Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

2 Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter... 3 Hvordan er finansieringen af egu?... 3 Statslige udgifter til egu... 3 Kommunale udgifter til egu og refusion heraf... 3 Hvad omfatter refusionsordningen? ) Refusion af kommunens udgifter til skoleydelse ) Refusion af kommunens udgifter til undervisning ) Refusion af kommunens udgifter til supplerende tilskud... 6 Indsendelse af indberetningsskema... 7 Oversigt over fordelingen af udgifter til egu... 7 Eksempler på opgørelse af aktivitet og udgifter

3 Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 557 af 26. maj 2010, bekendtgørelse om indberetning og refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til egu-elever. Vejledningen er tænkt som en hjælp til kommunerne, når de skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med henblik på delvis refusion af udgifter til egu. Vejledningen indeholder en oversigt over, hvilke udgiftstyper refusionsordningen omfatter, samt en anvisning af, hvad der skal medtages i indberetningen for de enkelte punkter i indberetningsskemaet. Hvordan er finansieringen af egu? Finansieringen af egu er delt mellem stat og kommuner. Kommunernes udgifter til egu bortset fra udgifter til vejledning, elevløn m.v. - er dog i det store hele omfattet af budgetgarantien, der fra 1. juli 2009 er suppleret med en delvis refusionsordning. Med den nye refusionsordning vil den enkelte kommune modtage et aktivitetsafhængigt tilskud, der baseres på kommunens faktiske egu-aktivitet og de afholdte udgifter hertil. De kommunale udgifter til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud, der ikke refunderes, er fortsat omfattet af budgetgarantien. Formålet med omlægningen er at skabe større sammenhæng mellem det antal egu-elever en kommune har, og de penge kommunen modtager til opgaven. Hensigten er at forøge aktiviteten på egu ved at styrke kommunernes økonomiske incitamenter til at igangsætte egu-forløb, frem for at lade de unge modtage kontanthjælp. Statslige udgifter til egu Staten finansierer ordinære uddannelseselementer på institutioner inden for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område via taxametersystemet. Når en egu-elev har skoleundervisning på en statsligt finansieret uddannelsesinstitution, udløser eleven de samme taxametre, som almindelige elever udløser på den pågældende uddannelse, eksempelvis grundforløb på en erhvervsuddannelse. Derudover udløser egu-elever også vejlednings-tilskud i de tilfælde, hvor en produktionsskole eller en erhvervsskole tilrettelægger uddannelsen på kommunens vegne. Kommunale udgifter til egu og refusion heraf De kommunale udgifter til egu, bortset fra udgifter til vejledning, administration, elevløn mv., finansieres via: a) delvis statslig refusion og b) den kommunale budgetgaranti. Via refusionsordningen får kommunerne: Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse Refusion på 50 pct. af udgifter til undervisning op til et beløb pr. årselev, der i 2015 udgør kr. Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2015 udgør kr. Den andel af de kommunale udgifter til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud, der ikke refunderes, er omfattet af budgetgarantien. Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, som erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen, men er omfattet af budgetgarantien

4 Udbetalingen af refusion til kommunerne sker på grundlag af den enkelte kommunes indberetning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling af gennemført aktivitet og afholdte udgifter til henholdsvis skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud. Nedenfor gennemgås, hvilke udgifter refusionsordningen nærmere omfatter. En samlet oversigt ses på side 7. Hvad omfatter refusionsordningen? 1) Refusion af kommunens udgifter til skoleydelse Kommunerne får refusion for 65 pct. af de udgifter, den enkelte kommune har til skoleydelse for elever ved erhvervsgrunduddannelse i henhold til egu-lovens 5, stk. 3. Det vil sige den skoleydelse, som eleverne modtager i skoleperioder. De resterende 35 pct. af udgifterne til skoleydelse indgår i budgetgarantien. Der ydes ikke refusion for skoleydelse i forbindelse med praktik, der finder sted på en værkstedsskole. Udgifter til skoleydelse i forbindelse hermed indgår uændret fuldt ud i budgetgarantien, og derfor skal denne udgift ikke medtages i aktivitetsindberetningen til ministeriet. En egu-årselev svarer til en elev, der deltager på fuld tid i undervisning 200 dage. Egu-elever modtager skoleydelse i skoleferier under et skoleforløb og i en ferie, der afholdes i direkte forlængelse af et skoleforløb. Derfor skal eventuelle ferieperioder, hvori der er udbetalt skoleydelse, medtages i optællingen af årselever. Figuren nedenfor viser hvordan aktivitet og udgifter vedr. skoleydelse skal indberettes. Angiv her antal egu-elever under 18 år ekskl. værkstedsundervisning - som i indberetningsperioden har modtaget skoleydelse Angiv her antal egu-elever under 18 år ekskl. værkstedsundervisning - omregnet til egu-årselever. Angiv her antal egu-elever der er fyldt 18 år -ekskl. værkstedsundervisning - som i indberetningsperioden har modtaget skoleydelse. Angiv her antal egu-elever der er fyldt 18 år ekskl. værkstedsundervisning - omregnet til egu-årselever. Refusion af udgifter jf. Undervisningsministeriets brev af 30. juni 2009 Typer elever elever årselever Kommunens samlede udgifter (kr.) Til udbetaling pr. type (kr.) skoleydelse (pkt. 1) Refusion af undervisningsudgifter (pkt. 2) supplerende tilskud (pkt. 3) Under 18 år 18 år og derover refusionsberettiget undervisning supplerende tilskud Subtotal Refusion i alt (kr.) Angiv her kommunens samlede refusionsberettigede udgifter til skoleydelse for hhv. under 18 år og 18 år og derover i indberetningsperioden - 4 -

5 2) Refusion af kommunens udgifter til undervisning Kommunerne vil med virkning fra 1. juli 2009 få refunderet 50 pct. af de faktisk afholdte driftsudgifter til undervisning op til et beløb pr. årselev, der i 2015 udgør kr. De kommunale udgifter til undervisning, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maksimumbeløbet på kr. er omfattet af budgetgarantien. Refusionen af kommunens udgifter til undervisning omfatter: udgifter til undervisning i kommunale uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens 13, stk. 1, 1. pkt. samt udgifter til tilskud til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, som kommunerne kan yde efter egu-lovens 13, stk. 2. Særlige undervisningsforløb kan være skoleundervisning, som for eksempel kombinerer undervisning fra de forskellige uddannelsesområder, hvor der kan rekvireres egu-undervisning. Inden for erhvervsuddannelserne kan elementer fra forskellige faglige uddannelser kombineres. Særlige undervisningsforløb betales derfor fuldt ud af kommunen, når undervisningen ikke kan henføres til en bestemt takst for en eksisterende uddannelse. Bemærk, at ordinære uddannelsesforløb leveret af statsligt finansierede institutioner (f.eks. dele af et ordinært eud-grundforløb på en erhvervsskole) finansieres af staten via taxametersystemet. Derfor har kommunen ingen udgifter til undervisning, der skal ikke indberettes og der er ingen refusion. Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der afgør, om der i det konkrete tilfælde er tale om ordinære eller særlige undervisningsforløb. Når der er tale om ordinære uddannelseselementer (som finansieres af staten) kan kommunen dog yde supplerende tilskud og modtage delvis refusion herfor, jf. nedenfor. En egu-årselev svarer til en elev, der deltager på fuld tid i undervisning 200 dage. Figuren herunder viser hvordan aktivitet og udgifter vedr. undervisning skal indberettes. Refusion af udgifter jf. Undervisningsministeriets brev af 30. juni 2009 Typer elever elever årselever Kommunens samlede udgifter (kr.) Til udbetaling pr. type (kr.) skoleydelse (pkt. 1) Refusion af undervisningsudgifter (pkt. 2) supplerende tilskud (pkt. 3) Under 18 år 18 år og derover refusionsberettiget undervisning supplerende tilskud Subtotal Refusion i alt (kr.) Angiv her antal egu-elever ekskl. værkstedsundervisning - som i indberetningsperioden har modtaget undervisning, jf. ovenfor, og hvor kommunen har afholdt udgiften. Angiv antal egu-årselever, der har modtaget undervisning og hvor kommunen har afholdt udgiften - dvs. uddannelseselementer på kommunale uddannelsesinstitutioner og til særligt tilrettelagte forløb på statslige institutioner. Angiv her kommunens samlede udgifter til undervisning dvs. udgifter til uddannelseselementer på kommunale uddannelsesinstitutioner og til særligt tilrettelagte forløb på statslige institutioner

6 3) Refusion af kommunens udgifter til supplerende tilskud Kommunen modtager refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i henhold til egu-lovens 13, stk. 1, 2. pkt. Refusionen kan ske op til en takst pr. elev (dvs. pr. uddannelsesaftale) pr. år, der i 2015 udgør kr. Det er derfor vigtigt, at alle egu elever i kommunen medtælles her, også selv om de ikke alle sammen nødvendigvis har udløst udgifter til supplerende tilskud. De kommunale udgifter, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maksimumbeløbet på kr., er omfattet af budgetgarantien. Kommunernes supplerende tilskud til skoleundervisningen, jf. 13, stk.1, 2. pkt. i egu-loven, ydes, når det ordinære taxameter til et uddannelseselement, der ydes efter den gældende lovgivning for den pågældende uddannelse, efter den varetagende institutions udsagn, ikke er dækkende, for eksempel ved små holdstørrelser, udvidet timetal eller dobbeltlærerdækning. Desuden skal kommunens afholdte udgifter til eksempelvis SPS og egenbetaling til undervisningsmaterialer m.v. medtages her. Bemærk, at der kun ydes statslig refusion for kommunens udgifter til supplerende tilskud i forbindelse med skoleundervisning. Udgifter i forbindelse med egu-elevens praktikophold er ikke omfattet af hverken refusionsordningen eller af budgetgarantiordningen. Figuren herunder viser, hvordan aktivitet og udgifter vedr. supplerende tilskud skal indberettes. Bemærk, at der ved indberetning vedr. supplerende tilskud skal opgives det samlede antal egu-elever - dvs. uddannelsesplaner i kommunen i indberetningsperioden. Refusion af udgifter jf. Undervisningsministeriets brev af 30. juni 2009 Typer elever elever årselever Kommunens samlede udgifter (kr.) Til udbetaling pr. type (kr.) skoleydelse (pkt. 1) Refusion af undervisningsudgifter (pkt. 2) supplerende tilskud (pkt. 3) Under 18 år 18 år og derover refusionsberettiget undervisning supplerende tilskud Subtotal Refusion i alt (kr.) Angiv her kommunens samlede antal egu elever i hele opgørelsesperioden. Angiv her kommunens samlede refusionsberettigede udgifter til supplerende tilskud i indberetningsperioden

7 Indsendelse af indberetningsskema Fristen for rettidig indsendelse af indberetningsskemaet for egu er den 5. januar. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil i slutningen af januar udbetale refusionen til kommunerne. De kommuner, der ikke når at aflevere inden tidsfristen, vil få udbetalt pengene i løbet af året. Indberetningsskemaet skal være påført kommunens navn og nr. Desuden skal både kommunen og revisor underskive indberetningen. Skemaet udfyldes på skærmen, gemmes og udskrives. Skemaet indsendes til ministeriet og skal være påført begge underskrifter i original. Skemaet kan ikke fremsendes elektronisk, og det må ikke være et scannet eller kopieret skema. Skemaet skal fremsendes til følgende adresse: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Att: Ingegrete Funder Frederiksholms Kanal København K Udgifter til skoleydelse omfatter udgifter til den skoleydelse, som eleverne modtager under skoledelen Udgifter til undervisning udgifter til undervisning i kommunale uddannelsesinstitutioner, jf. egu-lovens 13, stk. 1, 1. pkt. samt udgifter til tilskud til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner, som kommunerne kan yde efter egulovens 13, stk. 2. Oversigt over fordelingen af udgifter til egu Udgifter omfattet af refusion fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Direkte refusion på 65 pct. Direkte refusion på 50 pct. af kommunens driftsudgifter til undervisning op til et beløb pr. årselev, der i 2015 udgør kr. Udgifter omfattet af budgetgarantien De resterende 35 pct. er omfattet af budgetgarantien De kommunale udgifter til undervisning, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maksimumbeløbet på kr. er omfattet af budgetgarantien. Udgifter til supplerende tilskud Udgifter til de supplerende tilskud, som kommunen kan yde i henhold til egu-lovens 13, stk. 1, 2. pkt., herunder udgifter til: Udvidet timetal Ekstra lærerdækning Små holdstørrelser Egenbetaling for undervisningsmaterialer SPS Ekstra mentor/vejledning under skoledel Kommunalt tilskud for unge under 18 år ifm. AVU Direkte refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et beløb pr. elev pr. år, der i 2015 udgør kr De kommunale udgifter, der overstiger refusionsgrænsen på 50 pct. eller maksimumbeløbet på kr. er omfattet af budgetgarantien.

8 Deltagerbetaling ifm. AMU, gymnasiale enkeltfag og AVU Deltagerbetaling for ophold på højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Hvis eleven er kostelev kan kun 70% af egenbetalingen medtages i opgørelsen. Udgifter ifm. ophold på værkstedsskole Ingen direkte refusion Egu-vejledning Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, som erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen, men er stadig omfattet af budgetgarantien. Udgifter vedr. egu, som ikke er omfattet af refusionsordningen eller af budgetgarantien: Deltagerbetaling for kost & logi derfor kun refusion på 70% af egenbetalingen ved ophold på fri kostskole Udgifter til befordring Udgifter til mentor/vejledning ifm. praktik Udgifter til løn/løntilskud ifm. praktik Udgifter til køb af praktikpladsopsøgende arbejde Udgifter finansieret via det statslige taxametersystem: Undervisningsudgifter i forbindelse med ordinære undervisningsforløb Vejledningstilskud til produktionsskoler og erhvervsskoler, der tilrettelægger uddannelsen på kommunens vegne Eksempler på opgørelse af aktivitet og udgifter Eksempel 1: Lars (19 år) har deltaget i 2 uges kursus i førstehjælp og 6 ugers kursus i dansk og engelsk på ungdomsskole i opgørelsesperioden. 1) Udgifter til skoleydelse Lars deltager i alt i 8 ugers undervisning, svarende til 40 hele undervisningsdage. 40 undervisningsdage svarer til 40/200 = 0,2 årselev vedr. skoleydelse. Lars modtager skoleydelse i 8 uger: 8 x kr. = kr. 2) Udgifter til undervisning 2 uges kursus i førstehjælp og 6 ugers kursus i dansk og engelsk på ungdomsskole. Førstehjælpskurset er et AMU kursus. Kursusudbyderen vil oppebære almindeligt taxametertilskud for Lars deltagelse. Der skal derfor ikke indberettes udgifter og aktivitet (årselever) med henblik på refusion for udgifter til dette kursus. Udgifterne til undervisning i dansk og engelsk i 6 uger på den kommunale ungdomsskole er omfattet af refusionsordningen. Udgifter og aktivitet indberettes til ministeriet. De 6 uger omregnes til årselever: 6 uger = 30 dage = 30/200 = 0,15 årselev vedr. udgifter til undervisning. 3) Udgifter til supplerende tilskud Kommunen vælger at betale egenbetalingen for deltagelse i AMU kurset for Lars. Denne udgift kan medtages under supplerende tilskud. Lars er ordblind og derfor vurderer egu vejlederen, at han vil kunne få stort udbytte af en IT rygsæk. Udgiften til anskaffelse af IT rygsæk medtages under supplerende tilskud

9 Eksempel 2: Karin (20 år) har deltaget i 6 ugers ordinært forløb på den lokale SOSU-skole og været på 1 uges kursus i fødevarer og hygiejne. 1) Udgifter til skoleydelse Karin deltager i alt i 7 ugers undervisning, svarende til 35 undervisningsdage. Dette svarer til 35/200 = 0,175 årselev vedr. skoleydelse. Udgiften til skoleydelse i 7 uger: 7 x kr. = kr. 2) Udgifter til undervisning 6 ugers ordinært forløb på SOSU-skole og 1 uges kursus i fødevarer og hygiejne. De 6 uger på SOSU-skole udløser taxametertilskud fra ministeriet direkte til skolen. Der skal derfor ikke indberettes udgifter og aktivitet for dette ophold. Kurset i fødevarer og hygiejne er et AMU kursus, og uddannelsesinstitutionen modtager taxametertilskud for Karins deltagelse. Der skal derfor heller ikke indberettes til ministeriet for dette kursus. 3) Udgifter til supplerende tilskud Egenbetalingen for deltagelse i AMU kurset betales af kommunen og udgiften kan indberettes som udgift til supplerende tilskud. Egu vejlederen har vurderet, at Karin vil få mere ud af sit skoleophold, hvis der i perioden tilknyttes en mentor. Udgifterne til ekstra mentor i skoleperioden kan indberettes som udgift til supplerende tilskud. Eksempel 3: Stig (21 år) har været på kran- og liftkursus i 8 uger og 4 uger på højskole. 1) Udgifter til skoleydelse Stig deltager i alt i 12 ugers undervisning, svarende til 60 undervisningsdage. Dette svarer til 60/200 = 0,3 årselev vedr. skoleydelse. Udgiften til skoleydelse i 12 uger: 12 x kr. = kr. 2) Udgifter til undervisning Kran- og liftkursus i 8 uger og 4 uger på højskole. Stig deltager i kran- og liftkurset på AMU. Stig udløser taxametertilskud til skolen og beløbet skal derfor ikke indberettes til refusion i ministeriet. Deltagelsen på højskolen udløser ligeledes taxametertilskud direkte til højskolen og derfor skal dette heller ikke fremgå af refusionsindberetningen. 3) Udgifter til supplerende tilskud På AMU er der egenbetaling. Betaler kommunen dette, betragtes det som tilskud til supplerende tilskud. Kommunen kan derfor indberette beløbet og der gives delvis refusion. På højskolen er Stig indskrevet som kostelev. Det vil sige, at Stig bor og spiser på højskolen. Kommunen betaler Stigs egenbetaling. 70 % af denne udgift er omfattet af refusionsordningen og skal indberettes som supplerende tilskud. Stig har mulighed for at få rabat på transport, mens han er på kran- og liftkursus, efter reglerne om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelserne. Der gives ikke refusion på transportudgifterne

10 Eksempel 4: Annette (17 år) har været på et 10 ugers kursus på husholdningsskole, hvor hun er indskrevet som dagelev, det vil sige, at hun ikke bor på skolen i forløbet. Efterfølgende har hun været i praktik i 8 uger på en landbrugsskole. 1) Udgifter il skoleydelse 10 ugers kursus giver 50 undervisningsdage. Dette svarer til 50/200 = 0,25 årselev vedr. skoleydelse. Udgiften til skoleydelse i 10 uger: 10 x 680 kr. = kr. 2) Udgifter til undervisning Annette er indskrevet som dagelev på husholdningsskolen og skolen modtager taxametertilskud for Annette. Der skal derfor ikke indberettes aktivitet og udgifter for dette ophold til ministeriet. 3) Udgifter til supplerende tilskud Egenbetalingen for deltagelse i kurset på husholdningsskolen betaler kommunen. Da Annette er indskrevet som dagelev, betragtes udgiften til egenbetaling som et supplerende tilskud. Beløbet kan derfor indberettes og der modtages delvis refusion. Du kan læse mere om egu generelt og om finansieringsomlægningen her:

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn og Undervisning, november 2011 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2011.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper

Orientering om omlægning af tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper Folkehøjskoler Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Formateret: Tlf. 3392 5000 Engelsk (USA) Fax 3392

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2015 Instruks for tilskud til folkehøjskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med højskoleloven 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha

Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha Workshop Særlige elevgrupper regler og redskaber jha Disposition for workshoppen -oversigt over de særlige elevgrupper Formål: Overblik over højskolernes tilbud til særlige elevgrupper Samarbejde Erfaringsudveksling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler).

Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). August 2015 Instruks for tilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie fagskoler). 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser.

Læs mere

Instruks for tilskud til frie fagskoler

Instruks for tilskud til frie fagskoler Instruks for tilskud til frie fagskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med lov om frie kostskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til produktionsskoler

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til produktionsskoler Februar 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings instruks for tilskud til produktionsskoler (PS-Instruks) 2016.1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PS-instruks 1. INSTRUKSENS INDHOLD OG OPBYGNING...

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Instruks for tilskud til folkehøjskoler

Instruks for tilskud til folkehøjskoler Instruks for tilskud til folkehøjskoler August 2016 /Journalnr.: 001.923.571 / ØAC / Ayse Øzel Indhold Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til 2009/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 028.94D.021 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond

HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond. Kompetenceudviklingsfond HK Privat og HORESTAs Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond Hvad er kompetenceudviklingsfonden? Kompetenceudviklingsfonden er etableret af HORESTA Arbejdsgiver og HK-Privat for at yde tilskud

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FRIE FAGSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med lov om efterskoler og frie fagskoler... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser...

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FFD har nu modtaget svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) vedr. fortolkning af Betalingsloven. Dette brev vedlægges.

FFD har nu modtaget svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) vedr. fortolkning af Betalingsloven. Dette brev vedlægges. Til folkehøjskolerne 18. marts 2012 FFD har nu modtaget svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) vedr. fortolkning af Betalingsloven. Dette brev vedlægges. Af besvarelsen fremgår, at den unge

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning

AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER - information og vejledning AMU-UDDANNELSER AMU-UDDANNELSER HVAD ER AMU-UDDANNELSE AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser. Uddannelsesområdet hører under Undervisningsministeriet.

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER

INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER INSTRUKS FOR TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER August 2017 / ØAC / Ayse Øzel Sag: 17/10 923 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Formål med folkehøjskoleloven... 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser... 3 Grundtilskud...

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Instruks for tilskud til efterskoler

Instruks for tilskud til efterskoler August 2015 Instruks for tilskud til efterskoler 2015.1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2012 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til skemaer (A-C,

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes

Tidsfrister: Senest 10. september 2010 skal skolerne have sendt skema A til kommunernes Til de Frie Grundskoler Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning til skemaer (A-C, Cc, F

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle. Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser produktionsskolernes rolle Produktionsskoleforeningen Marts 2014 Styrkelse af produktionsskolerne For unge der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde

Læs mere

Beregninger for omkostninger ved oprettelse af EGU-pladser

Beregninger for omkostninger ved oprettelse af EGU-pladser Notat Sagsnr.: 2013/0000240 Dato: 8. maj 2013 Titel: Beregninger for omkostninger ved oprettelse af EGU-pladser Sagsbehandler: Karsten Hovmand Leder af Job og Kompetenceudvikling Dette notat giver et overblik

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

FORSØG MED ERHVERVSUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER. Lærlingeprojektet

FORSØG MED ERHVERVSUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER. Lærlingeprojektet FORSØG MED ERHVERVSUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER Lærlingeprojektet Status 0 Februar 0 Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side INDHOLD. Kort om statusrapporten og forsøget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 135 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)

Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Ansøgning til Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Afdeling for Erhvervsrettet Uddannelse og Tilskud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser.

BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk Seminarium, Sprogcentret og Center for Sundhedsuddannelser. KULTUREQARNERMUT, ILINNIARTITAANERMUT ILISIMATUSARNERMUT, ILAGEEQARNERMUL- LU PISORTAQARFIK Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Februar 2002 BRANCESKOLERNE. Gælder endvidere for: Socialpædagogisk

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.

I. Ang. L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Til jobcentrene, a-kasserne m.fl. Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 74: Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret og L 75: Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder.

Kvalitets og Tilsynsstyrelsen bemyndiger med dette brev bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Til bestyrelserne på Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasieskoler, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere