Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte."

Transkript

1 Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2013 med følgende retningslinje: Ændringer og udvidelse af Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte skal ske i overensstemmelse med kommuneplantillægget VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte udstedt af Miljøstyrelsen i marts måned Nedenstående kort angiver det areal som retningslinjen er gældende for. Udstedelsen vil blive offentliggjort på tirsdag den 17. marts Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til at etablere følgende på nærmere vilkår: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler samt Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning 11g, h og i samt 11 i Miljøministeriets VVM-bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi Miljøstyrelsen jf. 10, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen 1 har godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt efter 40 i lov om miljøbeskyttelse. En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. Redegørelse for planprocessen Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for at meddele miljøgodkendelse til: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler samt producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte været i offentlig høring. Da høringsperioden udløb havde Miljøstyrelsen modtaget nul henvendelser. Der er efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som har været i høring hos Gentofte Kommune. Gentofte Kommune havde ikke nogen bemærkninger. Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 områder, jf. habitatreglerne. Konsekvensvurderingen fremgår af tillæggets redegørelse og konklusionen er, at den eksisterende og fremtidige drift ikke vil påvirke de nærliggende naturområder væsentligt mht. spildevand, NO x -emission eller støj. Der er derfor ikke behov for at gennemføre en nærmere konsekvensvurdering i henhold til Habitatdirektivet. Den efterfølgende høring af den sammenfattende redegørelse hos Gentofte Kommune har ikke givet anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2

3 Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 14. april Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Med venlig hilsen Kirsten Grahn Nielsen Vedlagt: Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, ikke-teknisk resumé og sammenfattende redegørelse Kopi af brevet er sendt til: Gentofte Kommune Danmarks Naturfredningsforening - Friluftsrådet DOF 3

4 VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte Idéoplæg Februar 2014 Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Oktober 2014 Sammenfattende redegørelse Marts 2015 Endeligt kommuneplantillæg Marts 2015

5 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse Indhold Den videre proces 3 2. Forventet afgørelse Afgørelsen Vilkår 4 3. Offentlig Høring 4 4. Afværgeforanstaltninger 4 5. grundlaget for afgørelsen Forudsætninger Miljøgodkendelsen 5 6. overvågning 5 7. Alternativer 5

6 1. DEN SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 1.1 Indhold Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens 12, stk. 2 omfatte: Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning. Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de væsentligste skadelige virkninger. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. 1.2 Den videre proces Miljøstyrelsen Virksomheder har haft den sammenfattende redegørelse i høring hos Gentofte Kommune, som ikke havde nogen bemærkninger. Miljøstyrelsen Virksomheder har hermed truffet afgørelse om, at udstede et kommuneplantillæg, der muliggør: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og marked. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. 2. FORVENTET AFGØRELSE 2.1 Afgørelsen Miljøstyrelsen Virksomheder træffer afgørelse i sagen på baggrund af de offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, udtalelse fra Gentofte Kommune vedrørende den sammenfattende redegørelse. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgende høring fremkommet oplysninger, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. Kommuneplantillægget med retningslinje og rammer er uændret som offentliggjort i forslag til kommuneplantillæg, pkt. 2 i del 1. På baggrund af ovenstående har Miljøstyrelsen Virksomheder truffet afgørelse om, at projektet kan gennemføres. Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune. 3

7 2.1 Vilkår Der er ikke i forbindelse med kommuneplantillægget stillet vilkår, da der ifølge VVMredegørelsen ikke sker nævneværdige påvirkninger af næromgivelserne og miljøet. Til produktionen er der i den gældende Miljøgodkendelsen stillet vilkår, der sikrer en minimal påvirkning af omgivelserne. 3. OFFENTLIG HØRING Miljøstyrelsen Virksomheder har haft offentliggjort forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og ikke teknisk resume for Novo Nordisk site Hagedornsvej. Materialet var i offentlig høring fra den 15. oktober 2014 til den 10. december 2014 og annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der indkom ikke indsigelser og bemærkninger. 4. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Der har ikke været behov for at kræve afværgeforanstaltninger ud over, hvad der er stillet vilkår om i den gældende miljøgodkendelse, - eller vil blive stillet i supplerende miljøgodkendelser. 5. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN 5.1 Forudsætninger Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, som er førende indenfor produkter til behandling af diabetes samt hæmofili (blødersygdom). På globalt plan beskæftiger virksomheden ca medarbejdere. Novo Nordisk har en række forskellige aktiviteter på Hagedornsvej 1 i Gentofte. Der er produktionsanlæg til fermentering og oprensning af humant væksthormon samt anlæg til formulering, påfyldning og pakning af NovoSeven, Norditropin og GlucaGen. Derudover er der pilotanlæg, der anvendes til udvikling af nye processer til fremstilling af lægemidler samt produktion af nye lægemidler til klinkforsøg. Hertil kommer laboratorier, forsyningsanlæg, anlæg til pasteurisering og ph-neutralisering af spildevand, vedligeholdelsesværksteder og kontorer. Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 er daglig arbejdsplads for ca. 800 personer. Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Gentofte frem til 2025: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og marked. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Det er valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens fabriksområde på Hagedornsvej 1 i Gentofte, der omfatter fremtidige udvidelser frem til Novo Nordisks site i Gentofte er beliggende i kommuneplanområde 6.E3, der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan nr. 113 af 24. januar I henhold til lokalplanen er det pågældende område udlagt til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, laboratorier og administration. Virksomheder, der etableres inden for lokalplanområdet,

8 må ikke medføre gener i form af støv, luftforurening eller lugt. Der kan dog etableres virksomheder, som kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 om spildevand og kapitel 5 om særligt forurenende virksomhed. Derudover skal nævnes, at virksomheden er beliggende i et stærkt trafikeret område. Nord/nordvest for ejendommen ligger Lagergårdsvej og Motorringvej 3. Syd/sydvest for ejendommen ligger Nybrovej og øst for Dong Energy ligger Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. I VVM-redegørelsens afsnit 8 og 9 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er ikke i forbindelse med offentlighedsfasen fremkommet oplysninger eller bemærkninger, som der ikke i forvejen er redegjort for. De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen, se pkt Miljøgodkendelsen Projektet kræver ikke umiddelbart en ny miljøgodkendelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 669 af 18/6/2014. I miljøgodkendelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpåvirkninger, vil vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget. Novo Nordisk i Gentofte er omfattet af den gældende revurderede miljøgodkendelse fra januar Godkendelsen er gældende for hele sitet. Miljøgodkendelse af ændringerne vil ske løbende, når de konkrete projekter ønskes igangsat. 6. OVERVÅGNING Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden som følge af ændringerne på site Hagedornsvej, og det vurderes at den overvågning, som myndighederne allerede udfører i forlængelse af de vilkår Novo Nordisk site Hagedornsvej har i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse vil være tilstrækkelige. 7. ALTERNATIVER Konvertering af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg vil give mulighed for, at nye lægemiddelprodukter, der skal produceres i relativt små mængder, kan komme hurtigt på markedet. Dette vil være til gavn for både virksomhed, patienter og samfund. Udvidelse af kapaciteten til fremstilling af humant væksthormon er nødvendig for at kunne opbygge de nødvendige lagre til at sikre stabile leverancer til markedet og dække den stigende efterspørgsel på humant væksthormon. Fordelen ved at gennemføre de ønskede ændringer på Hagedornsvej 1 i Gentofte er, at virksomheden allerede har etableret de nødvendige produktionsfaciliteter med tilhørende infrastruktur og forsyningsanlæg. Novo Nordisk har ikke tilsvarende produktionsfaciliteter på andre fabriksområder, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt og spild af eksisterende ressourcer at etablere de nødvendige produktionsfaciliteter andre steder end på Hagedornsvej 1. Der er derfor ikke overvejet alternative placeringer.

9 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon nr www. Miljøstyrelsen.dk

10 Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Marts 2015 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse 1

11 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun må realiseres på baggrund af en såkaldt VVMredegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen for Novo Nordisk A/S på Hagedornvej 1 i Gentofte, idet det er Miljøstyrelsen, der meddeler miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter og fører tilsyn med, at godkendelsesvilkår overholdes. Dermed skal Miljøstyrelsen også give miljøgodkendelse af virksomhedens nye anlæg og aktiviteter, inden de kan påbegyndes. Ikke-teknisk resumé Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Novo Nordisk A/S Udgivet oktober 2014 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Copyright Novo Nordisk A/S, Miljøstyrelsen Hvor ikke andet er angivet er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN

12 Indholdsfortegnelse 1 VIRKSOMHEDEN KOMMENDE ÆNDRINGER ALTERNATIVER PRODUKTION PROCESBESKRIVELSE... 7 BEDST ANVENDELIGE TEKNIK (BAT) MILJØPÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN LUFTFORURENING... 8 TRAFIK OG TRAFIKSTØJ... 8 INDUSTRISTØJ... 9 ENERGI OG CO VAND OG SPILDEVAND... 9 AFFALD JORD OG GRUNDVAND LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD KLIMA NATUR, FLORA OG FAUNA ARKÆOLOGI KULTURMILJØ, ARKITEKTUR OG REKREATIVE INTERESSER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN SOCIOØKONOMISKE FORHOLD KUMULATIVE EFFEKTER SAMMENFATNING

13 1 Virksomheden Novo Nordisk A/S er en global medicinalvirksomhed. Virksomheden er førende indenfor behandling af diabetes og hæmofili (blødersygdomme) samt væksthormonbehandling og hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen. Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd og beskæftiger ca medarbejdere i 75 lande og sælger sine produkter i mere end 180 lande. Virksomheden har fabrikker i Danmark, Frankrig, USA, Brasilien, Kina, Japan, Rusland og Algeriet. I Danmark har virksomheden fabrikker i Kalundborg, Bagsværd, Gentofte, Hillerød, Hjørring og Værløse. Novo Nordisk har et fabriksområde på Hagedornsvej 1 i Gentofte, hvor der er produktionsanlæg til fremstilling af humant væksthormon samt anlæg til formulering, påfyldning og pakning af NovoSeven, Norditropin og GlucaGen. Derudover er der pilotanlæg, der anvendes til udvikling af nye processer til fremstilling af lægemidler samt produktion af nye lægemidler til klinikforsøg. Hertil kommer laboratorier, forsyningsanlæg, anlæg til pasteurisering og phneutralisering af spildevand, vedligeholdelsesværksteder og kontorer. Der er beskæftiget ca. 800 personer på Hagedornsvej 1. Alle produktions- og pilotanlæg er reguleret af en spildevandstilladelse og en samlet miljøgodkendelse i h.t. Lov om Miljøbeskyttelse, der fastsætter grænser for belastning af det omgivende miljø. Endvidere er anvendelsen af genetisk modificerede organismer (GMO) godkendt og reguleret efter Lov om miljø og genteknologi (produktionsanlæg) eller Arbejdsministeriets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø (pilotanlæg). Hagedornsvej 1 er beliggende i erhvervsområde 6.E3, der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan nr. 113 af 24. januar I henhold til lokalplanen er det pågældende område udlagt til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, laboratorier og administration. Virksomheder, der etableres inden for lokalplanområdet, må ikke medføre gener i form af støv, luftforurening eller lugt. Der kan dog etableres virksomheder, som kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 om spildevand og kapitel 5 om særligt forurenende virksomhed. 4

14 2 Kommende ændringer Novo Nordisk forventer at gennemføre følgende VVM-pligtige ændringer i de kommende år frem mod 2025: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Disse ændringer er vurderet at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6 e, og de er dermed VVM-pligtige. Der er ikke tidligere udarbejdet VVM for Novo Nordisks aktiviteter på Hagedornsvej 1 i Gentofte, og nærværende VVM-redegørelse beskriver derfor både virksomhedens eksisterende og fremtidige drift samt disses påvirkninger på miljøet. Det vurderes, at virksomhedens eksisterende aktiviteter og fremtidige ændringer kan ske inden for rammerne af lokalplan 113 og den eksisterende spildevandstilladelse. Ændringerne vil først blive gennemført, når der foreligger en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse af de enkelte ændringer. 5

15 3 Alternativer Konvertering af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg vil give mulighed for, at nye lægemiddelprodukter, der skal produceres i relativt små mængder, kan komme hurtigt på markedet. Dette vil være til gavn for både virksomhed, patienter og samfund. Udvidelse af kapaciteten til fremstilling af humant væksthormon er nødvendig for at kunne opbygge de nødvendige lagre til at sikre stabile leverancer til markedet og dække den stigende efterspørgsel på humant væksthormon. Fordelen ved at gennemføre de ønskede ændringer på Hagedornsvej 1 i Gentofte er, at virksomheden allerede har etableret de nødvendige produktionsfaciliteter med tilhørende infrastruktur og forsyningsanlæg. Novo Nordisk har ikke tilsvarende produktionsfaciliteter på andre fabriksområder, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt og spild af eksisterende ressourcer at etablere de nødvendige produktionsfaciliteter andre steder end på Hagedornsvej 1. Der er derfor ikke overvejet alternative placeringer. 6

16 4 Produktion 4.1 Procesbeskrivelse VVM-redegørelsen omfatter beskrivelse af følgende produktions- og pilotanlæg: Fermentering og oprensning af humant væksthormon, bygning HAB og HAA Recovery and Purification Pilot Plant (RAPPP), bygning HAA Cultivation and Purification Pilot Plant (CPPP), bygning HAB Purification Pilot Plant (PuPP), bygning HAD Novo Nordisks produktion af lægemidler er generelt baseret på dyrkning af genetisk modificerede mikroorganismer eller celler (GMO), der tilhører klasse 1, dvs. organismerne er ufarlige for mennesker og miljø. Organismerne producerer et forstadie til det aktive lægemiddelstof (API), der efterfølgende oprenses og omdannes til det aktive lægemiddelstof. Oprensningen foregår ved hjælp af en række processer som f.eks. centrifugering, filtrering, søjlekromatografi, kemisk modificering samt evt. fældning og frysetørring. Det oprensede aktive lægemiddelstof bliver derefter formuleret, fyldt på glas og pakket. Til produktion og pilotaktiviteter anvendes energi og vand samt en række forskellige råvarer og hjælpestoffer. Til gæringsprocessen anvendes næringsmedier bestående af kulhydrater som f.eks. sukker og kartoffelmel samt proteinkilder som f.eks. gærekstrakt og sojaprotein samt salte og sporstoffer. Til oprensningsprocesserne anvendes filtermaterialer, salte, syrer, baser og i nogle tilfælde ethanol (sprit). Hertil kommer rengørings- og desinfektionsmidler, der er nødvendige for at sikre den høje grad af renhed, der stilles til farmaceutisk produktion. De planlagte ændringer vil medføre et øget forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, hvilket vil ske efter en forudgående miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen og Gentofte Kommune. 4.2 Bedst anvendelige teknik (BAT) Ved miljøgodkendelse af nye anlæg og revurdering af eksisterende anlæg er der krav om en systematisk gennemgang af BAT (bedste tilgængelige teknologi). I forbindelse hermed gennemgås de relevante BREF noter (Reference dokumenter for BAT), som udarbejdes af det europæiske IPPC bureau, der hører under EU. Relevante BREF-noter har været gennemgået i forbindelse med den nyligt gennemførte revurdering af miljøgodkendelse af Hagedornsvej 1 i 2013/2014, og de vil ligeledes blive gennemgået for alle de nye godkendelsespligtige projekter, når disse igangsættes. Novo Nordisk har indført miljøledelse efter ISO på alle fabrikker og pilotanlæg, hvilket bl.a. betyder, at der er udarbejdet procedurer for håndtering af alle væsentlige miljøforhold, herunder forebyggelse af forurening og løbende forbedringer samt miljøbevidst projektering af nye anlæg. Det vurderes på den baggrund, at virksomheden lever op til retningslinjerne for bedst tilgængelig teknologi. 7

17 5 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 5.1 Luftforurening Den væsentligste udledning til atmosfæren fra Hagedornsvej 1 omfatter NO x i røggasser fra to gasfyrede kedelanlæg, der emitteres til omgivelserne via to 30 meter høje skorstene. Hertil kommer mindre udledninger af organiske opløsningsmidler (primært ethanol) fra produktions- og pilotanlæg. Udledning af støv er minimal og virksomhedens aktiviteter giver normalt ikke anledning til lugtgener. Alle luftafkast fra procesanlæg er ført over bygningernes tag. De to naturgasfyrede kedelanlæg er forsynet med Low NO x brændere, der sikrer, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 65 mg NO x/nm 3 for (nye) fyringsanlæg på 5 MW eller derover overholdes. Spredningsmeteorologiske beregninger (OML) viser, at NO x-emissionen fra de to kedelanlæg medfører et NO x-bidrag i omgivelserne uden for virksomhedens skel på maksimalt 2,7 µg/m 3 svarende til 2,2 % af Miljøstyrelsens vejledende B-værdi på 125 µg/m 3. Det vurderes, at kedelanlæggene har tilstrækkelig kapacitet til at dække behovet for damp og varme frem til Organiske opløsningsmidler (VOC) omfatter primært ethanol, der udgør 95 % af det samlede VOC-forbrug. Ethanol anvendes til procesformål i pilotanlæg og oprensning af væksthormon. Ethanol anvendes endvidere til desinfektion af overflader i sterilområder i påfyldningsanlæg. Der er i 2013 brugt godt 30 tons organiske opløsningsmidler, primært ethanol, Forbruget er dermed mindre end VOC-bekendtgørelsens tærskelværdi på 50 tons VOC, og Hagedornsvej 1 er således ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen på nuværende tidspunkt. Forbruget af ethanol forventes at stige til omkring 50 tons i 2025, hvilket dog kan rummes inden for den nuværende årlige forbrugsramme. VOC-udledningen var i 2013 ca. 4,3 tons svarende til mindre end 1 kg pr. time, hvilket er langt under massestrømsgrænsen for klasse III stoffer i Miljøstyrelsens Luftvejledning. Der er således ikke behov for reduktion af VOC-udledningen til luften. Dette vil også være tilfældet selvom VOC-udledningen stiger til det dobbelte. Støv kan opstå i forbindelse med afvejning og omhældning af aktive lægemiddelstoffer (API), råvarer og hjælpestoffer på fast form. Afkast fra håndtering af API er forsynet med HEPA-filtre, der er høj-effektive filtre med en tilbageholdelse på mindst 99,95 %. Afkast fra håndtering af andre støvende stoffer er forsynet med støvfiltre med en tilbageholdelsesgrad på mindst 60 % svarende til EU5. Det vurderes derfor, at virksomheden ikke giver eller vil give anledning til støvudledning af miljømæssig betydning. Samlet vurderes, at virksomheden overholder gældende grænseværdier for udledning af NO x, VOC og støv. Dette vil også være tilfældet efter gennemførelse af de planlagte ændringer. 5.2 Trafik og trafikstøj Hagedornsvej 1 er placeret mellem Motorring 3, Nybrovej samt Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. Al trafik til og fra fabriksområdet foregår via Nybrovej og porten på Hagedornsvej 1. Antallet af biler, der kører til/fra fabriksområdet pr. døgn, ligger på ca. 500 på hverdage og ca. 100 på weekend-dage. Heraf udgør personbiler ca. 80 %, varevogne 15 % og lastbiler 5 %. Ca. 75 % af trafikken foregår i tidsrummet fra kl. 07 til kl. 18. Til sammenligning viser en trafiktælling fra 2005 en trafikbelastning på Nybrovej på ca biler pr. døgn. For at sætte det i yderligere perspektiv kan oplyses, at der på Helsingørmotorvejen dagligt kører ca biler mellem afkørsel 2 og 3. På den strækning af Motorring 3, der løber gennem Gentofte Kommune, kører der dagligt ca biler. Af Gentofte Kommunes Støjhandleplan 2014 fremgår, at støjniveauet langs Nybrovej i 4 meters højde ligger i intervallet db(a) på strækningen mellem Brogårdsvej og Sognevej og db(a) på strækningen mellem Sognevej og kommunegrænsen mod nordvest. Til sammenligning er Miljøministeriets vejledende grænseværdi for trafikstøj på 58 db(a). 8

18 Det kan således konkluderes, at antallet af biler til og fra Hagedornsvej 1 udgør ca. 5 % af den samlede trafikbelastning på Nybrovej og mindre end 1 % af trafikbelastningen på Helsingørmotorvejen (0,7 %) og Motorring 3 (0,4 %). Trafik til og fra Hagedornsvej 1 er således af mindre betydning sammenlignet med den øvrige trafik i området. De planlagte ændringer vil ikke medføre væsentlig forøgelse af trafikken til og fra fabriksområdet eller den tilknyttede trafikstøj. 5.3 Industristøj De væsentligste kilder til ekstern støj fra Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 omfatter luftafkast, køleanlæg samt trafik til og fra fabriksområdet. Der er i den revurderede miljøgodkendelse af Hagedornsvej 1 fastsat vilkår for virksomhedens maksimale støjbelastning af omgivelserne, der er baseret på Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder. Der er i 2012 udført en støjkortlægning af de vigtigste støjkilder på Hagedornsvej 1, hvor støjbelastningen i fire referencepunkter i fabrikkens nærmeste omgivelser er beregnet. Kortlægningen viser, at støjgrænserne i h.t. Miljøstyrelsens støjvejledning er overholdt i de fire referencepunkter om dagen og om natten. Om aftenen er støjgrænserne overskredet i to referencepunkter i varme perioder, hvor dagtemperaturen kommer op omkring 30 C. Der vil i løbet af 2014 og 2015 blive etableret støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer, at støjvilkårene også overholdes i varme perioder. De kommende udvidelser og ændringer vil ikke medføre væsentlige ændringer af virksomhedens støjbelastning, idet det i forbindelse med ændringerne vil blive sikret, at gældende støjvilkår overholdes. 5.4 Energi og CO2 Det samlede årlige energiforbrug på Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 37 % fra GJ i 2013 til GJ i Novo Nordisk har i 2006 vedtaget en klimastrategi og tilsluttet sig Verdensnaturfondens Climate Savers program samt efterfølgende underskrevet FN s Global Compact initiative Caring for Climate. Virksomheden har i den forbindelse forpligtet sig til at reducere CO 2-udledningen fra virksomhedens fabriksområder over hele verden med 10 % fra 2004 til Dette mål er nået ved målrettet indsats på procesoptimeringer, energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi. Siden 2010 har Novo Nordisks elforbrug i Danmark været at betragte som CO 2 neutralt, idet virksomheden køber RECs (Renewable Energy Certificates) fra Horns Rev 2, en vindmøllepark opført i 2009 af Dong Energy. Vindbaseret el udgjorde 43 % af virksomhedens samlede energiforbrug i Gentofte i Med en 50 % stigning i forbruget af naturgas forventes udledningen af CO 2 at stige fra tons i 2013 til ca tons i Stigningen vil dog i et vist omfang blive modvirket af løbende energibesparende tiltag. De planlagte ændringer forventes ikke at få væsentlig betydning for energiforsyning eller miljøpåvirkning i form af CO 2-udledning. 5.5 Vand og spildevand Det samlede vandforbrug på Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 50 % fra m 3 i 2013 til m 3 i Vandet leveres af Ermelundsværket, der har en samlet produktionskapacitet på 4,4 mio. m 3 /år. Virksomhedens vandforbrug udgør således kun 1,6 % af Ermelundsværkets produktionskapacitet i 2013 og 2,4 % i Spildevand fra Hagedornsvej 1 består af regnvand fra befæstede arealer og processpildevand fra produktions- og pilotanlæg m.v. samt sanitært spildevand. Spildevand afledes til det offentlige 9

19 kloaksystem, der er et fælles system for regn- og spildevand. Det opblandede spildevand afledes til Renseanlæg Lynetten, hvor det renses mekanisk, biologisk og kemisk inden det rensede spildevand ledes ud i Øresund. Spildevand fra produktions- og pilotanlæg samt laboratorier ph-justeres i et centralt neutraliseringsanlæg inden afledning til offentlig kloak. Endvidere inaktiveres spildevandsstrømme med GMO ved varmebehandling i et centralt pasteuriseringsanlæg. Med et samlet befæstet areal på m 2 og en gennemsnitlig årsnedbør på ca. 75 cm afledes der årligt ca m 3 regnvand fra Hagedornsvej 1 til det offentlige kloaksystem. Da fabriksarealet er fuldt udbygget og befæstet forventes mængden af regnvand til det offentlige kloaksystem ikke at ændre sig fremover. Udledning af spildevand fra Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 50 % fra ca m 3 i 2013 til ca m 3 i 2025, hvilket kan ske inden for rammerne af den eksisterende spildevandstilladelse. Den nuværende og fremtidige spildevandsmængde fra Hagedornsvej 1 udgør mindre end 2 % af den samlede tilledning til Rensningsanlæg Lynetten, der således må antages at have tilstrækkelig kapacitet til at behandle virksomhedens nuværende og fremtidige spildevandsmængde. Novo Nordisk eksisterende aktiviteter samt kommende udvidelser/ændringer vurderes på den baggrund ikke at give anledning til væsentlige miljømæssige påvirkninger som følge af vandforbrug, regnvandsmængder eller spildevandsudledning. 5.6 Affald Affald fra Novo Nordisks aktiviteter på Hagedornsvej 1 håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Gentofte Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det indebærer bl.a., at affaldet sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse. Ikke-farligt affald, der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding på I/S Vestforbrænding eller til deponering på godkendt deponi. Farligt affald sendes til kontrolleret destruktion hos Nord i Nyborg. Den samlede affaldsmængde udgjorde tons i 2013, hvoraf farligt affald udgjorde 167 tons svarende til 13,5 %, og ikke-farligt affald udgjorde tons svarende til 86,5 %. Farligt affald består hovedsageligt af ethanol-affald, medicinaffald og klinisk risikoaffald. Ikke-farligt affald består af affald til deponering (9 tons), affald til forbrænding (213 tons), urea-affald, der anvendes som kvælstofgødning på landbrugsjord (706 tons) samt andet affald til genanvendelse (141 tons). Den samlede andel af affald til genanvendelse udgjorde i alt 68,5 % i Den samlede affaldsmængde forventes at stige med ca. 50 % fra tons i 2013 til tons i Sammensætningen af affaldet forventes ikke at ændre sig væsentligt i forhold til Den øgede affaldsmængde vil blive håndteret og bortskaffet efter gældende regler. 5.7 Jord og grundvand Hagedornsvej 1 er beliggende ovenpå en tidligere kommunal losseplads (Gentofte Losseplads), og ejendommen er derfor kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 i h.t. Lov om forurenet jord. Der er konstateret forurening i grundvandet under lossepladsen. Københavns amt har som daværende jord- og grundvandsmyndighed vurderet, at forureningen ikke udgør en risiko ved den nuværende erhvervsmæssige anvendelse af området, og at der ikke skal foretages oprensning af grundvandet, men at der løbende skal foretages målinger af grundvandet. Målingerne foretages i dag af Region Hovedstaden. Ejendommen er endvidere beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) inden for Ermelundsværkets indvindingsområde men uden for kildepladszonen, idet der er ca meter til nærmeste vandindvindingsboring. Ejendommen er klassificeret som Indsatsområde 2 og er omfattet af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Der er potentiel risiko for forurening af jord og grundvand ved spild i forbindelse med håndtering af kemikalier og affald, herunder oplag, påfyldning og tømning af lagertanke, aflæsning og 10

20 intern transport. Virksomheden har etableret en række forebyggende tiltag for at minimere risikoen for spild og udslip af kemikalier og affald. De planlagte ændringer af produktions- og pilotanlæg er ikke af grundvandstruende karakter, og de vil derfor ikke forøge risikoen for forurening af jord og grundvand. 5.8 Landskab og visuelle forhold Hagedornsvej 1 ligger i et erhvervsområde (6.E3), der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan 113. Ejendommen er mod nord afgrænset af Lagergårdsvej og Motorringvejen. Nord herfor ligger Mariebjerg Kirkegård. Mod øst ligger Dong Energy og øst for denne ligger Lyngbyvejen. Mod syd ligger Nybrovej og umiddelbart syd for denne et plejehjem. Mod øst ligger et større forretningsområde med bl.a. IKEA s boligvarehus, JYSK og El-Giganten. Hagedornsvej 1 er fuldt udbygget med bygninger, udendørs anlæg, befæstede arealer og infrastruktur. Der er således ikke plads til at opføre nye bygninger eller udendørs anlæg. De planlagte ændringer af produktions- og pilotanlæg vil ikke medføre udvendige ændringer af de eksisterende bygninger. Der er derfor ikke behov for visualisering af ændringerne. 5.9 Klima Klimaforandringer i form af kraftige regnskyl kan påvirke virksomheden og det omgivende miljø via oversvømmelser, øget bortledning af regnvand og lynnedslag. Der har ikke været tilfælde med oversvømmelser/vandskade i forbindelse med kraftige regnskyl på og omkring Hagedornsvej 1, bl.a. fordi der ikke er kælder under bygningerne. Regnvand, der falder på befæstede arealer på Hagedornsvej 1, afledes til et separat regnvandssystem, der er konstrueret med et større bassin til udjævning af vandflow i forbindelse med kraftige regnskyl. Regnvand afledes til det offentlige kloaksystem, der er et fælles system for regn- og spildevand. Lynnedslag vil i værste fald kunne påvirke elektriske installationer, herunder pasteuriseringsanlæg og neutraliseringsanlæg for behandling af spildevand. Dette er dog endnu ikke sket, og sandsynligheden for, at det sker, er lille. Det vurderes at det offentlige kloaksystem har kapacitet til at aflede de regnvandsmængder fra Hagedornsvej 1, der kan forekomme ved kraftige regnskyl Natur, flora og fauna Der er flere naturområder i nærheden af Hagedornsvej, herunder vandløb, søer, moser og andre rekreative naturområder. Særligt Gentofte Sø og Brobæk Mose skal fremhæves, idet de er klassificeret som Natura 2000 område, der kræver særlige hensyn. En række vandløb er en del af Gentofte Kommunes afledningssystem for regnvand og overfladevand. Det gælder f.eks. Brobækken, Fasanhaverenden, Holmegårdsrenden, Gentofterenden og Søborghusrenden. Målsætningen for disse vandløb er undtagen Holmegårdsrenden - god økologisk tilstand. Vintappersøen ligger mellem den gamle Lyngbyvej og omfartsvejen, ca. 440 meter nord for Hagedornsvej. Søen har et areal på m 2 og er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er ingen regnvandsbetingede overløb fra Gentofte Kommunes fælleskloakerede afløbssystem til Vintappersøen. Nymosen er et naturområde på ca m 2, der ligger nær Vangede Kirke, ca. 900 meter syd for Hagedornsvej. Mosen er som vådområde beskyttet af Naturbeskyttelsesloven 3. Mosen omfatter flere søer, og mosens beplantning består hovedsageligt af pil, birk, rød-el, hæg, avnbøg 11

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere