SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022"

Transkript

1 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE April 2013

2 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen Resume Procedure for planens vedtagelse Sammenfattende redegørelse Hvad er en spildevandsplan? Forhold til gældende spildevandsplaner Procedure for planens Læsevejledning Proces for udarbejdelse af spildevandsplanen med miljøvurdering Grundlag for planlægningen Lovgrundlag Vandplanen efter miljømålsloven Kommuneplan Administrative forhold Vandsektorloven og opgavefordelingen mellem kommune og spildevandsforsyningsselskab Typer af kloakering Tilslutningsret og -pligt Mulighed for udtræden af kloakopland i høringsperioden Påbud om tilslutning til NK-Spildevand A/S kloakanlæg Påbud om separatkloakering på egen grund Tilslutningsmulighed for enkelt ejendomme udenfor kloakoplande Påbud om forbedret rensning af spildevand fra ejendomme udenfor kloakopland Udpegning af områder egnet til nedsivning Tømningsordning Ekspropriation - erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/ eller arealafståelse Tids- og investeringsplan Kloaksystemet Rensestruktur og slamhåndtering Status Plan Renseanlæggene Typer af renseanlæg Næstved Centralrenseanlæg Fuglebjerg Renseanlæg Holme-Olstrup Renseanlæg Tappernøje Renseanlæg Menstrup Renseanlæg Vallensved Renseanlæg Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune

3 2.2.8 Dysted Renseanlæg Myrup Nord, Myrup Vest, Ring, Mogenstrup ved Præstø Landevej og Hjulebæk Spildevandsrensning i Slagelse Kommune De private renseanlæg Overordnede afskærende ledningsanlæg Status Plan Bygværker, bassiner og udløb Overløbsbygværker Sparebassiner Regnvandsbassiner Udløb Kloakrenovering og klimatilpasning Kloakering af byudviklingsområderne Kloakering i det åbne land Vurdering af hvilke ejendomme, der skal kloakeres Hvordan kloakeres ejendommene? Beregningsforudsætninger Beregningsforudsætninger spildevand Beregningsforudsætninger regnvand Kloakoplande Kloakoplande til Næstved Centralrenseanlæg Kloakoplande til Fuglebjerg Renseanlæg Kloakoplande til Holme-Olstrup Renseanlæg Kloakoplande til Tappernøje Renseanlæg Kloakoplande til Menstrup Renseanlæg Kloakoplande til Vallensved Renseanlæg Kloakoplande til Dysted Renseanlæg Kloakoplande til Myrup Renseanlæg Syd og Vest Kloakopland til Mogenstrup Landevej Renseanlæg Kloakoplande til Hjulebæk Renseanlæg Kloakoplande til Ring Renseanlæg "Ikke traditionelt kloakeret" opland i gl. Fuglebjerg Kommune Spildevandshåndtering i det åbne land Krav om forbedret rensning Status for spildevandsforhold i det åbne land Datagrundlag Kriterier for om ejendomme opfylder rensekravet Eksisterende forhold Valg af renseløsning Plan for forbedret rensning af spildevand i det åbne land Recipienter Målsætning og tilstand Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune

4 4.1.1 Vandløb Søer Kystvande Spildevandspåvirkninger Belastningsopgørelser for status og plan Status Spredt bebyggelse Renseanlæg Regnbetingede udløb Plan Spredt bebyggelse Renseanlæg Regnbetingede udløb Vandplanens mål Miljøvurdering Ikke teknisk resume Proces og afgrænsning af opgaven Oversigt over processen Miljøscreening Miljøscreening Miljøscreening 3 - efter de endelige vandplaner er vedtaget Eksisterende forhold og miljøstatus Vandløb, søer og kystvande Natur og kulturhistoriske forhold Menneskers sundhed CO 2 -belastning Relevante miljøbeskyttelsesmål Indvirkning på miljøet Betydning for recipienter Betydning for natur-, fredningsmæssige og kulturhistoriske forhold Betydning for menneskers sundhed Betydning for CO 2 -belastningen Beregningsgrundlag Afværgeforanstaltninger Alternativer herunder 0-alternativet Overvågning Baggrundslitteratur Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune

5 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen Spildevandsplan har til formål at beskrive og samle den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Næstved Kommune efter kommunesammenlægningen. Denne spildevandsplan redegør primært for håndtering af spildevand i det åbne land, men også for den planlagte kloakering i forbindelse med byudvikling jfr. Kommuneplanen. Planens fokus er et renere vandmiljø og en plan for den samfundsmæssigt bedste løsning for spildevandshåndtering og -rensning i Næstved Kommune. Forslag til spildevandsplan er udarbejdet på baggrund af Vandplanerne af 22. december Miljø- og Naturklagenævnet har i december 2012 ophævet Vandplanerne med krav om fornyet høring. Det er dermed uklart, hvornår de nye Vandplaner kan vedtages endeligt. Det er dermed rensekravene i de gamle regionplaner som er ophævet til Landsplandirektiv, der er gældende på spildevandsområdet, indtil de nye Vandplaner foreligger endeligt. Regionplanernes krav (baseline) svarer til de ophævede Vandplaners krav bortset fra, at der ikke i vandplanerne var krav til ejendomme med udledning til C-målsatte vandløb, men i stedet var der forudsat en yderligere indsats på ca. 175 ejendomme. De ophævede Vandplaners yderligere indsats udgør dermed en meget lille del af baseline indsatsen på de ca ejendomme fra de gældende Regionplaner. Endvidere ligger denne indsats sidst i planperioden. Næstved Kommune forventer, at de kommende nye vandplaner ikke vil betyde væsentlige ændringer på spildevandsområdet.,. Næstved Kommune fastholder derfor indsatsen i forslag til spildevandsplan for Næstved kommune ( ). Såfremt de nye vandplaner mod forventning ændre på forudsætningerne eller i øvrigt lemper på indsatsen, vil dette straks medføre udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 1

6 1.1 Resume Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven og indeholder oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. Målet er at sikre et bedre vandmiljø gennem en teknisk hygiejnisk forsvarlig håndtering af spildevandet og samtidig opfylde kravene i Regionplanerne tilpasset de ophævede Vandplaner for Næstved Kommune. Byrådet er forpligtet til at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen. Gennemførelsen af spildevandsplanen har et omfang der betyder, at kommunens spildevandsforsyningsselskab, NK-Spildevand A/S forudsættes at påtage sig en meget væsentlig opgave for opfyldelse af Næstved Kommunes miljø- og servicemål. Der ud over har Næstved Kommune medtaget områder, af hensyn til vandkvaliteten i Fladsåen og Badevandskvaliteten ved Vesterhave og Klinteby Strand. Områder der ikke er omfattet af regionsplanernes krav om forbedret rensning eller krav i de ophævede Vandplaner. Spildevandsplanen fokuserer på spildevandsindsatsen for spredt bebyggelse i form af kloakering og renseløsninger til spildevandsrensning i det åbne land (spredt bebyggelse udenfor kloakeret opland), samt kloakering i forbindelse med byudvikling jf. Kommuneplanen. I byudviklingsområder vil regnvandet så vidt muligt blive håndteret lokalt primært ved forsinkelse eller nedsivning. Næstved Kommune vil udstede påbud om kloakering af ejendomme. Kloakeringen omfatter kun spildevand, idet regnvand fra tage og befæstede arealer skal afledes ved privat foranstaltning. Derudover udstedes påbud om forbedret rensning af ejendomme i det åbne land. Der findes forskellige renseløsninger, herunder nedsivning, som vurderes at være en mulig enkeltløsning for ca. 350 ejendomme. Følgende forudsætninger skal være til stede for at der gives påbud: Ejendommens afløbsforhold og udledningen skal være fastlagt, Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det det omhandlede nedstrømsliggende vandområde og Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det i den ophævede Vandplanvedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt. Ved påbud vil ejeren blive tilbudt medlemskab af NK-Spildevand A/S, som på ejerens vegne etablerer, driver og vedligeholder en renseforanstaltning, der opfylder påbuddet om forbedret rensning. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 2

7 Udledning af spildevand forurener vandløb og søer og kan forårsage iltsvind i de kystnære farvande. For at sikre god tilstand i vandløb, søer og kystnære områder har staten udarbejdet de ophævede Vandplaner med målsætning og forventede indsatser. De ophævede Vandplanerne omfatter ca. 341 km målsatte vandløb i Næstved Kommune (hvoraf 81 km opfylder målsætningen), 15 søer (hvoraf 3 tre opfylder målsætningen) og 4 marine områder (hvoraf ingen opfylder målsætningen). Spildevandsplanen indeholder ikke en detaljeret plan for indsatser på de regnbetingede udløb. Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt de nødvendige data. Dette afventer et større registreringsarbejde af kloaksystemerne og udløbene. Der vil i den udstrækning renoveringsplanerne realiseres blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen således, at miljø- og servicemål efter vandplanen til bl.a. de regnvandsbetingede udløb kan gennemføres. Næstved Kommune vil udarbejde tillæg til spildevandsplanen såfremt dette medfører ændringer i afledningsretten for den enkelte ejendom. Kloakering og forbedret spildevandsrensning i det åbne land vil reducere den beregnede årlige belastning af vandløb, søer og kystvande med ca. 290 t COD/år. Samtidig ændres fordelingen således at renseanlæggene kommer til at stå for en væsentligt større andel af udledningen end den spredte bebyggelse. Det er beregnet, at spildevandsplanen vil forøge den samlede belastning fra renseanlæg på ca. 39 t COD/år, hvoraf ca. 14 t stammer fra den planlagte byudvikling under forudsætning af at kun ca. 30 % af byudviklingen realiseres i planperioden, hvilket er mere end forventet. Kloakering og nedlæggelse af renseanlæg medfører samtidig at der udledes en mindre vandmængde til vandløbene, hvilket vil forringe tilstanden i vandløbene hvis sommervandføringen er lille. Derfor har Næstved Kommune påbudt NK-spildevand som et miljømål at kompensere med udpumpning af grundvand til udvalgte sårbare vandløb. Der er gennemført en miljøvurdering af spildevandsplanen, som belyser planens indvirkning på recipienter, naturfredningsmæssige og kulturhistoriske forhold, menneskers sundhed samt betydningen for CO 2 - belastningen. Det er vurderet, at spildevandsplanen overordnet vil indvirke positivt på vandløb, søer og badevand og at ledningsarbejde gennemføres på en måde, som sikrer at natur, fredningsmæssige og kulturhistoriske interesser ikke bliver påvirket. Planen vil medføre en merudledning af kvælstof fra Næstved Centralrenseanlæg på ca. 5 t/år. Merbelastningen er dog meget lille relativt i forhold til den samle- Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 3

8 de belastning til kystområdet, og påvirkningen er vurderet at være marginal. Der er foretaget en beregning af CO 2 -belastningen af forskellige løsninger til spildevandsrensning ud fra forskellige forudsætninger om materialevalg og transport. Beregningerne viser, at kloakering medfører en høj udledning af CO 2 i anlægsfasen, mens udledningen i driftsfasen er lav i forhold til de andre løsninger. Løsninger som nedsivning og etablering af sandfilter har den laveste CO 2 -belastning samlet set for anlæg og driftsfase. 1.2 Procedure for planens vedtagelse Byrådet har fremlagt Forslag til Spildevandsplan i offentlig høring i en periode på 12 uger. Offentlighedsfasen blev annonceret på kommunens hjemmeside og i de lokale medier. Samtidigt blev forslaget fremsendt til Naturstyrelsen Storstrøm og øvrige myndigheder og interesseorganisationer. Alle direkte berørte ejendomme er skriftligt informeret om planforslaget. Planforslaget har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside og det har været muligt via kort at søge oplysninger om planens betydning for den enkelte ejendom. Der er udarbejdet en informationsfolder om planen, som ligeledes er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Kommunen har afholdt 5 borgermøde om planen og ca. 600 borgere har deltaget i møderne. Der er udarbejdet en hvidbog med indsigelser til planen, som fremgår af bilag 6. Hvidbogens indstillinger blev vedtaget af Byrådet den 29. januar Herefter er ændringerne indarbejdet i spildevandsplanen. Byrådet i Næstved Kommune har den 2. april 2013 vedtaget Spildevandsplan for Næstved Kommune Sammenfattende redegørelse I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen er der udarbejdet en Miljøvurdering, som fremgår af kapitel 5. Miljøvurderingen er udarbejdet på baggrund af forslaget til spildevandsplanen. I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen skal Næstved Kommune udarbejde en sammenfattende redegørelse i overensstemmelse med miljøvurderingslovens 9. Redegørelsen skal beskrive hvordan miljø- Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 4

9 hensyn er integreret i planen og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning og hvordan myndigheden vil overvåge de væsentligste påvirkninger af planen. Som det fremgår af kapitel 5.2 er miljøvurderingen udarbejdet i en proces, hvor miljøhensyn er blevet integreret i spildevandsplanen. Kommunen har modtaget 216 høringssvar til forslag til spildevandsplan. Der er ingen bemærkninger til miljøvurderingen. Høringssvarene har givet anledning til ændring af forslaget til spildevandsplanen. 55 ejendomme er således taget ud af kloakoplandene i planforslaget og får i stedet påbud om privat rensning mens 8 ejendomme, der var planlagt til privat rensning bliver optaget i kloakopland og skal kloakeres. Der er 72 ejendomme, som udtages af planen enten fordi de allerede har godkendt rensning eller fordi ejendommene har anden anvendelse end forudsagt i planforslaget. Ændringen har medført at der er udarbejdet et nyt belastningskort over det åbne land 405, og en revision af belastningstabeller 2 b og 2 c, der viser belastning af det åbne land fra spredt bebyggelse i plansituationen. Det er meget små ændringer, der ikke vil have væsentlige miljøpåvirkninger. Kommunen vurderer derfor, at ændringerne i spildevandsplanen ikke er af en karakter, som giver anledning til yderligere miljøvurdering. Overvågning af planens indvirkninger på miljøet sker gennem en række lovgivninger, der særskilt regulerer de pågældende aktiviteter. Overvågning af søer og vandløb sker som følge af det nationale overvågningsprogram NOVANA. De større søer med specifik målsætning fra regionplanerne og vandplanerne undersøges i en 3-6 årig cyklus med henblik på vurdering af målsætningsopfyldelse og behov for yderligere indsats. I NOVANA programmet indgår også beretninger fra kommunens egenkontrol med udledninger fra rensningsanlæg. Kommunen er tilsynsmyndighed på private renseanlæg og fører også tilsyn med badevand. Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere overvågning af planens miljømæssige effekter. 1.4 Hvad er en spildevandsplan? I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. Målet er at sikre et Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 5

10 bedre og renere vandmiljø gennem en teknisk hygiejnisk forsvarlig håndtering af spildevandet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen og udgør det administrative og retlige grundlag for myndighedsbehandling af sager indenfor spildevandsområdet i kommunen. Byrådet er forpligtet til at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen. For borgerne er planen en forhåndsorientering om de kommende tiltag og deres betydning for den enkelte borger. 1.5 Forhold til gældende spildevandsplaner Med vedtagelse af Spildevandsplan ophæves de fem tidligere kommuners spildevandsplaner med tilhørende tillæg, samt seneste to tillæg til spildevandsplaner udarbejdet efter kommunesammenlægningen. Således ophæves følgende: Gl. Fladså Kommune. Spildevandsplan Vedtaget februar Gl. Fladså Kommune. Spildevandsplan Det åbne land samt Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget. februar Gl. Fuglebjerg Kommune. Spildevandsplan Vedtaget februar Gl. Fuglebjerg Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget april Gl. Fuglebjerg Kommune. Tillæg nr. 1 til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget august Gl. Næstved Kommune. Spildevandsplan Vedtaget marts Gl. Næstved Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget september Gl. Holmegaard Kommune. Spildevandsplan, revision Vedtaget august Gl. Suså Kommune. Spildevandsplan Vedtaget april Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 6

11 Gl. Suså Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget september Næstved Kommune. Tillæg til gældende spildevandsplaner i Næstved Kommune. Vedtaget september Næstved Kommune. Tillæg nr. 2 til spildevandsplan for Klinteby og Karrebækstorp om forbedret spildevandsrensning. Vedtaget september Procedure for planens Læsevejledning Spildevandsplanen kan læses på Næstved Kommunes hjemmeside, når planen sendes i høring. Der foreligger desuden en trykt kopi af spildevandsplanen, som kan læses ved henvendelse hos Center for Miljø og Natur. Spildevandsplanen består af en tekstdel, bilag og kortbilag. Planen er struktureret i 5 dele: Generelle forhold, der gælder for hele planen med resumé, introduktion til en spildevandsplan, planlægningsgrundlag, administrative forhold samt tids- og investeringsplan. Kloaksystemet med beskrivelse af status og plan for kloaksystemet, renseanlæg, ledningsanlæg, bygværker, bassiner, udløb og kloakoplandene. Spildevandshåndtering i det åbne land der beskriver status og plan for spildevandshåndtering i det åbne land. Recipienter med beskrivelse af påvirkninger på recipienter fra spildevandshåndtering i status og plan. Miljøvurdering af spildevandsplan Som borger kan man se, om ens ejendom er berørt af spildevandsplanen følgende steder: Du kan se en liste over de ejendomme, som skal have bedre spildevandsrensning i bilag 3. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 7

12 Du kan se et kort over de ejendomme, som skal have bedre spildevandsrensning på kort Du kan se en liste over hvilke ejendomme, der kan forventes at skulle afgive areal eller blive pålagt servitut i forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen i bilag 5 Du kan læse mere specifikt om planens betydning i følgende afsnit: Kloakering i det åbne land, Ejendomme der planlægges kloakeret med tilslutning til NK-Spildevand A/S kloakanlæg. Plan for forbedret rensning af spildevand i det åbne land, Ejendomme der efter påbud skal etablere eget anlæg. Ekspropriation - erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/ eller arealafståelse, Ejendomme der kan forvente at skulle afgive areal eller blive pålagt servitut i forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen. Tidsplanen for spildevandsplanen, og hermed hvornår ens ejendom er berørt, kan ses i afsnit om Tids- og investeringsplan. De administrative forhold i forbindelse med bl.a. kloakering i det åbne land og påbud kan ses i afsnit om Administrative forhold. 1.7 Proces for udarbejdelse af spildevandsplanen med miljøvurdering Næstved Kommune har som planmyndighed ansvaret for udarbejdelsen af spildevandsplanen (se Vandsektorloven og opgavefordelingen mellem kommune og spildevandsforsyningsselskab). NK-Spildevand A/S er ansvarlig for spildevandsforsyningen i Næstved Kommune og har, i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 2, leveret alle spildevandstekniske oplysninger, herunder økonomiske, som har betydning for spildevandsplanlægningen. Der er udarbejdet en miljøvurdering af spildevandsplanen. Dette er sket i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 934 af ) med tilhørende vejledning. Formålet har været at miljøoptimere planen mest mulig. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 8

13 Miljøvurderingen er gennemført som en iterativ proces, hvor udkast til strukturplan (plan for kloakeringer) er blevet fremlagt af NK- Spildevand A/S. Strukturplanen er screenet og vurderet af Næstved Kommunes fagmedarbejdere på en række workshops. Efter hver screening og vurdering har NK-Spildevand A/S justeret planudkastet, således at det endelige forslag indeholder de bedste tekniske og samfundsøkonomiske løsninger for miljøet. Der har især været fokus på recipienter, grundvand og naturfredningsmæssige og kulturhistoriske forhold. Forhold vedrørende sundhed (badevand) og CO 2 belastning er også blevet vurderet i miljøvurderingen. Der er redegjort nærmere for processen i Miljøvurderingen. 1.8 Grundlag for planlægningen Grundlaget for planlægning af spildevandsplanen er gennemgået i det følgende Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til: Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. Herefter Miljøbeskyttelsesloven. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Vejledning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Vejledning nr af 1. januar Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 med senere ændringer. Herefter Spildevandsbekendtgørelsen. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr af 1. januar Vejledning til Spildevandsbekendtgørelsen. Miljøbeskyttelsesloven 32 beskriver, at spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om: 1. Eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 9

14 2. Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist 3. Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet 4. Den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse 5. Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 6. Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau 7. Hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 8. Afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder 9. Efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført Spildevandsbekendtgørelsens 5 detaljerer indholdet af spildevandsplanen: 1. Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandplanen, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. 2. De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af, om anlægget er privat eller offentligt ejet. 3. Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f. eks. ved udsprøjtning. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 10

15 4. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand. 5. En renoveringsplan for de kommunale kloakker med målsætning og prioritering af renoveringen. Renoveringsplanen skal endvidere indeholde en tids- og økonomiplan for arbejdet. 6. Hvilke udgifter, der forventes at måtte afholdes ved etablering og drift af renseanlæg ejet af NK-spildevand samt anlæg etableret af kommunalbestyrelsen efter 7a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7. Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. 8. Hvilke ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloakfællesskab, og i hvilket omfang de er tilsluttet, jf. 11, stk Vandplanen efter miljømålsloven Næstved Kommune er omfattet af følgende vandplaner: Vandplan Smålandsfarvandet. Hovedvandopland 2.5. Vanddistrikt Sjælland. Vandplan Østersøen. Hovedvandopland 2.6. Vanddistrikt Sjælland. Vandplanerne er udarbejdet efter bestemmelserne i miljømålsloven (LBK nr. 932 af 24/09/2009), som lovmæssigt implementerer EU s vandrammedirektiv (direktiv nr. 2000/60/EF af 23. oktober 2000) i Danmark. Vandplanen skal sikre at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet god tilstand inden udgangen af Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges. Når vandplanerne vedtages skal kommunerne efterfølgende udarbejde handleplaner, der skal sikre opfyldelsen af planernes målsætninger. Handleplanerne beskriver hvornår og hvordan de indsatser, der er fastlagt i vandplanerne, skal udføres. Vandplanernes tidsfrister er bindende for målopfyldelsen. På grund af ophævelse af vandplanerne er handleplanerne ikke endelig godkendt. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 11

16 Vandplanerne indeholder desuden retningslinjer for myndighedernes planlægning og administration af vandområderne. Indtil der foreligger nye vandplaner er retningslinjerne for målsætning og beskyttelse af vandområderne fastlagt i Regionplan 2005 for henholdsvis Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt. De generelle bestemmelser i miljølovgivningen udgør de grundlæggende foranstaltninger for at beskytte vandmiljøet. Vandplanens retningslinjer har til formål at understøtte vandplanens indsatsprogram med supplerende foranstaltninger for at opnå god tilstand i alle vandforekomster. Retningslinjerne har bindende virkning overfor kommunens fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager indenfor hovedvandoplandet. Retningslinjerne er ens for begge Vandplaner, og retningslinje nr. 11 omfatter spildevandsudledninger i det åbne land, hvor følgende gælder: A. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE) i udpegede oplande, som udleder direkte eller indirekte til søer, moser, vandløb eller nor, skal som minimum gennemgå rensning svarende til renseklasser som angivet i Vandplanen. Dette kan udover rensning til den givne renseklasse opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning. Af Vandplanen fremgår de oplande, hvor foranstaltningerne indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale om supplerende foranstaltninger. B. inden for de udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af tekniske grunde ikke er muligt at markere oplandet. Ejendomme, der afleder spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m 2, hvor det er dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til rensning for fosfor. I arbejdet med spildevandsplanen er der desuden taget udgangspunkt i de prioriteringer for spildevandsindsatsen som fremgår af retningslinje 15: Spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning. Spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst om at opfylde miljømålet om god tilstand. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 12

17 Spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning. Spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder). Vandplanerne vil også erstatte de tidligere amters udpegning af vandindvindings interesser i regionplanerne. Vandplanen omfatter udpegninger af indvindingsområder og områder, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner for at sikre grundvandsressourcen til drikkevandsforsyning. Næstved Kommune er den statslige kortlægning af grundvandets sårbarhed ikke færdig, og kommunen mangler derfor grundlaget for at udarbejde indsatsplanerne. Spildevandsplanen er udarbejdet på det foreliggende grundlag, og under hensyntagen til at der ikke må nedsives spildevand i de områder, der er udpeget som områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Link til grundvandsinteresser Næstved Kommune er opmærksom på, at Vandplanens forventede krav til reduktion i regnbetingede udledninger ikke er opfyldt med nærværende plan (se Kloakrenovering) Kommuneplan Kommuneplanen for Næstved Kommune fastlægger hovedstrukturen for udvikling og arealanvendelse i kommunen. Den eksisterende kommuneplan gælder i perioden Kommuneplanen fastlægger arealer til byudvikling og indeholder de overordnede retningslinjer for byudvikling i Næstved Kommune. Der er i den eksisterende kommuneplan lagt vægt på, at værne om Næstved Kommunes natur og de vigtige landskabelige sammenhænge, Susålandet, kystlandskaberne omkring Karrebæk og Præstø Fjorde, Holmegaards Mose og skov- og agerlandskaberne. Kommuneplanen må ikke stride mod de vandplaner, som omfatter kommunens vandområder. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 13

18 1.9 Administrative forhold Her beskrives Næstved Kommunes administrationspraksis inden for spildevandsområdet. Formålet med kapitlet er, at borgere, virksomheder m.fl. her kan blive orienteret om rettigheder og forpligtelser over for Næstved Kommune og NK-Spildevand A/S. Den til enhver tid gældende betalingsvedtægt redegør i detaljer for betaling for tilslutning og afledning af spildevand til NK-Spildevand A/S kloaksystem, samt for vilkår for kontraktligt medlemskab. Betalingsvedtægten kan læses på NK-Spildevand A/S hjemmeside ( Vandsektorloven og opgavefordelingen mellem kommune og spildevandsforsyningsselskab Opgavefordelingen mellem Næstved Kommune og NK-Spildevand A/S er bestemt i vandsektorloven, der trådte i kraft 1. januar Den daværende kloakforsyning i Næstved Kommune blev udskilt som et selvstændigt selskab NK-Spildevand A/S pr. 1. januar NK-Spildevand A/S er et spildevandsforsyningsselskab, som er omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Ifølge vandsektorloven er kommunen spildevandsmyndighed og har ansvar for tilladelser, påbud, tilsyn og den overordnede spildevandsplanlægning. NK-Spildevand A/S forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af de spildevandstekniske anlæg i kommunen. Der er ikke andre vandselskaber i Næstved Kommune, og NK- Spildevand A/S er alene spildevandsforsyningsselskab i Næstved Kommune. Tabel 1-1 nedenfor redegør for opgavefordelingen mellem Næstved Kommune og NK-Spildevand A/S på de væsentligste punkter. Opgave Spildevandsplanlægning Næstved Kommune NK- Spildevand A/S Bemærkninger X (X) Næstved Kommune er planmyndighed på spildevandsområdet. NK-Spildevand A/S udarbejder forslag vedr. nye Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 14

19 Opgave Næstved Kommune NK- Spildevand A/S Bemærkninger kloakoplande og spildevandstekniske løsninger i forbindelse hermed som godkendes i spildevandsplanen. Tilslutningstilladelse til forsyningens kloakanlæg X (X) Næstved Kommune meddeler tilladelser for spildevand. Større tilslutninger, virksomhedsspildevand mv. forelægges NK-Spildevand A/S til udtalelse. Påbud om tilslutning til forsyningens kloakanlæg X Næstved Kommune meddeler påbud og varetager håndhævelsen. Påbud om separering X Næstved Kommune meddeler påbud og varetager håndhævelsen. Påbud om forbedret rensning af spildevand i det åbne land X (X) Kommunen meddeler påbud og varetager håndhævelsen. NK-Spildevand A/S afgiver tilbud om kontraktligt medlemskab. Tilladelse til etablering af og tilslutning til private anlæg X Næstved Kommune meddeler tilladelser til udledning, nedsivning og opsamling af spildevand. Betalingsvedtægt og betalingsforhold samt opkrævning af bidrag Budgetlægning og fastsættelse af bidrag (X) X NK-Spildevand A/S udarbejder betalingsvedtægt og administrerer betalingsregler og opkrævning af bidrag. Næstved Kommune skal ved godkendelse af betalingsvedtægten udføre en legalitetskontrol. (X) X NK-Spildevand A/S udarbejder budgetter og fastsætter bidrag. Forsyningssekretariatet Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 15

20 Opgave Næstved Kommune NK- Spildevand A/S Bemærkninger fastsætter prisloftet. Næstved Kommune skal ved godkendelse af bidrag udføre en legalitetskontrol. Projektering og anlæg af forsyningens ledningsanlæg, pumpestationer, bassiner, renseanlæg mv. X Ekspropriation til forsyningens kloakanlæg Udarbejdelse af renoveringsplaner for forsyningens kloakanlæg Drift og vedligeholdelse af forsyningens kloakanlæg X (X) Næstved Kommune er ekspropriationsmyndighed. NK-Spildevand A/S bistår ved ekspropriationsmaterialet. (x) X Såfremt renoveringsarbejdet betyder ændringer i afledningsretten for enkelte ejendomme skal dette indarbejdes i et tillæg til spildevandsplanen, hvorved Næstved Kommune involveres. Renoveringsarbejdet kan medføre revurdering af eksisterende tilladelser. X Tabel 1-1 Opsummering af opgavefordeling mellem Næstved Kommune og NK- Spildevand A/S. X beskriver hvor ansvaret for udførelse af opgaven er placeret, medens (X) betyder at anden part varetager dele af opgaven Typer af kloakering Der arbejdes med tre typer kloakering, som kort beskrives her Fælleskloakering Fælleskloakering er karakteriseret ved at spildevand og regnvand afledes via samme ledning. Forsyningen er her pligtig til at føre én stikledning ind til skel/matrikelgrænsen for ejendomme i kloakoplandet Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 16

21 For ikke at overbelaste lednings- og renseanlæg er etableret overfaldsbygværker, som træder i funktion under regn. Dvs. at når ledningerne belastes mere end de er dimensioneret til aflastes spildevandsopblandet regnvand til recipienten via en overløbskant. I sparebassiner opmagasineres spildevandsopblandet regnvand indtil regnens ophør, hvorefter vandet, når der igen er plads, tilledes kloaksystemet og renseanlægget Separatkloakering Ved separatkloakering afledes spildevand og regnvand i hver sit ledningssystem. Forsyningen etablerer et tostrenget kloaksystem og fører stikledninger for henholdsvis regn- og spildevand ind til skel/matrikelgrænsen for ejendomme i kloakoplandet. I de separatkloakerede oplande etableres regnvandsbassiner, der skal udjævne udledningen af regnvand til specielt de mindre recipienter Spildevandskloakering Ved spildevandskloakering etablerer forsyningen én spildevandsledning og fører stikledning for separat spildevand ind til skel/matrikelgrænsen for ejendomme i kloakoplandet. Der kan herfra kun afledes spildevand til NK-Spildevand A/S kloak, mens regnvand fra tage og befæstede arealer skal afledes ved privat foranstaltning til vandløb, dræn eller nedsives Tilslutningsret og -pligt Ejendommen indenfor et kloakopland har såvel ret som pligt til tilslutning til kloaksystemet, når der er tilslutningsmulighed til kloaksystemet, jf. miljøbeskyttelseslovens 28. Når en ejendom i en spildevandsplan ligger i et kloakopland, og når stikledningen er ført frem til skel/matrikelgrænsen, er der ifølge miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 tilslutningspligt. Der er i medfør af miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 strafansvar for manglende efterkommelse af tilslutningspligten Mulighed for udtræden af kloakopland i høringsperioden I tilfælde hvor ejendomme indenfor planlagt kloakopland opfylder gældende rensekrav kan Næstved Kommune efter ansøgning udtage disse ejendomme af det planlagte kloakopland. I de områder, hvor der planlægges en kloakering, vil der være ejendomme, som allerede har en renseløsning, der opfylder gældende krav til rensning. Nogle ejendomme har frivilligt sørget for en god renseløsning, og andre har i Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 17

22 forbindelse med om- og tilbygninger fået stillet krav om en bedre rensning af spildevandet. Grundejeren har intet retskrav på at blive undtaget for tilslutningspligten, uanset om der allerede er en god renseløsning på ejendommen. Det er dog muligt at udtage en ejendom af et planlagt kloakopland med deraf følgende bortfald af tilslutningspligt, så længe det er udtryk for saglige hensyn, som fremstår som objektive. Når der i forslag til spildevandsplanen forudsættes etableret et nyt kloakopland, er dette sket ud fra en samlet vurdering, og det kræver derfor en særlig begrundelse at udtage enkelte ejendomme fra forslaget. Teknisk udvalg har februar 2011 besluttet, at ejendomme, der ligger indenfor et planlagt kloakopland og som allerede opfylder gældende rensekrav, får mulighed for at blive udtaget af forslag til spildevandsplan, hvis de søger herom i høringsperioden. Udtagning af spildevandsplanen medfører, at såvel tilslutningspligten som afledningsretten bortfalder. Udtages en ejendom fra et kloakopland i forslag til spildevandsplan, og tilslutningspligten bortfalder, har ejeren intet krav på senere at blive tilsluttet. Det vil derefter være NK-Spildevand A/S, der afgør om og på hvilke vilkår, ejendommen på et senere tidspunkt kan tilsluttes. Ejeren af ejendommen skal selv søge om at blive udtaget af kloakopland, når forslag til spildevandsplan er sendt i høring Påbud om tilslutning til NK-Spildevand A/S kloakanlæg Når der er etableret tilslutningsmulighed til NK-Spildevand A/S kloakanlæg i et nyt område, meddeler Næstved Kommune påbud om tilslutning til alle ejere af ejendomme inden for det pågældende område. De pågældende husejere er, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, herefter forpligtet til for egen regning at tilslutte sig NK-Spildevand A/S kloakanlæg inden for en fastsat tidsfrist, som fastsættes af Byrådet. Tidsfristen vil være mindst ½ år Påbud om separatkloakering på egen grund Når Byrådet har truffet beslutning om separatkloakering af et fælleskloakeret opland eller dele heraf, meddeler Næstved Kommune påbud om separatkloakering til alle ejere af ejendomme inden for det pågældende område. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 18

23 De pågældende husejere er, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, herefter forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand i separate kloaksystemer på egen grund inden for en fastsat tidsfrist, som fastsættes af Byrådet. Tidsfristen vil være mindst ½ år. Der er i spildevandsplanen ingen plan om separatkloakering af fælleskloakeret opland eller dele heraf i forbindelse med kloakeringsplaner, og derfor er påbud om separatkloakering ikke aktuelt. Dog er ejendomme beliggende i de landsbyer, der blev optaget som kloakoplande i den tidligere Fuglebjerg Kommunes Spildevandsplan 1989, men aldrig fik etableret et konkret kloaksystem, forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund i forbindelse med de planlagte nye spildevandssystemer i disse landsbyer. Det samme er gældende for de ejendomme i Ring, der i dag er beliggende og tilsluttet i forsyningens fælleskloakeret område. Disse ejendomme er forpligtet til for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund i forbindelse med det planlagte nye spildevandssystem Tilslutningsmulighed for enkelt ejendomme udenfor kloakoplande NK-Spildevand A/S kan, efter en konkret vurdering godkende tilslutning af enkelt ejendomme udenfor kloakoplande til NK-Spildevand A/S kloakanlæg, såfremt dette ønskes. Dette kan ske mod, at ejer selv afholder alle omkostninger ved tilslutningen til anvist sted på forsyningens kloaksystem. Disse ejendomme pålignes ikke tilslutningsbidrag. Ejendommene skal efter tilslutning betale vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Næstved Kommune meddeler tilslutningstilladelse til NK-Spildevand A/S kloaksystem som privat spildevandsanlæg. De hertil nødvendige ledningsanlæg tinglyses på de respektive ejendomme som private ledningsanlæg og indarbejdes i kommende revision af spildevandsplanen som privat spildevandsopland Påbud om forbedret rensning af spildevand fra ejendomme udenfor kloakopland Følgende forudsætninger skal være til stede, før der kan gives påbud om forbedret rensning i henhold til miljøbeskyttelseslovens 30: Ejendommens afløbsforhold og udledningen skal være fastlagt Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 19

24 Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det det omhandlede nedstrømsliggende vandområde Dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt kan kommunen uanset ovenstående forhold påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget iht. miljøbeskyttelseslovens 30. Ovenstående forhold betyder, at kommunen har ret til at påbyde forbedret rensning af spildevand fra alle ejendomme, der bidrager til forurening af vandområder, som ikke lever op til målsætningen. Kommunens har i denne spildevandsplan fokus på vandløbsoplande og ejendomme, som ikke overholder gældende rensekrav (jf. afsnit 3.2.2). Påbud om forbedret rensning kan dog også begrundes i hensyn til kystvande. Næstved Kommune har i denne plan medtaget enkeltejendomme i Klinte By og Vesterhave, hvor der stilles krav om bedre rensning for at bedre badevandskvaliteten. Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang. At der ikke kan konstateres en spildevandsbelastning fra en ejendom jævnt over hele året men alene dele af året, har således heller ikke betydning for meddelelse af påbuddet. Ejendomme, der benyttes til helårsbeboelse for mindre end 30 PE, skal tilbydes et kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S, hvis kommunen meddeler et påbud om forbedret rensning eller nedsivning. Ejendomme, som selv skal etablere egen forbedret rensning, vil modtage meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30. I påbuddet angives kravene til spildevandsrensningen i overensstemmelse med kravene angivet i spildevandsplanen. Påbuddet vil indeholde en tidsfrist for etablering af et anlæg, der kan opfylde kravene, og vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 75. Tidsfristen vil være 1½ år, idet tidsfrist for varsel er ½ år og tidsfrist for efterkommelse er 1 år. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 20

25 Tilbud om kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S Senest i forbindelse med meddelelse af påbuddet vil der blive fremsat tilbud om kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S, jf. 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Tilbuddet indeholder en frist for accept. Tilbuddet gives kun til helårsboliger med mindre end 30 PE. Tilbuddet gives ikke til sommerhuse, erhvervsejendomme eller helårsboliger, der etablerer fællesprivate spildevandsanlæg. Hvis ejeren tager imod tilbuddet, vil NK-Spildevand A/S på ejerens vegne, etablere, drive og vedligeholde en renseforanstaltning der opfylder påbuddet (ekskl. interne ledninger fra ejendommen frem til og med bundfældningstank, samt afløbsledninger efter renseforanstaltningen og den af NK-Spildevand A/S satte inspektions- og prøveudtagningsbrønd). De nødvendige forundersøgelser (hydrogeologiske forhold, jordbundens beskaffenhed, afstand til grundvandsspejl og beskyttelseszoner i forhold til vandindvinding) udføres ligeledes af NK- Spildevand A/S. Selvom NK-Spildevand A/S etablerer og driver anlægget, er det stadig privatejet. Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S betaler ejeren af ejendommen et tilslutningsbidrag for spildevand og årligt vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægten, samt eventuelle udgifter til elektricitet og vandforsyning til selve spildevandsanlægget Hvis ejeren ønsker en anden type spildevandsanlæg Hvis ejeren ønsker en anden type spildevandsanlæg end foreslået af NK-Spildevand A/S i forbindelse med et tilbud om kontraktligt medlemskab, er der mulighed for, at grundejeren fortsat kan opnå kontraktlig medlemskab, hvis det ønskede anlæg opfylder de påbudte krav til renseklasse. NK-Spildevand A/S forestår i dette tilfælde etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, men er det ønskede anlæg dyrere i etablering og/eller drift og vedligehold end det af NK- Spildevand A/S tilbudte anlæg, skal ejeren selv afholde meromkostningerne Ejeren ønsker ikke kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S Hvis ejeren vælger ikke at acceptere tilbuddet om kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S, skal ejeren selv sørge for etablering af anlægget. Ud over de faktiske anlægs- og driftsudgifter skal der årligt betales spildevandsafgift til staten. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 21

26 Tidsfrister Inden tidsfristen i påbuddet er udløbet, skal anlægget være etableret og i drift. Hvis dette ikke er sket, er der tale om et ulovligt forhold, som Næstved Kommune har pligt til at foranledige lovliggjort Udpegning af områder egnet til nedsivning Naturstyrelsen har udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser. Der udover er der i forbindelse med grundvandskortlægningen udpeget foreløbige indvindingsoplande og grundvanddannede områder. I disse områder tillader Næstved kommune som udgangspunkt ikke nedsivning af renset spildevand. For vandboringer til drikkevandsformål skal afstanden til nedsivningsanlæg som udgangspunkt være 300 meter, mens afstandskravet til boringer til markvanding er 150 meter. Der er knap ejendomme, som ikke opfylder rensekravet, og som vil få påbud om forbedret lokal rensning. Der er lavet en opgørelse over ejendomme hvor nedsivning vurderes muligt. Det skønnes at ca. 350 ejendomme kan nedsive. Link til kort der viser hvor nedsivning ikke er muligt 1.10 Tømningsordning Tømningsordningen gælder for alle ejendomme, der har bundfældningstanke eller samletanke. Med tømningsordningen sikres: en rigtig drift af tankene, fordi der fjernes bundfældet slam at behandlingen af slammet sker på en korrekt måde at fejl og mangler på tankene bliver opdaget. Den almindelige vedligeholdelse af kloakanlægget på privat grund er ejerens ansvar og er ikke omfattet af ordningen. Gældende regulativ for tømning af bundfældningstanke, samletanke m.m. på spildevandsanlæg i Næstved Kommune fremgår af Næstved Kommune er administrativ myndighed for tømningsordningen. NK-Spildevand står for driften af tømningsordningen og det fremgår af deres hjemmeside, hvornår tankene i kommunen tømmes samt prisen herfor. Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 22

27 1.11 Ekspropriation - erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/ eller arealafståelse Når der skal etableres spildevandsanlæg, vil der i mange tilfælde være behov for at erhverve rettigheder eller arealer på privat grund for at kunne gennemføre de planlagte ledningsanlæg mv. jf. nærværende spildevandsplan. Ved kloakering af ejendomme i nye kloakoplande med tryksatte systemer skal grundejeren være indstillet på at afgive areal til placering af pumpebrønd og styreskab på matriklen. Ligeledes skal grundejeren være indstillet på eventuel at lade pumpebrønden forsyne med el fra ejendommens interne elforsyning. Der skal tinglyses en servitut på ejendommen om etableringen, respekt for anlægget og adgangsrettigheder for vedligeholdelse og tilsyn. Om de nødvendige rettigheder til gennemførelse af et anlægsarbejde kan erhverves ved frivillighed eller ved ekspropriation, vurderes i hvert enkelt tilfælde ud fra projektets omfang. NK-Spildevand A/S har ingen myndighedskompetencer, og kan derfor kun indgå frivillige aftaler. Kan der ikke opnås frivillige aftaler, kan de nødvendige rettigheder eller arealerhvervelser gennemføres ved ekspropriation. Næstved Kommune har til hensigt, for gennemførelse og opnåelse af spildevandsplanens intensioner, at tilvejebringe de nødvendige rettighedserhvervelser ved ekspropriation for de i spildevandsplanen forudsatte etableringer af ledningsanlæg mv. Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven 58 og eventuel ekspropriation gennemføres efter miljøbeskyttelsesloven En liste over hvilke ejendomme, der kan forventes at skulle afgive areal eller blive pålagt servitut i forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen kan se i bilag 5 eller på link til berørte matrikler. (Link til bilag). Spildevandsplanen fastlægger kun de overordnede planlagte ledningstraceer. Den endelige placering af ledninger og brønde mv. vil først ske i forbindelse med projekteringen af de enkelte områder og eventuelle afskærende ledninger herfra. De ejendomme, der fremgår af listen er beliggende indenfor en "bufferzone" på ca. 10 meter på hver side af det planlagte ledningstrace. Det er således ikke alle de nævnte ejendomme, der vil blive direkte Næstved Kommune Spildevandsplan for Næstved Kommune Side 23

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 TEKNIK OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområder i Høng, Svebølle og Kalundborg Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For boligområder i Høng,

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens...

1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... 1667 af 14/12 2006 Bek. om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens... Side 1 af 18 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1)

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 1) BEK nr 1448 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Til Stevns Kommune Dokumenttype Miljøvurdering Dato September 2012 STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Revision 7 Dato 2012-09-19 Udarbejdet

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. august 2014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 14/9850 Notat Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand Spildevandsplan 2007 201 Forslag Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest By- og Udviklingsforvaltningen Natur & vand Dato 26. maj 2010 Sagsnr. 09/1146 Løbenr. 48607/10 Sagsbehandler Birgitte Braae Andresen

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... 11 3. Sammendrag... 12 3.1. Spildevandsanlæg... 12 3.1.1

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10. 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 9 1.1. Læsevejledning... 9 1.2. Offentlighed... 10 2. Indledning... 11 2.1. Revision af spildevandsplanen... 12 3. Sammendrag... 13 3.1. Spildevandsanlæg...

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere