Lokal undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Anlægsgartner Hovedforløb Opdateret vinter

2 Indhold 1. Generelt... 4 Love og bekendtgørelser... 4 Adresser... 4 Organisation... 4 Nøgletal... 4 Fælles Pædagogisk og Didaktisk grundlag... 4 Klager... 5 Skolepraktik... 5 Fraværsregler... 5 Eksamenshåndbog Uddannelsen Struktur Øvrigt Undervisningen Anlægsteknik 1 HF Anlægsteknik 2 HF Anlægsteknik A, 4 HF (teknikspeciale) Anlægsteknik B, 4 HF (Plejespeciale) Materialeforståelse 1 HF Materialeforståelse 2 HF Opmåling 1 HF Opmåling 2 HF Havens trækonstruk-tioner Behandling af overfladevand Kulturteknik 1 HF Kulturteknik 2 HF Kultur- og plejeteknik 4 HF (Plejespeciale) Kulturteknik B, 4 HF (Anlægsspeciale) Plantekendskab, 1 HF Plantekendskab, 2 HF Plantekendskab, 3 HF Plantekendskab, 4 HF

3 3.19. Jord, vand og næring, 1 HF Plantesundhed, 1 HF Arbejdsmiljø, 2 HF Vejen som arbejdsplads Økologi og ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, 1 HF Økologi og ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, 2 HF Havestilarternes udvikling, 3 HF Iværksætteri og innovation, 3 HF Virksomhedsøkonomi, 3 HF Motorsav Specialevalgfag Plantekendskab Vandbassiner Græsetablering Maskiner Stentilhugning Regnbede Nedsivning og afvanding af befæstelsesarealer Etablering af intensive taghaver

4 1. Generelt Med udgangspunkt i gældende lovgivning har de lokale undervisningsplaner til hensigt at synliggøre og informere om målsætninger, indhold, struktur, organisering samt de pædagogiske, didaktiske og metodiske strategier i forhold til skolens uddannelser. Love og bekendtgørelser De lokale undervisningsplaner er udarbejdet jævnfør 49 og 50 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser nr. 286 af 18. april Derudover er nedenstående lovgivning ramme om de lokale undervisningsplaners indhold: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK. nr. 282 af 18/04/ Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 570 af 07/05/ Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK. nr. 567 af 03/05/ Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 41 af 16/01/ Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr. 343 af 08/04/ Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK. nr. 262 af 20/03/ De lokale undervisningsplaner er opdelt i en generel del og en specifik del. Den generelle del er fælles for alle uddannelser og beskriver fælles information for uddannelserne. Derudover har hver uddannelse en specifik del, hvor den enkelte uddannelse beskrives. De lokale undervisningsplaner er fremlagt, drøftet og fastlagt mellem de Lokale Uddannelsesudvalg og skolen. Adresser Organisation Nøgletal Fælles Pædagogisk og Didaktisk grundlag 4

5 Klager Skolepraktik Fraværsregler Eksamenshåndbog Merit og godskrivning Merit og godskrivning kan gives inden for de første to uger fra startdatoen så der tages højde for det i planlægningen af prøver og eksamener og jf. regler om realkompetencevurdering. Der kan gives merit for: I. Eksamen i et fag II. Deltagelse i fagets undervisningen III. Eksamen og deltagelse i undervisningen IV. Dele af et fag (beror på konkret aftale med en uddannelsesleder, da det er en pædagogisk vurdering. Afgørelsen skal tilgå uddannelsesadministrationen, der lægger det som note i filarkiv). Hvis skolen godskriver: a) Skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau b) Kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisning i faget i et omfang, som er nødvendigt for at nå målene, hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, der ikke fuldt modsvarer indholdet af det undervisningsfag, eleven fritages for (f.eks. helhedsorienteret integreret teori-praksis undervisning). c) Skal meritten angives på grundforløbsbeviset og skolebeviset med angivelse af grundlaget for godskrivningen. d) Skal det faglige udvalg underrettes, hvis afkortningen af skoleundervisningen er over 4 uger for elever med en uddannelsesaftale. e) Gøres godskrivning betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Eleven skal kunne fremvise dokumentation for opnåede kvalifikationer eller kompetencer. 2. Uddannelsen Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 5

6 1) plejeteknik 2) anlægsteknik Uddannelsen udbydes på Roskilde Tekniske Skole, Køgevej 131 i Roskilde. Uddannelsen består af både praktisk og teoretisk undervisning. I løbet af uddannelsen, vil eleven arbejde både indendørs og udendørs. Den lokale undervisningsplan skal bidrage til, at både elever, mestrer og forældre har mulighed for at opnå et indblik i, hvordan uddannelsen er opbygget. Den lokale undervisningsplan vil være tilgængelig på skolens hjemmeside og vil løbende blive revideret. Kriterier for vurderinger af elevens kompetencer og forudsætninger Ved vurderinger af elevens kompetencer og forudsætninger tages der udgangspunkt i følgende: Formelle kompetencer: Fx erhvervet gennem tidligere uddannelse/undervisning Uformelle kompetencer: Fx erhvervet gennem erhvervserfaring og interesser Ud fra ovenstående kompetencer vurderes elevens mulighed for merit og evt. afkortning af forløb. Eleven vurderes undervejs i uddannelsen efter følgende: At eleven tilegner sig de faglige mål i uddannelsesbekendtgørelsen At eleven udvikler sine personlige kompetencer At eleven udvikler generelle faglige kvalifikationer og kompetencer De forskellige kompetencer og mål og vægtningen af disse, er beskrevet under hver undervisningsaktivitet Struktur Uddannelsen består af 5 hovedforløbsperioder med en samlet varighed af 36 uger for specialerne plejeteknik og anlægsteknik. 1. skoleperiode 7 uger 2. skoleperiode 7 uger 3. skoleperiode 8 uger 4. skoleperiode 8 uger 5. skoleperiode 3 uger, svendeprøve. I mellem 1. og 2. skoleperiode ligger 1 uge valgfag, motorsav I mellem 3. og 4. skoleperiode ligger 2 ugers valgfrit specialefag. Uddannelsesspecifikke fag Specialefag, høj niv. Valgfrie specialefag Grundfag Valgfag 2.2. Øvrigt 6

7 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til Skolepraktik Under og ved grundforløbets afslutning vurdere kontaktlæren eleven EMMA-kriterier for eventuel optagelse i skolepraktikken. Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Under tilstedeværelsen i skolepraktikken, sikrer instruktøren løbende elevens progression og opfyldelse af kompetencemål for praktikdelen i uddannelsen ved bl.a. at vurdere elevens evne til at anvende det lærte teoretiske stof i praksis samt elevens evne til at udvikle sit håndelag. Bedømmelsesplan Overordnet bedømmes eleven under hele forløbet. I den daglige undervisning får eleven løbende feedback på deltagelse og på udførelse af opgaver. På de forskellige hovedforløb har kontaktlæreren én eller flere uformelle samtaler med eleven, hvor fokus er på elevens kompetencer og forudsætninger sat op imod de krav som elevens valg af uddannelse har medført. Ved en midtvejsevaluering i hvert hovedforløb indkaldes eleven til en formel samtale, hvor der samles op på elevens niveau og indsats, med henblik på at styrke elevens videre udvikling. Se bedømmelsesgrundlag under den enkelte undervisningsaktivitet. Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev Skolen er i løbende dialog med det faglige udvalg omkring uddannelsens opbygning og indhold og i samarbejde med de øvrige hovedforløbsskoler tilpasser uddannelsens indhold. I løbet af 3. skoleperiode afholdes der mestersamtaler, hvor skole, virksomhed og elev mødes omkring elevens uddannelse. Øvrigt samarbejde med virksomheder foregår primært gennem skolens virksomhedskonsulent på området. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr På uddannelsen, er der tilknyttet store udendørsarealer med relevante beplantninger og inventar samt flere store haller til praktisk anlægsarbejde. Den praktiske undervisning gennemføres på friarealer og i haller. På uddannelsen er der tilknyttet lærerkræfter med forskellige faglige baggrunde som anlægsgartnere, skov- og naturteknikkere, hortonomer, landskabsarkitekter og kørelærer. Overgangsordninger Elever der ønsker at overgå til en nyere bekendtgørelse skal igennem en individuel kompetencevurdering, som foretages af en faglærer med relevant branchekendskab, uddannelseslederen samt en af skolens vejledere, som udfærdiger en individuel plan for uddannelsesforløbet. 3. Undervisningen 3.1. Anlægsteknik 1 HF Du skal sammen med en makker lave et mindre anlæg med kantsten, belægning og støttemur, alt sammen i beton. I kan vælge at tilføje en trappe til anlægget. Inden I kan komme i gang med den praktiske opgave, skal I lave arbejdstegninger og beregne 7

8 Efter gruppens vurdering bør Lærerkval. udgå fra fagbeskrivelser og indføres som et overordnet punkt i LUP en. hvor mange materialer I skal bruge til anlægget. I skal også lave en plan for hvor meget tid der skal bruges på de enkelte dele af opgaven. Alt jeres arbejde skal laves så det overholder Normerne. 36 lektioner. 37 timer inkl. lektielæsning. Projektering og udførelse af befæstelser i betonvare. Opførelse af betonstens-mure med smig. Kantstenssætning i lige linjer med hjørner. Tilpasning af beton-belægninger ved brønde. Alle elementer udføres og kvalitetssikres efter gældende Normer for faget. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Tværfagligt med fagene; Opmåling og Materialeforståelse. Praktisk opgaveløsning i anlægshallen. Evt. ekskursioner. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. De til opgaven knyttede betonmaterialer. Maskiner til materialetransport. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning Anlægsteknik 2 HF Du skal sammen med en makker lave et mindre anlæg med trappe, belægning og støttemur, alt sammen i granit-sten. I skal også lave en plan for hvor meget tid der skal bruges på de enkelte dele af opgaven. Alt jeres arbejde skal laves så det overholder Normerne. 50 lektioner. 51,5 timer inkl. Lektielæsning Tidsprojektering og udførelse af befæstelser i granit-sten. (Chaussé- og Kørebanebrosten) Opførelse af støttemur i kørebanebrosten med glat forside og smig. Opførelse af trappe med forkanter af kørebanebrosten og trinflader af chaussésten. 8

9 Tilpasning af granit-sten med kantjern. Alle elementer udføres og kvalitetssikres efter gældende Normer for faget. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning i anlægshallen. Tværfagligt med fagene; Opmåling og Materialeforståelse. Evt. ekskursioner. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. De til opgaven knyttede granitmaterialer. Maskiner til materialetransport. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning Anlægsteknik A, 4 HF (teknikspeciale) Du skal sammen med en makker indgå i et Team med to andre elever, lave et større anlæg med trappe, belægning, trækonstruktion, LAR-bed og støttemur. Anlægget skal opføres på skolens svendeprøveareal og fungerer som en Prøvesvendeprøve. Før det praktiske arbejde kan udføres, skal I udarbejde en større teoretisk mappe med alle de nødvendige arbejdstegninger, materialebestillinger, tidsplaner, kvalitetssikringsdokumenter, planteplaner m.v. Alt jeres arbejde skal laves så det overholder Normerne. 168 lektioner 172,66 timer, inklusive refleksion og lektielæsning Alle elementer inden for projektering og udførelse af sammenhængende haveanlæg efter oplæg. Alle elementer udføres og kvalitetssikres efter gældende Normer for faget. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning på øvelsesareal. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. 9

10 De til opgaven knyttede materialer. Maskiner til materialetransport. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning Anlægsteknik B, 4 HF (Plejespeciale) Du skal sammen med en makker lave et mindre anlæg med belægning, kantsten og evt. trappe bestående af forskellige materialer f.eks. betonog natursten. I skal også lave en afsætning- og koteplan for området. Alt jeres arbejde skal laves så det overholder Normerne. 54 lektioner 55 timer inklusive refleksion og lektielæsning Projektering og udførelse af befæstelser i de i faget forekommende materialer. Tilpasning af granit-sten med kantjern og af betonmaterialer med skærende værktøj. Alle elementer udføres og kvalitetssikres efter gældende Normer for faget. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning på øvelsesareal. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. De til opgaven knyttede materialer. Maskiner til materialetransport. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning Materialeforståelse 1 HF Du skal lære at forstå og arbejde med grusmaterialer. Du kommer til at lære om grusets indhold og egenskaber. Du lærer at beregne forbrug og at beskrive samt bestille grusmaterialer ,32 timer inklusiv lektielæsning 10

11 Ressourcer og rammer Viden om de forskellige grusmaterialers egenskaber og begrænsninger. Beregning af materialemængder. Forståelse af Normer og Standarder for materialer. Søgning af informationer om materialernes tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige og økonomiske specifikationer. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning i klasselokale og i anlægshallen. Tværfagligt med fagene; Anlægsteknik og opmåling. B/IB (Bestået/ Ikke Bestået) Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. De til opgaven knyttede materialer. Maskiner til materialetransport. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning Materialeforståelse 2 HF Du skal lære at forstå og arbejde med materialer som indgår i anlægsgartnerfaget.(primært befæstelsesmaterialer) Du kommer til at lære om materialernes indhold og egenskaber. Du lærer at beregne forbrug og at beskrive samt bestille materialer. 16 lektioner 16,32 timer inklusiv lektielæsning Viden om de forskellige befæstelsesmaterialers egenskaber og begrænsninger. Beregning af materialemængder. Forståelse af Normer og Standarder for befæstelsesmaterialer. Søgning af informationer om materialernes tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige og økonomiske specifikationer. 11

12 Ressourcer og rammer Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning på klasselokale og i anlægshallen. Tværfagligt med fagene; Anlægsteknik og opmåling. Der arbejdes videre med kompetencer opnået på 1. HF. B/IB (Bestået/ Ikke Bestået) Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. De til opgaven knyttede materialer. Maskiner til materialetransport. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning Opmåling 1 HF Du bliver undervist i brugen af koter både faktiske og fiktive på byggepladsen. Du skal lære at anvende instrumenter til nivellering af højder og at udfylde målebogsblad. Du lærer at afsætte grid-net til jordberegning og gennemsnits-beregning. 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Opmåling af koter på fastlagt rute med tilhørende flytning af fikspunkter, samt indføring i målebogsblad. Kendskab til DNN og til DVR 90, samt til fiktive koter anvendt på eksempelvis byggepladser. Afsætning af gridnet og opmåling af dette. Teoretiske oplæg og beregning i klasselokale. Praktisk opgaveløsning på øvelsesareal. Tværfagligt med fagene; Anlægsteknik og Materialeforståelse. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. Optisk og laser nivelleringsinstrumenter. Landmålerstokke, båndmål, pløkker og snore. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til 12

13 løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning Opmåling 2 HF Du vil lære at afsætte mange forskellige geometriske figurer og cirkelslag uden kendt centrum. Du vil komme til at stifte bekendtskab med anvendelse af trigonomiske relationer til løsning af problemstillinger fra anlægsgartnerens hverdag. Sammen med en makker skal du beregne radius og sidelængder på et mindre anlæg med polygoner, som I efterfølgende skal lave i anlægshallen. 48 lektioner. 55 timer inklusive refleksion og lektielæsning. Afsætning og opmåling af cirkler, bueslag, spiraler og regulære polygoner. Beregning af radier og sidelængder på regulære polygoner ved hjælp af trigonometri. Udførelse af mindre anlæg bestående af sammenhængende regulære polygoner. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning på øvelsesareal og i anlægshallen. Tværfagligt med fagene; Anlægsteknik og Materialeforståelse. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Opgavebeskrivelse med tilhørende tegningsmateriale. Optisk og laser nivelleringsinstrumenter. Landmålerstokke, båndmål, pløkker og snore. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC, alternativt redskaber til håndtegning. Du skal lære at arbejde med træ i de konstruktioner vi bruger i haver og parker, f.eks. espalier, bænke og trapper. 13

14 3.9. Havens trækonstruktioner Du lærer at rådgive dine kunder om valg af træsorter til forskellige udendørsprojekter, blandet andet vi du høre om naturlig holdbarhed, efterbehandling og valg af korrekte søm og skruer. I samarbejde med en makker skal du fremstille en trappe og andre trækonstruktioner, med fokus på håndværksmæssig korrekt udførelse. 36 lektioner 55 timer inklusive refleksion og lektielæsning. Grundlæggende trækonstruktion med fokus på udendørs anvendelse. Viden om træets opbygning, holdbarhed, styrker, svagheder, egnethed til konstruktioner samt modstandsdygtighed over råd og svamp. Viden om konstruktiv beskyttelse af træet. Viden om korrekt valg af befæstigelse til en række forskellige opgaver. Eleven får viden om normalt forekommende samlinger og forankringer. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning i Hal 3. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. De til opgaven knyttede materialer. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC Behandling af overfladevand Du skal lære om nedsivning af regnvand fra tagflader. For at kunne dokumentere dine fremtidige projekter skal du lære at lave afløbstegninger i AutoCad. Faget er adgangsgivende til Kloakrørlæggeruddannelsen og derfor skal du også lære om koteberegninger og materialer samt arbejdsmiljø i forbindelse med gravearbejde. 80 Lektioner 82,22 Timer Der undervises i dimensionering og projektering af faskiner, herunder også praktisk nedsivningstest som danner grundlag for dimensioneringsarbejdet. Der undervises i arbejdsmiljø i forbindelse med gravearbejde. 14

15 Lærerkval. og udstyr Der arbejdes praktisk med etablering af faskineanlæg med tilhørende nedløb, ledningsanlæg og brønde. Der tegnes afvandingsprojekter vha AutoCad, og derfor undervises der i anvendelse af dette tegneprogram. Der afsluttes med en caseopgave der samler op på fagets indhold. Undervisningen foregår primært i teorilokalerne. Derudover er der praktiske opgaver der skal løses i vores struktørhal og nedsivningstest der skal udføres på skolens udearealer. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. De til opgaven knyttede materialer. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed. Eleverne opfodredes til selv at medbringe PC Kulturteknik 1 HF Du vil i denne periode komme til at arbejde med planlægning og tegning af mindre grønne anlæg. Du vil modtage undervisning i jordtilberedning/jordbearbejdning, plantning, opbinding og beskyttelse samt plejeplanlægning af nyplantninger og græsarealer indtil 5 år. Du vil blive i stand til at lave kvalitetssikring til plantearbejdet og plejeplanlægning fra plantetidspunktet og 5 år frem. 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Eleven skal i samarbejde med andre, skitsere, planlægge og foretage simple materialeberegninger til et mindre grønt anlæg, og kunne udføre plantearbejde efter en simpel planteplan. Dette indbefatter jordtilberedning, plantearbejde, beskyttende foranstaltninger til udsatte beplantninger, samt finpudsning før aflevering. Eleven skal, i samarbejde med andre, udføre kvalitetssikring i forbindelse med plantnings- og plejeopgaver, samt plejeplanlægning fra etableringsfasen og 5 år frem. Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde 15

16 Lærerkval. og udstyr Eventuelle ekskursioner Praktisk arbejde Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Kulturteknik 2 HF Denne skoleperiode kommer til at handle om beskæring af træer og buske - både den teoretiske baggrund og i praksis. Du kommer til at kende til de forskellige beplantningstyper, hvordan træets fysik fungerer, og fordele og ulemper ved henholdsvis sommerog vinterbeskæring. 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Eleven vil komme til at arbejde med plejearbejde på grønne arealer, med særlig fokus på beskæring af træer og buske i sommer- og vintertilstand. Herunder kendskab til beplantningstyper, beskæringsmetoder og træers fysiologi. I samarbejde med andre, skal der udarbejdes planlægning og plejeprogram (0-5 år) til er mindre grønt område. Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde Eventuelle ekskursioner Praktisk arbejde Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Kultur- og plejeteknik 4 HF (Plejespeciale) Du vil komme til at arbejde med at lave en rapport til den kommende svendeprøve - registreringer, målsætninger, gødningsplaner, plejeplaner, bestillingslister, ganntkort og kvalitetssikring. Det hele sammenfattes, så du får en skabelon til at kunne lave en rapport. Du vil også komme til at arbejde med græs, skadevoldere, naturpleje, lift og varmt arbejde 144 lektioner 16

17 148 timer inklusive refleksion og lektielæsning Eleven vil i dette fag komme til at arbejde med at lave rapport-delen af en grøn svendeprøve: Dette indbefatter bl.a. registreringer, målsætninger, gødnings- og plejeplanlægning, bestillinger, arbejdsplanlægning og kvalitetssikring. Eleven vil desuden komme i berøring med emnerne: Græsetablering og pleje, svampe og skadedyr, naturpleje, lift og varmt arbejde Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Tværfagligt projektarbejde praktisk arbejde Ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Kulturteknik B, 4 HF (Anlægsspeciale) Du skal arbejde med planlægning, tegning og etablering af den grønne del af den udleverede case opgave. Du skal foretage vurdering af vokseplads, plantebestilling og modtagelse samt græsetablering. Du skal lave plejeplanlægning inklusive gødningsplaner for beplantningerne, indtil 5 år efter etableringen. 54 lektioner 55 timer inklusive refleksion og lektielæsning Eleven vil komme til at arbejde med planlægning og etablering af grønne områder med blandet beplantning, herunder beregning af gødningsmængder, udarbejdelse af plejeplaner og etablering af plantebestillingslister. Derudover vil der blive arbejdet med teknisk tegning, dyrkningsmedier, gødskning efter gødningsplan samt græsetablering og pleje. Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Tværfagligt projektarbejde Praktisk arbejde Eventuelle ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen 17

18 3.15. Plantekendskab, 1 HF På denne skoleperiode arbejdes der videre med den viden du har erhvervet dig på grundforløbet og i praktiktiden. Ved hjælp af oplæg fra læreren, bøger, nettet og din egen viden skal du arbejde med at identificere og navngive de almindeligste træer i Danmarks natur (særligt i vintertilstand) og de almindeligst brugte buske og bunddækkeplanter i grønne anlæg i Danmark. Du vil komme til at arbejde med opgaver med sammensætning af planterne ud fra et grundlæggende kendskab til deres vækst- og plejekrav Du vil få kendskab til de internationale regler for navngivning af planter. 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Eleven skal ved hjælp af bøger, nettet og tilegnede færdigheder, arbejde med at identificere og navngive de almindeligste træer i Danmarks natur samt almindeligt brugte buske (vintertilstand) og bunddækkeplanter i grønne anlæg. Der vil blive arbejdet med opgaver der giver kendskab til planternes vækst- og plejekrav og kunne sammensætte dem ud fra ønsker til grønne anlæg. Eleven vil få kendskab til de internationale regler for navngivning af planter. Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde Eventuelle ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen På denne skoleperiode arbejdes der videre med den viden, du har erhvervet dig på tidligere skoleforløb og i praktiktiden. 18

19 3.16. Plantekendskab, 2 HF Der repeteres på tidligere lærte planter. Ved hjælp af oplæg fra læreren, bøger, nettet og din egen viden skal du arbejde med at identificere og navngive de almindeligste træer i Danmarks natur (særligt i udspring) og de almindeligst brugte forårsløg, knolde og klatreplanter i grønne anlæg i Danmark. Du vil komme til at arbejde med opgaver med sammensætning af planterne ud fra kendskabet til deres vækst- og plejekrav Du vil komme til at arbejde med enkle planteplaner, planteantal og bestillingslister 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Eleven skal ved hjælp af bøger, nettet og tilegnede færdigheder, arbejde med at identificere og navngive de almindeligste træer i Danmarks natur (i udspring), samt almindeligt brugte blomsterløg og -knolde og klatreplanter i grønne anlæg Eleven får indblik i formering, opbevaring, lægning og pleje af blomsterløg og -knolde. Eleven skal, med kendskab til planternes vækstog plejekrav, kunne sammensætte dem ud fra ønsker til grønne anlæg. Eleven vil komme til at arbejde med enkle planteplaner, planteantal og bestillingslister Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde Eventuelle ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Plantekendskab, 3 HF På denne skoleperiode arbejdes der videre med den viden, du har erhvervet dig på tidligere skoleforløb og i praktiktiden. Der repeteres på planter fra tidligere skoleforløb. Ved hjælp af oplæg fra læreren, bøger, nettet og din egen viden, skal du arbejde med at identificere og navngive de almindeligst brugte nåletræer i danske skove og havens kultivarer, samt stedsegrønne bladbærende planter i grønne anlæg i Danmark. 19

20 Du vil komme til at arbejde med opgaver med sammensætning af planterne ud fra kendskabet til deres vækst- og plejekrav Du vil komme til at arbejde med planteplaner, planteantal og bestillingslister 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Der arbejdes med repetition og udbygning af plantekendskab, erhvervet på tidligere skoleforløb, samt i praktiktiden. Der lægges i denne periode, særligt vægt på nåletræer i danske skove, havernes mindre kultivarer og bladbærende stedsegrønne planter, brugt i grønne anlæg. Der vil i denne periode blive arbejdet med større planteplaner, plantebestillingslister og plejeplanlægning Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde Eventuelle ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Plantekendskab, 4 HF På denne skoleperiode arbejdes der videre med den viden, du har erhvervet dig på tidligere skoleforløb og i praktiktiden. Der repeteres på planter fra tidligere skoleforløb. Der vil i denne skoleperiode blive fokus på roser, frugt og bær, samt stauder Du vil komme til at arbejde med opgaver med sammensætning af planterne ud fra kendskabet til deres vækst- og plejekrav Der vil blive ekskursioner til relevante steder 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Der arbejdes med repetition og udbygning af plantekendskab, erhvervet på tidligere skoleforløb, samt i praktiktiden. Der lægges i denne periode, særligt vægt på roser, stauder, samt frugt og bærplanter, brugt i grønne anlæg. Der vil i denne periode blive arbejdet med opgaver med plantesammensætning af 20

21 nævnte plantegrupper, med vægt på planternes vækstkrav og plejebehov Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde Eventuelle ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Jord, vand og næring, 1 HF I dette fag kommer du til at få kendskab til sammenhængen mellem planternes vækst og forholdene i jorden. Du skal opnå viden om de faktorer der påvirker planternes mulighed for at optage vand og næring, så som jordtyper/vækstmedier, ph og næringsbalancer. Du vil blive instrueret i, at foretage en grundanalyse og udarbejde en efterfølgende gødningsplan ud fra de almindeligste gødninger i handlen. 36 lektioner 37 timer inklusive refleksion og lektielæsning Eleven skal opnå kendskab til og forståelse for, sammenhængen mellem plantevækst og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden, herunder de faktorer der påvirker planternes vandbehov og vandoptagelse, samt har kendskab til de forskellige jordbundstyper/vækstmedier og deres egenskaber Eleven skal opnå kendskab til næringsoptagelse hos planter, samt ph-værdiens betydning for plantedyrkning. Eleven lærer at udtage prøver til grundanalyse og kan udarbejde handleplaner ud fra prøveresultatet. Eleven vil få indblik i de almindeligst anvendte handelsgødninger, deres næringsindhold, anvendelsesområder, opbevaring og håndtering. Teoretiske oplæg i klassen Forsøg - både indenfor og udenfor. Gruppearbejde Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen 21

22 3.20. Plantesundhed, 1 HF Eleven klædes på til at kunne identificere og navngive almindelige skadevoldere som ukrudt, skadedyr og svampesygdomme og vira og bakterier, og har kendskab til, hvilke plantearter der typisk er udsat for skadevoldere. Derudover bliver eleven også bekendt med hvilke bekæmpelses muligheder der findes til henholdsvis ukrudt, skadedyr og svampesygdomme. 30 lektioner 30 lektioner Eleven får kendskab til hensigtsmæssig bekæmpelse (mekanisk, teknisk, biologisk) af både ukrudt, skadedyr og svampesygdomme på grønne og befæstede arealer, samt hindre spredning af disse på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem praksisnær teori med relevante opgaver. Alle emner i biologi sættes i relation til anlægsgartnerbranchen, så eleverne til enhver tid er klar over emnets erhvervsfaglige betydning. Eleven modtager løbende feedback på sit produkt og sin læringsproces. Der gives karakter i faget jvf.. 7-trinsskalaen Arbejdsmiljø, 2 HF 20 lektioner 18 timer inklusive refleksion og lektielæsning 22

23 3.22. Vejen som arbejdsplads Du vil i dette forløb opnå viden om reglerne om afmærkning i forbindelse med forskellige typer af vejarbejde og hvorfor der kan være forskel. Du vi komme til at arbejde med planlægning af korrekt afmærkning ved vejarbejde. Det vil blive gennemgået, hvordan man bedst muligt opfører sig og tilkalder hjælp, hvis man overværer et trafikuheld 16 lektioner 15 timer inklusive refleksion og lektielæsning. Forståelse for baggrunden for de trafiksikkerhedsmæssige regler om afmærkning af vejarbejder samt vejreglerne for afmærkning af vejarbejder. Der vil blive arbejdet med planlægning af afmærkningsopgaver og udførsel af korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære vejarbejder. Viden om hvordan man på korrekt og forsvarlig vis, tilkalder hjælp ved et trafikuheld. Samtaleundervisning i klassen Gruppearbejde Prøve som er udarbejdet i samarbejde med vejdirektoratet med resultatet: Bestået/ikke bestået Økologi og ikkekemisk ukrudtsbekæmpelse, 1 HF Du vil i dette fag komme til at arbejde med forskellene på traditionelt og økologisk plejede områder, og hvordan man minimerer forbruget af materialer og brændstof, til gavn for miljøet. Du vil få viden om bortskaffelse af affald, genanvendelse af materialer, naturvenlige materialer og nye materialer på markedet. Du vil få viden om, hvilke planter der egner sig til jorddækning, og hvilken indflydelse det kan have på biodiversiteten i området. 16 lektioner 15 timer inklusive refleksion og lektielæsning. Arbejde med opgaver om pleje af anlæg ud fra tanken om minimering af arbejdsindsats og brugen af materialer og brændstof, der belaster miljøet. 23

24 Der tages udgangspunkt i bortskaffelsen af materialer anvendt i faget, og evt. genanvendelse af samme materialer, da der bliver færre og færre råstoffer. Input om anvendelse af egnede planter til afdækning af bar jord og den dermed større biodiversitet der opnås. Viden om, hvordan man kan forøge andelen af naturvenlige materialer og nye materialer på markedet. De principielle forskelle mellem traditionelt og økologisk plejearbejde. Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde med kulturteknik og/eller plantekendskab Ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Økologi og ikkekemisk ukrudtsbekæmpelse, 2 HF Undervisningen i dette fag, bygger på den viden du fik på forrige forløb i samme fag: Du vil i dette fag komme til at arbejde med forskellene på traditionelt og økologisk plejede områder, og hvordan man minimerer forbruget af materialer og brændstof, til gavn for miljøet. Du vil få viden om bortskaffelse af affald, genanvendelse af materialer, naturvenlige materialer og nye materialer på markedet. Du vil få viden om, hvilke planter der egner sig til jorddækning, og hvilken indflydelse det kan have på biodiversiteten i området. 16 lektioner 15 timer inklusive refleksion og lektielæsning. Der arbejdes videre på den viden eleven erhvervede sig i faget på forrige forløb: Arbejde med opgaver om pleje af anlæg ud fra tanken om minimering af arbejdsindsats og brugen af materialer og brændstof, der belaster miljøet. Der tages udgangspunkt i bortskaffelsen af materialer anvendt i faget, og evt. genanvendelse af samme materialer, da der bliver færre og færre råstoffer. 24

25 Input om anvendelse af egnede planter til afdækning af bar jord og den dermed større biodiversitet der opnås. Viden om, hvordan man kan forøge andelen af naturvenlige materialer og nye materialer på markedet. De principielle forskelle mellem traditionelt og økologisk opbyggede anlæg, samt forskellen mellem traditionelt og økologisk plejearbejde. Teoretiske oplæg i klasselokalet Gruppearbejde Eventuelt tværfagligt projektarbejde med kulturteknik og/eller plantekendskab Ekskursioner Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Havestilarternes udvikling, 3 HF Iværksætteri og innovation, 3 HF I Iværksætteri og innovation samler vi hele årgangen til teorioplæg og foredrag med gæstelærere. Gæster udefra kan være skat, en bank, en ung selvstændig, en anlægsgartner med niche eller som har specialiseret sig, en jurist eller andre. I Iværksætteri og inovation arbejder du fortrinsvis i gruppe. Grupperne laver et fiktivt firma. Med dette firma som omdrejningspunkt, kommer du igennem teori, værktøjer og øvelser i innovation, firma- og organisationstyper, forretningsplan, målsætninger og visioner. Du laver også opstartsbudget og driftsbudget med udgangspunkt i en case. Undervisningen tilpasses dit niveau. 25

26 Iværksætteri og innovation samlæses med virksomhedsøkonomi. 36 lektioner 37 timer inklusive lektielæsning og research Innovation eksemplificeret ved innovationstrappen eller anden teori. Du bruger innovationsværktøjet på en eller flere dele af virksomhedsplanen. Organisationsdiagram hvem er chefen? Hvilken betydning har ledelsesstilen for arbejdsmiljøet? Hvordan er typisk dansk erhvervsstruktur? Krav fra omverdenen hvor stort et brød kan du slå op? Hvilken betydning har faktorer udefra; bank, privatliv, opsparing, forsikring? Hvordan skal du planlægge din økonomi? Målgrupper - er der overhovedet kunder til det, du tilbyder? Er der kunder på langt sigt? Teorioplæg fælles for hele årgangen i auditorium. Gruppearbejde på valgfrit sted på skolen. Lærere er til stede i undervisningen som konsulenter og vejledere. Gruppearbejdet munder ud i en virksomhedsplan, som efterfølgende vurderes af underviserne. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Det er en god idé at tage eget it-udstyr med. Der er dog PC ere til rådighed Virksomhedsøkonomi, 3 HF I Virksomhedsøkonomi samler vi hele årgangen til teorioplæg og foredrag med gæstelærere. Gæster udefra kan være skat, en bank, en ung selvstændig, en anlægsgartner med niche eller som har specialiseret sig, en jurist eller andre. I Virksomhedsøkonomi arbejder du fortrinsvis i gruppe. Grupperne laver et fiktivt firma. Med dette firma som omdrejningspunkt, kommer du igennem teori, etablerings- og driftsbudgetter, firmaog organisationstyper, forretningsplan, målsætninger og visioner. Du laver er tilbud til kunden i den case, du vælger med din gruppe. Etableringsbudget og driftsbudget laver du med udgangspunkt i en case. Undervisningen tilpasses dit niveau. virksomhedsøkonomi samlæses med Iværksætteri og innovation. 26

27 Ressourcer og rammer 36 lektioner 37 timer inklusive eventuelt hjemmearbejde og research Grundlæggende tankegange omkring økonomi. Økonomistyringsværktøjer som privat budget, etableringsbudget, driftsbudget og eventuelt investeringsplaner. Sammenhæng mellem firmaets økonomi og egen økonomi. Tilbudsberegning som en del af caseopgaven Teorioplæg fælles for hele årgangen i auditorium. Gruppearbejde på valgfrit sted på skolen. Lærere er til stede i undervisningen som konsulenter og vejledere. Gruppearbejdet munder ud i en virksomhedsplan, som efterfølgende vurderes af underviserne. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. Det er en god idé at have eget it-udstyr med. Der er dog PC ere til rådighed Motorsav I motorsavstimerne arbejdes der med fældning og oparbejdning af træer. 36 lektioner 36 lektioner Eleverne arbejder både med teori og praktisk træfældning. Gennem praktiske øvelser og instruktion får eleverne erfaring med sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med træfældning. Eleven skal have grundlæggende viden om sikkerhed ved fældningsarbejde. (herunder relevante AT- vejledninger) Eleven skal kunne foretage sikkerhedsmæssig korrekt retningsbestemt fældning af mindre træ. Eleven skal kunne foretage sikkerhedsmæssig/ergonomisk korrekt afgrening. Eleven skal kunne foretage sikkerhedsmæssig korrekt opstart af motorsav. Eleven skal kunne redegøre for alle 11 sikkerhedspunkter på motorsav. 27

28 Eleven skal kunne foretage daglig vedligeholdelse af motorsaven i henhold til certificeringsreglerne. (ICC1) Eleven skal, på korrekt vis, kontrollere og anvende personlige værnemidler. Eleven skal have kendskab til brug af drivmidler. Klasseundervisning Pr aktisk arbejde Afsluttende prøve: Bestået/ikke bestået 4. Specialevalgfag 4.1. Plantekendskab Du kommer til at arbejde med udvidet planlægning af grønne elementer, herunder tegning, registrering, målsætning og plejeplanlægning. Der vælges planter til elementerne ud fra planternes forskellige vækstkrav, farver, former og blomstringstidspunkter, samt voksestedets beskaffenhed Du vil komme til at arbejde med kvalitetskontrol, specielt i forbindelse med modtagelse af planter Der vil blive udflugter til relevante parker, anlæg og virksomheder 72 lektioner 74 timer inklusiv refleksion og lektielæsning. Faget bygger på viden, eleven har erhvervet sig i plantekendskab og kulturteknik, på tidligere skoleperioder og i praktikken. Faget omhandler: Registrering, analysering og tegning af haveprojekt med anvendelse af planter ud fra vækstkrav, blomstringstidspunkter, former og farver. Plejeplanlægning. Planteanvendelse med specielle grupper af planter. Vækstbetingelser. Identifikation af planter. Kvalitetskontrol ved modtagelse af planter Klasseundervisning Teoretiske oplæg Ekskursioner Evt. praktisk arbejde Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. 28

29 4.2. Vandbassiner Faget afvikles på Selandia og er derfor ikke detaljeret beskrevet på Vilvorde. Du skal arbejde med projektering og etablering af vandbassiner. 72 lektioner 74 timer inklusiv lektielæsning Der undervises i brugen af forskellige teknikker, materialer og retningslinjer. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen Græsetablering 4.4. Maskiner 4.5. Stentilhugning Du skal, i samarbejde med andre opføre et mindre anlæg i natursten. 29

30 Du lærer at tilpasse natursten med forskellige redskaber og værktøjer. Du lærer om forskellige stenarters oprindelse og om deres holdbarhed og anvendelsesmuligheder i anlægsgartnerfaget. 72 lektioner 74 timer inklusiv refleksion og lektielæsning. Viden om almindelige stenarter, disses oprindelsessteder, holdbarhed og anvendelsesmuligheder. Etablering af mindre naturstensanlæg med korrekt udførte tilpasninger. Teoretiske oplæg og projektering i klasselokale. Praktisk opgaveløsning på øvelsesareal og i anlægshallen. Evt. Ekskursion. Standpunktskarakter efter 7 trins-skalaen. De til opgaven knyttede materialer. Skolen stiller de nødvendige håndredskaber til løsning af den praktiske opgave, til rådighed Regnbede Du vil komme til at arbejde med forskellige typer af regnvandshåndtering i bede. Du kommer til at få kendskab til, og kunne vælge egnede planter til regnbede og deres omgivelser. Du vil komme til at planlægge mindre regnbede og den efterfølgende plejeindsats 36 lektioner 37 timer inklusive eventuelt hjemmearbejde og research Kendskab til forskellige typer regnbede, herunder brug og pleje af planter i og omkring regnbede. Projektering af mindre anlæg indeholdende regnbede. Planlægning af efterfølgende plejeindsats og vedligehold Klasseundervisning Teoretiske oplæg Ekskursioner Evt. praktisk arbejde Løbende diskussion og feedback i undervisningen. Feedback på plantelister, skitser og idécollager Karakter efter 7-trinsskalaen 30

31 4.7. Nedsivning og afvanding af befæstelsesarealer 4.8. Etablering af intensive taghaver I faget gennemgår du sikkerhedsregler i forbindelse med arbejde i højden. Du vil lave øvelser i at finde rundt i reglerne og anvisninger fra Arbejdstilsynet. Du vil arbejde med jord- og plantesammensætninger og planters vækstforhold på tag. Vi tager på ekskursioner og virksomhedsbesøg Endelig vil du kunne lave forsøg med vandtilbageholdelse, etablering af taghaveeksempel og tegning af taghaver. 36 lektioner 37 timer inklusive hjemmearbejde og research Materialekendskab hvad bruger man i branchen? Plantekendskab hvilke planter er egnede til taghaver? Sikkerhed hvilke regler er der på området? Du arbejder individuelt eller i gruppe. Løbende diskussion og feedback i undervisningen. Feedback på plantelister, skitser og idécollager Karakter efter 7-trinsskalaen 31

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Valgfri specialer. anlægsgartner. Vilvorde. Roskilde Tekniske Skole

Valgfri specialer. anlægsgartner. Vilvorde. Roskilde Tekniske Skole Valgfri specialer anlægsgartner Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Valgfri specialer 2018 Valgfri specialer anlægsgartner Under uddannelsen til anlægsgartner uanset om det er den traditionelle EUD - erhvervsuddannelse,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Udstedelsesdato: 1. august 2011 Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven, anlægsgartner, greenkeeper og groundsman.

Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven, anlægsgartner, greenkeeper og groundsman. Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven, anlægsgartner, greenkeeper og groundsman. Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

ANLÆGSGARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole

ANLÆGSGARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole ANLÆGSGARTNER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Anlægsgartner Uddannelsen til anlægsgartner varer fra 4 år til 4 år og 6 mdr. afhængig af din baggrund. Uddannelsens længde er inklusiv grundforløb.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016. Uddannelsesordning for uddannelsen til Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri i henhold til bekendtgørelse nr. 206 af 8. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Generelt for erhvervsuddannelserne

Generelt for erhvervsuddannelserne Indhold Generelt for erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 3 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag... 3 Elevernes arbejdstid... 4 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 3. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære.... 3 Grundfag.... 3 Projekt... 3 Valgfag... 4 Bogpakke.... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hovedforløbet Anlægsgartner, version 07

Hovedforløbet Anlægsgartner, version 07 Hovedforløbet Anlægsgartner, version 07 Vis detaljer Generel information om skolen Hovedforløbet Anlægsgartner, version 07 2.1 Praktiske oplysninger Anlægsgartner Undervisningen på hovedforløbet finder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

EUX ANLÆGSGARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole

EUX ANLÆGSGARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole EUX ANLÆGSGARTNER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Mere end bare en anlægsgartneruddannelse Er du i tvivl, om du skal tage en erhvervsuddannelse eller gå den gymnasiale vej? Drop tvivlen og tag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner BEK nr 374 af 09/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 19/03242 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed:

PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT. Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri. Elevens navn: Virksomhed: PRAKTIK LOGBOG ANLÆGSGARTNER & ANLÆGSGARTNERASSISTENT Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: Velkommen til dig, som ny elev på anlægsgartnerfagets hovedforløb

Læs mere

Valgfri specialer. anlægsgartner. Vilvorde. Roskilde Tekniske Skole

Valgfri specialer. anlægsgartner. Vilvorde. Roskilde Tekniske Skole Valgfri specialer anlægsgartner Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Valgfri specialer 2018 Valgfri specialer anlægsgartner Under uddannelsen til anlægsgartner uanset om det er den traditionelle EUD - erhvervsuddannelse,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN

Lokal Undervisningsplan. for. Anlægsgartneruddannelsen SANDMOSESKOLEN Lokal Undervisningsplan for Anlægsgartneruddannelsen på SANDMOSESKOLEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2 SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AMU SYD - Kolding LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Rengøringstekniker- og serviceassistentuddannelsen 2018 - STH /LR//sit 181218 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Skolen... 3 3. Pædagogiske overvejelser...

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

1.skoleperiode november-december

1.skoleperiode november-december 1.skoleperiode november-december Fag på skoleperioden: Grundlæggende anlægsteknik 32 timer Grundlæggende kulturteknik 32 timer Jord, vand og næring 32 timer Matematik F 32 timer Materialeforståelse 16

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 431 af 07/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/04016 Senere ændringer

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Elektrikeruddannelse Installationsteknik Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Skabelon for læreplan

Skabelon for læreplan Kompetencer Færdigheder Viden Skabelon for læreplan 1. Identitet og formål 1.1 Identitet 1.2 Formål 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Undervisningen på introducerende niveau tilrettelægges

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination

Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Fælles standard for GF2-prøver og eksamination Indhold Grundforløbsprøve og eksamination for VVS-energiuddannelsen... 1 Evaluering og indstilling til grundforløbsprøve... 1 Løbende evaluering i grundforløbet...

Læs mere

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole GREENKEEPER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Greenkeeper Uddannelsen til greenkeeper varer mellem 2 år - 4 år og 6 mdr. inklusive grundforløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 350 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15214 Senere ændringer

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11.04.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole GREENKEEPER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Greenkeeper Uddannelsen til greenkeeper varer fra 3 år og 5 mdr. til 4 år og 6 mdr. afhængig af din baggrund. Uddannelsens længde er inklusiv grundforløb.

Læs mere

Uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse til Boligfotograf

Uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse til Boligfotograf Side 1 FOTOSERIE: JIRI THOMAS KJELDGAARD Uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse til Boligfotograf Udarbejdelsesdato: 8. oktober 2018 Udarbejdet af Gunner Byskov, Media College

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner BEK nr 465 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 355 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377-16 Senere ændringer

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære.

Produktionsgartner. Hvordan starter du? Du kan starte på uddannelsen på 3 forskellige måder, enten skolevejen, praktikvejen eller ny mesterlære. Produktionsgartner [ Planteskolegartnerassistent ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, produktion ] [ Produktionsgartner med speciale planteskolegartner, handel ] Produktionsgartner På

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau

Industriteknik-maskin HF3 (og HF4) Læringsaktivitet Maskinbygning Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Avanceret niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industriteknik-maskin HF3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. 2. skoleperiode. Valgfag

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. 2. skoleperiode. Valgfag Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Tjener 2. skoleperiode Valgfag Beskrivelse af læringsaktiviteterne, her de valgfag på 2. skoleperiode i tjeneruddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt...

Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3. Teori... 3. Praktik... 3. Tegningslære... 3. Grundfag... 4. Projekt... Indholdfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Hovedforløb... 3 Teori... 3 Praktik.... 3 Tegningslære... 3 Grundfag.... 4 Projekt... 4 Valgfag... 4 2. Hovedforløb.... 5 Teori... 5 Praktik....

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer BEK nr 338 af 25/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/04106 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 336 af 25/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/06591 Senere ændringer

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere