EUROPA-PARLAMENTET C5-0546/2001. Fælles holdning. Mødedokument 1992/0449A(COD) 13/11/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET C5-0546/2001. Fælles holdning. Mødedokument 1992/0449A(COD) 13/11/2001"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0546/ /0449A(COD) DA 13/11/2001 Fælles holdning fastlagt af Rådet den 29. oktober 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) Dok.10479/1/01 + ADD1 SEK(2001)1724 DA DA

2

3 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 30. oktober 2001 (OR. en) Interinstitutionel sag: 1992/0449A (COD) 10479/1/01 REV 1 SOC 263 CODEC 679 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 29. oktober 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 10479/1/01 REV 1 KSH/aa

4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/.../EF af om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, fremsat efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 2 efter høring af Regionsudvalget, efter proceduren i traktatens artikel 251, 3 og ud fra følgende betragtninger: EFT C 77 af , s. 12 og EFT C 230 af , s. 3. EFT C 249 af , s. 28. Europa-Parlamentets udtalelse af (EFT C 128 af , s. 146), bekræftet den (EFT C 54 af , s. 75), Rådets fælles holdning af... (endnu ikke offentliggjort i EFT og Europa-Parlementets afgørelse af... (endnu ikke offentliggjort i EFT) /1/01 REV 1 KSH/pbn 1

5 (1) I henhold til traktaten kan Rådet ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre især arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Det skal i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder. (2) I overensstemmelse med traktaten hindrer dette direktiv ikke medlemsstaterne i at opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger. Gennemførelsen af dette direktiv kan ikke berettige til tilbageskridt i forhold til de nuværende forhold i de enkelte medlemsstater. (3) I Rådets direktiv 86/188/EØF af 12. maj 1986 om beskyttelse af arbejdstagere mod risici ved at være udsat for støj under arbejdet 1 fastsættes det, at Rådet på forslag af Kommissionen og med henblik på at nedsætte de risici, direktivet omhandler, kan tage det op til fornyet behandling, navnlig under hensyntagen til den videnskabelige og teknologiske udvikling. (4) I henhold til Kommissionens meddelelse om dens program vedrørende sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen 2 gives der mulighed for at vedtage foranstaltninger til fremme af sikkerheden på arbejdspladsen, navnlig med henblik på at udvide anvendelsesområdet for direktiv 86/188/EØF, og på ny at evaluere tærskelværdierne. Rådet tog dette til efterretning i sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen EFT L 137 af , s. 28. Ændret ved direktiv 98/24/EF (EFT L 131 af , s. 11). EFT C 28 af , s. 3. EFT C 28 af , s /1/01 REV 1 KSH/pbn 2

6 (5) I henhold til Kommissionens meddelelse om dens handlingsprogram om gennemførelsen af fællesskabspagten om de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder bør der indføres minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser. I september 1990 vedtog Europa- Parlamentet en beslutning om dette handlingsprogram 1, hvori det blandt andet opfordrede Kommissionen til at udarbejde et særdirektiv om de risici, der er forbundet med støj og vibrationer samt alle andre fysiske agenser på arbejdspladsen. (6) Som et første skridt vedtog Europa-Parlamentet og Rådet den... direktiv.../2001/ef om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 2. (7) Som et næste skridt anses det for hensigtsmæssigt at indføre foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagerne mod de risici, der er forbundet med støj, på grund af disses virkninger på arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, især risikoen for høreskader. Disse foranstaltninger skal ikke blot sikre den enkelte arbejdstagers sundhed og sikkerhed, men ligeledes bidrage til fastlæggelse af et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere i Fællesskabet, således at en eventuel konkurrenceforvridning undgås. (8) Den videnskabelige viden, der for tiden står til rådighed om virkningerne for sundheden og sikkerheden af eksponering for støj, giver ikke mulighed for at fastsætte præcise belastningsniveauer, der dækker alle risici for sundheden og sikkerheden, især for så vidt angår andre virkninger af støj end høreskader. 1 2 EFT C 260 af , s EFT L 10479/1/01 REV 1 KSH/pbn 3

7 (9) Et system til beskyttelse mod støj bør uden unødige detaljer begrænses til en fastsættelse af de mål, der skal nås, de principper, der skal overholdes, og de grundlæggende værdier, der skal anvendes for at gøre det muligt for medlemsstaterne at gennemføre minimumsforskrifterne på en ensartet måde. (10) En nedsættelse af støjbelastningen gennemføres mest effektivt gennem iværksættelse af forebyggende foranstaltninger allerede ved planlægningen af arbejdsstederne og arbejdspladserne samt gennem valget af udstyr, fremgangsmåde og arbejdsmetoder, således at risiciene fortrinsvis nedsættes ved kilden. Bestemmelser om udstyr og arbejdsmetoder bidrager således til beskyttelsen af de arbejdstagere, der anvender dem. (11) Koden om støjniveauer om bord på skibe i IMO's resolution A.468(12) fastsætter retningslinjer for nedbringelse af støj ved kilden om bord på skibe. Medlemsstaterne bør imidlertid i en overgangsperiode kunne fastlægge bestemmelser for så vidt angår besætningen om bord på søgående skibe. (12) Arbejdsgiverne bør tilpasse sig den tekniske udvikling og den videnskabelige viden for så vidt angår risici i forbindelse med eksponering for støj med henblik på at forbedre beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed /1/01 REV 1 KSH/pbn 4

8 (13) Dette direktiv er et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet 1. Nævnte direktiv finder anvendelse på spørgsmål vedrørende arbejdstagernes eksponering for støj, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i nærværende direktiv. (14) Nærværende direktiv er et konkret led i gennemførelsen af den sociale dimension inden for det indre marked. (15) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 2 UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 1 2 EFT L 183 af , s. 1. EFT L 184 af , s /1/01 REV 1 KSH/pbn 5

9 DEL I GENERELLE BESTEMMELSER Artikel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Dette direktiv, som er det 17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, indeholder minimumskrav til beskyttelse af arbejdstagerne mod sådanne risici for deres sundhed og sikkerhed, der opstår eller kan opstå som følge af eksponering for støj, og især risikoen for høreskader. 2. Kravene i dette direktiv gælder for aktiviteter, hvor arbejdstagerne eksponeres eller kan blive eksponeret for risici ved støj i forbindelse med arbejdet. 3. Direktiv 89/391/EØF finder anvendelse på hele det i stk. 1 nævnte område, medmindre nærværende direktiv indeholder strengere og/eller mere specifikke bestemmelser. Artikel 2 Definitioner I dette direktiv defineres de fysiske parametre, der anvendes som risikoindikatorer, således: a) Maksimalt lydtryk (P max ): maksimumsværdi af det "C"-frekvensvægtede øjeblikkelige lydtryk /1/01 REV 1 KSH/pbn 6

10 b) Daglig støjbelastning (L EX,8h ) (db(a) re. 20 µpa): tidsvægtet gennemsnit af støjniveauerne for en arbejdsdag på nominelt otte timer som defineret ved international standard ISO 1999: 1990, punkt 3.6. Dette omfatter al støj i forbindelse med arbejdet, også impulsstøj. c) Ugentlig støjbelastning (L EX,8h ): tidsvægtet gennemsnit af de daglige støjbelastninger for en nominel uge på fem arbejdsdage à otte timer som defineret ved international standard ISO 1999:1990, punkt 3.6 (note 2). Artikel 3 Eksponeringsgrænseværdier og eksponeringsaktionsværdier 1. I dette direktiv fastsættes eksponeringsgrænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne for den daglige støjbelastning og det maksimale lydtryk til: a) Eksponeringsgrænseværdier: hhv. L EX,8h = 87 db(a) og p max = 200 Pa 1. b) Øvre eksponeringsaktionsværdier: hhv. L EX,8h = 85 db(a) og p max = 200 Pa 2. c) Nedre eksponeringsaktionsværdier: hhv. L EX,8h = 80 db(a) og p max = 112 Pa db i relation til 20 µpa. 140 db i relation til 20 µpa. 135 db i relation til 20 µpa /1/01 REV 1 KSH/pbn 7

11 2. Ved anvendelsen af eksponeringsgrænseværdierne tages der ved vurderingen af støjeksponeringsniveauet hensyn til nedsættelsen heraf som følge af arbejdstagerens brug af personlige høreværn. Der tages ikke hensyn til virkningen af eventuelle høreværn i forbindelse med eksponeringsaktionsværdierne. 3. Under behørigt begrundede omstændigheder kan medlemsstaterne for så vidt angår aktiviteter, hvor den daglige støjeksponering varierer mærkbart fra arbejdsdag til arbejdsdag, med henblik på anvendelsen af eksponeringsgrænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne lægge den ugentlige støjbelastning til grund for vurderingen af arbejdstagerens eksponering for støj i stedet for det daglige støjeksponeringsniveau, på betingelse af: a) at den ugentlige støjbelastning, som det fremgår af en passende overvågning, ikke overstiger eksponeringsgrænseværdien 87 db(a), og b) at der træffes passende foranstaltninger til at nedsætte risikoen ved disse aktiviteter til et minimum /1/01 REV 1 KSH/pbn 8

12 DEL II ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER Artikel 4 Identificering og vurdering af risici 1. For at opfylde forpligtelserne i artikel 6, stk. 3, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF, vurderer eller om nødvendigt måler arbejdsgiveren arbejdstagernes eksponering for støj. 2. De metoder og det apparatur, der anvendes, skal være tilpasset de faktiske forhold, især på baggrund af karakteren af den støj, der skal måles, eksponeringens længde, faktorer i omgivelserne og måleapparaturets art. Disse metoder og dette apparatur skal gøre det muligt at fastlægge de parametre, der er defineret i artikel 2, og at fastslå, om de i artikel 3 fastsatte værdier i et givet tilfælde er overskredet. 3. De anvendte metoder kan omfatte stikprøvekontrol, som skal være repræsentativ for en arbejdstagers personlige eksponering. 4. Den i stk. 1 omhandlede vurdering og måling planlægges omhyggeligt og gennemføres med passende mellemrum af den kompetente tjeneste, navnlig under hensyn til den i artikel 7 i direktiv 89/391/EØF krævede kompetence. Resultaterne af vurderingen og/eller målingen af eksponeringen for støj opbevares i en passende form, så de senere kan konsulteres /1/01 REV 1 KSH/pbn 9

13 5. Ved anvendelsen af denne artikel tages der ved vurderingen af måleresultaterne hensyn til unøjagtigheder i målingen efter almindelig måleteknisk praksis. 6. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 89/391/EØF skal arbejdsgiveren være særlig opmærksom på følgende, når risikoen vurderes: a) eksponeringens styrke, type og varighed, herunder eksponering for impulsstøj b) eksponeringsgrænseværdierne og eksponeringsaktionsværdierne i artikel 3 i nærværende direktiv c) enhver effekt af sundheds- og sikkerhedsmæssig art på arbejdstagere, der eksponeres for særlig risiko d) så vidt det er teknisk muligt enhver effekt på arbejdstagernes sundhed og sikkerhed af interaktioner mellem støj og arbejdsrelaterede ototoksiske stoffer og mellem støj og vibrationer e) enhver indirekte effekt på arbejdstagernes sundhed og sikkerhed af interaktionen mellem støj og advarselssignaler eller andre lyde, der skal kunne høres for at reducere risikoen for ulykker 10479/1/01 REV 1 KSH/pbn 10

14 f) oplysninger om støjemission fra fabrikanterne af arbejdsudstyr i henhold til de relevante EFdirektiver g) muligheden for at anvende alternativt arbejdsudstyr, som er udformet med henblik på at nedbringe støjemissionen h) eksponering for støj efter arbejdstidens ophør, der foregår på arbejdsgiverens ansvar i) relevante oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med helbredskontrollen, herunder offentliggjorte oplysninger, i det omfang det er muligt. 7. Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en risikovurdering i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i direktiv 89/391/EØF og kunne angive, hvilke foranstaltninger der skal træffes i overensstemmelse med nærværende direktivs artikel 5, 6, 7 og 8. Risikovurderingen opbevares i en passende form efter national lovgivning og praksis. Risikovurderingen skal holdes ajour, især hvis der er sket væsentlige ændringer, der kunne gøre den uaktuel, eller hvis resultaterne af helbredskontrollen viser, at det er nødvendigt. Artikel 5 Bestemmelser med sigte på at undgå eller nedsætte eksponeringen 1. Under hensyn til den tekniske udvikling og de foranstaltninger, der kan anvendes for at reducere risikoen ved kilden, skal de risici, der er en følge af eksponeringen for støj, elimineres ved kilden eller nedbringes til et minimum /1/01 REV 1 KSH/pbn 11

15 Nedbringelse af disse risici foretages på grundlag af de generelle principper om forebyggelse i artikel 6, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF, og der tages navnlig hensyn til: a) alternative arbejdsmetoder, der medfører lavere eksponering for støj; b) valg af passende arbejdsudstyr med det lavest mulige støjniveau under hensyn til det arbejde, der skal udføres, herunder muligheden for at stille arbejdsudstyr til rådighed for arbejdstagerne i henhold til EF-bestemmelser, der tager sigte på eller har den virkning at begrænse eksponeringen for støj; c) arbejdsstedernes og arbejdspladsernes udformning og indretning; d) relevant information til og træning af arbejdstagerne med hensyn til korrekt anvendelse af arbejdsudstyret således at deres eksponering for støj reduceres til et minimum; e) teknisk støjreduktion: i) reduktion af luftbåren støj, f.eks. ved hjælp af afskærmninger, indeslutninger og afdækninger med lydabsorberende materiale ii) reduktion af strukturbåret støj, f.eks. ved hjælp af støjdæmpning eller isolering; f) passende programmer for vedligeholdelse af arbejdsudstyr, arbejdssteder og arbejdspladssystemer; 10479/1/01 REV 1 KSH/bh 12

16 g) støjreduktion ved arbejdstilrettelæggelsen: i) begrænsning af eksponeringens varighed og omfang ii) passende arbejdsplaner med tilstrækkelige pauser. 2. Hvis de øvre eksponeringsaktionsværdier overskrides, skal arbejdsgiveren på grundlag af risikovurderingen i henhold til artikel 4 fastlægge og gennemføre et program med tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger, som tager sigte på at nedbringe eksponeringen for støj, idet der navnlig tages hensyn til de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger. 3. På grundlag af risikovurderingen i henhold til artikel 4 markeres arbejdssteder, hvor arbejdstagere vil kunne blive eksponeret for støj, der overskrider de øvre eksponeringsaktionsværdier, med passende skilte. De pågældende områder skal også afgrænses og adgangen til dem begrænses, når dette er teknisk muligt, og eksponeringsrisikoen gør dette berettiget. 4. Hvis en arbejdstager på grund af aktivitetens art har adgang til at benytte hvilefaciliteter under arbejdsgiverens ansvar, skal støjen i disse faciliteter reduceres til et niveau, der er foreneligt med deres formål og anvendelsesbetingelserne for deres anvendelse. 5. I henhold til artikel 15 i direktiv 89/391/EØF tilpasser arbejdsgiveren de i nærværende artikel nævnte foranstaltninger til de behov, som arbejdstagere, der tilhører særligt følsomme risikogrupper, har /1/01 REV 1 KSH/bh 13

17 Artikel 6 Personlige værnemidler 1. Hvis de risici, der er en følge af eksponeringen for støj, ikke kan forebygges med andre midler, skal der stilles passende, korrekt tilpassede personlige høreværn til rådighed for arbejdstagerne, som skal bruge dem i overensstemmelse med direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 1 og artikel 13, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF af 30. november 1989 og på følgende betingelser: a) hvis støjeksponeringen overskrider de nedre eksponeringsaktionsværdier, skal arbejdsgiveren stille personlige høreværn til rådighed for arbejdstagerne b) hvis støjeksponeringen overskrider de øvre eksponeringsaktionsværdier, skal der anvendes personlige høreværn c) de personlige høreværn skal vælges således, at de fjerner risikoen for høreskader eller nedbringer risikoen til et minimum. 2. Arbejdsgiveren har ansvaret for at kontrollere effektiviteten af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne artikel. 1 EFT L 393 af , s /1/01 REV 1 KSH/bh 14

18 Artikel 7 Begrænsning af ørets eksponering for støj 1. Eksponeringsgrænseværdierne som vurderet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, må under ingen omstændigheder overskrides. 2. Hvis der, på trods af de foranstaltninger, der er truffet til gennemførelse af dette direktiv, konstateres eksponeringer over grænseværdierne, skal arbejdsgiveren: a) øjeblikkeligt tage skridt til at bringe eksponeringen ned under eksponeringsgrænseværdierne, b) fastslå årsagerne til, at der er sket en overeksponering, og c) tilpasse beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltningerne for at undgå, at grænseværdierne overskrides igen. Artikel 8 Underretning og træning af arbejdstagerne Med forbehold af artikel 10 og 12 i direktiv 89/391/EØF sørger arbejdsgiveren for, at arbejdstagere, der på arbejdsstedet eksponeres for støj på højde med eller over de nedre eksponeringsaktionsværdier, og/eller disses repræsentanter får underretning og træning i relation til risici, der er forbundet med eksponering for støj, navnlig vedrørende a) karakteren af sådanne risici, 10479/1/01 REV 1 KSH/bh 15

19 b) de foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv for at fjerne risikoen for støj eller nedbringe den til et minimum, herunder de omstændigheder, hvorunder foranstaltningerne finder anvendelse c) eksponeringsaktionsværdierne og eksponeringsgrænseværdierne i artikel 3 i nærværende direktiv d) resultatet af de vurderinger og målinger af støj, der foretages i henhold til artikel 4 i nærværende direktiv, samt en forklaring af deres betydning og de potentielle risici e) træning i korrekt brug af høreværn f) hvorfor og hvordan tegn på høreskader skal opdages og anmeldes g) hvornår arbejdstagerne har ret til helbredskontrol og formålet med helbredskontrol h) sikker arbejdspraksis, der kan begrænse eksponeringen for støj mest muligt. Artikel 9 Høring og inddragelse af arbejdstagerne Arbejdstagerne og/eller disses repræsentanter høres i henhold til artikel 11 i direktiv 89/391/EØF om og deltager i afgørelsen af de spørgsmål, der er omfattet af nærværende direktiv /1/01 REV 1 KSH/bh 16

20 DEL III FORSKELLIGE BESTEMMELSER Artikel 10 Helbredskontrol 1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på iværksættelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, når resultaterne af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede vurderinger og målinger viser, at der er risiko for de pågældendes helbred, jf. dog artikel 14 i direktiv 89/391/EØF. Disse foranstaltninger, herunder kravene til helbredsjournaler og adgangen hertil, indføres i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis. 2. En arbejdstager, som eksponeres for støj, der overskrider de øvre eksponeringsaktionsværdier, har ret til at få undersøgt sin hørelse af en læge eller en anden kvalificeret person under en læges ansvar og i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis. Formålet med denne undersøgelse er at bevare hørelsen ved tidligt at kunne diagnosticere eventuel nedsat hørelse på grund af støj. 3. Medlemsstaterne indfører ordninger, der skal sikre, at der udarbejdes helbredsjournaler for alle arbejdstagere, der underkastes kontrol i henhold til stk. 1 og stk. 2, og at disse holdes ajour. Helbredsjournalerne skal indeholde et sammendrag af resultaterne af den helbredskontrol, der er foretaget. De opbevares i en passende form, så de kan konsulteres senere, og under hensyn til beskyttelseskravene til personlige helbredsoplysninger. Den kompetente myndighed skal efter anmodning have tilsendt kopier af journalerne. Den enkelte arbejdstager skal efter anmodning have adgang til sin personlige helbredsjournal /1/01 REV 1 KSH/bh 17

21 4. Hvis det ved en kontrol af hørelsen konstateres, at en arbejdstager har en identificerbar høreskade, vurderer en læge eller hvis lægen finder det nødvendigt en specialist, om det er sandsynligt, at skaden skyldes eksponering for støj under arbejdet. Hvis dette er tilfældet: a) skal lægen eller en anden kvalificeret person underrette arbejdstageren om det resultat, der vedrører denne personligt b) skal arbejdsgiveren i) revidere den risikovurdering, der er foretaget i henhold til artikel 4 ii) revidere de foranstaltninger, der skal fjerne eller nedbringe risikoen i henhold til artikel 5 og artikel 6 iii) tage hensyn til rådene fra arbejdsmedicineren eller den tilsvarende sagkyndige eller en anden kvalificeret person eller den kompetente myndighed, når han gennemfører foranstaltninger til at fjerne eller nedbringe risikoen i henhold til artikel 5 og artikel 6, f.eks. når han sætter arbejdstageren til andet arbejde, hvor der ikke er risiko for yderligere eksponering, og iv) sørge for systematisk helbredskontrol og på ny kontrollere andre arbejdstageres helbredstilstand, hvis de har været udsat for samme eksponering /1/01 REV 1 KSH/bh 18

22 Artikel 11 Dispensationer 1. I undtagelsessituationer, hvor fuld og korrekt brug af personlige høreværn på grund af arbejdets art vil kunne indebære større risiko for sundhed eller sikkerhed, end hvis de ikke bruges, kan medlemsstaterne tillade dispensationer fra bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, litra a) og b), og artikel Medlemsstaterne giver de i stk. 1 omhandlede dispensationer efter høring af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis. Sådanne dispensationer skal ledsages af vilkår, der under hensyntagen til de særlige omstændigheder sikrer, at den dermed forbundne risiko nedbringes til et minimum, og at der indføres skærpet helbredskontrol af de berørte arbejdstagere. Sådanne dispensationer tages op til fornyet overvejelse hvert fjerde år og så snart årsagerne til indførelsen heraf bortfalder. 3. Medlemsstaterne sender hvert fjerde år Kommissionen en liste over de i stk. 1 omhandlede dispensationer, idet de angiver de præcise årsager og omstændigheder, som har fået dem til at give disse dispensationer. Artikel 12 Tekniske ændringer Ændringer af rent teknisk art vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 13, stk. 2, og i overensstemmelse med a) vedtagelsen af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr og/eller arbejdssteder, 10479/1/01 REV 1 KSH/bh 19

23 b) den tekniske udvikling, ændringer i de mest relevante harmoniserede europæiske standarder eller specifikationer og nye resultater vedrørende støj. Artikel 13 Udvalg 1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nævnt i artikel 17 i direktiv 89/391/EØF. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF jf. dennes artikel 8. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 14 Ophævelse Direktiv 86/188/EØF ophæves med virkning fra den dato, der er angivet i artikel 16, stk /1/01 REV 1 KSH/bh 20

24 DEL IV AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 15 Rapporter Medlemsstaterne forelægger hvert femte år Kommissionen en rapport om den praktiske gennemførelse af dette direktiv, hvori de af arbejdsmarkedets parter fremførte synspunkter anføres. På grundlag af disse rapporter giver Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen underretning herom. Artikel 16 Gennemførelse 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den... *. De underretter straks Kommissionen herom. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. * tre år efter direktivets ikrafttræden /1/01 REV 1 KSH/bh 21

25 2. For at tage hensyn til særlige forhold kan medlemsstaterne om nødvendigt få en yderligere frist på fem år fra *..., dvs. i alt otte år, til at iværksætte bestemmelserne i artikel 7 for så vidt angår besætningen om bord på søgående skibe. 3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 17 Ikrafttrædelse Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 18 Adressater Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne Formand Formand * tre år efter direktivets ikrafttræden /1/01 REV 1 KSH/bh 22

26

27 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 29. oktober 2001 (31.10) (OR. fr) Interinstitutionel sag: 1992/0449A (COD) 10479/1/01 REV 1 ADD 1 SOC 263 CODEC 679 Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 29. oktober 2001 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) RÅDETS BEGRUNDELSE 10479/1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 1

28 I. INDLEDNING Den 8. februar 1993 forelagde Kommissionen i henhold til artikel 118 A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab Rådet et forslag til Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser. Forslaget skulle supplere direktiv 89/391/EØF (det såkaldte rammedirektiv) ved at præcisere, hvordan nogle af dets bestemmelser skulle finde anvendelse specielt i forbindelse med eksponering for fysiske agenser. Det omfattede alle aktiviteter, hvorved arbejdstagerne kan blive udsat for risici som følge af en sådan eksponering, bortset fra bestemte situationer i den offentlige tjeneste eller inden for civilbeskyttelse. Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse henholdsvis den 20. april og den 30. juni Europa-Parlamentet bekræftede sin udtalelse den 16. september Kommissionen forelagde et ændret forslag den 8. juni Som følge af Amsterdam-traktatens ikrafttræden er retsgrundlaget blevet ændret fra den tidligere artikel 118 A til artikel 137, stk. 2, hvorefter den fælles beslutningsprocedure med Europa- Parlamentet skal anvendes og Regionsudvalget skal høres. Regionsudvalget meddelte ved skrivelse af 13. januar 2000, at det ikke ville afgive udtalelse om dette direktivforslag. II. KOMMISSIONENS FORSLAG OG DETS FORSKELLIGE DELE Forslaget var kendetegnet ved, at fire typer fysiske agenser (støj, mekanisk vibration, optisk stråling og elektromagnetiske felter og bølger), indgik i samme instrument, selv om hver agens skulle have et særskilt bilag /1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 2

29 Rådets generelle holdning, som Kommissionen har accepteret, var dog, at man på grund af de tekniske vanskeligheder med hensyn til de øvrige fysiske agenser i første omgang skulle koncentrere sig om det ene element (vibration), som der kunne opnås enighed om inden for en rimelig frist, idet de øvrige dele af forslaget fortsat skulle behandles i Rådet. Rådet bekræftede desuden i en erklæring til mødeprotokollen, at det agtede at fortsætte gennemgangen af de øvrige dele af Kommissionens forslag (støj, optisk stråling og elektromagnetiske felter og bølger). Efter at der var opnået politisk enighed om udkastet til direktiv vedrørende vibration, indledte Rådet behandlingen af endnu et særskilt udkast vedrørende støj, og vedtog den 29. oktober 2001 en fælles holdning efter proceduren i traktatens artikel 251. I modsætning til direktivet om vibration kunne teksten affattes på en sådan måde, at det ikke var nødvendigt at indføje et bilag. III. FORMÅL Formålet med direktivet er en forbedret beskyttelse af arbejdstagerne mod sådanne risici for deres sundhed og sikkerhed, der opstår eller kan opstå som følge af eksponering for støj, og især risikoen for høreskader. Direktivet træder desuden i stedet for det gældende direktiv af 12. maj 1986 om støj under arbejdet (86/188/EØF), da bestemmelserne deri ikke længere blev anset for at være tilstrækkelige. IV. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER I henhold til traktatens artikel 136 har Fællesskabet og medlemsstaterne, "som mål at fremme (...), en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (...), en udvikling af de menneskelige ressourcer" osv. I henhold til traktatens artikel 137, stk. 1, "støtter og supplerer Fællesskabet medlemsstaternes indsats på (...) forbedring af især arbejdsmiljøet for at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed" osv. Med henblik herpå kan Rådet i henhold til traktatens artikel 137, stk. 2, "ved udstedelse af direktiver 10479/1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 3

30 vedtage minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og tekniske bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne." Rådets fælles holdning er i overensstemmelse med målene i traktatens artikel 137, stk. 2, på det omhandlede område, da formålet hermed er at indføre minimumsforskrifter, der beskytter arbejdstagerne mod sådanne risici for deres sundhed og sikkerhed, der opstår som følge af eksponering for støj. Den fælles holdning opfylder også Kommissionens målsætning, der støttes af Parlamentet, selv om det er opbygget anderledes som følge af en opsplitning af det oprindelige forslag. Det har overtaget mange af ændringerne fra Parlamentets førstebehandling af Kommissionens forslag. 2. OPBYGNING OG HOVEDELEMENTER 2.1. Støjeksponeringsværdier Den fælles holdning fastsætter støjeksponeringsværdier på tre niveauer, nemlig nedre eksponeringsaktionsværdier, øvre eksponeringsaktionsværdier, og eksponeringsgrænseværdier. Hver af disse værdier udtrykkes både som et tidsvægtet gennemsnit, db(a) (decibel), og som maksimalt lydtryk, (p peak ) (Pascal eller Pa). De tidsvægtede gennemsnit defineres i overensstemmelse med international standard ISO 1999, punkt 3.6. Det tidsvægtede gennemsnit skal som hovedregel måles dagligt, som en daglig støjbelastning, men medlemsstaterne kan under behørigt begrundede omstændigheder og på særlige betingelser i stedet anvende en ugentlig støjbelastning. De to eksponeringsaktionsværdier skal måles som støjen i arbejdstagernes omgivelser, dvs. uden at der tages hensyn til virkningen af eventuelle høreværn, medens eksponeringsgrænseværdierne skal måles "i beskyttet øre", dvs. at der tages hensyn til virkningen af høreværn. Rådet har i sin fælles holdning fastsat følgende eksponeringsværdier: eksponeringsgrænseværdier: 87 db(a) og p peak = 200 Pa øvre eksponeringsaktionsværdier: 85 db(a) og p peak = 200 Pa nedre eksponeringsaktionsværdier: 80 db(a) og p peak = 112 Pa 10479/1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 4

31 Selv om det på grund af begrebsmæssige og strukturelle forskelle ikke er muligt at foretage en direkte sammenligning mellem værdierne i det gældende direktiv fra 1986 og Kommissionens ændrede forslag, er de nye værdier generelt lavere. Det nuværende direktiv fra 1986 fastsætter kun to niveauer, nemlig 85 og 90 db(a), og Kommissionens ændrede forslag indeholdt tre sammenlignelige værdier, 80, 85 og 90 db(a). Rådet finder, at de vedtagne værdier udgør en rimelig balance mellem kravet om beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og behovet for at sikre, at direktivets gennemførelse ikke medfører for store udgifter for virksomhederne, navnlig små og mellemstore virksomheder Foranstaltninger, hvis eksponeringsværdierne overskrides Formålet med de forskellige eksponeringsværdier er, at der, hvis værdierne nås eller overskrides, skal træffes en række foranstaltninger: Hvis de nedre eksponeringsaktionsværdier nås, skal arbejdsgiveren sørge for, at de berørte arbejdstagere og/eller deres repræsentanter får information og uddannelse i relation til risici, der er forbundet med eksponering for støj, og hvis værdierne overskrides, skal arbejdsgiveren stille personlige høreværn til rådighed for arbejdstagerne. Arbejdssteder, hvor de øvre eksponeringsaktionsværdier vil kunne overskrides, skal markeres med skilte og afgrænses. Hvis værdierne overskrides, skal arbejdstagerne anvende personlige høreværn. De har desuden ret til at få deres hørelse undersøgt af en læge eller anden kvalificeret person med henblik på tidlig diagnosticering. Arbejdsgiveren skal desuden fastlægge og gennemføre et program med tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger, som tager sigte på at nedbringe eksponeringen for støj. Medlemsstaterne kan tillade dispensationer fra ovennævnte bestemmelser om tilrådighedsstillelse og anvendelse af høreværn i undtagelsessituationer, hvor fuld og korrekt brug af sådanne værn vil kunne indebære en større risiko, end hvis de ikke bruges, f.eks. hvis anvendelsen af høreværn ville gøre det umuligt at høre advarselssignaler. Sådanne dispensationer må kun gives på bestemte strenge vilkår, der sikrer både, at risikoen nedbringes, og at der indføres skærpet helbredskontrol, og de skal tages op til fornyet overvejelse hvert fjerde år /1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 5

32 Eksponeringsgrænseværdierne må under ingen omstændigheder overskrides. Sker dette alligevel på trods af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet, skal arbejdsgiveren øjeblikkeligt tage skridt til at bringe eksponeringen ned under grænseværdierne, fastslå årsagerne til overeksponeringen og tilpasse beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltningerne for at undgå, at grænseværdierne overskrides igen Andre væsentlige elementer I tråd med det såkaldte rammedirektiv skal arbejdsgiveren med passende mellemrum vurdere og om nødvendigt måle arbejdstagernes eksponering for støj. Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en risikovurdering og kunne angive, hvilke forebyggende foranstaltninger der skal træffes. De risici, der er en følge af eksponeringen for støj, skal elimineres ved kilden eller nedbringes til et minimum. Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, der sikrer relevant helbredskontrol af arbejdstagerne, når resultaterne af arbejdsgiverens vurderinger og målinger viser, at der er risiko for de pågældendes helbred. En læge eller en anden specialist skal vurdere, om det er sandsynligt, at en eventuel høreskade skyldes arbejdstagerens eksponering for støj under arbejdet, og, hvis dette er tilfældet, skal arbejdstageren underrettes herom, og der skal træffes en række forebyggende og korrigerende foranstaltninger. Der skal udarbejdes personlige helbredsjournaler, som holdes ajour, under hensyn til eventuelle fortrolighedskrav. Den kompetente myndighed skal have tilsendt kopier af journalerne, og den enkelte arbejdstager skal have adgang til sin journal Hovedforskelle i forhold til Kommissionens ændrede forslag Hovedforskellene i forhold til Kommissionens ændrede forslag vedrører: omstrukturering og ny definition af støjeksponeringsværdier afskaffelse af begrebet tærskelniveau, fordi Rådet ikke har fundet, at der er videnskabeligt belæg for at definere nedre grænser for eksponeringens skadelige virkninger 10479/1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 6

33 bestemmelsen om, at visse aktiviteter skal anses at udgøre en særlig risiko, og om, at de skal indberettes til den kompetente myndighed, afskaffes for ikke at øge den administrative byrde på virksomhederne, navnlig SMV medtagelse af effekten af interaktioner mellem støj og arbejdsrelaterede ototoksiske stoffer, vibrationer samt advarselssignaler og andre nødvendige lyde blandt de faktorer, som arbejdsgiveren skal være særlig opmærksom på i forbindelse med risikovurderingen arbejdstagernes ret til få deres hørelse undersøgt ved et lavere støjeksponeringsniveau. strengere krav til arbejdsgiveren med hensyn til at revidere risikovurderingen og de forebyggende foranstaltninger og til at sørge for systematisk helbredskontrol, hvis en læge eller en specialist har konstateret, at en arbejdstagers høreskade skyldes eksponering for støj under arbejdet visse tilføjelser på listen over forhold, der er omfattet af støjrelateret underretning og træning af arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter. 3. EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER VED FØRSTEBEHANDLINGEN 3.1. Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet, som Rådet har accepteret Ændring 5, 8, 9, 14, 16, 17 og 19 er blevet om ikke bogstaveligt, så indholdsmæssigt, indarbejdet fuldt ud i Rådets fælles holdning. Endvidere har Rådet foretaget en lettere omformulering af ændring 7, 10, 11, 13 og 18, som allerede er medtaget i Kommissionens ændrede forslag, uden dog at ændre betydningen. Ændring 10 er blevet forbedret med hensyn til beskyttelse af arbejdstagerne, ændring 11 er blevet omformuleret for bedre at svare til artiklen om identificering og vurdering af risici, ændring 13 er blevet tilpasset til den ændrede definition af eksponeringsgrænseværdi, og ændring 18 om undtagelser er blevet begrænset til anvendelse af den ugentlige støjbelastning, til kravet om tilrådighedsstillelse og 10479/1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 7

34 anvendelse af høreværn samt til forbuddet mod at overskride eksponeringsgrænseværdierne. Ændring 4 er delvis overtaget, idet den væsentligste forskel er, at eksponeringsgrænseværdierne tager hensyn til virkningen af, at der anvendes høreværn. Endvidere er ændring 12, der ikke er medtaget i Kommissionens ændrede forslag, blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning i en lidt ændret form. Med hensyn til ændring 20 har Rådet accepteret princippet om, at undtagelser kræves indberettet, men har bestemt, at indberetning skal ske hvert fjerde år Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet, som Rådet ikke har accepteret Rådet har af følgende grunde ikke fundet det hensigtsmæssigt at overtage ændring 2, 3, 6, 15, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 i den fælles holdning: ændring 2, 3, 22 og 26 var ikke længere relevante, efter at Rådet havde besluttet at opdele Kommissionens forslag i særskilte direktiver og snarest behandle støjspørgsmålet. Rådet har dermed overholdt kravet i artikel 10 i Rådets direktiv 86/188/EØF og opfyldt Europa- Parlamentets og Kommissionens ønske om at forbedre fællesskabslovgivningen vedrørende støj på arbejdspladsen; tærskelværdien, der var blevet omdefineret i ændring 6, udgår som nævnt under punkt 2.4; ændring 15 pålagde arbejdstagerne en alt for bindende forpligtelse; Rådet har fundet, at helbredskontrollen snarere bør betragtes som en ret end en pligt for arbejdstagerne; denne ret indtræder imidlertid ved et lavere eksponeringsniveau end foreslået af Kommissionen og Europa-Parlamentet; denne holdning er i tråd med Rådets holdning i forbindelse med det kommende direktiv om vibrationer; 10479/1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 8

35 ændring 21 er blevet udskiftet med en mere generel henvisning til det bestående udvalg i henhold til direktiv 89/391/EØF; ændring 23 blev ikke længere fundet relevant i forbindelse med en tekst, der udelukkende omhandler støj; desuden vil aktioner på de øvrige områder, som Europa-Parlamentet har indkredset, først og fremmest afhænge af Kommissionens initiativret; ændring 24 er blevet forkastet, fordi Rådet på baggrund af den nye tekst har fundet det logisk at ophæve det eksisterende direktiv om samme emne forpligtelsen for Kommissionen til at forelægge en rapport, jf. ændring 25, er allerede omfattet af Kommissionens forelæggelse af årsrapporten om gennemførelsen. 4. SUPPLERENDE OVERGANGSPERIODE Rådet har fundet det nødvendigt at indføre en fakultativ overgangsperiode på fem år for gennemførelsen af forbuddet mod eksponering for støj, der overskrider eksponeringsgrænseværdierne, for så vidt angår besætningen om bord på søgående skibe. Dette blev fundet nødvendigt på grund af de omfattende ændringer af den nuværende praksis, som vil være nødvendige under de særlig vanskelige forhold til søs, navnlig om bord på ældre skibe. Der erindres desuden om, at besætningen om bord på søgående skibe slet ikke var omfattet af anvendelsesområdet for direktivet fra V. KONKLUSION Rådet finder som helhed, at teksten til den fælles holdning svarer til de grundlæggende mål i Kommissionens ændrede forslag. Det finder endvidere, at det har taget hensyn til det væsentlige i de mål, som Europa-Parlamentet har tilstræbt i sine foreslåede ændringer /1/01 REV 1 ADD 1 hkm/an/pp/sm 9

36

37 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2001) 1724 endelig 1992/0449 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit om Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes udsættelse for risici på grund af fysiske agenser (støj) (n'te særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

38 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit om Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes udsættelse for risici på grund af fysiske agenser (støj) (n'te særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 1. SAGSFORLØB Dato for fremsendelse af forslaget til Parlamentet* og Rådet (KOM(1992)560endelig udg.) (EFT C 77 af ) * var endnu ikke omfattet af den fælles beslutningsprocedure, da forslaget blev fremsendt Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse (EFT C 249 af ) Dato for Regionsudvalgets udtalelse* * meddelte ved skrivelse af 13. januar 2000, at det ikke ville afgive udtalelse Dato for Europa-Parlamentets udtalelse (ved førstebehandlingen) (EFT C 128 af ) Dato for fremsendelse af det ændrede forslag til Rådet (EFT C 230 af ) Dato for politisk enighed og Rådets formelle vedtagelse af den fælles holdning og

39 2. FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG Det oprindelige forslag er baseret på traktatens artikel 118A (nu artikel 137) og udformet som et særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i rammedirektiv 89/391/EØF. Forslaget tager sigte på at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici som følge af eksponering for fysiske agenser. Det omfatter fire fysiske agenser: støj (risiko for hørelsen), vibrationer (risiko for arme, hænder og hele kroppen), elektromagnetiske felter og optisk stråling (sundhedsrisiko som følge af induktionsstrøm i kroppen, stød, forbrændinger og optagelse af varmeenergi). Bestemmelserne om vibrationer og elektromagnetisk stråling er nye, mens bestemmelserne om støj allerede fandtes i Rådets direktiv 86/188/EØF. Dette forslag udgør anden fase i den fremgangsmåde, som Rådet vedtog at anvende, og som er omhandlet i artikel 10 i nævnte direktiv (revision af direktivet), og det har til formål at skabe overensstemmelse imellem direktiv 86/188/EØF og de generelle principper for forebyggelse, som er indeholdt i rammedirektiv 89/391/EØF. Rådet har valgt at behandle hver enkelt fysisk agens i et særdirektiv. Alle delegationer og Kommissionen har accepteret denne fremgangsmåde, der består i at forhandle om en enkelt del af Kommissionens forslag af gangen, uden af den grund at afvise de øvrige, der forbliver på Rådets bord med henblik på videre drøftelser. Hvad angår den første fysiske agens, vibrationer, vedtog Rådet den 25. juni 2001 en fælles holdning, og i den forbindelse gentog det i en erklæring i referatet sin hensigt om at behandle de øvrige fysiske agenser senere. 3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 3.1. Generelle bemærkninger Da forslaget er blevet opdelt, begrænser den fælles holdning sig til minimumsforskrifterne for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med risici, som opstår eller kan opstå, når arbejdstagere udsættes for støj. I den fælles holdning fastsættes eksponeringsgrænseværdier, der under ingen omstændigheder må overskrides, og eksponeringsaktionsværdier i forbindelse med niveauerne for daglig eksponering for støj og toplydtryk. I den fælles holdning fastsættes ligeledes, hvilke forebyggende foranstaltninger der skal træffes for at nedbringe de risici, arbejdstagerne udsættes for. Disse forebyggende foranstaltninger er hovedsagelig baseret på de forskellige risici som følge af eksponering for støj, som arbejdsgiveren har pligt til at fastlægge og vurdere. Hvis de øvre eksponeringsaktionsværdier overskrides, skal arbejdsgiveren på grundlag af risikovurderingen fastlægge og gennemføre et program med tekniske og/eller organisatoriske foranstaltninger, der har til formål at undgå eller nedbringe eksponeringen. 3

40 Den fælles holdning omfatter ligeledes nærmere bestemmelser om underretning og uddannelse af arbejdstagere, som udsættes for risiko på grund af støj, når de nedre eksponeringsaktionsværdier nås. Den foreskriver også en udvidet helbredskontrol, som giver enhver arbejdstager ret til at få kontrolleret hørelsen, når de øvre eksponeringsaktionsværdier overskrides. Rådets fælles holdning har i det store og hele samme sigte som Kommissionens forslag, selvom den er opbygget på en anden måde, fordi forslaget er blevet delt op. Som Kommissionens ændrede forslag omfatter den fælles holdning heller ikke de ændringsforslag, som Parlamentet fremkom med ved førstebehandlingen, og som havde til formål at udelade bilaget om støjafsnittet i Kommissionens forslag. Den største forskel på Rådets fælles holdning og Kommissionens ændrede forslag ligger i, at eksponeringsgrænseværdien sænkes, at den øvre eksponeringsaktionsværdi ved toplydtryk hæves, og at begrebet tærskelværdi afskaffes Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen De ændringsforslag vedrørende støj, som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen, har nummer 1 til 26. Ændringsforslag 1, 5, 8, 9, 14, 16, 17 og 19 er medtaget i deres helhed både i den fælles holdning og i det ændrede forslag. Desuden har Rådet foretaget en lettere omskrivning af ændringsforslag 7, 10, 11 og 13, der var blevet medtaget i det ændrede forslag, uden dog at ændre indholdet. Kommissionen accepterer disse ændringer. Ændringsforslag 4, 18 og 20 er delvis medtaget i den fælles holdning, hvorimod de var medtaget i deres helhed i det ændrede forslag. Ændringsforslag 21, der er medtaget i det ændrede forslag, og ændringsforslag 23 (i en let ændret udgave) indgår ikke i den fælles holdning. Kommissionen accepterer afvisningen af ændringsforslagene. Ændringsforslag 2, 3, 6, 15, 22, 24, 25 og 26 er hverken medtaget i den fælles holdning eller i det ændrede forslag af de grunde, som allerede blev fremført ved førstebehandlingen, nemlig at ændringsforslag vedrørende udelukkelse af den fysiske agent "støj" er i modstrid med de forpligtelser, som Kommissionen pålægges i artikel 10 i direktiv 86/188/EØF, og dem, der følger af Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 1990, hvori Kommissionen anmodes om at fremlægge et forslag til direktiv vedrørende risici som følge af eksponering for støj og vibrationer og andre fysiske agenser. Ændringsforslag 12, der ikke er blevet medtaget i det ændrede forslag, er blevet indarbejdet i den fælles holdning i en let ændret form. 4

41 De væsentligste forskelle mellem det ændrede forslag og Rådets fælles holdning er som følger: a) Opbygningen er blevet ændret, og artiklerne har fået nye numre som følge af beslutningen om at opdele et rammedirektiv om fysiske agenser i fire særdirektiver, der omhandler de fire fysiske agenser særskilt. Kommissionen har accepteret opdelingen, på betingelse af at Rådet ikke tager det ændrede forslag af bordet, før alle fysiske agenser er blevet behandlet, og at Rådet giver tilsagn om at fortsætte arbejdet, indtil de resterende dele af forslageterblevetbehandlet. b) Grænseværdien for den daglige eksponering for støj er blevet sat ned i den fælles holdning fra 90 db(a) til 87 db(a), hvorimod den øvre eksponeringsaktionsværdi ved toplydtryk er blevet sat op fra 112Pa til 200Pa. Kommissionen accepterer de nye værdier, der er blevet fastsat i den fælles holdning, og som er udtryk for generel enighed, så meget desto mere som at grænseværdien for eksponering på 87 db(a) er et klart fremskridt i forhold til Kommissionens forslag. c) I den fælles holdning er tærskelværdierne udeladt. Kommissionen accepterer, at de udelades, for teksten skærpes, når direktivets bestemmelser finder anvendelse, så længe der består en risiko Nye bestemmelser indføjet af Rådet og Kommissionens holdning hertil Artikel 14 i den fælles holdning omfatter en frivillig overgangsperiode på fem år for gennemførelse af bestemmelserne om overholdelse af grænseværdien for personale på skibe for at tage hensyn til særlige forhold. Arbejdstagere inden for skibsfart var ikke omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 86/188/EØF. Kommissionen mener ligesom Rådet, at overholdelsen af grænseværdien for eksponering under særlig vanskelige forhold i skibsfartssektoren nødvendiggør målrettede informations- og bevidstgørelseskampagner, udarbejdelse af undervisningsmoduler og tilrettelæggelse af kurser og indkøb af nyt udstyr og/eller tilbehør. 4. KONKLUSIONER/GENERELLE BEMÆRKNINGER Kommissionen tilslutter sig den fælles holdning i sin helhed. 5. KOMMISSIONENS ERKLÆRINGER Ingen. 5

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/10/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/10/EF L 42/38 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 14.11.2011 2011/0152(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender FORBEREDENDE 1992/0449(COD) 17. juli 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0638/2001 2001/0018(COD) DA 10/12/2001 Fælles holdning vedtaget af Rådet den 6. december 2001 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 6.7.2002 L 177/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) C7-0176/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

***II FÆLLES HOLDNING

***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0424/2000 04/09/2000 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0994/2008 af Stathis Trachanatzis, græsk statsborger, for "Somateio" (sammenslutning af arbejdstagere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA

9068/1/01 REV 1 KSH/ja DG C IV DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2001 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2000/0060 (COD) 9068/1/01 REV 1 LIMITE TRANS 76 CODEC 454 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS HENSTILLING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS HENSTILLING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.06.2002 KOM(2002) 303 endelig Forslag til RÅDETS HENSTILLING om forebyggelse af rygning og om initiativer til forbedring af bekæmpelse af tobaksrygning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG

5394/1/13 REV 1 ADD 1 la/cos/kb/alp/bb/pj/hsm 1 DQPG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. april 2013 (29.04) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0156(COD) 5394/1/13 REV 1 ADD 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 RÅDETS BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A

9901/17 ht/jb/ef 1 DGD 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 9901/17 NOTE fra: til: Formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9641/17 + ADD 1 Komm. dok. nr.: 15251/15

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Implementering af deltidsdirektivet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Implementering af deltidsdirektivet 1999 Cirkulære om implementering af deltidsdirektivet 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. september 1999 indgået

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 18.12.2014 2013/0390(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00149/2002 2002/0013(COD) DA 08/04/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere