Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand"

Transkript

1 Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere og forvalte det af foreningen til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed. 2.2 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer. 2.3 Foreningen kan være medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark. 3. Medlemmer 3.1 Som medlem kan optages personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgåelse. 3.2 Husene på den enkelte havelod i haveforeningen må alene benyttes til sommerophold, d.v.s. beboelse med natophold i den periode, der er fastsat i kommuneplanen for Københavns Kommune, p.t. 1. april 31. oktober, og kun for én familie med fast bopæl i den tidligere Hovedstadsregion (de tidligere Københavns, Roskilde og Frederiksborg Amter samt Københavns og Frederiksberg Kommuner). Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Medlemmet er forpligtet til straks, at opsige sit lejemål ved fraflytning fra en af ovennævnte kommuner. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt opsige lejemålet med 14 dages varsel. Ved en sådan opsigelse forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og som anført i denne vedtægt Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold oprettes en lejekontrakt. 1

2 3.4 Hvert medlem kan kun erhverve én have. 3.5 Der føres en ekspektanceliste over passive medlemmer. For at blive optaget på denne liste skal følgende kriterier være opfyldt: Det passive medlem er såvel på optagelsestidspunktet som på det tidspunkt, hvor det passive medlem overtager en havelod, bosiddende i etagebyggeri med fast bopæl i den tidligere Hovedstadsregion (de tidligere Københavns, Roskilde og Frederiksborg Amter, samt Københavns og Frederiksberg Kommuner), jf Det passive medlem må på overtagelsestidspunktet samt i lejeperioden, hverken eje et sommerhus eller en anden have. For at blive stående som passivt medlem kræves, at det passive medlem eller dennes samlever/ægtefælde, for så vidt angår de første 50 på ekspektancelisten, giver personligt fremmøde på kontoret i maj måned hvert år (kontortid mandag mellem kl og 19.00), i modsat fald vil det passive medlem blive slettet af ekspektancelisten. Ved fremmødet erlægges hvert år et beløb fastsat af bestyrelsen, jf. regler for optagelse på ekspektancelisten. Et passivt medlem vil, når pågældendes placering på ekspektancelisten berettiger det, få tilbudt et havelod. Det passive medlem kan få tilbudt op til 3 havelodder. Hvis vedkommende siger nej til det tredje tilbud, vil den pågældende blive slettet af ekspektancelisten. Det er op til bestyrelsen at bestemme, hvornår ekspetancelisten er åben. 4. Hæftelse og kapitalindskud Ved optagelse som aktiv medlem af foreningen skal erlægges et kapitalindskud lig haveloddens anpart i medlemskapitalen, således som denne er opgjort primo regnskabsåret, hvori optagelse finder sted. I forbindelse med optagelsen erlægges desforuden et indmeldelsesgebyr til foreningen. Gebyret tilbagebetales ikke ved salg af havelodden. Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne. Bestyrelsen kan ikke optage lån uden forudgående vedtagelse på en generalforsamling. 5. Leje 5.1 Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til arbejder i 2

3 foreningen, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse/udskiftning, elopsætning og lign. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet. 5.2 Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. 5.3 Er leje eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et gebyr fastsat på en generalforsamling for hver forsinket betaling. Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til at fastsætte gebyrets størrelse. 5.4 Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan lejemålet ophæves som anført i 7. Bestyrelsen kan dog give et medlem henstand med lejebetalingen, hvis medlemmet på grund af sygdom eller arbejdsløshed ikke kan betale. Anmodning herom må ske skriftligt til bestyrelsen. Henstand kan dog ikke gives ud over 2 måneder. 5.5 Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v., forud for andre kreditorer. 5.6 Uden bestyrelsens på forhånd indhentede skriftlige samtykke er intet medlem berettiget til at pantsætte den på havelodden værende bebyggelse m.v. Pantsætning af jorden vil aldrig kunne finde sted. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede 6.1 Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten indeholdte bestemmelser Hækkens højde langs foreningens veje og pladser må højst være 180 cm. Hækkens bredde må ikke være mere end 20 cm. fra skel mod vej. Hækken skal være klippet inden Sct. Hans. Hegn mod offentligt parkanlæg og stier skal være levende hegn (hæk) med en højde af mellem 1,25 m og 1,80 m Parkering af motorkøretøjer på foreningens veje er forbudt. Parkering er kun tilladt på foreningens pladser for de medlemmer, der har en parkeringstilladelse, og må foretages således, at de medlemmer der har have op til pladserne generes så lidt som muligt. Parkering på foreningens veje, for såvel havelejeren som besøgende, kan medføre opsigelse af lejemålet jf. 7 stk Hvert havelod kan kun have en grøn eller en rød parkeringstilladelse. 3

4 7. Opsigelse/ophævelse af lejemål samt værdiansættelse ved overdragelse af havelod. 7.1 Overdragelse eller salg af haven skal forinden meddeles bestyrelsen. 7.2 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat. Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestancen m.m. ikke betales inden udløbet af den meddelte frist. 7.3 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden trods foreningens påtale fortsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og de øvrige medlemmer. 7.4 Fodring af husdyr skal foregå indendørs. Al anden fodring er ikke tilladt, og vil medføre opsigelse af haveforeningen. Dog undtaget er fuglefodring i minimum 1 meters højde. 7.5 Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende love og ordensbestemmelser. Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra er f.eks. overtrædelse af forbuddet om benyttelse af kolonihavehuset til natophold i vinterhalvåret fra Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet den på havelodden opførte bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med gældende overdragelsesregler, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelse ifølge Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved auktion. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen/ophævelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode. 4

5 7.7 Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmets gældende opsigelsesvarsel. Dog gælder: at at at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette, en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret, for så vidt pågældende efter foreningens skøn har taget direkte del i havens pasning og pleje m.m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet, slægtninge i lige op- og nedstigende linje har samme ret. Bestyrelsen afgør alene, om de ovenfor anførte betingelser er opfyldt. 7.8 Hvis foreningen lader en indgået lejeaftale med et medlem bringe til ophør efter bestemmelserne i lejekontraktens pkt. 7 gælder følgende: Ophævelsen af et medlemskab skal meddeles den pågældende i anbefalet skrivelse indeholdende dato for ophævelse og dens årsag samt de rettigheder, det pågældende medlem har til medtagelse af bebyggelse m.v. jf. love og ordensbestemmelser 7. Havelodden skal fraflyttes på dato for lejemålets ophævelse, medmindre andet aftales med foreningens bestyrelse. Foreningens bestyrelse er berettiget til at begære udsættelse ved fogedrettens hjælp, såfremt dette anses for nødvendigt. 7.9 Værdiansættelse af haver og bebyggelse i forbindelse med overdragelse af havelodder skal ske efter de for Kolonihaveforbundet til enhver tid gældende regler om haveafståelser i kolonihaveområderne, dog kun så længe Kolonihaveforbundet fastholder reglerne om maksimalpriser Lejer og udlejer har adgang til at indbringe en vurdering af salgsprisen for den af Kolonihaveforbundet eller kredsen nedsatte klageinstans. Der skal gælde en 8 dages tilbagetrædelsesret for sælger af et kolonihavehus i de tilfælde, hvor vurderingen sænkes som følge af en klage fra liebhaver. De 8 dage regnes fra modtagelsen af klageinstansens meddelelse om den nedsatte vurdering En kolonihave (have og bebyggelse) kan således alene overdrages til de priser, der er fastsat efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler om haveafståelser Sælger skal i forbindelse med salget indhente en opdateret tingbogsattest - en udskrift af tingbogen som viser hvad der måtte være noteret under den pågældende havelod. En tingbogsattest kan rekvireres på Foreningens matr. nr. er: pc 5 af matr.nr Sundbyøster. 5

6 8. Pligtarbejde/fællesarbejde 8.1 Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have. 8.2 Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde/fællesarbejde. Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod. En pålagt bod er en pligtig ydelse i lejeforholdet. 9. Generalforsamling 9.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning. 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning. 4) Indkomne forslag. 5) Godkendelse af budget. 6) Valg af formand/kasserer. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8) Valg af revisorer og suppleanter. 9.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse. Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen, er til stede. 9.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling samt bestyrelsens beretning, uddeles alene på haveadressen. 9.5 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag kan læses på kontoret og i foreningens udhængsskabe mandagen før generalforsamlingen. 9.6 Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen. 9.7 Hvert havelod har to stemmer. 6

7 9.8 Der kan stemmes ved fuldmagt. 9.9 Beslutninger på en generalforsamling træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal - medmindre der skal stemmes om: Lovændringer Optagelse af kollektive lån Ekstraordinære indskud Haveforeningens opløsning hvor det kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer På generalforsamlingen kan stilles ændringsforslag Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referent samt foreningens formand. 10. Bestyrelsen 10.1 Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode. Formand og kasserer vælges særskilt. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer (største halvdel) er på valg alle ulige år. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem (mindste halvdel) er på valg alle lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges aktive medlemmer. Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdes Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personlig interesseret. 7

8 10.6 Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i mødet. Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden eller i dennes fravær af den eventuelle stedfortræder, så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et medlem af bestyrelsen måtte begære det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med bestyrelsens godkendelse til foreningens daglige drift fra den konto, der er oprettet til dette formål Formand og kasserer samt evt. øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen ifølge bilag I en af bestyrelsens udarbejdede forretningsorden fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m. ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af lovenes Tegningsret Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. 12. Regnskab og revision 12.1 Foreningens regnskabsår er fra Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af revisor, formand og kasserer Generalforsamlingen vælger for to år ad gangen 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Det påhviler den valgte revisor at revidere foreningens årsregnskab Årsregnskabet skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag Det reviderede årsregnskab udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 8

9 13 Foreningens opløsning 13.1 Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer, med hensyn til tilbagebetaling af kapitalindskud m.v. som påhvilede den opløste forening Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer, som forestår betaling af foreningens påhvilende gæld og tilbagebetaling til medlemmerne af de beløb, såsom kapitalindskud m.v. de ved opgivelsen af havelejemålet har krav på. Hvis der - når gæld og medlemstilgodehavender er betalt - er nogen formue tilovers, udbetales denne til de medlemmer der er registreret som medlemmer på det pågældende tidspunkt Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med Københavns kommune er i kraft. Senest redigeret efter generalforsamlingen 12. august samt ekstraordinær generalforsamling 20. august

10 Kolonihaveforbundet - Kreds 1: Byggeregler for kolonihaver i Københavns Kommune 1. Det bebyggede areal må IKKE overstige 15% af haveloddets nettoareal, dog max 60 m2 incl. udestue og udhus samt legehus på 5,0 m2 og derover. Der skal indgives 2 tegninger til bestyrelsen for såvel nybygning som ændring af bebyggelse. Godkendelse skal foreligge fra bestyrelsen og Kreds 1 inden byggeriet/ændringen påbegyndes. (Se i øvrigt deklaration og kontrakt med udlejer). 2. Alt byggeri incl. træterrasser og legehuse skal placeres mindst 2,5 m fra skel. 3. Generelt gælder, at der på hvert enkelt havelod KUN må opføres et kolonihavehus med tilhørende udhus indenfor de i pkt. 1 fastsatte rammer. Derudover må opføres åbne terrasser samt overdækket terrasse. En overdækket terrasse SKAL være åben i HELE den ene side med max. brystværn på 1,0 m og placeres 2,5 m fra skel. 4. Totalhøjden - målt fra terræn til tagryg - max 4 m. Bebyggelsen må kun være i en etage incl. tårne, spir, kupler m.m. 5. Det tilstræbes, at alle bygninger opføres parallelt med eller vinkelret på haveloddets skel. 6. Bebyggelsens ydervægge skal opføres i træ. 7. Huset skal opføres på sokkelsten. Der SKAL etableres rottesikring mellem sokkel-stenene. 8. Drivhus, max 9,9 m2, må opstilles overalt på havelodden, når det KUN benyttes som drivhus. Legehus max 4,9 m2 må opstilles min 2,5 m fra skel. Såvel drivhus max 9,9 m2 som legehus max 4,9 m2 betragtes som løsøre. Dispensation for ovennævnte kan KUN gives af Københavns Kommune. Ansøgning fremsendes gennem Kreds 1. Ovenstående regler gælder ikke ved etablering af foreningshuse. Byggetilladelse søges hos Bygningsdirektoratet gennem Kreds 1. Kreds (skt. 8 rettet ). 10

11 Ordensbestemmelser for Haveforeningen Amager Strand 1 Hvert medlem skal holde vejen ud for haven fri for ukrudt, sten, glasskår o. lign. til midten af vejen. Cykler og motorkøretøjer må ikke henstilles på foreningens veje. Al unødig kørsel med motorkøretøjer skal undgås. Børn under 16 år må ikke køre på knallert på foreningens veje. Al rengøring og reparation af motorkøretøjer på foreningens areal er ikke tilladt. 2 Afbrænding er forbudt også afbrænding i tønder. 3 Efter brug af foreningens trillebør henstilles disse på anviste pladser og må ikke stå ubenyttede i medlemmernes haver. 4 Haverne skal være forsynet med nummer og postkasse. 5 Stik fra foreningens vandledning skal være forsynede med stophane og aftapningsventil. Elektricitet fra foreningens anlæg eller fra medlemmernes huse må ikke under nogen form videreføres til andre personer eller foreninger. 6 Radioapparater må ikke benyttes i fri luft og skal i øvrigt dæmpes, så de ikke generer naboerne. Støj må indskrænkes til det mindst mulige. 7 Porte og låger skal være aflåste i tiden den 1. november til den 31. marts. Lågerne ved de små gangstier skal holdes lukket. Kørsel på gangstierne er forbudt. Cykelkørsel må kun finde sted i nødvendigt omfang. Største hastighed på foreningens område er 10 km/t. 8 Spørgsmål, der ikke afgøres af foreningens love eller ordensbestemmelser, afgøres af bestyrelsen. Klager over andre medlemmer modtages kun skriftligt. Anonyme klager behandles ikke. 9 I kolonien skal der kun være parkering for foreningens medlemmer jf Parkering på kolonihaveforeningens område er kun for medlemmer med parkeringstilladelse og pladsen kan ikke benyttes af andre. Dog kan man, hvis man har håndværker, lade denne benytte pladsen, mod at man forinden henter en gul p-tilladelse på kontoret. Det er en forudsætning, at man selv holder uden for foreningen, når håndværkeren benytter pladsen. Havelejere, der har parkeringstilladelse, skal på kontoret købe et skilt med have-, plads- og registreringsnummer. Skiltet SKAL anbringes synligt i vognen. Der kan købes forskellige typer af parkeringstilladelser (grøn, rød og blå tilladelse). Hvis et medlem har en grøn parkeringstilladelse, skal den fornyes senest ved udgangen af april måned (for dem med røde parkeringstilladelser sker fornyelsen i maj), ellers mister man retten til pladsen. De medlemmer, der har faste nummererede pladser og røde parkeringstilladelser, skal selv holde pladsen fri for ukrudt, tillige skal medlemmerne i den "lille afdeling" selv holde den del af højen, der støder ned til pladsen, fri for ukrudt. Bestyrelsen kan inddrage en parkeringstilladelse hvis reglerne ikke overholdes. Hvert havelod kan kun have en grøn eller en rød parkeringstilladelse. 10 Medlemmer, som har eller vil anskaffe hund/kat, skal have tilladelse af bestyrelsen. Det er tilladt at passe en hund/kat i en sammenhængende periode på 3 uger pr. sæson. 11

12 11 Affaldscontaineren skal stå indenfor den åbne låge med håndtaget ud mod vejen (se skitsen nedenfor) når den skal tømmes, således at alle biler, herunder skraldebil, brandbil eller ambulance kan passere uden problemer. Hæk: :Hæk VEJ 12 Der må kun vandes med håndholdt slange mellem kl og Overtrædelse medfører bøde på 800,00 kr. Det er ikke tilladt på noget tidspunkt af dagen, at vande græsplæner. 13 Medlemmerne er pligtig til at rette sig efter ordensbestemmelserne ifølge foreningslovens love 7. 12

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege

Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Vedtægter for Andelsboligforeningen Egeskoven - Hald ege Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Egeskoven. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune. Formål. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere