konstruktionstegning samt begreberne målafsætning, koter, afstande, vægte og anhugningspunkter, dimensioner, længder, breder, vægte og tyngdepunkter, og kan anvende kendte opslagsværker, såsom maskindirektiver, reglementer, ingeniør beskrivelser m.v. og omfattende brug af relevant IT teknologi til kommunikation og dokumentation. For uddannelsens trin 3, kørselsdisponent 9

10 9. Kvalitetsstyring og procesoptimering: 1½ -2 Maks. 2 Maks. 2 Anvendt kvalitetsstyringssystemer og aktivt deltaget i certificeringsprocesser; optimering og udvikling af rutiner, processer og arbejdsgange; styring af produkter, informationer og materiel. 10. Kundeservice og forhandlingsteknik: 1½ -2 Maks. 2 Maks. 2 Forhandlet med kunder, leverandører og medarbejdere; effektiv og korrekt kundeservice. 11. Daglig ledelse og drift: Bistået ledelse i daglig drift og ledelse, kommunikation med kunder og medarbejdere, koordinering af arbejdsopgaver, deltaget i medarbejderudvikling; arbejdsmiljøledelse med tilhørende registreringssystemer. 1½ -2 Maks. 4 Maks Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever Uddannelse Titel Uddannelseskode Vejgodstransport, trin 1, lastbilchauffør Vejgodstransport, trin 2 specialerne: godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør og flyttechauffør Godskrivning for uddannelsens trin 1, lastbilchauffør med kran Afkortning Afkortning Afkortning Afkort- af euv (skoleuger) af euvaf eud ning af (praktik) (skoleuger) eud (praktik måneder) Godskrivning Maks 6 for trin 1, lastbilchauffør måneder med kran, Maks 13,3 Trin 2, Speciale Maks 6 kranfø- måneder rer, afkortning maks. 7,5 Grundfag Engelsk / tysk niveau 23008/ Maks. F Arbejdsmarkedsuddannelser International Maks. godstransport Arbejdsmarkedsuddannelselæggende Intensiv grund uger Maks. 2 måneder kval.uddannelse - lastbil Arbejdsmarkedsuddannelser Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil uger Maks. 2 måneder 10

11 Arbejdsmarkedsuddannelse med lastbil Godstransport Arbejdsmarkedsuddannelse ,8 uger Maks. 2 måneder ,8 uger Maks. 2 måneder Godstransport med lastbil samt grundlæggende kvalifikations uddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser Lastbilmonteret uger Maks. kran, certifikat D Arbejdsmarkedsuddannelser Lastbilmonteret uger Maks. kran, certifikat E over 25 tm Kørekort Kørekort, kategori 1,5 uge Maks. B 2 uger Kørekort Kørekort, kategori 1,8 uge Maks. C 2 uger Godskrivning for uddannelsens trin 2, kranfører Grundfag Engelsk / tysk niveau 23008/ Maks. F Grundfag Informationsteknologi, Maks. niveau E Arbejdsmarkedsuddannelsetevogn Kørsel med sæt Maks. Arbejdsmarkedsuddannelsefikat Mobilkran, certi uger Maks. B Kørekort Kørekort, kategori 1,8 uge Maks. C/E 2 uger Særlig godskrivningsordning Kørekort kat. B i mindst 3 år Og - Grundforløb på eud Eller - Gennemført anden godkendt ungdomsuddannelse. 1,5 uge 1,5 uge Trin 1, lastbilchauffør, afkortning: 3 måneder. Kørekort kat. B i mindst 3 år Og - Grundforløb på eud Eller - Gennemført anden godkendt ungdomsuddannelse. Trin 2, speciale kranfører, afkortning: 3 måneder 11

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør BEK nr 288 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 359 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j. nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen BEK nr 336 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.10T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 364

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen BEK nr 360 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 256 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik BEK nr 619 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.58T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker BEK nr 443 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.17T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til forsyningsoperatør BEK nr 241 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015

Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Logbog Kranfører Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør BEK nr 556 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.96T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 240 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tagdækker BEK nr 272 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering BEK nr 316 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.12T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser BEK nr 457 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.00T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 219 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vindmølleoperatør BEK nr 475 af 17/4/215 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 216 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 7.8T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen BEK nr 336 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.10T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker BEK nr 269 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 453 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.54T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV)

Logbog. Tankbilchauffør. August 2015. Realkompetencevurdering (RKV) Logbog Tankbilchauffør Realkompetencevurdering (RKV) August 2015 Version 1 august 2015 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens data samt evt. arbejdsgiverdata...

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 293 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.72T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1635 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen BEK nr 385 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.63T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lager- og terminaldisponenter

Lager- og terminaldisponenter Ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed for uddannelse af Lager- og terminaldisponenter til erhvervsuddannelsen inden for lagerområdet i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 454 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.93T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1655 af

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske BEK nr 461 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.09T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer BEK nr 284 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skiltetekniker BEK nr 268 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer BEK nr 349 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.51T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør BEK nr 295 af 23/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.88T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter BEK nr 442 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.02T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen

Bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen BEK nr 460 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.60T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 249 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 279 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere