Kortforsyningen Rastertjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortforsyningen Rastertjenesten"

Transkript

1 KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Rastertjenesten Version 1.3,

2 Indledning Kortforsyningens rastertjeneste kan via Internettet levere udsnit af en række af Kort & Matrikelstyrelsens kortværk samt tekstbaserede informationer om disse kortværk. Det er dermed muligt vha. af fx en Internet-browser at få vist et udsnit af et kortværk over fx Helsingør. Man bestemmer selv hvilket geografisk område, man er interesseret i at se, ligesom valget af kortværk og størrelsen på kortet også er valgfrit. Kortforsyningens Rastertjeneste gør det derfor nemt at inkludere kort i applikationer, uden at man har kortværket på fx en CD-ROM, bare applikationen har adgang til Internettet. Sådanne applikationer kan være alt fra en statisk hjemmeside til mere komplekse applikationer, der kombinerer kort og andre geografiske informationer i fx offentlig forvaltning. Hvordan fungerer Rastertjenesten? Kortforsyningens Rastertjeneste er i stand til, via Internettet, at kunne returnere kortudsnit i formatet JPEG eller PNG. Disse to formater er nogle af de mest benyttede og understøttes af langt de fleste softwares inklusiv Internet-browsere. Det er derfor muligt for de fleste softwares at kunne vise kortværk fra Kortforsyningens Rastertjeneste. Man benytter Kortforsyningens Rastertjeneste ved at lave en forespørgsel (efterfølgende kaldet et http request) vha. en URL. En URL er groft sagt adressen på en web-side fx Et http request finder sted hver gang man fx indtaster en URL i en Internet-browser eller klikker på et hyperlink på en web-side. Efter man har lavet et http request sendes et svar (efterfølgende kaldet et respons) retur til den applikation, der lavede requestet (fx en Internet-browser). For Rastertjenesten afhænger responset af requestet. Det svarer blot til at man får forskellige resultater, hvis man på en søgemaskine som søger på Kort & Matrikelstyrelsen og fodbold. Rastertjenestens respons vil i langt de fleste tilfælde være et kortværk i formatet JPEG eller PNG, men kan også være i XML, hvis en fejl opstår. Man skal selv opbygge URL en da den indeholder informationer om fx det geografiske område, der ønskes returneret. Med HTML, ASP, PHP og/eller JavaScript er det nemt at gøre dette. Ønsker man at få vist et kortudsnit over Brønshøj i JPEG format må man altså opbygge en URL, der afspejler disse ønsker. En sådan URL kunne se således ud: URL en består indtil spørgsmålstegnet (?) blot af URL præfixet til den web-side, der returnerer positionen på stednavnet. Uanset hvilken af Kortforsyningens tjenester, der benyttes, er dette den samme. Efter spørgsmålstegnet er der en række parametre og deres tilhørende værdier. Alle parametrene/værdier er adskilt med et &. Hver parameters værdi findes efter parameteren adskilt med et =. Disse parametre og især værdierne kan ændres alt afhængig af en applikations behov. I dette tilfælde vil URL en forespørge et kortudsnit af kortværket D_50 (svarende til 1:50.000) med højden 370 pixels, bredden 462 pixels og i formatet JPEG. Desuden er det bedt om at kortudsnittet (der ALTID er rektangulært) skal være afgrænset af de geografiske hjørnekoordinater , og , Koordinaterne afhænger af projektionen, som i dette tilfælde er EPSG:32632, hvilket svarer til UTM Zone 32 WGS84. Det returnerede kort vil se således ud: Side 2 af 12

3 URL en kan måske se lidt kompliceret ud, men alle parametrene og deres tilhørende værdier vil blive udførligt beskrevet senere i dokumentet. URL ens syntaks er baseret på OpenGIS Web Map Server Interface Implementation Specification (Open GIS WMS), hvilket betyder en ensartethed med Kortforsyningens Vektortjeneste. Da Open GIS WMS oprindelig er designet til forespørgsler af vektorkort, vil URL er til forespørgsel af Rastertjenesten afvige fra Open GIS WMS på visse punkter. Rastertjenesten er derfor ikke en sand Open GIS WMS. Jf. OpenGIS WMS er det med Rastertjenesten også muligt at forespørge på informationer om de enkelte kortværk. Disse informationer er fx den maksimale geografiske udstrækning af et kortværk eller dets pixelstørrelse (hvor mange meter svarer en pixels størrelse til). Et sådan request vil naturligvis ikke returnere et kort i PNG eller JPEG format, men et XML-formatteret dokument indeholdende informationer om kortværket. Ønsker man at lave en sådan forespørgsel er URL en ikke så kompliceret som ovenfor og kan se sådan ud: ties Den returnerede XML tekst vil se således ud: <?xml version="1.0" encoding="iso8859-1"?> <!DOCTYPE WMT_MS_Capabilities (View Source for full doctype...)> - <WMT_MS_Capabilities version="1.0.0" updatesequence="0"> - <Service> <Name>D_50</Name> <Title>Danmark 1:50.000</Title> <Abstract>Ingen værdi</abstract> <OnlineResource> <Fees>none</Fees> <AccessConstraints>none</AccessConstraints> </Service> - <Capability> - <Request> - <Map> Side 3 af 12

4 - <Format> <PNG /> <JPEG /> </Format> - <DCPType> - <HTTP> <Get onlineresource=" e?" /> </HTTP> </DCPType> </Map> - <Capability> - <Format> <WMS_XML /> </Format> - <DCPType> - <HTTP> <Get onlineresource=" e?" /> </HTTP> </DCPType> </Capability> </Request> - <Exceptions> - <Format> <BLANK /> <INIMAGE /> <WMS_XML /> </Format> </Exceptions> - <Layer queryable="0"> <Title>Danmark 1:50.000</Title> <SRS>EPSG:32632</SRS> - <Layer queryable="0"> <Name>D_50</Name> <Title>Danmark 1:50.000</Title> <Abstract>Ingen værdi</abstract> <SRS>EPSG:32632</SRS> <PixelSize unit="meter">5</pixelsize> <LatLongBoundingBox minx="441419" miny=" " maxx="895333" maxy=" " /> </Layer> </Layer> - <Layer queryable="0"> <Title>Danmark 1:50.000</Title> <SRS>EPSG:32633</SRS> - <Layer queryable="0"> <Name>D_50</Name> <Title>Danmark 1:50.000</Title> <Abstract>Ingen værdi</abstract> <SRS>EPSG:32633</SRS> <PixelSize unit="meter">5</pixelsize> <LatLongBoundingBox minx="53900" miny=" " maxx="537900" maxy=" " /> </Layer> </Layer> </Capability> </WMT_MS_Capabilities> Side 4 af 12

5 Tilgængelige kort i Rastertjenesten De kortværk, som Rastertjenesten giver adgang til, er som udgangspunkt Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) i seneste udgivelse. Som et yderlige supplement har vi medtaget et historisk kortværk - Danmark 1: udgivet i perioden ca For detaljeret information om tilgængelige kortværk henvises til appendiks 1 samt Kort & Matrikelstyrelsens kundekontor. Opbygning af URL Præfixet af URL en (frem til og med?) vil være ens uanset om hvad der forespørges på. URL en fra tidligere står nedenfor med præfixet markeret med gult: Efter spørgsmålstegnet? kommer parametrene, der består af et parameternavn og dens tilhørende værdi. Parameternavnet og værdien er adskilt med et =. Parametrene er altid adskilt med et &. I URL en nedenfor er parametrene SERVICENAME og WMTVER markeret med gult. Den første af de to parametre har altså navnet SERVICENAME og værdien D_50. Ved at ændre en eller flere af parameterværdierne, og dermed ændre requestet, vil responset tilsvarende ændres. Ændres værdien af parameteren SERVICENAME til M_20 vil der i stedet forespørges på kortværket M_20, hvilket svarer til historiske kortværk. På samme måde kan værdien af parameteren WIDTH ændres til 500, hvis der ønskes returneret et billede med bredden 500 pixels. Rækkefølgen af parametrene er vilkårlig. Der vil derfor ikke være forskel på de to nedenstående eksempler ties ties Parameterværdierne er case-sensitive, mens parameternavnene ikke er. Der vil derfor være forskel på SERVICENAME=D_50 og SERVICENAME=d_50. Omvendt er der ingen forskel på SERVICENAME=D_50 og ServiceName=D_50. Parametrene SERVICENAME, WMTVER og REQUEST er altid nødvendige, mens de andre er valgfrie og benyttes afhængig af forespørgslen. Flere af parametrene har desuden en standardværdi, hvilket betyder, at angives parameteren ikke i URL en, så vil Rastertjenesten benytte standardværdien for den pågældende parameter. Et eksempel er parameteren FORMAT, der har standardværdien JPEG. I de efterfølgende afsnit beskrives alle parametrene, der kan benyttes i URL en. Præfix Præfixet er starten af en URL, og ikke en parameter. Uanset hvilken service, der anvendes fra Kortforsyningen, er denne altid den samme. Præfixet er nedenfor markeret med gult: Side 5 af 12

6 SERVICENAME (nødvendig) Parameteren SERVICENAME angiver, hvilken tjeneste der ønskes anvendt. For Rastertjenesten er et ServiceName ensbetydende med et kortværk. Således har hvert af de tilgængelige kortværk et unikt ServiceName. Parameteren er nedenfor markeret med gult. ties SERVICENAME er altid nødvendig uanset hvad der forespørges på i Rastertjenesten. I tabel 1 findes en oversigt over gyldige værdier. I appendiks 1 findes eksempler på de tilgængelige kortværk. WMTVER (nødvendig) Parameteren WMTVER angiver hvilken version af Open GIS WMS, der anvendes. Rastermotoren understøtter WMS version Parameteren er nedenfor markeret med gult. ties WMTVER er altid nødvendig uanset hvad der forespørges på i Rastertjenesten. Værdien kan være 1, 1.0 eller De tre værdier har dog samme betydning og vil derfor ikke påvirke responset. Se i øvrigt tabel 1. REQUEST (nødvendig) Parameteren angiver hvorvidt der forespørges på et kort (JPEG eller PNG billede) eller informationer om kortværket (XML formateret tekst). Hvis der forespørges på et kort vil værdien være map (REQUEST=map), mens værdien er capabilities, hvis der ønskes informationer om kortværket. Parameteren er nedenfor markeret med gult. ties REQUEST er altid nødvendig uanset hvad der forespørges på i Rastertjenesten. I den sidste af de ovenstående URL er vil der forespørges på informationer om kortværket D_50, fordi SERVICENAME=D_50. Se tabel 1 for gyldige værdier. Side 6 af 12

7 Bemærk at der ved en forespørgsel om informationer (REQUEST=capabilities) kun benyttes parametrene SERVICENAME, WMTVER og REQUEST. De efterfølgende parametre benyttes derfor kun, hvis der forespørges på et kort (REQUEST=map). WIDTH (valgfri) Værdien angiver bredden i pixels af billedet. Værdien skal være et heltal mellem 1 og Se i øvrigt tabel 1. Parameteren er nedenfor markeret med gult. HEIGHT (valgfri) Værdien angiver højden i pixels af billedet. Værdien skal være et heltal mellem 1 og Se i øvrigt tabel 1. Parameteren er nedenfor markeret med gult. FORMAT (valgfri) Formatet på det returnerede kortudsnit. Rastermotoren understøtter både JPEG og PNG. Parameteren er nedenfor markeret med gult. JPEG-formatet har den fordel, at billedet kan komprimeres så dets størrelse (målt i kb) kan reduceres relativt meget set i forhold til reduktionen af billedets visuelle kvalitet. Det er med JPEG derfor muligt at reducere datatransferen via Internettet til fordel for brugere med langsomme forbindelser (modem). Med PNG sker der ingen kompression. SRS (valgfri) Kortprojektionen for det returnerede kort. Defineres i SRS Spatial Reference System. Gyldige værdier er EPSG:32632 og EPGS:32633 svarende til henholdsvis UTM Zone 32 EUREF89 og UTM Zone 33 EUREF89. Parameteren er nedenfor markeret med gult. Parameterens standardværdi er EPSG: Se i øvrigt tabel 1. BBOX (nødvendig) Bounding Box (BBOX) parameteren definerer billedets nederste venstre og øverste højre hjørnekoordinat (xmin, ymin, xmax, ymax) i den valgte projektion, defineret i SRS. Parameteren er nedenfor markeret med gult. Side 7 af 12

8 Bemærk at der benyttes amerikansk notation, det vil sige, at punktum benyttes som decimalseparator mens komma bruges til at adskille de enkelte koordinater. Det er ikke tilladt at benytte tusindtal separator. Se i øvrigt tabel 1. Det er vigtigt at huske på, at uanset værdien af BBOX og dermed hjørnekoordinaterne vil billedet altid returneres i dimensionen defineret af parametrene WIDTH og HEIGHT! Det betyder, at selvom BBOX angiver et kvadratisk geografisk område samtidig med at WIDTH er dobbelt så stor som HEIGHT, så returneres billedet med en dobbelt så stor bredde som højde Koordinaterne vil dog altid være repræsenteret i det returnerede billede uanset dimensionerne. Dvs. centreret omkring koordinaten angivet i BBOX. Et eksempel på dette ses nedenfor. Eksempel Et geografisk område defineres med BBOX=518000, ,528000, Dette område er beliggende omkring Viborg. Området er kvadratisk idet bredde/højdeforholdet er ( )/( ) = 1. Samtidig forespørges om et billede, hvor bredden er dobbelt så stor som højden ved fx WIDTH=400 og HEIGHT=200. Resultatet vil være, at billedet returneres med en bredde og højde på henholdsvis 400 og 200, altså et billede med dobbelt så stor bredde som højde. Dette billede er vist til venstre nedenfor. I billedet er med rød stiplet streg angivet området defineret i BBOX. Billedet til højre viser området defineret af BBOX. I eksemplet ovenover betyder det, at hjørnekoordinaterne defineret i BBOX og som står i URL en ikke længere er lig hjørnekoordinaterne i det returnerede billede, idet et billede altid returneres i dimensionen defineret i WIDTH og HEIGHT. De nye/aktuelle hjørnekoordinater bliver af Rastertjenesten udregnet på basis af centerkoordinaten, der findes fra BBOX. Centerkoordinaten vil i ovenstående tilfælde være ( ),( ) = , De nye hjørnekoordinater udregnes herefter på basis af centerkoordinaten, pixelstørrelsen i billedet og billedets dimensioner: Xmin = CenterX - (beregnet_pixelstørrelse * (WIDTH/2)) Ymin = CenterY - (beregnet_pixelstørrelse * (HEIGHT/2)) Xmax = CenterX + (beregnet_pixelstørrelse * (WIDTH/2)) Ymax = CenterY + (beregnet_pixelstørrelse * (HEIGHT/2)) Den beregnede pixelstørrelse beregnes på baggrund af billedets dimensioner i pixels og det geografiske område defineret i BBOX. Fx udregnes den horisontale pixelstørrelse således: Beregnet pixelstørrelse = (Xmax Xmin) / WIDTH Der skelnes ikke mellem horisontal og vertikal pixelsstørelse. I tilfælde, hvor de ikke er ens benyttes den største af de to. På den måde sikres BBOX hjørnekoordinaterne altid at være tilstede i det returnerede billede, som vist på billederne ovenover. Side 8 af 12

9 Til hvert kortværk (SERVICENAME) er der tilknyttet en original pixelstørrelse. Den beregnede pixelstørrelse må ikke afvige mere end en faktor 2 fra den originale. Det betyder at forholdet mellem den originale pixelstørrelse og den beregnede ikke må være mindre end 0,5 eller større end 2. Se eksemplet nedenfor Eksempel I en URL er der bl.a. defineret følgende: SERVICENAME=D_300 BBOX=518000, ,528000, WIDTH=400 HEIGHT=200 Beregnet horisontal pixelstørrelse = ( )/400 = 25 meter/pixel Beregnet vertikal pixelstørrelse = ( )/200 = 50 meter/pixel Da 50 > 25 er den beregnede pixelstørrelse = 50 meter/pixel Den originale pixelstørrelse for D_300 er 37,5 meter/pixel. Det betyder at den mindste og største tilladte beregnede pixelstørrelse er henholdsvis 0,5 * 37,5 og 2 * 37,5. Den beregnede pixelstørrelse skal dermed være mellem 18,75 og 75 meter/pixel. Da den er 50 meter/pixel returneres billedet med det pågældende kortudsnit. Samme URL benyttes, dog med SERVICENAME =D_200, der har en original pixelstørrelse på 20 meter/pixel. Den beregnede pixelstørrelse er den samme som ovenfor, men nu er den tilladte beregnede pixelstørrelse fra 0,5 * 20 til 2 * 20, altså fra 10 til 40 meter/pixel. Da den beregende pixelstørrelse er 50 meter/pixel vil forespørgslen i dette tilfælde resultere i en såkaldt exception. For information om exceptions henvises til afsnittet Exceptions. Ovenstående kan helt undgås, vha. parameteren ORIGINALRES, som er beskrevet nedenfor. Se i øvrigt tabel 1 for yderligere information. ORIGINALRES (valgfri) Parameteren angiver hvorvidt billedet skal benytte den originale pixelstørrelse eller ej. Hvis ORIGINALRES=true bevarer billedet altid sin originale pixelstørrelse. I så tilfælde vil kortudsnittets geografiske udbredelsesområde defineres udfra nederste venstre hjørne (xmin og ymin), billedets bredde og højde (WIDTH og HEIGHT) samt den originale pixelstørrelse. Den sidste halvdel af BBOX (som er xmax og ymax) bliver derfor ignoreret. Parameteren er nedenfor markeret med gult. RS=EPSG:32632&BBOX=718090, ,720400, &ORIGINALRES=true&WIDTH= 462&HEIGHT=370&F Parameterens standardværdi er false. Se i øvrigt tabel 1. EXCEPTIONS (valgfri) En exception opstår i Rastertjenesten, når man har lavet et ugyldigt request, ved fx at undlade at angive en eller flere nødvendige parameterværdier, eller hvis BBOX resulterer i en pixelsstørrelse, der afviger mere eller mindre end en faktor 2 fra den originale pixelstørrelse. Når en exception opstår returnerer Rastertjenesten ikke et kort. I stedet returneres et tomt billede, et billede indeholdende fejlmeddelelsen (forklaring på hvorfor der opstod en exception) eller en XML-formateret fejlmeddelelse. Hvilken af de tre typer, der ønskes, defineres i parameteren EXCEPTION. Mulige parameterværdier er INIMAGE (fejlmeddelelse i billede), BLANK (tomt billede) og WMS_XML (XML-formateret fejlmeddelelse), med sidstnævnte som standardværdi. Benyttes INIMAGE eller BLANK vil det returnerede billede have den forespurgte dimension defineret i WIDTH og HEIGHT og med formatet defineret i FORMAT. Med WMS_XML returneres fejlmeddelelsen i XML som nedenfor: Side 9 af 12

10 <?xml version= 1.0 encoding= ISO8859-1?> <WMTException version= >Fejlmeddelelse</WMTException> Parameteren er nedenfor markeret med gult. JPEGQUALITY (valgfri) Parameter hvor det er muligt at angive en kvalitetsværdi for output-billede. Gyldige værdier er heltal fra og med 1 til og med 100, hvor 100 er bedste kvalitet. Jo lavere kvalitet jo mindre fylder billedet og dermed færre data at overføre via Internettet. Parameterens standardværdi er 50. Parameteren er nedenfor markeret med gult. ORMAT=JPEG&JPEGQUALITY=80&EXCEPTION=WMS_XML Nedenfor ses et eksempel med forskellige JPEGQUALITY. JPEGQUALITY=10 Filstørrelse = 10 kb JPEGQUALITY=100 Filstørrelse = 109 kb Side 10 af 12

11 Tabel 1: Oversigt over parametrene I Rastertjenesten Parameter Datatype Standardværdi Gyldig værdi Benyttes Præfix Tekst - Altid SERVICENAME Tekst - D_OVERSIGT, D_3200, D_850, D_500, D_300, D_200, D_100, Altid D_50, D_25, M_20 WMTVER Tekst - 1 Altid REQUEST Tekst - map Altid capabilties BBOX Liste - Kommasepareret liste med mindst to og maksimalt fire Ved REQUEST=map kommatal. Tallenes rækkefølge er xmin, ymin, xmax, ymax. To tal er kun tilladt, hvis ORIGINALRES=true SRS Tekst EPSG:32632 EPSG:32632 Ved REQUEST=map EPSG:32633 WIDTH Heltal 100 >= 1 og <= 1200 Ved REQUEST=map HEIGHT Heltal 100 >= 1 og <= 1200 Ved REQUEST=map FORMAT Tekst JPEG JPEG Ved REQUEST=map PNG EXCEPTION Tekst WMS_XML WMS_XML Ved REQUEST=map INIMAGE BLANK JPEGQUALITY Heltal 50 >= 1 og <= 100 Ved REQUEST=map og FORMAT=JPEG ORIGINALRES Boolean false true false Ved REQUEST=map

12 Overbelastning Ekstrem overbelastning af Kortforsyningen kan medføre en Exception i form af et billede med en oprindelig størrelse på 100x100 pixels. Billedet vil dog skaleres og returneres i den forespurgte størrelse defineret i WIDTH og HEIGHT. Fejlhåndtering Parametrene i URL en valideres når requestet modtages af Rastertjenesten. Valideringen tjekker om de nødvendige parametre er inkluderet i URL en, om parameterværdierne er gyldige jf. ovenstående og tabel 1. Er resultatet af valideringen positivt returneres det forespurgte kort eller information. Er der derimod en fejl vil en exception opstå. Hvordan Rastertjenesten skal reagere på exceptions, defineres i parameteren EXCEPTION se afsnittet EXCEPTION. Bemærk at parameterværdierne er case sensitive! Der er altså forskel SERVICENAME=D_50 og SERVICENAME=d_50. Der kan opstå tilfælde, hvor man får et kortudsnit, der ikke er som forventet. Dette skyldes oftest, at et eller flere parameternavne er stavet/tastet forkert. Rastertjenesten vil derfor ikke kunne registrere parameteren og dens tilhørende værdi. I stedet benyttes standardværdien, hvis en sådan findes. Et eksempel er nedenstående URL, hvor der ønskes et billede med formatet PNG. OMAT=PNG&TRANSPARENT=false&EXCEPTION=WMS_XML Rastertjenesten vil mod forventning returnere et billede i formatet JPEG, fordi parameteren FORMAT er stavet/tastet forkert (FOMAT). Det tolkes af Rastertjenesten som at parameteren ikke findes. Standardværdien, som er JPEG, anvendes i stedet.

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen

Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen. Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Tiling og Geodata-info.dk Den seneste udvikling på Kortforsyningen og geodataportalen Morten Lindegaard Kort & Matrikelstyrelsen Agenda Tiling i Kortforsyningen Baggrund, buzzwords og begreber WMTS (Web

Læs mere

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen

Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen M I L J Ø M I N I S T E R I E T KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen Hvad er Kortforsyningen Version 1.1, 2002-08-19 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf.

Læs mere

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0

vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 vejman.dk WMS/WFS dokumentation vmgeoserver.vd.dk Maj 2013 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 WMS generelt... 3 3 WFS generelt... 4 4 WMS/WFS eksterne kald i forskellige formater... 4 5

Læs mere

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo

Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Vejledning i brug af WFS fra Kortforsyningen i MapInfo Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WFS tjenester fra GST i MapInfo. MapInfo har også en udmærket hjælpefunktion, som beskriver

Læs mere

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6

1. Generelt om WFS... 2 2. Opsætning... 2 3. Eksempler... 6 Vejledning ver. 19.02.2009 WWW.GeoCAD.dk Vejledning i brug af WFS-tjenester i GeoCAD Denne vejledning beskriver anvendelsen af en ny WFS-klient til GeoCAD. Med programmet kan der hentes WFS-data via internettet

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

Opsætning (GIS udbyder)

Opsætning (GIS udbyder) Indholdsfortegnelse Opsætning (GIS udbyder)... 1 Opsætning (GeoServer)... 2 Opsætning (Skyhost WebPortalen)... 3 Udførelsen (Skyhost Webportalen)... 5 Udførelsen (Jobs Appen)... 8 Ekstern redigering af

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 09/05/2012 Initial version APOS2 DWH Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Introduktion til billedbehandling med IrfanView

Introduktion til billedbehandling med IrfanView Introduktion til billedbehandling med IrfanView I takt med at digitalkameraer bliver billigere og efterhånden snart er hvermands eje, stiger behovet også for at kunne behandle sine billeder på en nem,

Læs mere

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

Nyt om projektioner. Kortforsyningsseminar, d. 25/3-2010. Simon Lyngby Kokkendorff Referencenetområdet, KMS

Nyt om projektioner. Kortforsyningsseminar, d. 25/3-2010. Simon Lyngby Kokkendorff Referencenetområdet, KMS Nyt om projektioner Kortforsyningsseminar, d. 25/3-2010 Simon Lyngby Kokkendorff Referencenetområdet, KMS Indhold Lidt om kortprojektioner generelt DKTM: Hvorfor, hvordan... Web Mercator hvad er det? Kortprojektioner

Læs mere

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion

GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion GPS-Link version 1.6.4 Brugervejledning Dansk Sejlunion Alle henvendelser om GPS-Link bedes foretaget pr. email til supportdlsk@sejlsport.dk Hvad er GPS-Link? GPS-Link anvendes til overførsel af navigationsdata

Læs mere

Kortforsyningen ArcGIS 9.0 SP2 - WMS Version 1.1.1

Kortforsyningen ArcGIS 9.0 SP2 - WMS Version 1.1.1 Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningen WMS 1.1.1 Version 1.0, 2003-05-15 KORT & MATRIKELSTYRELSEN Kortforsyningen ArcGIS 9.0 SP2 - WMS Version 1.1.1 Version 1.0, 2005-01-21 1 Indledning I forbindelse

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Brug af de danske koordinatsystemer

Brug af de danske koordinatsystemer Brug af de danske koordinatsystemer i Microstation V8i Indhold Indledning... 1 VIGTIGT OMKRING LÆNGDE/BREDDEGRAD... 2 EKSPORTERE DGN FIL TIL GOOGLE EARTH... 2 AFLÆSE KOORDINATER I GOOGLE EARTH... 2 GOOGLE

Læs mere

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference

Kort10. - en del af den geografiske infrastruktur. Produktblad. juni 2006. Kort10 som fælles geografisk reference Kort10 - en del af den geografiske infrastruktur Produktblad juni 2006 Kort10 som fælles geografisk reference 2 Kort10, produktblad juni 2006 Kort10 en del af den geografiske infrastruktur Kort10 er en

Læs mere

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil TravelTales; håndtering af konfigurationsfil 1 (7) TravelTales; håndtering af konfigurationsfil Synopsis Dette dokument beskriver indholdet i en TravelTales konfigurationsfil og metoder til hvordan man

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning

JAR Øvelse nr. 2. JAR-Manual, Version 1.0. Avanceret søgning. Regionsvejledning JAR Øvelse nr. 2 Avanceret søgning Regionsvejledning JAR-Manual, Version 1.0 Øvelse ID: 2 Øvelsesemne: Avanceret søgning Øvelsesbeskrivelse: Gør dig i stand til at bygge avancerede søgninger op. Formål:

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Installationsvejledning til Virk Tæller

Installationsvejledning til Virk Tæller Installationsvejledning til Virk Tæller Version 1 Indhold Hvad er Virktælleren?... 2 Brugeradfærd... 2 Brugeranvisning til indsættelse af JavaScript... 2... 2 Start-script... 2 Completed-script... 2 Test

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 1.6 Brugervejledning 1 / 41 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 2.1 Hvad er nyt i version 1.6?... 4 3 Oprettelse af kort...

Læs mere

21-05-2008 Side 1 af 7

21-05-2008 Side 1 af 7 -05-008 Side af 7 Grundlæggende funktioner i billedbehandling. NB! Arbejd på en kopi af dit billede, så du altid har det oprindelige liggende, hvis noget skulle gå galt.. Ændring af billedstørrelse i IrfanView

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Dokumentation af næsehorn der jager giraf der kører på en motorcykel

Dokumentation af næsehorn der jager giraf der kører på en motorcykel 1/9 Dokumentation af næsehorn der jager giraf der kører på en motorcykel Billedets pixels: 950 x 270 Billedets størrelse: 545 KB (558,139 bites) Billedets format: PNG Farver: For at få det til at se ud

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Import af billeder, plantegninger samt videopræsentation

Import af billeder, plantegninger samt videopræsentation Import af billeder, plantegninger samt videopræsentation Import af billeder, plantegninger samt videopræsentation fra eksterne billede leverandører til C&B Ejendomssystem version 8.5 Indhold Forespørgsel

Læs mere

OIOREST webservice design. Guideline til design af REST-baserede webservices. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

OIOREST webservice design. Guideline til design af REST-baserede webservices. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > OIOREST webservice design. Guideline til design af REST-baserede webservices. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

<meta name="dcs.dcssta" content="404"/>

<meta name=dcs.dcssta content=404/> 404 fejlrapportering i Webtrends I Webtrends Analytics 10 er det muligt at fange File not found errors (Client errors), som de besøgende løber ind i. Det er ikke kun de interne fejl som fanges, men også

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

HMN Naturgas - WebGIS

HMN Naturgas - WebGIS HMN Naturgas - WebGIS November 5, 2012 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt

Læs mere

LESSOR-5. Inquiry (teknisk beskrivelse) Tilgængelighed for andre systemer

LESSOR-5. Inquiry (teknisk beskrivelse) Tilgængelighed for andre systemer LESSOR-5 Inquiry (teknisk beskrivelse) Effektive og fleksible IT-løsninger til LØN, TID og HR Tilgængelighed for andre systemer LESSOR-5 Inquiry har til formål at gøre data i LESSOR-5 tilgængelig for andre

Læs mere

Mini brugermanual CMD 5.1

Mini brugermanual CMD 5.1 Mini brugermanual CMD 5.1 Kom i gang For at tilgå CMD skal du åbne en web browser og indtaste URL en på dit CMD website i adressefeltet, hvorefter dialogboksen til log in vises. 1. Indtast dit brugernavn

Læs mere

Kortforsyningen - Et hav af data og meget andet. Tom Weber, Kort & Matrikelstyrelsen

Kortforsyningen - Et hav af data og meget andet. Tom Weber, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningen - Et hav af data og meget andet Tom Weber, Kort & Matrikelstyrelsen Kortforsyningen Kortforsyningen har været luften siden 2002. Den benyttes meget og forbruget er stadig stigende I dag

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

Registrering af detektorfund Vendsyssel Historiske Museum

Registrering af detektorfund Vendsyssel Historiske Museum Registrering af detektorfund Vendsyssel Historiske Museum Registrering af detektorfund. Let arbejdsgangen for museet med den rigtige registrering hjemme fra! For en amatørarkæolog/detektorfører, er det

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer

EDH-dokumenter. - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer EDH-dokumenter - på eksterne hjemmesider der ikke hostes af C&B Systemer Opbygning EDH-dokumenter For at præsentere EDH dokumenter på en hjemmeside, skal der konstrueres et system til hjemmesiden, der

Læs mere

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse

Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC Indholdsfortegnelse Modelbanestyring med PC... 1 Anvend Paint til tegning af skinnesymboler... 1 Start af Paint... 1 Ny tegning i Paint... 1 Tegn et sporskifte... 2 Valg af farve...

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sådan bruger du bedst e-mærket

Sådan bruger du bedst e-mærket 1 Få flere online salg eller leads igennem 2 Beslutningsprocessen i et salg online Hvem styrer hvem? Frederik Bjerring kører en tidlig morgen i efteråret 2009 op langs roskildevej på vej til sit arbejde,

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013

GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 GIS-DAG - WORKSHOP 23. JANUAR 2013 PROGRAM 9.30 9.45 Velkomst - formål 9.45 10.30 Grundlæggende principper 10.30 10.45 Pause 10.45 11.15 Koncept- og systemskitse geodata i vejman.dk og GIS 11.15 12.00

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 1.0 DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opbygning af Epos Management... 4 2.1 Normering...

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Applikation for UFI-generatoren. Brugervejledning

Applikation for UFI-generatoren. Brugervejledning Applikation for UFI-generatoren Brugervejledning Version 1.1 6.10.2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generering af UFI'er... 4 2.1 Start af applikationen og valg af sprog... 4 2.2 Generér en

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik

Huskesedler. Anvendelse af regneark til statistik Huskesedler Anvendelse af regneark til statistik August 2013 2 Indholdsfortegnelse Aktivere Analysis Toolpak... 4 Dataudtræk fra Danmarks Statistik... 4 Kopiering af formler... 4 Målsøgning... 5 Normalfordeling...

Læs mere

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer...

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer... QUICK GUIDE Indhold Quick Guide WebFlex Hvad er WebFlex... 1 Login på WebFlex... 2 Velkommen til WebFlex... 2 Mappestruktur... 3 Download af filer... 4-5 Upload af filer... 6 Upload til WebFlex med Uploader-program...

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS

VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2016 13/08149-23 Carsten Henning Bitsch cahb@vd.dk +45 7244 2626 VEJLEDNING I OPSÆTNING I MICROSTATION, MAPINFO, QGIS OG ARCGIS 1. Microstation 2. MapInfo

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1

Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1 Historisk Tidsskrift teknisk dokumentation Side 1 1. Indledning...2 1.1 Referencer...2 1.2 Versionshistorie...2 1.3 Definitioner...2 1.4 Dokumentationens opbygning...2 2. Generel beskrivelse...3 2.1 Oversigt...3

Læs mere

Parameterkurver. Kapitel 7:

Parameterkurver. Kapitel 7: Kapitel 7: Parameterkurver 7 Oversigt af tegning af parameterkurver... 116 Oversigt over tegning af parameterkurver... 117 Forskelle mellem tegning af parameterkurver og funktioner... 118 I dette kapitel

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus Elements Lektion 3 Elements åbnes og derefter Organizer enten direkte fra velkomst billedet, eller hvis du har vlagt at åbne Elements direkte op i Edit så vælg menuknappen Organizer. Side 1 af 22 Når Organizer

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer.

Der findes mange ting på nettet, som du kan hente ned på din computer bl.a. billeder, tekstdokumenter og installationsfiler til programmer. Microsoft browser Edge Når du skal på internettet i Windows 10, bruger du som udgangspunkt programmet Microsoft Edge. Det er en helt ny, simpel internetbrowser med en række spændende funktioner. Du kan

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen

Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Jyllinge Sejlklub Kajakafdelingen Vejledning Version 1.0 4. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Hvorfor rokort.dk?... 4 2. Web... 6 2.1. Adgang... 6 2.1.1. Ret din brugerprofil...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 20.06.2014 PKR Første udgave 0.2 21.06.2014 PKR Tilføjet toppanel krav 0.3 26.06.2014 PKR Klargjort

Læs mere

Projekt - Valgfrit Tema

Projekt - Valgfrit Tema Projekt - Valgfrit Tema Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen 2012 Projektet Valgfrit Tema var et projekt hvor vi nærmest fik frie tøjler til at arbejde med hvad vi ville. Så vi satte os for at arbejde

Læs mere