Aalborg, februar 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg, februar 1995"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Forord 5 Indledning 7 Platon 15 Augustin 23 Aristoteles - og hans indflydelse på middelalderen 31 Thomas Aquinas og William of Ockham 39 Thomas Hobbes 47 John Locke, Jean-Jacques Rousseau og Edmund Burke 57 Karl Marx 65 Ludwig Wittgenstein 84

2

3 Forord I midten af firserne var Reaganadministrationen involveret i en strid. Om filosofihistorie. Standford University havde et kursus i kultur". Det havde hidtil været en gennemgang af de filosofiske klassikere. Standford ønskede at ændre kurset, så de studerende læste mindretalsskribenter, afrikanske forfattere, kinesiske filosoffer og kvindelige tænkere. Reagans undervisningsminister Bennett kritiserede dette voldsomt - jeg mener, det var i New York Times. Kort efter fik Bennett hjælp af Blooms bog The American Mind" - og så havde vi striden. Debatten kan beskrives således: Man var enige om at den slags kursers formål var at opbygge identitet. Man var blot uenige om, hvilken identitet et sådant kursus skulle opbygge. Skulle det være de undertryktes selvværd eller den klassiske dannelse. Identitet er imidlertid ikke noget, man hælder på tomme krukker ved hjælp af kurser eller bøger - det være sig klassisk dannelse eller selvværd. Det er heller ikke denne bogs formål. Hvis denne bog var skrevet, for at læseren skal kunne tale med i dannede kredse, ville den være overflødig. Der findes i forvejen reolkilometer af udmærkede filosofihistorier og tekstudvalg. Den er heller ikke skrevet for at opbygge vores europæiske selvværd. Den har vi sikkert for meget af. Derimod præsenterer denne bog et værktøj (en teori om vores bevidsthedsindhold) og er forhåbentlig en illustration af dette værktøjs brug. Et værktøj til at kritisere vores eget bevidsthedsindhold, så vi eventuelt kan blive bedre til at klare de praktiske problemer, vi står overfor. Filosofiske problemer" hedder en filosofihistorie af Justus Hartnack. Den blev brugt som filosofikumgrundbog i Århus i tredserne. Det er en god bog. Den er ikke skrevet - er jeg sikker på - for at give de studerende en akademisk fernis eller, at de skal lære de fine og frække fremmedord. Den tager tværtimod problemerne alvorligt. De filosofiske problemer. Hartnack etablerer, om jeg så må sige, en rundbordssamtale mellem alle de store tænkere om de (evige) filosofiske problemer. Og så får de ordet i kronologisk rækkefølge om disse problemer. Men på den måde reducerer Hartnack historie til kronologi. Han løsriver de filosofiske problemer fra det levede liv og den praktiske historie. Både tænkernes og vores. Evige, kan det godt være, de filosofiske problemer er. Men de forskellige formuleringer af dem og løsningerne er det ikke. Mange af disse formuleringer 5

4 og disse løsninger har vi overtaget - og de hører nu med til vores begribelse af verden. Ved at fortælle historien om, hvilke praktiske problemer de, hvis begreber vi har overtaget, stod overfor og prøvede at løse teoretisk, skulle vi få en mulighed for at kritisere vores egen bevidsthedsindhold. Bogen er tænkt og skal ses i sammenhæng med tre andre bøger som indgår i det samfundsvidenskabelige filosofikum ved Aalborg Universitet. Disse er Jes Adolphsen og Palle Quist: ABC i problemformulering, problemløsning og projektskrivning", Jes Adolphsen: Problemer i videnskab" og Lennart Nørreklit og Jes Adolphsen: Videnskabsteori". Men denne bog kan også læses uden denne sammenhæng. Jeg er de studerende på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse tak skyldig for mange reaktioner på et udkast til denne bog. Ligeledes står jeg i gæld til Steen Busck, Aarhus Universitet og Lennart Nørreklit, Ole Stig Nielsen og Jens Christensen, Aalborg Universitet for mange værdifulde forslag. Aalborg, februar

5 Indledning Fortidens grønlændere havde mange forskellige ord for sne. Unge grønlændere har ikke så mange. Hvorfor havde de gamle så mange, og hvorfor har de unge så få? Svaret er, selvfølgeligt, at de gamle havde brug for dem, mens de unge ikke har. Hvis man vil færdes med slæde og vil aftvinge den grønlandske natur sin føde, er det nødvendigt at vide noget om, hvordan forskellige slags meder glider i forskellig slags sne, at vide noget om, hvordan dyrespor opfører sig i forskellig slags sne, hvordan sne, der kan bære, ser ud, og hvorledes sne, man falder igennem, ser ud. Med andre ord, måtte de gamle, for at kunne løse de praktiskeproblemer, som den barske grønlandske natur gav, have begrebet, hvad de havde med at gøre. De begreber og forståelser, som de gamle grønlændere havde, var en slags ikke-materielt værktøj, som var nødvendigt, hvis de skulle løse de problemer, de havde med at overleve. Vores begreber og forståelse, jfr. kasse 1, figur 1, er også nogle, vi har for at løse problemer - og vores tanker, begreber, teorier og forståelser kommer et sted fra. Nogle af disse tanker, begreber og forståelser laver vi selv. Når vi møder noget nyt, noget vi ikke begriber, netop fordi vi ikke har forståelsesnøgler, begreber, teorier eller tankemønstre parate. Når vi møder problemer af praktisk eller teoretisk art, må vi tit - individuelt eller kollektivt - skabe os nye måder at forstå eller begribe på. Problemer - eller rettere vores forsøg på at løse dem - skaber ny erkendelse. Jfr. kasse 2 i figur 1. Men langt størstedelen af vores måder at forstå, begribe, erkende eller tænke på, har vi overtaget. De lå parat til os. Og vi har fået dem gennem vores opdragelse, vores liv og omgang med andre. Jfr. kasse 3 i figur 1. Vi overtager dem mere eller mindre ukritisk. Og det er der egentlig ikke noget i vejen med. For de virker. Også uden vi egentlig ved, hvorfor de virker. Man kan måske - når det overtagne slet ikke problematiseres, sammen med vores bevidsthedsmæssige klaren-sig" reaktioner på praktiske problemer - kalde disse måder at forstå, begribe og tænke på for hverdagsbevidsthed. 7

6 Figur 1 tankegang, begreber forståelse, (hverdags-) bevidsthed 1 overtagne begreber X t praktiske problemer 4 / overtagne begreber 3 V teoretiske problemer praktiske problemer teoretiske problemer kollektive individuelle vores fælles historie De, der engang har fået oprindelige tanker, har også overtaget tanker. Men de har specielt reageret på de praktiske problemer, de har set i deres tid. Jfr. kasse 4 i figur 1. De har søgt at løse nogle af de problemer, de har været konfronteret med. Vores måde og tidligere tids menneskers måde at tænke på stammer enten fra det overtagne eller fra egne forsøg på at løse problemer. Det er den del af vores hverdagsbevidsthed, som er overtaget, der er denne bogs genstand. Bogen vil omhandle nogle af de mest grundlæggende overtagne tanker, begreber, teorier og forståelser. De grundlæggende opfattelser, vi vil koncentrere os om i denne bog, vil være forskellige tanker, begreber, teorier og forståelser af følgende: Tid, udvikling og ændring. Man har til forskellige tider haft forskellige opfattelser af, hvorledes tidligere tider spiller ind på den nuværende tilstand. Ligesom

7 nogle mener, at der findes evige logiske strukturer. Nogle har ment, at tiden er en lang tidslinie, mens andre ser tiden, som en tilbagevendende cirkel af f.eks. forår, sommer, efterår, vinter, forår, etc. Samfund, mennesker og Gud. Man har til forskellige tider haft forskellige opfattelser af, hvad der har været det vigtigste. Og man har haft forskellige opfattelser af, hvorledes de forholder sig til hinanden. Man har både ment at individer var en del af en organisme, samfundet, og man har ment at samfundet var summen af individer. Man har haft forskellige teorier om, hvorledes et samfund kan retfærdiggøre sin magtudøvelse, og hvad, det er, der konstituerer et samfund. Virkelighedsforståelse og erkendelse. Ingen, der bevidst søger at erkende, vil vel benægte, at det er virkeligheden", de søger at erkende. Men der har gennem tiderne været mange forskellige forståelser af hvad virkeligheden er, ligesom der har været mange forskellige meninger om, hvorledes man skal erkende. Man har læst i Biblen, man har spurgt orakler, skriftkloge eller herskere, man har observeret og man har tænkt. Og man har defineret det virkelige som åndeligt eller materielt, som det Gud definerede o.s.v.. Sprog. Man har gennem tiderne opfattet ord, som afspejlende det virkelige, og man har forstået ord som nogle etiketter, vi mennesker blot har lavet. Man har troet, at det er i sproget den virkelige erkendelse ligger, og man har ment, at alt det vigtige og væsentlige var det, der netop ikke kunne formuleres. Værdier. Til forskellige tider har man opfattet forskellige ting som værdifulde. Nogle gange har man ment, at rigdom og nydelse var den højeste værdi, andre gange at det var ære, atter andre gange at det var gudfrygtighed, atter andre gange at det var magt og arbejdsomhed. Eller kærlighed og medmenneskelighed og social indstilling. Disse fundamentale begreber har vi imidlertid ikke isolerede. Begreberne forholder sig også til hinanden. De er alle fundamentale fordi, de danner grundlag for en vores opfattelse af mange ting, og det vi gør. Begreberne skal helst være konsistente med hinanden og hænge sammen med hinanden o.s.v. Man kan sige, at de er indvævede i hinanden. 1 9

8 Figur 2 En sådan sammenvævet klump af ofte særdeles uklare og inkonsistente begreber, vil jeg kalde en livsopfattelse. Jeg kunne have kaldt et sådant begrebssammenvæv meget andet. En historieopfattelse, en verdensopfattelseeller en menneske- og samfundsopfattelse f.eks.. Man kunne også spørge, hvorfor det netop er de fundamentalbegreber, jeg vil analysere. Hvorfor har jeg f.eks. ikke inkluderet vore begreber om natur", liv", eller logik"? Jeg vil hævde, at dette ikke er et spørgsmål om at være dækkende (jeg kunne hævde at natur" falder under virkelighed", at logik" falder under sprog") eller finde den rette" betegnelse for et sådant begrebssammenvæv. Det er derimod et spørgsmål om synsvinkel, eller hvad jeg vil bruge en fortælling om disse begreber til. Og man kunne have haft en anden synsvinkel eller ville fortælle en anden historie. Når jeg kalder det en //vsopfattelse, er det, fordi min synsvinkel er vores 10

9 opfattelse af vores liv og samliv. Jeg vil understrege med denne betegnelse og denne kategorisering af grundbegreber, at jeg her er interesseret i det, der normalt er genstand for samfundsvidenskab (og eventuelt humaniora) og ikke det, der er genstand for naturvidenskaberne. Ligesom jeg med denne betegnelse vil understrege, at det drejer sig om vores liv - eller vores opfattelse af det. At al denne begribelse, tænkning, erkendelse eller søgen efter forståelse af os selv og omgivelserne kun giver mening fordi, der er en modsætning mellem vores liv, som det er, og som vi gerne vil have det. For at understrege at vore begreber er værktøj, vi i sidste ende har, for at klare praktiske problemer. Og praktiske problemer er problemer i vores liv. Det, at jeg kalder dette garnnøgle af uklare begreber for en livsopfattelse, betyder ikke, at dette er en livsfilosofisk bog. Jeg ville ikke turde udtale mig om selve livet. Bogen handler om vores opfattelser aflivet, og hvor vi har nogle af dem fra. Store dele af vores livsopfattelse har vi overtaget. De tankemønstre, vi har overtaget, er opstået engang. Det er tankemønstre, som er opstået, fordi bestemte problemer har konfronteret dem, der har lavet dem. Det er derfor nødvendigt, hvis vi vil forstå det, vi selv har overtaget, at undersøge de omstændigheder, hvorunder de er opstået. Vi må forstå de problemer, som de tankemønstre, vi har overtaget, oprindeligt var svar på. De, hvis grundlæggende tanker vi har overtaget, kalder man nogle gange klassikere. Klassikere Klassikere er kun klassikere, hvis de lever" endnu. Folk, som ikke har sat sig spor, er ikke klassikere. Bøger, som falder dødfødte fra pressen eller kun findes på støvede bibliotekshylder - selvom tankerne i dem er mindst lige så geniale som klassikernes - er ikke klassikere. Ligesom en forelæsers ord, der blot forsvinder op i den blå luft, er forsvundet for evigt. Klassikere overlever på skrift eller på film, i skulpturer eller arkitektur. Nogle forfattere har lidt den skæbne, at de har været diskuteret meget i samtiden - men så er blevet glemt. Enten fordi det, de har sagt, ikke har sat sig særlige holdbare spor, eller deres eftertid har ændret sig. De forsvinder i den evige - og sikkert gode - glemsel. Andre forfattere har haft noget at sige til samtiden. De har samtidigt både defineret problemet og givet et svar på det - og har, gennem det faktum, at vi har overtaget problemet og ladet os inspirere af svaret, været levende helt op i vor tid. Platon er et eksempel på dette. Andre har formuleret tanker på et tidspunkt, hvor der har stået en rolle klar til 11

10 deres tanker, uden de dog selv har formuleret problemet. Fremtiden formede sig således, at de blev meget vigtige. Augustin, f.eks., formede tanker om Kirkens rolle i en tid, hvor det Romerske Rige faldt sammen, og Kirken kom til at udfylde det tomrum, der opstod. Eller Marx. Han gav en forståelse af det kapitalistiske samfunds udviklingsmekanismer, som gav en forståelse af mange menneskers forvirrende hverdag, og som gav en masse mennesker selvværd. Nogle forfattere har været forud" for deres tid. De har måske nok været diskuteret i visse avancerede kredse eller blandt magtgrupperinger og toneangivne folk, men er først senere via" disse avangardister og magthavere blevet klassikere. En sådan klassiker er f.eks. Aristoteles. Han var en klassiker nogle år, men blev så glemt, for blot at overleve i snævre kredse, bl.a. blandt muslimske lærde, indtil Albertus Magnus og Thomas Aquinas genopdagede ham for, via den katolske kirke, at gøre ham til en klassiker. Nu kan man sige, at en del af vores videnskabelige tankegods kommer fra ham. Her vil han derfor bl. a. blive præsenteret via Thomas Aquinas. Lærere, der vælger stof og skriver lærebøger, og universiteter som sådan, er også avangardister og magtgrupper, som kan lave" klassikere - i hvert tilfælde for en stund. De kan gøre noget moderne. Når bands og solister skal gøres berømte, spilles meget i radioen og sælge plader, er det klart, at de skal være gode. Men vi er også alle klar over, her i vores postmoderne tid, at lancereringen af dem, reklamebudgettet og forbindelserne, skal være i orden. Sådan er det principielt også med intellektuelle hittere". De skal lanceres ordentligt, kunne gøre reklame for sig selv, have venner og forbindelser, udkomme i de rigtige" tidsskrifter og på de rigtige" forlag. Og få omtale og citeres, f.eks. i forelæsninger og lærebøger og være noget, man kan blive hørt i til eksamen. Og for at blive allemandseje, skal de i medierne. Og altså leve op til journalisters, redaktørers og mediepamperes forestillinger og udvælgeskriterier. Et eksempel kunne være Albert Einstein. En mand som vel er indbegrebet af al videnskabelighed" og kendt af næsten hvert barn. Einstein var fysiker og fremsatte nogle rimeligt vigtige teorier inden for teoretisk fysik -som der også var mange andre, der gjorde. Men hvorfor blev det netop ham, der blev indbegrebet af videnskabelighed og indsigt? Nogle elementer var det i hvert tilfælde, at han var tysk jøde, som i 1933 flygtede til USA på grund af jødeforfølgelserne, og derfor var et godt emne for medierne. Samtidigt var hans udseende tilstrækkeligt interessant og eksotisk, men langt hår og hængende overskæg, som forlenede melankoli og noget ikke-af-denne-verden. Han var lancerbar. Man skelner ofte i idehistorie og videnskabshistorie mellem eksternalisme og 12

11 internalisme. Hvis man forklarer ideer og videnskabelige udviklinger og ændringer ud fra ide- eller videnskabse&steme forhold, kaldes det eksternalisme. Hvis sådanne udviklinger eller ændringer forklares ud fra ideernes eller videnskabens egen udvikling, kaldes det internalisme. Det er denne bogs forudsætning, at de tankeeksterne forhold spiller en overordentlig væsentlig rolle for tankerne og deres eventuelle overlevelse. Vi har inkluderet Wittgenstein som klassiker i denne bog, til trods for at han tanker ikke er blevet en del af vores hverdagsbevidsthed. Wittgenstein blev introduceret på danske universiteter af prof. Justus Hartnack i Århus i begyndelsen af 60'erne. Så trods ingen almindelige" mennesker kender ham, har hans tanker en sådan udbredelse i universitær eller akademisk kultur og har påvirket tankegangen her så meget, at de snart vil blive en del af den kultur. Wittgenstein er ved at blive en akademisk klassiker (og som denne bog da vil bidrage til at gøre ham). De, hvis tanker jeg her har valgt at præsentere her, er nogle af de forfattere, der har sat sig spor, netop ved at være nogle af dem, der har formuleret nogle af de tankemønstre, forståelsesnøgler og teorier, vi har overtaget, og som er blevet en del af vores nuværende tankegods. Andre ville måske have lavet et andet udvalg. Og sikkert med gode eller bedre begrundelser. To kriterier (udover de selvfølgelige) har ihvert tilfælde spillet en rolle for, at udvalget er blevet, som de er. Dels skulle det være rimeligt let at se, at de nye tanker var reaktioner på tidens problemer. Og dels skulle tankernes overleveringshistorie være rimelig simpel. Thi bogens formål er, at drive en slags tankearkæologi" på vore egne tanker, på vores egen sammensatte livsopfattelse, for at finde dens forskellige deles udspring, og dermed give os et redskab til at kritisere den. Klassikernes samfundsfundering Men de, der er blevet klassikere, har selv levet i et samfund. De har selv haft overtagne begreber og forståelser, og de selv og deres samfund har selv stået overfor praktiske problemer, som har fordret en forståelse. Vi skal senere se, i afsnittet om Platon og Sokrates, at også teoretiske problemer spiller en rolle, hvis de vel at mærke får lov. Men alle tankegange og begreber er historisk opstået og opstået i bestemte sociale situationer. De er lavet af mennesker, for at vi skal kunne overleve eller leve, som vi gerne vil. Naturlige" eller evige" begreber findes ikke. 13

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008. Jens Mammen

FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008. Jens Mammen 355 Psyke & Logos, 2009,30, 355-379 FINDES DER EN SÆRLIG DANSK PSYKOLOGI?} Afskedsforelæsning den 7. november 2008 Jens Mammen J afskedsforelæsningen prøver jeg gennem en fremstilling af min egen rejse

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007

Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati. Asger Sørensen WP 4/2007 Videnssamfundet En undergravelse af videnskab og demokrati Asger Sørensen WP 4/2007 MPP Working Paper No. 4/2007 December 2007 ISBN: 87-91839-28-9 ISSN: 1396-2817 Department of Management, Politics and

Læs mere

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley

Gruppe 24. Peter Eigil Horn. Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092. Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Gruppe 24 Peter Eigil Horn Kim Mandal 04s077 04s094 Michael Lajlev 04s095 Thomas Rasmussen 04s092 Vejleder: Jakie Mørch Wrigley Projekt 3: Kulturmødet Jydsk Pædagog Seminarium Indledning Kulturmødet kan

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere