Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer"

Transkript

1 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013

2 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Foto: Gudsø Bæk, Fredericia Kommune Af Jesper Ratjen ISBN nr.: År: 2015 Må citeres med kildeangivelse. 2 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

3 Indhold Synopsis Indledning og baggrund Metoder Samarbejde med kommunen Resultater af Naturstyrelsens arbejde i kommunen Er der registreret mere eller mindre natur i forbindelse med Naturstyrelsens projekt? Fordelingen af beskyttet natur på antal og areal Uoverensstemmelser Ny og overset natur Besigtigede lokaliteter Forsvarets og Naturstyrelsens arealer Konstaterede ændringer til kommunal opfølgning Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 3

4 Synopsis Naturstyrelsen har i 2013 opdateret registreringen af beskyttet natur i Fredericia Kommune. Ved registreringsprojektets afslutning er der samlet registreret 1.165,3 ha natur i kommunen. Det er en forøgelse af naturarealet på 43,3 ha eller 3,8 % i forhold til de 1.136,8 ha der var registreret ved starten af Naturstyrelsens projekt. Den samlede udvikling i det registrerede naturareal skyldes dels at nye arealer er kommet til, og dels at der er arealer som er gledet ud af registreringen. Der er således registreret 8 uoverensstemmelser (potentielt tabt natur) med et samlet areal på 3,0 ha. Disse har kommunen en opgave med at følge op på. Samtidig er der registreret 19 nye og 13 oversete naturområder med et samlet areal på henholdsvis 2,7 og 15,8 ha. Derudover er fejlkortlagte arealer slettet og der er sket tekniske tilpasninger i afgrænsningen af allerede registreret natur. Samlet set giver det en forøgelse af det registrerede naturareal på 43,3 ha. Nettotilvæksten af natur i kommunen er på -0,3 ha, svarende til 0,0 % af de 1.136,8 ha natur der var registreret ved starten af Naturstyrelsens projekt. Nettotilvæksten er beregnet som arealet af ny natur fratrukket arealet af uoverensstemmelser (potentielt tabt natur). Data er opdateret i Danmarks Miljøportal dels i korttemaet om beskyttede naturtyper, og dels (hvis lokaliteterne er besigtiget i felten) i korttemaet om statslige 3-besigtigelser samt i Naturdatabasen. 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

5 1. Indledning og baggrund Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik den 19. november 2010 en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Formålet med aftalen er at sikre, at den vejledende registrering af 3-områderne i Danmarks Miljøportal bliver opdateret over hele landet i løbet af perioden Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har ansvar for at opdatere 3-registreringerne i projektperioden, og har undervejs været i tæt dialog med de kommuner, hvor registreringen har været i gang. Det er som hidtil kommunernes opgave, at vedligeholde den vejledende registrering af de 3- beskyttede naturområder. Ifølge aftalen mellem MIM og KL vedligeholder kommunerne fremover registreringen af den 3-beskyttede natur i en 10-årig cyklus. Denne del af aftalen vil blive udmøntet i en bekendtgørelse. Desuden skal kommunerne følge op på de eventuelle uoverensstemmelser, der er registreret af Naturstyrelsen i forbindelse med projektet. I 2013 har Naturstyrelsen opdateret registreringen af 3-områderne i Fredericia Kommune. Disse er bearbejdet i 2014 og lagt ind i Danmarks Miljøportal, hvorfra de nu er tilgængelige. Nærværende rapport beskriver resultaterne af registreringsprojekt i Fredericia kommune. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 5

6 2. Metoder Alle områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3, registreres i Danmarks Miljøportal. Dette sker dels i et GIS-lag om beskyttede naturtyper og dels (hvis området er besigtiget) i et GISlag om besigtigelser samt i Naturdatabasen. I dette projekt er de nuværende registreringer fra GIS-laget om beskyttede naturtyper blevet sammenlignet med de nyeste luftfotos, og ved forskelle er dette blevet registreret i Miljøministeriets interne GIS-system. Forskellene kan bestå af følgende elementer: - Uoverensstemmelser, hvor hele eller dele af registrerede naturområder er forsvundet. Det er registreret, hvilket år uoverensstemmelsen kan ses på luftfoto, samt hvilken type uoverensstemmelse der er tale om. Uoverensstemmelserne besigtiges som udgangspunkt i felten. - Nye og oversete naturområder, som kunne ses på luftfotos, men som ikke var registreret. Der er skelnet mellem ny og overset natur. Overset natur ses på alle de ortofotos, som var til rådighed i analysen (tilbage til 1995), mens ny natur er kommet til i perioden mellem 1995 og frem. Ny og overset natur er ligeledes blevet besigtiget i felten. Dog er søer ikke besigtiget, hvis de har været mulige at afgrænse i forbindelse med luftfototolkningen. - Fejlkortlægninger, som var omfattet af registreringen i Danmarks Miljøportal, men som ikke har kunnet genfindes på nogen af de tilgængelige luftfotos. Disse burde aldrig have været registreret. - Tekniske tilpasninger, hvor naturområdet ikke har ændret udstrækning over årene, men hvor afgrænsningen er tilpasset. Disse er ikke besigtiget i felten. Til luftfototolkningen har der været en hel række luftfotoårgange til rådighed sammen med en række hjælpetemaer som bl.a. højdemodel, gamle topografiske kort, evt. data leveret af kommunerne samt oplysninger om de aftaler, der eventuelt er indgået med de enkelte kommuner. Aftalerne har bl.a. omfattet områder, som kommunerne for nyligt har opdateret, og som Naturstyrelsen derfor ikke har behøvet at gennemgå. Lokaliteter til besigtigelse i felten, er alle blevet markeret i GIS-systemet i forbindelse med luftfototolkningen. Disse lokaliteter er medtaget i felten i et MobilGIS-system på en Tablet-pc. Her har der været mulighed for at tilføje oplysninger, som efterfølgende er lagt tilbage til det interne GIS-system. På Tablet-pc en er der ligeledes udfyldt feltskemaer med oplysninger om det enkelte naturområders struktur, plantearter m.m. Skemaerne er koblet til GIS-polygonerne med et IDnummer. Når feltarbejdet er afsluttet, er data blevet sendt til kommentering hos kommunen. Kommunen har her haft lejlighed til at gennemse data og kommentere på registreringerne i forhold til kommunens oplysninger. Alle opdaterede afgrænsninger af 3-naturen er efterfølgende registreret i Danmarks Miljøportal ligesom de oplysninger, som er indsamlet i forbindelse med feltbesigtigelserne. Naturstyrelsen har forestået denne opdatering i Danmarks Miljøportal. 6 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

7 Det skal bemærkes, at ved opdateringen af 3-laget i Miljøportalen er uoverensstemmelser ikke fjernet. De er i stedet lagt ind som selvstændige polygoner med de oprindelige naturtyper. Besigtigelser er derimod lagt i Miljøportalens lag om statslige 3-besigtigelser, uanset om der ved besigtigelsen er konstateret natur eller ej. Efter Naturstyrelsens registreringsarbejde er afsluttet, er alt registreringsmateriale overdraget til kommunen. I de tilfælde, hvor naturen er forsvundet, har Naturstyrelsen ikke taget stilling til, om der er tale om ulovlige forhold. Det er kommunens ansvar efterfølgende at følge op på, om det registrerede er i overensstemmelse med 3-beskyttelsen. Kommunen skal ligeledes holde registreringen af den beskyttede natur opdateret i Miljøportalen. DMU har udarbejdet tekniske anvisninger for luftfotoanalyserne (for henholdsvis tabt 3-natur og ny eller overset 3-natur) og for feltregistreringerne (for tabt, ny og overset 3-natur), se og klik på `Registreringen af 3-natur opdateres. På ovennævnte hjemmeside findes undersider for hver kommune, som angiver udviklingen i naturen i forhold til antal og areal af de enkelte naturtyper. Udviklingen er angivet før Naturstyrelsens registreringsarbejde blev påbegyndt og efter dets afslutning. På hjemmesiden findes desuden diverse faktaark om forhold i projektet, registreringen, brugen af Miljøportalen, link til aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening m.m. Lodsejerne er inden feltarbejdet informeret om opdateringen og feltundersøgelserne ved annoncering i lokale ugeaviser. Et faktaark om projektet og annoncen er blevet sendt til landbrugsog skovbrugsorganisationerne, som har orienteret deres konsulenter. Annonce og faktaark kan ses på ovennævnte hjemmeside. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 7

8 3. Samarbejde med kommunen Naturstyrelsen har forud for registreringsarbejdet holdt møde med kommunen. Der har i forbindelse med projektet været nedsat en kommunefølgegruppe med deltagelse af 3- medabejdere fra de 8 pilotkommuner i 2011, samt et par kommuner mere. Gruppen har holdt 3 møder, hvor de forskellige faser i registreringsprojektet har været drøftet og evalueret. Naturstyrelsen har fundet samarbejdet meget nyttigt. Kommunen har haft materiale fra registreringsarbejdet til høring i en periode på 4 måneder. Det har været frivilligt for kommunerne om de ønskede at kommentere på Naturstyrelsens materiale forud for opdateringen i Miljøportalen. Fredericia Kommune har inden opdateringen i Miljøportalen givet tilbagemelding på 187 lokaliteter, hvilket for 11 lokaliteters vedkommende har givet anledning til ændringer i forhold til Naturstyrelsens udgangspunkt. 8 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

9 4. Resultater af Naturstyrelsens arbejde i kommunen I forbindelse med registreringsarbejdet har Naturstyrelsen taget udgangspunkt i et GIS-udtræk fra Danmarks Miljøportal den 3. februar For hver uoverensstemmelse mellem registreringen i Miljøportalen og nyeste ortofoto, er der digitaliseret en ny polygon, hvilket naturligvis også er gældende for nye og oversete naturområder. En række lokaliteter er besigtiget, og der er konstateret både områder som er beskyttet natur og områder, som ikke opfylder kriterierne for at være beskyttet natur. Data er opdateret i Danmarks Miljøportal. Data om de beskyttede naturområder findes i Danmarks Arealinformation i GIS-laget: Beskyttede naturtyper (bes_naturtyper). Data om feltbesigtigelserne findes samme sted i GIS-laget om Statslige 3-besigtigelser (besigtigelse_fl_stat) samt i Naturdatabasen under Statslige 3-besigtigelser. 4.1 Er der registreret mere eller mindre natur i forbindelse med Naturstyrelsens projekt? En oversigt over Naturstyrelsens registreringer i kommunen kan ses i tabel 1. En nærmere forklaring til de enkelte kategorier fremgår af kapitel 2. TABEL 1 Oversigt over Naturstyrelsens registreringer i kommunen. Antal lokaliteter Areal (ha) I DAI inden NST-projekt ,8 Uoverensstemmelser 8 3,0 Uoverensstemmelser afkræftet i felten* 22 8,7 Nye naturområder 19 2,7 Oversete naturområder 13 15,8 Fejl-kortlagte 11 1,1 Tekniske tilpasninger ,8 Nye/oversete naturområder afkræftet i felten** 44 70,2 Besigtigede 85 96,4 I DAI efter NST-projekt*** ,1 *) Registreret som uoverensstemmelse ved luftfototolkning, men ved feltbesigtigelsen er der ikke konstateret en uoverensstemmelse. **) Registreret som ny/overset natur ved luftfototolkning, men afkræftet ved feltbesigtigelse. ***) Uoverensstemmelser bliver ikke fjernet i DAI, men indlagt som selvstændige polygoner med den oprindelige naturtype. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 9

10 FIGUR 1 Kommunekort med særskilte signaturer for områder med ny natur, eksisterende natur og uoverensstemmelser. Da Naturstyrelsens registrering i kommunen blev afsluttet i 2013 var der konstateret områder. De udgør tilsammen et areal på 1.180,1 ha, hvilket udgør 8,8 % af kommunens areal. Bemærk, at det samlede antal og areal efter Naturstyrelsens projekt også omfatter de registrerede uoverensstemmelser. Som det fremgår af tabel 1 er der efter Naturstyrelsens projekt registreret 43,3 ha mere natur i Fredericia Kommune i forhold til udgangspunktet på 1.136,8 ha. 1,1 ha er registreret som fejlkortlagte, og burde ikke have været registreret. Udgangspunktet er derfor 1.135,7 ha. Heraf er de 3,0 ha uoverensstemmelser, mens der er hhv. 2,7 og 15,8 ha ny og overset natur. Når disse trækkes 10 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

11 fra er der 28,8 ha tilbage, som tilskrives tekniske tilpasninger, hvor naturområdets udstrækning ikke er ændret over tid, men hvor afgrænsningen er opdateret i forbindelse med dette projekt. Den oversete natur burde have været registreret i forbindelse med den oprindelige kortlægning i begyndelsen af 1990 erne. Derfor kan nettotilvæksten af natur beregnes som 2,7 ha ny natur fratrukket 3,0 ha uoverensstemmelser. Nettotilvæksten af natur i Fredericia Kommune udgør således -0,3 ha svarende til 0,0 % af de registrerede 1.136,8 ha inden Naturstyrelsens projekt. 4.2 Fordelingen af beskyttet natur på antal og areal Projektets resultater opgøres på to måder, som viser fordelingen af de forskellige naturtyper i 2006, 2008, 2010 og efter opdateringsprojektets afslutning: Antal områder med de forskellige typer af natur ses på figur 2 og tabel 2 Areal (ha) med de forskellige typer af natur ses på figur 3 og tabel 3 FIGUR 2 Antal områder med de forskellige typer af natur. TABEL 2 Antal områder med de forskellige typer af natur. Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø I alt Ved projektets start Ved projektets afslutning Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 11

12 FIGUR 3 Areal (ha) med de forskellige typer af natur. TABEL 3 Areal (ha) med de forskellige typer af natur. Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø Ved projektets start Ved projektets afslutning I alt Udviklingen i antal og areal af 3-områderne i kommunen fra 2006 og frem til projektets afslutning viser, at antallet af alle naturtyper er steget dog på nær antallet af strandenge, som er faldet. Arealmæssig er arealet af eng og sø steget, mens overdrev er gået tilbage. Faldet i antal strandenge skyldes formentlig, at der inden projektets start er lavet en kvalitetssikring af 3-laget, hvorved antaller er ændret, men arealet er stort set ens. Tilbagegangen for overdrev skyldes, at kommunen på baggrund af feltbesigtigelser har omklassificeret flere naturarealer fra overdrev til eng. Som ovenfor nævnt er uoverensstemmelser ikke taget ud af 3-registreringen. Baggrunden for at naturområders areal alligevel kan være gået tilbage er, at de kan være omfattet af tekniske tilpasninger og fejlregistreringer, hvor arealer oprindeligt er blevet registreret som 3-beskyttet natur uden at opfylde kriterierne. Disse er opdateret, så de ikke længere fremgår af 3-laget i GIS. 12 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

13 4.3 Uoverensstemmelser Ved luftfototolkningen er der konstateret en række områder, hvor et registreret naturområde ser ud til at være påvirket af en aktivitet, som kan medføre, at området ikke længere opfylder kriterierne for at være beskyttet natur. Der er ikke taget stilling til, om der er tale om et ulovligt forhold. Tabel 4 viser en oversigt over de registrerede uoverensstemmelser. TABEL 4 Uoverensstemmelser registreret i luftfototolkningen. Bemærk at ikke alle lokaliteter er besigtiget. Antal lokaliteter Areal (ha) Opdyrkning 2 0,3 Omlægning 0 0,0 Bebyggelse 1 0,3 Haver, parker og golfbaner 2 1,1 Infrastruktur 0 0,0 Råstofgravning og jorddeponering 1 0,2 Sommerhusområder 0 0,0 Tilplantning 0 0,0 Tørlægning og dræning 1 0,0 Tilgroning 1 1,0 Sum af uoverensstemmelser 8 3,0 Afkræftet ved feltbesigtigelse* 22 8,7 Totalt 30 11,7 *) Registreret som uoverensstemmelse ved luftfototolkning, men ved feltbesigtigelsen er der ikke konstateret en uoverensstemmelse. Ovenstående tabel viser, at der samlet set er registreret 8 uoverensstemmelser. Opdyrkning og have, park og golfbaner er de hyppigste påvirkningsfaktorer af 3-områderne i Fredericia Kommune. I arealopgørelsen er det have, park og golfbaner og tilgroning der udgør de største arealer. 4.4 Ny og overset natur Ved luftfototolkningen har Naturstyrelsen registreret 20 lokaliteter som potentiel ny natur samt 57 lokaliteter som potentiel overset natur, der burde have været med i den oprindelige registrering. Alle disse er besigtiget i felten for at få fastlagt områdernes egentlige status. Dog har søer jf. aftalen mellem KL og Miljøministeriet som udgangspunkt været undtaget fra besigtigelse i felten, hvorfor kun et fåtal er feltbesigtiget. Nedenstående tabel 5 viser fordelingen af de naturtyper, der er konstateret i luftfototolkningen, og de naturtyper der er registreret i felten. Endelig fremgår de områder som efter feltbesigtigelse er fastlagt til ikke at opfylde kriterierne for at være beskyttet natur. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 13

14 TABEL 5 Nye og oversete naturområder med angivelse af den naturtype, der er konstateret ved feltbesigtigelse. Bemærk at ikke alle lokaliteter er besigtiget. Ny natur Overset natur Antal Areal (ha) Antal Areal (ha) Eng 0 0,0 4 11,2 Hede 0 0,0 0 0,0 Mose 0 0,0 2 1,6 Overdrev 0 0,0 3 2,5 Strandeng 0 0,0 0 0,0 Sø 19 2,7 4 0,6 Sum af bekræftet natur 19 2, ,8 Ikke-beskyttet natur 1 0, ,2 Totalt 20 2, ,1 * Afkræftet i felten. Tabellen viser, at det kun er søer, der udgør de nye naturområder. For overset natur er det eng og sø, som udgør det største antal efterfulgt af overdrev, mens der arealmæssig er mest eng efterfulgt af overdrev og mose. Tabellen viser, at en væsentlig del af de lokaliteter, der ved luftfototolkningen er registreret som overset natur ikke har kunnet bekræftes i felten, ved ny natur er det kun en enkelt lokalitet, som ikke har kunnet bekræftes i felten. 4.5 Besigtigede lokaliteter I alt har Naturstyrelsen feltbesigtiget 86 lokaliteter i Fredericia Kommune. Der er besigtiget både potentielle uoverensstemmelser, tekniske tilpasninger, fejlagtigt kortlagte områder samt potentiel overset natur. I tabel 6 og 7 fremgår hhv. antal og areal af de lokaliteter, der er besigtiget i felten samt den naturtype, der er konstateret ved feltbesigtigelsen. Alle lokaliteter fremgår af DAI-laget om statslige 3-besigtigelser. 14 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

15 TABEL 6 Antal besigtigede lokaliteter med angivelse af den konstaterede naturtype. Ny natur Overset natur Uoverensstemmelser Tekniske Fejlagtige tilpasninger kortlægninger Eng Hede Mose Overdrev Strandeng Sø Sum af natur Totalt Ikke natur* Totalt * Afkræftet i felten TABEL 7 Areal (ha) besigtigede lokaliteter med angivelse af den konstaterede naturtype Ny natur Overset natur Uoverensstemmelser Tekniske Fejlagtige tilpasninger kortlægninger Totalt Eng 0,0 11,2 8,4 0,0 0,0 19,6 Hede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mose 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 Overdrev 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Strandeng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sø 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,4 Sum af natur 0,0 15,3 8,7 0,2 0,0 24,1 Ikke natur* 0,0 70,2 2,2 0,0 0,1 72,5 Totalt 0,0 85,5 10,9 0,2 0,1 96,6 * Afkræftet i felten. Som i afsnittet om ny og overset natur fremgår det af de to ovenstående tabeller, at en større andel af de lokaliteter, som ved luftfototolkningen er registreret som nye og oversete naturområder, ikke er bekræftet ved feltbesigtigelserne. Disse vil ikke blive lagt ind i Danmarks Miljøportals tema om beskyttet natur. Samtidig har en del af de lokaliteter, som ved luftfototolkningen er registreret som uoverensstemmelser, alligevel ved feltbesøget vist sig at opfylde kriterierne for at være beskyttet natur. For de lokaliteter, hvor der ved feltbesigtigelsen ikke er konstateret natur, har der ikke været krav om at registrere detaljerede oplysninger i feltskemaet. Sædvanligvis er der kun noteret oplysninger om dato og inventør samt at lokaliteten ikke aktuelt opfylder kriterierne for at være beskyttet natur. Disse lokaliteter kan findes i Naturdatabasen og i besigtigelseslaget i DAI. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 15

16 4.6 Forsvarets og Naturstyrelsens arealer På Forsvarets og på Naturstyrelsens ejendomme er kortlægningen af naturarealerne foretaget tidligere i selvstændige projekter. Derfor har disse arealer ikke været omfattet af Naturstyrelsens landsdækkende projekt. I de tidligere projekter er der ikke kortlagt med samme parametre som i det landsdækkende projekt. I denne rapport er der for disse områder således ikke oplysninger om eventuelle uoverensstemmelser eller om fordelingen af nye og oversete naturområder. Forsvaret og Naturstyrelsen har ikke tidligere opdateret data i DAI, og det er aftalt, at opdateringen i DAI fortages i forbindelse med Naturstyrelses landsdækkende projekt. Derfor vil tallene for naturområdernes antal og areal Ved projektets afslutning i figur 2+3 samt tabel 2+3 være inklusiv ændringer i disse områder. I Fredericia Kommune er der 40 ha natur på Forsvarets arealer og 3 ha natur på Naturstyrelsens arealer. 16 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune

17 5. Konstaterede ændringer til kommunal opfølgning Naturstyrelsen har som led i opdateringen af 3-arealerne i Fredericia Kommune konstateret, at der er 8 bekræftede uoverensstemmelser mellem den eksisterende registrering og nyeste luftfoto/besigtigelse. Når der er tale om en bekræftet uoverensstemmelse betyder det, at Naturstyrelsen har konstateret, at et areal, der hidtil har været registreret som 3-område er ændret og overgået til anden arealanvendelse end den registrerede, helt eller delvist. Der er ikke taget stilling til, om der findes en naturlig forklaring på uoverensstemmelsen, eller om der er tale om et ulovligt forhold. Uoverensstemmelserne i Fredericia Kommune fremgår oversigtligt af afsnit 4.3 og udgør et samlet areal på 3,0 ha. Alle data fra luftfoto- og feltregistreringerne af disse områder er overdraget til Fredericia Kommune, som skal fastlægge, om der er tale om ulovlige forhold i henhold til naturbeskyttelseslovens 3 og i så fald foretage den nødvendige håndhævelse af reglerne. Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 17

18 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune 2012-2013 Titel: Redaktion: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rudersdal Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang Pedersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Herning Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Herning Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune 2011-2012 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Odense Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aalborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sønderborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sønderborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang Pedersen Udgiver:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt

Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt Naturstyrelsens 3- registreringsprojekt Naturnetværk Sjælland Torsdag den 9. januar 2014 Søren Bagger Lidt baggrund Kritik af registreringen og administrationen af 3-naturen(2007-2009) Serviceeftersyn

Læs mere

NSTs 3 Registreringsprojekt

NSTs 3 Registreringsprojekt NSTs 3 Registreringsprojekt Natur- og Miljøkonference 2012 Spor F om 3 beskyttet natur Tine Nielsen Skafte Serviceeftersyn UDSAGN Den danske natur forsvinder Der bliver ikke passet på naturen Kommunerne

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

ÆNDRINGER I 3-AREALET

ÆNDRINGER I 3-AREALET ÆNDRINGER I 3-AREALET 1995-2014 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERINGSPROJEKT BETTINA NYGAARD, ANDERS JUEL OG JESPER FREDSHAVN AFTALEN MELLEM MIM OG KL DEFINERER RAMMERNE DE TEKNISKE ANVISNINGER DEFINERER

Læs mere

Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen

Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen Kommunernes håndtering af 3-data fra Naturstyrelsen En drejebog til håndtering af data leveret i forbindelse med Naturstyrelsens opdatering af den vejledende 3- registrering. 27. januar 2014 www. nst.dk

Læs mere

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt 3-natur

Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt 3-natur Forfattere: Anders Juel og Bettina Nygaard Sider: 1 af 10 Dokumenttype: Teknisk anvisning Version: 1.4 Oprettet: 22-02-2012 Emne: Luftfotoregistrering af tabt 3-natur Gyldig fra: 01-03-2012 Printindstilling:

Læs mere

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg

Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering. Lars Malmborg Behandling af data fra Naturstyrelsens 3-registrering Lars Malmborg Indledende håndtering af data Indledende Næstved modtog 1845 polygoner fra naturstyrelsen Frasortere data, som ikke skal gennemgås Udenfor

Læs mere

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen

Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Aktuelle temaer og initiativer fra Naturstyrelsen Landskabsatlas kontorchef Mikkel Friberg Fredningsområdet landinspektør Jørgen Heinemeier Status for 3-registreringsprojektet kontorchef Søren Hald Natur-

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

3-registreringsprojekt Naturstyrelsens indsats i pilotåret. Natur- og Miljøkonference 2012. Søren Bagger Landinspektør

3-registreringsprojekt Naturstyrelsens indsats i pilotåret. Natur- og Miljøkonference 2012. Søren Bagger Landinspektør 3-registreringsprojekt Naturstyrelsens indsats i pilotåret Natur- og Miljøkonference 2012 Søren Bagger Landinspektør Disposition - Opgave - WebGIS - Registerdata digitalt i felten (PDF-blanket) - GIS-data

Læs mere

Denne vejledning introducerer til brugen af digitale blanketter under feltbesigtigelser af 3 natur.

Denne vejledning introducerer til brugen af digitale blanketter under feltbesigtigelser af 3 natur. Digital forvaltning og GIS J.nr. Ref. Heidi E. Johansen Søren Bagger Peter Hahn Den 23. april 2013 Version 3.1 Vejledning til brug af digitale blanketter til NST- 3- registreringsprojekt Indhold 1 Indledning...1

Læs mere

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07.

Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. NOTAT Natur Naturdatabasen og forvaltningsgrundlag for opgaven efter 1.1.07. Af Pia Færch, Chefkonsulent, Kontoret for Teknik og Miljø KL. Data i naturdatabasen Når kommunerne efter 1. januar 2007 får

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Sten Asbirk og Tine Nielsen Skafte Naturstyrelsen gennemfører i perioden 2011-13 en opdateret registrering af de naturtyper, der er beskyttet

Læs mere

AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN

AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN AREALMÆSSIGE ÆNDRINGER AF 3-NATUREN EN STIKPRØVEUNDERSØGELSE BETTINA NYGAARD OG RASMUS EJRNÆS DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER, BAGGRUND METODEN Vejledende registrering af beskyttede naturtyper (naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

EVALUERING AF PILOTÅRET FOR 3-REGISTRERINGSPROJEKTET

EVALUERING AF PILOTÅRET FOR 3-REGISTRERINGSPROJEKTET EVALUERING AF PILOTÅRET FOR 3-REGISTRERINGSPROJEKTET EVALUERING AF ORGANISATION, PROCES, TEKNIK M.V. 30.8.2012 1. Indledning Ifølge aftalen mellem MIM og KL om opdatering af den vejledende registrering

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Ver. 1-0 DMU, Kalø d. 22/10. 2009 Oprettelse og redigering af geografiske objekter i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Rettigheder til redigering af geografi Du skal være oprettet som bruger med adgang

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Du har søgt om dispensation til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal på din ejendom matr. nr. 1 t,

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Naturstyrelsens arealer Resultater af kortlægning i 2016

Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Naturstyrelsens arealer Resultater af kortlægning i 2016 Naturmæssigt særlig værdifuld skov på Naturstyrelsens arealer Resultater af kortlægning i 2016 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Miljøstyrelsen Forside: Veterantræ i Rold Skov. Foto: Casper Fælled

Læs mere

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ.

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ. Bilag Detaljer i sammenligningen af 3 beskyttet natur og FOT i Vordingborg og Holstebro kommuner Udarbejdet af Åge Nielsen, Miljøministeriet, september 2012. Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret

Læs mere

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013

AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013 AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013 Nedenfor finder du de kurser, som AGLAJA tilbyder i foråret og sommeren 2013. I år er der flere nye kurser bl.a. til Småland (sommerfugle- og sphagnumkurser) samt kursus i udarbejdelse

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug 3 beskyttede naturarealer Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Meget fokus på 3 arealer hvorfor nu det? Visse 3 arealer

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl

Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Titel: Overvågning af nordisk lappedykker Podiceps auritus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA.

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Agri Nord kongres, Miljø. 8. Februar 2015

Agri Nord kongres, Miljø. 8. Februar 2015 Agri Nord kongres, Miljø 8. Februar 2015 Potentielle stopklodser for flere dyr Lugt Ammoniak Arealerne beliggenhed Lugt Beregnet som kilo dyr på stald Teknikker til reduktion Luftrensning Ugentlig udslusning

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn

Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Fremsøgning af data i Danmarks Naturdata v. Jesper Fredshavn Overblik over søgemulighederne i Danmarks Naturdata På søgefanebladene kan du kombinere søgekriterier for geografisk område, tidsperiode, arter,

Læs mere

RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERING AF 3-BESKYTTEDE NATUROMRÅDER PILOTREGISTRERINGEN 2011

RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERING AF 3-BESKYTTEDE NATUROMRÅDER PILOTREGISTRERINGEN 2011 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERING AF 3-BESKYTTEDE NATUROMRÅDER PILOTREGISTRERINGEN 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 10 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune er udarbejdet for: af : Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur e-mail: benpost@furesoe.dk Care4Nature, Hans Wernberg, Charlotte

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Indkaldelse af ideer og forslag 6. juni 2013 Kolofon Titel: Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Emneord: Risikovirksomhed, Lager Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende natur i Danmark Teknisk rapport fra DCE

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø

Danmarks Naturdata. Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Kalø Danmarks Naturdata Danmarks Naturdata er en del af det fællesoffentlige partnerskab om Miljøportalen mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt. Naturplan Danmark. Vores fælles natur - Sammendrag. Oktober 2014 Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 25 Offentligt Naturplan Danmark Vores fælles natur - Sammendrag Oktober 2014 1 Vores fælles natur, side 3 Regeringens vision - helt nede på jorden, side 4 Naturpolitik

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger

NOTAT 6. Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger NOTAT 6 Anvendelse og pleje af eksisterende og nye vedvarende græsarealer indenfor landbrugsarealet. Beregninger og forudsætninger L.B., Det Økologiske Råd 14. september 2014 1 Arealopgørelse vedvarende

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere