Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Projektbeskrivelse Struer, den Projekttitel: Grøn vækst Limfjorden Oplysninger om ansøger Struer Kommune på vegne af Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner i Netværk Limfjorden Hjemmeside: Netværk Limfjorden er en forening, der er stiftet i Som medlemmer optages selskaber, destinationer, institutioner, virksomheder, foreninger med tilknytning til Limfjorden og som har et turistmæssigt sigte. Endvidere kan regioner og kommuner med tilknytning til Limfjorden optages. I dag er Region Midtjylland, Region Nordjylland og otte kommuner medlemmer. 3. Formålet med projektet a. Beskrivelse af projektets formål Projektets formål er at skabe vækst og arbejdspladser i Limfjordsområdet gennem en fokusering på mersalg i et internationalt perspektiv. Udgangspunktet er den fællesmængde, som Limfjorden udgør både til vands, men også til lands, og med fokus på naturens mangfoldighed og den fælles kulturhistorie og maritime historie. b. Beskrivelse af projektets erhvervspotentiale herunder begrundelse for projektets overensstemmelse med Landdistriktsprogrammet og begrundelse for projektets overensstemmelse med Vækstforums Ny VÆKST i turismen - en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland. Projektets erhvervspotentiale knytter sig først og fremmest til øget omsætning og beskæftigelse i de fire kommuner. Effekten vil være mest mærkbar i hotelog campingsektoren og i den øvrige overnatningssektor som følge af det øgede antal overnatninger, primært fra udlandet, men det øgede antal gæster (herunder også en forlængelse af eksisterende gæsters ophold og det øgede døgnforbrug) vil også have positiv effekt på restauranter og attraktioner, der vil kunne øge besøgstallet. Hertil kommer de afledte effekter for eksempelvis detailhandel, tankstationer og håndværksvirksomheder, som udfører arbejde for de deciderede turistvirksomheder. Heraf følger, at projektet vil kunne medvirke til at udvikle og sikre overlevelse for små og mellemstore virksomheder i de fire kommuner, og at projektet vil kunne medvirke til at skabe nye jobs i f.eks. gårdbutikker, kunstnerværksteder, gallerier o.lign. samt mindre bespisningsvirksomheder og cafeer. Dermed vil projektet skabe synergieffekter i forhold til og yde et markant bidrag til jobskabelse og erhvervsudvikling i øvrigt i landdistrikterne. Projektets jobskabelseseffekt er således i overensstemmelse med Landdistriktprogrammet, og den fokuserede indsats for at skabe mersalg i et

12 internationalt perspektiv gennem øget professionalisering og afsætning af temabaserede produkter er i overensstemmelse med Vækstforums turismestrategi. For så vidt angår de lokale LAG-strategier bemærkes, at projektet bl.a. tager sigte på at fremme aktiviteter, som forbedrer mulighederne for turisme i området (LAG Lemvig) at øge antallet af arbejdspladser i landdistrikterne (især inden for turisme) (LAG Holstebro), at udfolde potentialet og opdyrke de rige muligheder for turisme i Fjordlandskabet og Limfjorden (LAG Skive), at etablere initiativer, som kan bidrage til flere besøgende og styrke turismen, herunder også i de omkringliggende kommuner (LAG Struer), og at synliggøre muligheder og kvaliteter på smøerne samt tilbyde kvalitet og nye oplevelser til småøernes turister, som har afsæt i øernes traditioner, natur og kultur (Småøernes Aktionsgruppe). c. Beskrivelse af projektets mål herunder begrundelse for projektets overensstemmelse med Vækstforums "Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland" I fuld overensstemmelse med handlingsplanen er målet at skabe vækst og meromsætning i turismevirksomhederne i området gennem en fokuseret indsats omkring mersalg i relation til højtforbrugende målgrupper og værdikæder gennem en produktmæssig styrkelse i en større og stærkere geografisk sammenhæng. Konkret er projektets mål er gennem modning og afsætning, primært på udenlandske markeder, af specialiserede produkter, der er bundet sammen af temaer og logiske produktsammenhænge, at tilvejebringe omkring en tiendedel af den øgede omsætning, som regionen har som mål i planen, nemlig en øget omsætning på 150 mio., der beskæftigelsesmæssigt udløser mindst 110 helårsarbejdspladser med relation til eller afledt af turismen i de fire kommuner. 4. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe Limfjordsområdet har allerede en betydelig turisme, men der er et stort og uudnyttet vækstpotentiale, der især knytter sig til en forlængelse af sæsonen og til et højere døgnforbrug. Begge dele opnås via mersalg til de eksisterende gæster og via gensalg gennem eksempelvis en attraktiv loyalitetsordning. Der er med den nuværende kapacitetsudnyttelse uden vanskeligheder plads til en øget belægning. Turismeprodukterne med tilknytning til Limfjordsområdet er både attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige, men de er i alt for begrænset omfang tilgængelige på de internationale markeder, og de er stort set heller ikke bundet sammen på en sådan måde, at man kan tale om samlede oplevelsestilbud. En væsentlig indsats i nærværende projekt handler dermed om at modne produkterne til de internationale markeder, og om at gøre dem salgbare over for et internationalt publikum. Endelig 2

13 drejer det sig om at synliggøre de salgbare produkter på de digitale platforme, som i stadig stigende grad anvendes af turisterne, når de søger informationer om destinationer og booker deres ophold. Der skal altså gennemføres en kombineret modnings-, markedsførings- og salgsindsats, rettet mod udvalgte, internationale markeder, hvor der primært satses på online markedsføring og salg. Alle aktiviteter gennemføres på en sådan måde, at alle relevante aktører i de fire kommuner tilbydes deltagelse og får mulighed for at blive involveret. Derved sikres, at ingen del af projektet skaber konkurrenceforvridning. Projektet er kort sagt relevant, fordi det a) skaber nye salgbare kombinationsprodukter med Limfjorden som omdrejningspunkt, b) tiltrækker nye og bedre betalende gæster og øger de nuværende turisters ophold og døgnforbrug gennem henholdsvis nye luksusprodukter og pakker med et stort udbud af aktiviteter og events, og dermed c) øger beskæftigelse og omsætning i og i relation til turismen i de fire Limfjordskommuner. De væsentligste (udenlandske) målgrupper for Limfjordslandets turismeprodukter er Familier på eventyr og Guldhornene på det hollandske, tyske, svenske og norske marked (her er anvendt Envisions målgruppeanalyse for online markedsføring; i forhold til VisitDenmarks målgruppedefintioner svarer de to målgrupper stort set til Sjov, leg og læring og Det gode liv ). 5. Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter a. Beskrivelse af projektets væsentligste aktiviteter Projektet tager sigte på at tilbyde produkter og pakker, der omfatter overnatning og andre tilbud, på udvikling og synliggørelse af tværgående ruter for sejlende, vandrere, cyklister og bilister med udgangspunkt i centrale temaer (f.eks. købstadsruten, børneruten og kunstruten ), på udvikling af et loyalitetsprogram, der øger genbesøgsraten, på udvikling af events og temauger, primært med udgangspunkt i maritime oplevelser samt smagsoplevelser og lokale råvarer, på etablering af afsætningskanaler og agentnet samt på at implementere en elektronisk salgs- og bookingfacilitet. Endelig er en central aktivitet branding og markedsføring med fokus på online markedsføring. Projektet er inddelt i to hovedaktiviteter/indsatsfelter: 1. Produktmodning, herunder pakketering og klargøring til salg Brainstorming i tæt samarbejde med kommercielle aktører Udfærdigelse af pakker, der omfatter overnatning samt eksisterende tilbud i Limfjordsområdet samt evt. yderligere ydelser, f.eks. bespisning og entreer. Der tænkes her eksempelvis på pakker i relation til cykelruten Limfjordsruten, lystfiskeri, Limfjordsfortællinger og Snapseruten, hvor det er oplagt også at inddrage lokale/regionale råvarer Udvikling og tilgængeliggørelse af temabaserede ruteforløb gennem Limfjordsområdet, der henvender sig til både sejlende og kørende turister 3

14 Udvikling og tilgængeliggørelse af loyalitetsprogram med special guest - kort, der giver en række fordele ved genbesøg i Limfjordsområdet, herunder eksklusive tilbud, der ikke gives til andre gæster Fremme af Limfjordsevents med udgangspunkt i bl.a. lystfiskeri, maritime aktiviteter, smagsoplevelser og lokale/regionale råvarer Udvikling og tilgængeliggørelse af aktiviteter, der øger turisternes mobilitet fra kysten til byerne og fra kysterne og byerne til baglandet (tilbud, digitale medier, men ikke infrastruktur) Udvikling af et kvalitetsstempel for alle Limfjordsprodukter i form af en partnerskabsaftale med både turist- og non-tourist virksomheder, herunder fastlæggelse af værtskabsnorm Indhentning af indhold og fremstilling af en årskalender med events og temauger med relation til Limfjordsområdet og som kan indgå i pakker Plan for pilotprojekt vedr. etablering af relevante støttepunkter langs Limfjorden for både sejlende og kørende turister, herunder udvikling og test af aktiviteter, der bidrager til at gøre Limfjordshavnene til et centralt omdrejningspunkt for formidling af Limfjordsområdets historie og kulturhistorie 2. Branding/markedsføring/presse/PR/afsætning/salg Gennemførelse af brandingproces, der skal fremtidssikre Limfjordsbrandet i relation til turisme og turismerelaterede aktiviteter Udarbejdelse af markedsføringsplan Implementering af salgs- og bookingfacilitet med inkøbskurv-funktion, der er anvendelig for alle Limfjordsprodukter/pakkeprodukter/ydelser Etablering af agentnet, der dækker de vigtigste udenlandske markeder, herunder samarbejde med agent, der arbejder inden for busmarkedet Fra offline til online: forberedelse og implementering af nye markedsføringsmetoder/digital kommunikationsplatform, herunder målgruppespecifik onlinekampagne i samarbejde med VisitDenmark på udvalgte markeder og for lystfiskeri, Limfjordsfortællinger, Snapseruten m.m., Google Adverts, salgsoptimering af hjemmeside, søgemaskineoptimering, apps, elektroniske nyhedsmails til interessemålgrupper Udvikling og implementering af ambassadørordning, som øger mundtil-øre-reklamen for området og dermed skaber genbesøg fra venner, bekendte og familie Etablering af kundedatabase og efterfølgende CRM-markedsføring Presse og PR i samarbejde med eksternt pressebureau, Midtjysk Turisme og VisitDenmark b. Tidsplan og milepæle for projektets hovedaktiviteter (skal ses sammen med resultatkrav) 2. halvår 2012 Etablering af arbejdsgrupper og projektledelse Brainstorming med kommercielle aktører Etablering af agentnet Tilrettelæggelse/gennemførelse af markedsføring

15 Første salgbare produkter Færdiggørelse af temabaserede ruteforløb Årskalender, første version 1. halvår 2013 Færdiggørelse af brandingproces Første onlineaktiviteter Flere salgbare produkter Plan for støttepunkter 2. halvår 2013 Loyalitetsprogram Salgs- og bookingfacilitet Partnerskabsaftaler/kvalitetsmærke Ambassadørordning Tilrettelæggelse/gennemførelse af markedsføring 2014 Årskalender, anden version 1. halvår 2014 Flere salgbare produkter Limfjordsevents Slutevaluering 6. Hvordan forventes det at projektet formidles a. Informations- og pr-foranstaltninger I projektperioden vil der løbende blive fokuseret på intern markedsføring over for kommuner og kommercielle aktører i form af infofolder, elektroniske nyhedsbreve og lokale pressemeddelelser. På de udvalgte internationale markeder vil der som anført blive gennemført en række markedsførings-, PR- og presseforanstaltninger i samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. b. Evaluering Projektet selvevalueres midtvejs i forløbet og afsluttes med en slutevaluering ved en ekstern evaluator. c. Udbredelse af erfaringer opsamlet i projektet Erfaringerne fra projektet vil løbende blive kommunikeret i form af elektroniske nyhedsbreve. 7. Forventet effekt af projektet a. Beskrivelse af projektets effekter Projektet vil skabe turismerelateret mersalg og dermed øget omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse i de fire kommuner. Ifølge den seneste opgørtelse udgjorde turismeomsætningen i de fire kommuner i mio. kr., og effekten forventes at være en omsætningsstigning på godt 9 % efter en fire-årige indsats, svarende til 150 mio. kr. Omsætningsstigningen fordeler sig på 81 mio. kr. i form af øget døgnforbrug hos eksisterende gæster og 69 mio. kr. i form af nye overnatninger og flere éndagsturister. Forventningen er endvidere, at omsætningsstigningen vil medføre, at der skabes mindst 110 nye helårsarbejdspladser med relation til eller afledt af turismen i de syv kommuner. Der henvises til vedlagte notat om nøgletal. b. Redegørelse for effektmål, som ansøger måles på i resultatkontrakten med Region Midtjylland 5

16 2. halvår 2012 Etablering af styregruppe, arbejdsgrupper og projektledelse Gennemførelse af brainstorming med mindst 15 kommercielle aktører Forhandling med mindst 5 agenter (1 i Norge, 1 i Sverige, 1 i Holland, 1 i Tyskland, 1 busmarkedet internationalt) Udvikling af min. 3 salgbare produkter Etablering af agentnet med 1 agent i hhv. Norge, Sverige, Holland og Tyskland samt agent på busmarkedet Udgivelse af årskalender, første version Færdiggørelse af min. 3 tematiserede ruteforløb 1. halvår 2013 Færdiggørelse af brandinganalyse, der involverer samtlige kommuner og mindst 20 kommercielle aktører Gennemførelse af min. 8 markedsførings-, presse- og PR-aktiviteter, heraf 5 online aktiviteter Udvikling af yderligere min. 3 salgbare produkter Færdiggørelse af plan for støttepunkter 2. halvår 2013 Færdiggørelse af loyalitetsprogram og kontakt til mindst 25 kommercielle aktører herom Implementering af salgs- og bookingfacilitet tilendebragt Færdiggørelse af partnerskabsaftaler/ kvalitetsmærke Implementering af ambassadørordning Udgivelse af årskalender, anden version 1. halvår 2014 Udvikling af yderligere min. 2 salgbare produkter Gennemførelse af min. 2 Limfjordsevents Gennemførelse af min. 8 markedsførings-, presse- og PR-aktiviteter, heraf 5 online aktiviteter 8. Yderligere oplysninger a. Projektets organisering Der nedsættes en styregruppe, bestående af repræsentanter fra de fire kommuner og fra kommunernes turistorganisationer samt fra Midtjysk Turisme. Der nedsættes arbejdsgrupper, hvori indgår alle relevante aktører, i forbindelse med gennemførelsen af indsatsfelterne. Der ansættes en projektleder til styring af projektet under ansvar over for styregruppen. Det konkrete arbejde med gennemførelsen af projektet placeres hos de deltagende turistbureauer (hvert turistbureau påtager sig konkrete opgaver, der indgår i de to indsatsfelter). b. Samspil med evt. samarbejdspartnere Kommunerne og de kommercielle samarbejdspartnere inddrages i videst muligt omfang i gennemførelsen af projektets forskellige indsatsfelter. Det tilstræbes at opnå størst mulig synergieffekt i forhold til de øvrige projekter, som gennemføres i regi af den regionale satsning Ny VÆKST i turismen. Projektet understøttes af Midtjysk Turisme i form af leverance af videns- og kompetenceydelser undervejs i projektet. 6

17 c. Projektets additionalitet og nyhedsværdi Det er første gang, turistorganisationerne i de fire Limfjordskommuner indgår i et egentligt, forpligtende udviklings-, salgs- og markedsføringssamarbejde, og det er derfor også første gang der gennemføres en fælles proces, der tager udgangspunkt i den fællesejede Limfjord. Uden et projekt af denne karakter vil det ikke være økonomisk og praktisk muligt at gennemføre disse aktiviteter på et tilfredsstillende niveau og dermed heller ikke muligt at gennemføre en målrettet satsning på mersalg på internationale markeder, der kan øge turismeomsætningen og skabe flere jobs i de fire kommuner. d. Udgiftsbudget (se skema nedenfor) e. Finansieringsbudget (se skema nedenfor) Udgiftsbudget (angiv kun tilskudsberettigede udgifter, der skal indgå i tilsagnsgrundlaget) Udgiftskategorier 2012 (6 mdr) (6 mdr) Ialt Projektansat personale Øvrigt personale Eksterne konsulenter Transport/rejser Møder Information/tryksager Evaluering Revision I alt Finansieringsbudget Finansieringskilder I alt Region Midtjylland EU regionalfond EU socialfond Andre EU midler Kommuner Stat Privat Anden finansiering I alt Aktivitetsbudget Se bilag. 7

18

19 Netværk Limfjorden/midtjyske kommuner Ansøgning Grøn Vækst Region Midtjylland Bilag Aktivitetsplan/budget (hele projektperioden; exclusive privat medfinansiering) Indsatsfelt Beskrivelse Ansvarlig Budget projektleder 1 Produktmodning: Brainstorming/kick off Færdiggørelse af pakker Færdiggørelse af temabaserede ruteforløb Udvikling og implementering af loyalitetsprogram Opgradering/videreudvikling af Limfjordsevents Udvikling og implementering af mobilitetsfremmende aktiviteter Udvikling af partnerskabsaftale/ kvalitetsmærke Udvikling af årskalender Plan for etablering af støttepunkter, gennemførelse af pilotprojekt 2 Branding/markedsføring/presse/PR/afsætning/salg: Gennemførelse af brandingproces Implementering af salgs og bookingfacilitet Etablering af agentnet Fra offline til online Ambassadørordning Etablering af kundedatabase og CRM Presse og PR Ekstern Ekstern Ekstern Ekstern Ekstern Ekstern Budget medarbejder på tb er Budget eksterne omk I alt Se særskilt budget nedenfor

20 Bemærk: I budgettet i ansøgningen specificeres evaluering, revision og kørsel særskilt, mens disse poster er inkluderet i ovennævnte budget. Detailbudget Fra offline til online Kampagner via VisitDenmark D, NL, N, S (primært online) Google Adverts og anden annoncering på digitale platforme Søgemaskineoptimering af hjemmeside Limfjorden apps Nyhedsmails, målrettet interesser og målgrupper Målgruppespecifik markedsføring print og online Ansvarlig Budget projektleder Budget medarbejder på tb er Budget eksterne omk

21 /JH Nøgletal Turismen i Limfjordsområdet NB: Nøgletalsnotatet har som forudsætning et 3 årigt projekt. Turismeomsætning (2008) VisitDenmark foretager beregninger af turismeomsætningen i kommunerne med udgangspunkt i overnatningstallene fra Danmarks Statistik og i interviewundersøgelser, hvor de overnattende gæster oplyser deres døgnforbrug. I beregningen indgår desuden skøn vedr. ikke kommerciel overnatning (venner og familie, privat indkvartering m.v.) samt dansk og udenlandsk éndagsturisme. Nyeste beregning er fra 2011, men baserer sig på tal fra Kommune Omsætning fra kommercielle overnatningsformer mio. kr. Ikkekommerciel overnatning og éndagsturisme mio. kr. Samlet turismeomsætning mio. kr. Total antal overnatninger og éndagsturister Gennemsnitligt døgnforbrug kr. Lemvig Struer Holstebro Skive Viborg I alt (i Region Midtjylland) Thisted Morsø Jammerbugt Vesthimmerland Aalborg I alt (i Region Nordjylland) Netværk Limfjorden Do., Reg.Midtjyll Do., Reg.Nordjyll (Kilde: Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008, VisitDenmark 2011) 1

22 Registrerede overnatninger (2010/11) Danmarks Statistik registrerer overnatninger i udlejede feriehuse, hoteller, kroer, feriecentre og lystbådehavne samt på campingpladser. For hoteller og kroer dog kun virksomheder med mere end 40 senge og for campingpladser kun pladser med mindst 75 enheder. Kommune Camping, hotel, feriecentre, lystbådehavne, vandrerhjem Danske overnatninger (maj ) Camping, hotel, feriecentre, lystbådehavne, vandrerhjem udenlandske overnatninger (maj ) Feriehuse, Alle overnatninger (2010) Total Lemvig Struer Holstebro Skive Viborg I alt (i Region Midtjylland) Netværk Limfjorden i Region Midtjyll. (Kilde: Midtjysk Turisme) Målsætning Målsætningen er i de fire Limfjordskommuner i Region Midtjylland at opnå en stigning på 150 mio. kr. i turismeomsætningen ved projektets slutning, svarende til en stigning på 9,2 %. Denne vækst skal primært nås gennem en satsning på mersalg til internationale gæster. Væksten nås dels gennem at øge gæsternes døgnforbrug med 5 %, dels gennem tiltrækning af ny forretning (øget gensalg, forlængede ophold og tiltrækning af nye højtforbrugende gæster). Nedenstående beregning illustrerer, hvordan målsætningen kan nås (kun de 4 Limfjordskommuner i Region Midtjylland): 1 Tallene vedr. Struer er fra 2009; feriehustallene dog fra

23 Marked/overnatningstype Vækst i overnatninger Vækst i omsætning, mio. Eksisterende gæster, øget døgnforbrug 81,0 Norge, hotelovernatninger/ferie ,9 Norge, campingovernatninger ,1 Norge, feriehusovernatninger ,0 Sverige, hotelovernatninger/ferie ,4 Sverige, campingovernatninger ,5 Sverige, feriehusovernatninger ,8 Tyskland, hotelovernatninger/ferie ,3 Tyskland, campingovernatninger ,4 Tyskland, feriehusovernatninger ,5 Storbritannien,hotelovernatninger ,3 Holland, hotelovernatninger ,6 Holland, campingovernatninger ,8 Holland, feriehusovernatninger ,5 Andre lande, hotelovernatninger ,2 Danmark, hotelovernatninger ,3 Danmark, feriehusovernatninger ,6 Danmark, campingovernatninger ,3 Ekstra overn., vandrerhj. og lystbådehavne ,6 Overnatninger B&B ,5 Besøg hos venner og familie ,6 Danske endagsturister ,5 Udenlandske endagsturister ,5 I alt 150,1 (Døgnforbrugstal fra VisitDenmarks analyse) Beskæftigelse VisitDenmark har som tommelfingerregel, at der skabes en ny helårsarbejdsplads, hver gang turismeomsætningen stiger med kr. En øget turismeomsætning på 150 mio. kr. vil således medføre, at der skabes en øget beskæftigelse på mindst 110 årsværk i fire Limfjordskommuner i Region Midtjylland. Sammenfatning For at kunne nå væksten på 69 mio. kr., som relaterer sig til nye overnatninger og flere endagsturister, vil det indebære et registrerbart overnatningstal i 2015 som følger på campingpladser og hoteller, kroer, feriecentre, vandrerhjem og i udlejede feriehuse: Type Overnatningstal 2010 Overnatningstal 2015 Vækst Danske gæster ,2 % Udenlandske gæster % 2 Det skønnes ud fra Danmarks Statistiks tal, at 85 % af feriehusovernatningerne foretages af udlændinge. 3

24 Omsætningsfordeling 2015 (skøn) Omsætning 2008 (mio) Omsætning 2015 (mio) Vækst Danske gæster 616 mio. 655 mio. + 6,3 % Udenlandske gæster mio mio. + 11,1 % I alt mio mio. + 9,2 % 4

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: Start- og slutdato: 2. april

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: Start- og slutdato: 2. april Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015. Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Randers

Turismens økonomiske betydning i Randers Turismens økonomiske betydning i Randers VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Randers Kommune Udgivet af: VisitDenmark for VisitRanders Maj 2013 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] UDSAT TIL 30.06.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet

Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Erhvervspartnerskabernes arbejde med kystturisme ved Peter Sørensen, Østdansk Turisme Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Idéen om erhvervspartnerskaberne fødes i Vores Rejse - den fælles strategi for

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Projektrapport Fomars -2015 - Det Gode Liv - samt 2013 2015

Projektrapport Fomars -2015 - Det Gode Liv - samt 2013 2015 Projektrapport Fomars -2015 - Det Gode Liv - samt 2013 2015 j.nr. 13/12261 FOMARS FORENINGEN TIL MARKEDSFØRING AF FERIETURISMEN I SYDDANMARK 7. april 2016 Tove Baisgaard Projektrapport Fomars -2015 - Det

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx Pop-up restauranter viser turisterne vej til den gode lokale madoplevelse Formål/relevans Turismen er Danmarks største eksporterhverv, idet turisterne i Danmark bruger 82,4 mia. kr. når de opholder sig

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11

Resultatkontrakt. Projektets titel. Djursland - vækst gennem oplevelser. 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Resultatkontrakt Projektets titel Djursland - vækst gennem oplevelser 2. april 2012 31. august 2015 Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1) Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1) 11.04.2012 til 2 år efter tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen Journalnummer: 1-33-76-23-25-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv]

Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til [2 år fra datoen for tilsagn fra NaturErhverv] Journalnummer: 1-33-76-23-24-11 Kontraktens parter Region:

Læs mere