Oplysninger om pengeinstituttet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplysninger om pengeinstituttet"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet Nørresundby CVR-nr Tel Fax SWIFT NRSBDK24 Bestyrelse Formand Mads Hvolby Særlige kompetencer: Strategi og forretningsudvikling Regnskab og budgettering Ledelse af mellemstor virksomhed Finansiel lovgivning Næstformand Poul Søe Jeppesen Særlige kompetencer: Ledelse af større virksomhed Budgettering og ressourcestyring HR Kommunikation og markedsføring Morten Jensen Særlige kompetencer: Jura, herunder finansiel lovgivning og erhvervsjura Fast ejendom Risikoanalyse og styring Budgettering og økonomistyring Skatteret John Chr. Aasted Særlige kompetencer: Ledelse af større virksomhed Strategi og forretningsudvikling Landbrug og agroindustri Salg, eksport og IT Finn Aaen Særlige kompetencer: Kreditrisici Finansiering og risikostyring Ejendomme Helle Rørbæk Juul Lynge Særlige kompetencer: Organisation Regnskab og finansiering Markedsrisici Direktion Bankdirektør Andreas Rasmussen Bankdirektør Finn Øst Andersson Revisions- og Risikoudvalg Nominerings- og Aflønningsudvalg Revision Formand John Chr. Aasted Formand Mads Hvolby Beierholm Statsautoriseret Udvalgets sammensætning: Næstformand Poul Søe Jeppesen Revisionspartnerselskab Hele bestyrelsen Udvalgets sammensætning: Voergaardvej Aalborg SV Hele bestyrelsen 2

3 Indhold Side 5 års Hoved- og nøgletal 4 Ledelsespåtegning 5 Ledelseshverv 6 Intern Revisions erklæringer 8 Den uafhægige revisors erklæringer 10 Ledelsesberetning 12 Årsregnskab: Resultatopgørelse incl. totalindkomstopgørelse 35 Forslag til resultatdisponering 35 Balance 36 Egenkapitalbevægelser 38 Kapitalgrundlag (solvens) 39 Pengestrømsopgørelse 40 Noteoversigt 41 Noter 42 Repræsentantskab 75 Interne afdelinger 76 Bankens afdelinger 77 3

4 5 års hoved- og og nøgletal nøgletal Resultatposter i sammendrag (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immat. og mat. aktiver Andre driftsudgifter *) Nedskrivninger på udlån m.v. **) Resultat før skat Skat Årets resultat *) Heraf Indskydergarantifonden vedr. konkursramte pengeinstitutter/provision Bankpakke I **) Heraf nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v Hovedtal fra balancen (1.000 kr.) Udlån Indlån excl. puljeordninger Indlån i puljeordninger Efterstillede kapitalindskud Aktiekapital Egenkapital Balance Eventualforpligtelser m.v Udvalgte nøgletal Basisindtjening pr. omkostningskrone ***) 1,63 1,59 1,56 1,50 1,49 Indtjening pr. omkostningskrone 1,61 1,37 1,27 1,17 1,20 Egenkapitalforrentning før skat 11,9 8,7 7,5 4,7 6,2 Kapitalprocent / solvensprocent 20,0 19,0 17,5 17,4 16,7 Egentlig kernekapitalprocent 20,0 19,0 17,5 16,7 15,4 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Børskurs Indre værdi pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie 1,22 0,65 0,50 0,52 0,65 Antal medarbejdere - gennemsnit ***) Basisindtjening består af rente- og gebyrindtægter samt andre driftsindtægter, excl. kursreguleringer. Omkostninger er excl. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. 4

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2014 for A/S Nørresundby Bank. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og bankens finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken står over for. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 10. februar Direktion Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson /Pia Foss Henriksen Økonomichef Bestyrelse Mads Hvolby Formand Poul Søe Jeppesen næstformand Morten Jensen Helle Rørbæk Juul Lynge Finn Aaen John Chr. Aasted 5

6 Ledelseshverv Bestyrelse Formand Mads Hvolby Nørresundby Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Praktiserende landinspektør Nellemann Survey A/S (Bestyrelsesformand) Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (LgE) (Direktør) Landinspektørfirmaet LE34 A/S (Partner) Næstformand Poul Søe Jeppesen Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, Aalborg Handelsskole Forlaget Praxis (Næstformand) Sosu-Randers (Bestyrelsesmedlem) Blegkildekollegiet Aalborg (Bestyrelsesmedlem) Handelskollegiet Aalborg (Bestyrelsesmedlem) Aalborg Studenterkursus (Bestyrelsesmedlem) Helle Rørbæk Juul Lynge Vester Hassing Født i Indtrådt i bestyrelsen i Genvalgt i 2010 og 2014 ** Bolig- og Formuechef, Nørresundby Bank, Finans Finn Aaen Frejlev Født i Indtrådt i bestyrelsen i ** Erhvervsrådgiver, Nørresundby Bank, Erhvervscenter Nord John Chr. Aasted Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Direktør, Aasted Consult Aalborg Svend Aage Christiansen - Hellum A/S (Bestyrelsesformand) FirstFarms A/S (Bestyrelsesmedlem) System Cleaners A/S (Bestyrelsesmedlem) Graintec A/S (Bestyrelsesmedlem) SKIOLD A/S (Bestyrelsesmedlem) Fonden Gisselfeld Kloster (Bestyrelsesmedlem) Morten Jensen Aalborg Født i Indtrådt i bestyrelsen i * Advokat, partner i Advokatfirmaet Børge Nielsen Andersen & Aaquist A/S (Bestyrelsesformand) Felix Arden A/S (Bestyrelsesformand) Dansk Bilglas A/S (Bestyrelsesformand) Kevin A/S (Bestyrelsesformand) Skandia Kalk Holding ApS (Bestyrelsesformand) Novagraf A/S (Bestyrelsesformand) Ejendomsselskabet Nordtyskland Kommanditaktieselskab (Bestyrelsesmedlem) Desmi Contracting A/S (Bestyrelsesmedlem) H.F. Transport & Fiskehandel A/S (Bestyrelsesmedlem) Saga Shipping A/S (Bestyrelsesmedlem) Dansk Facility Service Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) indtrådt 20. oktober 2014 C. Flauenskjold A/S (Bestyrelsesmedlem) indtrådt 6. maj 2014 Ergonomic Solutions Manufacturing A/S (Bestyrelsesmedlem) Ergonomic Solutions Nordic A/S (Bestyrelsesmedlem) Munkholm Consult A/S (Bestyrelsesmedlem) Square Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) Square Oil A/S (Bestyrelsesmedlem) Tribodan A/S (Bestyrelsesmedlem) Micodan Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) Micodan A/S (Bestyrelsesmedlem) Miljø-Art A/S (Bestyrelsesmedlem) Micodan Ejendomme A/S (Bestyrelsesmedlem) Micodan Norge AS (Bestyrelsesmedlem) Mesterbyg Klokkerholm A/S (Bestyrelsesmedlem) Hadsundvej 33 A/S (Bestyrelsesmedlem) Ergonomic Solutions International Ltd. (Bestyrelsesmedlem) Vibeke Emborg Holding ApS (Bestyrelsesmedlem og direktør) Vibeke Emborg Invest ApS (Bestyrelsesmedlem og direktør) Komplementaranpartsselskabet Langebjergvej 1 (Direktør) Badehotellerne Pepita og Sandvig Havn ApS (Direktør) Lundagergaard Holding ApS (Direktør) * Valgt af repræsentantskabet - på valg hvert år. Vedtægtsbestemt aldersgrænse 66 år. Bestyrelsesmedlemmerne anses for uafhængige. ** Valgt af medarbejderne - på valg hvert 4. år Ingen bestyrelsesmedlemmer har påtaget sig krævende organisationsopgaver. 6

7 Ledelseshverv Direktion I henhold til Lov om finansiel virksomhed 80, stk. 8 kan oplyses, at bestyrelsen har givet følgende tilladelser om ledelseshverv til direktionen: Andreas Rasmussen Bankdirektør Bankdata (Bestyrelsesmedlem) Erhvervsklub KUNSTEN (Bestyrelsesmedlem) Vækst-Invest Nordjylland A/S (Bestyrelsesmedlem) Finn Øst Andersson Bankdirektør 4. juli komitéen (Formand) C. Nøhr Frandsens Familiefond (Bestyrelsesformand) Sø- & Handelsretten (Sagkyndig dommer) 7

8 Intern Revisions erklæringer Til kapitalejerne i A/S Nørresundby Bank Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nørresundby Bank for regnskabsåret 1. januar december 2014 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalbevægelser, kapitalgrundlag, pengestrømsopgørelse samt noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod bankens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 8

9 Intern Revisions erklæringer Intern Revisions erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Nørresundby, den 10. februar Intern Revision Ove Steen Nielsen Revisionschef 9

10 Den uafhængige revisors revisors erklæringer erklæringer Til kapitalejerne i A/S Nørresundby Bank Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nørresundby Bank for regnskabsåret 1. januar december 2014 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalbevægelser, kapitalgrundlag, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for bankens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 10

11 Den uafhængige revisors erklæringer Den uafhængige revisors erklæringer Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi har i henhold til Lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 10. februar Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Rytter Andersen Statsaut. revisor 11

12 Ledelsesberetning Bedste resultat siden 2007 Nørresundby Bank realiserede i 2014 et resultat før skat på 177,5 mio. kr., svarende til en stigning i forhold til 2013 på 56,6 mio. kr. eller 47 %. Det opnåede resultat, der er et af de bedste i bankens historie, forrenter egenkapitalen med 11,9 %. I konsekvens af bestyrelsens enstemmige anbefaling af købstilbuddet fra Nordjyske Bank A/S vil der ikke blive fremsat forslag om udbetaling af udbytte på generalforsamlingen. Bankens indtægter har også i 2014 været præget af usikkerheden omkring konjunkturudviklingen og det lave renteniveau. Det er derfor tilfredsstillende, at årsregnskabet 2014 viser både generelt stigende indtægter og et uændret omkostningsniveau, trods ekstraordinære udgifter i forbindelse med behandlingen af betinget, offentligt købstilbud på bankens aktier fra Spar Nord Bank A/S og Nordjyske Bank A/S. På indtægtssiden er det tilfredsstillende, at bankens toplinje, som primært består af netto rente- og gebyrindtægter, igen er stigende, ligesom bankens kursgevinster i 2014 er højere end i På udgiftssiden er de samlede driftsomkostninger (personale, administration samt af- og nedskrivninger på materielle- og immaterielle aktiver) på 253,2 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år. Driftsudgifterne er påvirket med engangsudgifter på ca. 4,1 mio. kr. vedrørende behandlingen af de tidligere omtalte købstilbud på aktierne fra Spar Nord Bank A/S og Nordjyske Bank A/S. I sammenligningstallene for 2013 indgår engangsudgifter på ca. 4 mio. kr. i forbindelse med de gennemførte tilpasninger af afdelingsnet og medarbejderstab. Den positive udvikling i bankens regnskabsposter betyder, at resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. andrager 167,6 mio. kr., hvilket er i den øvre ende af de udmeldte forventninger til det primære driftsresultat. Værdipapirmarkederne har, set over hele året, udviklet sig positivt og har resulteret i samlede kursgevinster på 34,8 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. i Behovet for nedskrivninger på udlån m.v. har gennem hele 2014 vist en faldende tendens. De samlede nedskrivninger på udlån m.v. falder således med 34,7 mio. kr. eller 58 % til 24,9 mio. kr. mod 59,6 mio. kr. sidste år. Det opnående resultat medfører skat af årets resultat på 37,7 mio. kr., hvorefter resultatet efter skat andrager 139,8 mio. kr. mod 89,3 mio. kr. i Samlet set finder ledelsen, at de resultater, der er opnået i 2014, henset til markedsforholdene og de af banken gennem de senere år iværksatte og gennemførte tilpasninger af organisationen, kan betegnes som tilfredsstillende. 12

13 Ledelsesberetning Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Som lokalt forankret pengeinstitut er bankens formål at servicere og tilbyde markedsområdet rådgivning vedrørende finansielle ydelser, som primært består af ind- og udlånsprodukter samt værdipapirhandel. Indtjeningen ved disse aktiviteter aflejres typisk i regnskabsposten netto rente- og gebyrindtægter. Nettorenteindtægterne blev i 2014 på 263,1 mio. kr. mod 273,6 mio. kr. i 2013 og falder således med 10,5 mio. kr. Renteindtægterne på bankens udlån falder med 11,6 mio. kr. til 285,3 mio. kr. som følge af lavere udlånssats. Tilsvarende fald ses på bankens renteudgifter til indlån, der falder med 11,4 mio. kr. til 44,7 mio. kr. Baggrunden for denne udvikling er også faldende satser. Netto er de samlede indtægter fra bankens udlån og indlån således på samme niveau som i Faldet i markedsrenterne påvirker også bankens betydelige obligationsbeholdning, hvor renteindtægterne i 2014 falder med 12,8 mio. kr. til 26,8 mio. kr. mod 39,6 mio. kr. sidste år. Nettogebyrindtægterne blev på 158,9 mio. kr., svarende til en stigning på 19,2 mio. kr. i forhold til Stigningen i gebyrindtægterne skal dels henføres til det lave renteniveau, som har medført en betydelig konverteringsaktivitet, dels en positiv udvikling i de værdipapir- og kapitalforvaltningsrelaterede indtægter, idet mange kunder har valgt en mere aktiv formuepleje som alternativ til passivt indlån. Mio. kr Gebyrer og provisionsindtægter Øvrige gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Lånesagsgebyrer Betalingsformidling Værdipapirhandel og depoter De samlede netto rente- og gebyrindtægter inkl. udbytte af aktier m.v. stiger således med 9,0 mio. kr. til 432,0 kr. mod 423,0 mio. kr. sidste år. Kursreguleringer Værdipapirmarkederne har i 2014 overvejende været præget af en positiv udvikling. Samlet set stiger bankens positive kursreguleringer med 12,4 mio. kr. til i alt 34,8 mio. kr. mod 22,4 mio. kr. i

14 Ledelsesberetning På aktiebeholdningen andrager de positive kursreguleringer 42,8 mio. kr. mod 26,1 mio. kr. sidste år. Heraf kan 34,2 mio. kr. henføres til beholdningen af sektoraktier, hvor positive kursreguleringer på aktier i Sparinvest Holding SE samt salget af aktier i Nets A/S andrager 24,7 mio. kr. På obligationsbeholdningen har den negative stemning primært i 4. kvartal medført negative kursreguleringer på 10,0 mio. kr. På valuta, finansielle instrumenter m.v. samt værdireguleringer af investeringsejendomme har banken realiseret positive kursreguleringer på 2,0 mio. kr. mod negative kursreguleringer i 2013 på 0,5 mio. kr. Kursreguleringer Mio.kr Obligationer -10,0-3,2 Sektoraktier 34,2 4,8 Øvrige aktier 8,6 21,3 Øvrige kursreguleringer 2,0-0,5 I alt 34,8 22,4 Som følge af det volatile obligationsmarked har banken disponeret ud fra ønsket om en forsigtig fondspolitik. Dette afspejles i renterisikoen, der opgjort som resultatpåvirkningen ved 1 procentpointændring i renteniveauet andrager 0,5 % af bankens kernekapital pr. 31. december Driftsudgifter De samlede omkostninger til at drive banken (personale, administration, af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver) excl. andre driftsudgifter andrager 253,2 mio. kr. mod 252,9 mio. kr. i Ses bort fra engangsudgifter på 4,1 mio. kr. afledt af købstilbuddene fra Spar Nord Bank A/S og Nordjyske Bank A/S er omkostningerne på et meget tilfredsstillende niveau. Mio. kr. Udgifter til personale og administration Personaleudgifter/ lønninger Øvrige administrationsudgifter Banken har de senere år haft et betydeligt fokus på optimering af organisationen. Det er blandt andet på det teknologiske område, hvor eksempelvis forskellige selvbetjeningssystemer har resulteret i, at mange kunder nu klarer langt flere forretninger fra eget skrivebord. I forlængelse heraf har det været muligt at omstrukturere dele af bankens afdelingsnet. Disse forhold har medført en reduktion i antallet af medarbejdere, som over en 14

15 Ledelsesberetning årrække er nedbragt fra 291 til 240 ved udgangen af Samlet set udvikler omkostningerne sig som forventet. Andre driftsudgifter/indskydergarantifonden Posten er et udtryk for bankens andel af sektorens udgifter til nødlidende pengeinstitutter og andrager for ,8 mio. kr. mod 15,3 mio. kr. sidste år. Bankens samlede udgifter under krisen til nødlidende pengeinstitutter samt garantiordningen beløber sig indtil videre til ca. 160 mio. kr. Den årlige udgift til den kollektive ordning i 2015 forventes at andrage 13,7 mio. kr. Det er herefter usikkert, hvad der sker med betalingen, idet denne fastsættes i forhold til de tab Indskyderordningen skal dække, og/eller om nye EU-regler implementeres i Danmark. Nedskrivninger på udlån m.v. Den samlede driftspåvirkning fra nedskrivninger på udlån m.v. blev i 2014 på 24,9 mio. kr. og falder således med 58 % eller 34,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Niveauet for nedskrivninger har nu nået en størrelse, hvor der ikke kan forventes yderligere fald af nævneværdig karakter. Det aktuelle nedskrivningsbehov kan også ses som et udtryk for, at banken og bankens kunder nu formentlig har lagt krisen bag sig, og at banken under den seneste krise løbende har foretaget de nødvendige og tilstrækkelige nedskrivninger. Mio. kr Nedskrivninger på udlån m.v Nedskrivninger vedr. Bankpakke I m.v. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. "alm. kunder" Det vurderes, at bankens udlånsportefølje er solid og med en passende spredning på brancher. I forbindelse hermed skal det oplyses, at landbrugets udfordringer som følge af Europas sanktioner overfor Rusland ikke forventes at påvirke bankens nedskrivningsbehov nævneværdigt, idet bankens samlede udlån og garantier til landbruget alene andrager 345 mio. kr. svarende til cirka 5 % af bankens udlån og garantier. Årets nedskrivningsbehov svarer til 0,3 % af bankens udlån og garantier. Porteføljen af udlån med standset renteberegning andrager før nedskrivninger 97,6 mio. kr. Nedskrivningerne på disse eksponeringer er på 76,9 mio. kr. 15

16 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Bankens akkumulerede nedskrivninger andrager 350,9 mio. kr. svarende til 4,7 % af bankens udlån og garantier. Banken vurderer løbende behovet for nedskrivninger. Vurderingerne foretages med udgangspunkt i bankens politik på området og gældende regler. Årets resultat Resultatet efter skat på 139,8 mio. kr. er det bedste siden I forhold til 2013 er der tale om en stigning på 56,5 %. Den beregnede skat andrager 37,7 mio. kr. svarende til en effektiv skatteprocent på 21,2 %, hvilket primært skyldes ikke skattepligtige kursreguleringer på 32,0 mio. kr. på sektoraktier m.v. Balancen Bankens samlede forretningsomfang (indlån inkl. pulje, udlån og garantier) andrager 14,4 mia. kr. mod 13,9 mia. kr. i 2013, svarende til en stigning på 3 %. Ved udgangen af året andrager bankens udlån mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Det faldende udlån skyldes flere forhold. Den fortsatte usikkerhed til konjunkturudviklingen påvirker generelt efterspørgslen negativt. Endvidere har et faldende renteniveau gjort det attraktivt for mange med fast ejendom at omlægge eksisterende realkreditlån til lavere forrentede lån. Hertil kommer diskussionen i dagspressen, signalerne fra politikere og økonomer kombineret med prisstigningerne på F1-lån også påvirket antallet af låneomlægninger. I forbindelse med disse omlægninger tilbydes ofte et større lån. Provenuet heraf er i mange tilfælde brugt til at nedbringe/indfri lån i banken. Endelig er nogle større kreditter blandt andet til finansiering af ungdomsboliger indfriet i forbindelse med færdiggørelse og prioritering. Udlån falder derfor med 234 mio. kr. svarende til 4 %. Branchefordeling i pct. Private Almennyttige boligselskaber Ejendomsadm. og handel Ejendomsdevelopere Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Øvrige erhverv 16

17 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Afledt af det lave renteniveau er interessen for at placere indlånsmidler i værdipapirer øget. Der er imidlertid fortsat mange af bankens kunder, som er mere trygge ved en kontantkonto. Bankens indlån excl. pulje stiger på den baggrund med 165 mio. kr. til mio. kr. Som det fremgår af ovennævnte omtale af udlånsudviklingen, er rådgivning om og formidling af realkreditlån en vigtig del af forretningen. På privatkundeområdet formidler banken primært Totalkreditlån, og DLR-lån på erhvervsområdet. Den samlede låneformidling andrager mio. kr. Heraf kan mio. kr. henføres til Totalkredit, som i 2014 er steget med 679 mio. kr. svarende til 8 %. På erhvervsområdet er låneformidlingen steget med 10 % eller 108 mio. kr. til mio. kr. Bankens formidling af garantier andrager i alt mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Garantierne er stillet i forbindelse med kundernes ejendomshandler, herunder konvertering af realkreditlån, samt erhvervskundernes behov for arbejdsgarantier. Likviditet Bankens likviditetsoverdækning i forhold til lovkravet er opgjort til 202 % og er således på et særdeles robust og tilfredsstillende niveau. pct. 300 Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Overdækning i pct. af lovkrav om likviditet Bankens målsætning 0 Mar 2013 Juni 2013 Sep 2013 Dec 2013 Mar 2014 Juni 2014 Sep 2014 Dec 2014 Efter indfrielse i marts måned 2014 af lån på 100 mio. kr. optaget uden statsgaranti kan de robuste likviditetsforhold tilskrives bankens stærke egenkapital på mio. kr. samt det forhold, at bankens indlån ekskl. puljen er over mio. kr. større end bankens udlån. Bankens udlånsportefølje er således fuldt ud finansieret alene af bankens indlån. Banken har ikke for nuværende behov for at fremskaffe yderligere likviditet og forventer heller ikke at optage likviditet i

18 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Kapitalforhold Efter de nye regler i CRR-forordningen kræver det Finanstilsynets godkendelse at medregne periodens resultat i kapitalgrundlaget (kvartals- eller årsresultat), inden regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Banken har den 15. januar 2015 modtaget Finanstilsynets godkendelse hertil. Efter henlæggelse af årets overskud andrager egenkapitalen mio. kr. Egenkapitalen består af aktiekapital på 46 mio. kr. samt overført overskud på mio. kr. De tilfredsstillende kapitalforhold medfører, at bankens kapitalprocent og den egentlige kernekapitalprocent begge er på 20,0 %. Banken opfylder således allerede nu kravene til den egentlige kernekapitalprocent efter den fulde indfasning i 2019 af CRD IV direktivet. Bankens solvensbehov, som opgøres efter 8+ metoden, andrager ultimo året 9,5 % mod 10,6 % ultimo Den positive udvikling skal tilskrives et fald i antallet og størrelsen af store kunder med problemer samt større nedskrivninger på disse. Bankens solvensmæssige overdækning er herefter på 10,5 % eller 735 mio. kr. svarende til forskellen mellem det nuværende solvensbehov og det faktiske kapitalgrundlag (solvens). Der henvises i øvrigt til bankens solvensrapport for 2014 på hjemmesiden Aktiekapital og reserver Bankens aktiekapital andrager uændret 46 mio. kr. ved udgangen af 2014 fordelt på stk. aktier af nom. 10 kr. Bankens vedtægter har siden bankens etablering i 1898 indeholdt en bestemmelse om stemmeretsbegrænsning gradueret efter antal aktier, således at enhver aktionær ved at eje stk. eller derover maksimalt kan opnå 11 stemmer. Disse værnsregler i vedtægterne er blevet vedtaget af aktionærerne på generalforsamlingen og skal ses som udtryk for, at Nørresundby Bank ønskes bevaret som et selvstændigt stærkt, lokalt pengeinstitut med en bred kreds af aktionærer til glæde for alle vores interessenter. Stemmeretsbegrænsningerne er fastlagt i vedtægternes 10 stk. 2. Vedtægterne kan ses på bankens hjemmeside. Bankens aktier er fordelt på knap aktionærer, hvoraf langt hovedparten bor i bankens markedsområde. Generalforsamlingen har den 11. marts 2014 givet bemyndigelsen til efter repræsentantskabets forudgående vedtagelse - ved tegning at udvide aktiekapitalen med 25 %, det vil sige med 11,5 mio. kr. til 57,5 mio. kr. i en eller flere emissioner. Endvidere godkendte generalforsamlingen, at bemyndigelsen foreløbigt forlænges til den 11. marts

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Resultat før skat over 175 mio. kr.

Resultat før skat over 175 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8 Resultat før skat over 175 mio. kr. Det er med tilfredshed, at bestyrelsen kan offentliggøre et

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2012. - en ordentlig bank

Årsrapport 2012. - en ordentlig bank Årsrapport 2012 - en ordentlig bank Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere