Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte."

Transkript

1 Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2013 med følgende retningslinje: Ændringer og udvidelse af Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte skal ske i overensstemmelse med kommuneplantillægget VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte udstedt af Miljøstyrelsen i marts måned Nedenstående kort angiver det areal som retningslinjen er gældende for. Udstedelsen vil blive offentliggjort på tirsdag den 17. marts Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til at etablere følgende på nærmere vilkår: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler samt Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning 11g, h og i samt 11 i Miljøministeriets VVM-bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi Miljøstyrelsen jf. 10, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen 1 har godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt efter 40 i lov om miljøbeskyttelse. En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. Redegørelse for planprocessen Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for at meddele miljøgodkendelse til: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler samt producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte været i offentlig høring. Da høringsperioden udløb havde Miljøstyrelsen modtaget nul henvendelser. Der er efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som har været i høring hos Gentofte Kommune. Gentofte Kommune havde ikke nogen bemærkninger. Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 områder, jf. habitatreglerne. Konsekvensvurderingen fremgår af tillæggets redegørelse og konklusionen er, at den eksisterende og fremtidige drift ikke vil påvirke de nærliggende naturområder væsentligt mht. spildevand, NO x -emission eller støj. Der er derfor ikke behov for at gennemføre en nærmere konsekvensvurdering i henhold til Habitatdirektivet. Den efterfølgende høring af den sammenfattende redegørelse hos Gentofte Kommune har ikke givet anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2

3 Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 14. april Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Med venlig hilsen Kirsten Grahn Nielsen Vedlagt: Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, ikke-teknisk resumé og sammenfattende redegørelse Kopi af brevet er sendt til: Gentofte Kommune Danmarks Naturfredningsforening - Friluftsrådet DOF 3

4 VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte Idéoplæg Februar 2014 Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Oktober 2014 Sammenfattende redegørelse Marts 2015 Endeligt kommuneplantillæg Marts 2015

5 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse Indhold Den videre proces 3 2. Forventet afgørelse Afgørelsen Vilkår 4 3. Offentlig Høring 4 4. Afværgeforanstaltninger 4 5. grundlaget for afgørelsen Forudsætninger Miljøgodkendelsen 5 6. overvågning 5 7. Alternativer 5

6 1. DEN SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 1.1 Indhold Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens 12, stk. 2 omfatte: Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning. Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de væsentligste skadelige virkninger. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. 1.2 Den videre proces Miljøstyrelsen Virksomheder har haft den sammenfattende redegørelse i høring hos Gentofte Kommune, som ikke havde nogen bemærkninger. Miljøstyrelsen Virksomheder har hermed truffet afgørelse om, at udstede et kommuneplantillæg, der muliggør: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og marked. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. 2. FORVENTET AFGØRELSE 2.1 Afgørelsen Miljøstyrelsen Virksomheder træffer afgørelse i sagen på baggrund af de offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, udtalelse fra Gentofte Kommune vedrørende den sammenfattende redegørelse. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgende høring fremkommet oplysninger, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. Kommuneplantillægget med retningslinje og rammer er uændret som offentliggjort i forslag til kommuneplantillæg, pkt. 2 i del 1. På baggrund af ovenstående har Miljøstyrelsen Virksomheder truffet afgørelse om, at projektet kan gennemføres. Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune. 3

7 2.1 Vilkår Der er ikke i forbindelse med kommuneplantillægget stillet vilkår, da der ifølge VVMredegørelsen ikke sker nævneværdige påvirkninger af næromgivelserne og miljøet. Til produktionen er der i den gældende Miljøgodkendelsen stillet vilkår, der sikrer en minimal påvirkning af omgivelserne. 3. OFFENTLIG HØRING Miljøstyrelsen Virksomheder har haft offentliggjort forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og ikke teknisk resume for Novo Nordisk site Hagedornsvej. Materialet var i offentlig høring fra den 15. oktober 2014 til den 10. december 2014 og annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der indkom ikke indsigelser og bemærkninger. 4. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Der har ikke været behov for at kræve afværgeforanstaltninger ud over, hvad der er stillet vilkår om i den gældende miljøgodkendelse, - eller vil blive stillet i supplerende miljøgodkendelser. 5. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN 5.1 Forudsætninger Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, som er førende indenfor produkter til behandling af diabetes samt hæmofili (blødersygdom). På globalt plan beskæftiger virksomheden ca medarbejdere. Novo Nordisk har en række forskellige aktiviteter på Hagedornsvej 1 i Gentofte. Der er produktionsanlæg til fermentering og oprensning af humant væksthormon samt anlæg til formulering, påfyldning og pakning af NovoSeven, Norditropin og GlucaGen. Derudover er der pilotanlæg, der anvendes til udvikling af nye processer til fremstilling af lægemidler samt produktion af nye lægemidler til klinkforsøg. Hertil kommer laboratorier, forsyningsanlæg, anlæg til pasteurisering og ph-neutralisering af spildevand, vedligeholdelsesværksteder og kontorer. Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 er daglig arbejdsplads for ca. 800 personer. Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Gentofte frem til 2025: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og marked. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Det er valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens fabriksområde på Hagedornsvej 1 i Gentofte, der omfatter fremtidige udvidelser frem til Novo Nordisks site i Gentofte er beliggende i kommuneplanområde 6.E3, der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan nr. 113 af 24. januar I henhold til lokalplanen er det pågældende område udlagt til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, laboratorier og administration. Virksomheder, der etableres inden for lokalplanområdet,

8 må ikke medføre gener i form af støv, luftforurening eller lugt. Der kan dog etableres virksomheder, som kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 om spildevand og kapitel 5 om særligt forurenende virksomhed. Derudover skal nævnes, at virksomheden er beliggende i et stærkt trafikeret område. Nord/nordvest for ejendommen ligger Lagergårdsvej og Motorringvej 3. Syd/sydvest for ejendommen ligger Nybrovej og øst for Dong Energy ligger Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. I VVM-redegørelsens afsnit 8 og 9 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er ikke i forbindelse med offentlighedsfasen fremkommet oplysninger eller bemærkninger, som der ikke i forvejen er redegjort for. De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen, se pkt Miljøgodkendelsen Projektet kræver ikke umiddelbart en ny miljøgodkendelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 669 af 18/6/2014. I miljøgodkendelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpåvirkninger, vil vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget. Novo Nordisk i Gentofte er omfattet af den gældende revurderede miljøgodkendelse fra januar Godkendelsen er gældende for hele sitet. Miljøgodkendelse af ændringerne vil ske løbende, når de konkrete projekter ønskes igangsat. 6. OVERVÅGNING Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden som følge af ændringerne på site Hagedornsvej, og det vurderes at den overvågning, som myndighederne allerede udfører i forlængelse af de vilkår Novo Nordisk site Hagedornsvej har i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse vil være tilstrækkelige. 7. ALTERNATIVER Konvertering af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg vil give mulighed for, at nye lægemiddelprodukter, der skal produceres i relativt små mængder, kan komme hurtigt på markedet. Dette vil være til gavn for både virksomhed, patienter og samfund. Udvidelse af kapaciteten til fremstilling af humant væksthormon er nødvendig for at kunne opbygge de nødvendige lagre til at sikre stabile leverancer til markedet og dække den stigende efterspørgsel på humant væksthormon. Fordelen ved at gennemføre de ønskede ændringer på Hagedornsvej 1 i Gentofte er, at virksomheden allerede har etableret de nødvendige produktionsfaciliteter med tilhørende infrastruktur og forsyningsanlæg. Novo Nordisk har ikke tilsvarende produktionsfaciliteter på andre fabriksområder, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt og spild af eksisterende ressourcer at etablere de nødvendige produktionsfaciliteter andre steder end på Hagedornsvej 1. Der er derfor ikke overvejet alternative placeringer.

9 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon nr www. Miljøstyrelsen.dk

10 Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Marts 2015 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse 1

11 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun må realiseres på baggrund af en såkaldt VVMredegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen for Novo Nordisk A/S på Hagedornvej 1 i Gentofte, idet det er Miljøstyrelsen, der meddeler miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter og fører tilsyn med, at godkendelsesvilkår overholdes. Dermed skal Miljøstyrelsen også give miljøgodkendelse af virksomhedens nye anlæg og aktiviteter, inden de kan påbegyndes. Ikke-teknisk resumé Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Novo Nordisk A/S Udgivet oktober 2014 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Copyright Novo Nordisk A/S, Miljøstyrelsen Hvor ikke andet er angivet er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN

12 Indholdsfortegnelse 1 VIRKSOMHEDEN KOMMENDE ÆNDRINGER ALTERNATIVER PRODUKTION PROCESBESKRIVELSE... 7 BEDST ANVENDELIGE TEKNIK (BAT) MILJØPÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN LUFTFORURENING... 8 TRAFIK OG TRAFIKSTØJ... 8 INDUSTRISTØJ... 9 ENERGI OG CO VAND OG SPILDEVAND... 9 AFFALD JORD OG GRUNDVAND LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD KLIMA NATUR, FLORA OG FAUNA ARKÆOLOGI KULTURMILJØ, ARKITEKTUR OG REKREATIVE INTERESSER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN SOCIOØKONOMISKE FORHOLD KUMULATIVE EFFEKTER SAMMENFATNING

13 1 Virksomheden Novo Nordisk A/S er en global medicinalvirksomhed. Virksomheden er førende indenfor behandling af diabetes og hæmofili (blødersygdomme) samt væksthormonbehandling og hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen. Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd og beskæftiger ca medarbejdere i 75 lande og sælger sine produkter i mere end 180 lande. Virksomheden har fabrikker i Danmark, Frankrig, USA, Brasilien, Kina, Japan, Rusland og Algeriet. I Danmark har virksomheden fabrikker i Kalundborg, Bagsværd, Gentofte, Hillerød, Hjørring og Værløse. Novo Nordisk har et fabriksområde på Hagedornsvej 1 i Gentofte, hvor der er produktionsanlæg til fremstilling af humant væksthormon samt anlæg til formulering, påfyldning og pakning af NovoSeven, Norditropin og GlucaGen. Derudover er der pilotanlæg, der anvendes til udvikling af nye processer til fremstilling af lægemidler samt produktion af nye lægemidler til klinikforsøg. Hertil kommer laboratorier, forsyningsanlæg, anlæg til pasteurisering og phneutralisering af spildevand, vedligeholdelsesværksteder og kontorer. Der er beskæftiget ca. 800 personer på Hagedornsvej 1. Alle produktions- og pilotanlæg er reguleret af en spildevandstilladelse og en samlet miljøgodkendelse i h.t. Lov om Miljøbeskyttelse, der fastsætter grænser for belastning af det omgivende miljø. Endvidere er anvendelsen af genetisk modificerede organismer (GMO) godkendt og reguleret efter Lov om miljø og genteknologi (produktionsanlæg) eller Arbejdsministeriets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø (pilotanlæg). Hagedornsvej 1 er beliggende i erhvervsområde 6.E3, der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan nr. 113 af 24. januar I henhold til lokalplanen er det pågældende område udlagt til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, laboratorier og administration. Virksomheder, der etableres inden for lokalplanområdet, må ikke medføre gener i form af støv, luftforurening eller lugt. Der kan dog etableres virksomheder, som kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 om spildevand og kapitel 5 om særligt forurenende virksomhed. 4

14 2 Kommende ændringer Novo Nordisk forventer at gennemføre følgende VVM-pligtige ændringer i de kommende år frem mod 2025: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Disse ændringer er vurderet at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6 e, og de er dermed VVM-pligtige. Der er ikke tidligere udarbejdet VVM for Novo Nordisks aktiviteter på Hagedornsvej 1 i Gentofte, og nærværende VVM-redegørelse beskriver derfor både virksomhedens eksisterende og fremtidige drift samt disses påvirkninger på miljøet. Det vurderes, at virksomhedens eksisterende aktiviteter og fremtidige ændringer kan ske inden for rammerne af lokalplan 113 og den eksisterende spildevandstilladelse. Ændringerne vil først blive gennemført, når der foreligger en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse af de enkelte ændringer. 5

15 3 Alternativer Konvertering af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg vil give mulighed for, at nye lægemiddelprodukter, der skal produceres i relativt små mængder, kan komme hurtigt på markedet. Dette vil være til gavn for både virksomhed, patienter og samfund. Udvidelse af kapaciteten til fremstilling af humant væksthormon er nødvendig for at kunne opbygge de nødvendige lagre til at sikre stabile leverancer til markedet og dække den stigende efterspørgsel på humant væksthormon. Fordelen ved at gennemføre de ønskede ændringer på Hagedornsvej 1 i Gentofte er, at virksomheden allerede har etableret de nødvendige produktionsfaciliteter med tilhørende infrastruktur og forsyningsanlæg. Novo Nordisk har ikke tilsvarende produktionsfaciliteter på andre fabriksområder, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt og spild af eksisterende ressourcer at etablere de nødvendige produktionsfaciliteter andre steder end på Hagedornsvej 1. Der er derfor ikke overvejet alternative placeringer. 6

16 4 Produktion 4.1 Procesbeskrivelse VVM-redegørelsen omfatter beskrivelse af følgende produktions- og pilotanlæg: Fermentering og oprensning af humant væksthormon, bygning HAB og HAA Recovery and Purification Pilot Plant (RAPPP), bygning HAA Cultivation and Purification Pilot Plant (CPPP), bygning HAB Purification Pilot Plant (PuPP), bygning HAD Novo Nordisks produktion af lægemidler er generelt baseret på dyrkning af genetisk modificerede mikroorganismer eller celler (GMO), der tilhører klasse 1, dvs. organismerne er ufarlige for mennesker og miljø. Organismerne producerer et forstadie til det aktive lægemiddelstof (API), der efterfølgende oprenses og omdannes til det aktive lægemiddelstof. Oprensningen foregår ved hjælp af en række processer som f.eks. centrifugering, filtrering, søjlekromatografi, kemisk modificering samt evt. fældning og frysetørring. Det oprensede aktive lægemiddelstof bliver derefter formuleret, fyldt på glas og pakket. Til produktion og pilotaktiviteter anvendes energi og vand samt en række forskellige råvarer og hjælpestoffer. Til gæringsprocessen anvendes næringsmedier bestående af kulhydrater som f.eks. sukker og kartoffelmel samt proteinkilder som f.eks. gærekstrakt og sojaprotein samt salte og sporstoffer. Til oprensningsprocesserne anvendes filtermaterialer, salte, syrer, baser og i nogle tilfælde ethanol (sprit). Hertil kommer rengørings- og desinfektionsmidler, der er nødvendige for at sikre den høje grad af renhed, der stilles til farmaceutisk produktion. De planlagte ændringer vil medføre et øget forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, hvilket vil ske efter en forudgående miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen og Gentofte Kommune. 4.2 Bedst anvendelige teknik (BAT) Ved miljøgodkendelse af nye anlæg og revurdering af eksisterende anlæg er der krav om en systematisk gennemgang af BAT (bedste tilgængelige teknologi). I forbindelse hermed gennemgås de relevante BREF noter (Reference dokumenter for BAT), som udarbejdes af det europæiske IPPC bureau, der hører under EU. Relevante BREF-noter har været gennemgået i forbindelse med den nyligt gennemførte revurdering af miljøgodkendelse af Hagedornsvej 1 i 2013/2014, og de vil ligeledes blive gennemgået for alle de nye godkendelsespligtige projekter, når disse igangsættes. Novo Nordisk har indført miljøledelse efter ISO på alle fabrikker og pilotanlæg, hvilket bl.a. betyder, at der er udarbejdet procedurer for håndtering af alle væsentlige miljøforhold, herunder forebyggelse af forurening og løbende forbedringer samt miljøbevidst projektering af nye anlæg. Det vurderes på den baggrund, at virksomheden lever op til retningslinjerne for bedst tilgængelig teknologi. 7

17 5 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 5.1 Luftforurening Den væsentligste udledning til atmosfæren fra Hagedornsvej 1 omfatter NO x i røggasser fra to gasfyrede kedelanlæg, der emitteres til omgivelserne via to 30 meter høje skorstene. Hertil kommer mindre udledninger af organiske opløsningsmidler (primært ethanol) fra produktions- og pilotanlæg. Udledning af støv er minimal og virksomhedens aktiviteter giver normalt ikke anledning til lugtgener. Alle luftafkast fra procesanlæg er ført over bygningernes tag. De to naturgasfyrede kedelanlæg er forsynet med Low NO x brændere, der sikrer, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 65 mg NO x/nm 3 for (nye) fyringsanlæg på 5 MW eller derover overholdes. Spredningsmeteorologiske beregninger (OML) viser, at NO x-emissionen fra de to kedelanlæg medfører et NO x-bidrag i omgivelserne uden for virksomhedens skel på maksimalt 2,7 µg/m 3 svarende til 2,2 % af Miljøstyrelsens vejledende B-værdi på 125 µg/m 3. Det vurderes, at kedelanlæggene har tilstrækkelig kapacitet til at dække behovet for damp og varme frem til Organiske opløsningsmidler (VOC) omfatter primært ethanol, der udgør 95 % af det samlede VOC-forbrug. Ethanol anvendes til procesformål i pilotanlæg og oprensning af væksthormon. Ethanol anvendes endvidere til desinfektion af overflader i sterilområder i påfyldningsanlæg. Der er i 2013 brugt godt 30 tons organiske opløsningsmidler, primært ethanol, Forbruget er dermed mindre end VOC-bekendtgørelsens tærskelværdi på 50 tons VOC, og Hagedornsvej 1 er således ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen på nuværende tidspunkt. Forbruget af ethanol forventes at stige til omkring 50 tons i 2025, hvilket dog kan rummes inden for den nuværende årlige forbrugsramme. VOC-udledningen var i 2013 ca. 4,3 tons svarende til mindre end 1 kg pr. time, hvilket er langt under massestrømsgrænsen for klasse III stoffer i Miljøstyrelsens Luftvejledning. Der er således ikke behov for reduktion af VOC-udledningen til luften. Dette vil også være tilfældet selvom VOC-udledningen stiger til det dobbelte. Støv kan opstå i forbindelse med afvejning og omhældning af aktive lægemiddelstoffer (API), råvarer og hjælpestoffer på fast form. Afkast fra håndtering af API er forsynet med HEPA-filtre, der er høj-effektive filtre med en tilbageholdelse på mindst 99,95 %. Afkast fra håndtering af andre støvende stoffer er forsynet med støvfiltre med en tilbageholdelsesgrad på mindst 60 % svarende til EU5. Det vurderes derfor, at virksomheden ikke giver eller vil give anledning til støvudledning af miljømæssig betydning. Samlet vurderes, at virksomheden overholder gældende grænseværdier for udledning af NO x, VOC og støv. Dette vil også være tilfældet efter gennemførelse af de planlagte ændringer. 5.2 Trafik og trafikstøj Hagedornsvej 1 er placeret mellem Motorring 3, Nybrovej samt Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. Al trafik til og fra fabriksområdet foregår via Nybrovej og porten på Hagedornsvej 1. Antallet af biler, der kører til/fra fabriksområdet pr. døgn, ligger på ca. 500 på hverdage og ca. 100 på weekend-dage. Heraf udgør personbiler ca. 80 %, varevogne 15 % og lastbiler 5 %. Ca. 75 % af trafikken foregår i tidsrummet fra kl. 07 til kl. 18. Til sammenligning viser en trafiktælling fra 2005 en trafikbelastning på Nybrovej på ca biler pr. døgn. For at sætte det i yderligere perspektiv kan oplyses, at der på Helsingørmotorvejen dagligt kører ca biler mellem afkørsel 2 og 3. På den strækning af Motorring 3, der løber gennem Gentofte Kommune, kører der dagligt ca biler. Af Gentofte Kommunes Støjhandleplan 2014 fremgår, at støjniveauet langs Nybrovej i 4 meters højde ligger i intervallet db(a) på strækningen mellem Brogårdsvej og Sognevej og db(a) på strækningen mellem Sognevej og kommunegrænsen mod nordvest. Til sammenligning er Miljøministeriets vejledende grænseværdi for trafikstøj på 58 db(a). 8

18 Det kan således konkluderes, at antallet af biler til og fra Hagedornsvej 1 udgør ca. 5 % af den samlede trafikbelastning på Nybrovej og mindre end 1 % af trafikbelastningen på Helsingørmotorvejen (0,7 %) og Motorring 3 (0,4 %). Trafik til og fra Hagedornsvej 1 er således af mindre betydning sammenlignet med den øvrige trafik i området. De planlagte ændringer vil ikke medføre væsentlig forøgelse af trafikken til og fra fabriksområdet eller den tilknyttede trafikstøj. 5.3 Industristøj De væsentligste kilder til ekstern støj fra Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 omfatter luftafkast, køleanlæg samt trafik til og fra fabriksområdet. Der er i den revurderede miljøgodkendelse af Hagedornsvej 1 fastsat vilkår for virksomhedens maksimale støjbelastning af omgivelserne, der er baseret på Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder. Der er i 2012 udført en støjkortlægning af de vigtigste støjkilder på Hagedornsvej 1, hvor støjbelastningen i fire referencepunkter i fabrikkens nærmeste omgivelser er beregnet. Kortlægningen viser, at støjgrænserne i h.t. Miljøstyrelsens støjvejledning er overholdt i de fire referencepunkter om dagen og om natten. Om aftenen er støjgrænserne overskredet i to referencepunkter i varme perioder, hvor dagtemperaturen kommer op omkring 30 C. Der vil i løbet af 2014 og 2015 blive etableret støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer, at støjvilkårene også overholdes i varme perioder. De kommende udvidelser og ændringer vil ikke medføre væsentlige ændringer af virksomhedens støjbelastning, idet det i forbindelse med ændringerne vil blive sikret, at gældende støjvilkår overholdes. 5.4 Energi og CO2 Det samlede årlige energiforbrug på Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 37 % fra GJ i 2013 til GJ i Novo Nordisk har i 2006 vedtaget en klimastrategi og tilsluttet sig Verdensnaturfondens Climate Savers program samt efterfølgende underskrevet FN s Global Compact initiative Caring for Climate. Virksomheden har i den forbindelse forpligtet sig til at reducere CO 2-udledningen fra virksomhedens fabriksområder over hele verden med 10 % fra 2004 til Dette mål er nået ved målrettet indsats på procesoptimeringer, energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi. Siden 2010 har Novo Nordisks elforbrug i Danmark været at betragte som CO 2 neutralt, idet virksomheden køber RECs (Renewable Energy Certificates) fra Horns Rev 2, en vindmøllepark opført i 2009 af Dong Energy. Vindbaseret el udgjorde 43 % af virksomhedens samlede energiforbrug i Gentofte i Med en 50 % stigning i forbruget af naturgas forventes udledningen af CO 2 at stige fra tons i 2013 til ca tons i Stigningen vil dog i et vist omfang blive modvirket af løbende energibesparende tiltag. De planlagte ændringer forventes ikke at få væsentlig betydning for energiforsyning eller miljøpåvirkning i form af CO 2-udledning. 5.5 Vand og spildevand Det samlede vandforbrug på Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 50 % fra m 3 i 2013 til m 3 i Vandet leveres af Ermelundsværket, der har en samlet produktionskapacitet på 4,4 mio. m 3 /år. Virksomhedens vandforbrug udgør således kun 1,6 % af Ermelundsværkets produktionskapacitet i 2013 og 2,4 % i Spildevand fra Hagedornsvej 1 består af regnvand fra befæstede arealer og processpildevand fra produktions- og pilotanlæg m.v. samt sanitært spildevand. Spildevand afledes til det offentlige 9

19 kloaksystem, der er et fælles system for regn- og spildevand. Det opblandede spildevand afledes til Renseanlæg Lynetten, hvor det renses mekanisk, biologisk og kemisk inden det rensede spildevand ledes ud i Øresund. Spildevand fra produktions- og pilotanlæg samt laboratorier ph-justeres i et centralt neutraliseringsanlæg inden afledning til offentlig kloak. Endvidere inaktiveres spildevandsstrømme med GMO ved varmebehandling i et centralt pasteuriseringsanlæg. Med et samlet befæstet areal på m 2 og en gennemsnitlig årsnedbør på ca. 75 cm afledes der årligt ca m 3 regnvand fra Hagedornsvej 1 til det offentlige kloaksystem. Da fabriksarealet er fuldt udbygget og befæstet forventes mængden af regnvand til det offentlige kloaksystem ikke at ændre sig fremover. Udledning af spildevand fra Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 50 % fra ca m 3 i 2013 til ca m 3 i 2025, hvilket kan ske inden for rammerne af den eksisterende spildevandstilladelse. Den nuværende og fremtidige spildevandsmængde fra Hagedornsvej 1 udgør mindre end 2 % af den samlede tilledning til Rensningsanlæg Lynetten, der således må antages at have tilstrækkelig kapacitet til at behandle virksomhedens nuværende og fremtidige spildevandsmængde. Novo Nordisk eksisterende aktiviteter samt kommende udvidelser/ændringer vurderes på den baggrund ikke at give anledning til væsentlige miljømæssige påvirkninger som følge af vandforbrug, regnvandsmængder eller spildevandsudledning. 5.6 Affald Affald fra Novo Nordisks aktiviteter på Hagedornsvej 1 håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Gentofte Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det indebærer bl.a., at affaldet sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse. Ikke-farligt affald, der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding på I/S Vestforbrænding eller til deponering på godkendt deponi. Farligt affald sendes til kontrolleret destruktion hos Nord i Nyborg. Den samlede affaldsmængde udgjorde tons i 2013, hvoraf farligt affald udgjorde 167 tons svarende til 13,5 %, og ikke-farligt affald udgjorde tons svarende til 86,5 %. Farligt affald består hovedsageligt af ethanol-affald, medicinaffald og klinisk risikoaffald. Ikke-farligt affald består af affald til deponering (9 tons), affald til forbrænding (213 tons), urea-affald, der anvendes som kvælstofgødning på landbrugsjord (706 tons) samt andet affald til genanvendelse (141 tons). Den samlede andel af affald til genanvendelse udgjorde i alt 68,5 % i Den samlede affaldsmængde forventes at stige med ca. 50 % fra tons i 2013 til tons i Sammensætningen af affaldet forventes ikke at ændre sig væsentligt i forhold til Den øgede affaldsmængde vil blive håndteret og bortskaffet efter gældende regler. 5.7 Jord og grundvand Hagedornsvej 1 er beliggende ovenpå en tidligere kommunal losseplads (Gentofte Losseplads), og ejendommen er derfor kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 i h.t. Lov om forurenet jord. Der er konstateret forurening i grundvandet under lossepladsen. Københavns amt har som daværende jord- og grundvandsmyndighed vurderet, at forureningen ikke udgør en risiko ved den nuværende erhvervsmæssige anvendelse af området, og at der ikke skal foretages oprensning af grundvandet, men at der løbende skal foretages målinger af grundvandet. Målingerne foretages i dag af Region Hovedstaden. Ejendommen er endvidere beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) inden for Ermelundsværkets indvindingsområde men uden for kildepladszonen, idet der er ca meter til nærmeste vandindvindingsboring. Ejendommen er klassificeret som Indsatsområde 2 og er omfattet af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Der er potentiel risiko for forurening af jord og grundvand ved spild i forbindelse med håndtering af kemikalier og affald, herunder oplag, påfyldning og tømning af lagertanke, aflæsning og 10

20 intern transport. Virksomheden har etableret en række forebyggende tiltag for at minimere risikoen for spild og udslip af kemikalier og affald. De planlagte ændringer af produktions- og pilotanlæg er ikke af grundvandstruende karakter, og de vil derfor ikke forøge risikoen for forurening af jord og grundvand. 5.8 Landskab og visuelle forhold Hagedornsvej 1 ligger i et erhvervsområde (6.E3), der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan 113. Ejendommen er mod nord afgrænset af Lagergårdsvej og Motorringvejen. Nord herfor ligger Mariebjerg Kirkegård. Mod øst ligger Dong Energy og øst for denne ligger Lyngbyvejen. Mod syd ligger Nybrovej og umiddelbart syd for denne et plejehjem. Mod øst ligger et større forretningsområde med bl.a. IKEA s boligvarehus, JYSK og El-Giganten. Hagedornsvej 1 er fuldt udbygget med bygninger, udendørs anlæg, befæstede arealer og infrastruktur. Der er således ikke plads til at opføre nye bygninger eller udendørs anlæg. De planlagte ændringer af produktions- og pilotanlæg vil ikke medføre udvendige ændringer af de eksisterende bygninger. Der er derfor ikke behov for visualisering af ændringerne. 5.9 Klima Klimaforandringer i form af kraftige regnskyl kan påvirke virksomheden og det omgivende miljø via oversvømmelser, øget bortledning af regnvand og lynnedslag. Der har ikke været tilfælde med oversvømmelser/vandskade i forbindelse med kraftige regnskyl på og omkring Hagedornsvej 1, bl.a. fordi der ikke er kælder under bygningerne. Regnvand, der falder på befæstede arealer på Hagedornsvej 1, afledes til et separat regnvandssystem, der er konstrueret med et større bassin til udjævning af vandflow i forbindelse med kraftige regnskyl. Regnvand afledes til det offentlige kloaksystem, der er et fælles system for regn- og spildevand. Lynnedslag vil i værste fald kunne påvirke elektriske installationer, herunder pasteuriseringsanlæg og neutraliseringsanlæg for behandling af spildevand. Dette er dog endnu ikke sket, og sandsynligheden for, at det sker, er lille. Det vurderes at det offentlige kloaksystem har kapacitet til at aflede de regnvandsmængder fra Hagedornsvej 1, der kan forekomme ved kraftige regnskyl Natur, flora og fauna Der er flere naturområder i nærheden af Hagedornsvej, herunder vandløb, søer, moser og andre rekreative naturområder. Særligt Gentofte Sø og Brobæk Mose skal fremhæves, idet de er klassificeret som Natura 2000 område, der kræver særlige hensyn. En række vandløb er en del af Gentofte Kommunes afledningssystem for regnvand og overfladevand. Det gælder f.eks. Brobækken, Fasanhaverenden, Holmegårdsrenden, Gentofterenden og Søborghusrenden. Målsætningen for disse vandløb er undtagen Holmegårdsrenden - god økologisk tilstand. Vintappersøen ligger mellem den gamle Lyngbyvej og omfartsvejen, ca. 440 meter nord for Hagedornsvej. Søen har et areal på m 2 og er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er ingen regnvandsbetingede overløb fra Gentofte Kommunes fælleskloakerede afløbssystem til Vintappersøen. Nymosen er et naturområde på ca m 2, der ligger nær Vangede Kirke, ca. 900 meter syd for Hagedornsvej. Mosen er som vådområde beskyttet af Naturbeskyttelsesloven 3. Mosen omfatter flere søer, og mosens beplantning består hovedsageligt af pil, birk, rød-el, hæg, avnbøg 11

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere