Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013"

Transkript

1 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen

2 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller er forsikret mod ledighed Vision: Vi vil arbejde for, at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet. Vi vil være den bedste arbejdsplads for den enkelte medarbejder. Vi vil være blandt de mest innovative offentlige virksomheder. 1.2 Langsigtede effekter for samfundet Arbejdsskadestyrelsen arbejder på at opfylde sin mission ved som primær opgave at træffe hurtige og korrekte afgørelser på en række sagområder vedrørende personskade og ledighed. De langsigtede effekter for samfundet af Arbejdsskadestyrelsens arbejde for mennesker, der er kommet til skade, er, at styrelsen medvirker til at sikre, at flest muligt er i job eller uddannelse, og dermed bevarer deres selvforsørgelsesevne efter skaden. En anden langsigtet effekt for samfundet er, at Arbejdsskadestyrelsen medvirker til, at borgere og virksomheder har tillid til, at deres forhold vedrørende personskader og ledighed afgøres på en hurtig og korrekt måde. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og vejledende udtalelser bliver kun i mindre grad genstand for retstvister mellem sagens parter. Arbejdsskadestyrelsen er således, ved at sikre en høj kvalitet i arbejdet, med til effektivt at sikre, at domstolene kun inddrages til at afgøre retstilstanden på området i få tilfælde. Således er en høj retssikkerhed for den enkelte borger i relation til de opgaver, som Arbejdsskadestyrelsen løser, en langsigtet effekt for samfundet Samspil med andre BM-enheder Arbejdsskadestyrelsen bidrager også til effekter for samfundet i samspil med andre BM-enheder. Eksempler herpå er blandt andet: Arbejdsskadestyrelsen i samspil med Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og vejledning af arbejdsløshedskasserne gennem blandt andet den offentlige database ARVID og skrivelser bidrager sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med arbejdsløshedskasserne til, at kasserne træffer korrekte afgørelser. Arbejdsskadestyrelsen i samspil med Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsen bidrager ved sit samarbejde og sin videndeling med Arbejdstilsynet til at understøtte Arbejdstilsynets realisering af de reduktionsmål, der er på Beskæftigelsesministeriets område i forhold til arbejdmiljøbelastninger og arbejdsulykker. 2. Rammevilkår Lovgivningsmæssige rammevilkår Lovgivningen sætter de overordnede rammer for Arbejdsskadesstyrelsens arbejde. Styrelsens hovedopgaver er fastlagt i lov om arbejdsskadesikring. Efter loven behandler styrelsen sager om arbejdsskader (A-sager). Herudover afgiver styrelsen vejledende udtalelser i private erstatningssager efter lov om arbejdsskadesikrings 81 og lov om erstatningsansvars 10 (P-sager). Endvidere behandler Arbejdsskadestyrelsen klager over arbejdsløs- 2

3 hedskassernes afgørelser efter arbejdsløshedsforsikringsloven, herunder retten til dagpenge som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, samt retten til efterløn (CKA-sager behandles i Center for Klagesager). Ud over disse sager behandler styrelsen sager om besættelsestidens ofre, udbetaling af hædersgaver og sager efter den grønlandske arbejdsskadelov og afgiver udtalelser i private erstatningssager i Grønland. Økonomiske rammevilkår Arbejdsskadestyrelsen er en statsvirksomhed og er primært takstfinansieret. Styrelsens finansieringsmodel er bygget op, så indtægterne fra de oprettede sager først hensættes og derefter indtægtsføres, når sagen afsluttes i styrelsen. Antallet af sager, både anmeldte og afsluttede, er således et afgørende rammevilkår for styrelsens mulighed for at løse kerneopgaverne. Antallet af anmeldte sager fremover er afgørende for styrelsens indtægt og dermed i hvilket omfang, styrelsen kan udvikles i forhold til øvrige strategiske målsætninger, herunder digitalisering, faglig kvalitet med videre. Derudover er styrelsens administration af erstatningsordninger til blandt andet besættelsestidens ofre og behandling af klagesager efter arbejdsløshedsforsikringsloven finansieret via bevillinger på finansloven. Hertil kommer, at styrelsens særlige fastholdelsesindsats er finansieret af en midlertidig bevilling frem til 2014 som et led i udmøntningen af aftalen om Et godt og langt arbejdsliv for alle. Samarbejde med eksterne aktører Arbejdsskadestyrelsen er i forhold til de fleste kerneopgaver afhængig af eksterne aktører for at opnå de ønskede effekter. Det er nødvendigt for en lav sagsbehandlingstid, at eksterne aktører rettidigt indsender korrekte oplysninger til brug for sagsbehandlingen generelt (kommuner, hospitaler med videre på A- og P-området og arbejdsløshedskasserne på CKA s område) gennem styrelsens selvbetjente og digitale anmelde- og kommunikationssystemer. Hertil kommer, at det er nødvendigt, at kommuner, arbejdsgivere med flere deltager aktivt i fastholdelsesarbejdet for at hjælpe flest mulige til at komme i job eller uddannelse. Succesfuld implementering af nyt elektronisk sagssystem (PROASK) Arbejdsskadestyrelsen er i gang med at indføre et nyt omfattende sagsbehandlingssystem. Da PROASK bliver kernen i produktionen af sager, er succesfuld implementering af væsentlig betydning for løsning af styrelsens kerneopgaver, herunder særligt en gennemsnitlig lav sagsbehandlingstid samt korrekte afgørelser af høj kvalitet. Implementeringen af PROASK forventes, ud over positiv effekt på kerneopgaven, tillige at medføre effektiviseringer. Andre væsentlige rammevilkår Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstid er genstand for eksternt fokus fra parter og interessenter. Parter og interessenter har en forventning til, at Arbejdsskadestyrelsen tilrettelægger sin sagsbehandling af konkrete sager, således at sagerne kan afgøres inden for rimelig tid. Det er derfor et vilkår for Arbejdsskadestyrelsen, at styrelsen konstant skal prioritere en lav sagsbehandlingstid. 3. Kerneopgaver og forandringsteori 3.1 Præsentation af kerneopgaver Arbejdsskadestyrelsens udadvendte kerneopgaver omfatter en række konkrete sagsområder. Kerneopgaverne er præsenteret nedenfor i afsnit 3.1 og 3.2. I Arbejdsskadestyrelsens interne strategi fin- 3

4 des en mere detaljeret beskrivelse af de konkrete aktiviteter og indsatser, som fører til de ønskede effekter. Arbejdsskadesager: Arbejdsskadestyrelsens klart største opgave er at afgøre arbejdsskadesager. Styrelsen behandler de arbejdsskader, som anmeldes om året. For at skabe størst mulig effekt er det væsentligt, at arbejdsskader afgøres hurtigt og korrekt. På arbejdsskadeområdet har styrelsen siden 2008 i et tæt samarbejde med relevante myndigheder haft et særligt fokus på i højere grad at hjælpe arbejdsskadede, som risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Fastholdelsesindsatsen udgør dermed en særlig tilgang til kerneopgaven arbejdsskadesager. Private erstatninger: Arbejdsskadestyrelsen har via arbejdet med arbejdsskadesager oparbejdet en stor ekspertise i forhold til jura og medicin på personskadeområdet. Dette er årsagen til, at forsikringsselskaber og skadelidte hvert år anmoder Arbejdsskadestyrelsen om en vejledende udtalelse i personskadesager, der er sket uden for arbejdet. Alternativet til at bede Arbejdsskadestyrelsen om en vejledende udtalelse i disse sager er, at parterne anlægger en sag ved domstolene for at få afgjort uenigheden. Styrelsen afgiver cirka vejledende udtalelser om året. Klagesager arbejdsløshedsforsikring (CKA): Arbejdsløshedskasserne træffer afgørelse i 1. instans i sager om medlemmernes rettigheder i forhold til arbejdsløshedsforsikringsloven. Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse som 2. instans i ca klagesager og dispensationsansøgninger om året. Hertil kommer, at styrelsen yder generel vejledning om reglerne til arbejdsløshedskasserne og borgerne. Samlet behandler styrelsen ca sager om året på området. Øvrige kerneområder: Arbejdsskadestyrelsen varetager en række forskellige myndighedsopgaver, herunder policy og regulering på arbejdsskadeområdet. Styrelsen forestår servicering af ministeren i forbindelse med politikformulering, politikudvikling, lovarbejde og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og borgerne på arbejdsskadeområdet. Desuden varetager styrelsen opgaven med erstatning med mere til besættelsestidens ofre og deres efterladte. 3.2 Forandringsteori for kerneopgaverne Forandringsteori for Arbejdsskadestyrelsens samlede kerneopgaver Arbejdsskadestyrelsens kerneopgaver udgør forskellige områder og peger alle frem mod de to langsigtede samfundsmæssige effekter: Flere i job og uddannelse samt Høj retssikkerhed. Flere i job og uddannelse skabes blandt andet via en øget samlet selvforsørgelse, som igen skabes via hurtig afklaring og korrekte afgørelser til den enkelte borger. Dette spor omkring hurtig afklaring er særligt tydeligt i forbindelse med fastholdelsesarbejdet i Fastholdelsescentret, men gælder generelt for styrelsens kerneopgaver. Høj retssikkerhed skabes på alle tre kerneopgaver via Arbejdsskadestyrelsens arbejde med at træffe korrekte afgørelser og give korrekt vejledning. På området for klagesager skabes effekten tillige ved, at styrelsens arbejde er med til at øge kvalitet og korrekthed for a-kassernes afgørelser. Høj tilfredshed med og tillid til Arbejdsskadestyrelsen er tillige med til at skabe effekten høj retssikkerhed. 4

5 Forandringsteori for arbejdsskadeområdet Arbejdsskader har ofte komplekse og svært overskuelige konsekvenser for borgeren, og det er dokumenteret, at langvarige sagsforløb kan forringe borgerens muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet. Ved at arbejdsskadesager afsluttes hurtigt og korrekt (= kort sagsbehandlingstid = høj tiltrædelsesprocent), flyttes tilskadekomnes fokus fra sygdom til muligheder for fremtidig beskæftigelse. Derved øges muligheden for, at tilskadekomne kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. På den måde medvirker en lav sagsbehandlingstid til en øget grad af selvforsørgelse, ligesom udgifter til sygedagpenge mindskes. Også eksterne aktører har en væsentlig rolle i at bidrage til en sund sagsportefølje, blandt andet ved rettidig indsendelse af korrekte oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Derfor er samarbejde med eksterne aktører også en forudsætning for at fastholde en sund sagsportefølje. Arbejdsskadestyrelsens konkrete indsatser i forhold til at kunne afgøre arbejdsskader hurtigt samler sig omkring hovedemnerne selvbetjente og digitale anmelde- og kommunikationssystemer, procesoptimering, øget produktivitet samt effektiv mål- og sagsstyring. De konkrete indsatser i forhold til at sikre korrekte afgørelser udgøres blandt andet af kvalitetsmålinger, analyser af kvalitet, fokus på korrekt formidling, målrettet faglig undervisning samt effektiv videndeling. Nogle borgere oplever ofte langvarige forløb på offentlige ydelser, som for en dels vedkommende bliver varige i form af enten flexjob eller førtidspension. Som ved arbejdsskader i øvrigt er en hurtig afklaring vigtig. Borgerens usikre fremtidsperspektiv gør, at en sammenhængende myndighedsindsats, hvor de forskellige lovgivninger tænkes sammen og anvendes i et velfærds- og beskæftigelsesfremmende perspektiv for borgeren, skaber værdi og effekt. Det modvirker unødigt lange forløb på offentlig forsørgelse og udstødning af arbejdsmarkedet som følge af skaden. Dette tværgående myndighedssamarbejde, som også involverer andre aktører, fordrer en særlig opsøgende og aktiv indsats fra styrelsen i de pågældende sager. Arbejdsskadestyrelsens arbejde med disse sager og borgere varetages primært i styrelsens fastholdelsescenter. Forandringsteori for private erstatningssager Når et forsikringsselskab eller en skadelidt vælger at anmode om en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatninger, så er der altid tale om relativt komplekse sager. Alternativet til Arbejdsskadestyrelsens udtalelser er, at parterne lader sagen afgøre ved de almindelige domstole. Effekten af P-kontorets udtalelser er således en begrænsning af de tvister, der normalt ville køre gennem et mere tungt og omkostningsfyldt retssystem. For parterne er der således tale om en effektiv løsning af en tvist. For samfundet er effekten en mindre belastning af retssystemet. På samme måde som ved hurtig og korrekt afgørelse af arbejdsskadesager, så har lav sagsbehandlingstid, korrekte udtalelser og kompetent vejledning på P-området stor betydning for, at skadelidtes fokus flyttes fra sygdom og passiv forsørgelse til muligheder for fremtidig beskæftigelse. Så en anden effekt af output på P-området er øget selvforsørgelse og dermed flere i job og uddannelse. Arbejdsskadestyrelsens konkrete indsatser i forhold til hurtigt at kunne udarbejde vejledende udtalelser i P-sager samler sig omkring hovedemnerne selvbetjente og digitale anmelde- og kommunikationssystemer, procesoptimering, øget produktivitet samt effektiv mål- og sagsstyring. De konkrete indsatser i forhold til at sikre en høj kvalitet i udtalelserne udgør blandt andet kvalitetsmålinger, analyser af kvalitet, fokus på korrekt formidling, målrettet faglig undervisning samt effektiv videndeling. 5

6 Forandringsteori for klagesager Når et medlem af en arbejdsløshedskasse klager over en arbejdsløshedskasses afgørelse, er det Arbejdsskadestyrelsens opgave at træffe en hurtig og korrekt afgørelse i klagesagen. En korrekt afgørelse i arbejdsløshedskassen og i Arbejdsskadestyrelsen sikrer, at medlemmerne af arbejdsløshedskasserne får de ydelser, de har krav på. Samtidig skaber afgørelserne forståelse hos borgeren om intentionen med regelsættet samt en øget efterlevelse generelt. Herved kommer borgerne i øget omfang til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed hurtigere i job. Herved medvirker Arbejdsskadestyrelsens indsats til en høj retssikkerhed og til, at den forsikrede ledige hurtigere får og fastholder fokus på job og uddannelse. Arbejdsskadestyrelsen vejleder endvidere, hvis en arbejdsløshedskasse, medlemmerne af en arbejdsløshedskasse eller andre myndigheder har spørgsmål til administrationen af lovgivningen på arbejdsløshedsforsikringens område. En hurtig og korrekt vejledning giver spørgeren et grundlag for at komme videre i sin sag. Dette øger tilliden og tilfredsheden blandt borgerne til Arbejdsskadestyrelsen, og derved medvirker styrelsens sagsbehandling og vejledning samlet set til en høj retssikkerhed på området. Arbejdsskadestyrelsens konkrete indsatser i forhold til at kunne afgøre klagesager og vejlede på området hurtigt samler sig omkring hovedemnerne procesoptimering, øget produktivitet samt effektiv mål- og sagsstyring. De konkrete indsatser i forhold til at sikre korrekte afgørelser og vejlede på området udgøres blandt andet af formidling til arbejdsløshedskasserne, for eksempel via den offentlige database ARVID, samt effektiv videndeling og vidensikring. 4. Resultatkrav Nr. Kerneopgave Resultatkrav vedr. Effekter på kort og mellemlangt ) Sigtelinjer sigt Arbejdsskadesager Hurtig afklaring Lav sagsbehandlingstid (vægt: 25 pct.) 5,7 mdr. 5,6 mdr. 5,5 mdr. 5,4 mdr. 2. Rigtige afgørelser i ASK Positiv udvikling i AST s tiltrædelsesprocent 3. Tidlig indsats for arbejdsskaderamte (vægt: 20 pct.) 77,4 77,9 78,4 78,4 Antal sager med a. fastholdelsesperspektiv b. intensive kontakter (vægt: 15 pct.) Private erstatninger (vægt: 10 pct.) 10 mdr. 9,9 mdr. Hurtig afklaring Lav sagsbehandlingstid 5. Høj kvalitet af udtalelser Positiv udvikling i andelen af sager, hvor der ikke sker genvurdering (vægt: 5 pct.) 9,8 mdr. 9,7 mdr. 86,8 87,3 87,8 87,8 6. Klagesager Hurtig afklaring Lav sagsbehandlingstid (vægt: 15 pct.) 4,7 uger 4,7 uger 4,7 uger 4,7 uger 7. Rigtige afgørelser i ASK Fastholde et højt niveau i AST s tiltrædelsesprocent (vægt: 10 pct.) 90,3 90,3 90,3 90,3 Noter: 1. Målopfyldelsen på de enkelte resultatkrav opgøres på baggrund af en skala, jf. bilag 1. 6

7 De 7 resultatkrav er udvalgt under hensyntagen til: at det enkelte resultatkrav skal være af strategisk/styringsmæssig betydning at de 7 resultatkrav samlet set skal afspejle og dække Arbejdsskadestyrelsens kerneopgaver, politiske aftaler, mål og prioriteringer samt konkrete effektmål på udvalgte/prioriterede områder for Arbejdsskadestyrelsens aktiviteter og indsatser. Resultatkrav 1 vedrører en hurtig afklaring af arbejdsskadesager og er et effektmål for styrelsens sagsbehandlingstid. Det er en grundlæggende præmis for styrelsen, at der ikke går for lang tid, fra sagen anmeldes til den afsluttes, af hensyn til borgerens muligheder for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Resultatkrav 2 vedrører rigtige afgørelser i arbejdsskadesager og er et effektmål for kvaliteten af sagsbehandlingen. Styrelsen har som målsætning at bidrage til en høj retssikkerhed ved løbende at forbedre kvaliteten af sine afgørelser, og derfor er det et vigtigt mål, at der over tid sker en stigning i Ankestyrelsens tiltrædelsesprocent eller i antallet af sager, som bliver hjemvist til ny sagsbehandling. Resultatkrav 3 vedrører en tidlig indsats for arbejdsskaderamte og er et output-mål for omfanget af styrelsens særlige fastholdelsesindsats for borgere, der er kommet til skade, og som risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Resultatkrav 4 vedrører en hurtig afklaring af private erstatningssager og er et effektmål for styrelsens sagsbehandlingstid, der understøtter en høj retssikkerhed. Resultatkrav 5 vedrører en høj kvalitet af udtalelser i private erstatningssager og er et effektmål for kvaliteten. Andelen af sager, hvor der ikke sker genvurderinger, skal være mindre end i Resultatkrav 6 vedrører klager over arbejdsløshedskassernes afgørelser og er et effektmål for styrelsens sagsbehandlingstid, der understøtter en høj retssikkerhed samt flere i job og uddannelse. Resultatkrav 7 vedrører rigtige afgørelser i klagesager og er et effektmål for kvaliteten af sagsbehandlingen. Styrelsen har som målsætning at bidrage til høj retssikkerhed ved at fastholde et i forvejen højt niveau for kvaliteten af sine afgørelser, målt som Ankestyrelsens tiltrædelsesprocent. 7

8 Bilag 1: Skala for beregning af målopfyldelse RK 1. Hurtig afklaring: A-sager Sagsbehandlingstid i mdr. < 5,7 5,8 6,0 6,1-6,3 RK 2. Rigtige afgørelser i ASK: A-sager Tiltrædelsesprocent > 77,4* 77,3 74,4 74,3 72,4 *Tiltrædelsesprocenten er for sager oversendt i 2011 opgjort per 15/ RK 3a. Tidlig indsats for arbejdsskaderamte: Antal sager med fastholdelsesperspektiv Antal sager med fastholdelsesperspektiv > 3.500** Point RK 3b. Tidlig indsats for arbejdsskaderamte: Antal sager med intensive kontakter Antal sager med intensive kontakter ** Point RK 4. Hurtig afklaring: P-sager Sagsbehandlingstid i mdr. < 10 10,1-10,3 10,4 10,6 RK 5. Høj kvalitet af udtalelser: P-sager Andel af sager, hvor der > 86,8 86,7 84,8 84,7 82,8 ikke sker genvurdering RK 6. Hurtig afklaring: Klagesager Sagsbehandlingstid i uger < 4,7 4,8-5,2 5,3-5,7 RK 7. Rigtige afgørelser i ASK: Klagesager Tiltrædelsesprocent > 90,3 90,2 88,3 88,2-86,3 8

Forretningsstrategi

Forretningsstrategi Forretningsstrategi 2011-2014 I. Arbejdsskadestyrelsens mission, vision og strategiske målsætninger Mission (Integration af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) udestår til 1. kvartal 2011)

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2015

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2015 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2015 1 1. Arbejdsskadestyrelsens mission og langsigtede samfundsmæssige effekter 1.1. Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi træffer en uafhængig og korrekt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension

Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Sagsnr. 15-1295 Vores ref. csoe Den 6. januar 2016 Ændringer i reglerne for seniorførtidspension Seniorførtidspensionsordningen blev udarbejdet som en del af tilbagetrækningsreformen og blev lanceret som

Læs mere

Om Center for Arbejdsskader.. side 3 Organisering og ressourcer Daglige opgaver Ledelse og medarbejdere. side 4 Værdier

Om Center for Arbejdsskader.. side 3 Organisering og ressourcer Daglige opgaver Ledelse og medarbejdere. side 4 Værdier Forord Center for Arbejdsskaders årsberetning er rettet imod interessenter, samarbejdspartnere og øvrige personer, som ønsker mere viden om den grønlandske arbejdsskadeadministration. Beretningen skal

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES

Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del Bilag 56 Offentligt Teknisk gennemgang af sagsbehandling i AES Beskæftigelsesudvalget 21. februar 2017 0 Kerneopgaven i AES At træffe afgørelser i arbejdsskadesager

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet

Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet 9. maj 2012 Administrationsgrundlag for sygedagpengeområdet Dette notat indeholder grundlaget for Silkeborg Kommunes administration af sygedagpengeområdet. Notatet beskriver de centrale retningslinjer

Læs mere

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal sætte én tydelig

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller NOTAT 14. januar 2016 Stillingsbeskrivelse for Tilsynsdirektør til Tilsynscenter øst DIS/car Stillingsbetegnelse: Tilsynsdirektør Organisatorisk placering: Tilsynsdirektøren indgår i Arbejdstilsynets direktion,

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-08-2009 Dato: 22-06-2009 Sag nr.: KB 146 Sagsbehandler: Anne-Marie Sørensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 357 Offentligt SUstyrelsen SPS-enheden 24. november 2005 J. nr. 2005-4182/høring i øvrigt Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg 1. Indledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen

Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Fælles fundament for forvaltningernes arbejde med mål for sagsbehandlingen Sammenfatning Formålet med Borgerrepræsentationens beslutning er at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen til gavn for borgernes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen

Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn. Indlæg på årskonference BAR tranport og engros. 22. Oktober 2015. Tilsynsdirektør. Jan Møller Mikkelsen Hvad har Arbejdstilsynet fokus på ved tilsyn Indlæg på årskonference BAR tranport og engros 22. Oktober 2015 Tilsynsdirektør Jan Møller Mikkelsen Emner ved dagens indlæg. Udfordringer for Arbejdstilsynet

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN

MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN MYTER OG FAKTA OM A-KASSEN Myte 1: De danske rådighedsregler er for slappe, og derfor får de ledige, mulighed for at sige nej til relevant arbejde. I Danmark, skal alle ledige stå til rådighed fra første

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere