Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven)."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a- kasserne, herunder skal MA medvirke til, at ledige medlemmer kommer i beskæftigelse. Stk. 2. Arbejdsløshedskassen har hjemsted i København. Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). Stk. 2. MA er tværfaglig for dimittender, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jf. 32, stk. 1, nr. 1), litra d), i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter 79 i loven. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf i loven. 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Stk. 2. Bortfalder MA s anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af MA s formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Afsnit 3 - Medlemsretten 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til kassens faglige område, jf. stk. 2. Stk. 2. MA s faglige område omfatter alle dimittender, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af generalforsamlingen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 4. Lønmodtagere kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikrede. Stk. 5. Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5. Optagelse i MA er ikke gyldig, før MA har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Et medlem skal på anmodning have udleveret en udskrift af vedtægten. 6. Udmeldelse af MA kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til MA med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen, jf. dog stk Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst få virkning fra den dag, hvor MA har modtaget den skriftlige meddelelse.

2 Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til et fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor MA har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. MA skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1. ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til hidtidige a-kasse til datoen for overflytning. Afsnit 4 - Medlemmers rettigheder Ret til dagpenge m.v. 7. Kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 8. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. Stk. 2. MA skal modtage dagpengekort mv. umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis dagpengekortet mv. ikke er indleveret senest tre måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via Min side på internettet. Specifikationen skal indeholder oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. Andre rettigheder 9. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til MA s ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i MA s medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 14, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det MA s pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med MA s regnskab. Afsnit 5 - Medlemmernes pligter Medlemsbidrag 10. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og af a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag kvartalsvis forud. Andre pligter 11. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til MA, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret mv. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse til MA og ved møder, som MA har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter MA s påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens 14, stk. 2. Stk. 3. Medlemmer, der efter reglerne søger og gives fritagelse fra at betale statsbidrag, fritages samtidig fra at betale administrationsbidrag, inkl. ATP. 12. Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til kassen.

3 Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra MA, har pligt til at give MA oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelse af deres ret til de omhandlede ydelser. Stk. 3. Et medlem, der modtager ydelser fra MA, skal give MA oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 4. Overtrædelse af stk. 2-3 medfører anvendelse af vedtægtens 14, stk. 1. Afsnit 6 - Forskellige bestemmelser 13. Udbetaling af dagpenge mv. sker centralt via kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 14. Forseelser over for MA kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge mv. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 - MA s administration Administrativ struktur 15. MA er en centralt ledet kasse med en ledelse, der benævnes bestyrelsen. Stk. 2. Oprettelse og nedlæggelse af administrative kontorer kan bestemmes af bestyrelsen. Stk. 3. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et administrativt kontor skal der sendes meddelelse til Arbejdsskadestyrelsen og det lokale jobcenter. 16. Bestyrelsen kan beslutte, at MA deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Stk. 2. Hvis MA beslutter at deltage som anden aktør, er det alene den samlede a-kasse, der kan være ansvarlig for opgaven som anden aktør efter reglerne om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 3. Hvis MA varetager opgaven som anden aktør, skal reglerne i direktoratets bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen mv. følges ved regnskabsaflæggelsen. 17. MA s administration ledes af en direktør, som ansættes af bestyrelsen. MA s administrative personale i øvrigt ansættes af direktøren. Bestyrelsen og administrationen 18. MA s bestyrelse består af syv medlemmer valgt af og blandt alle MA s medlemmer ved urafstemning. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen i november/december måned i årene med lige årstal. Stk. 3. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter. Stk. 4. Den nyvalgte bestyrelse tiltræder pr. 1. januar, og afholder konstituerende møde senest to uger herefter. Det påhviler det medlem af den nye bestyrelse, som har højest bestyrelsesanciennitet at indkalde til dette møde og lede valg af formand og næstformand. Stk. 5. Hvis formanden eller næstformanden fratræder inden for en valgperiode, kan bestyrelsen inden for sin midte vælge en ny formand/næstformand.

4 Stk. 6. Hvis et bestyrelsesmedlem har forfald i mere end to måneder, indtræder listesuppleanten i forfaldsperioden. 19. Valget ledes af tre valgledere. Stk. 2. Valget foregår efter listevalgsmetoden, og opstilling kan ske såvel sideordnet som prioriteret. Der kan indgås valgforbund. Enkeltkandidater kan opstille. Stk. 3. Forslag til kandidater til bestyrelsesvalget indkaldes med mindst to ugers varsel på MA s hjemmeside og gennem opslag i DM fagforening for højtuddannedes og Gymnasieskolernes Lærerforenings blade eller på anden passende måde efter valgledernes nærmere bestemmelse. Stk. 4. Forslag til kandidatlister skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede stillere og af listens kandidater. Man kan kun være stiller på én liste. På hver liste kan opstilles indtil tre kandidater flere, end der skal vælges. Det skal fremgå, om opstillingen er sideordnet eller prioriteret. Stk. 5. Forslag til enkeltkandidater skal være underskrevet af mindst 10 stillere, som ikke må være stillere for andre kandidater, og af kandidaten. Stk. 6. Forslag til kandidater skal foreligge på kassens kontor senest den 15. oktober kl Såfremt denne dato ikke falder på en kontordag, rykkes fristen til den kontordag, der følger umiddelbart efter den 15. oktober. Stk. 7. Kandidatlister kan støtte hinanden ved at indgå valgforbund. Hver kandidatliste kan kun indgå ét valgforbund. Stk. 8. Skriftlig anmeldelse af indgåede valgforbund skal indleveres til valgledelsen senest kl på ugedagen efter fristen for indlevering af kandidatlister. Stk. 9. Senest ugedagen herefter offentliggør valgledelsen en oversigt over enkeltkandidater og deres stillere samt en oversigt over kandidatlister med navne på kandidater og stillere og en oversigt over valgforbund. Stk. 10. Senest ugedagen efter udsendes til alle kassens medlemmer stemmesedler, som skal være kassens kontor i hænde senest kl på tre-ugersdagen efter udsendelsen. Stk. 11. Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter optællingen af stemmer, dog senest den tredje kontordag i december. 20. Bestyrelsen udarbejder de nærmere retningslinjer, der er nødvendige for den praktiske gennemførelse af valget efter reglerne i 18. I tilfælde der ikke måtte være forudset i denne vedtægt eller i de nævnte retningslinjer anvendes principperne i den til enhver tid gældende kommunale valglov. 21. Eventuelle klager over valget fremsættes over for valgledelsen og skal være denne i hænde senest kl den 14. dag efter, at valgets resultat er offentliggjort. Valgledelsens afgørelse er endelig. 22. Bestyrelsen, som selv fastsætter sin forretningsorden, samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, og når mindst tre af bestyrelsens medlemmer forlanger det. Stk. 2. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar for generalforsamlingen. Alt i overensstemmelse med loven og anvisninger, der er givet Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det påhviler bestyrelsen at føre en forhandlingsprotokol. Stk. 3. MA forpligtes ved underskrift af enten formand eller næstformand i forening med direktøren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

5 23. Direktøren har det daglige ansvar for MA s drift under ansvar for bestyrelsen, ligesom pågældende er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret herom. Stk. 2. Bestyrelsen og MA s personale har tavshedspligt med hensyn til oplysninger, de modtager gennem deres virke i MA. Generalforsamlinger 24. Hvert år i sidste kvartal indkalder bestyrelsen til en ordinær generalforsamling, som er kassens højeste indre myndighed, jf. dog 27. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst seks ugers varsel på MA s hjemmeside og gennem opslag i DM fagforening for højtuddannedes og Gymnasieskolernes Lærerforenings blade eller på anden passende måde. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent Beretning for det forløbne år Godkendelse af det reviderede regnskab Behandling af budget og fastsættelse af medlemsbidraget for det kommende regnskabsår Forslag til vedtægtsændring. (Forslag skal være kassen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen) Motiverede forslag fra medlemmer. (Forslag skal være kassen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen) Valg af en revisor blandt medlemmerne samt en suppleant herfor, og valg af statsautoriseret revisor/revisionsinstitut (for et år ad gangen) Valg af tre valgledere (i ulige år). Stk. 2. Bestyrelsens kommentarer, eventuelle mindretalskommentarer og eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag skal senest 14 dage før generalforsamlingen offentliggøres på MA s hjemmeside. Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan der af bestyrelsen, eller såfremt mindst 100 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel på MA s hjemmeside og gennem opslag i DM Dansk Magisterforenings og GL Gymnasieskolernes Lærerforenings blade eller på anden passende måde. 25. Kun medlemmer af MA har stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 2. Stemmeberettigede medlemmer får ved generalforsamlingen udleveret et stemmekort. Stk. 3. Der kan ikke stemmes pr. brev eller fuldmagt. Stk. 4. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 3 vedrørende anerkendelsens bortfald, samt 27 om vedtægtsændringer. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst fem stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Stk. 5. På generalforsamlingerne er bestyrelsens medlemmer selvskrevne deltagere, men har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. Stk. 6. Hvis en valgleder kandiderer til bestyrelsen, indtræder en revisor som suppleant. 26. Forslag til ændring af vedtægten kan alene behandles på generalforsamlingen, jf. dog 27 (mulighed for urafstemning). Stk. 2. Ændringer i den til enhver tid gældende standardvedtægt har omgående virkning i MA s vedtægter jfr. 31 stk. 6. MA s bestyrelse bemyndiges til at gennemføre sådanne ændringer umiddelbart i vedtægterne. Øvrige ændringer i vedtægten vedtages under forbehold af Arbejdsskadestyrelsens godkendelse.

6 Stk. 3. Vedtages der ændringer i vedtægten, der indebærer nedlæggelse af MA, ændring i princippet om direkte valg til bestyrelsen ved urafstemning eller indskrænkelse af bestyrelsens ret til at sende spørgsmål til urafstemning, skal ændringerne altid sendes til urafstemning. Stk. 4. Ændring af vedtægten kan ske, når mindst ¾ af mindst 50 fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne. Stk. 5. Er antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen under 50, kan indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ske, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette. Den ekstraordinære generalforsamling skal da indkaldes med vedtægtsændringer som eneste punkt på dagsordenen. Stk. 6. Stemmer et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling for forslaget til ændring af vedtægten, er det vedtaget. Urafstemning 27. Mellem generalforsamlingerne kan bestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål. Vedrører ændringerne et af de tre forhold, der er beskrevet i 26, stk. 3, skal ændringerne godkendes af en generalforsamling, inden de kan sendes til urafstemning. Stk. 2. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af bestyrelsen. Afsnit 8 - Regnskabsvæsen og revision 28. MA s regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. MA skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regn-skabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for MA s virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af MA s årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning, udarbejder MA et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Årsregnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af generalforsamlingen. Stk. 4. For at MA kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. 29. MA s indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af MA s formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. MA s midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over MA s tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de datatransaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. 30. De revisorer, der er valgt af generalforsamlingen, reviderer MA s årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Mindst én af kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision.

7 Stk. 3. Bestyrelsen, de valgte revisorer og Arbejdsmarkedsstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 31. Nærværende vedtægt, der er revideret på kassens ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2010 og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft januar Stk. 2. Samtidig ophæves vedtægten, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 25. november Stk. 3. MA sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk. 2. Stk. 4. MA s vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for de anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af MA, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for MA s vedtægtsbestemmelser. MA s bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 5. Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. Vedtaget på MA s ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2010.

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning

Læs mere

Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse

Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 Afsnit 2 STATSANERKENDELSEN 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter... 3 3 Anerkendelsens bortfald... 3 Afsnit 3 MEDLEMSRETTEN

Læs mere

Vedtægt Status: Gældende

Vedtægt Status: Gældende Vedtægt for 3FA Vedtægt Status: Gældende Nr. Vedtægt af 1. januar 2011 (3FA) Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere