Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst"

Transkript

1 Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske effekter... 5 Beskæftigelse... 6 Værditilvækst... 7 Skatter og afgifter... 7

3 Sammenfatning I alt køber turisterne i Marielyst for 633 Heraf bliver de 304 brugt af danskere og 329 af udenlandske turister. Blandt de overnattende turister i Marielyst udgør feriehusturismen langt den største andel af omsætningen med et forbrug på 400 eller 63 pct. af den samlede omsætning, mens endagsturisterne i destinationen bidrager med 98 Turismen i Marielyst skaber 676 fuldtidsstillinger og er dermed et godt bidrag til den samlede turismeskabte beskæftigelse i kommunen. Der skabes derudover en samlet værditilvækst på 282 i Marielyst, som både tilfalder de direkte turismerelaterede erhverv såvel som andre brancher i form af afledte effekter. Om rapporten Analysens formål er at give en status for turismens direkte og afledte økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for kystbydestinationen Marielyst. Rapportens resultater vil indgå som videngrundlag i destinationens videre udviklingsforløb i det tværnationale projekt "Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer", der gennemføres i perioden med støtte fra EU s Strukturfonde. Status for den økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning af turismen er beskrevet på baggrund af økonomiske nøgletal indhentet af VisitDenmark på grundlag af Turismesatellitregnskabet for Danmark 2011 og via den økonomiske model LINE, begge udviklet af Center for Regional og Turismeforskning for VisitDenmark. De økonomiske effekter af turismen, som bl.a. er beregnet med oplysninger fra nationalregnskabet, forholder sig til år Dette år er det seneste, hvorfra oplysninger fra nationalregnskabet er sammenholdt med turismen. Da der er tale om meget grundlæggende økonomiske og turismemæssige sammenhænge i kommunerne som samfund og turismedestinationer, er det vurderingen, at tallene fortsat er aktuelle. Gennemgangen skal således ses som den pr mest aktuelle beskrivelse af turismens struktur i Marielyst. Datagrundlaget for denne rapport bygger på et særudtræk af Turismesatellitregnskabet, hvor alle nøgletal er opgjort på kommuneniveau. Da det har været formålet med denne rapport at opgøre turismens betydning på destinationsniveau, er kommunens og destinationens overnatningskapacitet opgjort og der er på den baggrund udarbejdet en fordelingsnøgle for kystbydestinationens samlede andel af turismens volumen i kommunen. Rapportens resultater bygger således på forholdsmæssige estimater ud fra viden om turismens samlede omsætning i kommunen og oplysninger om de lokale forhold på destinationen. I rapporten er resultaterne opdelt på tre niveauer: Kystbydestination Marielyst, Guldborgsund Kommune og Region Sjælland, hvilket giver et sammenligningsgrundlag i vurderingen af turismens betydning. 1

4 For en uddybende beskrivelse af VisitDenmarks metode til opgørelse af turismens økonomiske betydning kommunalt henvises til Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 (VisitDenmark 2013, Turismens økonomiske betydning i Marielyst Turisternes samlede forbrug i Marielyst udgør i alt 633 Foruden den direkte omsætning genereret af turismen, skaber turismeforbruget arbejdspladser, der svarer til 676 fuldtidsjobs. Turismen skaber desuden en værditilvækst i turisterhvervet og i andre brancher som f.eks. detailhandlen og i håndværksvirksomheder. Den turismeskabte værditilvækst skabt i Marielyst udgør 282 Oversigtstabel Turismeforbrug Turismeskabt værditilvækst Turismeskabt beskæftigelse årsværk årsværk årsværk 1: Inkl. afledte effekter Turisternes samlede forbrug i Marielyst udgør 67 pct. af turismeforbruget i Guldborgsund Kommune og 7 pct. af den samlede turismeomsætning i Region Sjælland. Turismeforbrug Turisternes samlede forbrug på deres ferie fordeler sig på både kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer samt endagsturisme. De kommercielle overnatningsformer tæller hoteller, campingpladser, feriecentre, festival og lejede feriehuse. De ikke-kommercielle overnatningsformer omfatter privat indkvartering, herunder overnatninger i eget eller lånt feriehus, overnatninger hos venner/familie og lignende. I Marielyst fylder omsætningen fra de kommercielle overnatningsformer mest med 340 eller 54 pct. af den samlede omsætning i destinationen. Omsætningen fra ikke-kommercielle overnatningsformer udgør 293 eller 46 pct. af den samlede turismeomsætning. Sammenholdt med kommunen i øvrigt udgør de ikke-kommercielle overnatninger og endagsturismen imidlertid en relativt større andel i Marielyst end i resten af kommunen, hvor de ikke-kommercielle overnatninger og endagsturismen udgør 41 pct. af omsætningen. 2

5 Turismeforbruget fordelt på kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer Turismeforbruget Ikke-kommercielle Kommercielle overnatningsformer og Samlet Turismeandel Overnatningsformer endagsrejsende I alt udbud af samlet udbud Region Sjælland ,9 Guldborgsund Kommune ,1 Kystbydestination Marielyst Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festivaller, bondegårdsferie og lejet feriehus. Note: Samlet udbud på destinationsniveau er ikke opgjort, da oplysninger fra andre brancher ikke har været tilgængelige på lokalt niveau. Når omsætningen fra de kommercielle overnatninger fylder relativt mere i Marielyst, skyldes det at den kommercielle feriehusudlejning udgør 45 pct. af turismeomsætningen i Marielyst. Også inden for de ikkekommercielle overnatningsformer er det feriehusturismen, der fylder mest med sammenlagt 116 i omsætning. I alt skaber feriehusturismen en omsætning på 400 eller 63 pct. af turisternes forbrug i Marielyst. Også endagsturismen og familie/venner-besøg bidrager væsentligt med hhv. 15 pct. og 12 pct. af omsætningen. Fordelingen af turismeforbrug på overnatningsformer I alt Kommercielle Hotel - ferie Hotel - forretning Camping Vandrerhjem Lejet feriehus Feriecentre Festival Lystbåde Bondegårde Ikke-kommercielle Eget feriehus Lånt sommerhus Familie/venner Endagsturister - ferie Endagsturister - forretning

6 Fordelingen af turismeforbrug på overnatningsformer pct. I alt Kommercielle Hotel - ferie Hotel - forretning Camping Vandrerhjem Lejet feriehus Feriecentre Festival Lystbåde Bondegårde Ikke-kommercielle Eget feriehus Lånt sommerhus Familie/venner Endagsturister - ferie Endagsturister - forretning Af det samlede turismeforbrug i Marielyst udgør ferieturismen 621 eller 98 pct. af den samlede omsætning, mens erhvervsturismen bidrager med 12 eller 2 pct. af omsætningen. Erhvervsturismen er i højere grad koncentreret i andre destinationer i Guldborgsund Kommune, hvor 12 pct. af den samlede omsætning stammer fra erhvervsturisme. Turismeforbruget fordelt på overnatning/endagsturisme samt formål I alt Forretningsrejser Ferierejser pct. pct. pct. Region Sjælland Overnattende gæster Endagsturister Guldborgsund Kommune Overnattende gæster Endagsturister Kystbydestination Marielyst Overnattende gæster Endagsturister Note: Overnattende gæster inkluderer gæster på kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer 1 Eksklusiv turister, der overnatter i andre kommuner 4

7 Forbruget fordelt på markeder viser at 304 eller 48 pct. af omsætningen i Marielyst genereres af danske turister, mens 329 eller 52 pct. af omsætningen stammer fra de udenlandske turister. Fordelingen af turismeforbrug på markeder I alt Danmark Udlandet Tyskland Norge Sverige Storbritannien Holland Øvrige lande Fordelingen af turismeforbrug på markeder pct. I alt Danmark Udlandet Tyskland Norge Sverige Storbritannien Holland Øvrige lande I Marielyst er der således en relativt større andel af turismeomsætningen, der stammer fra udenlandske gæster sammenholdt med Guldborgsund Kommune samlet set, hvor de omsætningen fra danske turister udgør over halvdelen af forbruget. Blandt de udenlandske turister er det tyskerne, der står for den største andel af forbruget med 209 efterfulgt af svenske turister, der skaber en omsætning på 51 og norske turister, der bidrager med 38 Samfundsøkonomiske effekter Turismeefterspørgslen skaber afledte samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse, værditilvækst og offentlige provenuer. For at belyse størrelsen af disse effekter anvender VisitDenmark det regionale turismesatellitregnskab (RTSA), sammen med den generelle ligevægtsmodel LINE. LINE modellen knytter alle landets virksomheder og arbejdstagere sammen og belyser turismens direkte og totale afledte effekter 5

8 på tværs af alle landets kommuner. Hvor store afledte effekter, turismen skaber i en given kommune eller område, afhænger af kommunens eller områdets evne til at drage nytte af: 1) Kommunens eller områdets egen turisme, mht. størrelsen af den direkte turismeomsætning i området og i hvor høj grad området er selvforsynende med varer og arbejdskraft til brug for denne efterspørgsel. Hvis et området f.eks. har en lav selvforsyningsgrad, indebærer det, at effekterne fra egen turisme i højere grad forplanter sig til andre steder i landet, dér hvor varer og tjenesteydelser leveres og vice versa. 2) Resten af landets turisme, mht. i hvor høj grad kommunen eller området er bopæls- eller arbejdssted for varer og tjenesteydelser til brug for turismeefterspørgsel i andre områder. Summen af afledte effekter i en kommune eller et område er derfor en blanding af effekterne fra 1) og 2), og man kan derfor ikke direkte sammenstille turismeomsætning i et område med de afledte effekter. Vedrørende beskæftigelses- og provenueffekter er der endvidere den detalje, at skatteindtægter fra beskæftigelse følger arbejdstagerens bopælskommune, mens beskæftigelsen er opgjort på arbejdssted. De afledte effekter i en given kommune fremkommer på følgende måde, jf. mekanismerne i LINE modellen: + direkte effekter fra egen turismeomsætning - afledte effekter til andre kommuner af egen turismeomsætning + afledte effekter af egen turismeomsætning til egen kommune + afledte effekter af det øvrige lands turismeomsætning til egen kommune = Summen af afledte effekter i egen kommune Beskæftigelse Turisternes forbrug skaber en mængde arbejdspladser her kaldet turismeskabte årsværk. Turismen i Marielyst skaber gennem direkte og afledte effekter 676 årsværk, hvilket svarer til 58 pct. af den samlede turismeafledte beskæftigelse i kommunen. Antal arbejdspladser skabt af turismen Turismeskabte årsværk Turismeandel af samlet beskæftigelse årsværk pct. Region Sjælland ,5 Guldborgsund Kommune ,8 Kystbydestination Marielyst Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Opgjort i fuldtidsbeskæftigede. Note: Samlet beskæftigelse på destinationsniveau er ikke opgjort, da oplysninger fra andre brancher ikke har været tilgængelige på lokalt niveau. 6

9 Værditilvækst Den turismeskabte værditilvækst i Marielyst udgør 282 og bidrager dermed mærkbart til den samlede værditilvækst i kommunen. Værditilvækst skabt af turismen Turismeskabt værditilvækst Andel af samlet Værditilvækst Region Sjælland ,7 Guldborgsund Kommune 487 4,4 Kystbydestination Marielyst Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Note: Data om samlet værditilvækst på destinationsniveau er ikke opgjort, da oplysninger fra andre brancher ikke har været tilgængelige på lokalt niveau. Skatter og afgifter Turismen i Marielyst skaber offentlige indtægter på i alt 197 De fleste af disse falder inden for vareog selskabsskatter, som beløber sig til i alt 146, mens personskatterne udgør 51, hvoraf en tredjedel går til staten, halvdelen går til kommunen og resten går til regionen. Skatter og afgifter afledt af turismen pct. pct. pct. Skatteprovenu i alt Personskatter Vareskatter Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Kystbydestination Marielyst Guldborgsund Kommune Region Sjælland 7

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 218 Turismeanalyse Udvikling fra 212-216 Stevns Kommune Analyse af nøgletal for Analyse af udviklingen af Turismen i Stevns Kommune fra år 212 til år 216 Turismen i Stevns

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Midtjylland September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008 Turismens økonomiske betydning for Syddanmark Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken, DK-

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Destination Fyn Oktober 2014 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2011 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar 2014 ISBN: 978-87-87393-97-3

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune.

Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune. Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune. VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Skive Kommune Maj 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turisterne på Bornholm havde i 2011 et samlet forbrug på 1,83 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på 572 millioner

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Nordjylland 2014

Turismens økonomiske betydning i Region Nordjylland 2014 Turismens økonomiske betydning i Region Nordjylland 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Nordjylland 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Region Nordjylland December

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Randers

Turismens økonomiske betydning i Randers Turismens økonomiske betydning i Randers VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Randers Kommune Udgivet af: VisitDenmark for VisitRanders Maj 2013 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af:

TURISMEN I ROSKILDE. Udarbejdet oktober 2017 af: TURISMEN I ROSKILDE Udarbejdet oktober 2017 af: TURISTERNE I ROSKILDE SKABER: VÆKST OMSÆTNING og LOKALE ARBEJDSPLADSER...som ikke kan flyttes ud! 1452 mio. kr. Turismeforbrug i kommunen 847 mio. kr. Turismeskabt

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland 2014 Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014

Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Region Midtjylland Oktober

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region. Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Midtjylland September

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Enjoy Limfjorden 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Fjordlandet 2015

Turismens økonomiske betydning i Fjordlandet 2015 Turismens økonomiske betydning i Fjordlandet 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for Fjordlandet September 2017 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Fjordlandet

Læs mere

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark December 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfatter: Thomas Kynde Møller cand.mag i turisme Analysekonsulent

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Fyn 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Destination Fyn August 2016 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Middelfart, Kolding og Fredericia kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Udarbejdet

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISMESATELLITREGNSKAB

TURISMESATELLITREGNSKAB TURISMESATELLITREGNSKAB BORNHOLM 2015 Turisterne på Bornholm havde i 2015 et samlet forbrug på knapt 1,8 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på Bornholm på

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Region Syddanmark 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for Region Syddanmark

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Billund Kommune 2014

Turismens økonomiske betydning i Billund Kommune 2014 Turismens økonomiske betydning i Billund Kommune 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Billund 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Billund ErhvervsFremme Oktober 2016

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejle 2014

Turismens økonomiske betydning i Vejle 2014 Turismens økonomiske betydning i Vejle 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Vejle Kommune 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for VisitVejle August 2016 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014

Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014 Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Vestsjælland 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for VisitVestsjælland September 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016 Udgivet af: VisitDenmark September 2018 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-6 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf.: +45 3288 9900 Forfattere:

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Aarhus Kommune 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for VisitAarhus August

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING REGION MIDTJYLLAND 2015 Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for Region Midtjylland November 2017 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Kongernes Nordsjælland 2014 Hillerød, Gribskov, Halsnæs, Fredensborg og Helsingør kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Kongernes Nordsjælland 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Kongernes Nordsjælland 2015 Udgivet af: VisitDenmark for VisitNordsjælland

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning 2017

Turismens økonomiske betydning 2017 Turismens økonomiske betydning 2017 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2017 Udgivet af: VisitDenmark Maj 2019 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-33-0 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Holstebro Udgivet af: VisitDenmark for Holstebro Kommune Oktober 2014

Turismens økonomiske betydning i Holstebro Udgivet af: VisitDenmark for Holstebro Kommune Oktober 2014 Turismens økonomiske betydning i Holstebro 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Holstebro Kommune Oktober 2014 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Holstebro

Læs mere

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010

Turismen i Region Nordjylland i tal. Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Turismen i Region Nordjylland i tal Udarbejdet af VisitDenmark for VisitNordjylland. August 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 ISBN 87-87393-68-9 Forfattere: Christian

Læs mere