Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012"

Transkript

1 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus, borgmester Elvin J. Hansen, borgmester Kirstine Bille og byrådsmedlem Hüseyin Arac. Derudover deltog juridisk konsulent Louise Mortensen, chef for byrådsservice Frederik Gammelgaard, ungdomsskoleleder Anders Lind, fuldmægtig Jette Kusk Simonsen, juridisk konsulent Ulla Marcus, vicepolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen og politikommissær Allan Aarslev. Fra Det Kriminalpræventive Råd deltog sekretariatschef Anna Karina Nickelsen og projektchef Katrine Egaa Molin. Borgmester Jacob Bundsgaard, vicepolitidirektør Ole Friis, chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen og chefanklager Marian Thomsen var fraværende. Velkomst og almindelig orientering om Østjyllands Politis virksomhed Politidirektør Jørgen Ilum orienterede om Østjyllands Politis virksomhed i 2011 på udvalgte områder. Til trods for en fokuseret indsats på at bekæmpe indbrudskriminaliteten må det konstateres, at der i 2011 desværre er sket en ret stor stigning i af antallet af indbrud i private hjem, hvilket der ikke kan gives en enkel forklaring på. Der kan være tale om såvel organiseret som mere tilfældig kriminalitet. Det er heller ikke lykkedes at nedbringe antallet af indbrud i sommerhusområderne på Djursland. Der er sket forbedring af sagsbehandlingstiderne blandt andet for så vidt angår voldssagerne. Talmateriale blev sendt rundt. Østjyllands Politis mål i 2012 Politidirektør Jørgen Ilum oplyste, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten endnu ikke har udarbejdet en kredskontrakt for Østjyllands Politi. Kredskontrakten forventes at foreligge den 1. april Kontrakten forventes at indeholde punkter om særlige indsatser vedrørende centrale landsdækkende mål, såsom bande-/rockerkriminalitet, indbrud i privat beboelse samt en forstærket indsats i særligt udsatte boligområder. Referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Side 1

2 Kontrakten vil også komme til at indeholde lokale mål, som vi selv har fastsat. Det drejer sig om en fortsættelse af indsatsen fra 2011 på tre områder. Tryghed i nattelivet, samt om nedbringelse af antallet af indbrud i fritidshuse på Djursland og af antallet af tyveri fra biler. Anklagemyndigheden og Retten i Aarhus har i samarbejde indført kviksagsbehandling af visse udvalgte sager hver mandag, hvilket sikrer en særligt hurtig og konsekvent retssagsbehandling. Der er gode forventninger til samarbejdet. Dette projekt vil også blive omtalt i kontrakten. Østjyllands Politi har endvidere søgt om særlige puljemidler til en forstærket indsats i de særligt udsatte boligområder herunder til et særligt projekt i samarbejde med SKAT og Aarhus Kommune vedrørende Aarhus Vest. For så vidt angår budgettet for 2012 og budgetterne for de kommende år står Østjyllands Politi overfor en alvorlig økonomisk udfordring på grund af reducerede bevillinger. Der kan ikke forventes yderligere midler, hvorfor det på ledelsesniveau drøftes, i hvilket omfang det bliver nødvendigt at effektivisere ved mere gennemgribende organisatoriske ændringer. I det omfang den politimæssige betjening af enkelte kommuner måtte blive berørt af disse ændringer, vil forslagene blive drøftet med kommunerne. Jørgen Ilum oplyste, at der den 31. marts 2012 i Mølleparken i Aarhus skal finde en stor anti-muslimsk demonstration sted, der er arrangeret af Danish Defence League. Under parolen Aarhus for Mangfoldighed vil der samme dag blive afholdt en moddemonstration på Rådhuspladsen. Østjyllands Politi er forberedt på demonstrationerne, blandt andet ved bistand fra andre politikredse samt tæt kontakt til arrangørerne. Byrådsmedlem Hüseyin Arac oplyste, at der i Aarhus Kommune arbejdes på forskellige tiltag med henblik på at undgå, at unge fra indvandrergrupper deltager i eventuelle uroligheder som måtte opstå i relation til demonstrationerne. Jørgen Ilum oplyste vedrørende politiets samarbejde med regionerne om alarmopkald til 112, at der efter drøftelser mellem Justitsministeriet, Sundhedsministeriet og Danske Regioner er en god løsning på vej vedrørende politiets mulighed for at lytte med på samtaler mellem borgerne og det sundhedsfaglige personale. Det Kriminalpræventive Råds invitation til samarbejde om projekter i Rådets samarbejde med Trygfonden Sekretariatschef Anna Karina Nickelsen præsenterede Det Kriminalpræventive Råd og redegjorde herunder for rådets organisation, formål og projekter samt samarbejdet med Trygfonden, som er nærmere beskrevet i det udsendte bilag. Det Kriminalpræventive Råds konkrete projekter blev præsenteret, herunder et projekt om nabohjælp. Rådet ønsker et samarbejde med lokalrådene med henblik på at involvere borgerne. Referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Side 2

3 Rådet ønsker endvidere i forbindelse med et projekt vedrørende forebyggelse af ungdomskriminalitet en ambassadør i hver kommune. Dette kræver kommunernes samarbejde. Rådets øvrige projekter blev præsenteret, heriblandt et samarbejde med CBS vedrørende rentabiliteten i forbindelse med kriminalpræventive indsatser, et projekt vedrørende tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning, samt projekter vedrørende forældrenetværk, forebyggelse af grupperelateret vold samt forebyggelse af seksuelle overgreb Rådet vil gerne samarbejde med kommunerne og besøge lokalrådene med henblik på en drøftelse af, hvordan rådet kan bidrage til og understøtte det arbejde, der foretages i lokalrådene. Rådet vil således gerne have udpeget konkrete samarbejdspartnere vedrørende ungdomskriminalitet og nabohjælp. Anna Karina Nickelsen oplyste, at Kriminalpræventiv Dag 2012 afholdes den 27. marts 2012 på Brøndby Stadion. Temaet er det lokale kriminalpræventive samarbejde, og rådet håber på deltagelse fra kreds- og lokalråd. Der er arrangeret er VIP-arrangement for blandt andre borgmestre mv. Temadagen er i år arrangeret i samarbejde med blandt andet Københavns Kommune og rådet ønsker snart et lignende samarbejde med de østjyske kommuner. Politidirektør Jørgen Ilum tilkendegav, at de nævnte projekter falder i tråd med det arbejde, der i forvejen foretages i kredsen. For så vidt angår de projekter, hvor Det kriminalpræventive Råd anmoder om konkret deltagelse fra kommunerne og politiet, kræver dette en beslutning i kredsrådet om, i hvilket omfang man ønsker at deltage. Jørgen Ilum foreslog, at politikommissær Allan Aarslev og repræsentanter fra kommunerne drøfter, hvilke projekter, der er interesse for at deltage i, og hvilke ressourcer, der i givet fald må påregnes. Borgmester Jan Petersen erklærede sig enig i Jørgen Ilums forslag. Han anmodede endvidere om input fra Det Kriminalpræventive Råd om, hvordan nabohjælp kan anvendes i forbindelse med indbrud i sommerhusområder. Jan Petersen tilkendegav interesse for projektet vedrørende forældrenetværk. Jan Petersen ønskede eventuelt foreliggende materiale fra rådet vedrørende seksuelle overgreb på børn fremsendt. Anna Karina Nickelsen oplyste, at det igangværende projekt vedrører unge mennesker, men at tidligere fremstillet materiale vedrørende overgreb mod børn vil blive fremsendt til alle. Ungdomsskoleleder Anders Lind tilkendegav, at projekterne falder godt i tråd med det arbejde, der allerede er i gang, f.eks. for så vidt angår social pejling mv. Borgmester Henning Jensen Nyhuus tilkendegav, at projekterne indeholder mange elementer, som henhører under KL s område. For så vidt angår projektet vedrørende ungdomskriminalitet kan kommunens SSP-medarbejder deltage i projektet. Referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Side 3

4 Nabohjælpsprojektet henhører dog under politiet og ikke kommunerne, som kun i begrænset omfang vil kunne bidrage, idet den fornødne fagkundskab på området ikke er tilstede i kommunerne. Anna Karina Nickelsen oplyste, at projektet fokuserer på, hvad borgerne kan bidrage med. Der er behov for stærk politirepræsentation i de lokale forankringsgrupper, men der kan være kommunalt ansatte, eller eventuelt frivillige, der kan inddrages i projektet. Byrådsmedlem Hüseyin Arac udtalte, at Aarhus Kommune allerede arbejder med mange af de ting, som projekterne vedrører. Det er kun godt, hvis der kan ske en effektivisering af disse tiltag. Han var enig med Henning Jensen Nyhuus i, at kommunen kan bakke op, men at der ikke er tale om kommunale opgaver. Hüseyin Arac udtrykte endvidere, at der burde være fokus på børn, som i familien udsættes for overgreb. Aarhus Kommune er indforstået med, at der sker informationsdeling og samarbejde i relation til rådet. Borgmester Jørn Nissen udtalte, at der henset til befolkningens størrelse på Samsø er ikke så store problemer. Borgmester Nils Borring takkede ja til rådets invitation og anførte, at lokalrådene må være rette forum for samarbejdet med Det Kriminalpræventive Råd. Politidirektør Jørgen Ilum anmodede på baggrund af drøftelsen Det Kriminalpræventive Råd om et oplæg, som kredsrådet kan tage stilling til på det næste møde den 19. juni Ændringer i døgnbetjeningen på Politigården i Randers Politidirektør Jørgen Ilum redegjorde med henvisning til det udsendte bilag for den ønskede ændring vedrørende døgnbemandingen på politigården i Randers. Politidirektøren anmodede om kredsrådets tilslutning til, at den hidtidige pligt til at tilrettelægge politiarbejdet i Randers på en sådan måde, at der året rundt på alle tidspunkter af døgnet vil være politifolk tilstede på politigården i Randers, ophæves, hvorved de politifolk, der er tjenestegørende om natten på politigården, efter behov og efter vagtchefens bestemmelse kan udnyttes mere fleksibelt. Kredsrådet tilsluttede sig indstillingen, som herefter vil blive viderebehandlet via Rigspolitiet. Oversigt over anmeldelser i Østjyllands Politikreds fordelt på de enkelte kommuner Politidirektør Jørgen Ilum henviste til oversigterne i de udsendte bilag. Referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Side 4

5 Borgmester Nils Borring påpegede, at antallet af indbrudstyverier i Favrskov Kommune er meget højt. Vicepolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen anførte, at indbrud har højeste prioritet. Der er særligt problemer i Favrskov og Randers kommuner. Tyvene er mere mobile nu end tidligere. Østjyllands Politi vil med en ændret ressourceanvendelse forsøge at reducere antallet af indbrudstyverier i de særligt ramte områder, blandt andet ved at sikre bedre politimæssig dækning af områderne, for eksempel i forbindelse med andre politiopgaver såsom hundetræning og færdselskontrol. Der arbejdes herudover fortsat med målrettet personrelateret efterforskning. Borgmester Henning Jensen Nyhuus opfordrede til, at politiet har fokus på østeuropæisk indregistrerede biler. Jesper Bøjgaard Madsen anførte, at politiet er opmærksom på problemet. Der bliver blandt andet foretaget kontrol af østeuropæiske busser, og flere østeuropæere er i indeværende uge blevet fængslet for berigelseskriminalitet. Jørgen Ilum anførte, at der fortsat skal være opmærksomhed på hælerleddet, idet blandt andet ved internetauktioner er blevet lettere at afsætte stjålne designermøbler og lignende. Politikommissær Allan Aarslev oplyste, at der samlet set ikke er flere indbrud nu end tidligere, men at flere indbrud nu sker i privat beboelse i stedet i virksomheder, muligvis fordi virksomhederne er bedre sikret mod indbrud end tidligere. Forstærkning af indsatsen i de særligt udsatte boligområder Vicepolitiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen orienterede om emnet med henvisning til det udsendte bilag. Som anført er det Østjyllands Politis opfattelse, at Gellerup-området og Bispehave-området er de særligt udsatte boligområder i politikredsen, der kræver en særlig politimæssig indsats, hvorimod Trigeparken ikke kræver en sådan særlig indsats. Indsatsen i de særligt udsatte boligområder sker i samarbejde med Aarhus Kommune. Ungdomskriminaliteten er faldende i Aarhus Vest, men stigende for de over 18-årige. Byrådsmedlem Hüssein Arac tilkendegav tilfredshed med kommunens samarbejde med politiet, især vedrørende Gellerup. Drøftelse og eventuel vedtagelse af udkast til kredsrådets samarbejdsplan for 2012 samt udkast til beretning for 2011 Der var ingen bemærkninger til de udsendte udkast, som således blev vedtaget. Referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Side 5

6 Indstilling til kredsrådet vedrørende projekt Fælles Kompetenceudvikling Politikommissær Allan Aarslev orienterede om projektet og den arbejdsgruppe, der arbejder med projektet. Projektet ønskes som anført i den udsendte indstilling til kredsrådet gjort til driftsopgave under navnet SSP Østjylland. Projektet har været gavnligt i forhold til netværk, temadage og kompetenceudvikling, samt opgaver som for eksempel social pejling. Alle deltagende parter ønsker at fortsætte det gode samarbejde. Der blev udtrykt opbakning og anerkendelse til det arbejde, der udføres. Eventuelt Borgmester Jørn Nissen oplyste, at Samsø fylder 50 den 1. april Byrådsmedlem Hüseyin Arac oplyste, at han håber på opbakning til indførslen af en foreslået Mangfoldighedsdag i Aarhus Kommune. Referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Side 6

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008.

DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune, torsdag den 11. september 2008. 11.september 2008 Sagsbehandler: - LOKALPOLITIET Karlslunde Stationsager 1 2690 Karlslunde Telefon: 114 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5100 E-mail: DAGSORDEN / REFERAT af møde i Lokalrådet for Solrød Kommune,

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3

indhold medarbejdere Anklagerne brænder for retfærdighed 44 Ung bistand til anklagerne i Holstebro 47 Forord 3 08 Resultater indhold Forord 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2008 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2008 7 Vi bruger mest tid på sager om vold 10 Uændret

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource

skab alternativ til banderne Nabohjælp forhindrer indbrud Forældre er en vigtig ressource skab alternativ til banderne 2 Nabohjælp forhindrer indbrud 12 Forældre er en vigtig ressource 17 Det Kriminalpræventive Råd Polititorvet 14 1780 København V 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Ansvarshavende

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere