Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning"

Transkript

1 Vindtræf 2012 Den gode proces: Erfaringer med kommuneplanlægning Kåre Albrechtsen Funktionsleder for Vindmøllerejseholdet, Naturstyrelsen

2 Agenda Vindmøllerejseholdet Vindmølleplanlægning i kommunerne Borgerdialog Nye initiativer Forslag fra arbejdsgruppe

3 Vindmøllerejseholdet Vindmøllerejseholdet blev etableret i 2008, som en del af aftale med KL om arealreservation for 150 MW frem til Fire årsværk. Et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Forlænget til 2015 i den nye energiaftale, hvor der frem til 2020 skal findes pladser til 1800 MW vindmøller (1300 MW udskiftning og 500 MW nye). Base fremover sammen med Naturstyrelsens myndighedsopgaver i København. Vil fortsat rejse ud til kommunerne. WINDMØLLEWORKSHOP Naturstyrelsen - Vindmøllerejseholdet Vindmøllesrejseholdet 2012 SIDE 3

4 Vindmøllerejseholdet Yder konkret service til kommunerne i forbindelse med vindmølleplanlægning: Placeringshensyn Grundlag for at lokalisere potentielle vindmølleområder Hjælp til afklaring af områdeafgrænsninger Planlægningsproces Vejlede i forbindelse med planlægningsprocessen Deltagelse på politiske udvalgsmøder og borgermøder Problemknusning Erfaringer og eksempler fra andre kommuner Assistance i forbindelse med dialog med statslige myndigheder Fremover Styrket informationsindsats rettet mod borgere Naturstyrelsen - Vindmøllerejseholdet Vindmøllesrejseholdet

5 Bistand gennem hele processen Komm. Offentligheds- Nationale forarb. faser myndigheder Proces Vindmøllerejseholdet

6 Vindmølleplanlægning i kommunerne

7 Vindmølleplanlægning i Danmark Myndighed På havet Klima- og Energiministeriet På land < 150 meter Kommuner På land > 150 meter Miljøministeriet

8 Kommuneplan % af elforbruget i 2020 skal komme fra vind på land og til havs Frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW Gennemgå eksisterende arealer hvilke kan genbruges evt. med større møller? Udpege nye vindmølleområder. Naturstyrelsen vil følge planlægningen.

9 Overordnet planlægning Projekt planlægning

10 Planlægningsproces (overordnet) Lokalisering af potentielle områder Politisk prioritering Foroffentlighedsfase med idéfase Udarbejdelse af planforslag inkl. miljøvurdering af udlagte områder Offentliggørelse af politisk vedtaget planforslag Endelig kommuneplan eller temaplan

11 Planlægningsproces (konkret projekt) Ansøgning om konkret projekt fra investor/bygherre Detailplanlægning med VVM Offentlighedsfase Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

12 Mulige områder Screening Vindmølleplanlægning involverer forskellige regler og lovgivning. For at gøre det enklere, har vi opdelt hensyn i forskellige farver: Røde (sædvanligvis ikke mulige) Orange (kræver sædvanligvis tilladelse fra national myndighed) Gule (afhænger sædvanligvis af kommune) Grønne (ingen direkte restriktioner, men fortsat landskabsvurdering)

13 Lokalisering af potentielle områder (1) Screeningsmetode på tværs af lovmæssige begrænsninger: Røde områder - sædvanligvis absolutte begrænsninger Natura 2000-områder, eksisterende beboelse. Fredede områder mv.

14 Lokalisering af potentielle områder (2) Orange områder - skal afklares med andre myndigheder Afstandskrav til overordnede veje og jernbaner, gasledninger, radiokæder mv. Gule områder -konkret vurdering/skøn af kommune eller Naturstyrelsen Kystnærhedszonen, bygge- og beskyttelseslinjer, landskabsudpegninger mv. Der skal altid foretages en landskabsvurdering.

15 Borgerdialog

16 Tidlig dialog Det kan i mange tilfælde godt lade sig gøre at løfte dialogen over not in my back yard niveauet og nå til en fælles forståelse af behov og muligheder i placeringen af vindmøller. Det kan ske ved at inddrage naboer og andre lokale interessenter tidligt i planlægningsprocessen, mens der er mulighed for at påvirke beslutningen. En god og konstruktiv dialog kræver tid og plads til, at borgere, politikere, fagfolk, investorer og andre interessenter sammen kan overveje fordele og ulemper ved forskellige placeringer og drøfte deres bekymringer og forestillinger. Mennesker er forskellige og der er brug for opmærksomhed både etisk, æstetisk, emotionelt og rationelt. Det er en fordel for dialogen, hvis debatten kan flyttes fra om der skal være vindmøller til hvor de bedst placeres og hvilke lokale fordele, der kan være. Bl.a. via sammenhæng til national planlægning.

17 I Lemvig er der stor lokal opbakning til vindmøller og biogasanlæg. Ca. 800 borgere står på venteliste til at investere i lokale møller. Jørn Nørby, formand for Teknik og Miljøudvalget i Lemvig Kommune: Når man skal placere vindmøller lokalt er det vigtigt at invitere borgerne ind til en dialog og spørge: Når nu møllerne skal være her - hvordan er det så, vi gør? Og så er det utroligt væsentligt at skabe en forbindelse fra vindmøllerne til folks egen baglomme. Så lever man langt, langt bedre med det, end når det er en investor fra en anden ende af landet. Det lokale engagement er det, der driver det.

18 Kommunikation Det kan være relevant at planlægge kommunikationen systematisk, f.eks. ved at udarbejde en kommunikationsplan, der beskriver, hvilke målgrupper, der sigtes mod at nå med hvilke budskaber hvornår og gennem hvilke medier. Det kan gøre debatten mere kvalificeret at klæde deltagerne på forud for dialogen. Et godt debatoplæg vil ofte være: Kort Skrevet i et sprog, der er til at forstå Sætter det lokale projekt ind i en større sammenhæng (f.eks. Den nationale energiaftale) Indeholder illustrativt billedmateriale f.eks. kort og visualiseringer Fortæller, hvad borgerne har mulighed for at få indflydelse på, hvordan og hvornår

19 Hvem skal inddrages og hvordan Traditionelle borgermøder er ofte præget af Tordenskjolds Soldater, en lille, trofast skare af engagerede borgere, der møder op igen og igen - ofte for at kæmpe for deres egne mærkesager. For at komme i dialog med en bredere kreds, kan det være nyttigt at lave en interessentkortlægning, der kan pege på, hvilke grupper af borgere og interessenter, det er relevante at inddrage: Hvem er særlig berørt af beslutningen, hvem sidder inde med værdifuld viden, hvem kan bidrage med de gode ideer Det er også relevant at huske de interne interessenter i kommunen. Politikere samt ledere og embedsfolk i andre relevante forvaltninger. Det er vigtigt også at skabe et internt ejerskab til vindmølleplanlægningen. Der ligger et stort arbejde i at sikre sig, at organisationen er klar til at tage imod input fra borgere og interessenter og omsætte dem til beslutninger.

20 Borgermøder Forberedelse Et borgermøde er som en fest - meget af succesen ligger i forberedelsen: Hvordan byder værterne velkommen? Hvem skal have mulighed for at tale sammen? Hvilken stemning vil vi gerne skabe? Centralt at forberede hovedbudskaber og formidling af de fagligt/tekniske fakta, så de er til at forstå for borgerne. Evt. med ekstern hjælp. Mødeledelse Mødelederen bør først og fremmest have ansvar for processen. Nogle vælger at bruge en kendis, f.eks. en nyhedsjournalist som mødeleder. En professionel procesleder/mødeleder kan evt. hjælpe med at tilrettelægge og styre borgermøder, så de foregår værdigt og ordentligt. Mødelederen kan fungere som en neutral part, der sikrer, at alle kommer til orde under mødet og at alle synspunkter bliver hørt og anerkendt. Det har stor betydning for at deltagerne får udbytte af mødet. Selve mødet Det er som regel vigtigt med god tid og mulighed for at lytte, evt. i mindre grupper. Det kan fremme dialogen, at politikere og fagfolk er til stede, ikke for at forsvare en bestemt løsning eller politik, men for at få mulighed for at lytte til borgernes holdninger og bekymringer og bidrage med deres særlige vinkel på emnet.

21 VE-loven Lov om fremme af vedvarende energi (adm.: Energinet.dk) Køberet (20 % til naboer) Værditab (dækning af værditab over 1 %) Grøn ordning (88.000/MW til lokale projekter) Garanti til vindmøllelaug ( kr)

22 Nye initiativer

23 Vejledningsnotat om husstandsvindmøller Vejledningsnotat er revideret 3. september 2012 Gennemgår planlovens landzonebestemmelser, VVM-regler mv. 10 spørgsmål med svar Processkema fra ansøgning til tilladelse

24 Planlægning for husstandsmøller Vindmøllecirkulæret - Cirkulære 9295 af 22. maj 2009 Hovedregel: Områder til vindmøller skal udpeges i kommuneplanen. Det gælder også områder til små møller, der ikke rejses i umiddelbar tilknytning til eksisterende bydningsanlæg. Undtagen: Møller < 25 m i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsanlæg Tilknytning: ca. 20 m fra eksisterende bygningsanlæg samlet vurdering af, om vindmøllen sammen med ejendommes bebyggelse opfattes som en samlet enhed i landskabet bl.a. i forhold til terræn og landskab. Kommuneplanen: kan indeholde områder til både små og store møller.

25 Eksempelsamling Inspiration til lokal- og kommuneplanlægning Paradigme for en vellykket vindmølleplanlægning 9 eksempler Eksempler på samarbejde og borgerinddragelse Eksempler på god landskabelig placering Eksempler på overordnet planlægning Offentliggøres og udsendes ultimo 2012

26 Her er eksemplerne fundet + et fiktivt eksempel

27

28

29 Forslag fra arbejdsgruppe

30 Arbejdsgruppe om fremtidens vindmølleplanlægning på land Der foreslås ikke lovændringer. Behov for justeringer og præciseringer i vindmøllecirkulæret og vejledningen. Forslag om nye redskaber: GIS, opkøbsordning Behov for styrket statslig information til borgerne.

31 Hvad foreslås der set nærmere på. - Vindmøller i naturområder? 3 analyse: ud fra forudgående vurdering af, hvilke af de beskyttede naturtyper der er mest robuste for opsætning af vindmøller en analyse, der belyser potentiale for en ordning, hvor der kan ske opførsel af vindmøller i visse områder, mod at opstilleren erstatter denne natur ved etablering af erstatningsnatur. Mindretalsudtalelse fra DN Undersøgelse ved DCE (Nationalt center for miljø og energi) igangsættes i år.

32 Hvad foreslås der set nærmere på. Etablering af en opkøbsordning? Give kommunerne nye muligheder for at opkøbe boliger, nye områder kan komme i spil Økonomiske konsekvenser. Mindretalsudtalelser omkring økonomi

33 Hvad foreslås der set nærmere på. Mulige nye GIS redskaber? - undersøgelse af antal boliger inden for en bestemt polygon, hvor 1-2 boliger kunne forudsættes nedlagt - stamdata register om realiserede vindmølleprojekter skal kunne hentes direkte fra Naturstyrelsens hjemmeside - Kort der viser overblik over de områder, hvor kommuner, evt. i samarbejde med rejsehold, kan undersøge potentielle arealer til opstilling af møller langs veje og jernbaner (hhv. 400m og 600m til næmeste bolig suppleret med 100m hhv. 150m til nærmeste vej og jernbane) - Løbende dataopdatering (udover indberetning jf. digitale planregister)

34 Hvad foreslås der set nærmere på. Revision af vindmøllecirkulære - 4 x møllehøjden: præcisere eventuelle boliger indenfor skal forudsættes nedlagt i planen ( 2, stk3) - Om muligt forenkle krav til udpegning ( 3, stk 2) (max antal, størrelse, afstand) Revision af vindmøllevejledning - Præcisere mulighed for frivilligt opkøb (overvejelser og proceskridt), men også ekspropriation (som mulighed er i dag) - Skyggekast: undersøge mulighed for ensartede basisforudsætninger for beregning - Mulighed for kombinerede vindmølle- / og vådområder - Veje og jernbaner opdatering

35 Forslag om styrket statslig information Hvordan kan den statslige information forbedres? Portal-hjemmeside (koordinering af information) Målrettede informationsmaterialer Øget deltagelse i borgermøder (Energinet.dk og Vindmøllerejsehold)

36 Portal-hjemmeside, evt. SIDE 36

37 Målrettede informationsmaterialer Vidensblade målrettet borgere og kommunale politikere Faktaark målrettet planlæggere og sagsbehandlere i kommunerne Naturstyrelsen WINDMØLLEWORKSHOP - Vindmøllesrejseholdet 2012 SIDE 37

38 Vandreudstilling Udstilling om aktuelle emner Kan anvendes på f.eks. borgermøder Alternativ ramme for dialog Formidling gennem bl.a. visualiseringer og modeller Naturstyrelsen WINDMØLLEWORKSHOP - Vindmøllesrejseholdet 2012 SIDE 38

39 Plan for borgerinvolvering Øget behov for dialog hos kommuner og borgere. Interesseorg imod vidmøller Naboer Borgere I kommunen Inspirationshæfte Interesseorg for vindmøller Vindmølleplanlægning I kommunen Kommunal Forvaltning Møder med vindmøllerejseholdet Interesseorg Natur og friluftsliv Projektmagere Politikere/by råd Interessentanalyse Kommunikationsplan Naturstyrelsen WINDMØLLEWORKSHOP - Vindmøllesrejseholdet 2012 SIDE 39

40 Kontakt: Naturstyrelsen Vindmøllerejseholdet

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet.

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet. Borgere og biogas December 2012 Tillægsnotat til Kogebog for etablering af biogas 2012. Projektet har været længe undervejs. Planen for biogasanlægget er nu klar til præsentation for borgerne. Kommunen

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere