Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet"

Transkript

1 Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet erhvervsevne, får udbetalt en (mindre) godtgørelse for varigt mén (helbredstabet) samt dækket udgifter til behandling. Erstatningspligten påhviler arbejdsgiveren, der har pligt til at forsikre ansvaret, som er objektivt, således at der ikke er krav om uforsvarlig adfærd fra arbejdsgiverens side for at ifalde ansvar. Kommuner og staten kan være og er i praksis selvforsikrede. Forsikringsordningen er opdelt i én for arbejdsulykker, dvs. pludselige skader, og én for erhvervssygdomme, som skyldes mere varige påvirkninger fra arbejdet. Ulykkerne er forsikret i et skadesforsikringsselskaberne og erhvervssygdommene er forsikret i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), som er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder. Administrationen af AES varetages af ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension). Arbejdsskadestyrelsen, som er en offentlig styrelsen under Beskæftigelsesministeriet, beslutter, om en arbejdsskade kan anerkendes som en sådan og hvilke erstatninger, der skal betales i den anledning. Visse udgifter til behandling mv. kan dækkes efter beslutning i forsikringsselskabet hhv. AES. Erstatningsydelserne er følgende: Udgifter til behandling, genoptræning og hjælpemidler Erstatning for tab af erhverveevne, som indtil endeligt erhvervsevnetab kan fastsættes, er en løbende ydelse Godtgørelse for varigt mén, som er erstatning for ulemperne ved forringet helbred Overgangsbeløb ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Godtgørelse til efterladte.

2 Nogle hovedtal: Der anmeldes årligt arbejdsulykker til forsikringsselskaberne Der anmeldes årligt erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen af ulykkessagerne ender som bagatelsager, dvs. sager om brilleskader eller personskader, hvor der ikke udbetales erstatning eller kun erstatning til behandling sager sendes til Arbejdsskadestyrelsen til nærmere vurdering. Af de sager, som behandles af Arbejdsskadestyrelsen afsluttes ca med erstatnings for tab af erhvervsevne, mens sager udløser godtgørelse for mén af disse sager ender med førtidspension. Der genoptages sager om året, hvilket er mange i forhold til antallet af nyanmeldte skader De årlige udgifter til erstatning for arbejdsskader er ca. 4. mia. kroner, men de afledte samfundsøkonomiske udgifter er langt større på grund af afledte sociale udgifter, mistet produktion og skatteindtægter og (gratis) sundhedsydelser. Hertil kommer de menneskelige udgifter i form af forringet social status, ændrede familieforhold, andre menneskelige tragedier osv. Den sociale og anden lovgivning Arbejdsskadeforsikringen suppleres i Danmark af ydelser efter den sociale lovgivning. Det drejer sig især om sygedagpengeordningen, som sætter ind, når lønnen fra arbejdsgiveren ophører i tilfælde af sygdom, uanset årsagen til denne. Retten til sygedagpenge er tidsbegrænset. Førtidspensionsordningen- såvel den offentlige som den private i form af arbejdsmarkedspensioner og firmapension og som dækker stort set alle ansatte i Danmark supplerer erstatningerne, også til dem, der taber erhvervsevnen efter en arbejdsskade. Hertil kommer offentlige ydelser til personer i fleksjob, tilpasset den enkelte situation. Og er arbejdsskaden sket i trafikken eller der er bare den mindste skyld hos arbejdsgiveren i relation arbejdsskaden, har skadelidte krav på supplerende erstatninger, bl.a. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, der dækker hele løntabet, indtil der endeligt kan tages stilling til det varige erhvervsevnetab. 2

3 Der eksisterer forskellige modregningsregler mellem ydelserne i de enkelte erstatnings- og sociale ordninger, men disse er ikke sammentænkte i en helhed. Der er derfor i praksis både tale om huller over tid i indkomsten for de skadelidte, tilfælde hvor de samlet set ikke får en erstatning svarende til den hidtidige løn, og også tilfælde, hvor de skadelidte samlet set overkompenseres. Lange og komplicerede sagsforløb Selvom langt hovedparten af arbejdsskadesagerne især ulykkessagerne afsluttes inden for få uger eller måneder, har der i de senere år været stigende kritik af sagsbehandlingstiden, dvs. tiden fra skadens indtræden og anmeldelse til sagen er afsluttes med anerkendelse og udbetaling af erstatning hhv. afvisning af at anerkende skaden som en arbejdsskade. Efter en reform af førtidspensionsreglerne og reglerne for fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, vil erstatningssagen typisk løbe frem til skadelidte fylder 40 år, og for personer over 40 år løbe mindst 5 år efter skaden. Det skaber usikkerhed for de skadelidte og flytter deres fokus fra tilbagevenden til arbejdsmarkedet over til et forståeligt ønske om at få den erstatning, som skaden berettiger til. Sagerne kompliceres og forlænges også af, at afklaring af de endelige følger af arbejdsskaden, hvor denne er alvorlig, tager tid, og at helbredsmæssig afklaring, arbejdsprøvning, revalidering osv. tager tid. Hertil kommer, at mange kommuner, som har hovedansvaret for afklaringsopgaven, kun i begrænset omfang råder over den fornødne ekspertise og økonomiske midler til indsatsen, der også kompliceres af vanskeligheder med at finde flex- og skånejobs til de skadelidte. Et andet problem er de mange aktører, som typisk er inde over den enkelte sag, og som hver især har deres dagsorden. Aktørerne har også forskellige informationer om de skadelidtes tilstand og ved typisk ikke, hvad de andre aktører har gang i, og hvad skadelidte reelt vil, herunder vil medvirke til af undersøgelser, arbejdsprøvning osv. Aktørerne er især følgende: Skadelidte og skadelidtes familie Skadelidtes advokat Skadelidtes fagforening eller patientforening 3

4 Bopælskommunen Skadelidtes læge Arbejdsgiveren (hvis skadelidte ikke er afskediget) Arbejdsskadeforsikringsselskabet eller AES Arbejdsskadesystemet og fastholdelse på arbejdsmarkedet I de seneste år er arbejdsskadesystemet og den sociale lovgivning i stigende omfang blevet kritiseret for at have for ensidigt fokus på retten til erstatning til de skadelidte og på det næsten fraværende fokus på at få de skadelidte rehabiliteret og helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet. Arbejdsskadestyrelsen har gennem nogle år på forsøgsbasis drevet et særligt fastholdelsescenter i styrelsen, som har haft til formål at etablere kontakt til de skadelidtes bopælskommune med henblik på at iværksætte særlige tiltag med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det er lykkedes fastholdelsescenteret at få etableret mere eller mindre faste rutiner for samarbejde med godt en tredjedel af landets kommuner og mere spredte kontakter til anden tredjedel. Fastholdelsescenteret kommer i praksis først ind i sagerne efter ½ til 1 år efter skaden og sygemeldingen og i mange tilfælde også senere. På dette tidspunkt er der ofte tilstødt komplikationer i form af psykiske eftervirkninger af skaden og den følgende tids oplevelser og indtryk og det komplicerer fastholdelsesindsatsen. Det er almindeligt erkendt, at risikoen for ikke at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter alvorlig ulykke eller sygdom øges mere end proportionalt med tiden. Behov for reformer Den danske regering er enig med bl.a. forsikringsbranchen og arbejdsgiversiden, at der er behov for grundlæggende nytænkning på arbejdsskadeområdet, således at systemet i væsentlig højere grad tilskynder til fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for den enkelte. Fokus bør efter regeringens opfattelse være på at styrke den enkeltes mulighed for og tilskyndelse til udnyttelse af resterhvervsevnen med deraf følgende mulighed for at deltage i fællessskabet på arbejdsmarkedet med øget livsglæde til følge. Regeringen har derfor nedsat et ekspertudvalg, der har til opgave at komme med forslag til moderniseret arbejdsskadesystem. Udvalget skal komme med forslag til følgende: 4

5 Hvordan kan skadelidte tilskyndes til at forbedre og udnytte resterhvervsevnen så tidlige som muligt efter skaden samtidig med, at arbejdsskadesystemet understøtter tilbagevenden til arbejdet? Hvordan kan de forskellige aktører bidrage til fastholdelsesindsatsen, herunder hvordan jobcentre (kommunerne) og forsikringsselskaber kan koordinere og målrette indsatsen? Hvordan kan udmåling og udbetaling af erstatning indrettes, så det styrker incitamenterne for de tilskadekomne til at udnytte og forbedre erhvervsevnen tidligst muligt? Det skal overvejes, hvorledes ny teknologi og nye behandlingsformer kan føre til øget erhvervsevne og tilbagevenden til et aktivt arbejdsliv, og om nogle afgørelser skal fornys efter en årrække. Hvordan arbejdsgiverne får større mulighed for og incitament til at gøre en særlig indsats for at fastholde skadelidte på arbejdspladsen? Udvalget kan komme med forslag til, hvordan arbejdsgiverne kan få en mere direkte økonomisk gevinst ved at gøre en særlig indsats for at forebygge arbejdsskader og fastholde tilskadekomne på arbejdsmarkedet. Hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsskadeområdet og sociale ydelser mv., så det styrker skadelidtes tilskyndelse til tilbagevenden til arbejdsmarkedet? Hvordan sagsbehandlingen af arbejdsskadesager kvalificeres, herunder hvordan anmeldelsesreglerne kan optimeres, og hvordan sagsbehandlingen kan tilrettelægges så den understøtter fastholdelse på arbejdsmarkedet? Der er følgende rammer for ekspertudvalgets arbejde og forslag: Udvalget skal vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af forslagene, herunder de afledte beskæftigelsesmæssige konsekvenser Udvalgets forslag må ikke føre til højere udgifter til arbejdsskadeforsikringen for arbejdsgiverne og heller ikke direkte eller indirekte føre til øgede offentlige udgifter. Der skal således nødvendigvis omprioriteres. Ekspertudvalget består af 6 medlemmer, hvoraf de tre kommer fra universitets- og forskningsverdenen, medens ét medlem kommer fra et kommunalt jobcenter, et andet medlem fra Forsikring & Pension og et tredje medlem fra et pensionsselskab. Medlemmerne repræsenterer kun sig selv. 5

6 Arbejdsmarkedets parter er ikke repræsenteret i udvalget, men vil løbende blive orienteret via en særlig følgegruppe. Udvalget skal afslutte sit arbejde i april Sekretariatet ledes af beskæftigelsesministeriet. Afslutning Den danske forsikringsbranche støtter regeringens ønsker om reformer på arbejdsskadeområdet, herunder reformer som øger fokus på fastholdelse og tidlig indsats med henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Forsikring & Pension har som led i bredere forebyggelsesprojekt fra og med 2013 sat fastholdelse og tidlig indsats over for syge og tilskadekomne på dagsordenen. Hele forsikringsbranchen bakker op om dette arbejde, som udover arbejdsskadeforsikringens ulykkesdel også er af stor betydning for de udbredte arbejdsmarkeds- og firmapensionsordninger, for personskadesagerne under erstatningsansvarsloven og for den private ulykkesforsikring. Det er forsikringsbranchens håb, At reformarbejdet ikke bliver alt for hæmmet af, at reformerne samlet set skal være udgiftsneutrale. Det er vigtigt at bevare troen på, at en koordineret og velovervejet fastholdelsesindsats vil få så mange tilbage på arbejdet, at der efter højst nogle år vil være mere end balance i det samlede regnskab. Der skal ikke flyttes mange syge og tilskadekomne fra passiv forsørgelse til aktivt arbejdsliv, førend der er plads til at finansiere en solid fastholdelsesindsats. At alle aktører vil kunne samles om en god løsning for de skadelidte og glæde sig over, at sagsforløbene generelt bliver kortere og mindre konfliktfyldte. At alle omkring de skadelidte og deres familier i mellemtiden og fremover gør deres bedste for at fortælle de skadelidte, at det sjældent er en økonomisk fordel og befordrende for et godt liv at ende som inaktiv på overførselsindkomst med det tab af sociale relationer og følelse af selvværd, som for de fleste er en sidegevinst ved at være på en arbejdsoplads. Claus Tønnesen 6

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET

KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV ANALYSE AF FIRE JOBCENTRES HÅNDTERING AF ARBEJDSSKADESAGER 14:12 REBEKKA BILLE HELLE HOLT 14:12 KOMMUNAL PRAKSIS PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET EN KVALITATIV

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Projekt Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader

Projekt Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader Projekt Forebyggelse af Arbejdsbetinget Sygefravær og Arbejdsskader - 1. evalueringsrapport fra FASA-projektet vedr. perioden 1. september 1995-31. august 1997 Per Tybjerg Aldrich Arbejdsliv Juni 1999

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere