FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FTF-A

2 AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal FTF-A medvirke til, at ledige medlemmer af FTF-A kommer i beskæftigelse. Stk. 2. FTF-A har hjemsted i København. AFSNIT 2 STATSANERKENDELSE 2. FTF-A har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (i det følgende betegnet som loven). Stk. 2. A-kassen er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, jfr. 32, Stk. 1, nr. 1, litra b i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, som fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens 79. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf. lovens Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Stk. 2. Bortfalder FTF-A's anerkendelse, skal der træffes afgørelse om, hvordan a-kassens formue skal anvendes. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. AFSNIT 3 MEDLEMSRET 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis pågældende opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse, og kan henføres til FTF-A's faglige område, jf. Stk. 2. Stk. 2. FTF-A s faglige område omfatter alle lønmodtagere og alle selvstændige erhvervsdrivende. Stk. 3. Ændringer af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2 Stk. 2, skal godkendes af a-kassens højeste myndighed. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 4. Lønmodtagere kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikrede. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede 5. Optagelse i FTF-A er ikke gyldig, før a- kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen i FTF-A skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Et medlem skal på anmodning have udleveret en udskrift af vedtægten. 6. Udmeldelse af FTF-A kan kun ske skriftligt til a-kassen med mindst én måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog Stk Medlemmer skal betale kontingent til udtrædelsesdatoen. 2

3 Stk. 2. Fristen i Stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristen i Stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra første dag i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. Stk. 4. Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i Stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til FTF-A til overflytningsdatoen. AFSNIT 4 MEDLEMMERNES RETTIGHEDER A. Ret til dagpenge mv. 7. FTF-A udbetaler dagpenge mv. efter de gældende regler. 8. Dagpenge, mv. indsættes på medlemmets NEM-konto. Stk. 2. FTF-A skal modtage dagpengekort og andre ydelseskort umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis ydelseskortet ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret ydelseskortet rettidigt. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, skal a- kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed. Specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt udbetalt nettobeløb. B. Andre rettigheder 9. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til FTF-A's ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i FTF-A's medlemsmøder, til at afgive sin stemme ved valg af delegerede på delegeretmødet og ved afholdelse af urafstemning jf. dog 14, Stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i Stk. 2, er det FTF- A's pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at få oplysning om FTF-A s regnskab. AFSNIT 5 MEDLEMMERNES PLIGTER A. Pligt til at betale medlemsbidrag 10. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag kvartalsvis forud. 3

4 B. Andre pligter 11. Et medlem har pligt til at holde sig orienteret om de gældende regler om dagpengeret mv. eventuelt ved at henvende sig til FTF-A (regionskontoret). Reglerne står i arbejdsløshedsforsikringsloven, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i de regler, der er udstedt i forbindelse med disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at udvise almindelig god opførsel på FTF-A's kontorer og ved a-kassens møder herunder delegeretmøder. De har også pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til FTF-A. Stk. 2. Medlemmer, der anmoder om eller får dagpenge mv. fra FTF-A, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelse af retten til ydelserne. Stk. 3. Medlemmer, der får dagpenge mv. skal oplyse FTF-A om al indtægt og arbejde både lønnet og ulønnet uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 4. Overtrædelse af Stk. 2 og 3 medfører anvendelse af vedtægtens 14, Stk. 1. AFSNIT 6 FORSKELLIGE BESTEMMELSER 13. Udbetaling af dagpenge mv. sker centralt via FTF-A's hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 14. Forseelser mod FTF-A kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge mv. efter de gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af reglerne i 11, Stk. 2 kan medføre bortvisning fra det pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. AFSNIT 7 FTF-A'S ADMINISTRATION A. Administrativ struktur 15. FTF-A er en centralt ledet a-kasse, der er organiseret i de grupper, som er nævnt i Bilag 1. Stk. 2. FTF-A ledes af en hovedbestyrelse. Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan bestemme, om der skal oprettes eller nedlægges lokale kontorer, jf. 17, Stk. 1. Stk. 4. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af lokale kontorer, skal der sendes meddelelse til Arbejdsmarkedsstyrelsen og de berørte jobcentre. 4

5 16. FTF-A's administration ledes af en direktør. B. Hovedbestyrelse 17. Hovedbestyrelsen udfører sine funktioner i henhold til denne vedtægt, og varetager i øvrigt a-kassens ledelse, herunder økonomi, under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Mellem hovedbestyrelsens møder varetages funktionerne af formandskabet. Formandskabet består af formand, næstformand og evt. 2. næstformand, jf. Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at FTF-A deltager som anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Deltagelsen kan evt. ske i samarbejde med andre aktører. Ved deltagelse er FTF-A samlet ansvarlig for opgaver som anden aktør efter reglerne i bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Hovedbestyrelsen ansætter direktøren. Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for a-kassens samarbejde med de grupper, der er nævnt i 15, Stk. 1. Stk. 3. Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand og 13 andre medlemmer, valgt på det ordinære delegeretmøde, dog kan hovedbestyrelsen blandt deres medlemmer udpege yderligere en næstformand. På delegeretmødet vælges endvidere personlige suppleanter for de 13 medlemmer af hovedbestyrelsen, der er nævnt ovenfor, jf. 21. Det er kun medlemmer af FTF-A, der er valgbare. En gruppe kan højst være repræsenteret med 5 medlemmer i hovedbestyrelsen, inkl. formand og næstformand. Stk. 4. Hvis formanden/næstformanden udtræder inden for en valgperiode, kan hovedbestyrelsen af sin midte vælge en stedfortræder, som fungerer frem til næste ordinære delegeretmøde. Hvis et af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder, indtræder den personlige suppleant i hovedbestyrelsen. Hvis den personlige suppleant er forhindret i at indtræde, supplerer hovedbestyrelsen sig med en af de valgte suppleanter. Stk. 5. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det. 18. FTF-A tegnes af formanden i forening med direktøren. Direktøren kan deltage i hovedbestyrelsens møder dog uden stemmeret. C. Delegeretmøder 19. Hvert andet år (på lige årstal) indkalder hovedbestyrelsen til et ordinært delegeretmøde. Delegeretmødet er FTF-A's højeste, interne myndighed, jf. dog pkt. D. Urafstemning. Stk. 2. Ordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 3 måneders varsel. Delegeretmødet skal holdes inden udgangen af oktober. 5

6 Stk. 3. I særlige tilfælde kan 5 medlemmer af hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Stk. 4. Til ekstraordinært delegeretmøde skal de delegerede indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Stk. 5. Både ordinære og ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslede. 20. Hovedbestyrelsens medlemmer er selvskrevne deltagere i delegeretmøder, men har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. Stk.2. Valg af delegerede finder sted samme år som det ordinære delegeretmøde afholdes. Stk. 3. Delegerede vælges på grundlag af de grupper, der er nævnt i Bilag 1, jf. 15, Stk. 1. To eller flere grupper kan anmelde valgforbund, som herefter valgteknisk udgør en gruppe. Valgforbund skal anmeldes senest 15. februar. Stk. 4. Senest 15. marts bekendtgøres fordelingen af delegerede mellem grupperne. Samtidig informerer hovedledelsen om de frister, der er for valget. Stk. 5. I delegeretmødet deltager i alt 120 valgte delegerede. De enkelte gruppers ret til repræsentation på delegeretmødet afgøres på grundlag af et fordelingstal. Fordelingstallet fremkommer ved at dividere a-kassens medlemstal pr. 1. januar med 120. Resultatet afrundes til nærmeste hele tal. Tildeling af mandater fra grupperne sker ved at dividere de enkelte gruppers medlemstal pr. 1. januar med fordelingstallet. På grundlag af dette tal (med 3 decimaler), fordeles mandaterne til grupperne i overensstemmelse med de fremkomne hele tal. Eventuelle, overskydende mandater fordeles til grupper, hvor tallet har den største brøk. Stk. 6. Ingen gruppe kan tildeles mere end 45 delegerede. Stk. 7. Grupper, der ikke opnår delegerede, har ret til at udpege en observatør, der kan overvære delegeretmødet. Observatøren har taleret, men ikke stemmeret. Observatører skal have det samme materiale, som de delegerede får. Stk. 8. Kandidater til delegerede opstilles af den/de organisation(er), der er grundlag for gruppen, eller af 50 medlemmer af gruppen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Den enkelte gruppe udpeger suppleanter for de af gruppens delegerede, der får forfald, jf. Stk. 12. Stk. 9. Delegerede vælges blandt gruppens medlemmer. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maksimalt svarende til det antal mandater, gruppen har fået tildelt. Svarer det opstillede antal kandidater til mandater, er de valgt. Er der opstillet færre kandidater end tildelte mandater, bortfalder de overskydende mandater. 6

7 Stk. 10. Kandidater til delegerede skal skriftligt anmeldes til hovedbestyrelsen senest 1. maj. Den skriftlige afstemning slutter 15. august. Stk. 11. Valgperioden for delegerede er 2 år, fra 1. september til 31. august. Intet mandat bortfalder dog, før der har været afholdt nyvalg. Stk. 12. Hvis en delegeret får forfald eller mister sin valgbarhed, indtræder en suppleant som delegeret, jf. Stk Dagsorden for delegeretmødet skal mindst indeholde disse punkter: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab og budget 4) Forslag 5) Valg af hovedbestyrelse, jf. 17, Stk. 3 6) Valg af revisor(er) 7) Eventuelt Det skal fremgå af dagsordenen, hvis der er stillet forslag om ændring af a-kassens vedtægt, og hvis delegeretmødet skal fastsætte lønninger og honorarer samt diæter og rejseudgifter til tillidsrepræsentanter og delegerede. Stk. 2. Hovedbestyrelsen vælges i henhold til 17. Ud over hovedbestyrelsen vælges 1 statsautoriseret revisor, 2 kritiske revisorer samt 1 suppleant for de kritiske revisorer. Stk. 3. Samtlige valg gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmøde. Stk. 4. På grundlag af de forelagte budgetter, jf. Stk. 1, fastsætter delegeretmødet det maksimale administrationsbidrag, der kan opkræves til a-kassen i den kommende delegeretperiode, jf. 10, Stk. 1. Stk. 5. Det ordinære delegeretmøde fastsætter tabt arbejdsfortjeneste og honorarer, herunder rejseudgifter og diæter for delegerede, for den kommende delegeretperiode. Stk. 6. Enhver gruppe og delegeret kan stille forslag til hovedbestyrelsen senest 2 måneder før delegeretmødet afholdes. Forslagene udsendes til delegerede og observatører senest én måned før delegeretmødet. Stk. 7. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 3 om anerkendelsens bortfald, hvor der kræves 3/4 af de afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, når mindst 6 delegerede forlanger det. Stk. 8. Det er kun delegeretmødet, jf. dog 22 og 26, Stk. 6, der kan vedtage ændringer i denne vedtægt. D. Urafstemning 22. Hovedbestyrelsen kan foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige medlemmer af FTF-A, hvis der i delegeretperioden er spørgsmål, der kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler i forbindelse med urafstemning. Urafstemningens resultat er gyldigt og bindende, hvis 25 % af samtlige medlemmer har stemt. Ved stemmelighed træffer hovedbestyrelsen afgørelse. Undtaget herfra er, jf. 3, hvis anerkendelsen skal opgives og a-kassen skal opløses. Det skal vedtages med 3/4 flertal blandt alle medlemmer. 7

8 AFSNIT 8 REGNSKAB OG REVISION 23. FTF-A's regnskabsvæsen, der omfatter hovedkontoret og de lokale kontorer, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsførelsen skal redegøre klart og overskueligt for FTF-A's virksomhed. Den skal danne grundlag for udarbejdelse af a- kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder FTF-A et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af FTF-A s øverste myndighed. Stk. 4. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. 25. De revisorer, der er valgt af delegeretmødet, reviderer årsregnskabet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte, statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision. Stk. 3. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og Arbejdsmarkedsstyrelsen har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsførelsen på hovedkontoret og på de lokale kontorer. Stk. 4. For at opnå refusion fra staten skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, der er fastsat i loven. 24. FTF-A's indtægter og formue må kun anvendes efter formålet i 1, og må ikke ydes til andre som lån, sikkerhedsstillelse eller gave. Stk. 2. FTF-A's midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler, og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over FTF-A s tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen. 8

9 AFSNIT 9 VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN 26. Denne vedtægt er revideret på FTF-A s delegeretmøde 25. oktober 2012 og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Vedtægten træder i kraft 25. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves den af den 30. oktober 2008 udsendte vedtægt. Stk. 3. Via fagblade eller på anden måde sørger FTF-A for, at hvert enkelt medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, Stk. 2. Stk. 4. FTF-A's vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a-kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af FTF-A, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for FTF-A's vedtægtsbestemmelser. Hovedbestyrelsen er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at ændre vedtægten, så den er i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. Stk. 5. Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen. 9

10 FAGLIGE ORGANISATIONER Finans og Forsikring Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening DFL Finansforbundet Kost og sundhed Dansk Tandplejerforening Danske Bandagister Danske Psykomotoriske Terapeuter Farmakonomforeningen Kost & Ernæringsforbundet Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter Radiograf Rådet Kunst Dansk Kirkemusiker Forening Dansk Kor Forbund Dansk Musiker Forbund Dansk Skuespillerforbund FAF Film og TV Foreningen af Danske Sceneinstruktører Organistforeningen Sammenslutningen af Danske Scenografer Landskab, teknik og Konstruktion Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have & Park-ingeniører (DSL) Foreningen af danske inseminører Foreningen af mejeriledere og funktionærer Jordbrugsteknologer i Danmark JID Konstruktørforeningen Kort og Landmålingsteknikernes Forening Politi og forsvar Centralforeningen for Stampersonel CS Forsvarets Civil-Etat FCE Politiforbundet 10

11 Privat og offentlig administration Danmarks Kordegneforening Dansk Socialrådgiverforening Dansk Told & Skatteforbund Det Offentligt Beredskabs Landsforbund DLO Danmarks Leder Organisation Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Foreningen af Folketingets Betjente Foreningen af Kommunale Chefer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT Frederiksberg Kommunalforening Funktionærforeningen Carlsberg Funktionærforeningen i COOP Danmark A/S og FDB Gentofte Kommunalforening HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren Kirkekultur.nu Kriminalforsorgsforeningen Københavns Kommunes Embedsmandsforening Lederforeningen i TDC Lederforum, Social & Sundhedssektoren Medieforbundet i DR PF-Personaleforeningen (KL) SAFU sammenslutningen af funktionærer Turistførerforeningen Viften Ansatte i Folketinget under CO10 Transport CAU Cabin Attendants Union HK-Luftfart My Travel Cabin Union Denmark Radiotelegrafistforeningen af 1917 Trafikforbundet Jet Time Cabin Union Undervisning Handelsskolernes Lærerforening Uddannelsesforbundet Erhvervsskolelederne 11

12 Juni 2014

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Stk. 2 A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse

Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse Vedtægt for 3FA - Faglig Fælles Akasse Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1 Formål. Hjemsted... 3 Afsnit 2 STATSANERKENDELSEN 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder og pligter... 3 3 Anerkendelsens bortfald... 3 Afsnit 3 MEDLEMSRETTEN

Læs mere

Vedtægt Status: Gældende

Vedtægt Status: Gældende Vedtægt for 3FA Vedtægt Status: Gældende Nr. Vedtægt af 1. januar 2011 (3FA) Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Faglig Fælles Akasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1

2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 2768 TKF vedtægter 03/01/03 13:46 Side 1 Grafisk Design: bba-copenhagen 05.02 tkf s vedtægter vedtaget på tkf s kongres 28.-30. november 2000 Telekommunikationsforbundet Rolfsvej 37 b st. DK-2000 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere