KOLONIHAVEFORENINGEN NTØLLEIIAVERNE BREDERØD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLONIHAVEFORENINGEN NTØLLEIIAVERNE BREDERØD"

Transkript

1 P?q I I STANDARD VEDT,flGT FOR KOLONIHAVEFORENINGEN NTØLLEIIAVERNE BREDERØD

2 Vedtægter for Kolonihave foreninsen MøIlehaverne Foreningens navr er: Kolonihaveforeningen Møllehaver Brederød. Den emsted er Halsnæs kommune FormåI oe Yirke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal, matr. nr. 39 samt dele af mafi. nr. la, 2a,3d Brederød by Kregme sogn. Matr. nr. la ejes af Halsnæs kommune og Matr. nr.24 3d og 39 ejes af Miljøministeriet med hvem kommunen har oprettet lejekontrakt, i overensstemmelse med de bestemmelser, der erlagftil grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet for Danmark, og runrværende vedtægt. Haveforeningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark og Nordsjællands l«eds. Nærværende bestemmelser er at lyse som byrd på haveforeningens areal med påtaleret for Kolonihaveforbundet for Danmark. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl. a. sikre at bestemmelserne som nedfældet i en på området lagt byplan" lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de i foreningen optagne msdlsmmer. Nledlemmer Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden, lejer en have (aktive medlemmer) samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer). Medlemmet skal have fast lovlig bopæl i Halsnæs kommune og være tilmeldt folkeregisteret samme sted. Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring, senest 2 uger efter ændringen er sket. I de kommuner, hvor der er et krav, at man bor i kommunen for at kunne erhverve en kolonihave, er medlemmet forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig som anbefalet post, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser / ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser. For medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts 7.

3 3.3 Ingen borger kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontraktens er den til enhver tid gældende standardlejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet for Danmarlg hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejemålet. 3.4 Hvert medlem kan kun erhverve I have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. 3.5 Nye medlemmer skal, for at opretholde medlemskabet, tilmelde havelejen til Pengeinstitutternes Betalingsservice (PB S), til nærmeste termin. 4.0 Kanitalindskud os hæftelse 4.1 Hvis en kolonist vælger at sælge sit hus og inden for en periode på 3 måneder køber et andet, skal denne ikke betale optagelsesgebyr. 4 5 I forbindelse med optagelse som medlem erlægges desforuden et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, pt t<r. Dette gebyr tilbagebetales ikke. 4.6 Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens indgåede gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabserlæggelse overfor medlemmerne. s Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalfolsamling ud fra de budgetter m.m. som foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelse, el-opsætning og lign. Et sådant engangsbeløb er pligtrg ydelse i lejeforholdet. 5.2 Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag en lørdag eller på grundlovsdagen, uds des forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller nå,r deone hverdag er en løndag, den følgende hverdag. 5.3 Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr på 100 kr. plus tillæg på2% af det s ldige beløb ud over 1000 l«. for hver forsinket indbetaling.

4 Såfremt leje eller anden plistrg pengeydelse ikil<e er betalt rettidig, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægts 7. Foreningen er berettiget til, for et hvert l«av med et medlem, at søge sig $'ldestgiort i den for vedkommende medlems havelod værende b.bygg.lr., beplantning m.v., forud for alle kreditorer. Nærværende bestemmelse er at lyse som pant-stiftende. ordensbestemmelser oe vedligeholdelse af det leiede Generalforsamlingen åstsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i grvet fald skal godkende på førstkommende generalforsamling. Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningeos geileralforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder, pålægger området, Iigesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven, indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i "Hovedbestemmelser omfattet haveafståelser i kolonihave områder". Ved overhædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet jf. nærværende vedtægts 7. ved ophævelse af emål i henhold til denne vedtægts 6, er medlemmet berettiget til senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange sperrgsmålet endeligt afgiort på en generalforsamliag I ekstraordinær generalforsam I in g Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt reuidigt, og medlemmet ikke har berettiget restancen senest 14 dage efter at skriftligt påkrav herorn, af foreningens bestyrelse, er fremsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætring for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens pål«av skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdato og det skal udtrykkeligt angives at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til

5 en anden og tods foreningens indsigelse fortsætter hermed eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvåge medlemmer Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale så&emt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagtområdet ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse er f.eks. overtrædelse af forbuddet om at benytte kolonihavehuset til helårsbeboelse. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter opsigelsen / ophævelsen bortflernet eller afhændet sin bebyggelse eller er afhændelsen sket i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen hvem der skal overtage have og bebyggelsen og de vilkår overtagelsen skal ske på. såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettrgettil at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved en auktion. Ved afregning til medlem kan bestyrelsen fratrække enhver udgrft der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl. A advokatomkostninger, retsgebyr og lejerestance m.m. En bebyggelse kaåikke sælges fw den lever op til kommunens deklarations bestemmelse herom. Bebyggelsen lovliggtres altid for sælgers regning hvis sælger ikke selv kan klare opgaven, fratrækkes udgiften i salgsprisen, i henhold til 7.4 Afgår medlemmet ved dødenførlejemålets udløb er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmets opsigelsesvarsel. DOG GÆLDER! At en efterlevende ægtefælde har ret fil at fortsæffe i lejeaftalen med foreningen med mindre foreningen gør det antageligtatden har vægtige grunde til at modsætte sig dette. At en person med hvem den af«løde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 fu forud for dødsfaldets indræden, skal have samme ret for så vidt den pågældende efter foreningens skør, inden for den forløbne tid har taget del i havens pasning og pleje m.m., og under forudsætning af at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden. At slægbringe i op og nedstigende linje har samme ret så&emt det godtgøres at de på tilsvmende måde har taget del i havens pasning og pleje. Besfyrelsen inden for foreningen afgør alene om de ovenfor anførte vilkår er opfuldt.

6 8.0 Plietarbeide / FæIlesarbeide e.0 e1 e.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke yed ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der iifølge konrakten hører til området samt, vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have. Bestyrelsen indkalder til plietarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbu{ skal bestyrelsen idømme strafgebyr på pt. 400 lff. hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejåforholdet. Generalforeamlinsen. Foreningens øverste myndighed er generalforsamliagsn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutrring og med en dagsorden der i det mindste skal indeholde følsende qunkter. 1. Yalg af dirigent 2. Beretlring. 3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 4. Indkomne forslag. 5. Godkendelse af budget. 6. Valg af formand / Kasserer. 7. Yalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisorer og suppleanter. 9. Valg af vurderingsudvalg. 10. Eventuelt 9. e.3 e.4 e.5 Ekstraordrnær generalforsamling afholdes når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når Yoaf foreningor *Idemmer stiller l«av om ekslraordinær generalforsamling, der kan ik*re træffes nogen beslutning hvis ik&e mindst 4/5 af de medremmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamliag, er repræsenteret. Ordinær generalforsamling indkaldes slaiftligt via post eller for dem der tilslutter sig , med mindst 14 dages rar."l. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med g dages varsel. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlinggn skal være formanden i hænde senest t måned efter regnskabsårets udløb, hvorefter de skal

7 optages på dea dagsorden som udsendes til medlemmerne. 9.6 Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstand. 9.7 Hvert havelod har Z stemmer. 9.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 9.9 Beslutninger på generalforsamringen træffes af de fremmødte stemmglglsttigede ved simpelt flertal, undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil der kæve s 213 flertal og når det drejei sig om. optagelse af kollektive lån elrer ekstraordinære indskud, jf, i Eller havens opløsning. Dertil l«æves mindst 213 af medlemmslas har givet fremmøde og at 2/3 af de afgiwe stemmer går fud herfior. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort med2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling om ruunet fremmødte kan vedtage forslaget med2/3 åf Ar afgivne stemmer Generalforsamlingens protokol under skrives af generalforsamlingens dirigen! sel«etær samt på bestyrelsens vegne, af-foreningens formand Bestyrelsen Til atvaretage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generahorsamlingens beslutninger, vælge. gen"raiforsamlingen en bestyrelse 10'2 Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige ig ulige år. I bestyrelsesmedlem vælges i lige år medens 2 bestyrilsejmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær Generalforsamlingen vælger desforuden suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges I repræsentant fra hver have. Undtaget er valg til udvalg under bestyrelsen. Bestyrelses og suppleant valg er henholdsvis 2 og I årige. Genvalg kan finde sted. Såfremt formanden eller kassereren afgår indenfor sin valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg såfremt fratræden ikke sker umiddelbartfør en ordinær generaliorsamlingl

8 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgleriodens udløb, tiltræder l. suppleanten i bestyrelsen, dog kun for tiden iootil næste generalforsamlings aflroldelse. Kan bestyrelsen, i tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og Sa{nms gang ikke suppleres op gennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til en ny generalforsamlings aftoldelse, meå supptåringsvalg for øje. suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode. I en bestyrelse udarbejdet forefiringsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke r.8., ligesom denne skal indeholde bestemmelser af ledet af vedtægtens 9 Et bestyrelsesmedlem må ikt<e deltage i behandling af en sag hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eiler på andå måde eipersonlig interesseret. Der føres protokol over forhandlingeme på bestyrelsesmøderne. Protokollen under skrives af de besfyrelsesmedllmmer der har deltaget i møderne Bestyrelsesmøde indkåides af formanden eller i dennes fravær af næstformanden, så ofte anledning skønnes at foreligge, eller blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige fvivlsspørgsmål mellem medlemmeme Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt og Syldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelien og t. supplanten indkaldes jf. 10. I Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af genåratforsamtingen faitsatte beløb. Kassereren kan kun hæve penge i pengeinstitut med bistyrelsens godkendelse. Kassereren kan kautions forsikres og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

9 14.1 Ændring i foranstående vedtægt skal indsendes til Kolonihaveforbundet for Danmark, til udtalelse forinden genualforsamlingens behandling. Foranstående vedtægt er revideret og ændret på forenings generalforsamling d. 18 Marts 2012 Formand...- _rt:i.-.. :..,/ ' t {--.-{ I Næsformand Karl Nurmien p--').'t-/,.'.' ' t.l,:../. {+*- ' Sel«etær B G;t-Ø*u Bestyrelsesmedlem

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere