Thy Valgmenighed dengang der var to præstegårde i Vestervig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thy Valgmenighed dengang der var to præstegårde i Vestervig"

Transkript

1 KRISTIAN VISBY Thy Valgmenighed dengang der var to præstegårde i Vestervig Artiklen skal ses som et supplement til pastor Søren Anker-Møllers artikel i årbogen 2000 om»grundtvigske menigheder i Thy en kortfattet oversigt«. Først da vågned de morsingboer og sang, så det runged i sky. det klang så yndelig over fjord. Så vågned de også i Thy. Disse let omdigtede verslinier, forfattet i 1860 erne af morsingboen S. A. Ovesen (lærer i Solbjerg og redaktør ved Morsø Folkeblad), er nok et udslag af det kærlige drilleri, der altid har eksisteret mellem morsingboer og thyboer. Men hvis det er Ovesens hensigt at fremhæve, at den grundtvigske bevægelse i den nordvestlige del af landet havde sit arnested på Mors, så har han ikke helt ret, idet røret på Mors egentlig udspringer fra Snedsted Seminarium (oprettet 1813). Det var seminarielærer P. K. Algreen og Christen Kold (elev på seminariet ), der sammen med den kendte fynske lægmand, Peter Larsen Skræppenborg, førte an i forsamlingsbevægelsen på Mors i 1830 erne. Men det er rigtigt, at den grundtvigske bevægelse på Mors efterfølgende bredte sig til Thy, især efter dannelsen af Morsø Valgmenighed i 1871 og ansættelsen af Rasmus Lund som valgmenighedens første præst. Rasmus Lund fik nemlig snart en kreds i Thorsted og i Tilsted-Silstrup, som han regelmæssigt besøgte. Grundtvigianerne i Thy benyttede også pastor Knud Christensen, der var sognepræst i Hurup Knud Christensen var grundtvigsk præget, og der opstod en del grundtvigsk røre, også i Sydthy, hvor en del folk fra nabosognene søgte til Hurup kirke for at høre Knud Christensen. Også i Hundborg var der en stærk grundtvigsk vækkelse, og fra 1893 kom valgmenighedspræst Morten Larsen fra Holstebro i 10 år og prædikede hver 3. søndag i Hundborg kirke. Pastor Morten Larsen havde også mange konfirmander fra Thy, som under konfirmationsforberedelsen tjente på Holstebroegnen hos landmænd, der var medlem af valgmenigheden. Højskoleforstander Thyge Thygesen holdt gudstjenester på den i 1895 oprettede højskole i Hundborg. Efter at Thygesen var flyttet til Træden som præst for den derværende valgmenighed, søgte mange den grundtvigsk orienterede præst Nikolaj Lomholt, der var sognepræst i Snedsted i årene Pastor Lomholt overtog i 1917 et præsteembede i Aalborg, og der opstod herefter et ønske om at søge de spredte grundtvigske kredse samlet. Bestræbelserne herfor resulterede i, at Thy Valgmenighed blev oprettet i

2 Valgmenighed eller frimenighed Umiddelbart kan det undre, at de grundtvigske kredse i Thy valgte valgmenighedsformen. I Hanherred dannede man i 1883 den nu i 1918 meget store Klim Frimenighed, og på Mors var man ganske vist begyndt med en valgmenighed i 1871, men gjorde hurtigt den erfaring, at menigheden ikke kunne trives inden for folkekirkens snævre rammer, hvorfor valgmenigheden efter 12 års forløb blev omdannet til Morsø Frimenighed. At man i Thy alligevel besluttede sig for valgmenighedsformen, skal måske ses på følgende baggrund: Da Morsø Valgmenighed i 1883 valgte at overgå til en frimenighed, blev der også holdt møder med valgmenighedens medlemmer i Thy, og det viste sig, at en hel del af disse ikke ønskede at gå ind i den nye Morsø Frimenighed, nok under indtryk af, at tidligere frie menigheder, bl.a. i Thisted, ikke havde vist sig levedygtige og var endt i sekterisme, hvorfor Christen Kold da også i sin tid havde advaret sine venner mod at forlade folkekirken. Paradoksalt nok gik det sådan, at netop de, der i 1883 lyttede til rådet fra Christen Kold om at vare sig for sekteriske holdninger, alligevel for en dels vedkommende havnede i denne grøft, idet nogle af dem, der forblev i folkekirken, kom i forbindelse med den ejendommelige pastor B. C. Henriksen, Vejby-Sejlstrup i Vendsyssel, hvor han virkede som sognepræst i årene Den karismatiske og efter manges mening noget sværmeriske præst begejstrede mange, og folk fra mange egne strømmede til kirken i Vejby. Hans prædikener blev meget drøftet i grundtvigske kredse, og en del grundtvigianere tog parti for pastor Henriksen, mens andre var mere tilbageholdende. I flere henseender virkede pastor Henriksens virksomhed splittende. (Om pastor Henriksen, se bl.a. Arne Brandt Pedersen i Vraa Højskoles årsskrift 1954, samt jubilæumsbogen Morsø Frimenighed , p. 63). Måske ligger en del af forklaringen i en udtalelse, som det fremtrædende medlem af»overgaard-klanen«, gårdejer og kommunalpolitiker Alfred Overgaard, for mange år siden og i en helt anden sammenhæng fremsatte over for den, der skriver disse linier. Han sagde:»i har osse altid været så konservativt indstillede i Sydthy«og det var ikke ment som nogen ros! Er det rigtigt og det kan næppe helt afvises så kan det godt være, at det i 1918 har været en større overvindelse for folk fra Sydthy at skulle forlade folkekirken, end den tilsvarende beslutning ville være for mange fra Nordthy. Og har der ikke kunnet opnås almindelig tilslutning til den mere radikale model med en frimenighed, så var det selvfølgelig nærliggende at samles om den mindre radikale løsning med en valgmenighed, hvor medlemmerne opretholdt medlemskabet af folkekirken. I det sparsomme materiale, der har været til rådighed ved udarbejdelsen af denne artikel, ses spørgsmålet om valgmenighed contra frimenighed ikke at have været genstand for en nærmere drøftelse. Thisted Amts Avis kunne den 8. januar 1918 meddele, at der dagen før var afholdt et møde på Hurup Afholdshotel med deltagelse af ca. 100 mennesker. Pastor Lomholt, Aalborg (tidl. Snedsted) var kommet til stede og redegjorde for gældende regler i forbindelse med dannelse af en valgmenighed, og der»nedsattes et foreløbigt udvalg til at føre sagen videre«. 62

3 Hvornår Thy Valgmenighed formelt er dannet, fremgår ikke af avisreferater eller andet materiale. Under alle omstændigheder må det antages at være sket inden for nogle få måneder efter mødet i Hurup, idet Thisted Amts Avis den 15. august s.å. kunne oplyse, at seminarieforstander Søren Noe-Nygaard havde indvilget i at blive præst for Thy Valgmenighed og bosætte sig i Hurup. Søren Noe-Nygaard Søren Noe-Nygaard, der i en årrække havde været forstander for Ribe Seminarium, var selv seminarieuddannet. Noe-Nygaard fik bopæl i Hurup og skulle prædike i Vestervig og Hundborg kirker, som valgmenigheden opnåede de kirkelige myndigheders tilladelse til at benytte. I begyndelsen hvilede valgmenighedens brug af de to kirker muligvis på et mere uformelt Pastor Søren Noe-Nygaard og frue. grundlag, idet biskop Chr. Ludwigs, Aalborg, først ved skrivelse af 23. marts 1922 stadfæstede følgende regulativ for valgmenighedens anvendelse af kirkerne: 1. Valgmenigheden for Hundborg og Vestervig sogn har ret til at holde gudstjeneste i Hundborg og Vestervig kirker således, at kirken står til deres rådighed om formiddagen, når sognemenigheden har eftermiddagstjeneste og omvendt. Når der er messefald i Hundborg kirke, kan valgmenigheden forud vælge, om den vil have formiddagstjeneste eller eftermiddagstjeneste. 2. Den præst, der har formiddagstjeneste, har brugsret til kirken kl Den præst, der har eftermiddagstjeneste kl Valgmenighedspræsten meddeler forud for hver måned sognepræsten i Hundborg, på hvilken tid han agter at benytte kirken på de søndage, hvor der er messefald for sognemenigheden. 4. Ved al anden brug af kirkerne må valgmenighedspræsten forud, enten skriftligt eller gennem et i sognet boende medlem af valgmenigheden, hos vedkommende sognepræst sikre sig, at kirken ikke forinden er optaget på anden måde. Om den omstændighed, at regulativet først fastsættes tre-fire år efter valgmenighedens oprettelse, skyldes, at der er opstået problemer angående valgmenighedens brug af kirkerne eller kun almindelig administrativ langsommelighed, vides ikke. At det blev sognekirken i Hundborg, som valgmenigheden benyttede i Nordthy, forekommer nærliggende, idet valgmenighedens medlemmer i Nordthy overvejende 63

4 boede i Hundborg-området. Ligeledes synes Vestervig kirke at have været centralt beliggende for medlemmerne i Sydthy. Karen Visby, datter af Kristian Anker-Møller, mener at kunne erindre, at mange medlemmer boede i Taabel, Vestervig, Villerup, Bedsted og Hurup. Ordinationen af Søren Noe-Nygaard skete ved en gudstjeneste i Hundborg kirke søndag den 4. december Biskop Chr. Ludwigs forestod selve ordinationen, mens præsteindsættelsen foretoges af provst Hilden-Petersen. Også pastor Lomholt medvirkede ved gudstjenesten. Pastor Noe-Nygaard blev hurtigt meget afholdt blandt valgmenighedens medlemmer. Alligevel tog han allerede i 1921 imod en opfordring til at blive præst for Bering Valgmenighed. Om Noe-Nygaards afsked med Thy skriver Thisted Amts Tidende den 29. marts 1921:»Langfredag holdt valgmenighedspræst Noe-Nygaard afskedsprædiken i Snedsted, påskedag i Hurup og Vestervig kirker og 2. påskedag i Hundborg. Alle steder var forsamlet en talrig kreds af menigheden.«kristian Anker-Møller Pastor Kristian Anker-Møller. I 1921 stod valgmenigheden så over for at skulle ansætte en ny præst, og det beror givetvis ikke på en tilfældighed, at valget faldt på den 34-årige sognepræst Kristian Anker-Møller i Velling. Pastor Anker-Møller var søn af den kendte frimenighedspræst i Klim, Søren Anker-Møller, og barnebarn af den lige så kendte frimenighedspræst på Mors, Rasmus Lund. Thisted Amts Tidende bragte den 19. maj en omtale af pastor Anker-Møllers afsked med Velling. Efter afskedsprædikenen 2. pinsedag havde menighedsrådet inviteret til en afskedsfest om aftenen i forsamlingshuset, hvor der der deltog»flere hundrede mennesker«og blev holdt en lang række taler for»de vellidte præstefolk«. Kristian Anker-Møller havde, efter embedseksamen i 1912, i nogle år virket som seminarie- og højskolelærer, inden han i 1917 blev sognepræst i Velling, hvor han således kun kom til at virke i fire år. Ved flytningen til Thy bestod familien af hustruen Anna, f. Quistgaard, og børnene Karen og Søren. Sønnen Bent blev født nogle måneder efter flytningen. Familien fik som forgængeren bopæl i Hurup, men kun i en kortere periode, idet valgmenigheden nu havde så mange medlemmer, at man turde binde an med at bygge egen 64

5 Valgmeninghedens præstebolig og Vestervig kirke, fotograferet i foråret præstebolig. Af proprietær Chr. Christensen»Vestervig Kloster«blev der købt en byggegrund lige syd for gårdens have, og en præsentabel bolig blev opført i Det fremgår af tingbogen, at fru Juliane Poulsen, der formentligt var medlem af valgmenigheden, udlånte kr. til byggeriet. (I dag er ejendommen kendt som tidligere mangeårig bolig for dyrlægen i Vestervig, og ikke mange er klar over, at den oprindeligt blev bygget som præstebolig). Pastor Anker-Møller blev indsat i embedet ved en gudstjeneste i Vestervig kirke søndag den 15. maj Thisted Amts Tidende bragte den 19. maj en fyldig omtale af begivenheden, hvoraf refereres følgende uddrag:»...i dagens anledning var kirken smukt pyntet, og alle siddepladser i den store kirke var optagne... Indsættelsen blev foretaget af provst Dahl (Visby), der i sin tale bl.a. sagde:»den valgmenighed, der her er stiftet, vogtes der på og ses der hen til. Gid, at den menighed må være en sand menighed, så at der fra den kan udgå kraft og styrke til, at Guds rige kan blive udbredt og befæstet iblandt os...«derefter oplæste provsten kongens kaldsbrev og biskoppens kollats, hvorefter pastor Anker- Møller besteg prædikestolen og talte over... Præsten forrettede herefter en barnedåb, mens frimenighedspræst Anker-Møller, Klim, forrettede altertjeneste. Om aftenen var der fællesspisning på hotellet i Vestervig. Ca. 170 mennesker deltog. Der veksledes med taler og sang. Formanden for valgmenigheden, Chr. Olsen Yde, Hundborg, bød forsamlingen velkommen. Landstingsmand Frøkjær talte for de unge præstefolk. Endvidere blev der talt af provst Dahl, begge præsterne S. og K. Anker-Møller, pastor Christensen, Boddum, pastor Balslev, Mors, samt friskolelærer Gertsen, Klim.«Det blev travle arbejdsår for pastor Anker-Møller. Med datidens samfærdselsmidler var det tidkrævende at komme rundt til den geografisk meget spredte menighed. Ikke blot skulle der holdes gudstje- 65

6 nester i de to kirker, men Anker-Møller blev også en meget benyttet foredragsholder, også uden for Thy. Mellem præstefamilien Anker-Møller og provstefamilien Dahl i Hurup opstod der et nært og venskabeligt forhold, og pastor Anker-Møller holdt jævnligt gudstjeneste også i Hurup kirke.»åbent brev«til biskop Chr. Ludwigs Året 1926 blev et omskifteligt år for såvel Thy Valgmenighed som for præstefamilien Anker-Møller. Baggrunden var, at den af Porto Novo-missionen udsendte kvindelige missionær, Anne Marie Petersen, var hjemme det år og i nogle tilfælde medvirkede ved gudstjenesten hos grundtvigske præster, bl.a. på Fyn, hvor biskoppen dog klogeligt valgte at lukke øjnene for den beskedne overtrædelse af lovgivningen om kirkers brug, som handlingen indebar. Så smidig var Aalborg Stifts biskop, Chr. Ludwigs, ikke. Da det kom ham for øre, at både frimenighedspræst Søren Anker-Møller i Klim og sønnen Kristian Anker-Møller havde til hensigt at lade Anne Marie Petersen medvirke ved gudstjenester i sognekirker, udsendte han straks et cirkulære til stiftets provster med følgende ordlyd:»på given foranledning skal jeg herved tjenstlig anmode Deres Højærværdighed om snarest at ville indskærpe præsterne i (to ulæselige ord) provsti, at ingen kvinder heller ikke nogen kvindelig missionær må tale ved nogen ordinær gudstjeneste eller forrette altertjeneste i nogen af stiftets kirker.«cirkulæret nåede gennem provst Hilden-Petersen frem til Kristian Anker-Møller den 19. juni 1926, og der er ingen tvivl om, at Anker-Møller er blevet vred, endda meget vred over biskoppens nidkære og restriktive holdning. Allerede den 21. juni bragte Thisted Amts Tidende følgende»åbent brev«fra pastor Anker-Møller: Hr. Biskop Ludwigs! Jeg beder Dem tilgive, at jeg ad denne noget usædvanlige vej henvender mig til Dem. Til undskyldning tjener, at den sag, der ligger mig meget på sinde, ikke blot vedkommer Dem og mig, men også offentligheden. Sagen er følgende: For nogen tid siden bad jeg missionær Anne Marie Petersen, der, som det vil være Deres Højærværdighed bekendt, for tiden opholder sig her i Danmark, om at prædike i Hundborg kirke ved den gudstjeneste, som valgmenigheden her lader afholde den søndag, da vi har vort årlige sommermøde. Det faldt mig ikke ind, at der skulle være noget som helst at sige til dette. Jeg havde set, at frk. Petersen havde prædiket ved søndagsgudstjenesten i Kerteminde og Dalby valgmenighedskirker på Fyn og ligeledes i Nazarethkirken i Ryslinge. Og i min henvendelse til Anne Marie Petersen véd jeg, at der aldeles ikke var tænkt på en demonstration af nogen art. Jeg fandt, at sagen var selvfølgelig og ligetil. Vel véd jeg, at man i fordums dage ikke kunne tænke sig en kvinde på en prædikestol, men jeg véd også, at hvad der fordum var utænkeligt, nu om dage er ganske naturligt og selvfølgeligt og føles således. Og så kommer, hr. Biskop, fra Dem just nu en anmodning til provsterne her i stiftet om, at det skal indskærpes os præster, at det ikke er tilladt, at kvindelige missionærer taler ved den ordinære søndagsgudstjeneste. Hr. Biskop! der er vistnok flere end mig, som med forbavselse har modtaget denne note 66

7 fra Aalborg til det ganske stift. Og mon ikke adskillige med mig forundret spørger: har en Biskop, en kristen Biskop, i det år 1926 intet nyttigere at tage sig til end at indskærpe ting, som tiden, livet for længst er løbet fra? Det er vist meget sandt, at det ikke er tilladt f.eks., at Anne Marie Petersen taler ved en søndagsgudstjeneste her i Thy Valgmenighed. Altså, det er imod de folkekirkelige bestemmelser. Men det forbavsende er, og det besynderlige er, at De, hr. Biskop, just nu finder anledning til at indskærpe dette, som livet for længst er løbet fra, i stedet for at lade en sådan sag ganske passe sig selv. Det er i sandhed en rørende omsorg for de folkekirkelige bestemmelser, der skal frem, de skal indskærpes. Synes De ikke, det havde været en kristen Biskop mere værdigt at overlade til menigheden selv at ordne sig i så henseende, som de selv fandt tjenligt til deres opbyggelse? Om så en folkekirkelig bestemmelse, som livet er løbet fra, skulle blive krænket, ja, det var jo rædsomt. Ja, undskyld, var det dog så slemt, hr. Biskop, er det virkelig Deres mening? Ja, det må det vel desværre være, når De just nu udsender til os præster Deres indskærpelse. Jeg har nu imidlertid den mening, og mon jeg skulle være ene om den, at et sådant spørgsmål kan menigheden nok selv afgøre, og hvad mere er: har deres kristelige ret dertil, og jeg for mit vedkommende agter intet som helst hensyn at tage til Deres indskærpelse af, hvad der i så henseende er tilladt eller ikke tilladt. Havde menighederne i Aalborg Stift nogen virkelig følelse af deres kristelige værdighed, deres kristelige ret, da ville det lyde tilbage til Aalborg som svar et tydeligt og klart: Må vi være fri! Den sag skal vi nok selv klare! Men det lyder ikke. Menigheden har været så længe under det statskirkelige åg, at en sådan»indskærpelse«kan udsendes, uden at den sendes tilbage. Menigheden føler ikke, hvor ydmygende en sådan note fra Deres Højærværdighed er. Anne Marie Petersen er den danske menigheds udsending i indien. Nu er hun her hjemme. Falder det for en menighed ikke fuldkommen naturligt at lade hende tale fra kirkens talerstol ved søndagsgudstjenesten, når hun er til stede iblandt os? Jo, det gør. Er det prædikestolen, dette ophøjede møbel, der tager skade? Er det folkekirken? Er det menigheden? Ak nej, ingen af delene er tilfældet. Ja, men hr. Biskop, hvorfor komme med denne indskærpelse, som ingen har haft bud efter, men som set fra ethvert synspunkt føles som en beskæmmelse. Er det derfor, vi har bisper, for at de skal sidde og våge over gamle, mulede bestemmelser, eller er kristne bisper til for at tjene livet? Hvad andre vil, ved jeg ikke, jeg kan kun feje for min egen dør og returnerer herved Deres indskærpelse. Jeg modtager den ikke, hr. Biskop, og jeg vil i påkommende tilfælde ikke rette mig efter den. Vestervig, 19. juni 1926 Kristian Anker-Møller Valgmenighedspræst Samme dag bragte Thisted Amts Tidende et interview med biskop Ludwigs, hvor avisen stillede nogle ret nærgående spørgsmål i anledning af cirkulæret. Man kan ikke undgå det indtryk, at Ludwigs personligt var ked af sagen, og at han nok inderst inde følte sig på linie med den oprørske valgmenighedspræst, men at han som den nidkære og korrekte embedsmand, han var følte sig tvunget til at håndhæve gældende bestemmelser. Det er formentligt sjældent forekommende, at en præst har henvendt sig til sin 67

8 biskop i så skarpe vendinger. Biskop Ludwigs reagerede da også omgående på det»åbne brev«, idet han den 22. juni sendte følgende skrivelse til provst Hilden-Petersen:»Man har fra forskellig side meddelt mig, at valgmenighedspræst Anker-Møller i et såkaldt åbent brev i»thisted Amts Tidende«i ret hæftige udtryk skal have nægtet lydighed mod mit cirkulære af 17. ds., d.v.s. mod lov om sognebåndsløsning og kirkers brug af 30. juni , stk. 3. Jeg skal i den anledning bede Dem meddele valgmenighedspræsten, at jeg betragter nævnte åbne brev som mig ganske uvedkommende og end ikke har gjort mig bekendt med det. Hvis han har nogen meddelelse at give mig vedrørende nævnte cirkulære, må han fremsende samme ad tjenstlig vej og i tjenstlig form. Såfremt jeg ikke inden 30. ds. har modtaget sådan meddelelse, går jeg ud fra, at valgmenighedspræsten selvfølgelig bøjer sig for den lov, han som præst i folkekirken er forpligtet til at følge. Et ekspl. af Thisted Amts Tidende vedlægges og bedes tilbagesendt valgmenighedspræsten.«hvorfor biskoppen vedlægger det pågældende nummer af Thisted Amts Tidende, er ikke godt at vide. Han kan næppe have modtaget avisen fra Anker-Møller, men snarere fra redaktionen eller fra provst Hilden-Petersen. At biskop Ludwigs skulle have undladt at læse indlægget med det opsigtsvækkende indhold, forekommer næsten usandsynligt. Sagen vakte betydelig opsigt og gav anledning til en offentlig polemik. Den senere biskop i Roskilde, Axel Rosendal, rettede en stærk kritik mod biskop Ludwigs»opkogning af gamle bestemmelser«og fandt det uheldigt, at der blev udstedt et cirkulære med dette indhold, alene gældende for et enkelt stift (indlægget trykt i Menighedsbladet). Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt missionær Anne Marie Petersen, på trods af cirkulæret, medvirkede ved gudstjenester i Thy Valgmenighed. Derimod er der ingen tvivl om, at Kristian Anker-Møller stod fast på sin overbevisning og uden længere betænkningstid tog konsekvensen heraf, idet han allerede den 8. juli 1926 indgav sin afskedsansøgning. En afskrift af ansøgningen er indført i valgmenighedens»liber daticus«, der også indeholder en afskrift af kirkeministeriets skrivelse af 11. september 1926, der imødekommer afskedsansøgningen. (Kun de tre første sider i liber daticus er udnyttet og yder derfor ikke noget større bidrag til valgmenighedens historie). Valgmenigheden deles Der opstod herved en alvorlig situation for Thy Valgmenighed. Ville man beholde Kristian Anker-Møller som præst, var menigheden tvunget til at udtræde af folkekirken og danne en frimenighed. Dette var de fleste medlemmer i Nordthy indstillet på, mens stemningen i Sydthy tilsyneladende var anderledes. Valgmenigheden indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling i Snedsted Forsamlingshus den 19. september Formand var på dette tidspunkt proprietær Jens Bruun, Gl. Raastrup. Et problem var, at valgmenighedens love i 7 indeholdt en bestemmelse om, at medlemskab skulle opsiges inden 1. juni med virkning fra 1. juni året efter. Skulle man følge denne bestemmelse, ville det betyde, at en frimenighed først kunne dannes i juni 1928, og så kunne frimenigheden næppe forvente at 68

9 få Kristian Anker-Møller som præst. Den gordiske knude blev løst ved, at dommerfuldmægtig Hansen, Vestervig, foreslog, at man i dette ene tilfælde satte 7 ud af kraft, og at udmeldelse af valgmenigheden herefter kunne ske pr. 1. okt Dette forslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Af Thisted Amts Tidendes referat af generalforsamlingen fremgår i øvrigt, at kredsen i Hundborg og en del af valgmenighedens medlemmer i Snedsted, Aarup og Hurup var besluttet på at følge Anker-Møller ud i frimenigheden, mens menigheden omkring Vestervig og en del medlemmer andre steder i Thy ønskede at fortsætte valgmenigheden. Efter flere møder endte det med, at Thy Valgmenighed traf endelig beslutning om at fortsætte, nu overvejende med medlemmer i Sydthy, mens flertallet af medlemmerne i Nordthy og især omkring Hundborg brød med valgmenigheden og indgik i Thy Frimenighed, der hidtil havde været en»filial«af Morsø Frimenighed, men nu blev en selvstændig frimenighed, der ansatte Kristian Anker-Møller som præst. Hermed var Thy Valgmenighed for tredje gang i løbet af kun otte år i den situation, at man skulle ansætte en ny præst. Desværre tørrer kilderne på dette tidspunkt næsten ind. Det har ikke været muligt at finde protokoller eller lignende fra Thy Valgmenighed, og det følgende bygger derfor udelukkende på de meget kortfattede fremstillinger hos Paul Nedergaard og Søren Anker-Møller samt mundtlige oplysninger. G. C. Petersen-Bønding Valgmenighedens nye præst blev G. C. Petersen-Bønding, men han tiltrådte først i marts 1928, altså ca. to år efter Anker- Møllers fratræden. Ifølge Søren Anker- Møller blev Thy Valgmenighed i vakanceperioden hjulpet af Lemvig Valgmenighed, hvis præst på dette tidspunkt var J. Chr. Hejlesen. Petersen-Bønding virkede som præst for Thy Valgmenighed i årene Han havde tidligere været lærer på Thylands Højskole i Hundborg (oprettet i 1895 og ophørt i 1913) og derefter rejsesekretær for Santalmissionen. I 1935 blev Petersen- Bønding præst for Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, et embede han beholdt indtil Niels Frøkjær,»Gaardhusmølle«i Taabel, beretter, at hans farfar, tidl. folketingsmand og landstingsmand Niels G. Frøkjær (død 1949), der var medlem af valgmenigheden, påtog sig det tunge hverv at overbringe den vellidte pastor Petersen- Bønding valgmenighedens opsigelse, begrundet i at man ikke længere magtede at aflønne en præst. Det må antages, at der har været et faldende medlemstal. Muligvis kan de vanskelige vilkår for landbruget i 1930 erne også have været en medvirkende årsag. Ganske vist var valgmenighedens medlemmer fritaget for at betale kirkeskat, men skulle til gengæld selv afholde alle menighedens udgifter. Ikke længere egen præst Thy Valgmenighed fik ikke mere sin egen præst, og præsteboligen blev afhændet i februar Ifølge Paul Nedergaard eksisterede valgmenigheden indtil ca. 1939, og menigheden fik indtil da igen hjælp fra Lemvig Valgmenighed, hvis præst fra 1931 var Jakob Busk Sørensen, der tidligere havde været sognepræst i Mygind v. Randers. 69

10 Om valgmenigheden i denne periode fortsat benyttede Vestervig kirke, eller om valgmenigheden allerede da benyttede kirken i Hurup, foreligger der ingen oplysninger om. Men det ligger fast, at Pastor Busk Sørensen også efter valgmenighedens ophør vedblev at komme til Sydthy en søndag i hver måned, og at disse gudstjenester afholdtes i Hurup kirke i Kirkeligt Samfunds regi. De månedlige gudstjenester synes at være fortsat helt hen mod slutningen af 1960 erne. På længere sigt var der altså ikke grobund for en grundtvigsk valgmenighed i Sydthy, hvorimod de grundtvigske fri- og valgmenigheder i Nordthy, Hanherred og på Mors i skrivende stund (2002) fortsat trives i bedste velgående. KILDER: Paul Nedergaard: Dansk Præste- og Sognehistorie (Aalborg Stift). Landet mod Nordvest. Klim Valgmenighed Morsø Frimenighed Søren Anker-Møller: Kortfattet oversigt over de grundtvigske menigheders historie i Sydthy og Nordthy, gengivet i Historisk Årbog Liber Daticus for Thy Valgmenighed. Holger Begtrup: Dansk Menighedsliv i grundtvigske Kredse. P.G. Lindhardt: Fem Aalborgbisper. Hal Koch og Bjørn Kornerup: Den danske kirkes historie, bind VII. Asger Højmark og Uffe Hansen: De grundtvigske friog valgmenigheder. Richard Andersen: Vandringer i Thy. Diverse numre af Thisted Amts Tidende i perioden 1918 til Diverse numre af Thisted Amts Avis i samme periode. Jens Damsgaard: Rasmus Lund og frimenigheden på Mors. Mundtlige oplysninger fra ældre nulevende personer i Sydthy og Nordthy. Skulle læsere af denne artikel være vidende om, at der stadig opbevares et skriftligt materiale vedrørende Thy Valgmenighed, herunder protokoller, regnskaber eller lign., vil artiklens forfatter være taknemmelig for en henvendelse herom. 70

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 30. april 2013. Kl. 15.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Godkendelse og underskrift af referat Godkendt

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. november 2008. Kl. 15.00 Mødested: Benløse Gl. Skole Mødepunkt 1 Godkendelse af dagorden 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Caroline en usædvanlig præstekone i Øsløs

Caroline en usædvanlig præstekone i Øsløs 2006 09/06/11 11:59 Side 89 Caroline en usædvanlig præstekone i Øsløs af Ingvard Jakobsen Artiklen fortæller om et præstepar på Hannæs i årene omkring 1900, som var åben for nye tanker og idéer og derved

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg

Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd. mandag den 10.12.2012 kl. 19.00. i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Referat fra møde i Ulfborg Menighedsråd mandag den 10.12.2012 kl. 19.00 i sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg Til stede var Anna Grete Toft, Niels Borg, Kirsten Engmark, Kirsten Hansen, Valborg Slyk, Lene

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010. Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Ekstraordinær generalforsamling i Brande Fjernvarme den 11.maj 2010 Formanden Holger Skott bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde. Foreslog Peder Holt som dirigent og Peder Holt blev valgt.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 17. august 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), fra SUK: Asger Torben Petersen

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 10. september 2015. Kl. 16.30 Mødested: Lunde præstegård Til stede til møde: Keld B. Hansen, Kjeld Bruun, Stig Saxbjørn, Else Wismar, Grethe Monrad, Doris Mogense

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 21. oktober 2009. Kl. 14 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 19. maj 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Fraværende: Holger Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Sorø Kommune - mellemregning

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30

Referat for: Køge Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård. Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Referat for: Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. kl 18 Mødested: Borup Præstegård Ingen afbud Mødet sluttede kl 21.30 Mødepunkt 1 Underskrift af referat fra PU-møde d. 9.4.2014 Referatet blev underskrevet.

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 3. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift. Referat

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Arresten i Frederikshavn

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Arresten i Frederikshavn Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 30. september 2014. Kl. 15.00 Mødested: Arresten i Frederikshavn Som aftalt, så starter vi kl. 15.00 med en rundvisning i arresten i Frederikshavn, hvor

Læs mere

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere