Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte."

Transkript

1 Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2013 med følgende retningslinje: Ændringer og udvidelse af Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte skal ske i overensstemmelse med kommuneplantillægget VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte udstedt af Miljøstyrelsen i marts måned Nedenstående kort angiver det areal som retningslinjen er gældende for. Udstedelsen vil blive offentliggjort på tirsdag den 17. marts Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilladelse til at etablere følgende på nærmere vilkår: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler samt Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)

2 producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning 11g, h og i samt 11 i Miljøministeriets VVM-bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, fordi Miljøstyrelsen jf. 10, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen 1 har godkendelseskompetencen for hele eller hovedparten af det samlede projekt efter 40 i lov om miljøbeskyttelse. En eventuel senere ændring af tillægget forudsætter Miljøstyrelsens accept. Redegørelse for planprocessen Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forudsætning for at meddele miljøgodkendelse til: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler samt producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte været i offentlig høring. Da høringsperioden udløb havde Miljøstyrelsen modtaget nul henvendelser. Der er efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som har været i høring hos Gentofte Kommune. Gentofte Kommune havde ikke nogen bemærkninger. Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 områder, jf. habitatreglerne. Konsekvensvurderingen fremgår af tillæggets redegørelse og konklusionen er, at den eksisterende og fremtidige drift ikke vil påvirke de nærliggende naturområder væsentligt mht. spildevand, NO x -emission eller støj. Der er derfor ikke behov for at gennemføre en nærmere konsekvensvurdering i henhold til Habitatdirektivet. Den efterfølgende høring af den sammenfattende redegørelse hos Gentofte Kommune har ikke givet anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til kommuneplantillæg for VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og Bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2

3 Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 58 og 59. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 14. april Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Med venlig hilsen Kirsten Grahn Nielsen Vedlagt: Kommuneplantillæg, VVM-redegørelse, ikke-teknisk resumé og sammenfattende redegørelse Kopi af brevet er sendt til: Gentofte Kommune Danmarks Naturfredningsforening - Friluftsrådet DOF 3

4 VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte Idéoplæg Februar 2014 Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Oktober 2014 Sammenfattende redegørelse Marts 2015 Endeligt kommuneplantillæg Marts 2015

5 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse Indhold Den videre proces 3 2. Forventet afgørelse Afgørelsen Vilkår 4 3. Offentlig Høring 4 4. Afværgeforanstaltninger 4 5. grundlaget for afgørelsen Forudsætninger Miljøgodkendelsen 5 6. overvågning 5 7. Alternativer 5

6 1. DEN SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 1.1 Indhold Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens 12, stk. 2 omfatte: Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning. Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de væsentligste skadelige virkninger. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. 1.2 Den videre proces Miljøstyrelsen Virksomheder har haft den sammenfattende redegørelse i høring hos Gentofte Kommune, som ikke havde nogen bemærkninger. Miljøstyrelsen Virksomheder har hermed truffet afgørelse om, at udstede et kommuneplantillæg, der muliggør: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og marked. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. 2. FORVENTET AFGØRELSE 2.1 Afgørelsen Miljøstyrelsen Virksomheder træffer afgørelse i sagen på baggrund af de offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse, udtalelse fra Gentofte Kommune vedrørende den sammenfattende redegørelse. Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgende høring fremkommet oplysninger, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. Kommuneplantillægget med retningslinje og rammer er uændret som offentliggjort i forslag til kommuneplantillæg, pkt. 2 i del 1. På baggrund af ovenstående har Miljøstyrelsen Virksomheder truffet afgørelse om, at projektet kan gennemføres. Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune. 3

7 2.1 Vilkår Der er ikke i forbindelse med kommuneplantillægget stillet vilkår, da der ifølge VVMredegørelsen ikke sker nævneværdige påvirkninger af næromgivelserne og miljøet. Til produktionen er der i den gældende Miljøgodkendelsen stillet vilkår, der sikrer en minimal påvirkning af omgivelserne. 3. OFFENTLIG HØRING Miljøstyrelsen Virksomheder har haft offentliggjort forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og ikke teknisk resume for Novo Nordisk site Hagedornsvej. Materialet var i offentlig høring fra den 15. oktober 2014 til den 10. december 2014 og annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der indkom ikke indsigelser og bemærkninger. 4. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Der har ikke været behov for at kræve afværgeforanstaltninger ud over, hvad der er stillet vilkår om i den gældende miljøgodkendelse, - eller vil blive stillet i supplerende miljøgodkendelser. 5. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN 5.1 Forudsætninger Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed, som er førende indenfor produkter til behandling af diabetes samt hæmofili (blødersygdom). På globalt plan beskæftiger virksomheden ca medarbejdere. Novo Nordisk har en række forskellige aktiviteter på Hagedornsvej 1 i Gentofte. Der er produktionsanlæg til fermentering og oprensning af humant væksthormon samt anlæg til formulering, påfyldning og pakning af NovoSeven, Norditropin og GlucaGen. Derudover er der pilotanlæg, der anvendes til udvikling af nye processer til fremstilling af lægemidler samt produktion af nye lægemidler til klinkforsøg. Hertil kommer laboratorier, forsyningsanlæg, anlæg til pasteurisering og ph-neutralisering af spildevand, vedligeholdelsesværksteder og kontorer. Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 er daglig arbejdsplads for ca. 800 personer. Novo Nordisk A/S planlægger en række udvidelser og ændringer på deres site i Gentofte frem til 2025: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og marked. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Det er valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens fabriksområde på Hagedornsvej 1 i Gentofte, der omfatter fremtidige udvidelser frem til Novo Nordisks site i Gentofte er beliggende i kommuneplanområde 6.E3, der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan nr. 113 af 24. januar I henhold til lokalplanen er det pågældende område udlagt til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, laboratorier og administration. Virksomheder, der etableres inden for lokalplanområdet,

8 må ikke medføre gener i form af støv, luftforurening eller lugt. Der kan dog etableres virksomheder, som kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 om spildevand og kapitel 5 om særligt forurenende virksomhed. Derudover skal nævnes, at virksomheden er beliggende i et stærkt trafikeret område. Nord/nordvest for ejendommen ligger Lagergårdsvej og Motorringvej 3. Syd/sydvest for ejendommen ligger Nybrovej og øst for Dong Energy ligger Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. I VVM-redegørelsens afsnit 8 og 9 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er ikke i forbindelse med offentlighedsfasen fremkommet oplysninger eller bemærkninger, som der ikke i forvejen er redegjort for. De miljøforhold, der gør sig gældende med projektet, reguleres i miljøgodkendelsen, se pkt Miljøgodkendelsen Projektet kræver ikke umiddelbart en ny miljøgodkendelse jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 669 af 18/6/2014. I miljøgodkendelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan anlægget skal drives, og hvilke emissioner anlægget må give anledning til. I forhold til de konkrete emissioner altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpåvirkninger, vil vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget. Novo Nordisk i Gentofte er omfattet af den gældende revurderede miljøgodkendelse fra januar Godkendelsen er gældende for hele sitet. Miljøgodkendelse af ændringerne vil ske løbende, når de konkrete projekter ønskes igangsat. 6. OVERVÅGNING Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden som følge af ændringerne på site Hagedornsvej, og det vurderes at den overvågning, som myndighederne allerede udfører i forlængelse af de vilkår Novo Nordisk site Hagedornsvej har i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse vil være tilstrækkelige. 7. ALTERNATIVER Konvertering af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg vil give mulighed for, at nye lægemiddelprodukter, der skal produceres i relativt små mængder, kan komme hurtigt på markedet. Dette vil være til gavn for både virksomhed, patienter og samfund. Udvidelse af kapaciteten til fremstilling af humant væksthormon er nødvendig for at kunne opbygge de nødvendige lagre til at sikre stabile leverancer til markedet og dække den stigende efterspørgsel på humant væksthormon. Fordelen ved at gennemføre de ønskede ændringer på Hagedornsvej 1 i Gentofte er, at virksomheden allerede har etableret de nødvendige produktionsfaciliteter med tilhørende infrastruktur og forsyningsanlæg. Novo Nordisk har ikke tilsvarende produktionsfaciliteter på andre fabriksområder, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt og spild af eksisterende ressourcer at etablere de nødvendige produktionsfaciliteter andre steder end på Hagedornsvej 1. Der er derfor ikke overvejet alternative placeringer.

9 Miljøministeriet Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon nr www. Miljøstyrelsen.dk

10 Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Marts 2015 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse 1

11 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun må realiseres på baggrund af en såkaldt VVMredegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. VVM-redegørelsen beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Miljøstyrelsen er myndighed for VVM-processen for Novo Nordisk A/S på Hagedornvej 1 i Gentofte, idet det er Miljøstyrelsen, der meddeler miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter og fører tilsyn med, at godkendelsesvilkår overholdes. Dermed skal Miljøstyrelsen også give miljøgodkendelse af virksomhedens nye anlæg og aktiviteter, inden de kan påbegyndes. Ikke-teknisk resumé Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1, Gentofte Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Novo Nordisk A/S Udgivet oktober 2014 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Copyright Novo Nordisk A/S, Miljøstyrelsen Hvor ikke andet er angivet er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN

12 Indholdsfortegnelse 1 VIRKSOMHEDEN KOMMENDE ÆNDRINGER ALTERNATIVER PRODUKTION PROCESBESKRIVELSE... 7 BEDST ANVENDELIGE TEKNIK (BAT) MILJØPÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN LUFTFORURENING... 8 TRAFIK OG TRAFIKSTØJ... 8 INDUSTRISTØJ... 9 ENERGI OG CO VAND OG SPILDEVAND... 9 AFFALD JORD OG GRUNDVAND LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD KLIMA NATUR, FLORA OG FAUNA ARKÆOLOGI KULTURMILJØ, ARKITEKTUR OG REKREATIVE INTERESSER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN SOCIOØKONOMISKE FORHOLD KUMULATIVE EFFEKTER SAMMENFATNING

13 1 Virksomheden Novo Nordisk A/S er en global medicinalvirksomhed. Virksomheden er førende indenfor behandling af diabetes og hæmofili (blødersygdomme) samt væksthormonbehandling og hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen. Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd og beskæftiger ca medarbejdere i 75 lande og sælger sine produkter i mere end 180 lande. Virksomheden har fabrikker i Danmark, Frankrig, USA, Brasilien, Kina, Japan, Rusland og Algeriet. I Danmark har virksomheden fabrikker i Kalundborg, Bagsværd, Gentofte, Hillerød, Hjørring og Værløse. Novo Nordisk har et fabriksområde på Hagedornsvej 1 i Gentofte, hvor der er produktionsanlæg til fremstilling af humant væksthormon samt anlæg til formulering, påfyldning og pakning af NovoSeven, Norditropin og GlucaGen. Derudover er der pilotanlæg, der anvendes til udvikling af nye processer til fremstilling af lægemidler samt produktion af nye lægemidler til klinikforsøg. Hertil kommer laboratorier, forsyningsanlæg, anlæg til pasteurisering og phneutralisering af spildevand, vedligeholdelsesværksteder og kontorer. Der er beskæftiget ca. 800 personer på Hagedornsvej 1. Alle produktions- og pilotanlæg er reguleret af en spildevandstilladelse og en samlet miljøgodkendelse i h.t. Lov om Miljøbeskyttelse, der fastsætter grænser for belastning af det omgivende miljø. Endvidere er anvendelsen af genetisk modificerede organismer (GMO) godkendt og reguleret efter Lov om miljø og genteknologi (produktionsanlæg) eller Arbejdsministeriets bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø (pilotanlæg). Hagedornsvej 1 er beliggende i erhvervsområde 6.E3, der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan nr. 113 af 24. januar I henhold til lokalplanen er det pågældende område udlagt til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, laboratorier og administration. Virksomheder, der etableres inden for lokalplanområdet, må ikke medføre gener i form af støv, luftforurening eller lugt. Der kan dog etableres virksomheder, som kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 om spildevand og kapitel 5 om særligt forurenende virksomhed. 4

14 2 Kommende ændringer Novo Nordisk forventer at gennemføre følgende VVM-pligtige ændringer i de kommende år frem mod 2025: Ændring af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg, således at de har tilladelse til at udvikle nye processer til fremstilling af lægemidler og producere lægemidler til klinikforsøg og markedsføring. Udvidelse af produktionsanlægget til fermentering og oprensning af humant væksthormon. Disse ændringer er vurderet at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 6 e, og de er dermed VVM-pligtige. Der er ikke tidligere udarbejdet VVM for Novo Nordisks aktiviteter på Hagedornsvej 1 i Gentofte, og nærværende VVM-redegørelse beskriver derfor både virksomhedens eksisterende og fremtidige drift samt disses påvirkninger på miljøet. Det vurderes, at virksomhedens eksisterende aktiviteter og fremtidige ændringer kan ske inden for rammerne af lokalplan 113 og den eksisterende spildevandstilladelse. Ændringerne vil først blive gennemført, når der foreligger en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse af de enkelte ændringer. 5

15 3 Alternativer Konvertering af pilotanlæg til kombinerede pilot- og produktionsanlæg vil give mulighed for, at nye lægemiddelprodukter, der skal produceres i relativt små mængder, kan komme hurtigt på markedet. Dette vil være til gavn for både virksomhed, patienter og samfund. Udvidelse af kapaciteten til fremstilling af humant væksthormon er nødvendig for at kunne opbygge de nødvendige lagre til at sikre stabile leverancer til markedet og dække den stigende efterspørgsel på humant væksthormon. Fordelen ved at gennemføre de ønskede ændringer på Hagedornsvej 1 i Gentofte er, at virksomheden allerede har etableret de nødvendige produktionsfaciliteter med tilhørende infrastruktur og forsyningsanlæg. Novo Nordisk har ikke tilsvarende produktionsfaciliteter på andre fabriksområder, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt og spild af eksisterende ressourcer at etablere de nødvendige produktionsfaciliteter andre steder end på Hagedornsvej 1. Der er derfor ikke overvejet alternative placeringer. 6

16 4 Produktion 4.1 Procesbeskrivelse VVM-redegørelsen omfatter beskrivelse af følgende produktions- og pilotanlæg: Fermentering og oprensning af humant væksthormon, bygning HAB og HAA Recovery and Purification Pilot Plant (RAPPP), bygning HAA Cultivation and Purification Pilot Plant (CPPP), bygning HAB Purification Pilot Plant (PuPP), bygning HAD Novo Nordisks produktion af lægemidler er generelt baseret på dyrkning af genetisk modificerede mikroorganismer eller celler (GMO), der tilhører klasse 1, dvs. organismerne er ufarlige for mennesker og miljø. Organismerne producerer et forstadie til det aktive lægemiddelstof (API), der efterfølgende oprenses og omdannes til det aktive lægemiddelstof. Oprensningen foregår ved hjælp af en række processer som f.eks. centrifugering, filtrering, søjlekromatografi, kemisk modificering samt evt. fældning og frysetørring. Det oprensede aktive lægemiddelstof bliver derefter formuleret, fyldt på glas og pakket. Til produktion og pilotaktiviteter anvendes energi og vand samt en række forskellige råvarer og hjælpestoffer. Til gæringsprocessen anvendes næringsmedier bestående af kulhydrater som f.eks. sukker og kartoffelmel samt proteinkilder som f.eks. gærekstrakt og sojaprotein samt salte og sporstoffer. Til oprensningsprocesserne anvendes filtermaterialer, salte, syrer, baser og i nogle tilfælde ethanol (sprit). Hertil kommer rengørings- og desinfektionsmidler, der er nødvendige for at sikre den høje grad af renhed, der stilles til farmaceutisk produktion. De planlagte ændringer vil medføre et øget forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, hvilket vil ske efter en forudgående miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen og Gentofte Kommune. 4.2 Bedst anvendelige teknik (BAT) Ved miljøgodkendelse af nye anlæg og revurdering af eksisterende anlæg er der krav om en systematisk gennemgang af BAT (bedste tilgængelige teknologi). I forbindelse hermed gennemgås de relevante BREF noter (Reference dokumenter for BAT), som udarbejdes af det europæiske IPPC bureau, der hører under EU. Relevante BREF-noter har været gennemgået i forbindelse med den nyligt gennemførte revurdering af miljøgodkendelse af Hagedornsvej 1 i 2013/2014, og de vil ligeledes blive gennemgået for alle de nye godkendelsespligtige projekter, når disse igangsættes. Novo Nordisk har indført miljøledelse efter ISO på alle fabrikker og pilotanlæg, hvilket bl.a. betyder, at der er udarbejdet procedurer for håndtering af alle væsentlige miljøforhold, herunder forebyggelse af forurening og løbende forbedringer samt miljøbevidst projektering af nye anlæg. Det vurderes på den baggrund, at virksomheden lever op til retningslinjerne for bedst tilgængelig teknologi. 7

17 5 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 5.1 Luftforurening Den væsentligste udledning til atmosfæren fra Hagedornsvej 1 omfatter NO x i røggasser fra to gasfyrede kedelanlæg, der emitteres til omgivelserne via to 30 meter høje skorstene. Hertil kommer mindre udledninger af organiske opløsningsmidler (primært ethanol) fra produktions- og pilotanlæg. Udledning af støv er minimal og virksomhedens aktiviteter giver normalt ikke anledning til lugtgener. Alle luftafkast fra procesanlæg er ført over bygningernes tag. De to naturgasfyrede kedelanlæg er forsynet med Low NO x brændere, der sikrer, at Miljøstyrelsens grænseværdi på 65 mg NO x/nm 3 for (nye) fyringsanlæg på 5 MW eller derover overholdes. Spredningsmeteorologiske beregninger (OML) viser, at NO x-emissionen fra de to kedelanlæg medfører et NO x-bidrag i omgivelserne uden for virksomhedens skel på maksimalt 2,7 µg/m 3 svarende til 2,2 % af Miljøstyrelsens vejledende B-værdi på 125 µg/m 3. Det vurderes, at kedelanlæggene har tilstrækkelig kapacitet til at dække behovet for damp og varme frem til Organiske opløsningsmidler (VOC) omfatter primært ethanol, der udgør 95 % af det samlede VOC-forbrug. Ethanol anvendes til procesformål i pilotanlæg og oprensning af væksthormon. Ethanol anvendes endvidere til desinfektion af overflader i sterilområder i påfyldningsanlæg. Der er i 2013 brugt godt 30 tons organiske opløsningsmidler, primært ethanol, Forbruget er dermed mindre end VOC-bekendtgørelsens tærskelværdi på 50 tons VOC, og Hagedornsvej 1 er således ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen på nuværende tidspunkt. Forbruget af ethanol forventes at stige til omkring 50 tons i 2025, hvilket dog kan rummes inden for den nuværende årlige forbrugsramme. VOC-udledningen var i 2013 ca. 4,3 tons svarende til mindre end 1 kg pr. time, hvilket er langt under massestrømsgrænsen for klasse III stoffer i Miljøstyrelsens Luftvejledning. Der er således ikke behov for reduktion af VOC-udledningen til luften. Dette vil også være tilfældet selvom VOC-udledningen stiger til det dobbelte. Støv kan opstå i forbindelse med afvejning og omhældning af aktive lægemiddelstoffer (API), råvarer og hjælpestoffer på fast form. Afkast fra håndtering af API er forsynet med HEPA-filtre, der er høj-effektive filtre med en tilbageholdelse på mindst 99,95 %. Afkast fra håndtering af andre støvende stoffer er forsynet med støvfiltre med en tilbageholdelsesgrad på mindst 60 % svarende til EU5. Det vurderes derfor, at virksomheden ikke giver eller vil give anledning til støvudledning af miljømæssig betydning. Samlet vurderes, at virksomheden overholder gældende grænseværdier for udledning af NO x, VOC og støv. Dette vil også være tilfældet efter gennemførelse af de planlagte ændringer. 5.2 Trafik og trafikstøj Hagedornsvej 1 er placeret mellem Motorring 3, Nybrovej samt Lyngbyvejen og Helsingørmotorvejen. Al trafik til og fra fabriksområdet foregår via Nybrovej og porten på Hagedornsvej 1. Antallet af biler, der kører til/fra fabriksområdet pr. døgn, ligger på ca. 500 på hverdage og ca. 100 på weekend-dage. Heraf udgør personbiler ca. 80 %, varevogne 15 % og lastbiler 5 %. Ca. 75 % af trafikken foregår i tidsrummet fra kl. 07 til kl. 18. Til sammenligning viser en trafiktælling fra 2005 en trafikbelastning på Nybrovej på ca biler pr. døgn. For at sætte det i yderligere perspektiv kan oplyses, at der på Helsingørmotorvejen dagligt kører ca biler mellem afkørsel 2 og 3. På den strækning af Motorring 3, der løber gennem Gentofte Kommune, kører der dagligt ca biler. Af Gentofte Kommunes Støjhandleplan 2014 fremgår, at støjniveauet langs Nybrovej i 4 meters højde ligger i intervallet db(a) på strækningen mellem Brogårdsvej og Sognevej og db(a) på strækningen mellem Sognevej og kommunegrænsen mod nordvest. Til sammenligning er Miljøministeriets vejledende grænseværdi for trafikstøj på 58 db(a). 8

18 Det kan således konkluderes, at antallet af biler til og fra Hagedornsvej 1 udgør ca. 5 % af den samlede trafikbelastning på Nybrovej og mindre end 1 % af trafikbelastningen på Helsingørmotorvejen (0,7 %) og Motorring 3 (0,4 %). Trafik til og fra Hagedornsvej 1 er således af mindre betydning sammenlignet med den øvrige trafik i området. De planlagte ændringer vil ikke medføre væsentlig forøgelse af trafikken til og fra fabriksområdet eller den tilknyttede trafikstøj. 5.3 Industristøj De væsentligste kilder til ekstern støj fra Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 omfatter luftafkast, køleanlæg samt trafik til og fra fabriksområdet. Der er i den revurderede miljøgodkendelse af Hagedornsvej 1 fastsat vilkår for virksomhedens maksimale støjbelastning af omgivelserne, der er baseret på Miljøstyrelsens vejledning for ekstern støj fra virksomheder. Der er i 2012 udført en støjkortlægning af de vigtigste støjkilder på Hagedornsvej 1, hvor støjbelastningen i fire referencepunkter i fabrikkens nærmeste omgivelser er beregnet. Kortlægningen viser, at støjgrænserne i h.t. Miljøstyrelsens støjvejledning er overholdt i de fire referencepunkter om dagen og om natten. Om aftenen er støjgrænserne overskredet i to referencepunkter i varme perioder, hvor dagtemperaturen kommer op omkring 30 C. Der vil i løbet af 2014 og 2015 blive etableret støjdæmpende foranstaltninger, der sikrer, at støjvilkårene også overholdes i varme perioder. De kommende udvidelser og ændringer vil ikke medføre væsentlige ændringer af virksomhedens støjbelastning, idet det i forbindelse med ændringerne vil blive sikret, at gældende støjvilkår overholdes. 5.4 Energi og CO2 Det samlede årlige energiforbrug på Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 37 % fra GJ i 2013 til GJ i Novo Nordisk har i 2006 vedtaget en klimastrategi og tilsluttet sig Verdensnaturfondens Climate Savers program samt efterfølgende underskrevet FN s Global Compact initiative Caring for Climate. Virksomheden har i den forbindelse forpligtet sig til at reducere CO 2-udledningen fra virksomhedens fabriksområder over hele verden med 10 % fra 2004 til Dette mål er nået ved målrettet indsats på procesoptimeringer, energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi. Siden 2010 har Novo Nordisks elforbrug i Danmark været at betragte som CO 2 neutralt, idet virksomheden køber RECs (Renewable Energy Certificates) fra Horns Rev 2, en vindmøllepark opført i 2009 af Dong Energy. Vindbaseret el udgjorde 43 % af virksomhedens samlede energiforbrug i Gentofte i Med en 50 % stigning i forbruget af naturgas forventes udledningen af CO 2 at stige fra tons i 2013 til ca tons i Stigningen vil dog i et vist omfang blive modvirket af løbende energibesparende tiltag. De planlagte ændringer forventes ikke at få væsentlig betydning for energiforsyning eller miljøpåvirkning i form af CO 2-udledning. 5.5 Vand og spildevand Det samlede vandforbrug på Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 50 % fra m 3 i 2013 til m 3 i Vandet leveres af Ermelundsværket, der har en samlet produktionskapacitet på 4,4 mio. m 3 /år. Virksomhedens vandforbrug udgør således kun 1,6 % af Ermelundsværkets produktionskapacitet i 2013 og 2,4 % i Spildevand fra Hagedornsvej 1 består af regnvand fra befæstede arealer og processpildevand fra produktions- og pilotanlæg m.v. samt sanitært spildevand. Spildevand afledes til det offentlige 9

19 kloaksystem, der er et fælles system for regn- og spildevand. Det opblandede spildevand afledes til Renseanlæg Lynetten, hvor det renses mekanisk, biologisk og kemisk inden det rensede spildevand ledes ud i Øresund. Spildevand fra produktions- og pilotanlæg samt laboratorier ph-justeres i et centralt neutraliseringsanlæg inden afledning til offentlig kloak. Endvidere inaktiveres spildevandsstrømme med GMO ved varmebehandling i et centralt pasteuriseringsanlæg. Med et samlet befæstet areal på m 2 og en gennemsnitlig årsnedbør på ca. 75 cm afledes der årligt ca m 3 regnvand fra Hagedornsvej 1 til det offentlige kloaksystem. Da fabriksarealet er fuldt udbygget og befæstet forventes mængden af regnvand til det offentlige kloaksystem ikke at ændre sig fremover. Udledning af spildevand fra Hagedornsvej 1 forventes at stige med ca. 50 % fra ca m 3 i 2013 til ca m 3 i 2025, hvilket kan ske inden for rammerne af den eksisterende spildevandstilladelse. Den nuværende og fremtidige spildevandsmængde fra Hagedornsvej 1 udgør mindre end 2 % af den samlede tilledning til Rensningsanlæg Lynetten, der således må antages at have tilstrækkelig kapacitet til at behandle virksomhedens nuværende og fremtidige spildevandsmængde. Novo Nordisk eksisterende aktiviteter samt kommende udvidelser/ændringer vurderes på den baggrund ikke at give anledning til væsentlige miljømæssige påvirkninger som følge af vandforbrug, regnvandsmængder eller spildevandsudledning. 5.6 Affald Affald fra Novo Nordisks aktiviteter på Hagedornsvej 1 håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Gentofte Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Det indebærer bl.a., at affaldet sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse. Ikke-farligt affald, der ikke kan genanvendes, sendes til forbrænding på I/S Vestforbrænding eller til deponering på godkendt deponi. Farligt affald sendes til kontrolleret destruktion hos Nord i Nyborg. Den samlede affaldsmængde udgjorde tons i 2013, hvoraf farligt affald udgjorde 167 tons svarende til 13,5 %, og ikke-farligt affald udgjorde tons svarende til 86,5 %. Farligt affald består hovedsageligt af ethanol-affald, medicinaffald og klinisk risikoaffald. Ikke-farligt affald består af affald til deponering (9 tons), affald til forbrænding (213 tons), urea-affald, der anvendes som kvælstofgødning på landbrugsjord (706 tons) samt andet affald til genanvendelse (141 tons). Den samlede andel af affald til genanvendelse udgjorde i alt 68,5 % i Den samlede affaldsmængde forventes at stige med ca. 50 % fra tons i 2013 til tons i Sammensætningen af affaldet forventes ikke at ændre sig væsentligt i forhold til Den øgede affaldsmængde vil blive håndteret og bortskaffet efter gældende regler. 5.7 Jord og grundvand Hagedornsvej 1 er beliggende ovenpå en tidligere kommunal losseplads (Gentofte Losseplads), og ejendommen er derfor kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 i h.t. Lov om forurenet jord. Der er konstateret forurening i grundvandet under lossepladsen. Københavns amt har som daværende jord- og grundvandsmyndighed vurderet, at forureningen ikke udgør en risiko ved den nuværende erhvervsmæssige anvendelse af området, og at der ikke skal foretages oprensning af grundvandet, men at der løbende skal foretages målinger af grundvandet. Målingerne foretages i dag af Region Hovedstaden. Ejendommen er endvidere beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) inden for Ermelundsværkets indvindingsområde men uden for kildepladszonen, idet der er ca meter til nærmeste vandindvindingsboring. Ejendommen er klassificeret som Indsatsområde 2 og er omfattet af bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer. Der er potentiel risiko for forurening af jord og grundvand ved spild i forbindelse med håndtering af kemikalier og affald, herunder oplag, påfyldning og tømning af lagertanke, aflæsning og 10

20 intern transport. Virksomheden har etableret en række forebyggende tiltag for at minimere risikoen for spild og udslip af kemikalier og affald. De planlagte ændringer af produktions- og pilotanlæg er ikke af grundvandstruende karakter, og de vil derfor ikke forøge risikoen for forurening af jord og grundvand. 5.8 Landskab og visuelle forhold Hagedornsvej 1 ligger i et erhvervsområde (6.E3), der er omfattet af Gentofte Kommunes lokalplan 113. Ejendommen er mod nord afgrænset af Lagergårdsvej og Motorringvejen. Nord herfor ligger Mariebjerg Kirkegård. Mod øst ligger Dong Energy og øst for denne ligger Lyngbyvejen. Mod syd ligger Nybrovej og umiddelbart syd for denne et plejehjem. Mod øst ligger et større forretningsområde med bl.a. IKEA s boligvarehus, JYSK og El-Giganten. Hagedornsvej 1 er fuldt udbygget med bygninger, udendørs anlæg, befæstede arealer og infrastruktur. Der er således ikke plads til at opføre nye bygninger eller udendørs anlæg. De planlagte ændringer af produktions- og pilotanlæg vil ikke medføre udvendige ændringer af de eksisterende bygninger. Der er derfor ikke behov for visualisering af ændringerne. 5.9 Klima Klimaforandringer i form af kraftige regnskyl kan påvirke virksomheden og det omgivende miljø via oversvømmelser, øget bortledning af regnvand og lynnedslag. Der har ikke været tilfælde med oversvømmelser/vandskade i forbindelse med kraftige regnskyl på og omkring Hagedornsvej 1, bl.a. fordi der ikke er kælder under bygningerne. Regnvand, der falder på befæstede arealer på Hagedornsvej 1, afledes til et separat regnvandssystem, der er konstrueret med et større bassin til udjævning af vandflow i forbindelse med kraftige regnskyl. Regnvand afledes til det offentlige kloaksystem, der er et fælles system for regn- og spildevand. Lynnedslag vil i værste fald kunne påvirke elektriske installationer, herunder pasteuriseringsanlæg og neutraliseringsanlæg for behandling af spildevand. Dette er dog endnu ikke sket, og sandsynligheden for, at det sker, er lille. Det vurderes at det offentlige kloaksystem har kapacitet til at aflede de regnvandsmængder fra Hagedornsvej 1, der kan forekomme ved kraftige regnskyl Natur, flora og fauna Der er flere naturområder i nærheden af Hagedornsvej, herunder vandløb, søer, moser og andre rekreative naturområder. Særligt Gentofte Sø og Brobæk Mose skal fremhæves, idet de er klassificeret som Natura 2000 område, der kræver særlige hensyn. En række vandløb er en del af Gentofte Kommunes afledningssystem for regnvand og overfladevand. Det gælder f.eks. Brobækken, Fasanhaverenden, Holmegårdsrenden, Gentofterenden og Søborghusrenden. Målsætningen for disse vandløb er undtagen Holmegårdsrenden - god økologisk tilstand. Vintappersøen ligger mellem den gamle Lyngbyvej og omfartsvejen, ca. 440 meter nord for Hagedornsvej. Søen har et areal på m 2 og er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Der er ingen regnvandsbetingede overløb fra Gentofte Kommunes fælleskloakerede afløbssystem til Vintappersøen. Nymosen er et naturområde på ca m 2, der ligger nær Vangede Kirke, ca. 900 meter syd for Hagedornsvej. Mosen er som vådområde beskyttet af Naturbeskyttelsesloven 3. Mosen omfatter flere søer, og mosens beplantning består hovedsageligt af pil, birk, rød-el, hæg, avnbøg 11

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte. Høringsbrev Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 14. oktober 2014 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej (VVM anlæg) i Gentofte Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Februar 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Novo Nordisk A/S. VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte

Novo Nordisk A/S. VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Marts 2015 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen

Læs mere

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014 Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 2820 Gentofte Sendt til: Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Att. johe@novonordisk.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01600 Ref. suand/majli Den 15. juli 2015 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. AffaldPlus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01750 Ref. MSCHU/BJENS Den 18. januar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for forbehandlingsanlæg til kildesorteret

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

Novo Nordisk A/S. VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte

Novo Nordisk A/S. VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Marts 2015 Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Digital post til CVR-nr 15980907 Virksomheder J.nr. MST-1270-01921 Ref. MSCHU Den 13. maj 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Borgmesterens Afdeling 14. juni 2017 Side 1 af 4 Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med udvidelse af eventområdet ved Tangkrogen og udvidelse af Marselisborg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

VVM-Myndighed. Basisoplysninger

VVM-Myndighed. Basisoplysninger VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Søværnets grundskole i Auderødlejren havde en tilhørende mindre havn ved Arresø. I landsplandirektivet for genanvendelse af Auderødlejren fremgår det,

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-02107 Ref. BJENS/anbri Den 21. februar 2017 Afgørelse om ikke VVM-pligt for ændret indfyring af biomasseaffald på

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse August 2012 1 Hvad er VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat ikke er VVM-pligtigt Nordisk Aluminat A/S Stejlhøj 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00832 Ref. Amgha/ Bebha Den 22. januar 2013 Att.: Tina Klarskov Afgørelse om at ændring af kemisk produktion på Nordisk Aluminat

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012

Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse. Januar 2012 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station VVM-tilladelse Januar 2012 Banedanmark Lumbyesvej 34 7000 Fredericia Sendt til banedanmark@bane.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr.

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. April VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

Indkaldelse af idéer og forslag. April VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød April 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ

Virksomheder J.nr. MST Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard Randers SØ Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64 8960 Randers SØ (sendt digitalt til CVR-nr 29189668) Virksomheder J.nr. MST-1270-01648 Ref. NIJOL/Tisch Den 16. december 2015 Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk)

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017

Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan , Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes 3. april 2017 sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: Baggrund Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2017-3, Ringe Kost- og Realskole, Ringe Jomoc/akwes

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer: Allerød Kommune, karen.tommerup@alleroed.dk Rudersdal Kommune, MBT@rudersdal.dk Hillerød Kommune, bra@hillerod.dk Lyngby-Taarbæk Kommune, btt@ltk.dk, odm@ltk.dk Naturstyrelsen Roskilde, Fysisk planlægning

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 1: Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept

Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Maabjerg Energy Concept Att. Jørgen Udby Nupark 51 7500 Holstebro Aarhus J.nr. MST-1274-00041 Ref. anbhe Dato 2. februar 2012 Afgørelse om VVM-pligt for projektet Maabjerg Energy Concept Miljøstyrelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk)

Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk) Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk) Udvidelse af produktionen af antibiotika på Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade, København S September 2010 1 Indledning 4 1.1 Virksomheden Xellia Pharmaceuticals

Læs mere

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev

VVM-screening for solcelleanlæg i Tinglev CBC ENERGY A/S Att: Torben Brand Rugkobbel 260 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 22-07-2015 Sagsnr.: 15/9981 Dok.løbenr.: 156382/15 Kontakt:

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev

Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse. For: pk Chemicals, Hårlev Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Ref. BJENS / dossu J.nr. MST-1270-02434 MILJØGODKENDELSE Tillægsgodkendelse For: pk Chemicals, Hårlev Hårlev Mark 2 4652 Hårlev Matrikel nr.:

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere