Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe

2 Indhold: 1. INDLEDNING METODER Nye lokaliteter (luftfotogennemgang) Afgrænsninger Biologisk basisregistrering Registrering af bilag IV arter Estimeret naturkvalitet RESULTATER Omfang af undersøgelsen Estimeret naturkvalitet Afgrænsninger af 3 områder Lokalitetsgennemgang...7 BILAG 1. OVERSIGTSKORT...8 BILAG 2. BILAG 3. BILAG 4. LOKALITETSNUMMERERING OG NATURKVALITET...9 AFGRÆNSNING...14 ESTIMERET NATURKVALITET...20 Forside: Lokalitet 414 (foto: Thomas Vikstrøm) AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. Firmaet har siden opstart i 1992 beskæftiget forskellige eksperter indenfor flere fagområder (biologer, agronomer, ingeniører m.fl.). Læs mere om vores arbejde på Amphi Consult v/martin Hesselsøe, Jægergangen 61, 2880 Bagsværd, Amphi Consult v/martin Hesselsøe, Forskerparken NOVI, 9220 Aalborg Ø, Tel: Amphi Consult v/lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M Amphi Consult v/per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk, Amphi Consult v/lars Christian Adrados, Årupvej 44, Årup, 7752 Snedsted,

3 1. Indledning Naturbeskyttelsesloven (NBL) 3 definerer en generel beskyttelse af bestemte naturtyper (søer, moser, heder, overdrev, enge og strandenge). Beskyttelsesstatus er baseret på den konkrete tilstand af et område samt arealets størrelse. Som en hjælp i forvaltningen og som en service overfor borgerne, så skal myndighederne udarbejde en vejledende udpegning af 3 beskyttede arealer. Amterne har udført en sådan vejledende udpegning i 1990 erne. Amternes vejlednede udepegning af beskyttede arealer er af meget svingende kvalitet. Kommunerne har pr 1/ overtaget ansvaret for administrationen af NBL. Gentofte Kommune har på den baggrund besluttet at opdatere den vejledende udpegning af beskyttede arealer. Dette arbejde er udført af Amphi i Sideløbende med at grænserne for den vejledende udpegning er opdateret, så er alle 3 lokaliteterne undersøgt efter en standardiseret metode, som By- og Landskabsstyrelsen opfordrer kommunerne til at anvende. Undersøgelsen i 2008 omfatter alle 3 arealer i Gentofte Kommune, dog ikke Gammelmosen og Natura2000 området omkring Gentofte Sø. 2. Metoder 2.1 Nye lokaliteter (luftfotogennemgang) Som en vigtig del af opgaven er det undersøgt, om der findes 3 områder i Gentofte Kommune, som ikke fremgår af Amtets vejledende udpegning. For at undersøge det er anvendt et luftfoto med pixelopløsning på 10 cm. Vandhuller og vådområder kan typisk ses med en mørkere farve end omgivelserne. Til understøttelse af udvælgelsen af nye lokaliteter er Top10-sølaget anvendt i kombination med Amtets vejledende udpegning af 3 arealer. Luftfoto er gennemgået systematisk, for at klarlægge, hvor der muligvis findes oversete lokaliteter. Gennemgang af luftfoto er forbundet med stor usikkerhed. Derfor er samtlige mulige nye 3 områder efterfølgende besigtiget i felten, for at vurdere den aktuelle beskyttelsesstatus. 2.2 Afgrænsninger Afgrænsningen er registreret for alle nye 3 lokaliteter. Afgrænsninger af de kendte 3 lokaliteter er i de fleste tilfælde justeret, med henblik på at opnå en større nøjagtighed i den nye vejledende udpegning. Præcistionen i de nye afgrænsninger som er foretaget, er begrænset af den detaljeringsgrad som kan aflæses af det anvendte luftfoto. I praksis vil der stadig være områder, hvor grænsen ikke er fastlagt 100% nøjagtigt. I enkelte tilfælde er præcis afgrænsning ved hjælp af luftfoto ikke mulig, på grund af vegetationen. I de tilfælde kræves i stedet afgrænsning ved hjælp af GPS. Hvor det er tilfældet vil det fremgå af lokalitetsskemaerne. Der er ikke udført afgrænsning ved hjælp af GPS i den aktuelle opgave. 3

4 Præcistionen af den vejlende udpegning af beskyttede arealer er langt højere efter denne opgave er udført. Uanset må det dog understreges, at den nøjagtige 3 grænse altid bør fastlægges præcist i felten, hvis der opstår en konkret trussel mod en lokalitet. Lodsejeren vil i den forbindelse have mulighed for at klage over den nøjagtige afgrænsning eller 3 status, jvf Naturbeskyttelseslovens forespørgselsordning Biologisk basisregistrering Registreringsmetoden er baseret på anvendelse af DMU s feltskemaer for besigtigelse af Naturarealer. De anvendte metoder svarer til dem som er beskrevet i teknisk anvisning fra DMU 2. Der er gennemført en biologisk basisregistrering af samtlige undersøgte lokaliteter. Således er 5-m cirkler ikke anvendt i undersøgelserne, da disse kun indgår i den udvidede registrering. 2.4 Registrering af bilag IV arter Det vurderes på forhånd at stor vandsalamander og spidssnudet frø er de eneste bilag IV arter der er tilknyttet 3 områder, som kan tænkes at forekomme i Gentofte Kommune. Udover padderne vil der givet vis forekomme en række flagermusarter, som også er omfattet af bilag IV, men som sjældet primært lever i 3 områderne. Arbejdet i 2008 har ikke omfattet systematisk registrering af bilag IV arter. Stor vandsalamander og spidssnudet frø er dog eftersøgt i Søndersø (lokalitet nr 432), og der blev fundet spidssnudet frø på lokaliteten. Stor vandsalamander blev ikke fundet. Yderligere oplysninger om denne undersøgelse fremgår af lokalitetsskemaet. 2.5 Estimeret naturkvalitet Den anvendte skala for naturkvalitet fra I-V er defineret af Amphi til brug for den konkrete opgave efter de kriterier som beskrives i det følgende. Amphi anvender den beskrevne definition, da den Tekniske Anvisning som anvendes ved basisregistreringen af 3 områderne ikke definerer en objektiv skala for terrestrisk naturkvalitet. Klassificeringen af lokaliteternes naturtilstand foretages med udgangspunkt i følgende faktorer: Dyre- og plantelivet Vandets klarhed Den umiddelbare næringsstofpåvirkning på terrestriske arealer Tilstedeværelsen af positive og negative strukturer Dyre- og plantelivet Lokaliteter i kategori I-II har et alsidigt dyre- og planteliv, og mange arter fra DMU s feltskema vil forekomme. Omvendt vil der ikke findes positivarter (arter der er følsomme over for negativ påvirkning af levestedet) eller arter på habitatdirektivets bilag IV på 1 Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, BEK 1172 af 20/ , 8. 2 Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer, version 1.01, marts

5 lokaliteter i kategori IV-V. (Der tages dog forbehold for, at den aktuelle undersøgelse lang fra er komplet i forhold til bilag IV arter). Vandets klarhed På skalaen I-V står I for et vandhul med klart vand og en artsrig flora og fauna, mens V betegner fx et yderst kortlivet vandhul næsten uden dyre- og planteliv eller en stærkt forurenet og/eller skygget lokalitet med meget få dyre- og plantearter. Næringsstofpåvirkning Oftest vil en umiddelbar, visuel bedømmelse af urtevegetationsdækkets farve (hvor klart grøn dette er eller ej) kunne bruges som et mål for næringsstofpåvirkningen af en lokalitet. Positive og negative strukturer Positive strukturer er fx døde træer, svagt skrånende søbredder, lysåbne forhold og visse typer af tuer (bl.a. af gul engmyre). Negative strukturer er fx stejle søbredder, tilstedeværelse af invasive, ikkehjemmehørende arter, tilgroning, overdreven græsning, slåning og beskæring samt andehold. 5

6 3. Resultater 3.1 Omfang af undersøgelsen Undersøgelsen omfatter hele Gentofte kommune undtaget Gammelmose og Natura2000 området omkring Gentofte Sø. Undersøgelsen har omfattet besigtigelser på 57 lokaliteter som fandtes i 3 laget før undersøgelsens start. Derudover er 32 lokaliteter besigtiget, som ikke indgik i 3 laget. Flere af disse vurderes at være omfattet af 3, og er derfor nu indraget i det nye 3 lag. I alt har undersøgelsen således omfattet ca 89 lokaliteter. Alle besigtigede områder er vist med gul i Bilag 3. På baggrund af undersøgelsen vurderes det, at der er 67 3 beskyttede lokaliteter i området. Heraf er to lokaliteter øgrupper i Nymosen, som ikke er seperat undersøgt. Naturtilstanden er derfor derfor kun vurderet på 65 lokaliteter. Derudover er der identificeret een lokalitet, hvor 3 status er usikker, da der er tegn på at lokaliteten muligvis er drænet for nylig (lokalitet 512). Det kræver yderligere undersøgelser og gennemgang af ældre luftfoto at afklare beskyttelsesstatus for denne lokalitet. 3.2 Estimeret naturkvalitet Der estimeret naturkvalitet i 65 lokaliteter som vurderes at være omfattet af 3. Resultatet er opsummeret i Tabel 1 og på kort i Bilag 2 og Bilag 4. Tabel 1. Fordeling af estimeret naturkvalitet Estimeret Naturkvalitet Antal lokaliteter I 1 II 10 III 49 IV 5 V 0 Sum 65 6

7 3.3 Afgrænsninger af 3 områder Der er udført ændringer i afgrænsningerne af de eksisterende 3 områder, og afgrænsningerne for nyopdagede områder er digitaliseret. Ændringerne er vist i oversigtsform på kort i Bilag 3. Omfanget af arealændringerne er opsummeret præcist i Tabel 2. For præcise afgrænsninger af det enkelte lokaliteter henvises til data som er uploaded til Danmarks Areal Information, og samtidigt afleveret til Kommunen som GIS filer. Tabel 2. Undersøgelsens omfang i areal. Alle tal er undtaget arealer, som ikke indgår i undersøgelsen (Gammelmosen og Natura2000 området ved Gentofte Sø). De nye 3 grænser er samlet i GIS tabel vedlagt denne rapport. GIS tabellen er uploaded til DAI (Danmarks Areal Information). 3 før denne undersøgelse Areal (m 2 ) Uændret 3 status Fjernet fra Tilføjet Nyt 3 areal Undersøgte lokaliteter som ikke er Undersøgelse i alt Lokalitetsgennemgang Der henvises til udfyldte lokalitetsskemaer for resultater af basisregistreringen på de undersøgte lokaliteter. Skemaerne er uploaded til Naturdata.dk, hvor de afventer kommunens kvalitetssikring. De vedlagte pdf-filer er udskrifter af indtastningerne på Naturdata, i et format som er prædefineret af Miljørportalen. 7

8 Bilag 1. Oversigtskort Oversigtskort over undersøgte naturområder i Gentofte Kommune. Firkanter viser de udsnit som er anvendt i de følgende temakort. Bilag 1: Oversigtskort

9 Bilag 2. Lokalitetsnummerering og naturkvalitet Kort viser lokalitetsnumre (sort) og estimeret naturkvalitet (grøn) Bilag 2: Lokalitetsnummerering og naturkvalitet

10 Kort viser lokalitetsnumre (sort) og estimeret naturkvalitet (grøn) Bilag 2: Lokalitetsnummerering og naturkvalitet

11 Kort viser lokalitetsnumre (sort) og estimeret naturkvalitet (grøn) Bilag 2: Lokalitetsnummerering og naturkvalitet

12 Kort viser lokalitetsnumre (sort) og estimeret naturkvalitet (grøn) Bilag 2: Lokalitetsnummerering og naturkvalitet

13 Kort viser lokalitetsnumre (sort) og estimeret naturkvalitet (grøn) Bilag 2: Lokalitetsnummerering og naturkvalitet

14 Bilag 3. Afgrænsning Forklaring til temakort: Gul flade: Områder undersøgt i 2008 Rød streg: Gammel 3 registrering Grøn streg: Nye 3 grænser efter Amphi s vurdering (For præcise grænser henvises til DAI og vedlagt GIS fil) Sort streg: Grøn og rød streg oven i hinanden (dvs ingen ændring af den gamle 3 registrering) Bilag 3: Afgrænsning

15 Bilag 3: Afgrænsning

16 Bilag 3: Afgrænsning

17 Bilag 3: Afgrænsning

18 Bilag 3: Afgrænsning

19 Bilag 3: Afgrænsning

20 Bilag 4. Estimeret naturkvalitet Bilag 4: Estimeret naturkvalitet

21 Bilag 4: Estimeret naturkvalitet

22 Bilag 4: Estimeret naturkvalitet

23 Bilag 4: Estimeret naturkvalitet

24 Bilag 4: Estimeret naturkvalitet

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur)

Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Opdateret registrering af værdifuld dansk natur ( 3-natur) Kontorchef Mette Marcker Christiansen og kontorchef Søren Hald, Naturstyrelsen I november 2010 indgik KL og Miljøministeriet en aftale om opdatering

Læs mere

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012

Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Kortlægning og formidling af biologisk mangfoldighed i Sankt Kjelds Kvarter (Østerbro) 2012 Rekvirent: Københavns kommune, Center for Park og Natur Dato: 2. udgave 21. januar 2013 Feltarbejde: John Frisenvænge,

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Natur og overfladevand. - Fagnotat, februar 2012. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Natur og overfladevand - Fagnotat, februar 2012 Udgivet: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Februar 2012 Martin Hesselsøe, Per Klit Christensen, John Frisenvænge, Amphi Consult ApS, og Maria Christensen,

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll.

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-214-3. Dato: 18.december 2014. Forsidefoto: Odense Å, genslynget strækning ved Nørre Broby. Fotograf: Rambøll. Kolofon År: 2014 Titel: Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret udgave Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø

Naturkvalitetsplan 2009. Natur, teknik og miljø Naturkvalitetsplan 2009 Natur, teknik og miljø Indhold Hvorfor en naturkvalitetsplan? 4 Lovområder og internationale forpligtelser 8 Naturen i Syddjurs Kommune 12 Naturområdernes værdisætning 18 Naturområdernes

Læs mere

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009

Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Kortlægning af ynglesteder og andre rasteområder for flagermus i Københavns grønne områder sommeren 2009 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park & Natur v/ Ayla Gretoft Dato: 3. udgave 29. april

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR

UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR UDVIKLING AF EN HIGH NATURE VALUE (HNV) INDIKATOR Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 40 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder

Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Titel: Landbrugsdrift og beskyttelse af særlige arters yngle- og rasteområder Udgivet i 2010 af Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026

EKSTERN HØRING FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE EKSTERN HØRING Forsvar for naturen AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 AFLANDSHAGE Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Indholdsfortegnelse INDHOLD

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98

Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Natura 2000-plan 2010-2015 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å Natura 2000-område nr. 114 Habitatområde H98 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og

Læs mere

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5.

Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. Saqsnr: acjsnr: Matr.nr: < } / 0 ar 0^5. By- og Miljøforvaltningen Byggesagsafdelingen Rosenkæret 39,2860 Søborg Telefon:.39 57 5910 E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Niels Christophersen Rolighedsvej 23 B

Læs mere

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV

ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV ÅDALSPLAN FOR RINGSTED ÅDAL ET REDSKAB TIL KOMMUNEN I FORBINDELSE MED INDFRIELSEN AF VANDRAMMEDIREKTIVETS KRAV Biolog, cand.scient. Kasper Rasmussen Agronom, ph.d. Casper Szilas ALECTIA Aqua ATV JORD OG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Natur og kultur - Egnsplanvej og Ny Dallvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Forvaltning af bynær natur Case study Sydhavnstippen i København

Forvaltning af bynær natur Case study Sydhavnstippen i København D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Biologisk Institut Sektion for Økologi og Evolution Kandidatspeciale af Maya Helene Quaade Caspersen

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik

MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MobilGIS til natur- og arealforvaltere Foranalyse af behov og teknik MTM master i geoinformationsmanagement September 2012 til januar 2013 Gruppe 1 Denne rapport omhandler en foranalyse til udvikling af

Læs mere

Vurdering af naturtilstand

Vurdering af naturtilstand Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vurdering af naturtilstand Faglig rapport fra DMU, nr. 548 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vurdering af naturtilstand Faglig rapport

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen. Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 2 Regan Vest Drifts- og plejeplan 2012-2026 3 KoLOFON Titel: regan Vest. Driftsog plejeplan

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere