Vedtægter for Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse"

Transkript

1 Vedtægter for Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (SLA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a- kassen kommer i beskæftigelse. Stk. 2. SLA har hjemsted i København. Afsnit 2 Anerkendelsen 2. SLA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (i det følgende kaldet loven). Stk. 2. SLA er fagligt afgrænset for lønmodtagere, jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf i loven. 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Stk. 2. Bortfalder SLA s anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Afsnit 3 Medlemsretten 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende har tilknytning til SLA s faglige område, jf. stk. 2 og 3. Optagelse som seniormedlem kan endvidere ske efter lovens 44. Stk. 2. SLA s faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i Socialpædagogernes Landsforbund. Stk. 3. Med tilknytning, jf. stk. 1 og 2 forstås, at personen er eller har været beskæftiget indenfor SLA s faglige område; eller er under eller har gennemført uddannelse indenfor SLA s faglige område. Tilknytningen ophører, hvis personen opnår beskæftigelse indenfor en anden fagligt afgrænset a-kasses område, medmindre beskæftigelsen er af ubetydeligt omfang. Er personen uden tidligere beskæftigelse eller uddannelse, anses personen for at have tilknytning til SLA s faglige område, hvis pågældende erklærer, at kunne og ville søge arbejde indenfor SLA s faglige område. Tilsvarende gælder, hvis personen fremover er afskåret fra at arbejde indenfor sit hidtidige faglige område og erklærer, at kunne og ville søge arbejde indenfor SLA s område.

2 Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af SLA s øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 5. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede. De med x mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. 41, stk. 4, i loven. De med * mærkede faggrupper har desuden ret til optagelse som nyuddannede, jf. 41, stk Optagelse i SLA er ikke gyldig, før SLA har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen i SLA skal medlemmet gøres bekendt med SLA s vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på SLA s hjemmeside. 6. Udmeldelse af SLA kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til SLA med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen. Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor SLA har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor SLA har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge mv. 7. SLA yder dagpenge mv. efter de gældende regler herom. 8. Dagpenge mv. udbetales til medlemmets NemKonto eller specifik konto, jf. bekendtgørelse NemKontoordningen i et pengeinstitut. Stk. 2. SLA skal sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via Min side på internettet. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. II. Andre rettigheder 9. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til SLA s ledelse og revision. stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i SLA s medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 15, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det SLA s pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med SLA s eller afdelingens regnskab.

3 Afsnit 5 Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemsbidrag 10. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og SLA. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag månedsvis forud. II. Andre pligter 11. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til SLA (afdelingen), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret mv. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse på SLA s ekspeditionskontor og ved møder, som SLA har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter SLA s påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til SLA. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 13. Udbetaling af dagpenge mv. sker centralt via SLA s hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 14. Et medlem, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet SLA, jf. 4, stk. 2, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra et lokalkontor til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i lokalkontoret, hvis de anmoder om det. Stk. 2. Hovedbestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og valg af delegerede mv., eller om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedkontoret. 15. Forseelser over for SLA kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge mv. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. 11, stk. 2 kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse. Afsnit 7 SLA s administration A. Administrativ struktur 16. SLA er en centralt ledet kasse med en ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen.

4 Stk. 2. Administration og sagsbehandling kan placeres på lokalkontorer. Oprettelse og nedlæggelse af lokalkontorer kan bestemmes af hovedbestyrelsen, jf. 18, stk. 1. Stk. 3. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et lokalkontor skal der sendes meddelelse herom til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det lokale jobcenter. Stk. 4. Ethvert kontor, der er oprettet under SLA, skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, som hovedbestyrelsen har givet. 17. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at SLA deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Hvis SLA beslutter at varetage opgaver som anden aktør, skal SLA ved regnskabsaflæggelsen følge reglerne i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Stk. 2. Det er alene den samlede a-kasse, der kan være ansvarlig for opgaver som anden aktør efter reglerne om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. B. Hovedbestyrelsen 18. Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt SLA s ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at SLA såvel hovedkontor som administrative kontorer har ansat tilstrækkeligt kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af et forretningsudvalg på 4 medlemmer, herunder formand og næstformand, og 10 andre medlemmer, som vælges på det ordinære delegeretmøde for en 2-årig periode. Stk. 3. Det ordinære delegeretmøde vælger endvidere en personlig suppleant for hver af de 10 valgte hovedbestyrelsesmedlemmer. Stk. 4. Hvis formanden, næstformanden eller kassereren fratræder inden for en valgperiode, kan hovedbestyrelsen inden for eller uden for sin midte vælge en stedfortræder, der da fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. Hvis et af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer fratræder, indtræder den personligt valgte suppleant. Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. 19. SLA s ledelse mellem hovedbestyrelsens møder forestås af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og 2 øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Stk. 2. Forretningsudvalget samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når 2 medlemmer af forretningsudvalget forlanger det. Stk. 3. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og øvrige funktioner. 20. Formanden og næstformanden er hver for sig berettigede til at disponere i forhold til SLA s daglige drift, jf. 19, stk. 3. Stk. 2. SLA tegnes i øvrigt af mindst 2 af forretningsudvalgets medlemmer i forening. C. Delegeretmøder 21. Hvert andet år på lige årstal afholdes efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er SLA s højeste myndighed, jf. dog afsnit E.

5 Stk. 2. Et ordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 4 ugers varsel til afholdelse inden udgangen af november måned. Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. Stk. 4. Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse til de delegerede med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles. Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet. Stk. 6. Delegeretmødet består af hovedbestyrelsen, jf. dog 22, stk. 6, og 20 delegerede, der vælges af SLA s medlemmer efter reglerne i 23. Stk. 7. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der ikke er medlem af den faglige organisation, som er tilknyttet SLA, får mulighed for at deltage i afstemning om valg af delegerede, samt opstille til valg af delegerede og hovedbestyrelse på lige fod med de øvrige medlemmer af SLA. 22. Dagsorden for et ordinært delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget 6. Valg af forretningsudvalg og hovedbestyrelse (jf. 18, stk. 2 og 3) 7. Valg af revisorer 8. Eventuelt Stk. 2. Ethvert medlem kan stille forslag til behandling under punktet indkomne forslag på det ordinære delegeretmøde. Forslagene skal være indsendt til hovedbestyrelsen senest den 15. oktober. Forslag til ændring af vedtægten skal dog være indsendt senest den 1. juli og skal behandles på samtlige generalforsamlinger. Stk. 3. Alene delegeretmødet, jf. dog under punkt E samt 30, stk. 6, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, alt under forbehold af Arbejdsskadestyrelsens godkendelse. Stk. 4. På det ordinære delegeretmøde vælges forretningsudvalg samt medlemmer af hovedbestyrelsen og suppleanter til hovedbestyrelsen, jf. 18, stk. 2 og 3. Ligeledes vælges statsautoriseret revisor, 2 kritiske revisorer samt 2 suppleanter for disse. Samtlige valg gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmødes afholdelse. Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 3. Stk. 6. Hovedbestyrelsens medlemmer er fødte delegerede, men har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. D. Generalforsamling 23. Hvert andet år på lige årstal afholdes efter indkaldelse af hovedbestyrelsen lokale generalforsamlinger. Generalforsamlingen afholdes i perioden fra den 15. august til den 30. september og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

6 Stk. 2. Dagsorden for den lokale generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Behandling af indkomne forslag 4. Valg 5. Eventuelt Stk. 3. Ethvert medlem i generalforsamlingens område kan stille forslag til behandling under punktet indkomne forslag på generalforsamlingen. Forslaget indsendes til hovedbestyrelsen senest den 1. september (jf. dog 22, stk. 2, vedr. vedtægtsændringer). Forslag, der vedtages af generalforsamlingen, optages på dagsordenen under indkomne forslag på delegeretmødet (jf. 22, stk. 1). Forslag, der er forkastet på generalforsamlingen, optages kun på dagsordenen på delegeretmødet, hvis det på ny er indsendt til hovedbestyrelsen af et medlem (jf. 22, stk. 2). Stk. 4. De delegerede samt suppleanter for disse vælges på lokale generalforsamlinger, der afholdes i geografiske enheder svarende til kredsstrukturen i Socialpædagogernes Landsforbund. Stk. 5 Hver generalforsamling vælger 2 delegerede. Stk. 6. Hver generalforsamling vælger endvidere suppleanter for de delegerede. Stk. 7. De delegeredes valgperiode er 2 år fra den 1. oktober til den 30. september, dog bortfalder ingen kandidater, før nyvalg har fundet sted. Stk. 8. Hvis en delegeret får permanent forfald eller mister sin valgbarhed, indtræder den pågældende suppleant som delegeret. Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinær lokal generalforsamling. Stk. 10. En ekstraordinær lokal generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel. E. Urafstemning 24. Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige SLA s medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. 25. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. F. Differentieret administrationsbidrag 26. Hovedbestyrelsen fastsætter administrationsbidragets størrelse. Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at administrationsbidraget helt eller delvist bortfalder for grupper af personer, der kan opnå fritagelse for medlemsbidrag til SLA efter lovens 77, stk. 10. Afsnit 8 Regnskab og revision 27. SLA s regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og lokalkontorerne, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. SLA skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

7 Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for SLA s virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af SLA s årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder SLA et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af SLA s øverste myndighed. Stk. 4. For at SLA kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden for den frist, som er fastsat i loven. 28. SLA s indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af SLA s formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. SLA s midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over SLA s tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 4. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden mv. 29. Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed den og godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, træder i kraft den Stk. 2. Samtidig ophæves den under udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade. Stk. 3. SLA sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk. 2. Stk. 4. SLA s vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af SLA, skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for SLA s vedtægtsbestemmelser. SLA s hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. stk. 5. Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

8 Bilag til vedtægtens faglige område, jf. 4, stk. 2 A-kassens faglige område udgør den del af arbejdsmarkedet, som væsentligst overenskomst- og aftalemæssigt dækkes af Socialpædagogernes Landsforbund. Hertil kommer de grupper, der i øvrigt har ret til optagelse i Socialpædagogernes Landsforbund. A-kassens faglige område udgøres af nedennævnte faggrupper. Inden for de faggrupper, der er nævnt, optages fuldtidsarbejdende, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 41, og for de med x mærkede faggrupper kan desuden optages deltidsarbejdende, jf. 66. Personer, der optages på og dimitterer fra den pædagogiske grunduddannelse og uddannelsen til tegnsprogstolke, kan optages i a-kassen, hvis de ansættes eller er arbejdssøgende inden for SL s overenskomstområder. Samtlige faggrupper i dette bilag er derfor markeret med *, jf. vedtægtens 4, stk Døgninstitutioner for børn og unge (x *) Pædagogisk uddannet personale og lærere, faglærere, pædagogmedhjælpere og husholdningsledere ansat på døgninstitutioner for børn og unge. 2. Botilbud, værksteder og daghjem for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne (x *) Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale samt medhjælpere ansat ved botilbud og bofællesskaber, værksteder og daghjem for personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne. 3. Institutioner for stofmisbrugere, ungdomscentre og rådgivningscentre (x *) Pædagogisk uddannet personale, lærere, faglærere samt pædagogmedhjælpere ansat ved institutioner for stofmisbrugere og ungdomscentre. 4. Forsorgshjem, kvindekrisecentre, beskyttede pensionater, revalideringsinstitutioner (x *) Pædagogisk uddannet personale ansat ved forsorgshjem, kvindekrisecentre, beskyttede pensionater og revalideringsinstitutioner. 5. Værksteder, daghjem og dagcentre for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (x *) Faglig relevant uddannet personale ansat som værkstedsassistenter, omsorgspædagogisk og faglig relevant uddannet personale ansat som ledere ved institutioner for voksne personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 6. Hospitalspædagoger (x *) Pædagogisk uddannet personale ansat ved sygehuse og hospitaler, somatiske børneafdelinger og psykiatriske afdelinger. 7. Daginstitutioner samt skoler for børn og unge med vidtgående fysisk eller psykisk handicap (x *)

9 Pædagogisk uddannet personale samt pædagogmedhjælpere ansat ved specialbørnehaver og legeteker, fritidshjem for fysisk og psykisk udviklingshæmmede børn, der går i skole, samt skoler for vidtgående specialundervisning og undervisningsinstitutioner efter lov om specialundervisning for voksne. 8. Observationsskoler (x *) Pædagogisk uddannet personale ansat til varetagelse af pædagogiske opgaver ved observationsskoler. 9. Specialundervisning i folkeskolen (x *) Pædagogisk uddannet personale ansat til varetagelse af pædagogisk arbejde i folkeskolen mv. 10. Socialpædagogiske konsulenter (x *) Pædagogisk uddannet personale ansat til varetagelse af konsulentfunktioner og sagsbehandling mv. 11. Plejehjem (x *) Pædagogisk uddannet personale ansat ved kommunale plejehjem til varetagelse af pædagogiske arbejdsopgaver og andre pædagoger ansat i særlige stillinger. 12. Psykiatriske plejehjem (x *) Omsorgs- og pædagogisk uddannet personale beskæftiget med omsorgs- og pædagogisk arbejde ved psykiatriske plejehjem. 13. Forebyggende og dagbehandlende tilbud m.v. (x *) Pædagogisk uddannet og anderledes kvalificeret personale beskæftiget med specialrådgivning, forebyggende arbejde, nærmiljøarbejde, familievejledning, støtteforanstaltninger samt ved rådgivning og vejledning til personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap. 14. Kofoeds Skole og Dansk Flygtningehjælp (x *) Pædagogisk uddannet personale og ikke-uddannede omsorgsmedarbejdere ved den selvejende institution Kofoeds Skole, samt Dansk Flygtningehjælps integrationsafdelinger. 15. Grønlænderhusene (x *) Pædagogisk uddannet personale samt personer med kendskab til grønlandske forhold, der ansættes ved Grønlænderhusene. 16. Julemærkehjem under Julemærkekomiteen (x *) Pædagogisk uddannet personale, pædagogmedhjælpere og husholdningsledere ansat ved julemærkehjem under den selvejende institution Julemærkekomiteen. 17. Opholdssteder, kollektiver, bofællesskaber, skibsprojekter og andre alternative anbringelsessteder (x *)

10 Pædagogisk uddannet personale, lærere, relevant fagligt uddannede og pædagogmedhjælpere ved alternative døgninstitutioner og kostskoler (kollektiver, bofællesskaber, skibsprojekter mv.). 18. Produktionshøjskoler og produktionsskoler (x *) Pædagogisk uddannet personale der ansættes til visse pædagogiske arbejdsopgaver ved produktionshøjskoler og produktionsskoler. 19. Tegnsprogstolke (x *) Personer der beskæftiger sig med tolkeopgaver som tegnsprogs- og mund- og håndsprogstolke ved foreninger samt offentlige, private og selvejende institutioner. 20. Distriktspsykiatriske projekter (x *) Pædagogisk uddannet personale ansat ved distriktspsykiatriske projekter. 21. Kuratorer og familiekonsulenter (x *) Pædagogisk uddannet personale beskæftiget som familiekonsulenter. 22. Socialpædagogisk familiepleje (x *) Personer beskæftiget med socialpædagogisk familiepleje i henhold til 49 i lov om social service samt opholdssteder oprettet efter samme paragraf. 23. Asylcentre (x *) Personer ansat som børnemedarbejdere ved Dansk Røde Kors asylcentre.

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 728 af 12/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10201

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

BUPL-A s Vedtægter. Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016

BUPL-A s Vedtægter. Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016 BUPL-A s Vedtægter Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016 Formål og hjemsted 1. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie

VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie INDHOLD Afsnit 1 - Formål og hjemsted, 1... 3 Afsnit 2 - Anerkendelsen, 2-3... 3 Afsnit 3 - Medlemsretten, 4-6... 3 Afsnit 4 - Medlemmernes rettigheder

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

Kristelig A-kasse Vedtægt 2018

Kristelig A-kasse Vedtægt 2018 Kristelig A-kasse Vedtægt 2018 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016

Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016 Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016 Afsnit 1- Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A-kasse). FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har udelukkende

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2018 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægt. for. HK Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK Danmarks A-kasse Vedtægt for HK Danmarks A-kasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 HK Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger,

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse VEDTÆGT Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Vedtægt for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse VEDTÆGT Din Sundhedsfaglige A-kasse Vedtægt for Din Sundhedsfaglige A-kasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse med den til enhver tid i lovgivningen fastsatte

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse Vedtægt for HK/Danmarks A-kasse Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre

Læs mere

FOAS A-KASSES DELEGERETMØDE Ændringsforslag til vedtægter

FOAS A-KASSES DELEGERETMØDE Ændringsforslag til vedtægter FOAS A-KASSES DELEGERETMØDE 2016 Ændringsforslag til vedtægter Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Bo Engelbrecht Nielsen Produktion: Grafisk Team og FOAs trykkeri AK_DM_Aendringsforslag_1410-16

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

VEDTÆGT FOR DANA ARBEJDSLØSHEDSKASSE FOR SELVSTÆNDIGE

VEDTÆGT FOR DANA ARBEJDSLØSHEDSKASSE FOR SELVSTÆNDIGE VEDTÆGT FOR DANA ARBEJDSLØSHEDSKASSE FOR SELVSTÆNDIGE A-KASSE FOR SELVSTÆNDIGE 03 VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 AFSNIT 2 AFSNIT 3 AFSNIT 4 AFSNIT 5 AFSNIT 6 AFSNIT 7 AFSNIT 8 AFSNIT 9 BILAG 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD VEDTÆGTER FOR Frie VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD Navn og hjemsted, 1... 3 Formål, 2... 3 Medlemmer, 3... 3 Medlemmernes pligter og rettigheder, 4-5... 4 Kontingent, 6... 4 Udmeldelse, 7... 4 Sektioner og/eller

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

VEDTÆGTER FORFTFa

VEDTÆGTER FORFTFa VEDTÆGTER FORFTFa 01.01.2017 AFSNIT 1 Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR POSTBUDENES ALDERDOMSHJEMS SELVEJENDE BYGGEVIRKSOMHED

VEDTÆGTER FOR POSTBUDENES ALDERDOMSHJEMS SELVEJENDE BYGGEVIRKSOMHED 1 VEDTÆGTER FOR POSTBUDENES ALDERDOMSHJEMS SELVEJENDE BYGGEVIRKSOMHED Navn, Hjemsted og formål Boligorganisationens navn er Postbudenes Alderdomshjems Selvejende Byggevirksomhed. Stk. 2. Boligforeningen

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling. Marts 2018

Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling. Marts 2018 Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling Marts 2018 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Slagelse lokalafdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen Sind Slagelse.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre

Vedtægter for Skole og Forældre Vedtægter for Skole og Forældre 1. Navn Foreningens navn er Skole og Forældre. 2. Formål og opgave Det er Skole og Forældres formål: at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund at styrke skolebestyrelsernes

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har symptomer inden for områderne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet og som følge heraf betydelige

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGRI NORD

VEDTÆGTER FOR AGRI NORD VEDTÆGTER 2018 VEDTÆGTER FOR AGRI NORD Navn og hjemsted Medlemskontingent 1 Foreningens navn er AGRI NORD med adresse: Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV. Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer. Formål

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSSELSKABET VOLLERUP STRANDS VANDVÆRK

VEDTÆGTER ANDELSSELSKABET VOLLERUP STRANDS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VOLLERUP STRANDS VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet den 18. december 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Vollerup Strands Vandværk. 1 Selskabet har hjemsted

Læs mere

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København.

1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR PERSONALEFORENINGEN I FTF/A 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er personaleforeningen i FTF/A. Foreningens hjemsted er København. 2. Personaleforeningen er en sektion

Læs mere

Landsforeningen SIND. Vedtægter for. Roskilde-Lejre Lokalafdeling

Landsforeningen SIND. Vedtægter for.   Roskilde-Lejre Lokalafdeling Landsforeningen SIND www.sind.dk Vedtægter for Roskilde-Lejre Lokalafdeling Februar 2014 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Roskilde - Lejre lokalafdeling.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Ændringsforslag er markeret med fed rød Marts 2011 Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Sjælland I daglig tale anvendes betegnelsen "SIND Sjælland eller "SIND Region Sjælland Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegården Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegården 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Grundejerforeningen Toftegården Og dens hjemsted er: Matr. Nr. 10S, Avedøre by 2 Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Afsnit 1 Navn, formål og medlemmer Afsnit 2 Fællesgeneralforsamling og fælles medlemsmøder Afsnit 3 Valg og struktur...

Afsnit 1 Navn, formål og medlemmer Afsnit 2 Fællesgeneralforsamling og fælles medlemsmøder Afsnit 3 Valg og struktur... Vedtægter for Al tekst på grå baggrund er taget direkte fra Forbundssektorbestyrelsens eksempel vedtægter og minimumsbestemmelser. Øvrige afsnit er der, hvor vores struktur og lokale forhold har nødvendiggjort

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen om ændring af Vedtægtens 3, 10 stk. 1, 10 stk. 2, 10 stk. 4 samt 20 stk. 2

Forslag fra bestyrelsen om ændring af Vedtægtens 3, 10 stk. 1, 10 stk. 2, 10 stk. 4 samt 20 stk. 2 Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 5.b Bilag 4 Forslag fra bestyrelsen om ændring af Vedtægtens 3, 10 stk. 1, 10 stk. 2, 10 stk. 4 samt 20 stk. 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for. Skødstrup Sogns Jagtforening. under Danmarks Jægerforbund

Forslag til vedtægtsændringer for. Skødstrup Sogns Jagtforening. under Danmarks Jægerforbund Forslag til vedtægtsændringer for Skødstrup Sogns Jagtforening under Danmarks Jægerforbund Side 1 af 6 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skødstrup Sogns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter.

Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 1. Kredsens navn og hjemsted Stk. 1 Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Stk. 2 Kredsens hjemsted er Aabenraa Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. KREDS Københavns Ejendomsmæglerforening

1. KREDS Københavns Ejendomsmæglerforening Dansk Ejendomsmæglerforening V E D T Æ G T E R for 1. KREDS Københavns Ejendomsmæglerforening 1 Navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Dansk Ejendomsmæglerforenings 1. kreds, København Stk.

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Lejerbo Stevns Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Lejerbo Stevns Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Stevns kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter.

Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 1. Kredsens navn og hjemsted Stk. 1 Kredsens navn er Sydbank Kreds. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Stk. 2 Kredsens hjemsted er Aabenraa Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Socialt Udviklingscenter, SUS. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Socialt Udviklingscenter SUS er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Uddannelsesforbundets Seniorer d. 19. juni 2018

Vedtægter for Uddannelsesforbundets Seniorer d. 19. juni 2018 Vedtægter for Uddannelsesforbundets Seniorer d. 19. juni 2018 Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 17. september 2008 med senere ændringer på de ekstraordinære generalforsamling d. 24. oktober

Læs mere

Vedtægt for foreningen Svendborg Jagtforening

Vedtægt for foreningen Svendborg Jagtforening Vedtægt for foreningen Svendborg Jagtforening 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Svendborg jagtforening Stk. 2.Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægt. Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Indhold

Vedtægt. Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Indhold Pensionskassen for Farmakonomer April 2016 Vedtægt Vedtægt for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn 2 2. Pensionskassens formål

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Vestjylland afdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen»sind

Læs mere