Prisliste / Elementer / vejl. incl. moms

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste / Elementer / 12.2015. vejl. incl. moms"

Transkript

1 Prisliste / Elementer / vejl. incl. moms

2 Multi-Living af 204 ApS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. MULTI-LIVING DESIGN OG MULTI-LIVING flat-pack samt generelle forretningsbetingelser på ordrebehandling, service, leveringsbetingelser og garanti. Generelt Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale bekræftet af Multi-Living af 204 ApS, i det efterfølgende kaldt Multi-Living.. Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Multi-Living, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. De opgivne priser er ab fabrik (Ex. Works), eksklusive transport emballage og afgifter. Alle anførte beløb herunder er netto excl. moms. 2. Multi-Living s ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele. Eventuelle tegninger, illustrationer samt tekniske data i kataloger m.v. er vejledende, og Multi-Living kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger i dette materiale. Ejendomsretten til alle med tilbud eller leverancer følgende tegninger, beskrivelser og forslag er Multi- Living s. Disse må ikke uden Multi-Living s tilladelse anvendes eller kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab 2. Priser Alle ordrer noteres til de på ordredagen gældende priser, medmindre ordren er omfattet af et afgivet bindende tilbud. Priser er jfr. vejledende bruttoprisliste incl. moms. Afregning sker efter den til enhver tid gældende prisliste, og i den valuta og for de varer og ydelser ordrebekræftelsen anfører. Priserne er baseret på de på ordrebekræftelsesdagen gældende kurser og priser for materiale, lønninger, transportomkostninger samt afgifter. Ved ændringer af disse forbeholder Multi-Living sig ret til at regulere sine priser efter de gældende forhold op til leveringstidspunktet. Såfremt køber ønsker foretaget ændringer i den/de afgivne ordre/specifikationer, skal dette skriftligt meddeles Multi-Living og omkostningerne herved belastes køber efter opgørelse fra Multi-Living. Ved mindre leverancer forbeholder Multi-Living sig ret til at pålægge ekspeditions- eller omstillingsgebyr, hvorfor ordre under netto DKK 250,- pt. tillægges DKK 50,-, og for bestillingsfronter mindre end 0 enheder et omstil-lingsgebyr DKK 650,- Ved bestilling af samlede skabe, er det gældende hele ordren, da prisen per enhed er baseret på en enheds-pris assorteret modsat vil faktisk medgået tid blive lagt til grund. 3. Leveringsbetingelser Levering sker ab fabrik (Ex. Works) iht. Incoterms 200. Forsendelse foretaget af Multi-Living sker for købers regning og risiko i Danmark excl. Bornholm og mindre danske øer uden fast broforbindelse forudsat, at det er muligt for lastbiler/fragtmand at komme frem under normale tilkørselsforhold. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Multi-Living, såfremt dette er skriftligt aftalt. Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter Multi-Living s anvisning. I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til dag før eller 4 dage efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. Multi-Living kan kræve udskydelse af leveringstiden i tilfælde, hvor køber kræver forandringer af ordren, ved force majeure, samt i tilfælde, hvor arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentlige pålæg. Da leverancen er tilvirket efter købers anvisning, og er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Multi-Living, kan aftalen ikke hæves, uanset den opståede forsinkelse. Ligeledes kan køber ikke kræve erstatning for en opstået forsinkelse. Såfremt køber kræver emballering, eller såfremt Multi-Living skønner dette nødvendigt for at sikre leverancen, belastes dette køber. Emballagen tages ikke retur. Multi-Livings opbevaringsforskrifter, der fremsendes med ordrebekræftelsen, er gældende. Levering i købelovens forstand sker ved overgivelse til fragtfører, idet overgivelse til speditør til videreforsendelse anses levering. 4. Samlevering Der kan foretages samlevering mod betaling. Det er forhandlerens ansvar at de øvrige leverandør-varer mærkes med Multi-Livings ordrenummer og samtidig oplyse om samleveringen til ordrebehandleren. 5. Betaling Betalingsforpligtelsen fremgår af ordrebekræftelsen. Gældende betalingsbetingelse opretholdes, så længe varekredittens maksimum ikke overskrides. Overskrides kreditmaksimum handles der på kontantbetaling ved ordreafgivelse Såfremt betalingsfristen overskrides, beregner Multi-Living sig fra betalingsfristens udløb morarenter på,5 % pr. påbegyndt måned samt der opkræves et rykkegebyr på DKK. 50,00 per fremsendt rykker. Modtager køber ikke leverancen til aftalt tid, er købesummen forfalden til betaling, når leverancen meldes færdig til levering. Såfremt køber undlader at give ordre til forsendelse, er Multi-Living berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køber trods opfordring at afhente varen, er Multi-Living berettiget til at sælge varen bedst muligt for købers regning. Såfremt dette ikke er muligt, er hele købesummen med tillæg af afholdte omkostninger forfalden til betaling straks og uden påkrav. Er det aftalt, at købesummen skal betales i rater, er Multi-Living berettiget til at betragte hele købesummen som forfalden til betaling, såfremt en enkelt rate ikke betales til tiden. Ved delleverancer er hver leverance betalbar, og ved overskridelse af betalingsfristen for en enkelt leverance er Multi-Living berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer, uden at miste retten til at kræve hele handelen gennemført. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er anerkendt af Multi-Living. 6. Reklamation fejl og mangler Fejlleverancer dokumenterede vil blive ombyttet snarest muligt uanset hvor fejlen er opstået overfor slutbruger. Multi-Living og forhandler afklarer internt årsag og ansvar. Såfremt det reklamerede emne ikke er en lagervare, vil leveringstiden fremgå af den gældende leveringsoversigt. Farveforskelle på træ accepters normalt ikke, da træ er et naturmateriale, se derfor informationen i Multi-Livings produktvejledning. Transportskade Skader, der skyldes transport-skader, herunder ridser og trykmærker i låger og finérdele samt skabe og andet skal meddeles Multi-Living straks og senest 7 dage efter leveringstidspunkt. Herefter bortfalder reklamationsretten husk påfør skade på fragtseddel ved modtagelse (se også afsnit; 7 Transport- og fragtskader). Øvrige reklamationer Der kan kun ydes godtgørelser eller kompensation for en reklamation, såfremt dette på forhånd er aftalt med Multi-Living. I modsat fald vil evt. krav efterfølgende blive afvist. Godtgørelser for udført arbejde af forhandleren accepteres kun hvis dette på forhånd er aftalt med den serviceansvarlige (p.t. Produktionschefen) inden arbejdet iværksættes. 7. Transport- og fragtskader Oplys slutkunder om denne klausul: Det er altid modtageren, der skal reklamere! Forhandleren er således pligtig at sikre, at der sker kontrol af leverede varer for at sikre, at disse er fejlfrie ved modtagelsen. Undersøg straks ved modtagelsen, om emballagen har lidt overlast, og om indholdet er intakt. Ved en transportskade skal der omgående ske henvendelse til den, der har forestået transporten (Multi-Livings egen chauffører, fragtmand eller postvæsenet). Vigtigt! Ingen har mulighed for at kræve erstatning for transportskader, hvis der ikke er gjort anmærkning på fragtbrevet inden kvittering for modtagelsen. På leverancer, hvor der efterfølgende konstateres transportskader, skal Multi-Living senest 7 dage efter levering modtage specificeret opgørelse. Såfremt ovenstående procedure ikke følges ved anmeldelse af transportskade, vil anmeldelsen blive afvist. 8. Returvarer Returvarer krediteres med 70% af den oprindelige pris forudsat, at der er tale om en lagervare, samt at varen er ubeskadiget og ikke har været monteret. Varen skal naturligvis være emballeret for transport med normal fragt-/vognmand. Varer kan kun returneres efter forudgående aftale. Varer, der tages retur: Standard lagervare så som greb, halogenlamper, tråd-varer og andet tilbehør oplyst i produktoversigten. Varer, der ikke tages retur: Bestillingsvare og øvrige varer, som er produceret efter ordre, såsom bordplader, låger, skabe, specialelementer, sokler, sokkelskuffer samt forarbejdede emner tages ikke retur. Endvidere kan der ikke ske returnering af varer, som har været monterede. Der udfyldes to eksemplarer af returvaresedlen: Ene eksemplar sendes på mail/fax påført Multi-Livings ordre-nummer. Når denne modtages, aftales der i hvert enkelt tilfælde, hvorledes transporten retur skal foregå. Det andet eksemplar medsendes varen. Tilbagesendes returvarer ufranco til os uden aftale, returneres de igen direkte til afsenderen ufranco. Ved modtagelse hos Multi-Living besigtiges varen og efter godkendelse fremsendes kreditnota hurtigst efter modtagelse. Såfremt vi modtager returvarer uden returvareseddel med korrekt angivelse af forhandlernavn og Multi-Livings ordrenummer vil de modtagne varer ikke blive krediteret. 9. Garanti- og mangelsansvar Multi-Living yder 0 års funktionsgaranti på alle køkkenets bevægelige metaldele, og yder 2 års kvalitetsgaranti på alle Multi-Livings egenproducerede varer. Garantien omfatter ikke øvrige tilkøbte komponenter. Der henvises i øvrigt til udstedt garantibevis, hvoraf Multi-Livings garantiansvar fremgår. Garantien opfyldes ved udbedring af eventuelle fabrikationsfejl under forudsætning af, at køkkenet har været monteret og vedligeholdt i henhold til Multi-Livings vejledning. Udover ovennævnte pligt for Multi-Living til at foretage udbedring, kan der ikke rejses noget krav overfor Multi-Living, herunder heller ikke krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning eller ophævelse af allerede indgåede aftaler, medmindre Multi-Living meddeler, at det ikke er muligt at foretage udbedring af fejl eller mangler, som Multi-Living har ansvaret for i henhold til nærværende klausul og udstedt garantibevis. Multi- Livings garanti bortfalder hvis der anvendes komponenter leveret af andre producenter i forbindelse med eksempelvis låger, hængsler, halogenspot, greb og udtræk. Benyttes der tilkøbsprodukter eller andet, som ikke er specielt aftalt eller hvor kvaliteten ikke er godkendt af Multi-Living, forbeholder vi os retten til at afvise enhver garantiforpligtelse. 0. Produktansvar Multi-Livings produktansvar følger dansk rets til enhver tid gældende regler. Multi-Livings ansvar er dog begrænset, således at Multi-Living under ingen omstændigheder har ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet indirekte tab. Multi-Livings ansvar er endvidere begrænset til DKK ,- for personeller tingskade forårsaget af et Multi-Livings produkt. I det omfang Multi-Living måtte blive pålagt et ansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Multi-Living skadesløs i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er således pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Multi-Living i anledning af skade, som påstås forvoldt ved en fejl ved en af Multi-Livings leverancer.. Værneting og lovvalg Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og skal pådømmes af Sø- og Handelsretten i København som første instans eller af den danske domstol, som Sø- og Handelsretten måtte henvise sagen til. Multi-Living er endvidere berettiget til at sagsøge køber ved en domstol, der har jurisdiktion over køber. Langå, december 205 Multi-Living af 204 ApS CVR.nr Vi forbeholder os ret til produktoptimeringer og konstruktive ændringer uden advisering, samt der tages forbehold for pris- & trykfejl. Denne prisliste annullerer herved alle tidligere prislister. Prislisten er gældende fra 5. december 205 og til ny prisliste udsendes. Priserne er vejledende udsalgspriser. 2

3 D: 58,0 cm H: 70,4 cm , åben U Tilpasningsskab U U U U U U U U U U U U U Med skuffe - rulleudtræk U U U Med fuldudtræk og softluk U U U Med affaldsstativ U U U U Med skuffe - rulleudtræk U U

4 D: 58,0 cm H: 70,4 cm U Med fuldudtræk og softluk U U , skuffe åben h: 2,4 cm U Tilpasningsskab låge h: 57,2 cm U U U U U Affaldsskab U Med affaldssystem Frontmonteret U U U U U U U Afslutningsreol UE Reole med Hvid melamin U Med skuffe - rulleudtræk U U Opbevaringsskab U Med frontudtræk U Med trådkurve fuldudtræk og softluk U U Skråskab U o U Med affaldsstativ U U U Ikke U 80 muligt + U 00 i grebsfri er med 2 låger U Med skuffe - rulleudtræk U U

5 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Kolinialskab - rulleudtræk U U U , skuffe åben h: 25,2 cm U U Tilpasningsskab skuffe h: 3,6 cm U U U U U XP Kolinialskab U Med fuldudtræk og softluk U U skuffe h: 25,2 cm U U skuffe h: 3,6 cm U U U U U *Ikke muligt i front 3, 35 og 40 XP /Kolinialskab U Med fuldudtræk og softluk U blænd h: 2,4 cm U U Med skuffe skuffe for - vask rulleudtræk h: 25,2 cm U skuffe h: 3,6 cm U *Ikke muligt i front 3, 35 og 40 Skuffeskab - rulleudtræk U U skuffer h: 2,4 cm U U Med skuffer fuldudtræk og softluk h: 3,6 cm U U incl. bestikinddeler U U XP Skuffeskab U Med fuldudtræk og softluk U U Med affaldsstativ U U skuffer h: 2,4 cm U skuffer h: 3,6 cm U incl. bestikinddeler U Med skuffe - rulleudtræk U U

6 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Ovnskab - rulleudtræk Til indbygningsovn U udtræksplade, åben h: 9,2 cm U Tilpasningsskab U U ,5 cm U ,9 cm U U Ovnskab Til indbygningsovn m/softluk 58,5 cm 56,9 cm U U U U U U U U U U U U Med skuffe - rulleudtræk U U Hjørneskab UH med le mans karrusen, U Med lågefuldudtræk og softluk b: 50 cm U Blændstykke b: 50 cm U Hjørneskab UH Med 2 stk. ½ karrusel Med affaldsstativ U U låge b: 50 cm U Blændstykke b: 50 cm U Billedet viser venstre hængsling Hjørneskab UH U UH Med skuffe - rulleudtræk U U skuffe låge h: b: 2,4 40/50 cm cm Blændstykke låge h: b: 57,2 40/50 cm cm Billedet viser venstre hængsling 6

7 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Hjørneskab UH karrusseller til udtræk låge b: 50 cm, åben U Blændstykke b: 50 cm Tilpasningsskab U U U U U Hjørneskab UH Med knæklåge 2 stk. 3/4 karrusel U U U U U U U Hjørneskab UH Med knæklåge U Med skuffe - rulleudtræk U U Diagonalskab U U U U Med lågefuldudtræk og softluk U U Bagkantmål: skuffe 88,9 cm h: b: 2,4 40 cm cm Bagkantmål: låge 95,9 cm h: b: 57,2 50 cm cm Bagkantmål: 02,9 cm b: 60 cm Diagonalskab U U U Med Hel karrusel affaldsstativ U U låge U U Bagkantmål: 88,9 cm b: 40 cm Bagkantmål: 95,9 cm b: 50 cm Bagkantmål: 02,9 cm b: 60 cm U Med skuffe - rulleudtræk U U

8 Overskabe D: 32,0 58,0 cm H: 70,4 cm, åben O U Tilpasningsskab O U hylder O U Hvid melamin O U O U O U O U O U hylder O U O U O U O U U O 80 er med 2 låger O U Med hylder skuffe - rulleudtræk U U * O 60 er med 2 låger Afslutningsreol OE U Med fast fuldudtræk hylde og softluk Hvid melamin U U Folie låge (samlet - kun front 08+48) h: 57,2 cm Vitrineskab O Med klar glas O U O Med affaldsstativ U hylder O U U O 80 er med 2 låger Ikke muligt i 09,0,,2,22 grebsfri Vitrineskab O Med gennemrækning O U og Med klar skuffe glas - rulleudtræk O U O U hylder skuffe h: 2,4 cm O 80 er med 2 låger Ikke muligt i 09,0,,2,22 grebsfri 8

9 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Vinreol, åben OV , skråhylder åben U Hvid Tilpasningsskab melamin U U U U U O-Hjørneskab OH hylder låge b: 30 cm U Blændstykke b: 30 cm U U U Billedet viser venstre hængsling U U U Hjørneskab, diagonal OH Åben 2 hylder U Med låge skuffe b: - 37,7 rulleudtræk / 36,8 cm U U * Hjørneskab, diagonal OH hylder Med låge fuldudtræk b: 37,7 og / 36,8 softluk cm U U U * U Med affaldsstativ U U U U Med skuffe - rulleudtræk U U

10 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Emhættereol Med låge E faste hylder, åben U fast bund Tilpasningsskab U U U U U Emhættereol E Uden låge 2 faste hylder fast bund Hvid melamin U U U U U U U Emhættereol E Med 2 låger U faste hylder Med skuffe - rulleudtræk U fast bund U Lave Overskabe D: 32,0 cm H: 57,6 cm U Med fuldudtræk og softluk U OL U hylde OL OL OL OL O 80 er med 2 låger FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ U Med affaldsstativ U Lavt emhætteskab EL060-5 U U hylder låge U Med skuffe - rulleudtræk U U

11 Høje Overskabe D: 58,0 32,0 cm H: 70,4 89,6 cm, åben ON U Tilpasningsskab ON U hylder ON U Hvid melamin ON U ON U ON U U ON U r ON U ON U ON U ON U U O U 80 + er U med 002 er låger med 2 låger ON U Med skuffe - rulleudtræk U hylder U O 60 er med 2 låger Vitrineskab ON Med klar glas ON U Med fuldudtræk og softluk ON U hylder ON U O 80 er med 2 låger Ikke muligt i 09,0,,2,22 grebsfri Afslutningsreol OEN U Med hylder affaldsstativ Hvid melamin U U U O-Hjørneskab OHN U Med hylder skuffe - rulleudtræk låge b: 30 cm U U Blændstykke skuffe b: h: 30 2,4 cm cm Billedet viser venstre hængsling

12 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Hjørneskab, diagonal ONH hylder låge b: 36,8 cm, åben Tilpasningsskab U U U U U U U Emhættereol EN Med låge 3 faste hylder fast bund U U U U U U U Emhættereol EN Uden låge 3 faste hylder U Med fast skuffe bund - rulleudtræk U U Hvid melamin Emhættereol EN Med 2 låger U Med faste fuldudtræk hylder og softluk U fast bund U U Med affaldsstativ U U U U Med skuffe - rulleudtræk U U

13 Kassette D: Mål 58,0 - cm se nedenfor H: 70,4 cm Skuffekassette, åben- rulleudtræk K U Mål: Tilpasningsskab D: 58,0 cm H: 32,0 cm K U K U skuffe hylde K U U U U Skuffekassette K U Mål: D: 58,0 cm H: 32,0 cm K U Med fuldudtræk og softluk K U K U skuffe K U U U Toplågekassette Med skuffe - rulleudtræk K U Mål: D: 58,0 cm H: 32,0 cm K U K toplåge h: ,2 cm K U Toplågekassette Med fuldudtræk og softluk K U Mål: D: 32,0 cm H: 25,6 cm K U K toplåge låge h: h: 25,2 57,2 cm cm K Topskab T U Mål: Med affaldsstativ D: 32,0 cm H: 32,0 cm T U T U toplåge h: 3.6 cm T U H-00 hyldeskab, åben H U (Hjørne-højskab Med skuffe - rulleudtræk 95,2 cm) H U låge H U r skuffe h: 2,4 cm Bagkantmål: 88,9 cm b: 40 cm Bagkantmål: 95,9 cm b: 50 cm Bagkantmål: 02,9 cm b: 60 cm 3

14 Højskab D: 32,0 58,0 cm H: 95,2 70,4 cm Tilpasningsskab,, åben åben H030-5 U Tilpasningsskab H040-5 U hylder H050-5 U Hvid melamin H060-5 U H080-5 U U U Tilpasningsskab H U Med låge H U H U hylder H U U U H 80 er med 2 låger Højskab D: 58,0 cm H: 95,2 cm U Med skuffe - rulleudtræk U U Tomt skab H Med låge H H H H U H 80 + H 00 er med 2 låger Med fuldudtræk og softluk U H 00 leveres usamlet U Indbygningsskab - Til køl H Rulleudtræk toplåge h: 3,6 cm skuffe h: 3,6 cm U Med affaldsstativ 29,7 cm U U U Indbygningsskab - Til køl Med U 80 fuldudtræk + U 00 er og med softluk 2 låger H toplåge h: 3,6 cm skuffe h: 3,6 cm U Med skuffe - rulleudtræk U ,7 cm U skuffe 56,7 h: 2,4 cm cm 4

15 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Indbygningsskab - Til ovn H , låge åben h: 57,2 cm U Tilpasningsskab låge h: 70,0 cm U alurist h: 6, cm U ,7 cm U U U H H hylder H H U H U U H 80 + H 00 er med 2 låger U H 00 leveres usamlet U U U Kosteskab H H hylde H U Med trådreol, skuffe silver - rulleudtræk U slangeholder, silver U Udtræksskab H højskabsudtræk - trådvare U Med fuldudtræk og softluk U U Udtræksskab H H U Med 3 skuffer og 2 bakker H Med affaldsstativ U U U Indbygningsskab - Til køl H Tomt H U Med skuffe - rulleudtræk U U , cm H 60 indbygningsbredde: H 63 indbygningsbredde: 59,7 cm Leveres Ikke muligt usamlet i grebsfri 5

16 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Indbygningsskab - Til køl Hel blændlåge (Hængsel 08 u/dæmp) H , låge åben 94,8 cm U Tilpasningsskab U , cm U U Leveres usamlet U U Indbygningsskab - Til køl Med blændlåger (Hængsel 08 u/dæmp) H låge 24,4 cm U låge 70,0 cm U , cm U U Leveres usamlet U U U Indbygningsskab - Til køl H U Med toplåge skuffe - rulleudtræk h: 3,6 cm U U låge 60,9 h: 57,2 cm cm Bøjleskab H H hylde H U Med oval fuldudtræk metalbøjlestang og softluk H U H U H 80 låge + H 00 er med 2 låger h: 57,2 cm H 00 leveres usamlet Indbygningsskab - Til ovn H Rulleudtræk U Med affaldsstativ U låge h: 70,0 cm U skuffer h: 3,6 cm U hylder 59,3 cm Ikke U 80 muligt + U 00 i grebsfri er med 2 låger Indbygningsskab - Til ovn H Med fuldudtræk og softluk U Med skuffe - rulleudtræk U låge h: 70,0 cm U skuffer h: 3,6 cm 3 hylder 59,3 cm 6

17 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Indbygningsskab - Til ovn H Rulleudtræk låge h: 70,0 cm skuffe h: 25,2 cm, åben U skuffe h. 3,6 cm Tilpasningsskab U Alurist h: 6, cm U ,6 cm U U U U Indbygningsskab - Til ovn H Med fuldudtræk og softluk låge h: 70,0 cm U skuffe h: 25,2 cm U skuffe hylde h. 3,6 cm U Alurist h: 6, cm U ,6 cm U cm U U Indbygningsskab - Til ovn H Rulleudtræk U Med skuffe - rulleudtræk U skuffe h. 25,2 cm U skuffe skuffe h. h: 3,6 2,4 cm cm Alurist låge h: h: 6, 57,2 cm cm 59,6 cm 56.7 cm Indbygningsskab - Til ovn H Med fuldudtræk og softluk låge h: 57,2 cm U Med skuffe fuldudtræk og softluk h: 2,4 cm U skuffe h. 25,2 cm U skuffe h. h: 3,6 2,4 cm Alurist låge h: h: 6, 57,2 cm cm 59,6 cm 56.7 cm Indbygningsskab - Til ovn H Skjult micro og rulleudtræk U Toplåge h: 3,6 cm Med affaldsstativ U Microlåge h: 44,4 cm U skuffe h: 25,2 cm U skuffe h: 3,6 cm 59,3 cm Ikke U 80 muligt + U 00 i grebsfri er med 2 låger Indbygningsskab - Til ovn H Skjult micro, fuldudtræk og softluk U Toplåge Med skuffe - rulleudtræk h: 3,6 cm U Microlåge h: 44,4 cm U skuffe skuffe h: h: 25,2 2,4 cm cm skuffe h: 3,6 cm 59,3 cm 7

18 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Garderobeskab med låge H XP skuffer H H , åben H U Tilpasningsskab U U U Linnedskab U U H U H hylder H bakker U U U Combiskab U H U H hylder bøjlestang U U FOTOGRAFEN ER PÅ VEJ H 80 + H 00 er med 2 låger H 00 leveres usamlet Med skuffe - rulleudtræk U U U Indbygningsskab skuffe - Til ovn og h: micro 2,4 cm H (Kan lågeanvendes til køl også) h: 57,2 cm toplåge h: 3,6 cm 04, cm U Med fuldudtræk og softluk U Indbygningsskab - Til ovn og micro U H Rulleudtræk skuffe h: 2,4 cm 2 udtræksriste toplåge h: 3,6 cm skuffe h: 25,2 cm skuffe h: 3,6 cm 04, cm Med affaldsstativ U U Indbygningsskab - Til ovn og micro U H Med fuldudtræk og softluk U toplåge h: 3,6 cm skuffe h: 25,2 cm U skuffe 80 + U 00 er med 2 låger h: 3,6 cm 04, cm U Med skuffe - rulleudtræk U Indbygningsskab - Til køl m/front U H Med skuffe fuldudtræk og softluk (Hængsel låge 08 u/dæmp) toplåge h: 2,4 cm h: 57,2 cm h: 3,6 cm låge h: 30,8 cm skuffe h: 3,6 cm 29,7 cm 8

19 X-Højskab D: 58,0 cm H: H: 24,4 70,4 cm Tomt, åben HXL U Med Tilpasningsskab låger HXL U HXL U låge hylde h: 89,2 cm HXL U låge h: 24,4 cm HXL U U H 80 + H 00 er med 2 låger H 00 leveres usamlet Indbygningsskab - Til køl HXL U Rulleudtræk U U toplåge h: 57,2 cm U skuffe h: 3,6 cm U U U ,0 cm Indbygningsskab - Til køl HXL U Med fuldudtræk skuffe - rulleudtræk og softluk U U toplåge skuffe h: 57,2 2,4 cm skuffe låge h: 3,6 57,2 cm 24,0 cm Indbygningsskab - Til ovn HXL U Med fuldudtræk og softluk U U låge h: 70,0 cm låge h: 70,0 cm alurist h: 6, cm front tilpasning h: 2,4 cm 65,7 cm HXL HXL U Med hylder affaldsstativ HXL U HXL U låge h: 89,2 cm HXL U låge h: 24,4 cm H 80 + H 00 er med 2 låger H U leveres U 00 usamlet er med 2 låger Kosteskab HXL HXL U Med hylde skuffe - rulleudtræk HXL U trådreol, silver U slangeholder, skuffe silver h: 2,4 cm låge hylde h: 89,2 cm låge h: 24,4 cm 9

20 D: 58,0 cm H: 70,4 cm Indbygningsskab - Til køl Med fuldudtræk og softluk HXL , låge åben h: 57,2 cm U Tilpasningsskab låge h: 30,8 cm U skuffe h: 25,2 cm U U , cm U U Indbygningsskab - Til køl HXL Tomt HXL ,3 cm H 60 indbygningsbredde: H 63 indbygningsbredde: 59,7 cm U U U U Leveres usamlet U U U Indbygningsskab - Til køl HXL Med blændlåger (Hængsel 08 u/dæmp) U Med lågeskuffe - rulleudtræk 24,4 cm U låge 89,2 cm U skuffe h: 2,4 cm 2,3 cm låge 56,7 h: 57,2 cm cm Leveres usamlet Bøjleskab HXL HXL U HXL Med oval fuldudtræk metalbøjlestang og softluk U HXL U HXL låge h: 89,2 cm låge h: 24,4 cm * H 80 + H 00 er med 4 låger H 00 leveres usamlet Indbygningsskab - Til ovn HXL Rulleudtræk U låge h: 89,2 cm Med affaldsstativ U skuffe h: 25,2 cm U skuffe h. 3,6 cm U Alurist h: 6, cm 65,3 cm Ikke U 80 muligt + U 00 i grebsfri er med 2 låger Indbygningsskab - Til ovn HXL Med fuldudtræk og softluk U Med skuffe - rulleudtræk U U låge h: 89,2 cm låge skuffe h: h: 57,2 25,2 cm cm skuffe h. 3,6 cm Alurist h: 6, cm Ikke muligt i grebsfri 65,3 cm 56.7 cm 20

Prisliste 2011. Usamlede skabe. Bruttopriser inkl. moms. Du skal selv fratrække den aktuelle rabat. Se BilligSkabe.dk for rabat procent

Prisliste 2011. Usamlede skabe. Bruttopriser inkl. moms. Du skal selv fratrække den aktuelle rabat. Se BilligSkabe.dk for rabat procent Prisliste 2011 Usamlede skabe Bruttopriser inkl. moms. Du skal selv fratrække den aktuelle rabat. Se BilligSkabe.dk for rabat procent Forklaring til prislisten. Højde og dybde målene står i den gråtonede

Læs mere

Prisliste / Elementer / vejl. incl. moms

Prisliste / Elementer / vejl. incl. moms Prisliste / Elementer / 06.2017 vejl. incl. moms Multi-Living af 2014 ApS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. MULTI-LIVING DESIGN OG MULTI-LIVING flat-pack samt generelle forretningsbetingelser på ordrebehandling,

Læs mere

Prisliste / Tilbehør / 12.2015 DKK vejl. incl. moms

Prisliste / Tilbehør / 12.2015 DKK vejl. incl. moms Prisliste / / 12.2015 DKK vejl. incl. moms Multi-Living af 2014 ApS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. MULTI-LIVING DESIGN OG MULTI-LIVING flat-pack samt generelle forretningsbetingelser på ordrebehandling,

Læs mere

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms

MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste In-Door. Priser inkl. moms MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste In-Door AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN IN-DOOR PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse In-Door skydedøre 3 Libitum korpus, 16 mm 3 Libitum

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Prisliste / Fronter / DKK vejl. incl. moms

Prisliste / Fronter / DKK vejl. incl. moms Prisliste / Fronter / 12.2015 DKK vejl. incl. moms Multi-Living af 2014 ApS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. MULTI-LIVING DESIGN OG MULTI-LIVING flat-pack samt generelle forretningsbetingelser på ordrebehandling,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Flatpack Priser pr. 1. Juli 2009

Flatpack Priser pr. 1. Juli 2009 Priser pr. 1. Juli 2009 Underskabe D: 58,0 cm H: 70,4 cm, åben U 020-000100 329,- 329,- 329,- 329,- 329,- 329,- 329,- Tilpasningsskab U 030-200100 354,- 354,- 354,- 354,- 354,- 354,- 354,- U 020-201* 509,-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Prisliste / Tilbehør / 07.2014 DKK vejl. incl. moms

Prisliste / Tilbehør / 07.2014 DKK vejl. incl. moms Prisliste / / 07.204 DKK vejl. incl. moms Multi-Living af 204 ApS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. MULTI-LIVING DESIGN OG MULTI-LIVING flat-pack samt generelle forretningsbetingelser på ordre-behandling,

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Produktkatalog TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Skal redigeres i ny version A-Z- Snedkeriet salgs- og leveringsbetingelser 2010 Bestilling af vare Vare kan bestilles pr. telefon (75 126599). Ved bestilling

Læs mere

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE

TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Produktkatalog TILBEHØR TIL LASTBILER & VAREVOGNE Skal redigeres i ny version A-Z- Snedkeriet salgs- og leveringsbetingelser 2010 Bestilling af vare Vare kan bestilles pr. telefon (75 126599). Ved bestilling

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

MULPRISLISTE TISHADE 2013

MULPRISLISTE TISHADE 2013 PRISLISTE MULTISHADE 2013 INDHOLD PRISLISTER RULLEGARDINER 1 LØSDELE TIL RULLEGARDINER 13 PLISSÉGARDINER 19 LØSDELE TIL PLISSÉGARDINER 43 LAMELGARDINER 51 LØSDELE TIL LAMELGARDINER 81 På din forhandlerside

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 30 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 54,5 cm 55 cm 54,5 cm 164 cm 3,5 cm 1 cm 2 cm 62 cm X X 36 cm X 7,5 cm 2 cm 3 cm 12 cm 49,5 cm 65 cm 49,5 cm A B R 15 mm R 15 mm 2 11 32

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms.

PROAGRIA RIA-VENTILER PRISLISTE MARTS 2000 Priserne er ab fabrik, excl. moms. RIA-SKYDEVENTIL SVL PE Med tætningssystem ved spjældplade. Til inden- og udendørs brug i rørsystemer. Varenr. V130 74 110 Ø110 SVL PE Varenr. V130 74 125 Ø125 SVL PE Varenr. V130 74 160 Ø160 SVL PE Varenr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

Information fra Serviceafdelingen.

Information fra Serviceafdelingen. Information fra Serviceafdelingen. Kære kunde. Serviceafdelingen hos Egedesø A/S og Intercycle A/S har i løbet af den seneste tid gennemgået en del ændringer. Blandt andet er der nu to mand fuld tid til

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01

Natursten. til anlægsopgaver. Nordisk Granit Import A/S. Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 Natursten til anlægsopgaver Flyvej 18C, 7800 Skive Tlf. 97 51 15 11 - Fax 97 51 15 01 www.nordiskgranit.dk - post@nordiskgranit.dk Multicolor, brændt Hælfacon 20 x 17 x 5 cm. 192698 Pris excl. moms 54,40

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser

Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo ApS - Salgs- og leveringsbetingelser Ludmo repræsenterer følgende brands: CandyCard, Ganda skinke & Angus, chokoladefontæner JM Posner og Sephra, Chocolate World, Exclusive Belgian Chocolates, Happy

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. jan. 2016 Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne: Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt citrusmedia og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS.

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Gennerelle oplysninger: Iversen Company ApS. mail@iversen.company www.iversen.company Cvr. 35893148 Tlf.: 9396 9030 Etableringsår 2014 Varebestilling Varer fra

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1 Tilbud og aftale 2 Pris 3 Levering 4 Betaling 5 Ejendomsret, ophavsret m.v. 6 Forsinkelse 7 Mangler 8 Ansvar 9 Underleverandører 10 Købeloven Salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SAMHANDELSBETINGELSER

SAMHANDELSBETINGELSER SAMHANDELSBETINGELSER 1. Anvendelse Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samhandel med AYTM, hvis ikke andet er aftalt mellem parterne. 2. Aftaler En aftale er først bindende,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17

Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17 Side 1 af 10 FORRETNINGS- & LEVERINGSBETINGELSER Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C 61516600 www.eqs.dk

Læs mere

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81

Ved køb af antal paller 1 2 4 8 10 >10 ½ Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 LOGO VAND Mini 0,33 liter i klar flaske, 1 palle = 1.764 vand (12 kolli) Pris pr. vand 3,85 3,65 3,40 3,20 3,05 Tilbud 5,81 Lågfarve / bestil varenr. Transparent 100 10-15 Pro nr. 1500 * ½ palle (1008

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser )

Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser ) Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser ) I ANVENDELSESOMRÅDE 1. Nærværende generelle betingelser kommer

Læs mere