ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen"

Transkript

1 NVA/nva ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma

2 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse Indgåelse Fuldmagt Den aftalte ydelse Flytning til udlandet: Priser Panteret og tvangssalg Erstatningsansvar for MM Multiservice v/mikael Andersen Forsikring Reklamation Farligt gods Lovvalg og voldgift

3 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra MM Multiservice v/mikael Andersen sker på grundlag af leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Kunden, med mindre andet fremgår af den af MM Multiservice v/mikael Andersen fremsendte ordrebekræftelse. 2. Indgåelse 2.1 MM Multiservice v/mikael Andersen bliver tidligst forpligtet ved de af MM Multiservice v/mikael Andersen afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når MM Multiservice v/mikael Andersen har afsendt sin ordrebekræftelse. MM Multiservice v/mikael Andersen er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Kundes kundskab, at tilbagekalde de af MM Multiservice v/mikael Andersen fremsendte erklæringer. 3. Fuldmagt 3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte MM Multiservice v/mikael Andersen uden skriftlig aftale herom. 4. Den aftalte ydelse 4.1 Transport og flytning omfatter ned- og opbæring samt løs anbringelse af godset efter kundens anvisning. Af- og påmontering, ind- og udpakning leverance af paller og/eller flyttekasser eller flytning af enkeltgenstande, der vejer mere end 95 kg, er kun omfattet, hvis dette aftales særskilt. 5. Flytning til udlandet: 5.1 Kunden erklærer ved sin underskrift, at der ikke i flyttegodset befinder sig toldpligtige varer eller ulovlige effekter. 5.2 MM Multiservice v/mikael Andersen har ret til at regulere den aftale pris, såfremt der efter aftalens indgåelse sker ændringer i færge- eller brotakster samt valutakurser, der medfører dokumenterede merudgifter. 3.

4 5.3 Alle udgifter som følge af toldbehandling, attester, færgebilletter, broafgifter evt. pladsleje bæres af Kunden. 5.4 Afbestilling af udlandstransport/flytning skal ske med mindste 48 timers varsel. I modsat fald kan MM Multiservice v/mikael Andersen kræve betaling, som angivet i pkt Priser 6.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af MM Multiservice v/mikael Andersen udarbejdede prislister, er dagspriser inkl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. MM Multiservice v/mikael Andersen forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale. 6.2 Betalingen forfalder umiddelbart før opgaven påbegyndes, medmindre andet aftales. MM Multiservice v/mikael Andersens betalingsbetingelser er netto kontant. Ved mere end 15 dages forsinkelse beregnes renten med 1 % pr. påbegyndt måned, til betaling sker. 6.3 Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, der ønskes udbragt eller afhentet efter opgavens afslutning. 6.4 Udgifter til eventuel forsikring, tegnet efter særlig aftale med Kunden, bæres af denne. 6.5 I tilfælde af force majeure eller andre forhold, der ikke kan tilregnes MM Multiservice v/mikael Andersen herunder særligt vanskelige adgangs- trappe og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af ekstra trækkraft kan MM Multiservice v/mikael Andersen kræve betaling for dokumenterede merudgifter som følge heraf. 6.6 Såfremt Kunden afbestiller senere end dagen før den aftalte transportdag, kan MM Multiservice v/mikael Andersen kræve den minimumsbetaling, der fremgår af gældende prisliste på afbestillingstidspunktet. 4.

5 6.7 Et eventuelt erstatningskrav, jfr. pkt. 6, kan ikke modregnes i betaling for den af MM Multiservice v/mikael Andersen leverede ydelse. 7. Panteret og tvangssalg 7.1 Det transporterede gods betragtes som overgivet MM Multiservice v/mikael Andersen i håndpant for ethvert tilgodehavende, som MM Multiservice v/mikael Andersen har hos Kunden. 7.2 Kunden har så længe godset opbevares hos MM Multiservice v/mikael Andersen ikke ret til sælge eller pantsætte godset. 7.3 Hvis der under udførelse af transportopgaven sker forsikringsdækket skade på godset har MM Multiservice v/mikael Andersen ret til forsikringserstatningen indtil betaling for den udførte opgave er modtaget. 7.4 Hvis Kundens betaling til MM Multiservice v/mikael Andersen udebliver mere end 14 dage efter påkrav til den af Kunden sidst opgivne adresse, kan MM Multiservice v/mikael Andersen sætte godset, helt eller delvis, til salg på offentlige auktion eller anden ligeså betryggende måde til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige omkostninger ved salget. Et eventuelt overskydende beløb tilfalder Kunden, mens denne i tilfælde af underskud hæfter for restbeløbet. 7.5 Hvis godset skønnes at være værdiløst kan MM Multiservice v/mikael Andersen efter at have afgivet mindst 14 dages varsel til Kundens sidst kendte adresse lade godset destruere. 8. Erstatningsansvar for MM Multiservice v/mikael Andersen 8.1 Erstatningsansvaret er begrænset således Pr. læs, max DKK Pr. kolli max DKK Ved kolli forstås en flyttekasse eller én uindpakket genstand. 8.2 Derudover gælder følgende begrænsninger 5.

6 8.2.1 Malerier, kunstgenstande antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes maksimalt med DKK pr. genstand Vin, tobak, spiritus erstattes maksimalt med DKK pr. læs. Ved kørsel for private erstattes skade på vin, tobak og spiritus ikke Bordplader til montering erstattes maksimalt med DKK Bordplader af sten og træ (med udskæring) erstattes ikke Ved udlandstransport er ansvaret begrænset i overensstemmelse med CMR-loven til 8,33 SDR pr. kg beskadiget eller bortkommet gods Ansvaret begrænses i øvrigt til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi på skadestidspunktet med fradrag for værdiforringelse, alder, brug og nedsat anvendelighed. 8.3 MM Multiservice v/mikael Andersen påtager sig ikke ansvar for Uforsvarligt emballeret gods Gods, som kunden eller dennes hjælpere selv er med til at behandle, emballere, pålæsse eller aflæsse Skade på elektrisk udstyr Gods, der beskadiges på grund af godsets egen beskaffenhed Penge, smykker, guld, sølv, ædelstene eller lignende Skade på levende dyr Skade som følge af force majeure eller andre for MM Multiservice v/mikael Andersen uforudsigelige forhold. 8.4 MM Multiservice v/mikael Andersen er ikke ansvarlig for følgende formuetab, uanset om disse er en følge af en person- eller tingsskade, som MM Multiservice v/mikael Andersen hæfter for Tab, udgifter eller omkostninger ved omlevering af den leverede ydelse Tab, udgifter eller omkostninger ved at hjemtage, genfremstille reparere, tilintetgøre eller bortfjerne eller tilsvarende med hensyn til det transporterede gods Driftstab, tidstab og avancetab Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages. Alle produkter er inspiceret og afprøvet af MM Multiservice v/mikael Andersen forud for levering. 6.

7 8.5 MM Multiservice v/mikael Andersen har ret til i stedet for at yde erstatning at levere Kunden andre effekter, svarende til de beskadigede eller at lade de beskadigede genstande reparere, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden. 9. Forsikring 9.1 MM Multiservice v/mikael Andersen har kun pligt til at tegne forsikring for det leverede gods, hvis dette særskilt aftales. 10. Reklamation 10.1 Såfremt kunden ønsker at gøre erstatningskrav gældende, skal reklamation ske senest 7 dage efter godsets udlevering. 11. Farligt gods 11.1 Farligt gods modtages ikke til transport uden særlig aftale. Det påhviler Kunden ved transport af farligt gods at orientere MM Multiservice v/mikael Andersen om alle myndighedskrav i forbindelse med transporten, herunder at forsyne MM Multiservice v/mikael Andersen med alle dokumenter, som kræves i henhold til reglerne om transport af farligt gods MM Multiservice v/mikael Andersen er berettiget til straks at aflæsse godset for Kundens regning, såfremt MM Multiservice v/mikael Andersen bliver bekendt med, at transporten af godset ikke sker efter gældende forskrifter. 12. Lovvalg, behandling af tvister Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra MM Multiservice v/mikael Andersen, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk international privatrets henvisningsregler Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra MM Multiservice v/mikael Andersen, skal endelig afgøres ved de almindelige domstole, jfr. Retsplejeloven. 7.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere